Sprachwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4600700

 Dvadesetak godina nakon raspada druge zajedničke države, unatoč neizbrisivim tragovima ratnih stradanja i nezacijeljenim ranama, kad su odnosi između dviju je­zičnih i etničkih zajednica, u bitno izmijenjenim političkim i društvenim uvjetima, tečajem životnih prilika, ušli u novu fazu, na hrvatskoj su strani odrasli naraštaji s hrvatskim jezičnim osjećajem (jezičnom kompetencijom), drugačije jezično odškolo­vani, koji u dodiru sa srpskim jezikom (u izravnoj komunikaciji, preko televizije ili tiskovina) zastaju nesigurni i zbunjeni jer im je velik dio toga leksika razumljiv, dio sličan vlastitomu, ali i jedan dio nepoznat i nerazumljiv, pogotovo kad su posrijedi nazivi i nestandardnojezični leksemi.

44,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500744

"Das zweisprachige, auf Deutsch und Kroatisch verfasste Buch "Modalpartikeln: Deutsch im Vergleich mit dem Kroatischen und Englischen/Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim" bietet eine systematische Beschreibung der Bedeutung der deutschen Modalpartikeln im Vergleich mit den synonymen Partikeln und modalen Konstruktionen im Kroatischen sowie mit ausgewählten englischen Übersetzungsäquivalenten. Das Buch stellt ein Novum in der deutschen und kroatischen Lexikografie und Grammatikschreibung dar, insofern es den pragmatischen Kontext in die Bedeutungsanalyse der einzelnen Modalpartikeln einbezieht.

41,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403025

Untertitel:Dubrovački dictionarium lationo-illiricum (1715.-1716.) Đure Matijaševića.

Rukopisni rječnik Dictionarium Latino-Illiricum (1715-1716) Đure Matijaševića sastavljen je u prvoj polovini 18. st., a na tragu je djelovanja Akademije ispraznih. Rječnik je uvezan u kodeks br. 194 Razlika skladanja slovinska koji se čuva u samostanu Male braće u Dubrovniku, a njegovi retci potječu iz pera klerika koji je bio rođeni Dubrovčanin. Kao izvorni govornik dubrovačkoga idioma postojanom je skrbi za jezičnu čistoću ostavio vrijedan zapis dubrovačke riječi. Matijaševićev Dictionarium, osim toga, išao bi u red rijetkih dvojezičnih latinsko-hrvatskih rječnika u razdoblju do polovine 18. stoljeća. Nakon Vrančićeva Dictionariuma i Vitezovićeva Lexicona bio bi to treći takav hrvatski, a prvi dubrovački rječnik toga tipa.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4600706

Pionirsko djelo o hrvatskoj i južnoslavenskoj akcentologiji iznimno je opsežna i detaljna te odlično napisana jezikoslovna sinteza povijesnog razvoja akcentuacije od praindoeuropskoga jezika do suvremenih štokavskih, čakavskih i kajkavskih dijalekata.

Koncipirana kao dovoljno jednostavna da bude pristupačna i akcentološkome laiku, a znanstveno utemeljena da zainteresira stručnjake, Kapovićeva monografija predstavlja vrhunac njegova znanstvenoga bavljenja slavenskom akcentologijom od početaka 2000-ih naovamo.

69,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600704

Zbornik radova.

U zborniku Jezik medija nekada i sada opisuju se obilježja jezika suvremenih medija, kao i onih s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća. Zbornik čini devetnaest radova u kojima autori istražuju pravopisnu, tvorbenu, morfološku, sintaktičku i stilsku razinu izvorne građe: novina, časopisa, radijskih i televizijskih emisija te mrežnih portala. Tekstom i slikom predstavlja se Zbirka plakata Muzeja Slavonije od prve polovice devetnaestoga stoljeća do kraja Drugog svjetskog rata te istražuje reklamni diskurs: formule uvjeravanja, jezična obilježja slogana i stereotipnih oglasa i razlike u oglašivačkom obraćanju s obzirom na rod 

35,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600703

Posrijedi je najobuhvatniji i najpotpuniji rječnik suvremenoga hrvatskog jezika koji obuhvaća više od 120.000 natuknica i podnatuknica. Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika vrhunac je leksikografske produkcije Školske knjige - u njega je ugrađen dugogodišnji rad stručne redakcije, mnogih autora, urednika i suradnika.

Skupina autora Školske knjige ujedinila je sva pozitivna iskustva i sastavila rječnik uspostavivši posve novu koncepciju obradbe rječničkoga članka, čime je napravljen važan iskorak u odnosu prema domaćoj tradiciji. Ovim se djelom hrvatska leksikografija svrstala uz bok sličnim djelima svih velikih europskih jezika. Osim tiskanog izdanja, za korisnike je pripremljena e-verzija Rječnika, kojoj će moći pristupiti koristeći se bilo kojim uređajem – računalom, mobitelom ili tabletom.

139,90 *
Versandgewicht: 4.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600702

 Ova interdisciplinarna monografija izniman je doprinos razumijevanju (srednjo)europskih obzorja hrvatske povijesti u epohi moderne nacionalne integracije. Riječ je o inovativnom djelu koje prelazi granice i kulturnih studija i povijesne znanosti te je istovremeno i interkulturna hrvatsko-njemačka studija, ali i studija o hrvatsko-njemačkim kulturnim transferima u 19. stoljeću, s težištem na njegovoj prvoj polovici. U tzv. predožujskom razdoblju, u vremenu od Bečkog kongresa 1815. do ožujske revolucije 1848. Europa se stubokom promijenila, a te promjene osobito su bile snažne na kulturnom planu - i osobito u zemljama poput Hrvatske koje prolaze proces nacionalne integracije, stvaranja modernog identiteta i - modernog standardnog jezika. Upravo taj proces na pozadini postupnog slabljenja utjecaja njemačkog jezika, te brzog širenja novoga standardnog jezika, tema je ove iznimno dobro argumentirane studije.

42,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600701
34,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600698

Rječnik govora slavonskih, baranjskih i srijemskih Martina Jakšića (r. 1931.) jedinstveno je djelo kad je riječ o slavonskome dijalektu i njegovim poddijalektima. Za razliku od svih drugih dosad objavljenih rječnika, a i onih rukopisnih, koji u najboljem slučaju više ili manje iscrpno popisuju riječi pojedinih lokalnih govora, Jakšićev Rječnik obuhvaća sav slavonski, baranjski i srijemski prostor, a dijelom i podravski. Pritom su uključeni ne samo staroštokavski govori sa svim njihovim inačicama (ikavski, ekavski, ikavsko-jekavski, ikavski-ekavski; štakavski, šćakavski) nego i novoštokavski (jekavski), a isto tako ne samo seoski nego i gradski.

76,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600697

 Rječnik Blata na Korčuli je dijalektni rječnik Blata, a u nekim aspektima i zapadnog dijela otoka Korčule. Leksik, frazemi, ustaljeni izrazi i metafore iz živoga govora čine govor Blata i zapadnog dijela otoka Korčule bez sumnje jedinstvenim među hrvatskim lokalnim govorima!

Rječniku prethodi kratak opis povijesnih okolnosti razvoja blatskoga govora te sažeti pregled
naglasnog sustava, fonologije, morfologije i sintakse.

33,90 *
Versandgewicht: 1.020 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403591

Ovo je prva gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, odnosno hrvatske redakcije crkvenoslavenskoga jezika. U njezin je nastanak utkan rad brojnih znanstvenika, ne samo autora koji su oblikovali poglavlja. Već više od dva desetljeća izrađuje se u Staroslavenskom institutu Rječnik hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika i za njega je skupljena bogata i vrlo vrijedna građa koja je i autorima ove knjige poslužila kao korpus na temelju kojega su određivali jezičnu normu idioma koji opisuju i kao korpus koji im je poslužio za oprimjeravanje svake tvrdnje.

47,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403586

Knjiga Novi jezični putokazi: hrvatski na raskrižjima Nives Opačić sastoji se od 23 studije koje prate društvene i jezikoslovne događaje od uspostave slobodne i međunarodno priznate RH do današnjih dana. Autorica upozorava i na utjecaj javnih medija na hrvatski standardni jezik, na pojavu novogovora te na pojavu spajanja stranih korijena i hrvatskih nastavaka, što naziva pidžinizacijom hrvatskoga jezika. To je bilo vrijeme mnogih i (pre)brzih leksičkih promjena, koje su katkada bile tako strelovite da su dovodile u pitanje i doslovnu razumljivost komunikacije u javnoj sferi. Svaka takva promjena nerijetko je nosila sa sobom i političku konotaciju, pa se ubrzo javilo nešto što nije (tada, a vjerojatno ni danas) bilo svojstveno ni jednom drugom jeziku - a to je strah od vlastita, ali standardnog jezika.

