Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 575 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5200991

Publikácia Katolícke noviny na úvrati ponúka čitateľom pohľad tých, čo stáli pri tvorbe najstaršieho slovenského katolíckeho periodika v hektických časoch prvého desaťročia plnej náboženskej slobody v našich podmienkach. Po štyridsiatich rokoch, počas ktorých s týmto týždenníkom manipulovala komunistická moc, nebolo jednoduché pustiť sa do jeho obrodenia, ale ani do revitalizácie slovenského katolíckeho novinárstva a katolíckeho ducha v našej spoločnosti.

Výzvy doby nenechávali členov redakcie ľahostajnými, a aj keď načúvali novému vanutiu Ducha, jeho pôsobeniu v tých časoch a volaniu, aby šli za ním, neraz ich predstavy neboli celkom v súlade s tým, čo si mysleli niektorí iní, a tak sa obrodzovací proces vo všeobecnom vnímaní komplikoval. Čitateľ, predovšetkým záujemca o cirkevné dejiny, dostáva do rúk užitočné, sčasti menej známe poznatky o jednej etape v živote Katolíckych novín, ktorú charakterizovala snaha o nové smerovanie - sám si môže urobiť obraz o tom, čo sa urobilo a čo zo zámerov nevyšlo. Autori budú radi, ak bude táto ich výpoveď vnímaná ako poučná i motivačná.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5200989

Na Šancovej ulici smerom od Trnavského k Račianskemu mýtu po pravej strane stojí sedem prakticky rovnakých päťposchodových domov. V tridsiatych rokoch minulého storočia ich na vtedajšej periférii Bratislavy postavilo družstvo UNITAS podľa projektu architektov Friedricha Winwurma a Ignáca Vécseia. V tom čase znamenali novú kvalitu bývania pre menej majetných ľudí. Dnes je už väčšina tunajších jedno- a dvojizbových bytov prestavaných na nepoznanie, tak isto ako sa zmenilo samotné mesto. Život v kultových obytných domoch ako aj životný štýl v Bratislave v povojnovom období mapuje kniha Pavla Ondrčku, ktorú prináša Občianske združenie Bratislavské rožky. Autor prostredníctvom príbehov plných osobných zážitkov a historických faktov odkrýva meniacu sa históriu domov, námestí a celých štvrtí mesta. Určená je nielen potomkom rodených Prešpurákov a obyvateľom hlavného mesta, ale všetkým, ktorých zaujíma, ako sa kedysi u nás žilo.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5200744

Monografia Karola Fremala ukazuje a hodnotí túto problematiku v novej, a v niektorých prípadoch (celoslovenské odbojové skupiny, nadväzovanie spojenia so zahraničným odbojom, prechody do zahraničia na západnom Slovensku, spravodajskú činnosť a posledné dni pred vypuknutím SNP), v skrátenej podobe.

25,90 *
Versandgewicht: 480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200732

 Slovenský diplomat a politik Eduard Kukan patril k najvýraznejším postavám našich novodobých dejín. V pozícii viacnásobného ministra zahraničných vecí určoval smer, akým sa Slovensko po rokoch mečiarizmu a povestnej „čiernej diery Európy“ vydá. Keď po tridsiatich rokoch v diplomacii vstúpil do politiky, len okrajovo tušil, aké pestré, náročné a neraz i dramatické chvíle prináša. V knihe spomienok, ktorú dokončil krátko pred svojím náhlym odchodom, o tom píše otvorene a so sebe vlastným nadhľadom. * Ponúka exkluzívnu príležitosť nahliadnuť do zákulisia prelomových okamihov, ktoré menili našu krajinu. * Otvorene hovorí o postavách a udalostiach domácej i svetovej politiky.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5200696

Dejiny Podkarpatskej Rusi patria k tým témam slovenskej historiografie, ktoré neboli dlho spracovávané a slovenskí historici sa k nim „dostali“ až v 90. rokoch minulého storočia. Odvtedy sa uskutočnili viaceré vedecké konferencie na túto tému, vyšli monografie a zborníky, ktoré predstavujú dejiny Podkarpatskej Rusi ako súčasti medzivojnového Československa. Napriek tomu sa hospodárskym dejinám tohto územia venovala len okrajová pozornosť. Dominovali politické dejiny, dejiny školstva, cirkevné dejiny a pod., ale komplexný obraz doplnený o uvedenú hospodársku problematiku absentoval, resp. bol nedostatočný.

