Philosophie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 51 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4201646
Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravila v súlade so svojimi vedeckovýskumnými aktivitami III. medzinárodnú filozofickú konferenciu Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. Uskutočnila sa v dňoch 1. – 2. októbra 2009. Výsledky tejto konferencie predkladáme našej odbornej, ale aj širšej kultúrnej verejnosti v tomto filozofickom zborníku rovnomenného názvu.
24,00 *
Versandgewicht: 470 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000569
Koláž pohladov a názorov na stav slovenskej spoločnosti v posledných sto rokoch.F.Novosád je vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu SAV. Zaoberá sa dejinami filozofie a dejinami sociálneho a politického myslenia.
17,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201925

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravila v súlade so svojimi vedeckovýskumnými aktivitami III. medzinárodnú filozofickú konferenciu Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. Uskutočnila sa v dňoch 1. – 2. októbra 2009. Výsledky tejto konferencie predkladáme našej odbornej, ale aj širšej kultúrnej verejnosti v tomto filozofickom zborníku rovnomenného názvu. Počas dvojdňového rokovania filozofickej konferencie odzneli ohlásené referáty a spolu s diskusiou, ktorá sa k nim uskutočnila, presvedčivo dokumentovali doteraz najvyšší kvalitatívny štandard našou katedrou uskutočnených filozofických podujatí. Zaslúžili sa o to všetci účastníci konferencie, aj keď pochopiteľne miera tohto naplnenia bola diferencovaná. Čitateľ sám určite najlepšie zhodnotí filozofickú kvalitu ponúkaných teoretických príspevkov. Mnohé z nich majú vynikajúcu úroveň nielen v porovnaní s filozofickou produkciou poľsko-česko-slovenskej proveniencie, ale aj v širších kontextoch medzinárodnej zahraničnej konfrontácie.

23,90 *
Versandgewicht: 440 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200892

Autor je odborníkom na dejiny slovenskej filozofie, vedecky sa zameriaval na slovenskú osvieteneckú filozofiu, spracoval však aj nemeckú osvieteneckú filozofiu. V tejto publikácii sa zaoberá problematikou skutočnosti.

10,00 *
Artikel-Nr.: 5100025

This book has been finished at the Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences. Here, my gratitude goes to members of the Logic, Epistemology and Metaphysics of Fiction band.

23,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901383

Autor prichádza s novým pohľadom na skúmanie estetickej skúsenosti a emocionality. Tento jeho nový pohľad je postavený nba skúmaní uvedenej problematiky v rovine filozofickej (analýza relevantných klasických a súčasných filozofických koncepcií) a v rovine vedeckej (predovšetkým neurovednej).

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801364

Untertitel: Príspevok v intenciách autorovho konceptu teologickej filozofie v celostnom porozumeni.

Monografia popredného slovenského kresťansky orientovaného filozofa prezentuje skúmanú problematiku invenčne ako bádateľský projekt, v ktorom autor vedie dialóg i konfrontáciu s poznatkami súčasných vied, osobitne filozofie a teológie, pričom chce naznačiť, akými smermi sa bude uberať bádanie v problematike Boha. Jadrom knihy je predstavenie návrhu konceptu teológie z celostného pohľadu v jej reinterpretácii na teologickú filozofiu v celostnom porozumení, pričom rôzne exemplifikácie tohto postupu charakterizujú základné východiská pri tvorbe jej konceptu.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4700663

V  knihe čitateľ nájde súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach. Zhovárali sa s ním redaktori novín, filozofických, kultúrnych a náboženských časopisov, televízie, ako aj jeho spolupracovníci a priatelia rozličnej profesijnej orientácie. Rozhovory majú buď profilový charakter a sú zamerané celkovo na jeho život a dielo, na jeho rodinné zázemie a na rozličné aktuálne spoločenské otázky, alebo sa upriamujú na určitú oblasť jeho pedagogickej činnosti či vedeckého bádania. V rozhovoroch sa pútavým a zrozumiteľným spôsobom odzrkadľujú najvýznamnejšie úseky jeho života a tvorby. No osobitný dôraz sa v nich kladie na vývin jeho filozofického myslenia za posledných 25 rokov.

21,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800607

Kniha sa zameriava na styčné body dejín slovenskej a maďarskej filozofie. Ide jednak o charakter recepcie západoeurópskych filozofických vzorov, jednak o spoločenskú podmienenosť filozofickej tvorby, o priestorovú a časovú začlenenosť jednotlivých filozofií v rámci habsburskej monarchie, ako aj o to, či je možný homogénny naratív dejín maďarskej (aj slovenskej) filozofie, teda, či sú to kontinuálne príbehy s jednoznačnou vnútornou koherenciou.

