Religion

Religion


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 95 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4801890

 Obyčajný farár! Čím už len môže byť zaujímavý jeho život? Tento sprofanizovaný postoj sa v našom (post)komunistickom prostredí akoby udomácnil natrvalo. No na druhej strane je tu nemalá skupina veriacich, ktorí v kňazoch vidia absolútnu autoritu a uchovávaju ešte zostatok doby, v ktorej bol kňaz jednou z najváženejších osobností v spoločnosti. Kniha ukazuje, že plejáda (ne)obyčajných slovenských kňazov nekončí pri menách Hlinka, Tiso, Hurban, či Hodža. Autori pripravili deväť zaujímavých kapitol o živote kňazov zastupujúcich takmer celé pestré konfesionálne prostredie územia Slovenska. V ich príbehoch odohrávajúcich sa v 19. a 20. storočí môže čitateľ sledovať nielen jednotlivé životné osudy, ale aj vývoj doby a jej každodennosť.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4601214

Pútavé portréty vyše 50 osobností, ktoré žili na našom území od 9. storočia až po súčasnosť. Nechýbajú medzi mená ako sv. Gorazd, sv. Ivan, sv. Bystrík, ale aj Ján Transcius-Tranovský, Anna Kolesárová, František Munk či Titus Zeman. Zoznam uzatvára osobnosť 20. a 21. storočia Ján Chryzostom Korec, ktorého autor nazýva „svedkom, vyznávačom a mysliteľom“.

Každá z predstavovaných osobností je hviezdou na „slovenskom duchovnom nebi“, hodná obdivu a nasledovania. Ich život sa vyznačuje pevným hodnotovým systémom zakoreneným v láske k Bohu, ktorý usmerňoval celý ich život, v mnohých prípadoch končiaci rozhodnutím obetovať sa za spoznanú pravdu.

29,90 *
Artikel-Nr.: 4000477
Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši.
18,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4100182
Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie o histórii a súčasnosti Katolíckych novín. Z obsahu: Katolícke noviny v období Slovenského štátu. Komiunikácia viery v postmodernej dobe. Katolícke noviny v období nástupu socialismu. Katolícke noviny bez politickej nálepky.
13,00 *
Versandgewicht: 270 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100194
Zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku a Združenia duchovných ECAV na tému Služby Božie a Večera Pánova, ktorá sa konala 7.-9.10.2009 v Liptovskom Jánu. Z obsahu: Gottesdienst und Abendmahl in den Symbolischen Büchern der Wittenberger Reformation. Historický vývin večere Pánovej a služieb Božích na Slovensku. Lutherova teológia a služby Božie.
12,00 *
Versandgewicht: 220 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4801364

Untertitel: Príspevok v intenciách autorovho konceptu teologickej filozofie v celostnom porozumeni.

Monografia popredného slovenského kresťansky orientovaného filozofa prezentuje skúmanú problematiku invenčne ako bádateľský projekt, v ktorom autor vedie dialóg i konfrontáciu s poznatkami súčasných vied, osobitne filozofie a teológie, pričom chce naznačiť, akými smermi sa bude uberať bádanie v problematike Boha. Jadrom knihy je predstavenie návrhu konceptu teológie z celostného pohľadu v jej reinterpretácii na teologickú filozofiu v celostnom porozumení, pričom rôzne exemplifikácie tohto postupu charakterizujú základné východiská pri tvorbe jej konceptu.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4801365

Kniha obsahuje 19 štúdií, ktoré prinášajú výsledky najnovšieho vedeckého výskumu k rôznym aspektom života J. Vojtaššáka: rodinné zázemie, príchod do biskupskej služby, pastoračné aktivity, zástoj pri budovaní školstva a cirkevných inštitúcií, poľská problematika, vzťah k židovskému obyvateľstvu, vzťahy so Svätou stolicou a so slovenským exilom, postoj k totalitným ideológiám a režimom a ich postoj k nemu. Osobitný prínos majú príspevky dokumentujúce jeho perzekúciu v povojnovom Československu, predovšetkým politický proces a dlhoročné väznenie komunistickým režimom. Jednotlivé state vychádzajú z primárneho archívneho výskumu a prinášajú mnoho nových, doteraz neznámych poznatkov. Do rozsiahlej prílohy zostavovatelia zaradili viaceré kľúčové dokumenty a bohatý fotografický materiál. Zaujímavosťou je dôverná správa o posledných dňoch života J. Vojtaššáka v internácii v Senohraboch pri Prahe, ktorej autorom je autentický svedok, český kňaz František Ludvík.

