Belletristik


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
31 - 60 von 599 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5200838

Anna Grusková vo svojej umeleckej reportáži hľadá stopy Dr. Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej v archívoch, múzeách, knižniciach, súkromných zbierkach, rozpráva sa s pamätníkmi a vedkyňami.

Priamo v starobylej Banskej Štiavnici vytvára živý portrét modernej prvorepublikovej ženy, priekopníčky demokracie na Slovensku. Alžbeta Gwerková-Göllnerová (1905 – 1944), rodáčka z Čierneho Balogu, literárna vedkyňa, historička a prekladateľka. Spoločne s Jarmilou Zikmundovou boli autorkami a editorkami vyše šesťstostranovej knihy pre výchovu demokratickej ženy Žena novej doby (1938 a 1939). Bola účastníčkou Slovenského národného povstania.

27,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200833

Etela Farkašová sa v novej esejistickej knihe vracia k fenoménom ticha/stíšenia a pomalosti/spomalenia ako k parciálnym kritériám na prehodnocovanie spôsobu života v zahlučnenej, hektickej nonstop spoločnosti. Názov knihy naznačuje, že autorkiným zámerom je spochybňovať predstavy o správnosti súčasného civilizačného smerovania založeného na princípe nekonečného rastu. Emocionálna zaujatosť, s akou autorka pristupuje k daným témam, sa prelína s racionálnou argumentáciou, čím sa vyznačujú aj ostatné Farkašovej eseje. Spisovateľka sa v svojich reflexiách opiera o myšlienky viacerých domácich i svetových osobností filozofie, špeciálnych vied i literatúry.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5200757

Kniha obsahuje kratšie texty, ktoré Ján Štrasser publikoval v rôznych periodikách, na internete, či predniesol pri rôznych príležitostiach, a nezaradil ich do svojich doterajších knižných publikácii.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5200731

Stále som odkladal čas, keď napíšem niečo o svojom priateľstve s Jožom Rážom. Kedysi dávno už vyšlo moje rozprávanie o našej hašišovej ceste do Amsterdamu za Vincentom van Goghom. A smutnosmiešny príbeh o tom, ako sme s manželkami splavovali deltu Dunaja, s názvom Dole vodou. V tých cestopisoch je veľa vecí, ktoré by som nedokázal nahradiť. Tak som ich len osviežil a pokúsil sa napísať úvod. Ten mi pod rukami nečakane narástol, a tak som ešte pridal úvod k úvodu. V knižke Cigary idú do neba nie je nič, za čo by sa na mňa môj kamarát mohol hnevať. Ale aj tak sa bojím, že ma Jožo asi zabije!

25,90 *
Artikel-Nr.: 5200730

V pozostalosti Alberta Marenčina sa našli desiatky zošitov s denníkovými záznamami, myšlienkami, nápadmi a úvahami. Záznamy v jednom z nich sú datované od roku 1996 do roku 2017. Sú to osobné vyznania, postoje a názory na témy, ktoré považoval za najdôležitejšie. Dominujú v ňom témy slobody, rovnosti, básnickej tvorby a tvorby ako takej, racionality a imaginácie. Surrealizmus, ktorý ho v mladosti „zasiahol ako blesk“ vnímal ako oslobodenie ducha. Jeho ľavicovým názorom najviac konvenovala Trockého permanentná revolúcia. Na druhej strane píše, že je konzervatívec, drží sa včerajších názorov, spomína na svoje postoje, skutky i nadšenie, ktoré robili jeho život bohatým a krásnym aj keď vo vtedajších názoroch bolo veľa ilúzií a omylov – no bolo v nich predovšetkým to, čo dokázalo nadchnúť, zapáliť, pozdvihnúť myslenie a city nad pragmatickú všednosť, nad šedivý pragmatizmus a prízemnosť každodenného života. Albert Marenčin (1922 – 2019), spisovateľ, básnik, surrealista, filmár, dramaturg. Narodil sa v Bystrom nad Topľou. Vyštudoval Filozofickú fakultu v Bratislave a v roku 1944 sa zúčastnil na Slovenskom národnom povstaní. Po vojne pracoval ako redaktor v denníku Národná obroda, neskôr pokračoval v štúdiu v Paríži. V rokoch 1949 – 1972 pracoval v Československom štátnom filme, odkiaľ bol z politických dôvodov prepustený a nemohol publikovať. Do roku 1987 pracoval v SNG. Bol členom patafyzického kolégia v Paríži a československej surrealistickej skupiny.