23,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700904

František Novosád (1948), profesor v odbore „dejiny filozofie“, pôsobí ako vedúci vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV a prorektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA). Zaoberá sa dejinami filozofie a sociálnych teórií.

23,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700378

Táto kniha je výsledkom niekoľkoročného skúmania problematiky metafory a s ňou súvisiacich tém. Ide predovšetkým o jej vzťah k mysli a mysleniu, ale aj k jazyku, pravde, o jej estetický rozmer a možnosti interpretácie. Metafora je zaujímavá najmä pre jej obrovský potenciál a explanačnú silu, ktorú dokáže poskytnúť interpretácii diskurzu. Východiská predstaveného výskumu súvisia predovšetkým s prínosom teórie konceptuálnej metafory a s výsledkami kognitívnej vedy.

16,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500677

Teologicko-filozofické myslenie v dejinách kresťanstva bolo a je z viacerých príčin poznačené dvoma protichodnými tendenciami – k jednote a pluralite. Členovia riešiteľského kolektívu sa zaoberajú vybranými postavami a/alebo prúdmi teologicko-filozofického myslenia v staroveku a stredoveku, pre ktoré bolo príznačné buď zdôrazňovanie plurality alebo jednoty.

Cieľom výskumného vedeckého projektu je okrem iného poopraviť etablovaný pohľad či predstavy o kresťanskom staroveku a stredoveku a ukázať v nich na prítomnosť dynamického a pluriformného diskurzu. Výsledky štúdia a výskumu sa nachádzajú v predloženej kolektívnej monografii, ktorá sa skladá z vedeckých štúdií a prekladov primárnych textov.

Obe súčasti monografie tak posilňujú a prehlbujú teoretickú reflexiu zvolenej problematiky nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

22,90 *
Artikel-Nr.: 4500449

Monografia si kladia dva ciele. Prvým je analyzovať a priblížiť pohľad vybraných stredovekých autorov na pluralitu náboženstiev, ich spôsob obhajoby kresťanstva ako pravého náboženstva a konfrontáciu s inými náboženstvami. Druhým cieľom je prihliadnuť k niektorým súčasným interpretáciám a komentárom ich myslenia. Stredovekí autori uvažovali o dialógu náboženstiev a niektorí koncipovali fiktívne náboženské dialógy. Zároveň ich diela môžu byť chápané ako príspevok do veľkého intelektuálneho dialógu stredovekej Európy.

15,00 *
Artikel-Nr.: 4402264

Toto dielo predstavuje ambiciózny pokus autora o tvorbu takého konceptu kristológie, ktorý je vytváraný prednostne z filozofického hľadiska, a to osobitne z pohľadu jeho konceptu experienciálno-vývojovej, stvoriteľsko-vývojovej a kenotickej filozofie, ktorého základy položil vo viacerých svojich predchádzajúcich prácach. Filozofický prístup tu neredukuje na jednoduchý metodologický nástroj pre teologické myslenie, ale ho poníma ako autonómne východisko i ako nenahraditeľný horizont porozumenia skúmaného problému. V tomto diele teda predovšetkým ide o jeho osobitý náčrt filozofickej kristológie. Potreba tvorby takéhoto konceptu vzišla z jeho stretnutí prírodovedca a filozofa a v neposlednom rade i z jeho stretnutí veriaceho kresťana so skutočnosťou Krista.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4600594

Zborník štúdií pod názvom Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta, sa usiluje nájsť odpovede na otázku, ktoré idey najviac rezonujú v súčasnej ruskej filozofii? Prostredníctvom štrnástich autorov (Rusov, Slovákov, Čechov, Poliakov), účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie (uskutočnenej 5. mája 2015 na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave), ktorá bola súčasťou riešenia vedecko-výskumnej grantovej úlohy (VEGA č. 1/0061/14 na tému Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii), prinášame nové pohľady. Všetci prizvaní prednášatelia svojou kompetentnosťou v oblasti ruskej filozofie ukazujú, že ruské idey sú v slovanskom svete aj v súčasnosti živé, a to napriek tomu, že každý z prednášajúcich nahliadal na tieto idey „po svojom“.