 

34,90 *
Artikel-Nr.: 4403578

Untertitel: Jezik zavičajnika 19. stoljeća.

Autorica u knjizi opisuje hrvatski književni jezik u drugoj polovini 19. stoljeća stavljajući naglasak na slavonske autore i njihova djela u kontekstu normi zagrebačke filološke škole. U tri veće cjeline daje književnojezičnu analizu, pregled jezikoslovnih prinosa te novine i periodiku toga doba ističući i one zaboravljene zavičajne književnike, kulturne i javne djelatnike na prostoru Slavonije.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4403560

Pretisak. Ivan Broz je 1892. objelodanio svoje najvažnije djelo, Hrvatski pravopis, koji je, u Boranićevoj redakciji, izlazio do 1916. Taj pravopis, iako izrijekom baziran na Karadžićevoj pravopisnoj koncepciji, no ipak oblikovan je ponajviše po uzoru na pravopisno djelo hrvatskoga filologa i pravaškog političara Marcela Kušara, utemeljilo je suvremeni hrvatski pravopisni standard, te ostali hrvatski pravopisni priručnici (uz izuzetak oktroiranih djela iz doba obje Jugoslavije i povratka na morfonološki propis u vrijeme NDH) u većini preskripcija uglavnom dotjeruju Brozovo prijelomno djelo u nijansama.

17,90 *
Artikel-Nr.: 4403559

Untertitel: Kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku.

Osnovna namjera pisanja knjige bila je postaviti teorijske temelje opisu kolokacijskih sveza, uz frazeme, nazive i onime, velikoj skupini sveza koje su također dio hrvatskoga jezika, ponajprije njegove opće uporabe u svakodnevnoj javnoj (medijskoj i oglasnoj), službenoj te privatnoj komunikaciji. Tumačenje i leksikografski opis kolokacija praksa je brojnih svjetskih jezika. Hrvatski jezik po brojnosti kolokacijskih sveza nimalo ne zaostaje za drugim jezicima te za njihovo smještanje u leksikološki i leksikografski okvir svakako ima dosta prostora. Ova je knjiga jedan pokušaj takva usustavljivanja, a svi mogući propusti koji su pritom napravljeni samo su put za daljnja istraživanja - moja osobna, ali i svih drugih koje inspirira ova tematika.    

21,90 *
Artikel-Nr.: 4403558

Predmetna odrednica njemački jezik - fonologija.

18,80 *
Artikel-Nr.: 4403554

Rječnik sadrži oko 20 000 riječi i sastoji se od dvaju flavnih dijelova: prvi je dio tursko-hrvatski, a drugi hrvatsko-turski. Na početku rječnika prije prvoga dijela, nalazi se popis kratica korištenih u rječniku i objašnjenje turskog alfabeta. Nakon drugog dijela, priložen je dodatak koji sadrži pregled najčešćih kratica u turskom jeziku po abecednom redu, neke frekventne turske poslovice, turske nazive za interpunkcijske znakove, popis glavnih, rednih, dijelnih, razlomačkih i decimalnih brojeva, popis mjeseci u godini, godišnjih doba i dana u tjednu te nekoliko primjera izražavanja datuma u turskom jeziku. U dodatku slijedi još i popis najčešćih turskih pozdrava, svakodnevnih izraza i fraza važnih za temeljno sporazumijevanje na turskom jeziku. Na kraju je rječnika popis korištene literature i izvora te kratak životopis autora Mehmeta Isikera na hrvatskom i turskom jeziku. U ovaj tursko-hrvatski i hrvatsko-turski rječnik uvrštene su najfrekventnije turske riječi od kojih su neke oprimjerene kroz kontekstualne upotrebe. Uz glagole su pridodane kratice padeža uz koje se oni pojavljuju radi olakšavanja njihove upotrebe. Zbog svega ovoga, kao i zbog korisnog dodatka na kraju, ovaj je rječnik prikladan i za početnike i za one koji već posjeduju određeno znanje turskog jezika.     

