Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
2011 - 2037 von 2037 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4200302

Kniha, která je doplněna obsáhlými poznámkami, a souborem dokumentů, je příspěvkem ke studiu mocensko-politického sytému v Československu v letech 1948-1960 a jejím cílem je zaznamenat hlavní úseky činnosti Národní fronty a proměny, jimiž ve sledovaném období procházela: zpracovává tak téma, které bylo s výjimkou ideologicky poplatné práce Jaroslava Mlýnského z roku 1978 historiky spíše opomíjeno.Národní fronta ve své padesátileté historii prošla třemi zásadními změnami. Do politiky vstoupila jako mocensky významný faktor a nakonec skončila v postavení bezmocné instituce. Autor tuto cestu sleduje ve třech kapitolách: od formování Národní fronty jako koaličního seskupení politických stran přes vznik akčních výborů v únoru 1948 a jejich působení v politických čistkách na všech úrovních společenského a politického života (včetně tělovýchovy a církví) v letech 1948-1949 až po postupný přechod Národní fronty do role převodové páky komunistické strany v 50. a 60. letech.

37,90 *
Versandgewicht: 1.780 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200247

Publikace vypovídá o vztahu kolegů na pražské české univerzitě a později mladočeských poslanců, sociologa Masaryka (1850-1937) a národohospodáře Kaizla (1854-1901). Kniha obsahuje úvodní studii "Cesta Tomáše G. Masaryka a Josefa Kaizla od souhry ke konfrontaci" od Martina Kučery. Nejobjemnější část knihy tvoří vědecká edice jejich dostupné, chronologicky uspořádané vzájemné korespondence z let 1884-1895 o 149 dokumentech (Masaryk je autorem 86 kusů a Kaizl 63 kusů). Soubor dokumentů nejvýznamnějších protagonistů politického realismu odráží osobnostní a myšlenkový vývoj pisatelů, jejich profesní zájmy a společenské aktivity. Vypovídá nejprve o etapě intenzivní spolupráce při zapojení do aktivní politiky a nakonec o rozchodu obou silných osobností usilujících o směrování vývoje českého národa.

25,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4202076

Kniha vychází jako 7. svazek ediční řady "Politické programy" vydávané Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze, zaměřené na zpřístupnění programů a programových dokumentů českých politických stran od jejich zformování v 60. letech 19. století do současnosti. Svazek obsahuje vedle úvodu, ediční poznámky a nástinu dějin českých katolických politických stran také analýzy programových dokumentů edicí materiálů z let 1894-1938, které dokumentují cíle a programové zaměření politických stran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Závěrečný oddíl přináší soupis otištěných dokumentů, cituje zdroje, z nichž byly materiály a informace čerpány a stručné shrnutí. Edice je doprovázena vysvětlivkovým aparátem.

23,90 *
Versandgewicht: 880 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200076
Předkládaná edice uveřejňuje prameny týkající se vzájemných vztahů mezi státními orgány Československé republiky a zástupci polské národnostní menšiny v československé části Těšínského Slezska v poválečném období. S koncem 2.světové války se mezi Československem a Polskem rozhořel spor o státní příslušnost Těšínska. Nakonec muselo Polsko a Československo podepsat na zásah Sovětského svazu v roce 1947 spojeneckou smlouvu. Uzavřel se tak jeden z trvalých problémů česko-polských vztahů.Edice nabízí k tomuto tématu základní pramennou základnu.
32,00 *
Versandgewicht: 1.660 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200046
Reálný socialismus existoval v Československu v letech 1948-1989. Cílem knihy je pomoci každému, kdo reálný socialismus nezažil nebo si jej nepamatuje, aby se v něm lépe zorientoval, aby pochopil tehdejší politické vtipy i pocítil bezúspěšnost doby, kdy se v denním tisku nedalo najít nic jiného než politická propaganda. Kniha obsahuje 2100 oficiálních i lidových výrazů z období socialismu, množství vtipů, citátů a fotografií. Popisuje období socialismu ze všech možných úhlů a umožňuje jeho plné pochopení i připomenutí.
20,90 *
Versandgewicht: 1.070 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200022

Podtitul: Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje. Monografie se zabývá složitými životními osudy brigádního generála Josefa Bartíka (1897-1968), důstojníka z tzv. zpravodajské jedenáctky Františka Moravce. Kniha se soustřeďuje na Bartíkovu činnost v československé armádě v letech 1918-1945, tedy v době meziválečné a válečné, v Polsku, Francii a Velké Británii. Kromě toho zachycuje i jeho dřívější působení u československých legií v Itálii během Velké války. Stranou nezůstávají ani Bartíkovy poválečné osudy, kdy byl jako významný zpravodajský důstojník bezprostředně po únoru 1948 perzekvován.

16,90 *
Versandgewicht: 530 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4102001

Kniha představuje v šesti samostatných kapitolách vývoj parlamentních institucí na území českých zemí ve 20. století. Dynamika historických procesů, které česká společnost prodělávala v minulém století, se nezbytně odrážela rovněž v pojímání a roli parlamentních orgánů. Historici a politologové se v jednotlivých příspěvcích knihy proto soustředili zejména na nestandardní a problémové aspekty vývoje české a československé zastupitelské demokracie ve fázích, kdy se ocitala pod tlakem politických událostí.Tato kolektivní monografie přináší nesporně zajímavý a podstatný příspěvek k dosud ne dosti zpracované tematice rozvoje českého parlamentarismu, a to nestandardní formou problémových analýz.

12,90 *
Versandgewicht: 240 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101996
Ani po sedmdesáti letech, která nás dělí od událostí, jejichž osou byl atentát na někdejšího hitlerovského místodržícího v naší zemi, esesáckého vraha Reinharda Heydricha, ani přes dlouhou řadu knih, které se zabývají touto vrcholnou akcí našeho odboje, nejsou bezezbytku zodpovězeny všechny otázky a rozpletena všechna klubka záhad a nejasností.Zkušený autor literatury faktu se v úvodním slovu vyznává z bezvýhradné úcty k lidem, kteří se nikdy nesmířili s mnichovským diktátem ani s okupací zbytku zmrzačené země a z vlastního ozhodnutí se vrhli do zdánlivě beznadějného boje za znovudobytí ztracené svobody. V souvislosti s atentátem však nezastírá chyby, kterých se i ti nejstatečnější dopustili, ale všestranně je konfrontuje s dobovými okolnostmi a limity.
5,50 *
Versandgewicht: 245 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101915
Vyprávění zkušeného spisovatele vychází ze skutečné události a připomíná dlouhou a namáhavou cestu skupiny českosl. pilotů do Anglie. Autor se při psaní inspiroval hlavně válečným deníkem Josefa B. Mikuláštíka (1906-1967), který se tak stal literárním hrdinou této knihy.
17,90 *
Versandgewicht: 380 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101877

Dvacet let od doby, kdy definitivně "popraskaly švy" spojující Čechy a Slováky v jednom státě. Přinesl náš "sametový rozvod" více pozitivního obou národům? A proč k němu vůbec došlo? Odpověď na tyto i mnohé další otázky, spojené se soužitím a následnou rozlukou Čechů a Slováků, pomáhaly autorům hledat významné osobnosti českého i slovenského veřejného života. Rozsáhlé exkluzivní rozhovory poskytli oba "kapitáni" - Václav Klaus a Vladimír Mečiar.Neméně zajímavé jsou však také výpovědi dalších aktérů:Petra Pitharta, Jána Čarnogurského, Zdeňka Jičínského, Jána Sloty, Pavla Dubčeka, Jana Kalvody, Fedora Gála, Jiřího Svobody, Milana Kňažka, Deany Jakubiskové-Horváthové… Jednotlivé rozhovory jsou prokládány glosami autorů na konkrétní témata či události, výběrem z dobového tisku,

12,90 *
Versandgewicht: 360 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101760

Podtitul: Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Kolektivní monografie se zabývá problematikou kolektivně vytvářených a sdílených a neformálně šířených prvků expresivní kultury v české společnosti druhé poloviny 20. století a současnosti na příkladu čtyř sociálně a kulturně distinktivních skupin: dětí, vojáků základní služby, trampů a příslušníků hudebních subkultur. Tyto skupiny - ať už je nazýváme subkultury, malé sociální skupiny či folk groups - jsou postupně analyzovány z hlediska jejich historie, folklorního repertoáru a specifických kulturních prvků, kterými se odlišují jak od majoritní společnosti, tak i v širším chronologickém a geografickém kontextu své vlastní kultury.

16,90 *
Versandgewicht: 320 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101654
Monografie asi dvou desítek českých, slovenských i zahraničních historiků poskytuje první moderní komplexní rozbor mírových smluv po „Velké“ (první světové) válce z let 1919-20 v české a slovenské historiografii. Všímá si jak jejich výrazného podílu na dotvoření „nové“, meziválečné Evropy v rámci tzv. post-versailleského systému, tak jejich vlivu dlouhodobého včetně aspektů ekonomických a sociálně modernizačních. Druhá část pak připomíná faktory, které usilovaly o destrukci tohoto systému. Součástí knihy je i nástin dalšího osudu post-versailleského uspořádání po roce 1945 a bohatá bibliografie k relevantním tématům.
34,90 *
Versandgewicht: 790 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101639
Kniha zachycuje unikátní vzpomínky publicisty, spisovatele Františka R. Krause. Zápisky a vzpomínky jsou převyprávěny, doplněny a upraveny uznávaným spisovatelem literatury faktu Romanem Cílkem. Text se soustřeďuje na období 1933-45, tedy na dobu nástupu nacismu k moci a jeho expanzi, jejíž obětí se stal i F. Kraus a jeho rodina. Na předkládaném textu je výjimečná celistvost vzpomínek svědka, kterému bylo souzeno být u "počátku" i "konce" tragédie šoa
15,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101598

Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1942. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení. Součástí edice jsou také přílohy k jednáním vlády. Všechny publikované dokumenty byly podle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány. Celou edici doprovází úvodní historická studie, ediční úvod včetně příloh, dále zeměpisný a jmenný rejstřík a anglické resumé. Edice zpřístupňuje veřejnosti jeden ze základních pramenů k československým dějinám v období druhé světové války.

27,90 *
Versandgewicht: 1.420 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101561
O atentátu na Heydricha už bylo napsáno a vydáno mnohé. Všechna literární zpracování byla víceméně poplatná buď době, ve kterých vznikala nebo byla ovlivněna snahou o takové zpracování, které by zajistilo maximální čtenářský zájem.Heinz Pannwitz, za války šéf oddělení pražského Gestapa, byl krátce po 27. květnu 1942 jmenován šéfem zvláštní komise pro vyšetřování atentátu. Jeho zpráva je tedy historicky nejcennějším dokumentem o všech okolnostech atentátu na Heydricha, ale i o chování jeho vykonavatelů a spolupracovníků v kritických dnech po atentátu. Současně také dává nahlédnout do myšlení těch, kteří rozhodovali o odvetných opatřeních proti českému lidu a v jistém slova smyslu i o stavu české společnosti před atentátem a po něm. Pannwitz byl zvláštní postavou. Byl špičkovým vyšetřovatelem, ale pro neshody s nadřízenými sám požádal v září 1942 o přeložení na Východní frontu. Po svém zatčení francouzskou vojenskou policií počátkem května 1945 v Rakousku byl na vlastní žádost vydán nikoliv západním spojencům, ale do Sovětského svazu. Kupodivu nebyl Sověty popraven a po odpykání trestu se vrátil do Německa, kde v roce 1959 na základě svých vzpomínek a dochovaných dokumentů, napsal zprávu v podobě, ve které ji předkládáme českému čtenáři.Text byl podroben analýze a editaci významného historika Stanislava Bertona, který už řadu let žije v Austrálii a který tento text získal z rukou Pannwitzovy manželky po jeho smrti.
16,90 *
Versandgewicht: 240 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101532
Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939-1945). Edice dokumentů.Kniha mapuje vývoj nucené práce českého obyvatelstva od vzniku protektorátu až do konce druhé světové války. Hlavní pozornost je zaměřena na budování systému nuceného pracovního nasazení, jeho vývoj a fungování, na proměnu postoje kompetentních říšských institucí i okupačních orgánů v protektorátu k této problematice a na represivní opatření, jež měla zajištovat úspěch odvodů pracovních sil a dosahování jejich maximálního pracovního výkonu. Text in Tschechisch und Deutsch.
25,90 *
Versandgewicht: 840 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101530
Paměti Jiřího Paroubka zachycují nejvýznamnější události, momenty a osobnosti, se kterými přišel do styku během svého politického působení od roku 1989 až do současnosti. Těžiště jeho knihy přirozeně spočívá v období od dubna roku 2005, kdy se ujal funkce předsedy české vlády a o rok později i předsedy ČSSD, a to v situaci, kdy tato strana a její vláda byly v nejhlubší krizi s nejnižší podporou veřejnosti. Pod jeho vedením se sociální demokracie stala postupně nejsilnější stranou v zemi, což potvrdily i poslední volby do sněmovny v květnu 2010, i když po nich ČSSD nemohla sestavit vládu.
18,99 *
Versandgewicht: 580 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101506
(Sources on the life and work of the founder of the Prague School of Sinology).Kniha přináší katalog a podrobný rozbor osobního archivního fondu jednoho z našich nejvýznamnějších orientalistů a zakladatele pražské sinologické školy Jaroslava Průška, který je uložen v Archivu AV ČR Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Vedle rejstříků je součástí publikace také obsáhlá biografie v českém a anglickém jazyce.
14,30 *
Versandgewicht: 370 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101254

Z obsahu: Opavští Němci v úloze "druhé zemské vlády" - kauza českého matičního gymnázia. Případ Bartel (kapitola ze stavební kultury Opavy na počátku 20. století. Slavkovský rodák, opavský středoškolský profesor Josef Stypa. K činnosti katolické tělovýchovné a vzdělávací organizace Československý Orel v Opavě a okolí do roku 1948. Situace německé armády na Opavsku a Krnovsku k 1.4.1945. Organizace sociální demokracie na Opavsku v letech 1945-48. Vojenské gymnázium Jana Žižky v Opavě.

12,90 *
Versandgewicht: 245 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101039

Publikace o olomoucké historii. Inspirována je nedávno objevenými leteckými fotografiemi města z 20. let minulého století. S ohledem na jednotlivé lidské osudy, ale i kontext evropských dějin se věnuje zejména urbanistickému vývoji města v 19. a 20. století - nové mosty, nové ulice, ulice zaniklé, významná stromořadí, první vodovod, plynárna, veřejné osvětlení aj.

13,90 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101036

(=Ed.V živé paměti, sv. 9). Druhý díl vzpomínek evangelického faráře, chartisty a profesora teologie (* 1927). Kniha začíná ztrátou státního souhlasu k duchovenské činnosti v roce 1974 a končí převratem v roce 1989.

16,90 *
Versandgewicht: 385 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100061

Kniha je další historickou sondou do jedné z nejtíživějších epoch českých novodobých dějin, volně navazující a doplnující autorovo předchozí dílo "Velké záhady protektorátu" (Fontána 2002). Obsah je tentokrát zaměřen na některé stěžejní rozporuhodné otázky a otazníky protektorátní éry, a to i v širších souvislostech s tehdejším mezinárodně-politickým vývojem Evropy, jenž měl na osudy českého národa osudový vliv.

17,90 *
Versandgewicht: 270 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100945
12,90 *
Versandgewicht: 420 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100724

Publikace vznikla u příležitosti 60, výročí zahájení československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Shrnuje informace o dějinách této legendární rozhlasové stanice od samých počátků až do devadesátých let minulého století. Připomíná známá jména české kultury spjatá se Svobodnou Evropou jako Ferdinand Peroutka, Julius Firt či Karel Kryl, v nezbytných společenských souvislostech podrobně mapuje proměny programu. Nevyhýbá se ani negativním stránkám života redakce, jako byl například poměr Čechů a Slováků, "osmačtyřicátníků" a "osmašedesátníků" či tzv. kostrbiáda z počátku šedesátých let. Důležité místo je věnováno i reakcím komunistického režimu na vysílání RSE, pokusům diskreditovat stanici (viz aféra s kapitánem Minaříkem) a znemožnit její příjem v Československu. Vůbec poprvé je zde zveřejněn rozhovor Václava Havla, který poskytl RSE v červenci 1989. V přiloženém CD jsou ukázky z vysílání Svobodné Evropy.

22,90 *
Versandgewicht: 470 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000735

Kniha rozhovorů o pozadí vzniku dokumentárního filmu o poválečných etnických čistkách páchaných na civilním starousedlém německém obyvatelstvu, který po svém uvedení v České televizi vyvolal rozporuplné reakce a kterému se už dostalo i mezinárodního ocenění. Součástní knihy je DVD s unikátním filmovým záznamem masakru v Praze na Bořislavce v roce 1945.

18,90 *
Versandgewicht: 380 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000716

Současná věda ve vší své oborové pestrosti a metodologické spletitosti zaujímá ve společenském dění dneška pozici plnou paradoxů a zvratů. Dobový vývoj nejlépe ilustruje přímé svědectví osobností, které byly konfrontovány s dosavadním dvacetiletým vývojem vědy a univerzitního školství u nás po roce 1989. Jejich výpovědi tvoří tuto knihu. Všichni byli přírodovědci, i když každý z jiného oboru, tři z nich byli děkany Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze V.Kořínek, P.Čepek, K.Štulík), tři další předsedy Akademie věd ČR (R.Zahradník, H.Illnerová, V.Pačes).

14,90 *
Versandgewicht: 180 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100555

(=Ed.Knihy, dokumenty). Osudy sociální demokracie a jejích členů po únoru 1948 a po sloučení s KSČ mapuje nová kniha uznávaného historika Karla Kaplana. Zachycuje naděje na obnovu strany i pokusy o pokračování její činnosti v ilegalitě, přičemž samozřejmě neopomíjí ani roli exilu. Stěžejním se v poúnorovém období stává úsilí Státní bezpečnosti proniknout do domnělých ilegálních struktur sociální demokracie a připravit monstrproces s jejími aktéry. Sociální demokracie je totiž pro vládnoucí stranu v této době nepřítelem číslo jedna. Autor ve své publikaci uvádí jména desítek známých i už pozapomenutých obětí represí estébáckého tažení proti sociáldemokratismu. Kniha je vybavena obsáhlým poznámkovým aparátem a cituje množství autentických dokumentů.

25,90 *
Versandgewicht: 530 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
2011 - 2037 von 2037 Ergebnissen