Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 395 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300479

Z obsahu: Od príchodu Židov do mesta po vznik I. ČSR. Židovská komunita v meste v čase I. Československej republiky. Autonómia Slovenska a prvé protižidovské akcie v Dolnom Kubíne (1938.1939). Rok 1940 a 1941. Arizácie židovských podnikov. Deportácie v roku 1942 v Meste Dolný Kubín. „Pokojné obdobie“ roky 1943-1944.Situácia židovskej komunity v Dolnom Kubíne po II. svetovej vojne. Zoznam použitej a všeobecnej literatúry a prameńov k problematike židovskej komunity v meste Dolný Kubín.

49,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301344

Svadba v obci Rejdová dodnes predstavuje jednu z najbohatších príležitostí, v rámci ktorých je možné spoznať prejavy tradičnej kultúry v ich premenách a dynamike. Táto hornogemerská obec dodnes poskytuje široký priestor na skúmanie prejavov folklóru a ľudovej kultúry. Ján Kolesár (rodák z Rejdovej a znalec miestnych pomerov) viac, ako desaťročie skúmal a dokumentoval rejdovskú svadbu, a to od najstarších zmienok v 16. storočí až po súčasnosť. Nazhromaždil bohatý materiál vhodný na zverejnenie. Na spoluautorstvo prizval etnomuzikologičku Alžbetu Lukáčovú, ktorá prispela časťami týkajúcimi sa hudobno-folklórnej stránky svadby. Kniha obsahuje 30 kapitol o predsvadobných a svadobných zvykoch, ako i o živote po svadbe, - viac ako 100 notových transkripcií, - cez 300 doteraz nezverejnených historických fotografií, - vyše 50 fotografií zo súčasnosti, - prvý raz zverejnené fotografie Karola Plicku, - viac ako 50 nahrávok tradičného spevu a hudby, - starobylé svadobné reči v rejdovskom nárečí, - unikátne výpovede pamätníkov, - vyše 500 strán bohatých na informácie a obrazový materiál.

65,90 *
Artikel-Nr.: 5001431
23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301309

Hlavným zámerom knihy Ženy pred súdom je pomocou analýzy zachovaných súdnych materiálov identifikovať ženu – kriminálničku stojacu na okraji spoločnosti. Ako obvinené pred stoličným súdom v Above figurovali predovšetkým ženy z najnižších sociálnych vrstiev, čo je v slovenskej historiografii pomerne zriedkavé a z toho dôvodu aj mimoriadne cenné. Kniha je v mnohých smeroch inovatívna a otvára niekoľko, v našich podmienkach ešte výraznejšie nedotknutých tém. Osobitne sa venuje dvom závažným oblastiam dobovej súdnej praxe, a to sexuálnym vzťahom žien a obvineniu z bosoráctva. Publikácia je v plnej miere autentická, založená v prevažnej miere na náročnom výskume viacjazyčného rukopisného archívneho materiálu a jeho komparácie s výsledkami domácich i zahraničných autorov. Pre obdobie 18. storočia, a predovšetkým pre región Abova, v širšom ponímaní však vôbec pre vidiecke obyvateľstvo, zatiaľ na Slovensku nebola napísaná práca, ktorá by sa venovala kriminalite vo všeobecnosti, a zvlášť kriminalite a kriminalizácii žien, preto je možné pokladať knihu za priekopnícku. Prináša nielen nové poznatky, ale v mnohých ohľadoch búra zakorenené a neobjektívne stereotypné predstavy o súdnictve v minulosti.

