Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
571 - 587 von 587 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4300761

Dramatický opis skutočných udalosti z roku 2009, ked´banskí záchranári pri likvidácii požiarkov a následkov výbuchov v bani vyslobodzovali nielen postihnutých baníkov, ale často i telá svojich vlastných kolegov.

22,90 *
Versandgewicht: 540 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4300356

Výskum, založený na autobiografickom rozprávaní cez prizmu takzvaných malých dejín, bol nasmerovaný na dve generácie narodené pred vojnou, resp. na prelome 40. a 50. rokov. Publikácia je pokusom o objektívnejší obraz nedávnej minulosti, poznačenej diktátom jednej strany, hoci, ako zdôrazňuje Profantová, cieľom nebola politická interpretácia vybraných problémov. Tými sú okrem iných aj móda, poľnohospodárstvo, bytová výstavba, vznik a vývoj priemyselného mesta či „socialistickej dediny“. Záverečnú kapitolu venuje autorka reflexii socialistickej každodennosti v anekdotách, pričom píše, že keby boli autoritatívne režimy múdre, tolerovali by politický vtip ako ventil uvoľnenia. Skutočnosťou však boli perzekúcie, možno aj pre takúto anekdotu. „V sibírskom tábore sa pýta jeden trestanec druhého: Prečo si tu? - Lebo som sa v tridsiatom deviatom zle vyjadril o súdruhovi Popovovi. A ty? - Lebo som sa v štyridsiatom treťom dobre vyjadril o súdruhovi Popovovi. - Potom sa obaja pozrú na tretieho: A ty? - Ja som súdruh Popov.“

25,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4202190
Denník Rudolfa Komanderu (1921-1953) je významným dokumentom o ideovom a politickom zápase mladej slovenskej generácie v povojnovej Európe. Zároveň je kronikou Slovenského revolučného odboja, predstavuje autentické svedectvo o počiatkoch formovania slovenskej politickej emigrácie v Rakúsku a Nemecku, vývoji názorov mladej generácie nielen na otázky exilu, ale ja na aktuálny vnútropolitický vývoj na Slovensku. Približuje aj jej predstavy o budúcom demokratickom usporiadaní Slovenskej republiky. Jedinečnosť výpovednej hodnoty denníka podčiarkuje fakt, že je jedným z mála autentických dokumentov o činnosti Slovenského revolučného odboja. Mladá slovenská generácia, ktorá sa bezprostredne po skončení vojny v ňom organizačne zjednotila, predstavuje začiatky formovania moderného kresťansko-sociálneho hnutia, ktoré sa v západnej Európe postavilo na obranu demokratických hodnôt a pričinilo sa o zastavenie nástupu svetového komunizmu.
35,00 *
Versandgewicht: 920 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201713
Vavro Šrobár patrí k nemnohým slovenským politikom, ktorí dokázali dlhodobo a vo významnej miere formovať slovenskú aj československú politiku. Šrobárov osobný prínos výstižne charakterizoval jeho blízky spolupracovník Ivan Dérer: „Máloktorý zo slovenských politikov pracoval tak cieľavedome, priamočiare a nekompromisne... Vždy mal na mysli svoju ideu, ktorú nezradil, nepustil, nekompromitoval ani vtedy, keď bolo najhoršie. A ideu túto pevnou rukou uskutočňoval, keď dozrela doba, ktorú pomáhal pripravovať. Dr. Vavro Šrobár je prvým Slovákom, ktorému bolo v histórii dopriato, aby vykonal veľké štátnické dielo. Že toto dielo vykonať mohol práve on, to nebola náhoda. Svojou politickou prípravou, svojím zmýšľaním, pevnosťou svojho charakteru a svojou prácou bol predurčený vykonať ho.“
26,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201647
První z třísvazkové edice průvodců Slovensko křížem krážem. Po stručném seznámení s oblastí uvádí doporučené okružní trasy pro automobilisty a 10 tematických okruhů (příroda, církevní památky, pro rodiny s dětmi aj.). Dále je východní Slovensko představeno po jednotlivých regionech, od lokalit nejznámějších až po ty dosud turisticky neobjevené. Deset nejkrásnějších výletů na závěr je inspirací pro vlastní objevování. Připojeny jsou aktuální informace o ubytování, parkování, stravování, u kulturních zařízení a památek otevírací doba.
20,50 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201467
s výhl´adom do roku 2050. Publikácia Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020 s výhľadom do roku 2050 približuje odbornej i laickej verejnosti pôsobenie cudzích štátnych príslušníkov na slovenskom trhu práce. Autori publikácie podrobne a komplexne spracovali údaje o cudzincoch na trhu práce, na základe dostupných dát analyzujú súčasné trendy v tejto oblasti a prognózujú vývoj v oblasti pracovnej imigrácie na Slovensko.
13,90 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201356
Monografia Antona Hruboňa prehlbuje doterajšie poznatky o organizácii, ktorej meno sa nerozlučne spája s najrozporuplnejšie vnímaným obdobím našich moderných dejín. Je vôbec prvou samostatnou publikáciou, hodnotiacou aktivity Hlinkovej gardy v regionálnom meradle, no pritom vsadené do celoslovenského kontextu. Práca rozhodne nepoteší tých čitateľov, ktorí považujú všetkých gardistov za fanatických protižidovských štváčov alebo naopak, hrdinských vlastencov s čistým morálnym štítom... „K spracovaniu činnosti Hlinkovej gardy v Pohronskej župe pristúpil autor po dôkladnom výskume v domácich štátnych a špecializovaných archívoch... Za prínos práce považujem aj skutočnosť, že okrem politických a vojenských aktivít HG, sa dozvedáme zaujímavé informácie o športových či kultúrnych aktivitách a morálnych priestupkoch gardistov. V konečnom dôsledku práca vyznieva ako kvalitne spracované vedecké dielo, v ktorom jasne cítiť autorovu dlhoročnú zanietenosť pre bádateľskú činnosť a štúdium histórie.“ (Doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., Katedra histórie FHV UMB, Banská Bystrica)
18,90 *
Versandgewicht: 270 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201138
Kniha o komunistickém režimu a jeho útlaku na církev, duchovný a náboženský život v letech 1945-1989. Tretie zväzok trilógie Profily odvahy a viery.
27,50 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201048

Autor pomocou archívnych prameňov a publikovanej literatúry skúma zámery, ktoré sledovala komunistická štátna moc pri využívaní katolíckych kňazov na Slovensku najmä v rokoch 1948-1968.Pavol Jakubčin vyštudoval odbor história na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2011 absolvoval doktorandské štúdium na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Pracuje v Sekcii vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. Je autorom viacerých vedeckých štúdií a odborných článkov. Je zostavovateľom zborníka Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989 a spoluzostavovateľom zborníka Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. Vo svojej práci sa zameriava na dejiny cirkvi počas komunistickej totality.

21,90 *
Versandgewicht: 390 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200909
Z obsahu: Spiška hronika kao izhovor o Srbima despota Stefana Lazarevica na tlu Slovačke u srednjem veku. Slováci na srbskom gymnáziu v Sriemskych Karlovciach. Jan Tomka Saski u kontekstu evropskih uticaja na srpsku istoriografiju u XVIII veku. Familija Druget kao veza izmedju Slovačke i Srbije. Osobnosti srbského spoločensko-politického života v názvoch bratislavských ulíc. Vuk Stefanovič Karadžič v slovenských prekladoch. Slovački zanosi Rista Kovijaniča. Jozef Belaj-slovenský diplomat v Belehrade v rokoch 1941-43. Zo slovensko-juhoslovanských /srbských/vzt´ahov v rokoch 1939-1941.
13,90 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200908
Z obsahu: Rómovia a religiozita v Slovenskej republike. Posobenie cirkví a náboženských spoločností v rómskych komunitách na Slovensku. Rómski duchovní. Vplyv posobenia cirkví na sociálnu inklúziu Rómov.
14,90 *
Versandgewicht: 440 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201051
Politológ a filozof Ľuboš Blaha v novom titule analyzuje a pomenúva modernú spoločnosť; v nej naše ašpirácie, názory a presvedčenia, ale aj obavy ovládajú masmédiá, reklamné agentúry, experti na zábavu a politici - všetko sa deje v záujme udržania systému, ktorý vyhovuje jednému percentu najbohatších a najmocnejších ľudí sveta... Knihu tvoria dve rozsiahle kapitoly: autor v nich predstavuje neomarxistické koncepcie (kritická koncepcia frankfurtskej školy, Althusserov a Poulantzasov štrukturalizmus, kultúrne štúdie S. Halla), analyzuje kritické náhľady Noama Chomského s dôrazom na témy mediálnej manipulácie a systémovej politickej indoktrinácie. Tá zasahuje verejný, oficiálny diskurz, nie však kultúrne vzorce správania sa marginalizovaných skupín. Ľuboš Blaha rozlišuje jamesonovský a scottovský názor na to, či máme šance vymaniť sa spod matrixu kapitalizmu. Oproti totálnej manipulácii stavia hodnoty pravdy ako sociálno-emancipačného ideálu, ktorý môže byť hnacou silou nových revolúcií.
9,90 *
Versandgewicht: 120 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200621
Spomienky Ing. Júliusa Stanu (1900-1971), jedného z hlavných politických osobností zúčastnených na udalostiach historických dní marcovej krízy v roku 1939. Hne ď po vyhlásení samostatnosti Slovenského štátu 14. marca 1939 Július Stano sa stal ministrom dopravy a verejných prác a túto funkciu úspešne zastával napriek pokusom pronemeckej opozície až do povstania v roku 1944.
3,50 *
Versandgewicht: 100 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200361

Autor predstavuje podoby a vedúce osobnosti ženského národného hnutia na Slovensku.

21,90 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200199
Z obsahu: Inklúzia Rómov ako podmienka trvalo udržatel´ného rozvoja SR. Slovenská ekonomika a Rómovia: stratené príležitosti. Pokrízová obnova SR-spoločenská zidpovednost´. Možnosti samosprávy pri zamestnávaní Rómov. Mesto Lipany a niektoré aktivity a problémy v oblasti práce s Rómami. Zamestnanost´Rómov v Sabinovskom okrese a možnosti jej zvyšovania. Projekt zamestnávania Rómov v spoločnosti U.S.Steel. Rómovia v ozbrojených zboroch SR. Formálne vzdelávanie a zamestnanost´Rómov. Rómovia a aktívna politika trhu práce na Slovensku.
13,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101408
Prezentácia kľúčových smerov interdisciplinárneho základného a aplikovaného výskumu Prognostického ústavu SAV. Štúdie sa zameriavajú na tri oblasti: problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom a svetovom kontexte; spoločenská dimenzia globálnych environmentálnych zmien; koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny. Z obsahu: Projekt ročnej makroekonomickej prognózy vývoja ekonomiky Slovenska, 1990-2002. Základné determinanty sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky v dlouhodobom horizonte. Slovensko a prechod na poznatkovú ekonomiku-stav a perspektívy národného inovačného systému. Základné východiska na prognózu priestorového vývoja Slovenska.
17,00 *
Versandgewicht: 390 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101303

Kniha zachytáva osudy rasovo prenasledovaných Židov, ich utrpenie v koncentračných táboroch a v terezínskom gete, ako aj účastníkov protifašistického odboja, ktorí sa zapojili do partizánskeho hnutia na Slovensku, alebo boli príslušníkmi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.Ajj osudy detí, o ktorých sa doteraz pomerne málo písalo a ktoré sa často dostali do ničivého súkolesia 2. svetovej vojny. Brutalitu dokumentujú ich osudy, najmä z Lidíc, aj osudy obyvateľov vypálených a vydrancovaných dedín a osád na Slovensku. Obsahuje 44 príbehov dramatických osudov jednoduchých ľudí, ktorých dejiny 2. svetovej vojny nezachycujú, veď boli len „kvapkou v mori“ obetí tejto strašnej apokalypsy ľudstva. „Život zrodený zo smrti“ odzrkadľuje mnohé stránky 2. svetovej vojny v jej rôznych podobách a nekonečnom utrpení. Súčasný mierový život bol — obrazne povedané — zrodený zo smrti tisícov, ba miliónov tých, ktorí zahynuli, aby sme mohli žiť. To je poslanie tejto knihy a jej najzákladnejší význam.

21,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
571 - 587 von 587 Ergebnissen