Archäologie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4901672

Untertitel: (Výskum Bélu Szőkeho v rokoch 1938 a 1943)

49,90 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4901673
65,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400430
98,90 *
Versandgewicht: 1.060 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601212
49,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200723

Publikácia prináša poznanie našej stredovekej minulosti a vychádza z množstva vzácnych informácií archeologických a historických prameňov. Zámerom knihy je stať sa jedinečným sprievodcom pre odborníkov, ako aj pre laickú verejnosť, ktorá chce poznať dejiny stredovekých hradov na strednom Pohroní, na ktorých členovia autorského kolektívu realizovali rôznorodé výskumné aktivity (archeologický, historický, stavebno-historický, archívny výskum) a na časti z nich dodnes prebieha stavebná obnova. The work of a team of authors brings knowledge of our medieval past and uses the language of archaeological and historical sources. The book aims to become a unique guide for experts as well as the public who want to know the history of medieval castles. The publication provides an elaboration of research results of thirteen selected medieval castles in the Central Hron region where the author's team carried out various research activities (archaeological, historical, architectural-historical, archival research) and part of the castles is still undergoing construction restoration and renovation.

42,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200923

Predkladaná práca ponúka výsledky komplexného vyhodnotenia pohrebiska v Palárikove a jeho zaradenia do sústavy laténskych pohrebísk na Slovensku. Napriek tomu, že pohrebisko nebolo preskúmané celé, 95 objavených hrobových celkov prinieslo možnosť komplexného vyhodnotenia nielen jednotlivých zložiek pridaného pohrebného inventára, ale aj pohrebného rítu, sociálnej štruktúry pohrebiska a vypracovania jeho vnútornej chronológie.

 

49,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200119

Sborník příspěvků z pravidelných mezinárodních konferencí „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí/krajín“, o jejichž pořádání se pravidelně střídají Čechy, Morava se Slezkem a Slovensko. Tato publikace zahrnuje výstupy příspěvků ze tří po sobě následujících konferencí, které proběhly v roce 2017 na Běleckém Mlýně, v roce 2018 v Konstantinových Lázních a v roce 2019 v Oravskom Podzámku. Dvanáct článků seznamuje jednak s novými výzkumy a významnými nálezy a řeší také aktuální témata v bádání o neolitickém a eneolitickém osídlení na území bývalého Československa a sousedních zemí.

39,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4800272
60,00 *
Versandgewicht: 1.300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4701349

Kniha detailne analyzuje jeden z najvýznamnejších nálezov 15. storočia objavených na území Slovenska. Bližšie sa venuje menovým pomerom v rokoch 1390 - 1442 a pojednáva o minciach, ktorými sa platilo na našom území v tomto období. Okrem toho sa venuje aj kariére niektorých významných finančníkov tej doby (napr.Noffry a pod.), falšovaniu mincí v Uhorsku a inflačným vlnám, ktoré zasiahli krajinu v tomto období. Poklad obsahoval aj relikviárny kríž, ktorý je prvýkrát datovaný mincami pred rokom 1442. Nález zároveň obsahoval aj gombíky, ktoré pochádzali z mužského kabátca. V knihe sa autor pokúsil zodpovedať aj na otázky ako kto mohol byť majiteľom pokladu, akú mal hodnotu a čo sa dalo za neho kúpiť v čase jeho ukrytia. Nález je dôležitým svedectvom o vojnových udalostiach z roku 1442 a zároveň jediným prameňom o obci Mojmírovce v tejto dobe. V knihe sa nachádza bohatá obrázková príloha, v ktorej sú fotograficky zdokumentované všetky predmety z pokladu. Text in Slowakisch und Engl.

29,90 *
Versandgewicht: 720 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500676

Untertitel: archeológia-história-architektúra.

Publikácia je venovaná osídleniu a dejinám Bíne v období stredoveku. Snahou bolo sumarizovať všetky dostupné poznatky archeologického, historického a umelecko-historického bádania a vytvoriť tak štandardnú vedeckú monografiu jednej stredovekej lokality. V centre pozornosti stáli najmä sakrálne stavby - zachované i tie zaniknuté, o ktorých nám svedectvo poskytujú archeologické výskumy a písomné pramene.

 

49,90 *
Versandgewicht: 1.530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601761

Kniha o tisícročiach trvajúcom osídlení Liptova prezentovanom na podklade opevnení dochovaných od mladšej doby kamennej (neolitu) až do obdobia stredoveku, teda o období približne 6 000 rokov. Stopy prvých obyvateľov Liptova sú síce doložené z o niekoľko tisíc rokov staršieho obdobia (zo staršej doby kamennej – paleolitu), no využívanie výšinných polôh s vybudovaním umelého, teda ľudskou rukou vyhotoveného opevnenia spadá do obdobia, kedy ľudiazačali intenzívne a cieľavedome obrábať pôdu, budovať trvácnejšie obydlia, chovať dobytok a pochovávať svojich blížnych.

47,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801003

Publikácia spracúva súbor archeologických nálezov z doby rímskej z Carnunta v archeologickej zbierke Balneologického múzea. Sú tu opísané okolnosti vzniku súboru, ktorý vytvoril a do múzea daroval Imrich Winter predseda Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a jeden z tvorcov jeho archeologickej zbierky. Nasleduje podrobný katalóg s farebnou (fotografie) i čiernobielou (kresby a historické fotografie) obrazovou časťou. V kapitole rozbor materiálu je podrobná analýza jednotlivých typov nálezov.

21,90 *
Versandgewicht: 220 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800542

Z obsahu: Praveké kresby v jaskyni Domica. Medená sekera z Hruštína. Obilné jámy v praveku stredného a dolného Ponitrianska. Pozdně bronzový depot se štítovou sponou z Moravské Třebové. Paleolitické nálezy z Prašníka a Trstína. 

36,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4701285

Aus dem Inhalt: Sídliskový areál Lužickej kultúry a zo stredoveku v Púchove - Horných Kočkovciach, Settlement site of lusatian culture and from the middle ages in Púchov-Horné Kočkovce. Nálezy z Vršatského Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej a v dobe halštatskej, Die Funde aus Vršatské Podhradie im Kontext der Besiedlung des mittleren Waagtals in der Spätbronze- und Hallstattzeit. Neolitický dom na sídlisku kultúry s lineárnou keramikou v Blatnom, The neolithic house on settlement of the linear pottery culture in Blatné.K terminológii počiatku strednej doby bronzovej na južnom Slovensku vo svetle nálezov v hrobu 3/62 maďarovskej kultúry z Nových Zámkov, Zur Terminologie der Beginnenden mittleren Bronzezeit in der Südwestslowakei im Lichte der Funde aus dem Grab 3/62 von Nové Zámky. 

34,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4701215

Monografia je dielom troch autorov – Jany Katkinovej, Vojtecha Budinského-Kričku (pôvodným menom Vojtech Budaváry, v texte sa uvádza posledná podoba mena používaná za jeho života, ktorou signoval aj poslednú nálezovú správu k Ilave z roku 1986) a L. Benedikovej, ku konečnej podobe diela prispel staťou i Milan Horňák. V jednotlivých kapitolách bolo nevyhnutné uviesť autorské podiely konkrétnych bádateľov – so zreteľom na dlhý čas, ktorý na jednej strane uplynul od samotného výskumu pohrebiska do začatia jeho vedeckého spracovania (1930/1932 – 2000), a na druhej strane od rozpracovania témy po jej ukončenie (2000/2004-2016). Pri finalizácii práce v podobe, ako je predkladaná verejnosti, bolo rovnako potrebné zohľadniť skutočnosť, že osoby, ktoré sa na realizácii publikácie podieľali, nemohli navzájom vôbec alebo dostatočne a cielene komunikovať. Cieľom práce je spracovanie materiálov zo staršieho výskumu pohrebiska v Ilave, Porubskej doline, ktorý v rokoch 1929 – 1930 a 1932 realizoval V. Budaváry.

58,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700470

Glanzenberg in Banska Štiavnica: Archaeological survey of an abandoned town.

Výsledky výskumu Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v lokalite Staré mesto-Glanzenberg v Banskej Štiavnici sú v tejto knihe umocnené množstvom obrazového materiálu. Kniha prezentuje systematický výskum lokality Staré mesto-Glanzenberg začatý v roku 1981. Kniha odhaluje aj poznanie počiatkov baníctva v Banskej Štiavnici a širšieho okolia. Text in Slowakisch und Engl.

29,90 *
Versandgewicht: 820 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200515

Proceedings of the International Conference The Phenomena of cultural borders and bordes cultures across the passage of time. (From the Bronze Age to Late Antiquity).

55,90 *
Versandgewicht: 1.240 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4501730

..Kopčanoch.

Ťažisko predkladanej práce pozostáva z vyhodnotenia nespracovaného, resp. čiastočne spracovaného archeologického materiálu z výskumu v Šarišských Michaľanoch, polohy Fedelemka, ktorý po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke patrí k najlepšie preskúmaným lokalitám bukovohorskej kultúry vôbec. Podrobná analýza archeologického materiálu zo Šarišských Michalian a zohľadnenie výsledkov výskumu zo Zemplínskych Kopčian, s odvolaním sa najmä na keramické nálezy, naznačujú viaceré smery kultúrnych vplyvov z centrálnej a severnej oblasti Karpatskej kotliny i mimo nej. Oblasť východného Slovenska (okrem regiónu Spiša), ktorá predstavuje aj veľkú časť materského územia bukovohorskej kultúry v našej krajine, je v dobe stredného neolitu ponímaná ako súčasť sféry kultúrneho vplyvu severného Potisia.

Kniha je rozložená na úvodné kapitoly (1.-3.), analyticko - syntetickú časť, ktorá sa zaoberá rozborom sídlisk, pohrebísk a materiálnou kultúrou (kapitoly 4.-9.). Druhú časť tvorí relatívna chronológia a záver (kapitoly 10. a 11.). Súčasťou práce je aj katalógový súpis lokalít bukovohorskej kultúry na Slovensku a prílohy.

33,90 *
Versandgewicht: 1.570 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501664

Predložená práca sa skladá z dvoch častí. Prvá obsahuje základné informácie o nálezisku, etapách výskumu, typologickú analýzu a komparatívnu typológiu nálezov a nálezových situácií zistených počas výskumu v Ždani. Obsah ďalších kapitol vychádza z výsledkov analýzy a ich využitia na sledovanie špecifických znakov pohrebiska a vyhodnotenie jeho postavenia v kontexte osídlenia Košickej kotliny a kultúrno-historického vývoja severného Potisia.
V druhej časti je katalóg hrobov a súpis hrobových nálezov z východného Slovenska.
Cieľom publikácie je sprístupnenie výsledkov výskumu časti pohrebiska, v súčasnosti jediného v Košickej kotline.
Súčasťou práce sú príspevky s výsledkami meraní Mgr. Michala Chebena, RNDr. Jána Tirpáka, CSc. a paleobotanickej analýzy Ing. Jany Mihályovej.

38,90 *
Versandgewicht: 890 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500599
23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500495

Die Funde der Jahre 1987?–?1994 aus dem Artemision von Ephesos.

35,90 *
Versandgewicht: 770 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401824
94,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand