Philosophie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4000569
Koláž pohladov a názorov na stav slovenskej spoločnosti v posledných sto rokoch.F.Novosád je vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu SAV. Zaoberá sa dejinami filozofie a dejinami sociálneho a politického myslenia.
17,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5100025

This book has been finished at the Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences. Here, my gratitude goes to members of the Logic, Epistemology and Metaphysics of Fiction band.

23,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801364

Untertitel: Príspevok v intenciách autorovho konceptu teologickej filozofie v celostnom porozumeni.

Monografia popredného slovenského kresťansky orientovaného filozofa prezentuje skúmanú problematiku invenčne ako bádateľský projekt, v ktorom autor vedie dialóg i konfrontáciu s poznatkami súčasných vied, osobitne filozofie a teológie, pričom chce naznačiť, akými smermi sa bude uberať bádanie v problematike Boha. Jadrom knihy je predstavenie návrhu konceptu teológie z celostného pohľadu v jej reinterpretácii na teologickú filozofiu v celostnom porozumení, pričom rôzne exemplifikácie tohto postupu charakterizujú základné východiská pri tvorbe jej konceptu.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4901383

Autor prichádza s novým pohľadom na skúmanie estetickej skúsenosti a emocionality. Tento jeho nový pohľad je postavený nba skúmaní uvedenej problematiky v rovine filozofickej (analýza relevantných klasických a súčasných filozofických koncepcií) a v rovine vedeckej (predovšetkým neurovednej).

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700663

V  knihe čitateľ nájde súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach. Zhovárali sa s ním redaktori novín, filozofických, kultúrnych a náboženských časopisov, televízie, ako aj jeho spolupracovníci a priatelia rozličnej profesijnej orientácie. Rozhovory majú buď profilový charakter a sú zamerané celkovo na jeho život a dielo, na jeho rodinné zázemie a na rozličné aktuálne spoločenské otázky, alebo sa upriamujú na určitú oblasť jeho pedagogickej činnosti či vedeckého bádania. V rozhovoroch sa pútavým a zrozumiteľným spôsobom odzrkadľujú najvýznamnejšie úseky jeho života a tvorby. No osobitný dôraz sa v nich kladie na vývin jeho filozofického myslenia za posledných 25 rokov.

21,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800607

Kniha sa zameriava na styčné body dejín slovenskej a maďarskej filozofie. Ide jednak o charakter recepcie západoeurópskych filozofických vzorov, jednak o spoločenskú podmienenosť filozofickej tvorby, o priestorovú a časovú začlenenosť jednotlivých filozofií v rámci habsburskej monarchie, ako aj o to, či je možný homogénny naratív dejín maďarskej (aj slovenskej) filozofie, teda, či sú to kontinuálne príbehy s jednoznačnou vnútornou koherenciou.

23,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700904

František Novosád (1948), profesor v odbore „dejiny filozofie“, pôsobí ako vedúci vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV a prorektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA). Zaoberá sa dejinami filozofie a sociálnych teórií.

23,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500677

Teologicko-filozofické myslenie v dejinách kresťanstva bolo a je z viacerých príčin poznačené dvoma protichodnými tendenciami – k jednote a pluralite. Členovia riešiteľského kolektívu sa zaoberajú vybranými postavami a/alebo prúdmi teologicko-filozofického myslenia v staroveku a stredoveku, pre ktoré bolo príznačné buď zdôrazňovanie plurality alebo jednoty.

Cieľom výskumného vedeckého projektu je okrem iného poopraviť etablovaný pohľad či predstavy o kresťanskom staroveku a stredoveku a ukázať v nich na prítomnosť dynamického a pluriformného diskurzu. Výsledky štúdia a výskumu sa nachádzajú v predloženej kolektívnej monografii, ktorá sa skladá z vedeckých štúdií a prekladov primárnych textov.

Obe súčasti monografie tak posilňujú a prehlbujú teoretickú reflexiu zvolenej problematiky nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

22,90 *
Artikel-Nr.: 4700378

Táto kniha je výsledkom niekoľkoročného skúmania problematiky metafory a s ňou súvisiacich tém. Ide predovšetkým o jej vzťah k mysli a mysleniu, ale aj k jazyku, pravde, o jej estetický rozmer a možnosti interpretácie. Metafora je zaujímavá najmä pre jej obrovský potenciál a explanačnú silu, ktorú dokáže poskytnúť interpretácii diskurzu. Východiská predstaveného výskumu súvisia predovšetkým s prínosom teórie konceptuálnej metafory a s výsledkami kognitívnej vedy.