27,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301308

Sečovce boli v minulosti považované za židovské mesto. Dôvodom ľf bola skutočnosť, že napriek tomu, že židovská komunita tvorila len jednu tretinu obyvateľov, bola výrazne viditeľná. Takmer všetky obchody na námestí a na hlavnej ulici patrili židovským podnikateľom. Židia stáli na čele bánk, boli právnikmi, lekármi a lekárnikmi. V meste stáli dve modlitebne, dve synagógy a tri židovské cintoríny. Židia sa obliekali, stravovali, rozprávali, a aj žili inak, ako ostatní obyvatelia. Mali podivné písmo a tajuplné sviatky. Toto boli dôvody, prečo boli viditeľní a nápadní. A preto získali Sečovce prívlastok židovské mesto. Oprášme spoločne spomienky na tento zvláštny a tajomný svet. Môže sa však stať, že niektorí čitatelia tomu ani nebudú veriť, že židovské Sečovce vôbec existovali a budú si myslieť, že je to všetko vymyslené. Sečovce was considered a Jewish town, in the past. The reason was, despite the fact that the Jewish community constituted only one-third of the population, it was significantly visible. Almost all shops in the square and on the main Street belonged to Jewish entrepreneurs. Jews held importatnt positions in banks, worked as lawyers, doctors, and pharmacists. The town had two prayer houses, two synagogues, and three Jewish cemeteries. Jews dressed, ate, spoke, and lived differently from the other inhabitants

29,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301302

Podobne ako predchádzajúce diely tejto edície, venujúce sa Novohradu a Tekovu, sa aj región, prezentovaný v tejto knihe, dá bezpochyby zaradiť k tým, ktoré sa v dielach doterajších slovenských historikov prakticky neskúmali. Ostrihomská stolica, i napriek tomu, že rozlohou patrila medzi najmenšie v celom Uhorsku, pritom hrala dôležitú úlohu nielen v rámci dejín podunajského priestoru, ale s Ostrihomom ako sídlom uhorského prímasa, ostrihomského arcibiskupa, a jedným z trojice miest, ktoré tvorili tzv. medium regni (centrum kráľovstva), aj v dejinách celého dnešného Slovenska.

Kniha tak prináša v slovenčine vôbec po prvýkrát spracované dejiny hradného kopca, kde na mieste starej rímskej pevnosti a – vzhľadom k pomenovaniu Střěhom zrejme aj veľkého slovanského hradiska – vzniklo najprv sídlo najstarších Arpádovcov, kde sa narodil prvý uhorský kráľ Štefan, a neskôr cirkevné centrum s veľkolepou katedrálou, sídlom prvej uhorskej arcidiecézy. Rovnako sú spracované aj dejiny pôvodného sídla na brehu Dunaja, tzv. kráľovského mesta Ostrihom, ohraničeného veľkou vodnou priekopou, tiež „Nového Mesta“, ktoré ako protiváhu dal priamo pod hradom postaviť arcibiskup, a ďalších dedín a mestečiek nielen pred a za spomínanou priekopou, ale aj v širšom okolí Ostrihomu, tak v naddunajskej (územie dnešného Slovenska), ako aj zadunajskej časti územia stolice. Cieľom práce bolo na základe primárnych prameňov a ich edícií zostaviť čo najdetailnejšiu sídliskovú mapu regiónu. Kniha ďalej opisuje cirkevnú organizáciu, hospodársky potenciál skúmaného teritória (baníctvo, mlynárstvo, rybárstvo, trhy a iné) či jeho cestnú sieť. Hlavnú kapitolu tvorí prehľad sídelnej štruktúry, kde sú v stručnej slovníkovej forme zhrnuté dejiny sídelných jednotiek, ktoré ležali na území Ostrihomskej stolice. Samostatné podkapitoly a heslá patria kláštorom a pre tento región špecifickým kolegiátnym kapitulám (v celkovom počte 12), ako aj hradom a hrádkom, ktorých písomné pramene zachytávajú celkovo 5. 

