Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4403322

Hrvatska književna enciklopedija je nacionalna enciklopedija koja na sveobuhvatan način reprezentira sve činjenice vezane za hrvatsku književnost i znanost o književnosti. Enciklopedija obuhvaća biografije pisaca iz svih razdoblja hrvatske književnosti te interpretacije najvažnijih djela hrvatske književnosti. Obrađuje sve važnije hrvatske časopise i novine te strane časopise u kojima su surađivali naši pisci.

50,00 *
Versandgewicht: 2.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500571

Miliony mrtvých na frontách i v zázemí, rozpad tří mocných říší, na jejichž troskách vznikly nové, politicky však nepříliš stabilní státy s výrazným multietnickým charakterem, ztráta starých jistot a konec staletími budovaného řádu věcí – to jsou jen ty nejpodstatnější důsledky světového konfliktu, jehož rozměry si v roce 1914 jen stěží kdo dokázal představit. V roce stého výročí vypuknutí Velké války sestavili odborníci z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Katedry slavistiky Filologické fakulty Bělehradské univerzity v Srbsku kolektivní monografii, která přináší nový pohled na ozvěny této události v kultuře, literatuře a kulturní historii nejen Čechů a Srbů, ale i šířeji slovanských národů.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403025

Untertitel:Dubrovački dictionarium lationo-illiricum (1715.-1716.) Đure Matijaševića.

Rukopisni rječnik Dictionarium Latino-Illiricum (1715-1716) Đure Matijaševića sastavljen je u prvoj polovini 18. st., a na tragu je djelovanja Akademije ispraznih. Rječnik je uvezan u kodeks br. 194 Razlika skladanja slovinska koji se čuva u samostanu Male braće u Dubrovniku, a njegovi retci potječu iz pera klerika koji je bio rođeni Dubrovčanin. Kao izvorni govornik dubrovačkoga idioma postojanom je skrbi za jezičnu čistoću ostavio vrijedan zapis dubrovačke riječi. Matijaševićev Dictionarium, osim toga, išao bi u red rijetkih dvojezičnih latinsko-hrvatskih rječnika u razdoblju do polovine 18. stoljeća. Nakon Vrančićeva Dictionariuma i Vitezovićeva Lexicona bio bi to treći takav hrvatski, a prvi dubrovački rječnik toga tipa.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4403600

Untertitel: Oprimjereno imenicama. ( On the way towards an accentual norm (exemplified by nouns).

Valja spomenuti da autorica pripada mlađem naraštaju hrvatskih jezikoslovaca i da je u stručnim krugovima već zapažena kao akcentologinja. Knjiga sadrži, osim uobičajenih uvodnih i zaključnih, pet poglavlja i to: Naglasna norma, Naglasna tipologija, Leksički naglasak, Općeparadigmatski naglasak, Promjenjljivi naglasni tip. Autorica daje vrlo iscrpnu, temeljitu i obuhvatnu naglasnu tipologiju imenica u hrvatskome standardnom jeziku uzimajući u obzir ne samo kodificiranu naglasnu normu nego i odmake od te norme, kao što pojava silaznih tonova na početnim slogovima, sve rjeđe prenošenje silaznih naglasaka na proklitiku, gubljenje tonske opreke u većim gradskim sredinama, pomicanje uzlaznih naglasaka ulijevo. Autorica također komentira stavove suvremenih hrvatskih akcentologa vezane za naglasne promjene te konstatira da jedni ne odustaju od tradicionalnih postavki unatoč razilaženju propisa i uzusa, drugi se zalažu za potpuni deskriptivni pristup, a treći su skloni srednjem putu. U samoj tipologiji imenica razlikuju se leksički i morfološki (paradigmatski) naglasak. Knjiga je prilog stabilizaciji naglasne norme, s tim da autorica dobro primjećuje kako će neka kolebanja, osobito u leksičkome naglašavanju i dalje ostati jer su ona dio sustava u kojem se ne teži potpunoj standardizaciji i koji pretpostavlja dubletne naglaske.         