24,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200724

Devadesátá léta dvacátého století představovala u nás a ve východnější Evropě jakési „jaro národů“, jako když na pahýl ořezaná vrba znovu obrazí. Autor je rád, že si tohoto závratného období dosyta užil po opětovném návratu z exilu do Čech. Jedním z četných překvapení bylo zjištění, že zatímco vídeňská duše, zapletená v labyrintu centrálních úřadů, potlačované sexuality a jejích mocenských sublimací, je v podstatě freudovská, ta pražská je strukturována mnohem spíše jungovsky. Také tehdy byla vhodná doba k reflexím a sebereflexím a jejich plodem jsou tyto dva svazky esejů o duši individuální i kolektivní.

39,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200719

Jméno Huga Vavrečky (1880–1952), novináře, diplomata, ředitele firmy Baťa, ministra propagandy a dědečka bratrů Havlových, zaznívá v české historiografii spíše okrajově. Jemu samotnému byla pozornost věnována doposud jen sporadicky, přímo posledním letům jeho života pak vůbec. Právě ony přitom patří k těm, které kladou nejvíce otázek a přinášejí nejméně očekávatelné odpovědi. Tato kniha proto čtenáři nejprve nabízí stručné představení Vavrečkova života do roku 1945, shrnuje hlavní oblasti jeho působení a ukazuje jeho životní priority a postoje, které se naplno projevily v hlavním zkoumaném období 1945–52, kdy se Vavrečka musel – stejně jako další členové bývalé prvorepublikové a zčásti i protektorátní elity – vyrovnávat s problémy, které z jeho před/válečné činnosti plynuly. Autorka detailně sleduje Vavrečkovu adaptaci na měnící se společenské podmínky i jeho postavení v nich a předestírá až detektivní pátrání po různorodých strategiích jednání i vyjednávání, které volil tehdy, čelil-li například nařčením z kolaborace.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200674

Autorka o svojej knihe hovorí: „Chcela som do nej, podobne ako to býva, ale nemusí byť, v hudbe, prevteliť svoju lásku k stále sa obnovujúcej prírode, v ktorej je ľudský, ale aj zvierací či rastlinný tvor iba dočasnou, hoci dosť podstatnou súčasťou. Pri jej písaní som cítila radosť, a tak by jej jednotlivé árie či prehovory či poviedky mohli zaujať hravosťou, vtipom, divokosťou, zamilovanosťou, smútkom, čiže životom...“

23,90 *
Artikel-Nr.: 5200663

Básnické médium v Hermovskej chôdzi Štrpku reflektuje aj pohlcuje nejednoznačnú, komplikovanú podobu sveta, ktorú zachytáva viacrozmerná významová sieť pripomínajúca hologram s naznačenou dynamickou hĺbkou, sémanticky ekvipolentnými perspektívami, ale paradoxne aj istou premenlivou difúziou významu a prebleskujúceho zmyslu. V texte koexistujú motívy a podtextové „úvahy“ o zdanlivej inherentnosti vecí a javov na istej spoločnej platforme, ktorou môže byť len prenikajúce sa vedomie subjektu a jeho čitateľa.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200662

Laco Kerata je známy ako bývalý herec legendárnej Stoky, autor divadelných hier, prozaik a rozhlasový autor. Jeho dramatickej tvorbe sa v predslove venuje Patrik Oriešek s keratovsky charakteristickým nadhľadom a groteskným prístupom. A úvodné slovo patrí aj Lacovi Keratovi, ktorý sa nám prihovára „zo svojho zápisníka”. Súčasťou knižky je aj súpis inscenácií a jeho názov Laco Kerata –autor, spoluautor, herec a textár napovedá, aký široký je register tvorby Laca Keratu. CHROBÁCI V KRABICI 1996 KVAPKY 2004 VEČERA NAD MESTOM 1997 CESTA NA SVADBU TETY ANNY 2008 NA HLADINE 1995 FANTÁZIA 2010 NEDEĽA 2011 DOBRO 2017 POSLEDNÝ DEŇ V ROKU 2016 ÚZKA IZBA 2017 VELVET 2019