39,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301301

Predkladaná práca je pokusom o rekonštrukciu sídelných pomerov v stredovekej Komárňanskej stolici, ktorá – podobne ako predchádzajúce spracované stolice Novohrad, Tekov a Ostrihom – patrí k tým historickým regiónom, ktoré doposiaľ nemajú spracovaný podrobný prehľad stredovekého osídlenia v celom časovom rozsahu, a to nielen v slovenčine, ale ani v maďarčine či inom jazyku. Kapitola o cirkevnej organizácii v stručnosti rozoberá jej základnú štruktúru z pohľadu geografie. Ďalej obsahuje chronologicky radený zoznam prvých zmienok o jednotlivých kostoloch, ktorého súčasťou je aj detailný prehľad záznamov v súpise pápežských desiatkov z obdobia 1332 – 1337. Nasleduje kapitola o hospodárstve, rekapitulujúca zmienky o baníctve, lesníctve, mlynárstve, rybárstve, trhoch a vinárstve. Samostatná podkapitola je následne venovaná infraštruktúre, a to konkrétne cestám a k nim patriacim mostom, mýtnym miestam a prievozom či prístavom. Hlavnú kapitolu predstavuje prehľad sídelnej štruktúry, kde sú v stručnosti zhrnuté dejiny jednotlivých sídiel, ktoré sa nachádzali na v úvode definovanom území. Samostatné podkapitoly patria kláštorom (5 lokalít), ako aj hradom a hrádkom, ktoré sú v písomných prameňoch zachytené v počte 3. Najrozsiahlejšou časťou práce je prehľad histórie jednotlivých sídiel, pričom ich počet sa nakoniec zastavil na 245 základných a ďalších 34 sporných lokalitách. Celkovo 9 z týchto lokalít sa aspoň raz spomína ako mestečko, ale ani jedna nemala dlhodobejší mestský charakter. Predposledná kapitola ponúka stručný prehľad rodokmeňov strednej a nižšej miestnej šľachty v celkovom počte 106 šľachtických rodov, za ktorým nasledujú mapové prílohy, ilustrujúce jednotlivé zachované a analyzované metácie a reambulácie. Záver tvorí dvojjazyčné zhrnutie, bibliografia a indexy latinských názvov komárňanských sídiel, ako aj geografických názvov mimo Komárňanskej stolice.

44,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301102

The Empire Style Gown is the first publication from the new series entitled Zamerané na predmet (Focused on Object) which strives to present the role of the museum by focusing on specific activities which the staff carries out when researching and preserving items of our cultural heritage. This book presents the oldest dress from the collections of the SNM – Museum of History. This Empire style gown from the historic textile and clothing collection is more than 200 years old and was owned by Maria Zay, a member of the Zay aristocratic family. According to family recollections, she wore this gown at one of the balls during the Congress of Vienna. This publication describes the gown itself, the materials used when making it as well the Empire style fashion. You will also learn about the magazines that Maria Zay bought in order to follow the latest fashion trends. In addition to information about the gown itself, readers will learn about its owner, who due to her education, literary ambitions and charitable activities, is one of the outstanding noblewomen in our history. She lived in Uhrovec, Bučany, Šopron and Vienna and attended and organized literary salons. Her portraits, books from the large family library and her gown which she wore during her stays in Vienna were later donated to different museums in Slovakia.

19,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301042

Kniha je prvým dielom v slovenskej odbornej historiografii, ktoré prináša čitateľom kompletný a štruktúrovaný súbor dokumentov z Parížskej mierovej konferencie 1919 – 1920 zaoberajúcich sa problematikou južných hraníc Slovenska. Ďalšou prioritou práce je, že obsahuje reprodukciu prejavov vedúceho maďarskej delegácie v Paríži v slovenskom preklade.