29,90 *
Artikel-Nr.: 4000478
Historia kostola a jeho umelecké památky.
26,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4800909

V septembri 2016 bola podaná žiadosť o otvorenie procesu blahorečenia Stanislavy Ernstovej (1891–1968). Ide o slovenskú uršulínku, ktorá zomrela na Bílé Vodě (na severnej Morave) v povesti svätosti. Celý život zasvätila túžbam Ježišovho Srdca: jeho veľkňazstvu. Po vyslovení večných sľubov bola vychovávateľkou v učiteľskom ústave v Trnave.

Prechádzala skrze neľahké „pozície“ rehoľných predstavených: novicmajsterka, predstavená konventu, provinciálka.

V roku 1950 ju zastihlo povestné zabratie rehoľníkov. Prešla si tiež niekoľkými internačnými tábormi. Od roku 1956 žila s myšlienkou na založenie duchovného spoločenstva, ktoré by sa usilovalo o väčšiu úctu a lásku ku Kristovi Veľkňazovi a k jeho Srdcu.

 

8,90 *
Versandgewicht: 100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000277
Spomienky evanjelického knazy, ktorý sa pridal k obrodnemu hnutiu v cirkvi v rokoch 1968-1969.
23,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4000292
Kniha obsahuje otázky a odpovede, ktorých cielom bolo zachovat údaje o tom, co Cirkev na Slovensku prožívala v 2.polovici 20.storočia v období ateistického režimu komunismu.
12,00 *
Versandgewicht: 400 g
Artikel-Nr.: 4000405
Z obsahu: Robert Wiliam Watson-významný spolutvorca česko-slovenského štátu. R.W.Seton-Watson a spoločná republika Slovákov a Čechov. Bjornstjerne Bjornson a Slovensko. Juraj Janoška-knaz a politik. Dedičstvo, ktoré Juraj Janoška zanechal Tranosciu. Biskupi Juraj Janoška a Nathan Soederblom-apoštolská sukcesia.
22,50 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4000407
Kniha je o krátkom, ale udalostami nabitom období liptovskej obce Lúčky, ked národné povedomie jej obyvatelov bolo silnejšie, ako ich krestanská pokora.
16,00 *
Versandgewicht: 400 g
Artikel-Nr.: 4000479
Umenovedci a historici na podnet Ústavu slovenskej literatúry skúmali zachovalé diela a pramene s témou "posledných vecí človeka". Publikácia vyplňa obraz o ideovej a umeleckej úrovni slovenskej barokovej kultury a začlenuje ho do celku duchovnej kultúry.
21,00 *
Versandgewicht: 700 g
Artikel-Nr.: 4000581
Zborník 400. výročia konania Žilinskej synody v r.1610. Z obsahu: Krestanstvo na Slovensku do reformácie. Cirkevné pomery na Slovensku do roku 1563. Tridentský koncil. Evanjelíci na Slovensku v 2.polovici 16.storočia. Založenie a náplň rímskokatolíckej rehole jezuitov. Osobnost Štefana Bočkaja. Zvolanie a priebeh Žilinskej synody. Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z roku 1610.
15,00 *
Versandgewicht: 320 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000578
Príspevky z Teologicko vedecko-historickej konferencie ECAV na Slovensku 2010, 29.- 30.6.2010. Z obsahu: Prvá krajinská zákonodárna synoda. Špecifické momenty synody v Žiline v roku 1610. Kontext Žilinskej synody a upevnenie evanjelictva medzi Slovákmi. Žilinská synoda 1610 a jej humánny odkaz. Slowakische Kirchengeschichte in der Sicht der deutschsprachigen Kirchengeschichtsschreibung.
12,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000583
(=Ed.Memoáre, zv.2).Spomienky evanjelickeho farára na SPN a represálie po ňom.
15,00 *
Versandgewicht: 230 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4800444

