Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 430 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400685

Na základe súboru pôdorysov stavieb zo 72 sídlisk z obdobia mladšej a neskorej doby kamennej z územia Slovenska kniha predstavuje konštrukčnú rôznorodosť dobového staviteľstva. Súpis stavieb poslúžil ako pramenná báza pre zmonitorovanie frekvencie výskytu konkrétnych stavebných typov nadzemných alebo zahĺbených stavieb. Typovo najreprezentatívnejšie pôdorysy boli použité na vytvorenie náčrtov oporných koncepcií jednotlivých typov budov. V nich sa dali rozpoznať a definovať staticky dôležité nosné základové body, základové konštrukčné línie či dôležité konštrukčné previazania. Práve špecifiká rôznych základových koncepcií tvoria podklad pre stavebno-konštrukčné interpretácie a ucelenejšie opisné architektonické rekonštrukcie najzachovalejších pôdorysných dispozícií nadzemných i zahĺbených stavieb v jednotlivých neolitických a eneolitických kultúrach na našom území.

89,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400674

Publikácia prináša nový pohľad na viaceré ťažiskové problémy keltského mincovníctva. Autor podrobne sleduje otázky technológie výroby i organizácie razby a mapuje aj rôzne oblasti uplatnenia mincí v dobe laténskej (symbol prestíže a statusu, nástroj legitimizácie moci a osobnej či rodinnej propagácie, obetina, miera hodnôt a obeživo). Široký priestor venuje aj výtvarnému prejavu a ikonografii mincí bratislavského typu. Nástup špecifickej romanizovanej symboliky na týchto razbách (kalydónsky kanec, harpya, okrídlený kentaur/sfinga) vysvetľuje väzbami keltských elít na stredomorské prostredie a ich postupnou akulturáciou. Približuje historické pozadie preberania námetov klasickej antiky a poukazuje na tradičný zvyk prijímania rukojemníkov z radov barbarskej nobility na výchovu v Ríme.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5400586

Autorka podáva chronológiu od obdobia slovenského prisťahovalectva (od polovice 18. storočia), prvej školy, a uvedení sú aj velikáni, ktorí sa v tejto dedine narodili, ako aj ľudia zo strany, ktorí svojou činnosťou túto dedinku zveľadili.

23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001431
23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5400554

V časoch panovania kráľa Bela IV. získala komunita mešťanov v Krupine svoje privilégiá, ktoré dali základ neskoršiemu krupinskému právu, s ktorým sa pri svojej práci stretol nejeden historik. Toto právo našlo okrem samotnej Krupiny uplatnenie aj v desiatkach ďalších lokalít. Výraznou mierou tak pomohlo rozvoju osídlenia na území Slovenska v stredoveku. Krupina v priebehu stredoveku vytvorila okolo seba rozsiahly právny okruh a neraz zasiahla aj do vývoja práva v celouhorskom kontexte. Doteraz však nevyšla práca, ktorá by sa touto témou zaoberala do hĺbky. Práve táto publikácia má toto biele miesto zaplniť. V prípade stredovekých uhorských miest ide ruka v ruke s privilégiami a právom aj ich samospráva. Richtár a mestská rada často tvorili súdny tribunál mesta. Popri súdnej funkcii richtár a mestská rada riešili rôzne otázky hospodárstva mesta, jeho fungovania a v neposlednom rade hájili záujmy mesta – často aj pred samotným panovníkom. Publikácia prezentuje vývoj a fungovanie samosprávy v stredovekej Krupine, kde môžeme nezriedka sledovať konanie konkrétnych mešťanov, ktorí doslova tvorili dejiny mesta. Publikácia prináša hlboký a analytický pohľad na vývoj samosprávy a práva v Krupine.

30,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400395

Kniha prináša čitateľovi fakty o dejinách rímskokatolíckej cirkvi v Martine a to zhruba v dvoch dejových líniách. Prvá hovorí o cirkevných stavbách, ktoré predchádzali dnešnému kostolu a potom sa venuje vzniku a vývoju dnes existujúceho chrámu. Zároveň prináša doteraz neznáme fakty o architektonických vzťahoch a rozmerovú analýzu stavby, pričom popisuje aj historický vývoj interiéru. Druhá sa venuje dejinám cirkvi v meste i farnosti a informuje o cirkevnom školstve i kňazoch tu pôsobiacich. Zároveň sa čitateľ dozvie aj o farnostiach a cirkevných stavbách, ktoré kedysi patrili, alebo v priebehu rokov boli včlenené do dnešnej organizácie martinskej cirkvi.