Oblúk historického vývoja zastrešuje zákon o Trianone, ktorý prijal maďarský parlament pri príležitosti 100. výročia podpísania mierovej zmluvy. Dielo má ambíciu stať sa hodnotným príspevkom k problematike maďarsko-slovenských vzťahov. Môže sa stať aj podnetom pre preskúmanie tejto problematiky v súčasnosti, keď tieto vzťahy zažívajú určité napätie či komplikácie.38,9

38,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300866

Béla Petrik bol do roku 2016 úplne neznámy fenomén (česko)slovenskej fotografie i keď bol maďarskej národnosti, a podľa osobných svedectiev neovládal slovenčinu. Bélu Petrika do tajomstiev fotografie zasvätil jeho strýko Albert Petrik, známy maďarský fotograf, žijúci v Budapešti. Jeho kompletne zachovaný fotografický archív čakal na verejnú knižnú a výstavnú prezentáciu takmer 100 rokov. Dá sa symbolicky povedať, že Petrikove fotografické dielo, hlavne jeho poeticko-sociologické portréty z neho robia z pohľadu súčasnej slovenskej fotografie regionálneho "Augusta Sandera", a podľa autora by mal byť Béla Petrik zaradený do histórie slovenskej fotografie.

Kniha obsahuje približne 150 záberov zo 406 sklenených negatívov vyhotovených v rokoch 1906 - 1938. Projekt monografie o živote a diele Béla Petrika má za cieľ analyzovať náhodne objavenú fotografickú tvorbu kňaza z obce Rad na Južnom Zemplíne. Výskum fotografickej tvorby sa opiera o Petrikove zápisy v rozsiahlej kronike, v ktorej spomína bezprostredné mapovanie (dokumentovanie) regiónu multietnického južného Zemplína, obcí, ľudí, častých záplav, prírody, chudoby, práce, ale aj jeho experimentovanie v oblasti žánrov portrétu a autoportrétu. Fotografie predstavujú unikátnu správu o zvykoch, hodnotách a všednom živote regiónu, ktorá dosiaľ nebola sumarizačne-knižne spracovaná. Cieľom bolo vytvoriť reprezentatívnu odbornú publikáciu v troch jazykoch. Cieľové skupiny sú historici umenia, fotografie, etnografi, umenovedná komunita s presahom na Maďarsko, odborná, laická verejnosť, študenti fotografie, Rímskokatolícka Cirkev, teológovia.

69,90 *
Artikel-Nr.: 4601214

Pútavé portréty vyše 50 osobností, ktoré žili na našom území od 9. storočia až po súčasnosť. Nechýbajú medzi mená ako sv. Gorazd, sv. Ivan, sv. Bystrík, ale aj Ján Transcius-Tranovský, Anna Kolesárová, František Munk či Titus Zeman. Zoznam uzatvára osobnosť 20. a 21. storočia Ján Chryzostom Korec, ktorého autor nazýva „svedkom, vyznávačom a mysliteľom“.

Každá z predstavovaných osobností je hviezdou na „slovenskom duchovnom nebi“, hodná obdivu a nasledovania. Ich život sa vyznačuje pevným hodnotovým systémom zakoreneným v láske k Bohu, ktorý usmerňoval celý ich život, v mnohých prípadoch končiaci rozhodnutím obetovať sa za spoznanú pravdu.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5300621

Kniha Empírové šaty vychádza ako prvý titul novej edície Slovenského národného múzea s názvom Zamerané na predmet. Cieľom tejto edície je prostredníctvom konkrétnych predmetov priblížiť čitateľovi funkciu múzea a činnosti, ktoré v ňom odborní múzejní pracovníci vykonávajú pri skúmaní a uchovávaní predmetov kultúrneho dedičstva. Kniha Empírové šaty predstavuje najstaršie šaty z fondu SNM – Historického múzea. Prezentované dámske empírové šaty sú staré viac ako 200 rokov a patrili príslušníčke šľachtického rodu Zay – Márii Zayovej. Tá ich podľa rodovej pamäte nosila počas Viedenského kongresu, ktorý sa konal v rokoch 1814 – 1815 vo Viedni. Čitateľ sa dozvie, z čoho sa samotné šaty skladajú, ako a z akých materiálov sú vyrobené, zistí viac o empírovej móde, v štýle ktorej sú ušité, ako aj o módnych časopisoch, prostredníctvom ktorých Mária Zayová sledovala módne novinky vo svete. Autorka Eva Hasalová sa zamerala aj na samotnú majiteľku šiat, ktorá svojím vzdelaním, literárnymi ambíciami, ale aj dobročinnými aktivitami patrí medzi výnimočné šľachtičné v našich dejinách. Zostali po nej portréty, knihy z veľkej rodovej knižnice a v SNM – Historickom múzeu jej šaty, ktoré mala oblečené počas svojich pobytov vo Viedni. Kniha prináša aj zaujímavosti o zbieraní módnych šiat v múzeu a odbornej starostlivosti o ne.