Túto medzeru v poznaní dejín Podkarpatskej Rusi vyplnil svojou prácou slovenský historik Juraj Žadanský, ktorý sa dlhodobo venuje problematike hospodárskeho a sociálneho vývoja najvýchodnejšej časti medzivojnovej ČSR. Témy rozvoja priemyslu, domáckej výroby, trhových vzťahov, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a s tým súvisiaceho vývinu sociálnych vzťahov zasadzuje do kontextu snáh vytvárania jednotného československého trhového hospodárstva na Podkarpatskej Rusi. Monografia je cenným príspevkom k dejinám Podkarpatskej Rusi v rámci Československa.

29,90 *
Versandgewicht: 920 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200686

Na rozdíl od jiných antropologických studií zaměřujících se převážně na východoslovenské osady zvolil Jan Ort jako cíl svého terénního výzkumu obec s reputací „bezproblémového soužití“ mezi jazykově i etnicky heterogenními obyvateli. Kniha nabízí etnografickou kritiku této idylické představy a ukazuje, jak současný stav souvisí s historickou transformací, naturalizací symbolických a materiálních nerovností, hranic a hierarchií, ale zároveň i se způsoby jejich vyjednávání. Výsledkem je text plný zajímavých etnografických popisů a postřehů, které v úhrnu poskytují odpověď na jednu z hlavních otázek textu: Kdo je tu místní?

24,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200673

Monografia sa zaoberá podstatou a vývojom akademického sveta v západnom civilizačnom okruhu od jeho vzniku v antickom Grécku až na prah súčasnosti (po rok 1945). Autor vysvetľuje ideu akadémie a ideu univerzity z historického, kultúrneho a filozofického hľadiska. Výsledkom jeho analýz je poznanie, že jadrom akademického sveta je intelektuálna tvorivosť, teda tvorba poznania a vzdelania, myšlienok a hodnôt. Napriek všetkým premenám a peripetiám dejín, toto intelektuálne jadro zabezpečovalo životaschopnosť a spoločenský význam akademických inštitúcií v každej dobe. Prínos akademických inštitúcií do dejín civilizácie je nezameniteľný a nezastupiteľný. Samostatná kapitola je venovaná vývoju nášho domáceho akademického sveta od veľkomoravského učilišťa po vznik Slovenskej akadémie vied a umení v 20. storočí. Poznanie histórie a tradícií akademického sveta je predpokladom pre pochopenie jeho súčasných problémov (po roku 1945), ktorými sa autor bude kriticky zaoberať v nadväzujúcej práci.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5200672

Jedna mala 27 rokov, keď ju komunisti poslali do kláštora bez vody a elektriny, kde sa pod dohľadom ŠtB tlačila s desiatkami žien a hlodavcov. Druhá mala dvadsať, keď prisluhovači režimu prepílili mreže na oknách niekdajšieho šľachtického sídla, vtrhli do kaplnky a vyhnali mladé ženy z noviciátu. Jedna mala vysokoškolský diplom z Univerzity Komenského, druhá bola absolventkou učiteľského ústavu, keď im komunisti zakázali učiť a poslali ich na polia, do fabrík či sociálnych ústavov. S cieľom donútiť ich, aby vyzliekli rehoľné rúcho. Kniha Ivany Hečkovej Jedna svieca stačí je vzácnou sondou do verejnosti málo známej témy likvidácie ženských reholí v temných 50. rokoch s označením Akcia R (Rehoľníčky). Mapuje dramatické osudy dvoch výnimočných osobností, odohrávajúce sa na pozadí historických udalostí a s presahom do súčasnosti. Autentické svedectvo o živote v 40-ročnom vyhnanstve dopĺňajú desiatky vzácnych fotografií, unikátne listinné dôkazy, archívne dokumenty, originálne mapy i najnovšie zistenia historikov.

