Film, Musik und Theater


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 110 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300809

Čaro bábky je kniha pamätí zakladajúcej členky Štátneho bábkového divadla v Bratislave. Zahŕňa osobné spomienky autorky na jej umelecké aktivity, na osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj bábkového divadelníctva na Slovensku, ako aj na cesty s bábkami po svete. Autorka chce osloviť každého, kto sa zaujíma o divadlo. Predstavuje bábkové divadlo ako zvláštny druh divadelného umenia, kde ruka, hlas a srdce bábkoherca oživujú nehybnú tvár bábky a vytvárajú jej samostatný život na pozadí dramatického príbehu. Hovorí, že iba v divadle bábok môžu malí aj veľkí diváci vstúpiť do sveta fantázie, stať sa svedkami pretvorenia obyčajných predmetov na zázračné, vyvolávajúce nečakané emócie aj poetické pohladenie duše.

26,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300849

Rodinné filmové striebro predstavuje súbor 60 esejí o vybraných 60 dielach z dejín i súčasnosti slovenskej kinematografie, ktoré napísali 60 autori zo Slovenska, Čiech i ďalších krajín pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Slovenského filmového ústavu (1963 – 2023), jedinej štátnej inštitúcie u nás, ktorá sústreďuje, uchováva, skúma a sprístupňuje kinematografické dedičstvo. Súčasťou SFÚ je samozrejme aj Národný filmový archív, ktorého bohatstvo – množstvo známych i zabudnutých filmových pokladov – stále volá aj po takejto forme strieborného docenenia, pripomenutia. Pri výbere autorov editori zohľadňovali generačnú i rodovú vyváženosť, rôznosť sfér ich akademického či iného spoločenskovedného pôsobenia. Preto sú medzi nimi okrem filmológov aj filozofi, estetici, teoretici a historici literatúry, vizuálneho umenia, prekladatelia, hudobníci alebo publicisti.

Pri výbere editori u jednotlivých diel predpokladali už časom potvrdené kvality, nevyhýbali sme sa ani viacerým dielam od našich najznámejších filmových tvorcov.

26,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300686

Zborník zo seminára venovaného vedeckej práci Jeleny Paštékovej, laureátky Ceny Petra Mihálika za rok 2021, sa zameriava predovšetkým na vybrané témy a črty jej bádania v oblasti literatúry a kinematografie. Dialogické kontakty slovenského filmu a literatúry v 20. storočí sleduje vždy na pozadí detailne načrtnutej panorámy dejín spoločnosti, zlomov a turbulencií v politike, premien vo vývoji kultúry a umenia. Publikácia zahŕňa texty kolegov Jeleny Paštékovej, ktorí reprezentujú obidva jej domovské inštitúcie, Ústav slovenskej literatúry SAV a Katedru audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

17,90 *
Artikel-Nr.: 5300675

Zborník je výstupom z rovnomenného seminára realizovaného v roku 2022 v rámci Týždňa slovenského filmu. Jeho editormi sú Václav Macek a Zuzana Goleinová a jednotlivé štúdie ponúkajú rôzne uhly pohľadov na filmové diela tejto výraznej osobnosti slovenskej literatúry. Vďaka nim dnes môžeme sumarizovať Pišťánkov prínos pre slovenskú kinematografiu. V zborníku sú publikované príspevky autorov a autoriek: Marian Jaslovský, Peter Darovec, Peter Karpinský, Matej Ambroš, Peter Michalovič, Adam Gazdič, Martin Šmatlák, Zuzana Goleinová, Václav Macek a Peter Ulman.

23,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300595

Bartók ako skladateľ, klavirista, pedagóg, etnograf a etnomuzikológ, ale predovšetkým chudučký, útly, vzrastom maličký a chorľavý Bartók ako humanista sa svojou prácou, aktivitou a osobnostným vyžarovaním stal „budetľanom“. Človekom budúcnosti, vzorom, ktorý ovplyvnil nielen podobu novodobej maďarskej kultúry, ale oveľa širšie kultúrne priestory, keďže patril k najuniverzálnejším osobnostiam kultúry 20. storočia. Bartók mal veľmi blízky vzťah k Slovensku. Bartók bol vlastne aj tvorcom prvej slovenskej klavírnej školy, založenej na ľudovej piesni (Deťom) a predovšetkým tvorcom monumentálnej zbierky záznamov ľudových piesní. Pohľad na Bartókovu osobnosť preto nemôže byť úplný bez svedectiev zo Slovenska – svedectiev jeho osobných priateľov či žiakov (Alexander Albrecht, Ján Albrecht, Helena Gáfforová), skladateľov, ktorým „posvietil na cestu“ (Otto Ferenczy, Ladislav Burlas) či etnomuzikológov, s ktorými spolupracoval (Anton Baník) a ktorých remeslo vlastne formoval (Alica a Oskár Elschekovci, Jozef Kresánek, Alexander Móži). Ambíciou pripravovanej práce je zozbieranie dokumentov, ktoré prispejú k prehĺbeniu pohľadu na Bélu Bartóka – skladateľa, klaviristu, pedagóga, etnomuzikológa i vedca – humanistu a štrukturalistu.

37,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300594

Mikuláš Moyzes sa narodil 6. decembra 1872 vo Zvolenskej Slatine. V tom čase Moyzes externe navštevoval prednášky na Hudobnej akadémii v Budapešti, aby zložil štátnu skúšku z hudby a spevu.vynikol ako tvorivý umelec, organizátor, účinkoval na koncertoch i so svojou manželkou, koncertnou speváčkou.

Rozvinul bohatú pedagogickú činnosť. Roku 1909 sa zúčastnil na založení maďarského hudobného spolku, z ktorého sa zrodila aj prešovská hudobná škola. Intenzita Moyzesovej skladateľskej, organizátorskej a pedagogickej činnosti neobyčajne vzrástla po roku 1918, keď sa do verejného života, do služieb československého štátu zapojil ako uvedomelý Slovák. Žil plným slovenským národným životom a svoju lásku k slovenskému ľudu najmarkantnejšie prejavil cez svoju pedagogickú činnosť. Vznik slobodného štátu Čechov a Slovákov mu bol impulzom i nádejou pre plné uplatnenie umeleckých cieľov, ktoré vo svojej tvorbe dosiahol na základe hlbokého poznania života východoslovenského ľudu a jeho piesní. Spoluzakladateľ slovenskej národnej hudby – skladateľ, organista a pedagóg Mikuláš Moyzes zomrel 2. apríla 1944 v Prešove. Zapísal sa do dejín slovenskej národnej kultúry svojím významným podielom na formovaní národného realistického smeru v slovenskej hudbe. Pričinil sa o to svojou tvorbou, ktorá síce nadväzovala na snahy národoobrodeneckej generácie staroromantikov a folkloristov, ale vymaniac sa spod týchto vplyvov stala sa vývojovým článkom pre nástup mladej skladateľskej generácie v období medzi dvoma vojnami.

46,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300331

Zborník vedeckých príspevkov z teatrologického sympózia.

25,90 *
Versandgewicht: 280 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100098
Kniha sa zaoberá tvorivým prínosom F.J.Haydna a W.A.Mozarta.
7,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300153

Ladislav Čavojský (1932 – 2014) patril ku generácii prvých vysokoškolsky vyštudovaných slovenských divadelných vedcov. Jednou z konštantne prítomných línií v jeho výskume boli analýzy uvádzania inonárodnej drámy do nášho kultúrneho kontextu.

Čavojského pohľad na túto oblasť bol literárny aj divadelný, teda komplexný a poučný nielen pre historikov, dejiny literatúry a divadla, ale aj pre prax, pre režisérov, hercov i dramaturgov. Kniha prináša výber štúdií týkajúcich sa udomácňovania dramatickej spisby Shakespeara, Moliera, Goldoniho, Goetheho, Gogoľa, Ostrovského a Ibsena na Slovensku a rozbory jej súdobého inscenovania. Túto obsahovú os určil sám autor. Aktualizovať, dopísať po súčasnosť svoje staršie texty, žiaľ, už nestihol. Napriek tomu sú cennými zdrojmi pre štúdium dejín slovenského divadla.

29,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201591

The Alphabet of Slovak Cinema 1921–2021 is a collection of 25 short essays that deal with alphabetically named phenomena of Slovak film culture. It attempts to capture the most salient themes when thinking about Slovak cinema, phenomena and features of working with film, narrative and visual motifs. The Alphabet is an attempt at a more playful exploration and a less binding insight into the more or less known history of Slovak cinema.