19,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300775

Kniha prináša najnovší výskum slovenskej a českej historiografie na široké spektrum tém týkajúcich sa kriminality, súdnictva i disciplinarizácie. Skúma fungovanie súdnej praxe i konkrétne kriminálne prípady na úrovni rôznych súdnych inštancií, akými boli mestá, stolice, odvolací súd (Apelačný súd pre české mestá) i štatariálne súdy, ktoré zriaďovali panovníci ako mimoriadny právny prostriedok na potrestanie aktérov šľachtických, konfesionálnych či sedliackych nepokojov a povstaní. Súčasne sa zameriava i na mimosúdne riešenia konfliktov na rôznych inštitucionálnych mikroúrovniach, na ktorých boli konflikty a prehrešky riešené v prvopočiatkoch. Patrili medzi ne sociálno-profesijné a náboženské organizácie i úrady s nižšou súdnou právomocou, akými boli Dištriktuálny banský súd, cechy a reformovaná cirkev, ktoré disciplinarizovali a sankcionovali svojich členov, alebo v prípade správcov vinohradov a lesov zadržiavali, prípadne i trestali tých, ktorí spáchali delikt na ich chránenom území. Obsiahnuté sú aj vybrané otázky právnej klasifikácie a teórie, príklady využitia matrík ako prameňa pri skúmaní kriminality, analýza sociálneho pozadia páchateľov, špecifické typy deliktov v období osmanského susedstva, význam a symbolika zneucťujúcich trestov, problematika žien v úlohe páchateliek i obetí, ako aj problém útekov z väzenia.

39,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300756

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovalo talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

40,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300754

Kolektívna monografia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku.

39,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402821

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované v monografickej časti.Edícia prameňov bude môcť byť využitá v ďalšom vedeckom výskume aj vo výuke dejín práva, event. vo všeobecno-historických disciplínach/pomocných vedách historických ect. Celá historická/právnohistorická obec na Slovensku tak bude mať pre budúcnosť k dispozícii obsiahlu edíciu právnych prameňov, hoci len rozsahu regionálneho, tzn.trnavského mestského právneho okruhu.Autorka obsiahla základné dedičskoprávne zásady a majetkoprávne a dedičskoprávne vzťahy uhorského meštianskeho práva, ktoré bolo  zdrojom príprav budúcich kodifikácií, a preto v predloženom diele ide de facto o jeden, ale nie jediný z predobrazov moderného dedičského práva na Slovensku.

59,90 *
Versandgewicht: 2.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300751

Historička Daniela Dvořáková hovorí, že by nechcela žiť v stredoveku, možno práve preto, že vie o tomto období tak veľa. Rozhovory, ktoré s ňou viedli Denisa Gura Doričová a Tomáš Gális, sa zameriavajú na obdobie neskorého stredoveku na našom území - v Uhorsku -, teda na záver 14. storočia a 15. storočie, a viac než dejinami udalostí a vojen sa zaoberajú dejinami každodennosti a ľudských príbehov.

Kniha Stopy stredoveku čitateľovi sprístupňuje život vtedajších ľudí z rozličných spoločenských vrstiev. Vystupujú v nej panovníci, duchovenstvo, mešťania, šľachta, vzdelanci, lekári, roľníci i poddaní. Muži, ženy i deti. Rozpráva o ich každodenných zvykoch a činnostiach, o zvieratách, ktoré im robili spoločnosť, o krajine, v ktorej plynuli ich dni, o hraniciach a mapách, o cestovaní, jedle, zdraví, výchove či o počasí.