65,90 *
Artikel-Nr.: 5400475

Osemnáste storočie však pre Spiš a jeho obyvateľov nezačalo radostne. Spamätať sa museli zo spúšte, ktorú v krajine zanechali sto rokov trvajúce vojny. Po rokoch hojnosti prišli roky odriekania. Boje medzi vojskami protihabsbursky orientovanej uhorskej šľachty, osmanskými plukmi a cisárskou armádou ako aj násilná rekatolizácia významne zasiahlli do politického, náboženského a hospodárskeho vývoja spišského regiónu. Mier, ktorý v roku 1711 ukončil boje, prišiel v pravý čas. Spišské mestá rozkvitli, znova sa v nich rozprúdili remeslá a obchod, pôsobili v nich významní obchodníci, remeselníci a umelci európskeho formátu – zlatník Ján Siláši, sochár Ján Brokoff či maliari romantizmu Ján Czauczik a Ján Rombauer, dvorný maliar cára Alexandra I.

27,90 *
Versandgewicht: 510 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400298

Kniežacia hrobka v Poprade patrí medzi najväčšie slovenské archeologické objavy. Archeológovia Tereza Štolcová a Karol Pieta (AÚ SAV), ktorí sa dlhodobo venujú tomuto objavu, napísali odborno-popularizačnú knihu o tejto germánskej lokalite (Knieža z Popradu a jeho hrobka). Výskum hrobky začal pred 17 rokmi a jej veľké časti boli doslovne skúmané pod mikroskopom. Výsledky výskumu výrazne zmenili pohľad na dejiny nášho územia v dobe rímskej.

26,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400297

Kolektívna monografia vo svojich tematických okruhoch poukazuje na jedinečné charakteristiky a osobitosti mestskej spoločnosti vrátane jej mentality, hodnôt a psychológie. Ide o sondy do dnes už strateného, no atraktívneho sveta mestských elít a okrajových, „poklesnutých“ skupín obyvateľstva. Autori prinášajú svoje pohľady na spomenutú problematiku vo vybraných stredoeurópskych mestách v časovom rozmedzí od stredoveku po 20. storočie. Prvá časť je venovaná mestským elitám, ich vzostupom, pôsobeniu a stratégiám „prežitia“ na popredných priečkach spoločenskej hierarchie. Život na opačnom konci urbánnej spoločnosti približuje druhá časť. Spoznávame v nej osudy tzv. „nepočestných“ jednotlivcov či profesií, ďalej postoj miest k sociálne slabším obyvateľom, zločinu alebo k rôznym náboženským menšinám. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že jedinci na vrchole i na okraji žili v mestách akoby oddelene. No v skutočnosti prichádzali do kontaktu a chtiac-nechtiac boli vo vzájomnej interakcii. Už samotné jestvovanie mestskej spoločnosti a priestoru bolo totiž faktorom, ktoré ich zjednocovalo. Veríme, že nové poznatky, ktoré naše dielo prináša, oslovia záujemcov o urbánne dejiny z radov odbornej i laickej verejnosti.

27,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400286

Dva unikátne a bizarné ľudské osudy reprezentované dvoma šľachticmi – barónom Gregorom Friesenhofom (1840 – 1913) a kniežaťom Liviom Odescalchim (1863 – 1938). Delila ich jedna generácia, niekoľko stupňov na aristokratickom rebríčku a ich celoživotné záujmy. Pre jedného to bolo poľnohospodárstvo a meteorológia v tom najširšom zmysle slova, pre druhého skôr umenie, veda a politika. Mali však aj veľa spoločného. Obaja boli svojím pôvodom cudzincami, ich sídla delilo len čosi cez 10 kilometrov, stali sa bielymi vranami vo svojích rodinách, mnohí ich mali za bláznov a svojimi životnými osudmi si viackrát skrížili cesty. Nakoniec ich spojil vzťah k slovenskému prostrediu a k slovenskému národnopolitickému hnutiu. Friesenhof bol členom výboru Matice slovenskej, dopisovateľom do slovenskej tlače a dušou unikátneho hospodárskeho spolku s tolerantným postojom k slovenským roľníkom a ich záujmom. Odescalchi mal kontakty so slovenskými politikmi, stál na čele prevratu v regióne v roku 1918, organizoval slovenskú šľachtu v prospech Československej republiky a bol v úzkom vzťahu s Maticou slovenskou. Životné osudy oboch osobností spolu s pôvodom a rodinným prostredím, ako aj regionálnym i celoslovenským zakotvením, vytvárajú príbehy, ktoré by človek nevymyslel a ktoré mohli „stvoriť“ len dejiny vo svojej jedinečnosti a pestrosti.