18,90 *
Artikel-Nr.: 4600593

Tretí zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1977 – 2013, sa zameriava na kľúčové filozofické disciplíny – ontológiu, filozofickú teológiu a filozofickú eschatológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté len tie štúdie, v ktorých autor nastoľuje základné problémy a pokúša sa na ne nájsť nové riešenia.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4600591

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 – 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín – filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté len tie štúdie, v ktorých autor nastoľuje kľúčové problémy a pokúša sa pre ne nájsť nové riešenia.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4600590

V prvom zväzku vybraných štúdií a úvah, ktoré vznikli v rokoch 1982 – 2012, sa profesor Ján Letz zamýšľa z rôznych aspektov nad filozofiou porozumenou predovšetkým ako kultúrny fenomén. Obraňuje jedinečné a autentické filozofické myslenie, objasňuje ho v systémovom rámci metafilozofie, metafyziky a privádza ho do živého a aktuálneho vzťahu najmä s vedou, náboženstvom a umením.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4401528

V texte sa pozitívne odrazila skutočnosť, že autorov záujem o literatúru je fundovaný jeho filozofickým vzdelaním. Je to text, ktorý nesie znaky originálneho príspevku tak k filozofickým , ako aj literárno-vedným štúdiám. Na jeho vyznení sa nemalou mierou podieľa dôsledná terminologická práca a pozorné uvádzanie interpretovaných diel.
Miroslav Marcelli

15,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500740

Antisemitizmus predstavuje špecifický variant ľudskej predpojatosti, ktorého pochopenie môže prispieť k zodpovedaniu širšej otázky predsudkov. Univerzálnu a v zásade prenosnú povahu predpojatosti a jej schopnosť absorbovať rozmanité ideologické zdroje a východiská sa práca snaží preukázať prostredníctvom filozofickej analýzy základných príčin, štruktúr a mechanizmov protižidovského sentimentu a jeho miesta v individuálnej a spoločenskej realite. Skúmanie si kladie tri základné otázky: Čo je antisemitizmus? Ktoré sú jeho základné charakteristiky? Čo nám môže antisemitizmus povedať o predsudkoch ako takých? Horizontálnym cieľom práce je spochybnenie tradičnej predstavy o bytostnej iracionálnosti predsudkov. Práca sa preto zameriava na komplexnosť vzťahu medzi predsudkami a (i)racionalitou, ktorý je kľúčom k pochopeniu pôvodu nášho sklonu k nenávisti inakosti. Predsudky nie sú fenoménom závislým výlučne na miere rozumnosti, vzdelania či sociálnom pôvode ich nositeľa. Naopak, predsudky nachádzame vo významnej miere aj u jedincov, ktorých intelekt a rozhľadenosť sú obrovské a sociálna situácia uspokojivá. Okrem toho, na rozdiel od živelnej nenávisti nevzdelanca, predpojatá argumentácia intelektuála nachádza najlepšieho spojenca práve v rozume. Racionalizovanie (intelektualizovanie) možno považovať za jednu z vitálnych stratégií predpojatosti v jej boji o prežitie.

22,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500542

Predkladaná publikácia sa zaoberá otázkou, čím všetkým , a či vôbec, môže filozofia, a zvlášť filozofická antropológia, prispieť k poznaniu človeka a kde naopak musela v riešení uvedenej otázky prenechať iniciatívu konkurenčným diskurzom.

Cieľom autora bolo vrátiť filozofickej antropológii jej predošlý lesk a opätovne ju ustáliť v určitých filozoficky relevantných hraniciach.

 
19,90 *
Artikel-Nr.: 4500496

Untertitel: Vo filozofii 20. storočia

Predmetom knihy je realizmus vo filozofii 20. storočia a jeho tri varianty. Konkrétne, neorealizmus, kritický realizmus, intuitívny realizmus, s cieľom priblížiť, predstaviť filozofické koncepcie najvýznamnejších reprezentantov jednotlivých variantov realistickej platformy, ku ktorým bezpochyby patrí A. N. Whitehead, N. Hartmann, N. O. Losskij a poukázať na ich prínos do filozofického myslenia 20. storočia.

12,59 *
Artikel-Nr.: 4500114
Aká filozofia je pragmatizmus? U nás stále predovšetkým neznáma, nepochopená, ignorovaná, dezinterpretovaná, „cudzia“ či odmietaná, „podozrivá“ alebo údajne nedostatočne „vznešená“ – pre niektorých dokonca ani nie filozofia, keďže meno „pragmatizmus“ je vari jedno z najhoršie znejúcich mien, aké môže niesť taká vysoká intelektuálna aktivita, ako je filozofia... Napriek tomu sa túto filozofiu autor pokúša (znova) predstaviť i priblížiť. Pokúša sa tiež rozmýšľať o niektorých otázkach v intenciách tejto filozofie. Nielen preto, že ide o jeden z legitímnych prúdov modernej filozofie (vyrastajúci taktiež z európskych, nielen severoamerických koreňov), ale aj preto, že ide o filozofiu, ktorá nepatrí len do minulých dejín, no ktorá je živá a relevantná pre súčasníkov.
 
23,90 *
Artikel-Nr.: 4403369

Filozofia na základoch diela J. Ch. Korca.

21,90 *
Artikel-Nr.: 4403247

Ľudský život je neustálym tokom, nedá sa zastaviť. Každodennosť je dvojaká: buď je nudná, alebo je turbulentná. Buď sa nudíme, alebo nevieme kam skôr „skočiť“. Pri našom rozhodovaní, výberoch a skutkoch máme skúsenosti s viacerými druhmi čiastkovej či čiastočnej slobody. Ale ktorá z toho množstva slobôd je tá „pravá“? Kedy človek môže zodpovedne povedať, že našiel zmysel života vo svojej slobode?

15,90 *
Artikel-Nr.: 4403091

Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických teoretiků 20. století.

Analyzuje vývoj jeho filosofie od období šedesátých let až po jeho pozdní filosofii tzv. aleatorního materialismu z let osmdesátých. Zabývá se Althusserovým výkladem Marxe, koncepcí ideologických státních aparátů i Althusserovými názory na události května 1968. Jeho myšlení zasazuje do intelektuálního a politického kontextu

14,90 *
Artikel-Nr.: 4201180
Aké miesto zaujíma fikcia v našom myslení a komunikácii? Aký je jej vzťah ku kontrafaktuálnym stavom vecí, predstavám takýchto stavov a hovorením o nich? Za akých podmienok hovoríme, že takéto akty zásadným spôsobom zahŕňajú konštituovanie fiktívnych svetov? Je možné, aby fiktívne svety mali spoločné entity so skutočným svetom, takže výrazy prirodzeného jazyka môžu zachovávať svoje referenčné funkcie, keď sa používajú vo fiktívnych textoch? Aký je rozdiel medzi literárnosťou a fikciou? Musí tvorba a recepcia textov s literárnymi ašpiráciami nevyhnutne vykazovať fiktívny rozmer? Ambíciou uvedenej knihy je predstaviť fenomén fikcie v sieti týchto spojení a kontrastov, a to z filozofického hľadiska, estetiky a teórie literatúry.
25,90 *
Artikel-Nr.: 4201181
Zouharova monografia je prvou knižnou publikáciou slovenského autora venovanou dejinám analytickej filozofie. Jeho cieľom nie je podať učebnicový výklad Fregeho a Russellovho učenia, ktorým títo autori podnietili a výrazne poznamenali vývoj analytickej filozofie, ale formulovať a riešiť niektoré špeciálnejšie problémy ich filozofie jazyka a sémantiky. Zouhar ich problémy nielen prezentuje, ale aj domýšľa, kriticky zhodnocuje a pokúša sa ich riešiť z hľadiska súčasného stavu problematiky a skúmania ich myšlienkového odkazu. Jeho práca je pokusom o vlastný výklad a riešenie problémov, s ktorými zápasili aj klasici analytickej filozofie.
21,90 *
Versandgewicht: 370 g
Artikel-Nr.: 4201182
Předkládaná kniha se zabývá v současnosti velmi živě diskutovaným tématem analytické filosofie jazyka. V tradičním obrázku sémantiky byl výraz bezproblémově spjat se svým významem. Ukázalo se však, že formální sémantika se až příliš vyhýba realitě aktuálně používaných jazyků. Kontextualisté pak dokonce začali tvrdit, že význam výrazu je principiálně a podstatnou měrou určen kontextem jeho užití mluvčím.
23,90 *
Versandgewicht: 480 g
Artikel-Nr.: 4402888

Predkladaná publikácia sa pokúša priblížiť tému postupných i rýchlych, zásadných i povrchných, dramatických i plynulých sociálnych zmien v poslednom období a naznačiť možné budúce vývojové trajektórie. Otvára transdisciplinárne a interdisciplinárne rozbory na pomedzí filozofie, politológie, sociológie globálnych štúdií a kultúrnych štúdii.

23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 51 Ergebnissen