Vysvetľuje, prečo niektoré mýty o stredoveku nie sú pravdivé, pripomína jeho prínos, pomenúva nedostatky, ale aj porovnáva možnosti vtedajšej spoločnosti s dneškom. Prameňov z tohto obdobia je oproti predchádzajúcim storočiam viac a historička bádala v okolitých krajinách aj vo vatikánskych archívoch. Z fragmentov ľudských osudov poskladala sčasti verný obraz, sčasti jeho interpretáciu a napokon porozprávala aj o sebe a o tom, ako stredovek prirodzene i zázračne ovplyvňuje jej život a svetonázor.

29,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000581
Zborník 400. výročia konania Žilinskej synody v r.1610. Z obsahu: Krestanstvo na Slovensku do reformácie. Cirkevné pomery na Slovensku do roku 1563. Tridentský koncil. Evanjelíci na Slovensku v 2.polovici 16.storočia. Založenie a náplň rímskokatolíckej rehole jezuitov. Osobnost Štefana Bočkaja. Zvolanie a priebeh Žilinskej synody. Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z roku 1610.
15,00 *
Versandgewicht: 320 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000578
Príspevky z Teologicko vedecko-historickej konferencie ECAV na Slovensku 2010, 29.- 30.6.2010. Z obsahu: Prvá krajinská zákonodárna synoda. Špecifické momenty synody v Žiline v roku 1610. Kontext Žilinskej synody a upevnenie evanjelictva medzi Slovákmi. Žilinská synoda 1610 a jej humánny odkaz. Slowakische Kirchengeschichte in der Sicht der deutschsprachigen Kirchengeschichtsschreibung.
12,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4700486

Vizitácia je jednou z foriem kontroly farskej, resp. duchovnej správy, uskutočňovaná spravidla biskupom. Rímskokatolícka cirkev ju začala robiť po Tridentskom koncile, ktorý sa konal v rokoch 1545 – 1563, a jej cieľom bolo sledovať stav a život vo farnostiach, aby zistila, do akej miery jednotlivé farnosti podľahli reformácii, resp. do akej miery jej odolávali. Zaujímalo ju, koľko bolo farníkov, kto bol v zbore kňazom, učiteľom, aký mala farnosť majetok, kostol, ale aj koľko veriacich ostalo mimo rímskokatolíckeho cirkevného zboru. Vďaka premyslenému súboru otázok, na ktoré museli miestni farári dať podrobnú odpoveď, sa zachovali vzácne zápisnice – protokoly, z ktorých sa dozvedáme množstvo informácií nielen o samotnom cirkevnom zbore, ale aj o živote celej dediny. Po prijatí Tolerančného patentu v roku 1781, ktorý po dlhom období protireformácie a prenasledovania protestantov otváral priestor pre zrovnoprávnenie evanjelickej cirkvi s katolíckou, sa začal proces obnovy, resp. oživenia evanjelických zborov v celom Uhorsku, vrátane cirkevných zborov v hornom Liptove. Navonok sa to prejavilo nielen rastom početnosti veriacich, ale aj stavbou nových, tolerančných chrámov, nadobúdaním majetku a posilňovaním pozícií evanjelickej cirkvi.

35,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300310

Kniha mapuje malé aj veľké dejiny 800-ročnej sakrálnej stavby - Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici. Jeden z jeho fenoménov je fakt, že stavba kontinuálne slúži svojmu účelu. Hoci súčasný klasicistický „plášť“ fasády kostola je nenápadný, „oblieka“ pôvodné murivá ešte stredovekej románskej 3-loďovej baziliky (okolo polovice 13. storočia).

Fascinujúci príbeh premien starobylého kostola (pôvodne kláštorného) je prezentovaný na pôdoryse výsledkov odborných výskumov, vďaka ktorým sa postupne a medziodborovo, formuje čoraz komplexnejší obraz o hodnotách kostola.

