Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2459 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301110

Kniha Petra Valenty představuje výraznou, a přesto zapomenutou osobnost pražského podnikatelského světa 19. století Richarda Dotzauera (1816–1887), významného podporovatele německého spolkového života a politiky v Čechách. Díky rozsahu Dotzauerových hospodářských, společenských a politických aktivit je biografie v širším kontextu sondou do prostředí pražských středostavovských elit a pražských Němců, čímž doplňuje poznání badatelských oblastí, jež jsou v historiografii stále zmapovány pouze částečně. Dotzauerovu životní dráhu lemují důležité procesy, které proměňovaly středoevropskou společnost 19. století – nástup kapitalismu, vytváření moderní občanské společnosti a postupné prosazování se moderního nacionalismu. Jednotlivé kapitoly knihy zachycují odraz těchto procesů jak v podnikatelově kariéře, tak i v jeho mentalitě a životním stylu.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5301104

Kniha přináší nový, ucelený pohled na obléhání Brna švédskou armádou v květnu až srpnu 1645. Barvité vylíčení dramatického boje o město se opírá o dlouhodobé studium původních archivních pramenů. Vojenský debakl Švédů z roku 1645 je představen jako pozoruhodné vyústění turbulencí třicetileté války. Na jejím počátku se brněnská obec připojila ke stavovskému povstání a po bitvě na Bílé hoře čelila tvrdým sankcím. I díky hrdinství svých obyvatel tváří v tvář švédské přesile však Brno nakonec zvítězilo v soupeření s Olomoucí o pozici jediného hlavního města Moravy.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5301093

Bitva u Znojma, svedená mezi 10. a 11. červencem roku 1809, byla jedním z nejdůležitějších střetů války páté koalice, během níž rakouská armáda změřila již poněkolikáté síly s francouzskou Grande Armée. Bojovalo v ní přes 100 000 mužů a stala se závěrečnou bitvou války. Bitva u Znojma je však fascinující z mnoha dalších důvodů. Z čistě vojenské perspektivy si zaslouží pozornost už jen kvůli zuřivosti, s jakou byla bojována, době trvání, obrovskému počtu mužů, kteří se střetu zúčastnili, a dramatickému konci, kdy byly boje přerušeny náhlým a neočekávaným příměřím. I přesto však zůstává v povědomí široké veřejnosti prakticky neznámá. Tato kniha by to měla změnit.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5301081

 (1781–1870).

Publikace Zrozeni z osvícenských reforem. Toleranční kazatelé z Uher v procesu formování české společnosti (1781–1870) představuje socioprofesní skupinu protestantských pastorů augsburského a helvetského vyznání, nově „zrozenou“ v Čechách a na Moravě v důsledku tolerančního patentu císaře Josefa II. U předmětné skupiny klade důraz na komplexní zhodnocení sociálních a ekonomických specifik. Činí tak prostřednictvím srovnání tří generačních vrstev s využitím širokého spektra pramenů. Cílem je sledování procesu integrace kazatelských rodin jako dvojí menšiny – odlišné svým původem i náboženstvím – do české společnosti. Autoři zkoumají strategie pastorů při překonávání jazykových a kulturních bariér, stejně jako vývoj společenského postavení, kolísajícího mezi elitou a služebností.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5301075

Kartografické znázornění krajiny vycházející z Müllerových map, s reliéfem vyjádřeným bohatě prokreslenými kopečky, meandrujícími vodními toky a s nádhernou doprovodnou obrazovou výzdobou, hluboce zakořenilo v povědomí společnosti a stalo se symbolem pro (středo)evropskou barokní kartografii, jejíž díla zdobila sbírky a knihovny předních panovnických či šlechtických rodů i duchovenstva.