42,90 *
Artikel-Nr.: 5400251

V roku 2013 sa pôda Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach stala miestom konania vzdelávacích a kultúrnych podujatí pre odbornú, ale aj širšiu verejnosť. Jedným z nosných podujatí knižnice bola multidisciplinárna konferencia s názvom Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc. Konferenčný zborník prináša množstvo nových pramenných materiálov, faktov, pohľadov a okolností, ktoré opäť trocha poodkryli i upresnili viac alebo menej známe miesta v dejinách knižnej kultúry nášho mnohonárodnostného mesta.

 

24,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400250

biobibliografa.

Reprezentatívna publikácia prináša syntetizujúce poznatky o živote a činnosti obyvateľov Zemplínskej župy v období 1901 – 1918 čerpané priamo z dobovej periodickej tlače.

28,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400246

Vydaniu kolektívnej monografie Obce za prevratu s podtitulom Mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923 predchádzala rovnomenná vedecká konferencia, ktorá prebiehala v troch sekciách (Košice 14.11. 2018; Spišská Nová Ves 15. 11. 2018 a Stropkov 16. 11. 2018) a ktorej organizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied – Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Centrum pre religionistiku a historické štúdiá v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a Krajské múzeum v Prešove.

22,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400244

Knižnica sa v rámci svojich odborných činností dlhodobo venuje aj biografickému výskumu východného Slovenska. Publikácie predstavuje biografické heslá osobností spätých s východnym Slovenskom, či už sa tu narodili, zomreli, alebo v tomto regióne pôsobili, včítane zahraničných Slovákov, prípadne ich potomkov. Dielo je časovo neobmedzené a interdisciplinárne – zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, napríklad z vedy, techniky, kultúry, umenia, či športu. Obsahuje 939 personálnych hesiel, ktoré sú pre lepšiu ilustráciu doplnené vyše 500 portrétnymi fotografiami osobností. Súčasťou publikácie je aj obsiahly geografický register.

60,90 *
Versandgewicht: 4.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400243

Štátna vedecká knižnica v Košiciach si usporiadaním vedeckej konferencie s názvom Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová dňa 17. mája 2022 pripomenula tieto dve významné osobnosti (nielen) Košíc. Z konferencie predkladáme verejnosti zborník a ich personálne bibliografie. JUDr. Michal Potemra, CSc. bol autorom mnohých významných a dosiaľ neprekonaných odborných publikácií a štúdií, ktoré sú odrazovým mostíkom pre výskum predovšetkým Košíc aj v dnešnej digitálnej dobe. Patril medzi aktívnych členov miestnej organizácie Matice slovenskej v Košiciach a Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach. Ing. Mária Potemrová, promovaná historička a muzikologička, členka Slovenskej historickej spoločnosti, Zväzu slovenských skladateľov stála pri zrode Štátneho konzervatória v Košiciach, na ktorom dlhé roky aj pôsobila. Bola autorkou mnohých štúdií, dvojzväzkovej monografie Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918, iniciátorkou vzniku nadácie známej pod súčasným názvom Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach. Formovala novú generáciu muzikológov, hudobných kritikov a pedagógov, ktorí sú známi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

30,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601214

Pútavé portréty vyše 50 osobností, ktoré žili na našom území od 9. storočia až po súčasnosť. Nechýbajú medzi mená ako sv. Gorazd, sv. Ivan, sv. Bystrík, ale aj Ján Transcius-Tranovský, Anna Kolesárová, František Munk či Titus Zeman. Zoznam uzatvára osobnosť 20. a 21. storočia Ján Chryzostom Korec, ktorého autor nazýva „svedkom, vyznávačom a mysliteľom“.