Kniha je svedectvom o zápasoch, službe a živote predošlých generácií bratislavských evanjelikov. Pri trojstom výročí Evanjelického a. v. cirkevného zboru Bratislava (vznikol v r. 1606) ju napísal Josef Schrödl, niekdajší profesor na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Poslednú kapitolu, ktorú, po štúdiu historických archívnych dokladov, napísal Martin Miti Kováč, sme pridali, aby sme neostali dlžní nič ani našim predkom v 20. storočí.

Kniha menovite spomína mnohých ľudí. Ešte viacej je však tých, ktorí v nej síce menom nie sú uvedení, no predsa, podobne ako tí v publikácii menovaní, aj oni prispeli k duchovnému, kultúrnemu a vzdelanostnému rozvoju Bratislavy.

39,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100172
Knija je tvorená príspevkami z rovnomennej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6.5.2010. Z obsahu: Perzekúcia katolíkov a reholníkov v komunistickom Československu s prihliadnutím na vtedajšie právo. Likvidácia kláštorov Spoločnosti Božieho Slova v Nitre, Vidinej a Spišskom Štiavniku. Totalitný režim a jeho vplyv na život jezuitov. Dominikáni v ilegalite. Kapucíni na Slovensku po Akcii K. K osudom historických kláštorov v období perzekúcie reholí na Slovensku.
18,00 *
Versandgewicht: 380 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100318
Zborník referátov z prvej časti rovnomennej medzinárodnej odbornej konferencie, ktorú usporiadalo MK SR v spolupráci s ÚVŠC 14. – 16. 10. 2009 v Bratislave a Nitre. Cieľom konferencie bola komparácia a zhodnotenie doterajšieho spôsobu financovania cirkví a náboženských spoločností v rôznych krajinách Európy a sveta so zreteľom na získanie skúseností z osvedčenej praxe ako aj na vyvarovanie sa negatívnym javom. Zúčastnení experti prezentovali špecifické modely financovania a priblížili historické, ekonomické, religiózno-demografické, spoločenské, politické a ďalšie súvislosti vzniku a zaužívanej praxe financovania cirkví vo svojich krajinách.
27,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4100327
Proceedings of the first part of the homonymous international conference held by the Ministry of Culture of the Slovak Republic and the Institute for State-Church Relations in Bratislava and Nitra (Slovakia) on 14-16 October 2009. The aim of the conference was to compare and appraise the existing way of financing of churches and religious societies in various countries of Europe and world, with regard to gaining experience from time-tested practice as well as to avoiding negative phenomena. The participating experts presented specific models of financing and described historical, economical, religious-demographical, social and political contexts of the origin and routine practice of church financing in their native countries.
21,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4402799

Po februári 1948 mal komunistický režim v Československu na poli cirkevnej politiky jediný cieľ – podriadiť si úplne všetky cirkvi. V prípade Katolíckej cirkvi sa komunisti snažili vytvoriť z nej nezávislú národnú cirkev, ktorá by nebola pod vplyvom Vatikánu, ale bola kontrolovaná a riadená štátnou mocou. Jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, bol aj politický súdny proces, v ktorom mohli byť nielen skompromitovaní, ale odsúdení odporcovia – aj tí potenciálni – komunistického režimu.
V monsterprocese proti A. A. Machalkovi a spoločníkom v plnosti fungoval systém kabinetnej justície, keď ešte pred vynesením rozsudku bolo rozhodnuté o vine a treste obvinených rehoľníkov. Keďže bola odstránená kontrola justičných orgánov nad vyšetrovaním, otvorila sa tým možnosť používať nezákonné vyšetrovacie metódy a rehoľníci nemali možnosť skutočnej obhajoby. Boli obvinení zo zločinov proti republike, zo špionáže pre Vatikán a imperialistické mocnosti, z prípravy protištátneho sprisahania atď. Desiati nevinní rehoľníci boli v tomto procese odsúdení celkom na 132 rokov väzenia a jeden doživotný trest, ktorý dostal slovenský redemptorista Ján Ivan Mastiliak.