Jan Kryštof Müller (1673–1721) je vnímán především jako tvůrce podrobných tištěných, reprezentativních map Čech a Moravy a jejich rukopisných předloh. Nejznámější je rozměrná tištěná mapa Čech z roku 1720, zdobená bohatými vyobrazeními (parergy) podle návrhů Václava Vavřince Reinera. Osobnost Jana Kryštofa Müllera, zasazená do barokní Evropy, se však utvářela v rámci širokého společenského, hospodářského a vědeckého prostředí mnohem barvitěji a jeho význam je třeba chápat minimálně ve středoevropském kontextu. Müllerova tvorba se zapsala natrvalo do dějin vědy, zeměměřictví, geografie a kartografie. 

39,90 *
Artikel-Nr.: 5301070

Kolektivní monografie přináší nové náhledy na dnes opomíjený a v minulosti neobyčejně významný fenomén družstevnictví ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. Demonstruje překvapivou šíři družstevních aktivit v takřka všech oblastech lidského života. Věnuje se celé řadě druhotných (neekonomických) družstevních rolí, zejména rolím osvětové, vzdělávací, modernizační, kulturní, identitotvorné, nacionální a protektivní. Kniha také dokládá mnohočetné vazby mezi družstvy a politickou sférou, které lze pozorovat v zákonodárství, zapojení družstev do státní hospodářské politiky či poskytování podpor. Zkoumány byly i přímé vazby mezi družstvy a politickým stranami, ať již v podobě personálního propojení nebo (relativně řídce) i ve formě přímého podřízení družstev politickým stranám.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5301068

Publikace shrnuje výsledky mezioborového výzkumu vybraných válečných lokalit prusko-rakouské války roku 1866 v prostoru východních Čech, které byly zkoumány metodami archeologického výzkumu nedestruktivní i destruktivní povahy. Pro interpretaci získaných poznatků ale bylo nutné ve velké míře přistoupit k interdisciplinaritě, čímž se rozumí i současné vyhodnocení konkrétních historických pramenů a literatury, které s archeologickými tématy úzce souvisejí. Ve všech tematických okruzích studie ale hrála vždy zásadní roli sledovaná bitevní krajina, která dle všech indicií výrazně ovlivnila celkový sled historických událostí v prvních týdnech válečného tažení. Je tedy namístě vě¬novat větší pozornost rekonstrukci její historické podoby z roku 1866 a válečným památkám, které se v ní dochovaly do dnešních dnů.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5301067

Rytířská dvorská kultura je mimořádně vděčným a populárním tématem. Díky moderním přepracováním středověkých látek známe příběhy o králi Artušovi, nesmrtelné lásce mezi Tristanem a Izoldou a hrdinských činech Alexandra Velikého.

Autoři této publikace propojili své zkušenosti z oblasti germanistické medievistiky a historie a zaměřili se na zmíněné okruhy v německy psaných rytířských románech v kontextu mecenátu závěru přemyslovské éry. Zvláštní pozornost je věnována dílu Oldřicha z Etzenbachu a jeho spojení s Borešem (III.) z Rýzmburka a Jindřichovi z Freiberka a jeho mecenáši Rajmundu z Lichtenburka.

Pozornosti neušla ani rodová pověst Šternberků, která se vrací k událostem z 40. a 50. let 13. století.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5301020

Sborník textů, který držíte v ruce, zachycuje pomyslný šepot, jenž už několik staletí šveholí mezi východními tradicemi buddhismu a naslouchajícími českými adresáty. Avšak nejen to: vedle reflexe buddhismu v českých zemích od prvotního středověkého zájmu přes autory kolem poněkud bizarního časopisu Ruch filosofický až po rok 1989 se věnuje i neortodoxní buddhistické tradici bönu, šíření Dógenova zenového učení v Japonsku či blízkosti myšlenkové tradice buddhismu a uvažování Martina Heideggera. Cílem knihy tedy není podat systematický výklad určitých aspektů buddhistické tradice, ale představit toto učení ve spektru pestré, leč usměrněné polyfonie hlasů, kterými se buddhistická tradice šířila jak poblíž rodišť asijských „rodinných“ příslušníků, tak během nekončící české, respektive evropské návštěvy. A stejně jako v případě hry na tichou poštu klade i tato kniha důraz na předěly, díky kterým o to lépe vyniknou skryté proudy v kontinuu.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5301010

Šestadvacátý sešit Biografického slovníku českých zemí předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Hom–Hoz, a představuje další svazek rozsáhlého encyklopedického projektu, který vzniká ve spolupráci už s více než stovkou autorů z akademických, univerzitních a dalších pracovišť pod vedením biografického týmu Historického ústavu AV ČR. V rámci projektu bude zpracováno na 25 000 biogramů osobností všech dob a oborů lidské činnosti spjatých s českými zeměmi (bez rozdílu etnického původu), jež se narodily, žily a pracovaly v uvedeném teritoriu, a to i pokud zde strávily jen část svého života.

27,90 *
Versandgewicht: 500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300993

Bibliografie zahrnuje všechny autorovy samostatné publikace, editované práce a sborníky, pojednání, studie a úvahy, dále též drobné stati, hesla v encyklopediích, přehledy bádání, recenze a referáty. Publikace rovněž přináší vedle seznamu jubilejních statí, zpráv z vědeckého života a pořadů mediálního zaměření soupis knih, studií i vzpomínkových statí věnovaných autorovi.

25,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300977

Katalog oděvních součástek uchovaných v jihočeských muzeích.

35,90 *
Versandgewicht: 820 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300965

Ke studiu středověkých církevních dějin neodmyslitelně patří problematika kostelní a farní sítě, stejně jako výzkum farního duchovenstva. Kniha Václava Nečady tyto aspekty studuje na příkladu řečického děkanátu od 12. století až do husitských válek. Po vylíčení procesu osídlení zkoumaného regionu autor sleduje formování kostelní a farní sítě na daném území. V další části knihy se podrobně věnuje farnímu kléru, jeho působení ve farní správě, mobilitě i kariérám duchovních. Zvláštní pozornost je věnována držbě patronátního práva k jednotlivým kostelům, majetkovému zázemí farních beneficií a hospodaření kleriků, jakož i faktickému zániku katolické církevní správy za husitských válek. Kniha obsahuje podrobný katalog jednotlivých kostelů, četné tabelární přílohy, mapy a vyobrazení.

28,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300964

11. května 2023 si upomínáme 145. výročí narození spisovatele, pedagoga a sociálně demokratického politika Vojty Beneše. Při té příležitosti vychází v knižní podobě jeho starší a méně známý text, který věnoval západočeským Kožlanům – své rodné obci a vzpomínkám na ni. Vojta byl nejenom bratrem druhého čs. prezidenta Edvarda Beneše, ale také účastníkem všech tří československých odbojů. Zemřel 21. listopadu 1951 ve Spojených státech amerických jako respektovaný politický exulant a český vlastenec, jenž několikrát v životě obětoval vlastní pohodlí i majetek ve prospěch hájení zájmů svého národa i demokratických hodnot. Součástí knihy je rovněž Vojtův stručný životopis z pera historika dr. Radovana Lovčího a heslář s vysvětlením dobových pojmů.

16,90 *
Artikel-Nr.: 5200920

Kniha ke stejnojmenné výstavě se věnuje české renesanční knižní vazbě. echnika slepotisku spočívala v otištění zahřátého kovového nářadí do zvlhčené usně, následně otisk v kůži zůstal. Tato technika se začala používat od konce 15. století a ve století 16. dosáhla svého vrcholu.

Výstava by měla návštěvníkům přiblížit jednak samotnou řemeslnou technologii a její materiální zázemí, jednak zasadit vývoj knihvazačského řemesla do kontextu doby. Zároveň chceme poukázat na kulturní zázemí a východiska činnosti, která se pohybuje na pomezí umění a řemesla. Jako ukázka uměleckého řemesla pak budou představeny staré tisky ze sbírek Severočeského muzea, naprostá většina těchto svazků bude představena veřejnosti vůbec poprvé.

51,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300951

Kolektivní monografie Republika mezi rovností, růzností a jednotou přináší kapitoly, jež nejširším skupinám čtenářů přibližují problematiku sociálních a náboženských otázek nového československého státu. Několik studií se věnuje postavení žen po roce 1918 a aktivitám některých jejich spolků, dobovému společenskému konfliktu ohledně problematiky potratů a ochrany proti početí a v neposlední řadě snahám o odtrestnění vztahů lidí stejného pohlaví a odbourání jejich společenské příhany. Další skupina příspěvků se zabývá náboženskými otázkami, mj. významným tématem vzniku tzv. národních církví, různými úhly pohledu a východisky názorů na náboženské záležitosti či postavením římskokatolické církve i evangelických církví v nové republice.

36,90 *
Versandgewicht: 760 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300857

panovnících, jejich rodinných příslušnících, světcích a církevních hodnostářích=Relics of Czech rulers, their family members,saints and Church dignitaries.

Předmětem monografie je detailní studium archeologických středověkých a raně novověkých textilií, které se zachovaly v různých nálezových situacích Pražského hradu a představují jedinečný soubor luxusních předmětů dokládajících vysokou úroveň dobové textilní produkce. Monografie je rozdělena do dvou částí – textové a katalogové. Kapitoly textové části jsou věnovány dějinám bádání, restaurování textilií, zmínkám o nich v historických písemných pramenech, dějinám hedvábnické produkce, obchodu a módy. Stěžejní částí monografie je podrobný katalog textilií, který čítá více než 170 hesel. Celá kniha je doplněna rozsáhlou grafickou přílohou, dokumentující jak zkoumané textilie, tak zahraniční analogie nebo ikonografické prameny.

129,90 *
Versandgewicht: 4.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300942

Předkládaná monografie je první ucelenou biografií hraběte Františka Thun-Hohensteina (1809–1870), jednoho z nejdůležitějších představitelů českého uměleckého života 2. třetiny 19. století. Jako taková přispívá k poznání české aristokracie a jejího místa v měšťanské éře a v období modernizace. Prvním tematickým okruhem publikace je Thunova soukromá sféra, zahrnující jeho dětství, výchovu, vzdělání a cestování v kontextu rodinných strategií. Speciální pozornost je věnována vztahu mezi otcem a synem, který je klíčový a je nahlížen jako osobní a generační konflikt v rámci společenské proměny v 19. století. Druhým okruhem je pak veřejné působení Františka Thuna, mj. jeho aktivity v sociální a filantropické oblasti a politická kariéra v době předbřeznové a během revoluce roku 1848. Největší pozornost však autorka věnuje Thunově činnosti v oblasti výtvarného umění a památkové péče a poskytuje tak nejen přehled Thunovy práce v rámci oficiálních institucí a spolků, ale prezentuje fungovaní dobového uměleckého klientelismu, mechanismy přidělování zakázek i způsob jejich provádění.

32,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300941

Borovanský probošt Konrád Fischer (1631–1701) se zapsal do širší povědomosti tím, že v rámci rekatolizačního úsilí nechal pokácet dub, pod nímž se údajně narodil husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Tento čin do jisté míry zastřel ostatní proboštovy aktivity, které se odehrávaly během bouřlivých let třicetileté války a v časech poválečného vývoje. V předkládané knize je pozornost zaměřena na Fischerovo mládí, studium, vstup do řádu řeholních kanovníků sv. Augustina v Klosterneuburgu a následné působení v borovanském klášteře, kde byl v roce 1677 zvolen proboštem. Kromě životních osudů je součástí knihy rovněž analýza a kritická edice Fischerova díla o historii borovanského kláštera, které sepsal krátce před smrtí a v němž se pokusil vylíčit vývoj kanonie od jejího založení až po svou současnost.