Každá z predstavovaných osobností je hviezdou na „slovenskom duchovnom nebi“, hodná obdivu a nasledovania. Ich život sa vyznačuje pevným hodnotovým systémom zakoreneným v láske k Bohu, ktorý usmerňoval celý ich život, v mnohých prípadoch končiaci rozhodnutím obetovať sa za spoznanú pravdu.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5400242

Zborník z konferencie. V dňoch 30. – 31. mája 2023 Štátna vedecká knižnica v Košiciach usporiadala vedeckú konferenciu s názvom Menej známe osobnosti, spolky a udalosti na východnom Slovensku 1848 – 1948. Okruhy tém príspevkov boli zvolené tak, aby zachytávali najviac preferované smery výskumu čo najväčšieho okruhu bádateľov. Prvým mapovaným okruhom tém sú osobnosti regionálneho i nadregionálneho významu, ktoré ovplyvnili svojou odbornou, politickou, spoločenskou činnosťou dianie na východnom Slovensku. Druhým sú spolky, ktoré najmä v tomto období predstavovali dôležitú súčasť spoločenského života v rôznych oblastiach. Tretím sú udalosti, ktoré sa odohrali alebo v značnej miere ovplyvnili dianie a vývoj udalostí na východnom Slovensku. Zborník prináša 16 príspevkov rozdelených na štúdie, články a materiály. Tematický záber konferencie bol široký, preto aj obsah, forma i rozsah príspevkov sú rôznorodé.

30,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400225

Ordály, či inak nazývané aj božie súdy, predstavujú jednu z "najexotickejších" zvyklostí európskeho stredoveku. Rozhodnutie orientovať štúdium tohto jedinečného historického fenoménu na prostredie stredovekého Uhorska je vyvolané jeho nedostatočným spracovaním v maďarskej, slovenskej či európskej historiografi. Cieľom bolo presiahnuť zaužívané paradigmy staršej historiografie a odpútať sa od neustálej reprodukcie formálnej stránky božích súdov. Na príklade prameňov uhorskej proveniencie sú ordály analyzované v zmysle historicko-antropologických prístupov, čoho výsledkom je interpretácia ideového pozadia a existenčných predpokladov tejto právnej ustanovizne. Vo výsledku by sa tak malo dospieť k lepšiemu porozumeniu danej problematike. Druhú oblasť, ktorej je venovaná pozornosť, predstavuje úloha ordálov v spoločnosti stredovekého Uhorska. Opäť na príklade dostupných prameňov je prezentovaná ich funkcia pri riešení ľudských konfliktov spojených s rôznymi spoločenskými zmenami. Zdôrazňuje sa význam ordálov pri zabezpečení právoplatnosti a akceptácie konečného rozhodnutia. Tretia časť publikácie približuje históriu súdnych súbojov v stredovekom Uhorsku a ich meniacu sa koncepciu, ktorá sa od formy božieho súdu transformovala do profánnej záležitosti vo veci cti. Záver tvorí diskusia o možných príčinách úpadku a zániku ordálov v študovanom geografickom priestore.

25,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400193

Kniha s podnadpisom Heraldické kuriozity a pozoruhodnosti nadväzuje na predchádzajúci diel. V 22 samostatných kapitolách približuje zaujímavosti z heraldického výskumu šľachtických a meštianskych rodov, opäť prevažne z územia dnešného Slovenska. Súčasťou publikácie je druhá časť (M – Z) podrobnej mennej databázy k zbierke pečatí, ktorých digitalizáty autor zhromaždil počas jeho výskumu.

28,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400192

Kniha približuje výskum pečatí v 11 samostatných kapitolách na príklade rôznych rodov pôsobiacich v minulosti na území dnešného Slovenska. Súčasťou publikácie je prvá časť (A – L) podrobnej mennej databázy k zbierke pečatí, ktorú autor zozbieral za desaťročia výskumu.

27,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400191
48,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400190

Syntéza o vyznačovaní hraníc (najmä na území Slovenska a špeciálne Bratislavy) v minulosti od staroveku do nedávneho obdobia. Po krátkom všeobecnom vývoji (terminológia, pramene, vývoj v antike, stredoveku, ranom novoveku, 30 str.) sa autori venujú konkrétnym druhom hraničníkov a znakoch či nápisoch na nich (stromy, valy, priekopy, stĺpy, 30 str.). Následne sa venujú špeciálne vývoju hraničníkov v priestore dnešnej Bratislavy (162 str.). Knihu ukočujú resumé, registre a mapy.

34,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400189

Kniha predstavuje dnes už zabudnutý rod Lausserovcov, ktorý patril k elitám prešporského a viedenského meštianstva. Dvaja bratia z tohto rodu dokonca stáli na čele Prešporka aj Viedne, dvoch susedných metropol na Dunaji. Kniha pútavo prevádza čitateľa dejinami a genealógiou rodu až do jeho vymretia koncom 17. storočia.

26,90 *
Versandgewicht: 390 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400188

Svoradov nie je obyčajný internát. Od svojho založenia Dr. Eugenom Filkornom v roku 1922 nechcel poskytovať len potrebné ubytovanie, ale hneď od začiatku niesol ušľachtilú myšlienku formovať mladú inteligenciu v duchu náboženskom, národnom a sociálnom. Rozvinúť a upevniť katolícku vieru, pripraviť mladých ľudsky a odborne na prevzatie zodpovednosti sa spoločné dobro slovenského národa a osobitne prebudiť v srdciach sociálnu citlivosť, osobitne pre robotnícku otázku a laický apoštolát. Z jeho útrob vyšli naozaj zaujímavé osobnosti, ktoré si prešli zložitým vývojom v náročných dobových okolnostiach. Po zoštátnení komunistickým režimom v roku 1951 sa stal obyčajným internátom bez „ducha zakladateľa", aby v čase slobody dostal druhú šancu a takmer po 100 rokoch od svojho založenia nadviazal na svoje korene a niesol myšlienku formovania a rastu vzácneho pokladu národa - mladých ľudí - do budúcnosti...

73,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400186

Starodávne mesto Pressburg, v 19. storočí aj s oficiálnym názvom Pozsony, mesto korunovácií 18 panovníkov rakúskej monarchie za uhorských kráľov, bolo v roku 1919 pomenované slovenským názvom Bratislava. Je to začiatok obdobia, ktorým chceme čitateľa previesť. Turbulentnými rokmi 20. storočia, ale aj prechodom do prvých rokov 21. storočia, v ktorých doznievali problematické spoločenské procesy po Nežnej revolúcii v roku 1989. V stručnom prehľade sú popísané hlavné etapy vo vývine mesta od začlenenia do československého štátu po dnešné dni.

Daniel Luther (1950, Bratislava), vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Vo svojich výskumných prácach sa zameriava na vývin mestského spoločenstva Bratislavy v starších obdobiach i v súčasnosti, sociálnu a kultúrnu diverzitu v mestskom a vidieckom prostredí.

26,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400185

Čitateľ v knihe nájde množstvo zaujímavosti o vrábeľských cirkevných šľachticoch, o zaniknutých stredovekých osadách v okolí Vrábeľ, a tiež historické fakty o stredovekom živote v mestečku Vráble. V knihe nechýbajú ani zaujímavé informácie o stredovekých univerzitných študentoch z Vrábeľ alebo najstaršie osobné mená, ktoré sa zachovali do dnešných čias. Text knihy je doplnený niekoľkými mapami, perokresbami a fotografiami historických listín.Raritou v knihe je veľký diplomatár - 75 stredovekých listín preložených prvýkrát do slovenčiny!

47,90 *
Versandgewicht: 760 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400184

Publikácia o stredovekých majetkových registroch feudálnych majetkov na území Slovenska je koncipovaná tak, že v prvej časti prináša historiografické exkurzy k niektorým vybraným registrom s cieľom poukázať na ich možnosti a význam pre konkrétny historický výskum. Podstatnejšou je však jej druhá časť, ktorá je edíciou majetkových registrov z obdobia do konca uhorského stredoveku. V tomto prípade ide o súkromné (šľachtické a cirkevné) a nie o erárne, teda štátne majetkové registre, pretože tie budú predmetom osobitného spracovania a budú predstavovať druhý diel tohto edičného počinu. Prvý diel obsahuje dvadsaťsedem jednotiek feudálnych majetkových registrov tak, ako ich identifikoval heuristický výskum. Druhou časťou edície sú registre desiatkov, ktoré už v čase, z ktorého sa zachovali, mali povahu stálych príjmov a pre cirkev predstavovali alternatívu tých feudálnych príjmov, aké mali svetskí držitelia zo svojich majetkov. Veľmi dôležitou súčasťou tejto edičnej časti publikácie je podrobný miestny register, ktorý je zároveň príspevkom k stredovekej slovenskej topografii a svoj význam má aj z hľadiska toponomastického výskumu. Treba azda už len dúfať, že po publikovaní stredovekých majetkových registrov neuplynie podobná časová prestávka a systematické publikovanie urbárov (už novovekých) si nájde svojich priaznivcov v kapacitných radoch slovenskej historiografie.

41,90 *
Versandgewicht: 720 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300479

Z obsahu: Od príchodu Židov do mesta po vznik I. ČSR. Židovská komunita v meste v čase I. Československej republiky. Autonómia Slovenska a prvé protižidovské akcie v Dolnom Kubíne (1938.1939). Rok 1940 a 1941. Arizácie židovských podnikov. Deportácie v roku 1942 v Meste Dolný Kubín. „Pokojné obdobie“ roky 1943-1944.Situácia židovskej komunity v Dolnom Kubíne po II. svetovej vojne. Zoznam použitej a všeobecnej literatúry a prameńov k problematike židovskej komunity v meste Dolný Kubín.

49,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301344

Svadba v obci Rejdová dodnes predstavuje jednu z najbohatších príležitostí, v rámci ktorých je možné spoznať prejavy tradičnej kultúry v ich premenách a dynamike. Táto hornogemerská obec dodnes poskytuje široký priestor na skúmanie prejavov folklóru a ľudovej kultúry. Ján Kolesár (rodák z Rejdovej a znalec miestnych pomerov) viac, ako desaťročie skúmal a dokumentoval rejdovskú svadbu, a to od najstarších zmienok v 16. storočí až po súčasnosť. Nazhromaždil bohatý materiál vhodný na zverejnenie. Na spoluautorstvo prizval etnomuzikologičku Alžbetu Lukáčovú, ktorá prispela časťami týkajúcimi sa hudobno-folklórnej stránky svadby. Kniha obsahuje 30 kapitol o predsvadobných a svadobných zvykoch, ako i o živote po svadbe, - viac ako 100 notových transkripcií, - cez 300 doteraz nezverejnených historických fotografií, - vyše 50 fotografií zo súčasnosti, - prvý raz zverejnené fotografie Karola Plicku, - viac ako 50 nahrávok tradičného spevu a hudby, - starobylé svadobné reči v rejdovskom nárečí, - unikátne výpovede pamätníkov, - vyše 500 strán bohatých na informácie a obrazový materiál.

65,90 *
Artikel-Nr.: 5400119

Cechová organizácia predstavovala na našom území od prelomu 14. a 15. storočia bázu rozvoja remeselnej výroby, o ktorú sa opieralo hospodárstvo výsadných kráľovských miest a zemepanských miest. Cechy vytvárali ekonomické zázemie svojim členom a umožňovali majstrom – členom cechu pod ochranou cechových artikúl (štatútov) rozvíjať svoj obchod a remeslo. V zbierkach slovenských múzeí a vo fondoch archívov sú bohato zastúpené pamiatky vzťahujúce sa k cechom. Ide v prevažnej miere o cechové truhlice, zvolávacie tabuľky, zástavy, cechové písomnosti, cechovú fajansu, cínové riady a v neposlednom rade i cechové pečatidlá. Ich výskyt a zhotovovanie súviselo práve s rozvojom úradnej agendy cechov od konca 15. storočia. Spolu s cechovou truhlicou bolo pečatidlo najdôležitejším atribútom cechu, ktorý dával právnu silu písomnostiam vydávaným cechom. Cechové pečatidlá popri stránke úradnej vynikajú aj pestrosťou umeleckého stvárnenia, keďže takmer vo všetkých prípadoch išlo o vysoko kvalitnú prácu rytca či zlatníka.

Zámerom tejto publikácie je predstaviť vznik a vývoj cechovej sfragistiky v Bratislave na základe súboru pečatidiel a ich odtlačkov, význam cechového pečatidla v živote cechu a jeho používanie. V práci sa ďalej kladie dôraz na ikonografiu a bohatú symboliku prislúchajúcu jednotlivým remeslám, výtvarné stvárnenie i diplomatické zhodnotenie pečatidla. Dôležitým prvkom je taktiež zhodnotenie vonkajších znakov pečatidiel – materiál používaný pri ich zhotovovaní, rozmery a stupeň umeleckého prevedenia. Podstatnou a integrálnou časťou publikácie je vedecký katalóg pečatidiel a pečatí.

43,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 430 Ergebnissen