36,90 *
Artikel-Nr.: 4403549

Albanski jezik je indoeuropski jezik kojim govori oko 7,4 milijuna ljudi. Njime se govori u Albaniji, Kosovi, Makedoniji, Čamriji (na sjeveru Grčke), u Crnoj Gori, na jugu Srbije, u Italiji (Sicilija i Kalabrija), Ukrajini, Australiji, Turskoj, SAD-u, Kanadi, Bugarskoj, Rumunjskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Velikoj Britaniji, itd. Na hrvatskoj obali, južnije od Zadra, postoji selo Arbanas koje ima oko 2.000 govornika albanskog jezika. Priručnik je namijenjen svima koji žele upoznati albanski jezik te savladati osnove komunikacije na tome jeziku. Knjiga je strukturno podijeljena na razgovorne obrasce u obliku rečenica koje su tematski raspoređene po skupinama.

12,50 *
Artikel-Nr.: 4403548

Makedonski jezik pripada istočnoj južnoslavenskoj podskupini jezik unutar slavenske grane indoeuropske porodice. Njime govoro gotovo 2 milijuna ljudi, ponajprije u Republici Makedoniji, no i svugdje gdje postoji makedonska zajednica ili nacionalna manjina. Makedonski jezik piše se ćirilicom. Priručnik je napisan s ciljem da upozna njegove korisnike s osnovnim razgovornim oblicima u makedonskom jeziku te im omogućo lakše snalaženje u komunikaciji na tom jeziku. Ovaj je razgovorni priručnik prvi takav priručnik posvećen makedonskom jeziku.     

12,50 *
Artikel-Nr.: 4403545
79,90 *
Artikel-Nr.: 4402785

 

Ova knjiga namijenjena je svima koji se bave poučavanjem pisanja na hrvatskome jeziku, ponajprije razrednim učiteljima u nižim razredima osnovne škole te piscima početnica i drugih poučnih pratećih materijala za prvi razred osnovne škole, ali i onima koji se zanimaju za oblikovanje i razvoje vještine pisanja i rukopisa uopće. Napisana je i izdana kao priručnik uz Hrvatski pravopis, objavljen 2013. u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, i to za njegovo prvo poglavlje Slova, dio koji govori o školskome pismu. Budući da se pravopis odnosi samo na pravopisanje (ne i na pravočitanje, odnosno pravogovor), u knjizi se donose opširniji savjeti samo za početno poučavanje pisanja. No, u početnom se učenju i poučavanju pismenosti čitanje i pisanje prožimaju i uvijek provode zajedno. Stoga je u knjizi ukratko prikazana cjelina početnoga čitanja i pisanja kao nastavnoga područja predmeta Hrvatski jezik, a zatim objašnjen najbolji način pisanja školskih slova.

27,90 *
Versandgewicht: 930 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402775

Prijedlozima je posvećeno nekoliko većih monografija i više manjih radova. Ipak, to je područje u hrvatskom jeziku još uvijek nedovoljno istraženo. S jedne strane, nedostaje obrada svih značenja (iscrpnije je obrađeno tek prostorno i vremensko, a i ona samo djelomično), a s druge strane, većina radova posvećena je primarnim prijedlozima, dok su proizvedeni prijedlozi još nedovoljno obrađeni, a upravo je to područje na kojem se zbiva najviše promjena i ono se još uvijek širi. U ruskoj teoriji ti su procesi zamijećeni i, uglavnom, obrađeni. Hrvatska teorija tom području zasad još nije posvetila dovoljno prostora, pa je cilj ovog rada bio da pokuša upotpuniti već postojeće opise i opiše proizvedene prijedloge, tj. one koji su tvorbeno vezani uz neku punoznačnu riječ, među kojima su opet zbog opsežnosti odabrani samo oni koji imaju prostorno ili vremensko značenje. Kako bi se zaokružila slika prostornih i vremenskih značenja istom su metodologijom obrađeni i primarni prijedlozi te prijedlozi nastali od dvaju prijedloga (do – до, iz – из, kod, od – от, s – с, za te ispod – из-под, ispred, iza – из-за, između, iznad, naspram, ponad, spram).

22,90 *
Artikel-Nr.: 4402774

Untertitel: Jezična analiza dubrovačkih frančezarija.

Tema knjige je dubrovački govor iz razdoblja 18. stoljeća, o čemu do sada nije bilo sustavnijega opisa.

 

21,90 *
Artikel-Nr.: 4402609

Einleitung zur kroatischen Sprache für Teutsche (1783.) I. Szent­mártonyja prva je tiskana slovnica kajkavskoga književnog jezika. Iz naslova je razvidno kako je riječ o djelu koje je ponajprije namijenjeno strancima (točnije govornicima njemačkoga jezika) koji žele naučiti horvatski. Kada ovu slovnicu analiziramo prema modelu što ga je razvio H. Jachnow (1991.), čiji su parametri metajezik (domaći ili strani), jezik objekt (domaći ili strani) i gramatički model (razvijen posebno za opisivani jezik ili razvijen za koji drugi jezik), dobivamo sljedeći rezultat: autor je slovnicu svojega materinskog jezika pisao jezikom koji njemu nije materinski, primjenjujući pri opisu gramatički model razvijen za drugi jezik. Pri tome valja naglasiti da nije riječ o modelu koji bi se mogao smatrati posve egzogenim, već o mješovitome modelu. Naime, iako uglavnom preuzima model gramatičkoga opisa razvijen za latinski i njemački jezik, a s njime i neke kategorije koje u kajkavskome književnom jeziku nisu postojale (već više puta spominjan opis preterita), s gledišta primjerenosti za književnu kajkavštinu Szentmártonyjev je opis znatno prihvatljiviji i „pohorvačeniji“ od onoga Vitkovićeva (primjerice uz imenice u prikazu deklinacija ne bilježi i članove, ne preslikava slijepo latinski glagolski sustav). S druge pak strane, Szentmártonyjev je opis manje primjeren od Kristijanovićeva, što bi, a što tek valja utvrditi detaljnom analizom svih kajkavskih slovnica, upućivalo na progresiju u prilagođavanju modela gramatičkoga opisa prirodi jezika objekta, u ovome slučaju kajkavskoga književnog jezika.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4402594

Gramatike i udžbenici staroegipatskoga jezika nisu osobito česti ni na velikim europskim jezicima, a do sada na hrvatskome jeziku nije bila objavljena niti jedna knjiga toga tipa. "Staroegipatski jezik: Gramatika, pismo i lingvistički uvod"prvi je egiptološki priručnik i udžbenik na hrvatskom jeziku.

U prvom dijelu knjige govori se o klasifikaciji egipatskoga jezika i o njegovoj kronologiji, a zatim slijede poglavlja o fonologiji i drugim tradicionalnim dijelovima gramatike (morfologija, sintaksa). Na pocetku su svakog poglavlja dobro objašnjeni temeljni pojmovi pojedinih gramatickih disciplina, a na kraju se poglavlja nalaze vježbe. Osim tradicionalnih dijelova gramatike, u knjizi se daju osnovni podatci i o egipatskom nacinu racunanja, o kalendaru, itd., što obogacuje sadržaj knjige i cini ju zanimljivom citateljima koji se bave kulturnom poviješcu.

Na kraju se nalazi opsežan popis literature, podijeljen na opcelingvisticke radove, radove o afrazijskim jezicima, povijesno-kulturne radove, radove o književnosti i na temeljne gramaticke prirucnike za staroegipatski.

37,90 *
Versandgewicht: 860 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402591

Ponekad se i mlađem Osječaninu dogodi da ga vršnjak, kolega student, ne razumije, jer je rekao escajg ili firtl, pa mu mora prevesti da misli na pribor za jelo i gradsku četvrt. Vjerojatno ni sam nije svjestan da na taj način produžava život riječima kojie su možda svakodnevno koristili njegovi pradjedovi ili prabake, a kasnije i bliži pretci. Jedno od povijesnih vrijednosti Osijeka, svakako je i taj specifični, službeno nepriznati, dijalekt nastajao od 17. stoljeća i masovnog dolaska Austijanaca i Nijemaca, pa možda čak i do polovine 20. stoljeća. No stručnjaci se slažu da je to bio pučki jezik, korišten u svakodnevnom govoru tijekom 18. i 19. stoljeća nastao radi lakše komunikacije govornika ostalih jezika s njemačkim. No, iako je njemački bio prevladavajući u esekerskom govoru nađu se u njemu i mađarske te turske riječi.

36,90 *
Artikel-Nr.: 4402589

Knjiga nastoji rasvijetliti problem koji pri usvajanju engleskih članova imaju govornici hrvatskoga jezika pri ovladavanju engleskim kao stranim jezikom. Čak i na vrlo visokom stupnju usvojenosti engleskoga jezika u budućih nastavnika i prevoditelja, te iskusnih nastavnika i prevoditelja, nailazimo na nerazumijevanje članova, te frustraciju pri njihovoj uporabi. Članovi su usko povezani sa semantičko-pragmatičko-logičkom kategorijom određenosti i neodređenosti. Za kategoriju određenosti i neodređenosti  često se ističe kako je to univerzalna kategorija ljudskoga razmišljanja, a o njoj se govori i kao o jezičnoj univerzaliji.

28,90 *
Artikel-Nr.: 4401991

Nastala na temelju tridesetpetogodišnjeg istraživačkog rada na proučavanju jezične povijesti, knjiga dvadesetak filoloških rasprava akademika Stjepana Damjanovića među ostalim donosi priloge o važnim ali manje poznatim temama predstandardizacijskih procesa u  hrvatskome jeziku (zanemareni glagoljični tekstovi 16. stoljeća, tekstovi napisani hrvatskom ćirilicom itd.), prinose hrvatskih filologa istraživanju staroslavenskoga jezika i hrvatskoglagoljskih tekstova te slavonske zavičajne teme posvećene Josipu Jurju Strossmayeru i šokačkome književnom fenomenu. Za pristup suvremenim jezikoslovnim polemikama iznimno je poticajan i autorov zaključni tekst o jeziku i identitetu kao temeljnim sastavnicama jezične politike.

38,90 *
Artikel-Nr.: 4401989

Zajedničko djelo Grozdane Rob i Đure Blažeke zasada je prvi rječnik jednoga mjesnoga govora koji pripada međimurskom dijalektu na hrvatskom području. Rječnik sadrži sve što mora imati dobro i stručno obrađen dijalekatski rječnik. U njemu nalazimo bitne informacije o mjestu (Murskom Središću) i mjesnom govoru. Budući da ovaj kajkavski govor nema dosada punoga monografskog opisa, u prvom se dijelu knjige donosi iscrpan pregled značajki govora, prije svega fonetskih ali i morfoloških, što olakšava korištenje rječnika i uspoređivanje njegova leksičkog materijala s rječničkim blagom drugih kajkavskih govora. Također se razmatra mjesto govora Murskog Središća u okviru međimurskog dijalekta. Dragocjena je i opsežna bibliografija dijalektoloških radova o međimurskom dijalektu. Rječnik se odlikuje obiljem i iscrpnošću skupljenoga leksičkog materijala te točnošću i pravilnošću njegove leksikografske obrade. Novost u kajkavskoj dijalekatskoj leksikografiji mnogobrojni su rudarski leksemi. Česti su u rječniku ekspresivni leksemi. I onomastički materijal je solidno zastupljen: dijalekatski oblici imena, nadimci, toponimi i nazivi drugih zemljopisnih objekata (npr. polja) te imena domaćih životinja (tj. zoonimi).

 

42,90 *
Artikel-Nr.: 4401983

  Rječnik tuđica i hrvatskih riječi, za razliku od rječnika stranih riječi, rječnik je tuđih/stranih i hrvatskih riječi. Za tuđice (strane riječi) poredane u lijevome stupcu rječnika, dane su hrvatske istovrjednice. Ako hrvatska zamjenska riječ nije poznata ili se čini nepoznatom, njezino značenje dopunjeno je primjerom.

Ustrojstvo Rječnika čine jednoznačnice, višeznačnice i međunarodnice, a riječi su označene kraticama: latiniz., greciz., germaniz., talijaniz., veniz., galiciz., rusiz.

Rječnik sadrži i popis kratica koje su odrednica struke, podrijetla riječi ili spadaju u ostale kratice.

52,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand