Film, Musik und Theater

Film, Musik und Theater


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 105 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4801765

Dvojzväzkový titul je prvou vyčerpávajúcou publikáciou, ktorá je venovaná tvorbe a názorom Ilju Zeljenku, ťažiskovej osobnosti slovenskej hudobnej povojnovej avantgardy, ako aj ťažiskového autora filmovej hudby. Dvojportrét Ilju Zeljenku pozostáva zo súhrnu autorových výpovedí, ktoré poskytol v početných rozhovoroch, udelených počas svojho života, ako aj zo sústredenia jeho autorských textov, z ktorých mnohé tu vychádzajú po prvýkrát (napríklad texty Moje utópie, Ako písať hudbu). Publikáciu dopĺňa doposiaľ najrozsiahlejšie vydanie Zeljenkovej básnickej i prozaickej tvorby, ako aj rozsiahly zoznam jeho diela. Editorom publikácie je skladateľský kolega Vladimír Godár, ktorý je zároveň aj autorom najrozsiahlejšieho rozhovoru s Iljom Zeljenkom.

48,90 *
Artikel-Nr.: 4000295
(=Ed.Orbis Pictus). Monografia o režiserovi, scenaristovi a hercovi (1910-1983) a jeho mieste v kontexte slovenskej filmovej tvorby.
23,00 *
Versandgewicht: 400 g
Artikel-Nr.: 4000481
Publikácia o martinskom divadle. Autorka sleduje vývoj divadla od jesene 1983 do roku 2009. Nechýba ani súpis inscenácií v sezónach 1983/84 - 2008/09 s údajmi (autor, názov, režia, dramaturgia, kostýmy, hudba, premiéra).
47,00 *
Versandgewicht: 700 g
Artikel-Nr.: 4000482
Monografia o najdoležitějších tvorivých milníkoch mima svetového formátu (1938-) s množstvom fotografií a umeleckých projektoch.
28,00 *
Versandgewicht: 400 g
Artikel-Nr.: 4000483
Práce má za cíl reagovat hlavně na ty otázky života a díla hudebního skladatele, které dosud nebyly zodpovězeny. Jde o identitu, původ Františka Liszta, uherského skladatele slovenského původu (1811-1886).
23,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4100323
(=Ed.Osobnosti). Publikácia približuje legendu slovenského umenia Jozefa Kronera, ale aj dálších hercov z jeho rodiny - manželku Tereziu Hurbanovú-Kronerovú, dcéru Zuzanu Kronerovú, synovca Jána Kronera. V kalendáriu a fotografických spomienkach sú aj další členovia rodu. Súčastˇou je i podrobná dokumentácia.
29,00 *
Versandgewicht: 870 g
Artikel-Nr.: 4201923
13,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200139
Eine Monographie über außergewöhnlich wertvolle Notierte Fragmente aus Banska Štiavnica.Es handelt sich um die Fortsetzung der Monographie Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aeviin Slovacia, Tomus I (Bratislava, 2008).
25,00 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801471

=Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre.

Zmyslový zážitok i význam konkrétnej produkcie je pre každého diváka iný, zakaždým bezprostredný a vždy výsostne intímny. Zborník z konference, ktorá sa konala v dňoch 11. a 12. mája 2017 počas festivalu Nová dráma/New Drama, organizovalo ju Slovenské centrum AICT a Divadelný ústav. Na konferencii odzneli podnetné príspevky významných odborníkov a umelcov z Grécka, Izraela, Poľska, Kanady, Hongkongu, Číny, Japonska, Rumunska a Slovenska. Zborník prináša výber príspevkov tých autorov, ktorí sa na danú tému zamerali najintenzívnejšie: Savas Patsalidis, Manabu Noda, Dagmar Čiripová, Joshua Sobol, Benny Lim, Michel Vais a je doplnený o zamyslenie významného britského teatrológa, pedagóga a divadelného režiséra Garetha Whita z Royal Central School of Speech and Drama University of London, ktorý sa problematike imerzného divadla venuje dlhodobo, i úvodným slovom moderátora konferencie Octaviana Saiu a zostavovateľky Vladislavy Fekete.