26,90 *
Versandgewicht: 310 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200669

jej zdroje a typy.

Vo svojej najnovšej monografii sa autorka podrobne zaoberá doteraz nespracovanou témou –vznikom prvého ponovembrového systému maďarských strán a paralelným vývojom politickej identity maďarských voličov na Slovensku v rokoch 1989 – 1990. Vo výskume použila rôzne pramene: historické diela a chronológie, výsledky súdobých i neskorších tematicky relevantných sociologických výskumov a výskumov verejnej mienky, stranícke programy, archívne materiály, vyhlásenia politikov a dobovú tlač vychádzajúcu v maďarskom jazyku na Slovensku. Okrem spomínaných prameňov ako prvá spracovala formou oral history podané spomienky maďarských protagonistov novembrových udalostí a predstaviteľov vtedajšej maďarskej politickej elity. Ide o pútavé a dynamické vedecké dielo, venované všetkým, ktorí majú záujem spoznať, odkiaľ a kam smerujeme, a pre ktorých dejiny nie sú len zaprášené zväzky starých spisov, ale pokladnicou skúseností a poučení, ktorých platnosť dodnes pretrváva.

 

34,90 *
Versandgewicht: 510 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200587

Publikácia vo vizuálne atraktívnej forme približuje jednu z najdôležitejších kapitol moderných kultúrnych dejín Slovenska spojenú s počiatkami výučby dizajnu na našom území. Prvá časť sa venuje jednotlivým oddeleniam ŠUR a tvorbe tu pôsobiacich osobností, druhá časť školu predstavuje v širšom dobovom domácom a medzinárodnom kontexte. Autorky a autori jednotlivých textov nadväzujú na fundamentálny výskum Ivy Mojžišovej a dopĺňajú ho o nové poznatky a súvislosti. Čitatelia sa tak môžu zoznámiť aj s viacerými doteraz neznámymi dokumentmi a artefaktmi, ktoré len potvrdzujú mimoriadnu úroveň a nadregionálny význam bratislavskej ŠUR. Publikácia vychádza v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.

99,90 *
Artikel-Nr.: 5200665

Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika.

Obsah: Štúdia Milan Rastislav Štefánik/Essay Milan Rastislav Štefánik.Výstava/Exhibition. Katalóg/Catalogue. Detstvo a štúdiá/Childhood and Studies. Vedec/The Scientist.Zberateľ/The Collector. Fotograf/The Photographer.Francúzsky vojak/The French Soldier. Politik/The Politician.Diplomat/The Diplomat. Parížsky byt/Paris apartment. Kúzelnik/The Magician. Legionár/The Legionnaire. Smrť a pohreb/Death and Funeral. Život po živote/Afterlife.

35,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200661

Publikácia predstavuje ďalší vedecký výstup z dlhodobého systematického výskumu, ktorý sa realizuje na pôde Ústavu politických vied SAV. Autorskému kolektívu sa podarilo podať ucelený pohľad na vznik samostatnej slovenskej štátnosti v roku 1993. Následne niekoľkí autori, vymedzenú problematiku doplnili aj o ďalšie pohľady, napríklad v oblasti zahraničnej politiky, vzťahu médií a politiky, ako aj o širšie filozoficko-politologické úvahy. Pozornosť venovali aj výskumu zániku spoločnej česko-slovenskej štátnosti. Vedecký projekt „Cesta slovenskej politiky k samostatnému štátu (1989 – 1993)“ bol od samého začiatku koncipovaný tak, že jeho výsledky budú využívané tiež v aplikovanej podobe – pre potreby učiteľov základných a stredných škôl. Publikácia prináša mnoho zaujímavých a nových informácií a súvislostí, ktoré môžu zaujať tiež širšiu verejnosť.