Jedenásť Keratových hier v zborníku DOBRO podľa kritika Patrika Orieška dokumentuje autorovu cestu od abstraktných domén absurdnosti existencie k širšej spoločenskej perspektíve, historicky ukotvenej, k reflektovaniu kultúrnych zmien, raz pri tom využívajúc tradičnejšie symetrické estetické formy, inokedy komplikovanejšie, meniace rytmus, modernejšie, subverzívnejšie. Ich spoločnou črtou pritom ostáva groteskný až absurdný humor divadla Stoka a jeho nástupníckych súborov.

34,90 *
Versandgewicht: 610 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200653

Spoločná kniha Pavla Vilikovského a Mira Cipára začala vznikať už v roku 2019. Zámerom projektu bolo spojiť v jednom diele dvoch významných umelcov a zároveň dvoch veľmi dobrých priateľov. Na dielko, ktoré malo vyjsť v edícii 2v1 sa obaja autori tešili, ale osud neumožnil ani jednému držať ho vytlačené v ruke. Podstatnú časť svojich príspevkov však autori stihli vydavateľovi odovzdať a majster Cipár aj navrhol dizajn a úpravu knihy. A tak, milý čitateľ, dúfame, že táto knižočka aforizmov Pavla Vilikovského a vtipných ilustrácií Mira Cipára ťa pobaví a umožní ti spomenúť si na dvoch velikánov slovenskej kultúry.

21,90 *
Artikel-Nr.: 5101248

Kniha je prvou publikáciou, ktorá sa systematicky venuje vývoju ponovembrovej televíznej tvorby na Slovensku. Doterajšie výskumy slovenského filmu sa skoro výlučne venovali výskumu kinematografie, televíznej tvorbe sa venoval napríklad Ivan Stadtrucker, avšak len do roku 1989 kedy sa podľa neho oslabuje kultúrotvorná funkcia televízie. Monografia Zmena bez zmeny dokazuje opak a vyvracia mýty o zániku či úpadku televíznej tvorby po roku 1989, prítomné napríklad i v Dejinách slovenskej kinematografie od Václava Maceka a Jeleny Paštékovej. Robí tak na príklade výskumu až 270 hraných diel, ktoré vznikli v období 1990 – 1993 a to so špeciálnym fokusom na obraz spoločenskej zmeny a reflexiu (Nežnej) revolúcie. Poukazuje na traumy i nádeje latentne prítomné u televíznych pracovníkov no predovšetkým prináša na svetlo takmer zabudnutú, v oblasti filmovej vedy priam neviditeľnú oblasť slovenskej audiovízie.

18,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200585

Milan Lasica a Július Satinský patria k tomu najlepšiemu, čo sa v našej literárnej a dramatickej tvorbe objavilo. Ich tvorba má nezastupiteľné miesto v divadelnom, filmovom, televíznom i literárnom priestore a svojimi životnými postojmi ovplyvňovali niekoľko generácií svojich verných divákov a čitateľov. Napriek prekážkam, ktoré im dlhé roky hádzal pod nohy komunistický režim, dokázali vytvoriť nesmrteľné dielo a stali sa neodmysliteľnou súčasťou nášho vedomia. Ťažiskom tvorby Lasicu a Satinského bolo predovšetkým divadlo, pre ktoré vytvorili niekoľko skutočne výnimočných hier. Každá z nich mala vlastný osud nielen pokiaľ išlo o ich inscenovanie, ale aj knižné vydanie. V tejto knihe sa predstavujú všetky autorizované verzie divadelných hier Milana Lasicu a Júliusa Satinského v chronologickom poradí, z toho Poprava sa nekoná a Ako vzniká sliepka vychádzajú po prvý raz. Čitateľ si tak konečne môže vychutnať texty Poprava sa nekoná, Nečakanie na Godota, Soirée, Radostná správa pre všetkých, ktorí majú ťažkosti s mechúrom, Ako vzniká sliepka, Náš priateľ René, Ktosi je za dverami a Deň radosti a zároveň sledovať umelecký vývoj legendárnej autorskej dvojice.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5200552

Monodrámy.