26,90 *
Artikel-Nr.: 4801246

Zborník Iluzívne a antiiluzívne vo filme tvorí súbor príspevkov z 18. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. až 15. októbra 2017 v Krpáčove. Hlavná téma filmologickej konferencie reaguje na tradičnú problematiku realizmu, zobrazovania reality vo filme. Na jednej strane ide o iluzívne, mimetické chápanie filmu a umenia, pri ktorom prevažuje tendencia generovať a recipovať umelecké dielo ako svet. Na strane druhej môžeme hovoriť o antiiluzívnom, antimimetickom prístupe, v tomto prípade prevažuje tendencia chápať umelecké dielo ako hru. Príspevky v zborníku sa venujú rôznym historickým a teoreticko-estetickým témam fikčnosti, realistickosti, parametrom rôznych iluzívnych a antiiluzívnych tendencií v dejinách kinematografie. Do zborníka sú zaradené aj texty z osobitného panelu Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV na konferencii, ktorého hlavnou témou sa stali premeny cenzúry v československej kinematografii.

14,90 *
Artikel-Nr.: 4801214

Publikace pojednává o životním příběhu a uměleckém odkazu jednoho z nejvýznamnějších českých dirigentů – Zdeňku Košlerovi. Analyzuje charakteristiky jeho osobnosti a uměleckého projevu. Zabývá se všemi etapami Košlerova života od narození po předčasný odchod. Speciálně se zaměřuje na každé Košlerovo působiště, jeho nahrávky, filozofii tvorby, interpretační názory a také soukromý život, přičemž vychází z exkluzivních, dosud neprobádaných pramenů.

17,90 *
Artikel-Nr.: 4100098
Kniha sa zaoberá tvorivým prínosom F.J.Haydna a W.A.Mozarta.
7,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4801030

Untertitel: Zborník príspevkov z teatrologického kolokvia.

Aká je umelecká spolupráca a nadväznosť po definitívnom rozdelení Československej republiky? Akým spôsobom sa udržiavajú vzájomné väzby a do akej miery nachádzajú dnes umelci uplatnenie v krajine, ktorá bola kedysi ich spoločnou vlasťou? Tieto a mnohé iné otázky boli nosnými témami medzinárodného odborného kolokvia venovaného česko-slovenským divadelným vzťahom, ktoré bratislavský Divadelný ústav zorganizoval ako prvé zo série stretnutí v rámci blížiacich sa osláv storočnice vzniku prvej Československej republiky.

 

22,90 *
Artikel-Nr.: 4000411
Knižný rozhovor s hercom a politikom M.Knažkom.
23,50 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4000638
Bratislavská lýra, Džezové dni, koncerty, Dunajský pohár, Flóra, divadlá, tanečné večierky, sútaže, šachové turnaje a množstvo iných spoločenských podujatí je úzko spjatých s PKO. V týchto priestoroch vznikala slovenská populárna hudba, mnohí speváci a skupiny začínali práve tu. Po výše polstoročí je PKO- Park kultúry a oddychu - odsúdený na zbúranie. Juraj Šebo zachytil genius loci tohto výnimočného miesta, zozbieral množstvo fotografií, autentických spomienok a výpovedi osobností.
29,00 *
Artikel-Nr.: 4800600

Kniha je zborníkom textov o významnom filmológovi, ktorý zostavili Eva Filová a Václav Macek. Publikácia pripomína, komentuje i hodnotí všetky aspekty činorodej práce autora stoviek recenzií, desiatok štúdií, mnohých kníh i filmov. Spolu so štúdiami, ktoré reflektujú dielo, zborník obsahuje aj texty priateľov, kolegov i študentov, prvých absolventov filmovej vedy, ktorí študovali na VŠMU. O Mihálikovom pôsobení v krátkom filme píše Eva Filová, jeho teóriu filmu skúma Katarína Mišíková, obsiahlu kritickú syntézu publicistiky prináša Peter Ulman. Dve štúdie sa venujú jeho chápaniu dokumentaristiky - od Martina Ciela a Martina Palúcha. Špecifický text reprezentuje štúdia Jeleny Paštékovej - existenčné hiáty a dejinná synergia. Prelínanie života a diela v ranných 60-tych rokoch tvorí jadro práce od Václav Maceka. Spomienkové eseje zahŕňajú Mihálikove pôsobenie v Žiline - Andrej Turčan, na VŠMU - Dušan Trančík, Vladimír Mlčoušek, Jana Wild, Viera Langerová, Martin Šulík. Na jeho cestu za doktorátom na univerzite v Brne spomína Zdeněk Smejkal, o vzťahu k SFU rozpráva črta Ladisla Volka.

17,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800119

Predkladaná práca sa pozostáva z dvoch druhov textov. Prvú skupinu predstavujú "texty z kufríka"; tieto texty majú spomienkový charakter. Sú to vlastne autorove poznámky k zamýšľaným pamätiam, ktoré ostali torzom. Poznámky vznikali na starom písacom stroji a neprešli nijakou, ani autorskou apretáciou. Druhú skupinu textov tvoria úvahy, písané pri najrozmanitejších spoločenských príležitostiach. Tieto úvahy boli zväčša následne publikované v domácich periodikách, kde prešli lokálnou redakčnou prácou. Úlohou editora bolo preštruktúrovať celok z rozmanitých hľadísk (predložená verzia je len jedným z možných variantov), ako aj pokúsiť sa texty vyčistiť od problémov, spôsobených najmä nedokonalosťou ľudskej pamäti. Zamýšľaným výsledkom tejto práce je svedectvo o dobe, o vývoji slovenskej hudobnej kultúry, o ideáloch i o prekážkach, s ktorými bola jej výstavba spojená. Tento celok sme doplnili biografickými informáciami, ktoré dokumentujú zástoj Ivana Paríka vo vývoji slovenskej hudby, ako aj vzácnymi kompozíciami z produkcie bratislavského elektroakustického štúdia.

 

 

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800360

Miloš Mistrík a Andrej Maťašík v úvodnej kapitole zachytávajú vývin súčasného slovenského divadla cez optiku kontinuitných a diskontinuitných procesov, ktoré v ňom prebiehali od konca 70. rokov 20. storočia. Elena Knopová nadviazala kapitolou venovanou činohernej dramaturgii a inscenáciám v kamenných divadlách po roku 2000. Charakterizuje zmenené funkcie divadelnej dramaturgie, vzťah dramaturgie k prekladu, slovenskej dráme, divákom. Podobne Michaela Mojžišová zachytáva v tretej kapitole vývin operného divadla na Slovensku po roku 2000. Nadežda Lindovská sa vo svojej kapitole venuje viacerým prejavom v súčasnom slovenskom divadle, ktoré smerujú k uplatňovaniu plurality a následne divadlu rôznych identít či diskurzov. Kapitola Miroslava Ballaya dopĺňa pohľad na nové tendencie uplatňujúce sa v slovenskom divadle, o činnosti kultúrnych centier ako platforiem pre nezávislé divadlo a tvorbu. Jednotlivé kapitoly monografie vznikali na základe niekoľkoročného výskumu ich autorov.

28,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800149

Kniha sa venuje formám a prejavom cenzúrnych zásahov, ktoré na Slovensku po roku 1989 objavili v súvislosti s autorským dokumentárnym filmom. Za najviac dotknutý žáner - nielen u nás, ale napríklad aj v Spojených štátoch - pritom môžeme považovať investigatívny typ dokumentu. Autor najpr v krátkom historickom prehľade rekapituluje mechanizmy fungovania cenzúry riadenej štátom, ktoré sa v prípade filmovej tvorby uplatňovali v období prvej Československej republiky (1918-1938), za vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) a v bývalom Československu (1948-1989). Rezíduá týchto foriem sa neskôr plynule objavili aj v demokratickej Slovenskej republike (od roku 1993), a to najmä vo forme politicky, nábožensky alebo osobne motivovaného tlaku na pôvodnú tvorbu a jej autorov zo strany predstaviteľov vládnych strán, ich nominantov, záujmových skupín alebo sociálnych hercov vystupujúcich vo filme.

20,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700476

Kniha sa zaoberá analýzou ideologického pôsobenia kinematografie v obdobiach slovenského štátu, 50tych rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Nevyhýba sa však ani 60. rokom. Dôležité je, že kniha nie je čisto filmovo teoretický a akademicky uzavretá. Výskum tu postupuje v intenciách tzv. novej histórie, teda v širších politických a sociálnych kontextoch. Slovenská kinematografia, či už krátky, publicistický film či jednotlivé kinožurnály ale i analyzované hrané filmy sú pevne usúvzťažnené s referenčným pozadím svojho vzniku. Výsledkom je dôležitý a zaujímavý pohľad na našu minulosť, na minulosť rôznych totalitných období cez prizmu filmu, ktorý bol politikou neustále ovplyvňovaný.

19,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701313

Cieľom publikácie Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku je sprístupnenie najnovších vedeckých výskumov stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska. Monografia autorského kolektívu Eva Veselovská - Rastislav Adamko - Janka Bednáriková predkladá najdôležitejšie poznatky a vyhodnotenia vzácnych stredovekých rukopisov z časového obdobia od druhej polovice 9. storočia do začiatku 16. storočia. Ide o prvú reprezentatívnu publikáciu prameňov stredovekej hudobnej kultúry Slovenska.

Kniha je vedeckým výstupom dlhoročných pramenných výskumov v slovenských knižničných, archívnych a muzeálnych inštitúciách v kontexte staršej literatúry a najnovších poznatkov. Spracované stredoveké pramene prezentujú fascinujúci obraz stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska, ktorý bol napriek veľkým materiálnym stratám bohatý a jedinečný.

34,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701167

Historical Pipe  Organs of Central Gemer.

Na území stredného Gemera je v súčasnosti 39 organov v kostoloch rôznych konfesií v 42 obciach a mestách. Medzi historické nástroje možno zaradiť 18 organov, ktoré si autor Andrej Štafura vybral aj do svojej knižnej tematickej monografie. V publikácii dopĺňa doterajšie poznanie o historických organoch na území stredného Gemera. V širších kultúrno-spoločenských a historických súvislostiach podrobne popisuje 18 nástrojov z katolíckych a evanjelických chrámov z okresu Revúca. Z chronologického hľadiska ide o organy postavené v období baroka, klasicizmu, romantizmu a začiatkom 20. storočia. Nejde tu len o popis dispozícií a zvláštností, ale autor sa zaoberá aj štýlovými zmenami vo vývoji organov v uvedenom regióne, ich porovnaním so staviteľskou praxou v iných lokalitách, poškodením nástroja a uvádza informácie aj o vykonaných opravách, ktoré sú zaznamenané priamo v nástroji alebo v archívnych prameňoch. Text in Slowakisch und Engl.

28,90 *
Artikel-Nr.: 4701063

Kniha mapuje a archivuje niekoľko tvorivých desaťročí autora, ktorý žil a pôsobil nielen v rámci košickej umeleckej scény a ktorý sa svojím nezameniteľným štýlom podpísal pod množstvo scénografických riešení rôznych divadelných či televíznych formátov.

55,90 *
Artikel-Nr.: 4701060

 V tejto knihe autorka Zuzana Bakošová Hlavenková zhrnula svoje eseje, články a úvahy za ostatné takmer štvrťstoročie do celistvého súboru teatrologických vyjadrení k stavu divadelného diania na slovenských a sčasti aj svetových javiskách. Autorka sa usiluje o prienik a analýzu vnútorných vrstiev divadelnej tvorby a darí sa jej to predovšetkým tam, kde veľmi citlivo pomenúva divadlo ako živý organizmus, ktorý reaguje na všetko, čo sa v ňom a okolo neho odohráva.

21,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700975

Autor v netradičných profiloch predstavuje Vlada Kubenku, Pavla Sýkoru, Pavla Branka, Ilju Zeljenku, Jozefa Jablonického, Alexandra Strelingera, Marcelu Plítkovú-Jurovskú, Otakara Krivánka a Štefana Kamenického. Z úvodu autora: V tejto chvíli som jeden z mála priamych svedkov diania v slovenskom dokumente na konci päťdesiatych a v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Počas dramaturgického pôsobenia v spravodajskom (1959 - 1961) a v dokumentárnom (1963 - 1971) filme som spolupracoval s mnohými dramaturgmi, režisérmi, kameramanmi a strihačmi na celom rade scenárov, šotov, filmov. Okrajovo sa dotýkam aj neskorších rokov, v ktorých sa príbehy mojich protagonistov rozvíjali, komplikovali alebo uzatvárali. Neraz sa k tým spomienkam vraciam a vnímam ich v kontexte celkovej situácie v spoločnosti. Vybavujú sa mi mnohé spojenia s časom, v ktorom sme žili, so spoločenskou a politickou klímou, ktorej sme boli účastníkmi a priamymi aktérmi. V popredí budú moje najosobnejšie zážitky a poznatky zo spolupráce s majstrami slovenskej dokumentárnej tvorby, slovom, rekapitulácia stretnutí s predstaviteľmi živej a nasledovaniahodnej vetvy domáceho kinematografického snaženia.  

20,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700923

Obsiahla publikácia mapuje vývoj slovenskej kinematografie vo všetkých jej etapách a častiach a zastavuje sa najmä pri zlomových rokoch 1918, 1938, 1948 a 1969. Kniha sa delí nielen podľa filmových žánrov, zmien štýlu, ale vyzdvihuje v samostatných kapitolách aj najvýraznejšie osobnosti slovenskej kinematografie ako sú Paľo Bielik, Štefan Uher, Dušan Hanák, či Dušan Trančík. Kinematografia sa člení na : tvorbu, výrobu, distribúciu, techniku, školstvo, filmovú reflexiu Predložené národné dejiny starostlivo sledujú dialóg s českou, poľskou, maďarskou, rakúskou produkciou, národné je tu v pevnej symbióze s medzinárodným. Autori sa pokúšajú o kompaktné línie vývoja od amatérskych začiatkov až po takmer priemyselnú výrobu filmových diel.

69,90 *
Versandgewicht: 2.550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700335

Slovensko-anglické vydanie. Ambíciou publikácie je zmapovať miesta, osobnosti, súbory a udalosti, ktoré v Bratislave – nazývanej aj „mestom hudby“ – súvisia s klasickou hudbou, ako aj s ďalšími hudobnými žánrami. Prechádzky“ a „Miesta posledného odpočinku hudobníkov“ sa vracajú do minulosti, pričom záujemca sa môže vydať po stopách slávnych i menej známych osobností, ktoré v našom meste pôsobili a pozdvihli jeho hudobnú úroveň alebo ho len krátko navštívili, ale dodali tým mestu nezmazateľný punc svojej prítomnosti. Minulosť sa prepája so súčasnosťou v kapitole „Koncertné miesta Bratislavy“ – siene, paláce, galérie, kostoly, divadlá, presiaknuté ozvenou hudby dôb minulých, lákajú návštevníkov načerpať zo studnice hudby dneška. Kapitola „Orchestre, súbory a zbory“ predstavuje dvadsiatku vybraných hudobných telies so stručným popisom ich minulého i súčasného pôsobenia. Publikácia mapuje aj dnešné hudobné dianie v meste, festivaly a koncertné cykly, bratislavské kluby, predajne hudobnín a iné hudobné inštitúcie.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4602183

Zuzana Mojžišova (1965) vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Kniha v troch kapitolách (O slovenských filmoch, O českých filmoch, O zahraničných filmoch) - predstavuje chronologicky zoradený výber z autorkiných filmových recenzií z rokov 2009 až 2016, ktoré boli uverejňované najmä v časopise .týždeň a mesačníku film.sk. „Odvtedy sa všeličo zmenilo a tvoja kniha je toho dôkazom. Vlastne sú to stručné súkromné dejiny kinematografie posledného desaťročia. Tvoje recenzie dokumentujú, že s oživením pôvodnej tvorby došlo aj k obnoveniu základných funkcií filmovej kritiky. Slovenské kriticky a kritici prelomili mlčanie ako František Nebojsa z Werichovej poviedky, ktorý na otázku, prečo celé roky neprehovoril, odpovedal: 'Nebolo o čom.'"(z úvodu Martina Šulíka)                       

19,90 *
Artikel-Nr.: 4602040

Božena Čahojová-Bernátová (*1949) absolvovala Divadelnú fakultu VŠMU v Bratislave. Pracovala v Československej televízii v Košiciach ako dramaturgická, v Slovenskej literárnej agentúre ako redaktorka a dramaturgická a v Národnom divadelnom centre v Bratislave ako teatrologička.

Štúdie a odborné práce zameriane na oblasť drámy a divadla v období moderny a postmoderny.

19,90 *
Versandgewicht: 160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601979

Každoročne zavŕši ODDID a OEČ dôležitú dokumentačnú prácu Divadelného ústavu vydaním divadelnej ročenky Divadlá na Slovensku v sezóne 2013/2014. Základná faktografická publikácia, jedinečná svojho druhu aj v európskom kontexte, dokumentuje činnosť štátnych i neštátnych divadiel, nezávislých súborov a jednotlivých slovenských umelcov v danej sezóne. Ročenka obsahuje údaje o premiérach, stavoch súborov v danej sezóne, autorský register, časť In memoriam, údaje o zájazdoch a hosťovaniach, prehliadkach a festivaloch, divadelných výstavách, literatúre, časopisoch a oceneniach.   

14,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 105 Ergebnissen