25,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201569

Abecedár tvorí súbor 25 krátkych esejí, ktoré sa venujú abecedne pomenovaným fenoménom našej filmovej kultúry. Pokúša sa zachytiť najvýraznejšie témy nášho myslenia o filme, fenomény a črty filmovej práce, naratívne a vizuálne motívy. Abecedár je najmä pokusom o hravejší prieskum a menej zaväzujúce nahliadnutie do viac či menej známych dejín slovenskej kinematografie.

24,90 *
Versandgewicht: 305 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201396

Monografia Ivety Škripkovej Feministické divadlo a jeho slovenská cesta je vôbec prvou odbornou publikáciou, ktorá sa venuje prieniku feministického umenia a filozofie do slovenskej divadelnej praxe. Vzácnym prínosom textu významnej slovenskej divadelníčky – autorky, režisérky, divadelnej manažérky a v neposlednom rade teoretičky – Ivety Škripkovej je práve zameranie sa na dokumentáciu a hĺbkovú analýzu feministického divadla na Slovensku od deväťdesiatych rokov.

37,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201206

Skladateľ Giuseppe Verdi bol celoživotnou láskou teatrológa Ladislava Čavojského (1932 – 2014), ale úctu mal aj k tvorbe Richarda Wagnera. Z jeho vzťahu k týmto dvom velikánom sa zrodila kniha o ich tak odlišnom opuse, a zároveň aj kniha o ich operách na slovenských javiskách. Autor v nej porovnáva život i dielo talianskeho a nemeckého skladateľa a vychádzajúc z cudzích i vlastných kritík inscenácií ich diel načrtáva obraz vývoja operného umenia na Slovensku v uplynulom storočí.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5201108

Zborník Stopy začiatkov tvorí súbor príspevkov z jubilejného 20. ročníka výročnej česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. až 24. októbra 2021 v Krpáčove. Hlavná téma sa v kontexte pripomínania 100. výročia zrodu slovenskej kinematografie dotýkala jedného z jej kľúčových fenoménov: vymedzovania počiatkov, pôvodnosti, prvosti, bodov pripojení i zlomov, reštartov, období progresu, kríz, normalizácií. Zdanlivo jednoduché pomenovanie otvára možnosti reflexie najrôznejších aspektov storočného vývoja filmovej kultúry na Slovensku, jej inštitúcií, tvorby, reflexie.

15,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200994

Štvrtý zväzok obsahuje doteraz neuverejnené texty piesní, registre, zoznamy, sprievodné texty a ďalšie doplnkové materiály. Prílohou štvrtého zväzku je zvukové DVD s reštaurovanými fonografickými záznamami z Literárneho archívu SNK, dostupné aj v elektronickom formáte.

48,90 *
Artikel-Nr.: 5200756

 Po prvý krát vychádza text Juraja Pospíšila Formovanie hudobnej skladby, zaoberajúci sa otázkou výstavby hudobného diela a substanciálnych zložiek hudobnej syntaxe. Pospíšil všetky svoje tézy, artikulované v jeho texte, verifikoval dlhoročnou praxou nielen pedagogickou, ale aj skladateľskou. Text predstavuje bohaté dedičstvo slovenskej hudobno-teoretickej spisby a je inšpiratívnym čítaním pre skladateľov, teoretikov či interpretov.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5200675

Leopold Wegenstein on Slovakia.

V roku 2021 vydal Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. v spolupráci s občianským združením Quirinus, o. z. monografiu, ktorá reflektuje najprv základné životopisné informácie o organárovi C. L. Wegensteinovi v dobovom uhorskom kontexte. V knihe sa však autori venujú hlavne hĺbkovej analýze a prezentácii dispozície jednotlivých Wegensteinových organov, použitému materiálu na stavbu organov a dôkladnému poznaniu nástrojov po stránke zvukovo-akustickej k čomu prispel aj výskum priestorovej akustiky jednotlivých chrámov, v ktorých sa nástroje nachádzajú. Z pohľadu využitia kovov v organoch Wegensteina na našom území sa autori venovali všetkým dostupným registrom organov, pričom identifikovali aj defekty organového kovu alebo sekundárne osadené píšťaly či celé registre.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5101185

Syn známeho folkloristu Jozefa Tatierskeho, ktorý sa spolu s Jánom Gerykom a ďalšími bádateľmi zaslúžil o zdokumentovanie a uchovanie tradičnej slovesnosti z oblasti Púchovskej doliny, pokračuje v sprístupňovaní a zviditeľňovaní duchovných pokladov tejto časti Slovenska. Po publikácii Zlaté piesne Púchovskej doliny (2018) prichádza doteraz najrozsiahlejší spevník obsahujúci až 545 piesní a ich dochovaných verzií. Všetky s textami, notovými zápismi a akordovými značkami. Spevník dopĺňa množstvo užitočných informácií o povahe jednotlivých piesní, variantoch, zdrojoch, z ktorých boli zapísané. Súčasťou knihy je aj podrobný nárečový slovník Púchovskej doliny a CD-disk s digitálnymi audiozáznamami jednotlivých melódií, znotovanými zápismi piesní, informáciami o piesňach a nárečovým slovníkom. Túto praktickú pomôcku ocenia všetci záujemcovia o tradičnú duchovnú kultúru a samozrejme folklórne súbory nielen z regiónu, ale z celého Slovenska, ktoré v nej nájdu cenný materiál na obohatenie svojho repertoára.

 

29,90 *
Versandgewicht: 710 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101248

Kniha je prvou publikáciou, ktorá sa systematicky venuje vývoju ponovembrovej televíznej tvorby na Slovensku. Doterajšie výskumy slovenského filmu sa skoro výlučne venovali výskumu kinematografie, televíznej tvorbe sa venoval napríklad Ivan Stadtrucker, avšak len do roku 1989 kedy sa podľa neho oslabuje kultúrotvorná funkcia televízie. Monografia Zmena bez zmeny dokazuje opak a vyvracia mýty o zániku či úpadku televíznej tvorby po roku 1989, prítomné napríklad i v Dejinách slovenskej kinematografie od Václava Maceka a Jeleny Paštékovej. Robí tak na príklade výskumu až 270 hraných diel, ktoré vznikli v období 1990 – 1993 a to so špeciálnym fokusom na obraz spoločenskej zmeny a reflexiu (Nežnej) revolúcie. Poukazuje na traumy i nádeje latentne prítomné u televíznych pracovníkov no predovšetkým prináša na svetlo takmer zabudnutú, v oblasti filmovej vedy priam neviditeľnú oblasť slovenskej audiovízie.

18,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200629
42,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200628

=Music for the Feast of Three kings in Slovakia from the middle Ages to the 20th Century. Studies and Anthology.

45,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200526

V roku 2009 pripravili Rudolf Urc, Ingrid Mayerová a René Lužica zborník Ostáva človek - Martin Slivka. Sedem rokov od jeho úmrtia zozbierali od päťdesiatich piatich spolupracovníkov, priateľov a príbuzných spomienky na výnimočné autora a človeka. V roku 2020 sa uskutočnila konferencia venovaná Martinovi Slivkovi. Slivkova všestrannosť sa odráža aj v štruktúre knihy, ktorá sa venuje najprv Slivkovi-pedagógovi, potom nasleduje blok textov nanovo interpretujúcich jeho filmy, tretiu časť tvoria interpretácie jeho kriticko-historických textov, ktoré sa venujú fotografii. Posledný blok textov pripomína jeho dosiaľ neprekonané texty o slovenskom ľudovom divadle a ľudových maskách.

18,90 *
Versandgewicht: 510 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200245

Ďalšia publikácia z edície Pramene, kniha Miro Bázlik - Spektrá života, prináša v prehľade život a dielo výnimočného slovenského skladateľa a klaviristu, Mira Bázlika, autora opery Peter a Lucia, oratoriálnej, komornej, symfonickej, elektroakustickej či filmovej hudby. Pri príležitosti jeho 90. narodenín vychádza monografia, v ktorej sú rozhovory so skladateľom, teoretické a muzikologické analýzy Bázlikovho rozsiahleho diela a publikácia taktiež prináša súpis všetkých textov, ktoré zhudobnil Miro Bázlik. Súčasťou je aj chronologický a tematický zoznam skladateľovej tvorby.

33,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200126

Juraj Beneš (1940, Trnava - 2004, Bratislava). Slovenský skladateľ, pedagóg, bývalý prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. Autor symfonických, operných a vokálno-symfonických diel, ktoré boli uvedené na domácich aj zahraničných scénach (Praha, Londýn, Mníchov, Varšava, Ľubľana a ďalšie). V spomienkach jeho žiakov, spolupracovníkov a interpretov ožíva doba, v ktorej skladateľ tvoril – druhá polovica 20. storočia, prechod od totality k demokratickému režimu. Naďa Hrčková (1939, Bratislava). Vysokoškolská profesorka, medzinárodne uznávaná odborníčka v oblasti dejín hudby. Je autorkou a editorkou slovenskej a českej verzie Dejín európskej hudby I – VI. Spoluzakladala medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos.

26,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100269

Monografia Dagmar Inštitorisovej Iný dramatik Rudolf Sloboda sa v štyroch hlavných kapitolách zaoberá aj zamlčanou či neznámejšou dramatickou tvorbou Rudolfa Slobodu (1938 1995) na Slovensku a v Českej republike, a to pre divadlo, film, televíziu a rozhlas, vrátane diel, ktoré vznikli i po jeho úmrtí ako rôzne typy adaptácií prozaických diel. 

20,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101369

Publikácia etnologičky Mgr. Kataríny Babčákovej, PhD. ponúka synkretický pohľad na archaické obradové reťazovité a kruhové tance viazané na jarné sviatočné príležitosti zvané chorovody a predstavuje výsledky archívneho i terénneho etnologického výskumu vo vyše 200 lokalitách na našom území. Publikácia poskytuje informácie o výskyte, formách, hudobnom sprievode a funkčných a symbolických súvislostiach vyše 700 chorovodných cyklov na základe výskumu materiálu prevažne zo začiatku 20. storočia.

45,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101191

Súbor textov venovaných prvému slovenského hranému filmu, ako aj opakovaným návratom k téme Jánošíka v priebehu celých dejín slovenskej kinematografie, vydaný pri príležitosti 100. výročia jej vzniku. Na publikácii sa podieľalo spolu jedenásť autorov, okrem Renáty Šmatlákovej, autorky hlavnej historickej štúdie, to boli Juraj Oniščenko, Milan Lasica, Hana Hlôšková, Stanislav Štepka, Peter Maráky, Marian Čengel Solčanská, Eva Borušovičová, Petra Hanáková, Juraj Malíček a Martin Šmatlák.

 

15,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100877

Monografia autorskej dvojice Peter Michalovič – Peter Dubecký je venovaná poprednému slovenskému filmovému a televíznemu režisérovi Miloslavovi Lutherovi. Autori v nej obsiahli celú škálu jeho tvorby – od hraných filmov až po nemenej pozoruhodné televízne diela. Interpretácie jednotlivých filmov striedajú obsiahle rozhovory venované peripetiám tvorby M. Luthera od 70. rokov minulého storočia po súčasnosť. Vo výslednej podobe publikácie sa okrem dôležitých faktografických údajov objavujú taktiež zaujímavé fotografie zo samotných filmov, ako aj zo zákulisia ich realizácie.

15,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100874

Z obsahu: Stredoveké notované fragmenty na tlačiach 16. storočia z fondu františkánskych knižníc Slovenskej národnej knižnice. Duchovné diela bratov Žaškovských uložené v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Spevníky Štefana Janovčíka a josefa Chládka určené pre deti a mládež. krvavé sonety v tvorbe Andreja Očenáša. 

23,90 *
Versandgewicht: 220 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100677

Vizuálne pôsobivá publikácia mapuje bohatú činnosť Divadelného ústavu a poskytuje prehľad najvýznamnejších prác, projektov a udalostí, na ktorých sa inštitúcia podieľala za posledných 10 rokov, s ohliadnutím sa za dovtedajšími 50-ročnými aktivitami. Text Vladislavy Fekete detailne prezentuje a prehľadne sumarizuje všetky významné ukončené i prebiehajúce národné a medzinárodné projekty a ich výsledky. Súčasťou publikácie sú prehľadné a podrobné prílohy dokumentujúce činnosť v rokoch 2011 – 2020 v číslach: zoznam zamestnancov a spolupracovníkov Divadelného ústavu v rokoch, prehľad ocenení za aktivity, diela a projekty inštitúcie, kompletný zoznam vydaných neperiodických a periodických publikácií titulov, kompletný zoznam realizovaných výstav na Slovensku a v zahraničí. Nechýba rozsiahla výberová bibliografia článkov, recenzií, či rozhovorov uverejnených v slovenských a zahraničných médiách.

36,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 110 Ergebnissen