24,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800477

24. októbra 2017 oslávili kapucíni 30. výročie založenia svojej slovenskej provincie, ktorá je zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Kniha je veľkoryso graficky riešená; mapuje prvé stopy kapucínov na slovenskom území, ktoré viedli k ich prvému usídleniu v Pezinku v roku 1674 a v Bratislave v roku 1676, zakladanie kláštorov, pohnuté dejiny slovenských bratov a slovenských kláštorov v 20. storočí i obnovu ich života po roku 1989. Autor rámuje komplikovaný a vzrušujúci európsky františkánsky i kapucínsky príbeh rádovou spiritualitou a čitateľa necháva nahliadnuť do vlastných kapucínskych inšpiračných prameňov. Dnes má slovenská provincia 67 bratov, 7 kláštorov a domov na Slovensku a jeden na Islande.

27,90 *
Artikel-Nr.: 4800243

Zborník z kolokvia. Osobnosť sv. Gorazda, jeho život a dielo je predmetom dlhodobého skúmania našich a zahraničných bádateľov. V jeho najpravdepodobnejšom rodisku Gorazdove (farnosť Močenok) sa každý rok konajú púte ako duchovné vyvrcholenie festivalu Gorazdov Močenok. Púte sa uskutočňujú aj v záhorskej obci Kúty. Nosným poslaním novodobej duchovno-kultúrnej, národno-vlasteneckej tradície je približovanie života, osobnosti a diela Gorazda, prvého po mene známeho vzdelanca, polyhistora a svätca slovanského pôvodu a najmä myšlienkový presah odkazu jeho diela do našej národnej, kresťanskej a kultúrnej prítomnosti, smerujúce aj k pestovaniu úcty a kultu nášho prvosvätca.

21,90 *
Versandgewicht: 210 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701529

Publikácia je výsledkom dlhoročného výskumu v početných zahraničných a domácich archívoch štátnej, cirkevnej i súkromnej proveniencie a ako prvá publikácia na svete aj výskumu v novosprístupnenej pozostalosti hlavného architekta vatikánskej východnej politiky kardinála Agostina Casaroliho v Historickom archíve Štátneho sekretariátu Svätej stolice. Vychádzajúc z tejto bohatej pramennej základne knižka systematicky sleduje a vysvetľuje spleť udalostí a príčinných súvislostí vo vzťahoch medzi Svätou stolicou a Slovenskom a vo vývoji vatikánskej východnej politiky 1962 – 1989, začleňuje ich do širšieho kontextu medzinárodného vývoja, oscilujúceho medzi rôznymi fázami studenej vojny a uvoľnenia, do dynamiky vnútroblokových a vnútropolitických súvislostí, vnútrocirkevného vývoja v pokoncilovej Cirkvi a spoločenských a kultúrnych premien.

32,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701528

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme bol založený v roku 1961 z iniciatívy kňazov, ktorí prišli do Ríma študovať po skončení Druhej svetovej vojny, a po udalostiach vo februári 1948 sa nemohli slobodne vrátiť do vlasti, ako aj z generácie kňazov, ktorí po apríli 1950 boli nútení odísť z vlasti, pretože boli doma prenasledovaní pre svoju náboženskú aktivitu. Jeho základný kameň posvätil pápež Ján XXIII. Stavbu posvätil kardinál Eugenio Tisserant 15. septembra 1963 (v roku, keď sa slávilo 1100. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu).

Dôležitú úlohu najmä v druhej polovici totality, v rokoch 1968 až 1989. V ústave sa formovala slovenská inteligencia a vydávala sa duchovná literatúra, ktorá bola v komunistickom Československu zakázaná. Knihy sa na Slovensko pašovali rôznymi spôsobmi a putovali z ruky do ruky až do úplného zodratia. V roku 1981 ústav navštívil vtedajší pápež Ján Pavol II., ktorý ho v roku 1998 povýšil Slovenský ústav na Pápežský slovenský ústav a zriadil v ňom Pápežské slovenské kolégium svätého Cyrila a Metoda, čím ocenil jeho doterajšiu prácu.