32,90 *
Artikel-Nr.: 4403597

Untertitel:Književnojezične i jezičnopovijesne studije.

U ovom se radu motri utjecaj divana kao zbiljskoga fenomena na temu, formu, žanr, namjenu, recipijenta, jezik i realizirani medij dvaju odabranih literarnih predložaka, Satira iliti divjega čovika Matije Antuna Relkovića (prvo izdanje iz 1762., a drugo iz 1779. godine) i Vinkovačkoga divana Joze Ivakića (feljtona koji su 1910. i 1911. godine objavljivani u vinkovačkom tjedniku Svjetlost). U uvodnom se dijelu pobliže određuje pojam divan, a odabranim autorima i djelima pristupa se s književnopovijesnoga aspekta. Lokalizacijom istaknutih predložaka razvidnim postaje da prosvjetiteljsko 18. stoljeće uvjetuje moralnu osudu, a gdjegdje i strogu zabranu divana (Babogredske zapovijedi), dok je preporodno, romantičarsko 19. stoljeće, s pojačanim interesom za narodnom građom i običajima, pridonijelo literarnom oslobađanju divana, isprva u Kozarčevim djelima (Đuka Begović), a najviše u dramama (Inoče, Majstorica Ruža) i feljtonima (Vinkovački divan) Joze Ivakića. Središnji dio rada predstavlja usporednu analizu Relkovićeva i Ivakićeva divana u kojoj se uočava najveći stupanj sličnosti na području forme (divan) i namjene (oporavak zaostale Slavonije, uzdizanje nacionalne svijesti i ponosa), dok razine teme (divan, ali u kontekstu moralne osude turskih skula i nizanja primjera vrloga življenja u Satiru nasuprot ismijavanju i satiričnom osvrtu na osobitosti vinkovačkoga kraja u Vinkovačkom divanu), recipijenta (neobrazovani slavonski puk ; dihotomija ruralno-urbano) i jezika (zajedničke osobitosti slavonske ikavice ; naddijalekatska usmjerenost Satira i zavičajni govor Ivakićevih divandžija, bać' Andre i bać' Gjuke) pokazuju zastupljenost sličnosti dvaju analiziranih književnih predložaka, ali i nezanemarivih različitosti.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4403585

Untertitel: Hrvatska književna baština, Knj.7  - Građa za povijest hrvatske književnosti

Knjiga iz serijala Hrvatska književna baština, u kojem se skreće pozornost na nedovoljno istražena djela hrvatske književne povijesti, napisana je u tradicionalnom filološkom obliku s popratnim uvodnim bilješkama. Čitatelj može pročitati nepoznati rukopis Mate Lovraka, rane pjesme i prozu Ivane Brlić-Mažuranić te prepisku između Nikole Andrića i Marina Bege. Uz navedeno u knjizi se nalazi i prva proza na hrvatskom jeziku Tita Strozzija te stogodišnji prikaz književne kritike Vladimira Jurčića.

43,90 *
Artikel-Nr.: 4403584

Untertitel: Romantički pisci u Dalmaciji na talijanskom jeziku.

Minuciozno je istražen stoljetni kontrapunkt nazočnosti kulturno-književnog stvaranja na talijanskom jeziku kao tradicionalnom medijatoru i komunikatoru tadašnjih Dalmatinaca (Hrvata – Slavena – Talijana) s europskim kulturnim krugom. Književno je stvaralaštvo osebujno obrazloženo, klasificirano i vrednovano uz visoki stupanj analize društveno-političkih događaja i stanja intelektualne i nacionalne svijesti. Obrađena tematika od trajne je važnosti za produbljavanje spoznaja o književno-kulturnom strujanju u Dalmaciji u relevantnom razdoblju. Cjelokupno istraživanje i rezultati su izvornog karaktera temeljeni na književnim tekstovima i drugim polifonijskim podatcima u nekoliko stotina bilježaka bit će neprekidan, dragocjen i nezaobilazan izvor i oslonac za mnogobrojna istraživanja hrvatskih talijanista i drugih filologa. Knjiga Mate Zorića namijenjena je talijanistima, komparatistima, svima koji se bave znanošću o književnosti i filologijom, ali je pristupačno i široj obrazovanoj čitateljskoj publici.

36,90 *
Artikel-Nr.: 4403583

Untertitel: zbornik u čast Radoslavu Katičiću.

U prvome dijelu zbornika objavljeni su tekstovi o Katičićevu znanstvenome radu na nizu polja koja je u radu obuhvatio - Mate Križman piše o Katičićevu znanstvenome radu na polju klasične filologije, August Kovačec o radu na polju općega jezikoslovlja, Ranko Matasović o radu na polju indoeuropeistike, Dalibor Brozović o radu na polju hrvatskoga jezikoslovlja, Josip Bratulić o radu na polju hrvatske književnosti i povijesti kulture, a Mislav Ježić o cjelini rada Katičićeva kao filologa. U drugom dijelu zbornika objavljeni su znanstveni prinosi autora u čast Radoslavu Katičiću s polja hrvatske i slavenske filologije - Stjepana Babića, Petra Bašića, Aleksandre Gjurkove i Milana Mihaljevića, Ivana Goluba, Sande Ham, Josipa Lisca te Antice Menac i Mire Menac Mihalić, s indoeuropeističkoga polja radovi Ranka Matasovića i Zefa Mirdite, s polja lingvistike i fonetike radovi Damira Horge i Bojana Marottia, s interdisciplinarnoga polja mitologije radovi Vitomira Belaja, Eveline Rudan i Stipe Botice te Aleksandra Stipčevića, a s polja indologije i orijentalistike radovi Ivana Andrijanića, Krešimira Krnica, Klare Gönc Moačanin, Nenada Moačanina i Mislava Ježića. Prinosi su objavljeni onako kako su napisani, na hrvatskom, engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. Na kraju zbornika objavljeni su slikovni prilozi s terenskih istraživanja, predstavljanja knjiga i znanstvenih susreta na kojima je sudjelovao akademik Katičić.

 

45,00 *
Artikel-Nr.: 4403557

U povodu obilježavanja 100. obljetnice rođenja Ranka Marinkovića Pavao Pavličić, baveći se godinama autorovim djelom, priredio je knjigu studija i eseja posvećenih tom klasiku hrvatske književnosti. Pisac brojnih rado čitanih književnih djela i pouzdani književni teoretičar jamstvo je da ćemo konačno, na jednom mjestu dobiti pravi uvid u ulogu i značenje Marinkovićeva djela u suvremenoj hrvatskoj književnosti protekloga stoljeća. Zbog iznimno lakog praćenja Pavličićeva analitičkog promišljanja, knjiga je podjednako namijenjena svima koji su se, na razini tzv. običnog čitateljskog iskustva, višekratno susreli s Marinkovićevom prozom, a s druge strane, poradi pomno izvedenih teorijskih rezultata i novih pogleda na temelju prethodnih analiza svojih kolega, i filološkim stručnjacima i studentima filoloških grupa, napose studentima slavistike, kroatistike i komparatistike.

42,90 *
Artikel-Nr.: 4403551

Untertitel: eseji i kritike o hrvatskoj poeziji.

Davor Šalat (1968.), pjesnik, kritičar i urednik, objavio je do sada tri knjige eseja i kritika o suvremenim hrvatskim pjesnicima: Odgođena šutnja (2007.), Posrtanje za alibijem (2011.) i U tigrovoj kući (2012.). Priredio je knjige pjesama Željka Sabola, Ante Stamaća, Branimira Bošnjaka, Gojka Sušca i Dubravka Škurle. Osim toga, priredio je panoramu suvremenoga hrvatskog pjesništva Cartographers of Dreams i suuredio antologiju Međunarodnoga pjesničkog festivala u Zagrebu Kairos in Zagreb (2006.). U najnovijoj knjizi eseja i kritika Zrcalni ogled sabrao je sintetičke tekstove o suvremenoj hrvatskoj poeziji i književne kritike koje su u prvom redu povezane s našim suvremenim pjesništvom. Pjesnici i knjige o kojima piše nisu uvijek i nužno u samu vrhu hrvatske poezije, ali daju vrlo solidnu sliku njezine poetičke i iskustvene razvedenosti i visokoga vrijednosnog standarda.

21,90 *
Artikel-Nr.: 4403546

 U knjizi se objavljuju dvije drame koje su objavljene 80-tih godina prošlog stoljeća u časopisima Forum ("Sunce danas zalazi ranije") i Mogućnostima ("Empedoklov san"). Zajednička odlika ovih drama je njihova svevremenost, one su i pisane kao da se događaju u dalekoj prošlosti, ali problemi o kojima govore su aktualni.

Drame su zapravo razgovori filozofa različitih uvjerenja kroz čije rasprave progovara Ljerka Schiffler i govori nam o životu, smislu, životnim uvjerenjima, stremljenjima i nadanjima.

U drami "Sunce danas zalazi ranije" razgovaraju Jeronim, budući upravitelj i fra Angelico, čuveni talijanski gotički slikar u Firenci u doba velikih promjena i uličnih sukoba. Fra Angelico je glas savjesti koji pokušava djelovati na budućeg političara i upozoriti ga na promjene koje će mu se desiti u karakteru nakon što osvoji vlast.

16,90 *
Artikel-Nr.: 4403067

Ivan Bošković: Kamov (zašto ga Matoš nije volio?); geneza jednoga odnosa / Kamov (Why did Matoš not like Him?); Genesis of a Relationship.Fedora Ferluga-Petronio: La ricezione di Jako Polić Kamov in Italia / Recepcija Janka Polića Kamova u Italiji. Pau Sanchis Ferrer: Kamov a Barcelona: una passejada literària / Kamov u Barceloni: jedna literarna šetnja. Daniela Kurucová: Prijevodi i recepcija Antuna Gustava Matoša i Janka Polića Kamova u Slovačkoj / Übersetzungen und Rezeption Antun Gustav Matošs und Janko Polić Kamovs in der Slowakei.Jevgenij Paščenko: Matoš u kontekstu ukrajinsko-hrvatskih usporedbi / Matoš in the Context of Ukrainian-Croatian Comparisons. Марина Дробышева: Концепция красоты и свободы: Антун Густав Матош — эссеист в эпоху хорватского модерна и его русская рецепция / Koncept ljepote i slobode: Antun Gustav Matoš – esejist u razdoblju hrvatske moderne i njegova ruska recepcija.

21,90 *
Artikel-Nr.: 4403026

Untertitel: hrvatsko i njemačko dramsko pismo između postsocijalizma i multikulturalizma.

Biblioteka "Germano-Croatica" donosi komparativno i kulturološki inspirirane radove s raznih područja kulturnog transfera između zemalja njemačkog jezičnog prostora i Hrvatske, ali i ostalih zemalja srednje i jugoistočne Europe. Usto u biblioteci se objavljuju i zapaženi prinosi aktualnom germanističkom istraživanju nastali u Hrvatskoj i zemljama regije.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4403024

U najnovijoj Brešićevoj knjizi probrani su autorovi članci koji govore o tradiciji hrvatskih književnih časopisa, o njihovoj praksi i teorijama koje su je pratile. Kako je unutar tradicije ovoga tiskanog medija od 19. stoljeća pa sve do nedavno nastajala i oblokovala se i tradicija moderne nacionalne književnosti, knjiga na monografskoj razini daje medijsku sliku te iste književnosti i ključ razumijevanja njezinih modernih žanrova, diskursa i profesija. I ova autorova knjiga plod je u prvome redu vlastitoga istraživanja i još jedan dokaz kako je u tome postigao zapažene rezultate te dao nezaobilazan doprinos našoj znanosti.    

33,90 *
Artikel-Nr.: 4403021

Knjiga namijenjena je učenicima, studentima i svima onima koji žele proširiti svoje znanje iz područja hrvatskoglagoljske pismenosti i kulture. U knjigu su ugrađeni rezultati istraživanja četiriju hrvatskoglagoljskih brevijara, dvaju rukopisnih i dvaju tiskanih, koje je bilo provedenog uz pomoć računalne tehnologije, čime je autorica zakoračila u područje digitalne humanistike kojoj je i u teorijskom smislu posvećen dio ovog udžbenika.

Iako relativno kratko, razdoblje razmeđa rukopisne i tiskane tradicije izuzetno je dinamično, a autorica ga zahvaća iz pozicije različitih disciplina, te glavnom tekstu knjige na bogatim rubnicama dodaje definicije osnovnih pojmova vezanih uz povijest knjige i pisma iuz proizvodnju rukopisnih kodeksa i knjiga tiskanih ručnim tiskom, s osobitom pozornošću obradivši teme vezane uz hrvatskoglagoljske rukopise i tiskane knjige te senjski kulturni krug.

37,90 *
Artikel-Nr.: 4402912

U djelu Natke Badurina Utvara kletve proučavaju se rodne uloge u hrvatskoj povijesnoj tragediji 19. stoljeća, i to metodama feminističke teorije, književne povijesti i književne antropologije. Pri tome vezivnu nit čini estetički pojam sublimnog i njegova primjena u raspravi o tragičnom žanru, u definicijama rodnih razlika (sublimno i lijepo od samog su početka rodno obilježeni) te u teoriji historiografije.

 

24,90 *
Artikel-Nr.: 4402909

Zbornik sadržava 32 priloga inozemnih i domaćih rusista. Problem mjesta, kretanja i pripadanja odnosno sve što se barem interesno može podvesti pod kategoriju tzv. spacijalnog obrata u humanističkim i društvenim znanostima, okvir je unutar kojeg se smještaju autorski prilozi uvršteni u zbornik. Tako se i koncept nomadizma, kao i niz srodnih fenomena što cirkuliraju područjem poput putovanja, putovanja s ciljem ili bez cilja, lutanja, flaneraja, migracija, prelaženja granica i odlaska u druge sfere realnosti, razmatra kroz spacijalnu optiku. Prilozi u Zborniku temom nomadizma bave se iz različitih rakursa: kulturološko-političkog (primjerice, odnos Roma i države); književno-poetičkog (lutajući sižeji, intertekstualnost, problem prijevoda); proučavanjem sovjetskog perioda (pisac i tekst, emigracija); suvremenog (postutopijski nomadizam, nomadizam u druge prostore/svjetove, ponovljeni nomadizam) te vizualnog (nomadizam kamernog oka, putovanje i povratak u slikarstvu). Zbornik će pokazati da upotreba prostornih kategorija ili analiza prostornih aspekata književnih (pa i filmskih) tekstova/svjetova, status tih svjetova, prostorne prakse koje su u njima na djelu, predstavlja zanimljivu novinu u aspektualnom čitanju ruske, ali i svjetske književnosti (filma). Zbornik se uvelike, osobito kvalitetom, problematikom i autorima-suradnicima, nadovezuje na međunarodne projekte odnosno zbornike što ih je zagrebačka rusistika osmislila, izvodila i dovršavala još od početka 1980-ih godina, odnosno višesveščanih nizova poput Pojmovnika ruske avangarde i Zagrebačkog pojmovnika kulture 20. stoljeća.

34,90 *
Artikel-Nr.: 4401996

» (…) Istinska vrijednost Matoševa polemiziranja dade [se] iščitati iz dugogodišnje opredijeljenosti i spremnosti na ‘rat perom’. Sporeći se sa svima i o svemu, nametnuo se kao autoritativan mislilac, vrstan stilist i nenadmašan zabavljač. Većina njegovih suvremenika, nemoćna obraniti se u izravnim sukobima, upala je u zamku te često na temelju polemičkog lica tendenciozno prosuđivala čitavo Matoševo djelo. Kako je među njima bilo mnogo uvaženih i utjecajnih ljudi, može se pretpostaviti da je Matoš polemičar i nehotice Matošu pjesniku ‘uskratio’ mogućnost da za života (dapače, do 1923) objavi knjigu pjesama.