Premeny, vývojové etapy kostola autorky reflektujú v kontexte dejín mesta, regiónu, krajiny a kultúrneho dedičstva stredoeurópskeho priestoru. V knihe je publikovaný aj rozsiahly obrazový materiál, historická ikonografia, fotografie zo špecializovaných výskumov, kolekcia fotografií súčasného stavu. Na príprave a spracovaní monografickej publikácie participoval široký tím odborníkov (historici, archeológovia, reštaurátori, umeleckí historici). Zámerom publikácie bolo celistvo prezentovať individuálne hodnoty a zaujímavosti kostola nielen odbernej, ale aj širokej verejnosti.  

45,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300672

So stredovekým benediktínskym mníšstvom sa v súčasnosti spája predovšetkým predstava komunít rehoľníkov, ktoré sa uzatvárali pred vonkajším svetom za múrmi kláštorov a ktorých duchovným spojivom bola Regula sv. Benedikta. Benediktínske kláštory zároveň vnímame ako významné centrá duchovnej kultúry raného a vrcholného stredoveku. Benediktíni však boli tiež neoddeliteľnou súčasťou stredovekej spoločnosti laikov. Prevažne panovníci alebo fundátori z radov stredovekej šľachty kláštory nielen zakladali, ale za nádej na dosiahnutie spásy ich aj bohato obdarovávali. Významné opátstva mali povinnosť hostiť početné sprievody kráľov, kniežat či biskupov a kláštorné kostoly slúžili ako miesta posledného odpočinku zakladateľov a patrónov. Opáti súčasne vstupovali do politických, diplomatických a nezriedka aj vojenských služieb panovníckych dvorov. Kniha Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku ponúka podrobný pohľad na koexistenciu a interakciu benediktínskych kláštorov a ich zakladateľov, patrónov či ďalších donátorov v Uhorsku za vlády arpádovských kráľov v 11. až 13. storočí.

 

43,90 *
Versandgewicht: 750 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300618

Sprievodca k rovnomennej výstave Roľník a jeho svet. Agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického záujmu, ktorá je výsledkom dlhoročnej spolupráce Slovenského národného múzea v Martine a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

Obsah: Vývoj vedeckého záujmu o svet roľníka/Growth in Academic Interest in the Farmer´s World.Od fyziokratizmu k romantizmu (18. – 19. storočie)/From Physiocratism to Romantism (18th – 19th century).Od romantizmu k historickému materializmu (19. – 20. storočie)/From Romanticism to Historical Materialism (19th – 20th century).Urbánne prostredie/The Urban Enviroment.Roľník – živiteľ krajiny/Farmer – the Country´s Breadwinner.Roľník a jeho práca/The Farmer and His Work.Roľník a jeho obydlie/The Farmer and His House.

32,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300601

Súčasná etnológia a kultúrna antropológia považuje tradičnú kuchyňu spoločenstiev ľudí za jeden z ich najvýznamnejších identifikačných znakov a zasadzuje sa za jej zdokumentovanie a zachovanie pre budúce generácie. S potešením som si preto prečítala túto knihu venovanú Liptovu, ktorá spĺňa tieto kritéria a dopĺňa pestrú mozaiku kulinárskych tradícii Slovenska. Autorka nás v texte sprevádza celou genézou podmienok, ktoré vplývali na charakter stravy ľudí na Liptove. Zaujímavým prvkom knihy sú viaceré historické dokumenty súvisiace so stravovaním na Liptove. Osviežujúce sú pasáže osobnej reflexie autorky, ktorá ukazuje, že záujem o tradičnú kuchyňu Liptova si pestovala už od detstva v rámci svojej rodiny a rozšírila ju ako etnografka aj do profesionálneho bádania. V rámci tejto časti knihy prezentuje aj ňou vyskúšané recepty regionálnych jedál. Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.

61,90 *
Artikel-Nr.: 5300437

Dejiny sa najlepšie píšu prostredníctvom ľudských príbehov a príbeh šľachtického rodu Friesenhof Oldenburg, ktorý žil v 19. až 20. storočí v kaštieli v Brodzanoch, stojí za rozpovedanie. Je unikátny svojimi nadnárodnými väzbami – alsaským pôvodom, spojením s habsburskou monarchiou a územím dnešného Slovenska, s veľmi silným ruským kontextom, prepojeným na rodinu básnika A. S. Puškina. Jeho príslušníkom bol oldenburský vojvoda a vnuk švédskeho kráľa v jednej osobe, iný predstaviteľ rodu bol zase členom výboru Matice slovenskej a významným podporovateľom slovenských národnoemancipačných snáh. Fascinujúce ľudské osudy európskej šľachty žijúcej na Hornej Nitre zrekonštruovala na základe stoviek listov zozbieraných v siedmich krajinách Európy dvojica historikov Alexandra Lukáčová a Roman Holec.

38,90 *
Versandgewicht: 920 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300327

Žofia Bosniaková (1609 – 1644), osobnosť opradená legendami o strečnianskej hradnej panej, dobročinnej, spravodlivej a zbožnej žene. Aký bol jej pôvod? Odkiaľ pochádzal jej rod a ako si získal miesto v radoch uhorskej aristokracie? Kde vyrastala a akú dostala výchovu? Ako sa k nej zachovala rodina jej prvého manžela? Kde sa zrodil jej záujem o dobročinnosť a pomoc chudobným a núdznym? Kto bol jej druhý manžel, František Vešeléni? Aké aktivity podnikala ako pani Strečnianskeho panstva a vlastníčka majetkovej držby? Ako prispela k rekatolizácii Tepličky nad Váhom? A napokon – za akých okolností sa po jej smrti zrodila úcta k nej a ako ju ovplyvnilo nájdenie jej smrťou neporušeného tela? Aké prejavy úcty sa podarilo zachytiť? Bola úcta k nej len regionálna, alebo mala širší geografický a spoločenský rozmer? Tieto otázky sa pokúša zodpovedať monografia Žofia Bosniaková – život, dielo a úcta v 17. – 19. storočí. Na základe štúdia historických prameňov, mnohých dosiaľ neznámych alebo nepresne interpretovaných, prináša novú kritickú biografiu osobnosti Žofie Bosniakovej.

44,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300306

Zákonom č. 375/1919 Sb. z. a n. bola zriadená Československá štátna univerzita v Bratislave, ktorú tvorili štyri fakulty, medzi nimi aj právnická. V pondelok 24. októbra 1921 o 9. hodine sa začalo vyučovanie na tejto fakulte otváracím prejavom rektora Augustína Rátha. Do histórie fakulty sa raz a navždy zapísali ako jej zakladatelia šiesti profesori: Karel Laštovka (správne právo), Augustín Ráth (občianske právo), Otakar Sommer (rímske právo), Emil Svoboda (občianske právo), Bohuš Tomsa (právna filozofia) a Jan Vážný (rímske právo). Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského položili pevný kameň vzdelávania a rozvoja právnej vedy na Slovensku. Pri príležitosti nedávneho stého výročia založenia tejto fakulty monografia vyzdvihuje zásadné pedagogické, vedecké a organizačné zásluhy tohto profesorského zboru, ako aj dielo a hodnotový odkaz jednotlivých zakladateľov.

32,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300266

Dejiny židovskej komunity v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

 

52,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400434

Cielom monografie bolo zachytit´a spracovat´informácie o vývoji učitel´ského vzdelávania v Banskej Bystrici v kontexte historicko-spoločenských zmien.

8,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100179

Pivnica je povodne srbská dedina so slovenskou evanjelickou väčšinovou zložkou, srbskou menšinou a do druhej svetovej vojny tu žilo aj nemecké obyvatelstvo.

26,90 *
Versandgewicht: 780 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 395 Ergebnissen