28,90 *
Versandgewicht: 1.160 g

Nicht auf Lager

Neu

Artikel-Nr.: 5200660

Po uzurpovaní moci v roku 1948 sa komunistická strana usilovala prerobiť spoločnosť v súlade s komunistickou ideológiou a zbaviť sa skutočných či domnelých odporcov režimu. Jedným z prejavov tejto snahy bola aj akcia zameraná na násilné vysťahovanie „nespoľahlivých“ občanov z veľkých miest na vidiek, čo malo slúžiť budovaniu novej beztriednej spoločnosti. Byty putovali do rúk ľudí slúžiacich komunistickému režimu. Ďalší krok k pretvoreniu spoločnosti podľa vzoru Sovietskeho zväzu sa mal podariť Akciou B - “bé” ako byty.

27,90 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200659

Jednou z nosných prvkov tajnej cirkvi v období 1969 – 1989 boli malé kresťanské spoločenstvá, nazývané tiež ako „stretká". Autor v knihe sa zaoberá ich vznikom, náplňou, získavaniu členov ako aj ich prínosom v zápase za slobodu v totalitnej komunistickej spoločnosti.

23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200652

Politický vývoj na Slovensku po februári 1948.

25,90 *
Versandgewicht: 460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200650

Monografia približuje na pozadí dejín Matice slovenskej v rokoch 1919 – 1938 vývoj postavenia Slovákov v prvej Československej republike. Dokumentuje pozíciu a úlohu Matice v súdobom dianí a v zápase proti čechoslovakizmu, ako aj širší politický a spoločenský kontext, zrkadliaci sa na jej pôde i v počinoch vedúcich predstaviteľov. Približuje oživotvorenie inštitúcie v roku 1919, jej prvé kroky, analyzuje jej následné budovanie a pôsobenie, spoluprácu s inými organizáciami, konštituovanie nových štruktúr a prináša ich podrobné personálne prehľady. Obsiahlejšie sa venuje augustovým slávnostiam v roku 1926, sporu o Pravidlá slovenského pravopisu a prelomovému Valnému zhromaždeniu MS v máji 1932 i ceste matičnej delegácie do USA v rokoch 1935 – 1936. Autorka nezabúda ani na osobnosti formujúce tvár Matice slovenskej, akými boli najmä Jozef Škultéty, Štefan Krčméry či Jozef Cíger Hronský.

24,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200487

-1945.

Problémová mládež nie je výsledkom dnešnej modernej a rýchlej doby. Stretávame s ňou i v minulosti, pričom spoločnosť trápila aj v turbulentných rokoch 1918 1945. Kniha Mládež nad priepasťou prezentuje výsledky výskumu doteraz pomerne opomínanej oblasti sociálnych dejín Slovenska. Sleduje jednak sociálnu starostlivosť o deti a mládež v období medzivojnového Československa a Slovenského štátu vo všeobecnosti, zároveň však vybranými kapitolami približuje problémové skupiny mládeže, ktoré neraz končili v ústavnej starostlivosti. Autorka v knihe odkrýva mechanizmy starostlivosti o deti a mládež na Slovensku, dôvody, prečo sa mládež stávala problémovou, i akým spôsobom bola vedená k náprave. Odhaľuje tak každodenný život tzv. mravne vadnej a úchylnej mládeže za múrmi výchovného ústavu, resp. v rokoch 1938 1945 za múrmi skutočnej väznice v Ilave.

 

27,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801840

Bolesť v kameni ukrytá: Autor na príklade vyše štyristo zmapovanýchpamätníkov na Slovensku ukazuje na rôznych úrovniach dobové prístupy k téme, pričom výpovednú hodnotumá nielen ich vzhľad a symbolika, nápisy, umiestneniači autori, financovanie a materiál, ale aj rituály okolonich a ich osudy. Rovnako dôležitý je detailnejší prístup k piatimvybraným a azda najzaujímavejším pamätníkom naSlovensku, čo obohacuje naše poznanie, veď takáto práca s celoslovenským záberom vznikla po prvýkrátod čias dnes už klasického textu Ľubomíra Liptáka.Zaujímavé sú aj slovensko-maďarské, česko-slovenské,ale i legionársko-vojenské vnímania pamätníkov.Obrázková príloha je nevyhnutnou a organickou súčasťou knihy.Prácu vnímam a považujem za dobre napísanýa atraktívny text s nezanedbateľným vedeckýmprínosom na pomedzí viacerých vedeckých disciplín.

23,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200387

V moderných dejinách Slovákov a Čechov neustále nachádzame nové, dosiaľ plnohodnotne nespracované témy a udalosti. Medzi takéto nespracované, navyše top-atraktívne témy patrí i osud československého menového zlata. A o ňom je táto kniha „Československé menové zlato 1938 – 1982“. Československé menové zlato začalo písať svoju pohnutú históriu koncom 30. rokov dvadsiateho storočia v čase oklieštenia a rozbitia Československej republiky. Vtedy bolo násilne a bezprávne ukoristené nacistickým Nemeckom. Na sklonku druhej svetovej vojny ho objavila americká okupačná armáda v soľných baniach v Merkers pri Aachene a stalo sa na dlhých takmer 37 rokov súčasťou komplikovaných československo-amerických vzťahov a hospodársko-obchodných a politicko-ideologických medzinárodných sporov a konfliktov. Až vo februári 1982 sa jeho adekvátna časť opäť vrátila do trezoru Štátnej banky československej v Prahe.

41,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200386

Zaťkove Spomienky nie sú len o povstaní a jeho mieste v československom a slovenskom národnom hospodárstve. Sú obrazom doby, ktorú prežil. Spomienkami na kľúčové udalosti dejín našej vlasti.

37,90 *
Versandgewicht: 1.060 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200369

Publikácia "Spojenectvo z núdze: spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas druhej svetovej vojny" prináša najnovšie poznatky o spolupráci, ale aj konfliktoch medzi československými spravodajcami a jednou z najznámejších sabotážnych organizácií z obdobia druhej svetovej vojny - Special Operations Executive. Základy tejto spolupráce boli položené ešte v 30.-tych rokoch 20. storočia, teda nielen pred rozbitím Československej republiky, ale aj pred vznikom samotnej SOE. Vďaka rozsiahlemu výskumu v domácich a zahraničných archívoch autor sleduje vývoj tohto vzťahu a prináša nové hypotézy o dôvodoch zlyhania tejto dôležitej spolupráce, ktorá zásadne ovplyvnila aktivity domácej rezistencie počas druhej svetovej vojny.

27,90 *
Versandgewicht: 330 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100186

Zborník z vedeckej konferencie Bratislava, 11.-12.11.2009.

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú Ústav pamäti národa v spolupráci s HNClubom zorganizoval v dňoch 11. – 12. novembra 2009 v Bratislave pri príležitosti 20. výročia pádu komunizmu v bývalom Československu. Na konferencii odzneli príspevky bádateľov zo 7 krajín, v ktorých títo poukázali nielen na udalosti odohrávajúce sa vo vtedajšom Československu, ale aj na ich širší medzinárodný kontext. Osobitnú pozornosť si zaslúžia referáty venujúce sa aktivitách tajných spravodajských služieb počas Nežnej revolúcie na Slovensku. Do piatich blokov zoradené príspevky analyzujú okrem vyššie uvedených aj problematiku dostupných prameňov k Nežnej revolúcii, vnútropolitickú situáciu so zameraním na Slovensko a neobchádzajú ani problematiku ponovembrového vývoja vrátane rôznych konšpiračných teórií viažucich sa k Nežnej revolúcii.

16,90 *
Versandgewicht: 340 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200359