29,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300882

Čtivý průvodce po našem nejznámějším poutním místě. Autor svěžím způsobem vypráví o kořenech naší víry a kultury spojených se sv. Cyrilem a Metodějem, o odvaze cisterciáků a jezuitů zapustit kořeny v duchovním srdci Moravy, o proměnách poutního místa za císaře Josefa II. i arcibiskupa Stojana, ale i o klíčových událostech a osobnostech neklidného 20. století. Velehrad není jen historie, je to žhavá současnost: návštěva papeže v roce 1990, novodobé Dny lidí dobré vůle, obnova poutního areálu, kvalitní umění a vzdělávání a nesčetné množství duchovních podnětů. V knížce najdeme řadu dalších zajímavostí i praktické tipy na výlety po okolí. Informačně nabitá knížka poslouží jako příprava na vaši první návštěvu Velehradu, průvodce poutním areálem i literární suvenýr po návratu domů. Ať už sem přijíždíte na pouť, za památkami, na duchovní cvičení, ze studijních důvodů nebo prostě proto, že jste si to tu zamilovali, buďte vítáni.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5300913

Vyprávění o rodině architekta Jana Blažeje Santiniho, Rubensův obraz na klenbě lodi a živý vodovod na Makové – to všechno a mnoho dalších dosud nepublikovaných příběhů z historie oblíbeného poutního místa Středního Povltaví. Kniha vychází v roce 300. výročí vydání trvalého povolení konat bohoslužby v kapli sv. Jana Křtitele na Makové, požehnané již 24. června 1720. Letos (2023) také uplyne 300 let od úmrtí slavného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho, jehož vdova a dcera byly majitelkami Smolotel a patronkami kaple na Makové.

33,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300911

Edice pamětí katolického kněze P. Ondřeje Franty (1869–1939) na období I. světové války, které strávil jako vrchní polní kurát na ruské frontě, později v ruském zajetí. Ondřej Franta byl rovněž významnou osobností české historiografie,  působil jako editor díla Josefa Dobrovského a několik let pracoval jako archivář ve službách hraběte Černína.

Součástí publikace je biografická studie, vlastní edice s kritickým aparátem vytvořená dle platných edičních pravidel a rejstřík. Publikace tvoří protěj­šek k pamětem Jaroslava Jandy, které Národní archiv vydal v roce 2016.

32,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300908

Soubor starých skleněných negativů nalezených v nedávné minulosti a vzniklých před 100 lety v Teplicích nad Metují  pořízených Adalbertem Meierem. Jedná se o jedinečný obrazový doklad o životě jeho rodiny a blízkých v Teplicích nad Metují a jejím okolí.  

14,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300907

Kniha přináší obraz fungování Československých aerolinií napříč několika desetiletími, od jejich založení v éře první republiky (1923) až do prvního roku existence samostatné České republiky (1993). Historie národního leteckého dopravce je zde zachycena primárně perspektivou hospodářských dějin, a zároveň zasazena do širších rámců dějin sociálních, politických, v jistém ohledu i dějin každodennosti.

34,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300905

Publikace přibližuje počátky středověkého osídlení Bruntálska, které jsou neoddělitelně spojeny s exploatací nerostných surovin, především zlata, pohledem geologa, montanisty, historika a archeologa. Cílem knihy je představit nejen historické pozadí počátků středověké těžby drahých kovů na Bruntálsku, ale také přiblížit, kdo se na důlní činnosti podílel, jak probíhala, a v ne­poslední řadě mapuje dodnes dochované stopy po těžební činnosti v krajině. Základem publikace je představení geologické charakteristiky území, která jej predisponovala v 1. polovině 13. století jako jeden z nejvýznamnějších rudních revírů v přemyslovských državách. Následuje katalog montánních objektů v rámci Andělskohorského rudního revíru a část mapující historický vývoj v rámci středověkého Bruntálska s přesahem do raného novověku. V další části knihy je pak představena archeologická charakteristika území, zvláštní pozornost je věnována výzkumům v areálu kostela Panny Marie ve Starém Městě, v historickém jádru Bruntálu a v prostředí středověkého těžebního a zpracovatelského areálu v Suché Rudné.

28,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300827

Kirchen, Kirchlein und Kapellen des Kreises Taus, Band II.

Druhý díl publikace vydané pod názvem "Cestami poutníků aneb kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice" přináší podrobné informace o dalších 35 kostelech položených na území okresu Domažlice. Jak již bylo uvedeno v rozsáhlejší úvodní kapitole obsažené v prvním dílu knihy, jsou ve druhém dílu publikace popsány lokality, jejichž jména začínají písmeny H - R (Houstoň - Rybník).

Publikace je určena především široké obci zájemců o církevní architekturu a s ní související regionální historii a vlastivědu. Odborníci z ní mohou čerpat informace a inspiraci pro své vědecky zaměřené studie, které jsou běžnému zájemci o historii památek jen těžko dostupné a srozumitelné.

 

34,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300878

Kolektivní monografie si klade za cíl zachytit a vyložit nejrůznější aspekty ekonomického myšlení ve středověku a v raném novověku. Ceny a mzdy, resp. způsoby nakládání s penězi ve středověké a raně novověké společnosti nabízejí jednu z možností, jak proniknout k samotné podstatě ekonomického uvažování předmoderního člověka, který byl nucen klást na materiální aspekty života mnohem větší důraz než člověk moderní. Kniha v tomto ohledu odráží interdisciplinární pohledy na danou problematiku očima historiků, stavebních historiků a archeologů. Jednotliví autoři se zde věnují dějinám pražského Ungeltu, ekonomickým aspektům života sedláků v okolí Chebu v 15. století, způsobům kontroly městského hospodaření, poptávce po penězích mezi katolickými emigranty z husitských Čech ve 20. a 30. letech 15. století, židovským půjčkám ve Znojmě, zlatým a stříbrným mincovním ražbám či funkci luxusních výrobků, doložených archeologickými nálezy, v městském hospodaření.

26,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300796

Kolektivní monografie věnovaná osobě a dílu Karla Havlíčka Borovského přináší odborné studie věnované literární a žurnalistické tvorbě Karla Havlíčka, jeho politickým aktivitám a rodinnému zázemí. Součástí je i několik studií zabývajících se Havlíčkovým „druhým životem“, a to jednak v kontextu s československým disentem sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, jednak v souvislosti s odrazem Havlíčkovy osobnosti a tvorby např. v české hudební kultuře.

24,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300860

MUDr. Zdeněk Petráň, jehož 70. narozeninám je věnována tato kniha, patří mezi nejvýznamnější osobnosti současné české numismatiky. V řadě článků v knize obsažených je zdůrazněna inspirující i mentorská role, kterou Zdeněk Petráň v numismatickém prostředí plní již řadu let. Publikace sama přináší články od předních českých numismatiků, archeologů, historiků a sběratelů s různorodým profesním zázemím sdružených v České numismatické společnosti. Díky tomu je obsah knihy pestrý a zajímavý nejen pro úzce specializovaného badatele, ale i pro čtenáře, který kouzlo numismatiky teprve objevuje. Sumarizující a přehledně uspořádané kapitoly pokrývají široké chronologické i tematické spektrum od antické numismatiky přes problematiku středověkých ražeb až po raný novověk. Kapitoly z moderní numismatiky jsou pojaty šířeji a zasahují daleko více i do problematiky nemincovní drobné plastiky. Široký záběr témat jednotlivých textů přináší některé odpovědi na dosud nevyřešené problémy.

33,90 *
Versandgewicht: 580 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300858

Český národ prožil ve svých moderních dějinách řadu převratných událostí. Jednu z nejvýznamnějších představuje rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa na sklonku první světové války. Právě zmíněnému období se věnuje předkládaná edice dokumentů. Autoři přitom využili zásadní fondy především Národního archivu v Praze a Moravského zemského archivu v Brně vzniklé z činnosti Národního výboru v Praze a Národního výboru v Brně. Současně věnují pozornost také působení Zemského Národního výboru pro Slezsko, stejně jako okresních a místních národních výborů v českých zemích, dokládají tak jejich působnost ve specifických podmínkách daného regionu v přímém porovnání s centrální, okresní a místní politikou. Využili přitom fondy příslušných státních okresních archivů. Kniha je doplněna o texty z dobového tisku, pamětí a historiografií reflektující činnost národních výborů.

39,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2459 Ergebnissen