36,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701527

Publikácia predstavuje predstavenie takej oblasti našich dejín, ktorá bola doteraz z rôznych príčin, vedome či podvedome, zanedbávaná, či mystifikovaná. Mnohí sa jej vyhýbali z dôvodu nemožnosti konzultovať pramene, niektorí z nezáujmu, iní ju považovali za zbytočnú. V publikácii má slovenská verejnosť možnosť nahliadnuť do svojej nedávnej histórie, vidieť a presvedčiť sa, že osudy slovenského národa neboli Svätej stolici ľahostajné.

44,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701414

Emília Hrabovec vo svojom príspevku približuje obrovské dielo, ktoré vykonali kňazi, čo sa dostali za hranice vďaka Titusovi, predovšetkým v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda. Juraj Vittek sa zamýšľa nad mučeníctvom a svätosťou z teologického hľadiska ako nad darom. Rastislav Hamráček sumarizuje poklad, ktorý vďaka Titusovmu nasadeniu za kňazské povolania Cirkev získala.Róbert Letz dokumentuje neuveriteľne krutý súdny proces s Titusom Zemanom.Jozef Slivoň umožňuje vytvoriť si predstavu, čo všetko sa musí udiať, kým Cirkev vyhlási niekoho za blahoslaveného.Peter Slepčan predstavuje osobu Titusa Zemana v súvislostiach, najmä tých vajnorských, a upozorňuje na styčné body jeho života  a svedectva s ďalším kandidátom na blahorečenie – biskupom Michalom Buzalkom.

19,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701331

Oficiálny životopis blahoslaveného. Február 1952. Titus stojí pred Krajským súdom v Bratislave, obvinený z velezrady a špionáže. Na svoju obhajobu povie: „Všetko, čo sa mi kladie za vinu, robil som z lásky k Cirkvi a osobitne z lásky k Saleziánskej spoločnosti, ktorej ďakujem za všetko, čím som. Za zvláštne poslanie som pokladal pomáhať saleziánskym bohoslovcom a klerikom odísť študovať do Turína a dokončiť bohoslovecké štúdiá, keď tu po zatvorení rehoľných domov sa nemohli stať kňazmi. Svedomie mi nič nevyčíta.“

Titus Zeman dnes kladie otázky každému z nás a vyzýva nás odpovedať. Čomu chceme venovať svoj život? Až do akej miery sme odhodlaní ponúkať svedectvo života o pravde, dobrote a kráse Krista a jeho evanjelia?

23,90 *
Artikel-Nr.: 4601763

Katolícke fundácie a ich význam pre rozvoj školstva, ústavou sociálnej starostlivosti a cirkevných inštitúcií v období raného novoveku sú témou, ktorej slovenská historiografia doteraz nevenovala takmer žiadnu pozornosť. Základiny ako majetkové podstaty založené s cieľom materiálne zabezpečiť cirkevné, školské a charitatívne ústavy sa okrajovo spimínajú takmer vo všetkých prácach venovaných dejinám týchto inštitúcií v sledovanom období, väčšina z nich však prináša len základné údaje o ich majetku, zakladateľoch a o cieľoch, ktoré mali plniť. V slovenskej historiografii, ale i v dejepisectve okolitých krajín absentujú práce, ktoré by dôslednejšie analyzovali miesto fundácií v systéme financovania cirkví, školstva a sociálnej starostlivosti, sledovali spôsob spravovania a využívania ich majetku a poukázali na vzájomnú súvislosť medzi podriadením fundácií kontrole štátu a realizáciou niektorých reforiem osvietenských panovníkov. Fundácie boli významným fenoménom v živote ranovovekej spoločnosti, tvorili základ finančného zabezpečenia cirkví, školstva a sociálnej starostlivosti.

13,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 95 Ergebnissen