Autor knihy Géza Dunajszky není historik. Jako investigativní novinář nabral odvahu a ohlédl se zatabuizovanými tématy, která od roku 1945 zatěžují mírové soužití Slováků a Maďarů, respektivě Čechů –Slováků a Maďarů. Jeho polský původ – původní jméno Dunajewski – byl mu nápomocen přiblížit se k tématu objektivním způsobem, aby ve své knize uváděl masakry spáchanými jménem všech zákeřných ideologií 20. století. Jako jeden z prvních píše o obětech masakrů spáchanými „maďarskými partizány“ (oddíl Petőfiho v župě Nógrád) přesněji maďarsko-polským partyzánským týmem ve své domovině, vúdolí řek Bódva a Slaná v období zima r.1944 – jaro r. 1945. Dále píše o krvavých akcích německých protipratizánských oddílů společně s příslušníky slovenské Hlinkové gardy. Masakry pokračují v slovenských horách, spáchají je partyzáni vycvičeni v Sovětském svazu pod vedením sovětských partyzánských velitelů v období březen 1944 - duben 1945. Série neslavných činů pokračuje i po 4. dubnu 1945, kdy členové zvláštního českého oddílu, zvaném Obranné zpravodajství – OBS založeném v Sovětském svazu v lednu 1945 - pod dohledem sovětských instruktorů dorazili do Bratislavy.

24,90 *
Versandgewicht: 310 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200326

Obsah: Z minulosti veľtrhov. Vznik spolku Orientálny trh v Bratislave. Kornel Milan Stodola – zakladateľ veľtrhu v Bratislave. Mladosť a spoznávanie sveta. Továrnik a spisovateľ. V politike. Voľby 1905. V politike. 1913 – 1918 vo Viedni s Milanom Hodžom. Poslanec a vládny referent. Zakladanie veľtrhu a príprava 1. ročníka. MDV rok za rokom – 1921- 1942. Roky 1943 – 1944 v histórii MDV. Po roku 1945.  Po roku 1945. – Slovenské veľtrhy, úč. spol. – Tradície MDV.

39,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200309

„Kniha sa venuje chudobe na Slovensku v kontexte 21. storočia, kedy ľudstvo rozmýšľa nad tým, že dobyje Mars a bude ho kolonizovať. A pritom nemáme vyriešenú jednu zásadnú vec, ktorou je práve chudoba,“ hovorí Ján Košč, zostavovateľ publikácie K problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí, ktorá vyšla v decembri 2021.

„Mnohí si myslia, že na Slovensku chudoba ani neexistuje alebo sa ju snažia nejakým spôsobom zľahčovať,“ dodáva Košč. Nezávislý sociálno-ekonomický analytik, odborár, občiansky aktivista a spoluzakladateľ Občianskeho združenia Pracujúca chudoba si myslí, že kvalita spoločnosti by sa mala hodnotiť podľa toho, ako sa správa k tým najslabším. Kolektív dvanástich autorov a dvoch editorov v zborníku definuje a vysvetľuje príčiny chudoby, búra spoločenské mýty v súvislosti s chudobou a chudobnými, no hlavne prináša roky podceňovanú a háklivú tému k ľuďom a do verejného diskurzu.

V čase koronakrízy sa situácia s chudobou na Slovensku podľa autorov knihy ešte viac zhoršuje. „Naš sociálny štát je dosť konzervatívny, slabý, podvýživený a nerieši základné problémy chudoby a sociálneho vylúčenia. Lieči iba symptómy, ale nie príčiny,“ vysvetľuje Ján Košč.

41,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200015

Slovensku v medzivojnovom období.

Autorka sa v práci venuje len málo spracovanej problematike – výstavbe a rekonštrukcii rôznych vojenských objektov v kontexte s hospodárskym a celospoločenským vývojom danej oblasti. Poukazuje na prínos armády vo východnej časti Čs. republiky v rokoch 1918 – 1939, približuje jej mnohostranné pôsobenie, vzťah s civilným obyvateľstvom, bytovú situáciu, vplyv vojenskej stavebnej činnosti na rozvoj vybraných východoslovenských miest a premenu mestskej spoločnosti. Primárne vychádzajúc z archívneho výskumu, autorka dokumentuje a analyzuje množstvo poznatkov o kasárňach, strelniciach, barákoch, barákových táboroch, vojenských letiskách, vojenských nemocniciach, vojenských liečebných ústavoch i vojenskom názvosloví. Štruktúra práce vychádza z dvoch etáp vojenského stavebníctva danej oblasti medzivojnového obdobia – prvá sa týka výstavby nových alebo rekonštrukcie starých vojenských objektov v pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva so sídlom v Užhorode v rokoch 1920 – 1925, v druhej etape po roku 1925 už prevažuje výstavba nových stavieb v pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva v Košiciach. Monografiu dopĺňa rozsiahla obrazová príloha máp, plánov, schém, náčrtov, nákresov a dobových fotografií predmetných vojenských objektov.

26,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200287

Tak nazvali posmešne v roku 1919 Bohdana Pavlů, československého splnomocnenca a diplomatického zástupcu v Rusku, legionári, ktorí by už najradšej „práskli do bot“ a čím skôr sa vrátili do vlasti, pomohli ju vydobyť od neprajných susedov, vystavať podľa vlastných predstáv a pokojne v nej žiť i so svojím potomstvom. Veľkolepá prezývka a iste lákavý názov pre biografiu, ktorá by chcela vrátiť portrétovanú osobu do historickej pamäti Slovenska i Českých zemí. Zodpovedá však len krátkemu časovému úseku v živote Bohdana Pavlů, ktorý bol omnoho bohatší a rozmanitejší. Čitateľovi ponúkam životopis v troch častiach – Mladosť, Mužnosť a Múdrosť. Každá z nich je spätá s iným historickým obdobím: roky mladosti a vzdelávania s Rakúsko-Uhorskom, s Moravou, Slovenskom i Prahou, hrdinské roky mladého muža s prvou svetovou vojnou a československým odbojom v Rusku, vrchol kariéry s diplomatickými službami, keď pôsobil ako vyslanec prvej Československej republiky najprv v Bulharsku, potom v Dánsku, v rokoch 1934 – 1937 v Sovietskom zväze, a napokon až do predčasnej smrti v máji 1938 ako zástupca československého ministra zahraničných vecí v Prahe. Študoval právo, miloval literatúru a fascinovala ho politika. Ako literárny kritik a jeden zo zakladateľov literárneho časopisu Prúdy je na Slovensku pomerne známy. Mojím cieľom bolo predstaviť ho ako prvotriedneho novinára a diplomata. A tiež vyjadriť súhlas s výrokom jeho spolubojovníka z Ruska Ivana Markoviča: Ak by sme hodnotili poradie vedúcich osobností prvého československého zahraničného odboja podľa ich významu, po trojhviezdí Masaryk, Štefánik a Beneš nasleduje Bohdan Pavlů.

39,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200252

Autori sa v štrnástich kapitolách zamerali na skúmanie rôznych aspektov politickej, oficiálnej, systémovej a organizovanej korupcie v Uhorsku, na Slovensku a v Československu v 19. a 20. storočí. Sústredili sa na tri tematické oblasti: volebnú korupciu, „čierne“ financovanie politických strán a štátny, resp. režimový klientelizmus a protekcionizmus. Medzi najdôležitejšie výsledky analýz patrí zistenie, že politická korupcia vo svojich rôznych podobách spočiatku prispievala etablovaniu a stabilizácii politického režimu a štátu – bez ohľadu na charakter režimu (konštitučnú monarchiu, parlamentnú demokraciu, autoritársky/totalitárny), v stredno- a dlhodobom režime však pôsobila destabilizujúco a dezintegračne.

 

41,90 *
Versandgewicht: 1.010 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200246

V publikácii jednotliví autori prezentujú svoje pohľady na kľúčové udalosti, inštitúcie, orgány a osobnosti časovo spojené s rokom 1919 a priestorovo s územím Slovenska. Ich ambíciou bolo nazrieť prioritne do štátoprávnych, cirkevných, vojensko-bezpečnostných a kultúrno-spoločenských priestorov onej doby. Zámerom vybratím kľúčových a pre širokú verejnosť aj nepochybne oslovujúcich tém chceli poukázať na neraz komplikované a pritom často zložité cesty Slovenska a slovenskej spoločnosti k oslobodeniu a demokratizácii. Takto nastavenými kritériami môže kniha nielen osloviť úzky okruh vedeckých bádateľov, ale zaujať aj širšie publikum so záujmom o poznanie novodobých slovenských dejín.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800245
79,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 575 Ergebnissen