22,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200551

Zbierka filozoficko-literárnokritických textov – esejí Nestvorený svet pozostáva z dvoch častí. Prvá Vstup do metafyziky obsahuje text Predtým a potom, kým v druhej časti Dokorán, donaha sú ďalšie štyri texty: Vniknúť do jablka, na budúcnosť si spomenúť, Kroky mačky, keď cíti, že je neviditeľná, Za kláštorom popri ceste a Všetky cesty ústia do čierneho zániku. Záverečnú časť knihy tvoria poznámka o autorovi.

18,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200550

Obsahom zbierky básní Sonety sú celky Medzi dvoma ohňami, Nasvietiť do tiem a Z preletu vtákov napísaných po slovensky a báseň Pesma zaradená do časti Inorečovo, teda vznikla po srbsky a Hronec ju uverejnil pod pseudonymom Branislav Hristić v časopise Preobraženja roku 1991. Táto zbierka obsahuje dokopy 19 básní v sonetovom znení, z 21 koľko ich Hronec doteraz uverejnil. Tie, najmä napísané po roku 1974, vznikli pod vplyvom nemeckého filozofa Edmunda Husserla a jeho fenomenologickej metódy. Druhú časť publikácie tvoria tri edičné poznámky z pera autora a týkajú sa samotných sonetov, ako aj výtvarných príloh a celkom na záver je aj biografická poznámka o samotnom autorovi.

14,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200549

Kniha veršov.

12,90 *
Versandgewicht: 120 g
Artikel-Nr.: 5200548

Autorkin debut prinášajúci jej odmeňované prózy a eseje.

14,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200547

Nateraz nepublikovaná zbierka básní.

14,90 *
Versandgewicht: 140 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200546

Hajko do svojej knihy vybral autorov teoretických prác, literárnych vedcov, kritikov, kultúrnych činiteľov, editorov kníh, autorov cestopisov, prekladateľov a spisovateľov. Dalimír Hajko vyberá spomedzi autorov teoretických prác (Víťazoslav Hronec, Samuel Boldocký), prekladateľov (Ján Labáth) či tvorcov cestopisov (Miroslav Demák). Ďalej Hajko analyzuje dielo už nežijúceho básnika a kultúrneho činiteľa Ondreja Štefanka z rumunskej časti Dolnej zeme či slovenského teoretika literatúry a historika kultúry Patrika Šenkára (slovesné umenie Slovákov v rumunskom Banáte). Hajko v kratších textoch uvádza tvorbu Daniela Pixiadesa, Ladislava Čániho, Miroslavy Dudkovej, Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, Michala Ďugu, ale aj srbských spisovateľov Radomira Andrića, Jeremiju Lazarevića či dramatika Dušana Kovačevića. Súčasťou knihy sú aj rozhovory autora so spisovateľkami Vierou Benkovou a Etelou Farkašovou (napríklad o slovenskej literatúre a prvých slovenských filozofoch Daxnerovi a Štúrovi, o svetových filozofoch a náboženstvách, o dolnozemskej literatúre a o literárnej kritike).

15,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200545

V publikácii je 24 poviedok slovenských autorov  z Vojvodiny, medzi nimi Viera Benková, Miroslav Demák, Mišo Smišek, Tomáš Čelovský, Martin Prebudila a i., ktorí majú vlastné knihy poviedok, ale sem zaradené napísali po vydaní vlastných kníh).

22,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400863

Päť scenárov, päť koláží - to je iba päť príbehov stratených kdesi za ozvenou tichých hlasov, päť príbehov o tom, kto sme boli, a o tom, kto sme. Nič viac, ale ani nič menej v tejto knihe nenájdete. Oleg Pastier

11,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101118

Kniha V ženskom rode je výberom najlepších rozhovorov rovnomenného podcastu, ktoré od roku 2018 doteraz nahrávala Katarína Strýčková pre Denník N. Čitateľom prináša výnimočné ženské príbehy a predovšetkým inšpiratívnu, obohacujúcu ženskú životnú skúsenosť. Dozviete sa, ako pracuje historička Daniela Dvořáková, o čom sníva rómska omama Alexandra Giňová, čo hnevá speváčku Katarziu aj ako prezidentka Zuzana Čaputová uvažuje nad tým, komu má udeliť milosť.

„Keď mi povedia, že mám sklapnúť, to je presne ten moment, keď sa naštvem a just nebudem ticho,“ hovorí nigérijská spisovateľka Chimamanda Ngozi Adichie. Podľa nej sa to deje ženám vždy, keď začnú hovoriť o sebe, o ženských veciach. „Povedia nám, aby sme boli ticho. Že to, čo hovoríme, nikoho nezaujíma. Snaha umlčať ženy je veľká,“ vysvetľuje v rozhovore, ktorý je súčasťou tejto knihy. Ženy v nej rozhodne nemlčia. Hovoria o svojej bezmocnosti a frustrácii, ale aj o hneve, odhodlanosti a sile.

Kniha ponúka priestor vnímať a prijímať ženský pohľad na svet, učiť sa akceptovať rôznorodosť a tiež nebáť sa postaviť za hodnoty ľudskosti, slušnosti a čestnosti v slovenskej spoločnosti.

26,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000463

Siedma kniha vyrazného slovenského prozaika o osudovej láske, turistike a plavbe po Dunaji.

Martin a Mona sa spoznali v Bratislave ako deti a ich životy spojila rieka. Ako dospelí sa po rokoch znova stretnú na luxusnej lodi plnej Američanov, ktorá sa plaví z Regensburgu do delty Dunaja v Rumunsku. Dvadsať dní a takmer tritisíc kilometrov, od Čierneho lesa po Čierne more, mladý muž a jeho osudová žena verzus stodvadsať starých ľudí. Dobrodružný cestopis, paródia masovej turistiky a hlavne príbeh o láske, ktorá stála na vode.

23,90 *
Versandgewicht: 470 g
Artikel-Nr.: 4000496
Román slovenského prozaika a publicistu, autora súčasnej literárnej "punk generation". Bizarný príbeh o dome, ktorý sa začal naklánat, zavedie čitatelia medzi jeho rovnako bizarných obyvatelov. Autorův román o nahote a smrti stojí pevne vo svete obrátenom naruby.
23,00 *
Versandgewicht: 360 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000571
Aktuálna zbierka poviedok spisovatelky, ktoré sa vyznačujú psychologickou hlbkou a filozofickou naliehavostou.
10,00 *
Versandgewicht: 230 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100169
Román tvorí tri zdanlivo samostatné celky, venované trom hlavným postavám. Jednoduchý príbeh o troch priatelóch, ktorí sa v minulosti rozhodli založit spoločnú firmu a z ktorých jeden časom oberie o všetko ostatných dvoch, nadobúda sposobom rozprávania nové dimenzie. Tony, ktorý oberie svojich spoločníkov o všetok majetok, sa na začiatku príbehu ocitá bez peňazí a dokladov na Kube, kam ho ako akt pomsty dostanú prostrednictvom fiktívnej cestovnej kancelárie Miramar, s r.o., jeho dvaja bývalí spoločníci.
20,00 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100171
Siedma zbierka poviedok. Autorka sa v najnovšej knihe opät sústreduje na medziludské vztahy, ktoré sa dnes všeobecne pocitujú ako krízové. Skúsená prozaička vniká do osudov obyčajných ludí z bratislavských sídlisk či malých miest, v ich každodennom živote a bežných problémoch nachádza neuralgické body, ktoré odrážajú hodnotový zmätok, prudké životné tempo, premenu čias, a nezatajuje ich následky-stratenostˇ a neukotvenost´protagonistov.
15,80 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100193
11,90 *
Versandgewicht: 320 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400862

Knižnú mozaiku tvorí 6 príbehov - medailónov osobností slovenskej literatúry, filmu a výtvarného umenia, ktoré svojím dielom ovplyvnili našu kultúru, bez ohľadu na dobu, v ktorej žili a pôsobili.

15,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
31 - 60 von 599 Ergebnissen