Hrvatska književnost njegova doba, ali i kasnija, puno toga duguje fascinantnoj Matoševoj energiji, upravo kultu borbe kojemu je pripisivao nastanak i čuvanje te energije. Pitanje koje se na koncu nameće glasi: Postoji li danas u Hrvatskoj pisac koji bi imao pravo izgovoriti rečenicu U književnosti prijatelja nemam niti ih trebam!?« (Krešimir Bagić, Hrvatska revija)

 

46,90 *
Artikel-Nr.: 4401988

Prva kroatistička i slavistička knjiga u cijelosti posvećena prilozima kao vrsti riječi bavi se komparativnom analizom uporabe priloga u hrvatskoglagoljskim liturgijskim, književnim i pravnim tekstovima srednjega vijeka (Hrvojev misal, Ročki misal, Mislal kneza Novaka, Vatikanski misal Illirico 4, Parišlka pjesmarica, Kolunićev zbornik, Akademijin korizmenjak, Istarski razvod). Opisima i oprimjerenjima svih vrsta priloga autorica je pridodala i rasprave o homonimiji i sinonimiji među prilozima te o njihovoj ulozi u izražavanju prostora, dokazujući istovremeno na nizu primjera kako riječi koje se u autoritativnim djelima označuju prilozima zapravo i nisu prilozi.

36,90 *
Artikel-Nr.: 4401986

Akademik Radoslav Katičić u knjizi Vilinska vrata rekonstruira i tumači svete tekstove, obrede i vjerovanja naše pretkršćanske starine. U trinaest cjelovitih studija autor donosi priče posebno vezane za hrvatsko podneblje, konkretna pojedina mjesta i sredine. U njima upućuje na obilježja naše stare vjere koja su povezane sa samim zemljištem - tako i sam naslov djela dolazi iz istoimene studije o velebitskom toponimu. Autor prvenstveno motri prostor i uočava da je prostor doživljen kao božanski, dok tražeći ostatke pretkršćanske tekstovne predaje zaključuje kako nam je ona dostupna samo preslojena kršćanstvom te treba promatrati kako se pretkršćanska predaja preoblikuje i nastavlja u kršćanskoj.

 

42,90 *
Artikel-Nr.: 4401984

Predmetna odrednica : Dalmacija-povijest, znamenite osobe-biografija.            

21,90 *
Artikel-Nr.: 4401936

Onako kako se postavljaju problemi nasilja ili zoopoetike, višejezičnosti pjesnikova opusa, filofozska i teološka pitanja, uostalom teška ideološka pitanja, a ne „samo“ tematika ljubavi ili pejzaža, zemljopisa ili problematika recepcije ili interkulturalnosti, pokazuje da Šalamunovo pjesničko djelo otkriva osobitosti književnoga opusa koji nije ograničen lirskim načelom, nego u njemu nalazimo na skučenom prostoru pjesme dramatične ispovijedi, fantastične pripovijesti i esejizirana svjedočenja, koja izazivaju interpretatore na maksimalan napor i krajnju ozbiljnost.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4101182

Cielom publikácie je predstavit najnovšiu slovinskú literatúru slovenskej verejnosti. (podĺe slovinského vydania Antologija sodobne slovenske literature).

Slovo na Úvod / Stanislav Vidovič: str. 7. - Antológii na cestu : predhovor k slovinskému vydaniu / Alojzija Zupan Sosič: str. 9-10. - Predhovor k slovenskému vydaniu / Saša Vojtechová Poklač: str. 11-12. - O prekladateĺoch: str. 130-131. - Použitá literatúra: str. 127-129.

11,90 *
Versandgewicht: 380 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand