Film, Musik und Theater


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
91 - 109 von 109 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4601570

Zborník z medzinárodnej konferencie Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei (Bratislava, 22.-24.10.2014) obsahuje 21 príspevkov popredných hudobných a literárnych historikov z Rakúska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska. Príspevky vněmčině a angličtině sa zaoberajú rôznymi otázkami vzťahu literatúry a hudby v 17.a 18. storočí počnúc metodologickými problémami a periodizáciou cez vzťah hudby a textu (slova) v rôznych žánroch (opera, kantáta, školská hra, duchovná pieseň) až po hudbu východného obradu.

23,90 *
Versandgewicht: 460 g

Vergriffen/ Out of print

Artikel-Nr.: 4600463

Nevšedný život umelca, plný momentov žiarivého úspechu i hlbokého sklamania, nepochopiteľného politického šikanovania i skvelej umeleckej kariéry, vytrvalého štúdia a tvrdej práce na sebe, mnohých stretnutí a spolupráce s veľkými sólistami, dirigentmi i orchestrami svetového renomé, rodinnej pohody i smutných chvíľ, ťažkých začiatkov, dobrých pokračovaní a skvelých záverov, sprevádzaných jasným zvukom milovaných huslí... to všetko prináša táto kniha.

Mikuláš Jelinek, slovenský huslista a pedagóg je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej filharmónie, I. Komorného orchestra SF a Nového slovenského kvarteta. Roku 1965 z politických dôvodov odišiel do zahraničia (Nemecko, Švédsko), kde pôsobil ako sólista a koncertný majster. Okrem toho sa venoval aj pedagogickej, prednáškovej a organizačnej činnosti. Po návrate na Slovensko roku 1990 pokračoval ako pedagóg na VŠMU a r. 1995 bol vymenovaný za profesora.

24,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600345

Monografia Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 je výsledkom dlhodobého a systematického výsku mu autorských stratégií v oblasti pôvodnej  dokumentárnej tvorby u nás v rozpätí dvadsiatich piatich rokov (1989 – 2014). Jedným z dôvodov jej vzniku je absencia odbornejšie orientovanej publikácie venovanej súčasnej slovenskej dokumentárnej tvorbe. Metodologicky vychádza členenie publikácie z prieniku teoretického a historického výskumu. Okrem analýzy vývojových tendencií dokumentu v sledovanom období obsahuje najmä teoretickú reflexiu konkrétnych diel jednotlivých režisérov.

23,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501861

Základná faktografická publikácia, jedinečná svojho druhu aj v európskom kontexte, dokumentuje činnosť štátnych   i neštátnych divadiel, nezávislých súborov a jednotlivých slovenských umelcov v danej sezóne. Ročenka obsahuje údaje o premiérach, stavoch súborov v danej sezóne, autorský register, časť In memoriam, údaje o zájazdoch a hosťovaniach, prehliadkach a festivaloch, divadelných výstavách, literatúre, časopisoch a oceneniach.

18,90 *
Artikel-Nr.: 4501522

Odborný text napísaný pre potreby študentov Divadelnej fakulty prináša zasvätený pohľad do jednej z hlavných tém súvisiacej s formovaním a profesionalizáciou slovenskej divadelnej kultúry. Profesor Vladimír Štefko tu vystupuje ako zasvätený kritik a historik divadla, ktorý bol neraz priamym svedkom tvorivých zápasov slovenskej činohernej réžie.

14,90 *
Versandgewicht: 130 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403136

Aj v tom najmenšom mestečku či dedine na území dnešného Slovenska sa našli Romeovia a Júlie, Kubovia a Aničky. Záľubu v „divadelníčení“ si do nových domovov priniesli aj slovenskí vysťahovalci a následne ju zaznamenali prostredníctvom fotografie. Fotografia zachytáva to, čo už nikdy nebude rovnaké, teda smrť okamihu. Na podobnom princípe funguje aj divadlo, ktoré prebieha a zároveň zomiera v čase a priestore medzi hercami a divákmi. Dlho to bola jedine fotografia, ktorá mu zabezpečovala ďalší život.

27,90 *
Versandgewicht: 930 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402864

Táto publikácia vznikla prekladom, sumarizáciou a spracovaním vybraných originálnych prameňov a dostupných odborných materiálov so zámerom zhrnúť a vysvetliť najvýznamnejšie princípy interpretácie francúzskej barokovej hudby na základe súčasných poznatkov. Práca je zároveň obohatená o vlasnté skúsenosti z odborného štúdia, spolupráce so špecialistami v oblasti starej hudby a interpretačnej praxe. Čitateľovi sa tak dostáva do rúk text v slovenčine, ktorý mu môže pomôcť lepšie sa zorientovať v danej problematike a ponúka priestor pre ďalšie štúdium a prípadné podrobnejšie spracovanie.

12,90 *
Artikel-Nr.: 4402863

V dvadsiatych rokoch sa obyvateľstvo mesta delilo na dve skupiny: na tých, čo hrali ochotnícke divadlo, a na tých, čo ho navštevovali. Tretej skupiny nebolo.“ Tento výrok Jána Kalinu o kultúrnych pomeroch Prešova v medzivojnovom období stojí ako motto nad motiváciou, ktorá nás viedla k preskúmaniu divadelného života Prešova v období po vzniku Československa až do naplnenia snáh o zriadenie a definitívne ukotvenie profesionálneho divadla v meste. Základným odborným cieľom bolo však prispieť ku kontinuálnemu a podrobnému výskumu divadelných dejín Prešova, ktoré sú v slovenskej teatrológii nanajvýš súčasťou väčších odborných celkov celoslovenského charakteru.

 

24,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401975

Zborník prác 8. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov, Nový Sad 24.11.2012.

16,00 *
Versandgewicht: 230 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4401742

Z obsahu: Kultúra v globálnom prostredí. Súradnice hudby a vybraných európskych kultúr. Interkultúrne špecifiká komunikačného procesu. Interdisciplinárne aplikácie.  

16,90 *
Versandgewicht: 420 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4401728

 Členenie textu je logické, chronologické, tvorí kompaktný celok. Autorka vychádza z obdobia romantizmu, keď umelci, učenci i šarlatáni boli natoľko uchvátení tajomnými kočovníkmi, že fantázia pretlačila racionálne úvahy.

Použiť alebo zneužiť, radovať sa alebo smútiť... segregovať alebo integrovať u nás - doma. Problémová menšina je v skutočnosti problémom majority. Nie len u nás, Rómovia "nám majorite" nastavujú začadené obrazy. Môžu filmy vyčistiť náš začadený sebaobraz? Dokážu reinterpretovať stratégiu zmeny v záujme stigmatizovanej menšiny i nás väčšinových?

Přemýšľanie Zuzany Mojžišovej o rómskych a nerómskych filmoch, o Rómoch je dlhodobé, podnetné i plodné, provokuje k zamysleniu sa nad ďalšími historickými, politickými, ideologickými súvislosťami.

René Lužica

20,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4401310

 Divadlo Štúdio tanca je divadlom s nezvyčajným príbehom a nezvyčajným tanečným rukopisom. Príznačné sú preň roky putovania aj budovania. Nielen vlastných priestorov, ale najmä vlastnej umeleckej tváre a vlastnej autorskej produkcie. Tá najprv diváka šokovala, potom provokovala, napokon presvedčila a strhla.

To sú slová Márie Glockovej, jednej z autoriek publikácie k 15. výročiu Divadla Štúdio tanca. 

24,90 *
Versandgewicht: 460 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400427

Zborník z vedeckej konferencie. Z obsahu: Slovenská husl´ová tvorba po roku 1898 z pohl´adu interpreta. Komorné dielo Johannesa Brahmsa so zameraním na sonátovú tvorbu-riešenie interpretačných problémov z pohl´adu klaviristu. Hudobné divadlo v Košiciach v období klasicizmu. Dobroslav Orel-zakladatel´ská osobnostˇ slovenskej muzikológie.

29,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400375
14. a 15. mája 2013 sa uskutočnila konferencia o súčasnej dramaturgii v preistoroch Štúdia 12 ako sprievodné odborné podujatie deviateho ročníka festivalu Nová dráma / New Drama. Festivalová platforma bola ideálnym miestom na konfrontácie a predovšetkým na tvorivé stretnutie dramaturgov, ktorí zásadne ovplyvňujú uvádzanie novej drámy v slovenskom divadle, keďže funkcia dramaturgie a metódy jej realizácie idú ruka v ruke s vývinom divadla. Z konferencie vzišla aj ,,spoločenská objednávka" dramaturgov (či novodobých postdramaturgov) zachytiť tieto prvé sumarizujúce svedectvá našej dramaturgie v knižnej forme.
 

 

11,90 *
Artikel-Nr.: 4201586

Ladislav Čavojský, CSc. (Trnava, 17.1.1932) – divadelný historik a kritik. Absolvoval štúdium divadelnej vedy na VŠMU v Bratislave (1955). Od skončenia školy pôsobil nepretržite na vedeckom pracovisku SAV pre oblasť divadla a filmu (1961-64 a 1967-69 vedúci oddelenia, 1969-70 riaditeľ Ústavu divadla a filmu, 1990-2008 v Kabinete divadla a filmu SAV), 1962-65 hlavný redaktor časopisu Slovenské divadlo, 1994-95 šéfdramaturg Slovenskej televízie. Jeho hlavnou výskumnou oblasťou bolo slovenské divadelníctvo od zrodu (1830) až po súčasnosť. Znalec ochotníckeho i profesionálneho činoherného i hudobného divadla, najmä opery. Písal štúdie o romantických i realistických dramatikoch, o mieste svetových dramatikov v našom divadelníctve, o podobách ochotníctva, o umení hereckom, režisérskom i o scénografii.

22,90 *
Versandgewicht: 430 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200899
Z obsahu: Pohl´ad na poetiku súčasného slovenského bábkového divadla. osobnosti bábkarskej réžie na Slovensku. Smerovanie súčasného profesionálneho bábkového divadla na Slovensku v stredoeurópskom kontexte. Pramene inšpirácie profesionálneho a ochotníckeho bábkového divadla.
7,90 *
Versandgewicht: 160 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200728

Peter Uher absolvoval štúdium bábkarskej réžie a dramaturgie na DAMU v Prahe. Pôsobil ako režisér v KBD Banská Bystrica a v ŠBD Bratislava, externe pracoval v STV, kde autorsky a režijne pripravil niekoľko inscenácií a seriálov pre deti (Neporaziteľná Vilma, bližšie než najďalej, Stalo sa pozajtra), od roku 1984 pracoval v Schwarzes Theater Zürich, neskôr v Schwarzlicht Theater Augsburg ako režisér, scenárista a producent. V rokoch 2000-2007 viedol v Prahe vydavateľstvo divadelných hier THEATRUM MOBILE a pracoval ako dramaturg Bibiany v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na KBT VŠMU, venuje sa réžii (Komorná opera, BD Košice, Teatro Wüstenrot...) a externe spolupracuje s RTVS. Je autorom divadelných hier (Magnetová hora, Najmenšia manéž na svete, Schovávačka, Cez čierne jazero, Pred búrkou...)

18,90 *
Versandgewicht: 220 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200607
Stodvanásťstranový zborník vedeckých štúdií môže poslúžiť ako zrelý študijný materiál, aj ako príťažlivé čítanie pre širšiu verejnosť, ktorá si chce v oblasti bábkarského umenia rozšíriť svoje vedomosti.
11,90 *
Versandgewicht: 160 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200239
Pri príležitosti vzácneho životného jubilea svetoznámeho tenoristu Petra Dvorského prichádza kniha Legenda bez legiend - Peter Dvorský a jeho doba s ambíciou priblížiť život a dielo tohto operného velikána.O Petrovi Dvorskom sa v jeho vlasti napísalo veľa aj málo zároveň, ako píše autor knihy Jaroslav Blaho. Dvorského hviezdnu dráhu sme doposiaľ mali možnosť poznať iba torzovito, bez kontextu, často naozaj iba jej pozlátko. Preto táto publikácia vypĺňa prázdne miesto a predstavuje umeleckú a privátnu biografiu Petra Dvorského v kontexte doby, v ktorej žil a žije. (Peter Dvorský a jeho doba)
20,00 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
91 - 109 von 109 Ergebnissen