16,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500449

Monografia si kladia dva ciele. Prvým je analyzovať a priblížiť pohľad vybraných stredovekých autorov na pluralitu náboženstiev, ich spôsob obhajoby kresťanstva ako pravého náboženstva a konfrontáciu s inými náboženstvami. Druhým cieľom je prihliadnuť k niektorým súčasným interpretáciám a komentárom ich myslenia. Stredovekí autori uvažovali o dialógu náboženstiev a niektorí koncipovali fiktívne náboženské dialógy. Zároveň ich diela môžu byť chápané ako príspevok do veľkého intelektuálneho dialógu stredovekej Európy.

15,00 *
Artikel-Nr.: 4402264

Toto dielo predstavuje ambiciózny pokus autora o tvorbu takého konceptu kristológie, ktorý je vytváraný prednostne z filozofického hľadiska, a to osobitne z pohľadu jeho konceptu experienciálno-vývojovej, stvoriteľsko-vývojovej a kenotickej filozofie, ktorého základy položil vo viacerých svojich predchádzajúcich prácach. Filozofický prístup tu neredukuje na jednoduchý metodologický nástroj pre teologické myslenie, ale ho poníma ako autonómne východisko i ako nenahraditeľný horizont porozumenia skúmaného problému. V tomto diele teda predovšetkým ide o jeho osobitý náčrt filozofickej kristológie. Potreba tvorby takéhoto konceptu vzišla z jeho stretnutí prírodovedca a filozofa a v neposlednom rade i z jeho stretnutí veriaceho kresťana so skutočnosťou Krista.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4600594

Zborník štúdií pod názvom Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta, sa usiluje nájsť odpovede na otázku, ktoré idey najviac rezonujú v súčasnej ruskej filozofii? Prostredníctvom štrnástich autorov (Rusov, Slovákov, Čechov, Poliakov), účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie (uskutočnenej 5. mája 2015 na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave), ktorá bola súčasťou riešenia vedecko-výskumnej grantovej úlohy (VEGA č. 1/0061/14 na tému Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii), prinášame nové pohľady. Všetci prizvaní prednášatelia svojou kompetentnosťou v oblasti ruskej filozofie ukazujú, že ruské idey sú v slovanskom svete aj v súčasnosti živé, a to napriek tomu, že každý z prednášajúcich nahliadal na tieto idey „po svojom“.

18,90 *
Artikel-Nr.: 4600593

Tretí zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1977 – 2013, sa zameriava na kľúčové filozofické disciplíny – ontológiu, filozofickú teológiu a filozofickú eschatológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté len tie štúdie, v ktorých autor nastoľuje základné problémy a pokúša sa na ne nájsť nové riešenia.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4600591

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 – 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín – filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté len tie štúdie, v ktorých autor nastoľuje kľúčové problémy a pokúša sa pre ne nájsť nové riešenia.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4600590

V prvom zväzku vybraných štúdií a úvah, ktoré vznikli v rokoch 1982 – 2012, sa profesor Ján Letz zamýšľa z rôznych aspektov nad filozofiou porozumenou predovšetkým ako kultúrny fenomén. Obraňuje jedinečné a autentické filozofické myslenie, objasňuje ho v systémovom rámci metafilozofie, metafyziky a privádza ho do živého a aktuálneho vzťahu najmä s vedou, náboženstvom a umením.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4401528

V texte sa pozitívne odrazila skutočnosť, že autorov záujem o literatúru je fundovaný jeho filozofickým vzdelaním. Je to text, ktorý nesie znaky originálneho príspevku tak k filozofickým , ako aj literárno-vedným štúdiám. Na jeho vyznení sa nemalou mierou podieľa dôsledná terminologická práca a pozorné uvádzanie interpretovaných diel.
Miroslav Marcelli

15,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500740

Antisemitizmus predstavuje špecifický variant ľudskej predpojatosti, ktorého pochopenie môže prispieť k zodpovedaniu širšej otázky predsudkov. Univerzálnu a v zásade prenosnú povahu predpojatosti a jej schopnosť absorbovať rozmanité ideologické zdroje a východiská sa práca snaží preukázať prostredníctvom filozofickej analýzy základných príčin, štruktúr a mechanizmov protižidovského sentimentu a jeho miesta v individuálnej a spoločenskej realite. Skúmanie si kladie tri základné otázky: Čo je antisemitizmus? Ktoré sú jeho základné charakteristiky? Čo nám môže antisemitizmus povedať o predsudkoch ako takých? Horizontálnym cieľom práce je spochybnenie tradičnej predstavy o bytostnej iracionálnosti predsudkov. Práca sa preto zameriava na komplexnosť vzťahu medzi predsudkami a (i)racionalitou, ktorý je kľúčom k pochopeniu pôvodu nášho sklonu k nenávisti inakosti. Predsudky nie sú fenoménom závislým výlučne na miere rozumnosti, vzdelania či sociálnom pôvode ich nositeľa. Naopak, predsudky nachádzame vo významnej miere aj u jedincov, ktorých intelekt a rozhľadenosť sú obrovské a sociálna situácia uspokojivá. Okrem toho, na rozdiel od živelnej nenávisti nevzdelanca, predpojatá argumentácia intelektuála nachádza najlepšieho spojenca práve v rozume. Racionalizovanie (intelektualizovanie) možno považovať za jednu z vitálnych stratégií predpojatosti v jej boji o prežitie.

22,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500542

Predkladaná publikácia sa zaoberá otázkou, čím všetkým , a či vôbec, môže filozofia, a zvlášť filozofická antropológia, prispieť k poznaniu človeka a kde naopak musela v riešení uvedenej otázky prenechať iniciatívu konkurenčným diskurzom.

Cieľom autora bolo vrátiť filozofickej antropológii jej predošlý lesk a opätovne ju ustáliť v určitých filozoficky relevantných hraniciach.

 
19,90 *
Artikel-Nr.: 4500496

Untertitel: Vo filozofii 20. storočia

Predmetom knihy je realizmus vo filozofii 20. storočia a jeho tri varianty. Konkrétne, neorealizmus, kritický realizmus, intuitívny realizmus, s cieľom priblížiť, predstaviť filozofické koncepcie najvýznamnejších reprezentantov jednotlivých variantov realistickej platformy, ku ktorým bezpochyby patrí A. N. Whitehead, N. Hartmann, N. O. Losskij a poukázať na ich prínos do filozofického myslenia 20. storočia.

12,59 *
Artikel-Nr.: 4500114
Aká filozofia je pragmatizmus? U nás stále predovšetkým neznáma, nepochopená, ignorovaná, dezinterpretovaná, „cudzia“ či odmietaná, „podozrivá“ alebo údajne nedostatočne „vznešená“ – pre niektorých dokonca ani nie filozofia, keďže meno „pragmatizmus“ je vari jedno z najhoršie znejúcich mien, aké môže niesť taká vysoká intelektuálna aktivita, ako je filozofia... Napriek tomu sa túto filozofiu autor pokúša (znova) predstaviť i priblížiť. Pokúša sa tiež rozmýšľať o niektorých otázkach v intenciách tejto filozofie. Nielen preto, že ide o jeden z legitímnych prúdov modernej filozofie (vyrastajúci taktiež z európskych, nielen severoamerických koreňov), ale aj preto, že ide o filozofiu, ktorá nepatrí len do minulých dejín, no ktorá je živá a relevantná pre súčasníkov.
 
23,90 *
Artikel-Nr.: 4403369

Filozofia na základoch diela J. Ch. Korca.

21,90 *
Artikel-Nr.: 4403247

Ľudský život je neustálym tokom, nedá sa zastaviť. Každodennosť je dvojaká: buď je nudná, alebo je turbulentná. Buď sa nudíme, alebo nevieme kam skôr „skočiť“. Pri našom rozhodovaní, výberoch a skutkoch máme skúsenosti s viacerými druhmi čiastkovej či čiastočnej slobody. Ale ktorá z toho množstva slobôd je tá „pravá“? Kedy človek môže zodpovedne povedať, že našiel zmysel života vo svojej slobode?

15,90 *
Artikel-Nr.: 4403091

Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických teoretiků 20. století.

Analyzuje vývoj jeho filosofie od období šedesátých let až po jeho pozdní filosofii tzv. aleatorního materialismu z let osmdesátých. Zabývá se Althusserovým výkladem Marxe, koncepcí ideologických státních aparátů i Althusserovými názory na události května 1968. Jeho myšlení zasazuje do intelektuálního a politického kontextu

14,90 *
Artikel-Nr.: 4402888

Predkladaná publikácia sa pokúša priblížiť tému postupných i rýchlych, zásadných i povrchných, dramatických i plynulých sociálnych zmien v poslednom období a naznačiť možné budúce vývojové trajektórie. Otvára transdisciplinárne a interdisciplinárne rozbory na pomedzí filozofie, politológie, sociológie globálnych štúdií a kultúrnych štúdii.

23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402887

Cieľom knihy Základné otázky filozofie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na filozofiu z hľadiska Večnej filozofie. Večná filozofia (lat. Philosophia perennis) je spôsob uvažovania, ktorý vychádza z predpokladu univerzálnej duchovnej skúsenosti ľudstva a vyznačuje sa skôr syntetickým prístupom. Nejde v nej len o presné a korektné používanie pojmov, ale o dosiahnutie filozofickej múdrosti, ktorá má aplikácie aj v našom každodennom živote. Sedem základných filozofických otázok: Kto som ja? Odkiaľ prichádzam? Kam smerujem? Čo je pravda? Čo je krása? Čo je dobro? Čo je bytie? je tu tak spracúvaných dnes netradičným spôsobom. Preto táto kniha predstavuje alternatívu voči súčasnej akademickej filozofii ako aj prevládajúcim filozofickým prúdom ako sú postmodernizmus, pragmatizmus alebo analitická filozofia. Nie je to učebnica, a preto neponúka žiadny ucelený filozofický systém alebo súbor hotových poznatkov, ale skôr chce pred čitateľom otvárať nové, dosiaľ nepoznané horizonty a inšpirovať ho k vlastnému hľadaniu pravdy. (Kniha Základné otázky filozofie rozpracúva do hĺbky myšlienky, ktoré boli načrtnuté v predchádzajúcej autorovej práci Staronové cesty filozofie.)

22,90 *
Artikel-Nr.: 4402886

Dielo filozofa (1946) a tvorcu prvej pôvodnej slovenskej filozofickej koncepcie nazývanej synkriticizmus.

22,90 *
Artikel-Nr.: 4402690

Zrútenie sa svetovej socialistickej sústavy po r. 1989 a prechod krajín bývalého východného bloku na liberálnu demokraciu mohli vyvolať dojem, že demokratické princípy sú univerzálne platné. Ale to naozaj tak? Monografia Petra Greča venovaná základným antropologickým a politologickým aspektom filozofie ruského existencialistu Nikolaja Berďajeva - prvá svojho druhu na Slovensku - vás presvedčí, že vôbec nie. Ako totiž ukázali dejiny vyspelého sveta za ostatných vyše dvesto rokov, ideál slobodnej ľudskej bytosti a dôstojnej spoločnosti nedokáže uskutočniť žiadna revolúcia - buržoázna, socialistická ani kultúrna. Tento ideál je výlučne v možnostiach revolúcie personalistickej - revolúcie ducha, revolúcie, ktorú ľudstvo ešte len musí zažiť.

27,90 *
Artikel-Nr.: 4401808

Monografie je důkladným rozborem nejen Kierkegaardovy práce Bázeň a chvění, ale i relativně široké diskuse, která se v celosvětovém měřítku vede k tomu, co je v této Kierkegaardově knize předkládáno. Tato práce je velice důkladně vědecky, tj. přesně a soustavně, zpracována. Vykazuje mimořádně dobrou autorovu znalost nejen Kierkegaarda, ale i prací, které se týkají Kierkegaardovy činnosti, jeho myšlení a tvorby vůbec.

Centrální postavou je Abraham, jeho život a v samém jádru jeho víra. Autor se snaží ukázat, co v podstatě Kierkegaard z Abrahamova příběhu vyčetl k problematice jeho – a křesťanské víry a k jejímu vztahu k etice, ba dokonce i k tzv. estetickému životnímu stylu, který nás obklopuje. Dává tím velice zřetelnou odpověď na nejzákladnější otázky, které si člověk klade, případně i jen může klást.

13,90 *
Artikel-Nr.: 4401150

Táto štúdia je venovaná hermeneutike (z gr. hermeneuein, lat. interpretari - vyjadrovať, vykladať, prekladať), ktorá je pokusom nielen o interpretáciu niečoho, napr. nejakého textu (staršia vízia), ale aj o sprostredkovanie a porozumenie zmyslu niečoho (novšia vízia). Záujem o ňu spôsobuje pluralita súčasného myslenia, ktorú francúzsky filozof Paul Ricoeur nazval konfliktom interpretácií, ktorý robí dnešný stupeň diskurzov ťažkou, ak nie nemožnou záležitosťou. Z toho dôvodu sa dnešná hermeneutika podobá tak trochu na druh dekódovacieho mechanizmu, teda na objavovanie zmyslov vo vnútri rôznych jazykových, psychologických, ekonomických a iných hier. Určitou zvláštnosťou tejto štúdie je prepojenie jej troch interpretačných celkov: biblického, filozofického a teologického do jedného navzájom sa presahujúceho zmyslu. To však, podľa môjho názoru tejto práci skôr pomohlo a to aj pre ten dôvod, že súčasná hermeneutika sa mi ako ambícia a tendencia javí skôr, ako umenie chápať všetky súvislosti, než len nejakú ich časť.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4100020
E.Husserl sa pokúšal zrušitˇzaužívaný sposob videnia a rozvírit´stojaté vody myslenia, logiky či vedeckého bádania. Fenomenológia ako revolučný myšlienkový pohyb, ktorý sa spustil na prelome 19. a 20.storočia a živo reaguje na aktuálne filozofické problémy i dnes, je tým zaujímavejší, že ním Husserl nechcel opustit podu filozofie, popriet jej zmysel alebo ju zanechat´v prospech čehokol´vek zdánlivo populárnejšieho. Naopak, chcel ju posilnit´ako prísnu vedu.
24,00 *
Versandgewicht: 280 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand