Archäologie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
31 - 60 von 117 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4900126

Münzfund aus dem 13. Jahrhundert.

Předkládaná publikace prezentuje formou komentovaného katalogu nález 836 brakteátů, které byly objeveny roku 1982 v severovýchodních Čechách u obce Levínská Olešnice a nyní jsou uloženy v numismatické sbírce Národního muzea v Praze. U všech mincí byla provedena nedestruktivní rentgenová fluorescenční analýza složení mincovního kovu, jejíž výsledky jsou shrnuty v samostatné kapitole. Ve druhé části je celý nález představen formou katalogu.

Nález z Levínské Olešnice rozšiřuje nejen naše poznání typologie a chronologie brakteátových ražeb, ale také dílčím způsobem přispívá k pochopení složitých peněžně-historických poměrů přemyslovských Čech ve 13. století. Význam tohoto hmotného pramene však není jen numismatický nebo peněžně-historický. Jedná se totiž o ojedinělý a poměrně dobře datovatelný doklad socioekonomických aktivit, který lze v obecné rovině klást do souvislosti s vrcholně středověkým osídlením regionu.

32,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900908

Publikace "The Early Iron Age in Central Europe" obsahuje vybrané příspěvky, přednesené jako referáty ve stejnojmenné sekci na konferenci v Hradci Králové 2.- 4. 7. 2015.

36,90 *
Versandgewicht: 1.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801302

Untertitel: Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb.

Publikace představuje ve třech tematických studiích a teoretickém úvodu část výsledků výzkumu, prováděného autorem od roku 1986 v pískovcových oblastech České republiky. Expozé Stavby v pískovcovém podloží – pramen historického poznání seznamuje s obecnou metodou výzkumu archeologizovaných staveb v pískovcích, která se opírá o analýzu jejich formálních znaků. Každá z následujících případových studií se záměrně zaměřuje na jiný typ archeologizovaných staveb, které sleduje v jiném detailu a z jiného úhlu pohledu.  

Studie o kapli Božího hrobu ve Velenicích ukazuje na jediné stavbě možnosti využití souboru digitálních technik pro dokumentaci a vyhodnocovaní torzální sakrální architektury. Sídelní vývoj lokality Hvězda u České Lípy je modelován na základě analýz formální struktury osídlení, které je sledováno od stop a reliktů, až po urbanismus jednotlivých sídelních areálů.


 

27,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900471
30,90 *
Versandgewicht: 1.160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900363

Zpracování a vyhodnocení na Réně nově objevených depotů i ostatních kovových artefaktů je sice stěžejním cílem předkládané publikace, bylo ale samozřejmě třeba přihlédnout i ke staršímu nálezovému fondu, zejména metalickému. Je přitom ale nutno mít stále na paměti, že v této publikaci předkládaný stav pramenné základny není zcela jistě úplný a vyčerpávající a že bezpochyby existují amatérsky nově učiněné kovové nálezy, jednotlivé i hromadné, o kterých nemáme informace a které zůstávají utajeny u soukromých sběratelů. Navzdory tomu můžeme s ohledem na starší nálezy a zejména nově podchycené depoty hradisko na Réně s jistotou počítat k lokalitám s kumulacemi kovových depozit, což je právě v době popelnicových polí fenomén, kterému také bude třeba věnovat pozornost.

27,90 *
Versandgewicht: 870 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900347
33,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900249

Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle jednotlivých dílenských okruhů, tvarů a výzdoby. Navazující kapitoly pojednávají o typech českých lokalit (germánská sídliště versus pohřebiště; četnost na lokalitách a jejich charakteristika; datace a druhy sídlištních objektů), dále směrech, způsobech a chronologii přísunu sigillaty z římských provincií do germánských Čech. Pozornost je také věnována nálezům pozdní produkce (4.–5. stol. n.l.), horizontu markomanských válek, imitacím či vztahu k jiným druhům římských předmětů v Čechách. Sledované aspekty jsou široce porovnávány s dalšími oblastmi neřímské Evropy, ale i situací v přilehlých provinciích. Text doprovází mapy a obrazové, kresebné i fotografické přílohy.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4900231

Untertitel: Každodennost ve středověku pohledem archeologie.

Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a raném novověku.V hlavní části textu jsou pak podrobněji vyhodnoceny vybrané a dosud nepublikované soubory. Jedná se zejména o nálezy z hradů Brady, Bradlce, Břečtejna, Červené Hory, Kumburku, Pecky, Rotemberku a tvrze Javorníku. Přehledně jsou zpracovány soubory stolní a kuchyňské keramiky, dále pak kamnářské keramiky a kovových nálezů. Poslední část práce shrnuje poznatky o artefaktech i každodennosti šlechtických sídel plynoucí z nově vyhodnocených nálezových kolekcí a doplňuje je o již publikované soubory ze sledovaného území.

27,90 *
Artikel-Nr.: 4801450

Katalog výstavy Frýdlantský poklad shrnuje výsledky archeologického výzkumu Zámeckého rybníka u státního hradu a zámku Frýdlant s důrazem na nález mincovního depotu z období třicetileté války. Kromě popisu průběhu archeologického výzkumu obsahuje podrobnou archivní rešerši a historický rozbor sociálního prostředí Frýdlantu v období 17. století a numismatickou analýzu jednotlivých mincí.

18,90 *
Versandgewicht: 370 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801307

Časopis Archeologie ve středních Čechách patří k předním archeologickým periodikům České republiky. Byl založen v roce 1997 a vydává jej Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Do roku 2008 vycházel jednou ročně, vzhledem k rozsahu ve dvou svazcích, od roku 2009 vychází pravidelně dvakrát do roka, vždy v červnu a v prosinci.

Časopis uveřejňuje rozsáhlé studie, materiálové a soupisové práce, předběžné zprávy o výzkumech i informativní články z pravěké, středověké a novověké archeologie, a to nejen z území středních Čech, ale i z dalších českých regionů. Všechny příspěvky podléhají standardnímu recenznímu řízení. Příspěvky jsou publikovány v českém jazyce a doprovází je souhrny v angličtině nebo němčině.

29,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701187

pramenů.

Českobudějovická městská radnice tvoří nepřehlédnutelnou a výraznou dominantu náměstí Přemysla Otakara II. v jeho jihozápadním koutu.

Pod monumentálním barokním průčelím s četnými hodnotnými prvky se však skrývají mnohem komplikovanější stavební dějiny objektu. Dnešní barokní radnice vznikla na půdoryse starší renesanční radnice, která vycházela z původní dispozice městských gotických domů. V letech 1996-1997 probíhal na nezastavěném nádvoří městské radnice předstihový archeologický průzkum, který byl vyvolán plánovanou zástavbou radničního dvora. Archeologický výzkum na nádvoří nebyl po svém ukončení z různých důvodů komplexně vyhodnocen a početný nálezový soubor zůstal ve fázi laboratorního zpracování a základní muzejní evidence. Tato práce se stala pozdějším základem pro kompletní zpracování veškerých složek. Zpracování a publikace celého archeologického terénního výzkumu se nabízelo i s ohledem na blížící se výročí 750 let od založení města v roce 1265. Předložená publikace tak splácí i určitý dluh, neboť je dosud jediným výzkumem v historickém jádru města, který byl dotažen do komplexní publikační podoby.

 

59,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801002

Kniha venovaná dejinám archeologických výskumov v Krakovanoch-Strážach, histórii unikátnych a výnimočných objavov bohatých hrobov z mladšej doby rímskej v miestnej tehelni v rokoch 1933, 1939 a 1940. Vďaka výskumu v archívoch sa v knihe podarilo uviesť na pravú mieru a spresniť viaceré okolnosti o histórii objavu. Tým sa zaoberajú kapitoly Bohaté hroby z Krakovian-Stráží – história objavu a Bohaté hroby z Krakovian-Stráží – historické súvislosti. Vzrušujúce je pátranie po ďalších unikátnych nálezoch z bohatých hrobov a informácie o ich osudoch v kapitole Príbeh pokračuje. Absolútnym unikátom je do zbierok múzea novozískaný zlatý prsteň z hrobu I, ktorý je v knihe vôbec prvýkrát publikovaný.

27,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800857
56,90 *
Versandgewicht: 1.750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800505
55,91 *
Versandgewicht: 2.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800472

Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku. Na příkladech keramického souboru z lokality Kostice – Zadní hrúd si kniha klade za cíl vytvořit podrobnější chronologicko-typologické schéma pro dělení keramiky v období od 10. století do počátku 13. století. Kostice – Zadní hrúd se řadí mezi nejhodnotnější a nejlépe prozkoumané lokality z uvedeného období, které máme v současnosti na Moravě k dispozici, a které přispívají i k řešení obecnějších otázek. Význam této obchodně-řemeslnické aglomerace spočívá zejména v unikátním spektru nálezů, mezi nimiž vyniká početná kolekce mincí. S pomocí různých metodických postupů, zvláště multivariační statistiky, objasňuje kniha především charakter keramické produkce v problematickém období těsně po zániku Velké Moravy, které bývá nazýváno z důvodu nedostatečného poznání „temným“ 10. stoletím. Součástí knihy je také kompletní katalog archeologických nálezů a terénních situaci z lokality Kostice – Zadní hrúd.

41,90 *
Versandgewicht: 1.900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701875
68,00 *
Versandgewicht: 1.160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701511

Publikace se soustřeďuje na depoty kovových předmětů z doby bronzové, které byly nalezeny mezi lety 1990–2013 na území Čech a nejsou proto obsaženy v předcházejících syntézách o českých depotech zpracovaných V. Mouchou a O. Kytlicovou na konci 20. století. Prezentovány jsou výhradně  depoty, které jsou uloženy v muzeích nebo jiných oborových institucích. Depoty shromážděnými v ilegálních sbírkách se publikace nezabývá. 

 

42,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701282

Untertitel: Přínos archeologie k dějinám českého sklářství/ Beitrag der Archäologie zur Geschichte des böhmischen Glashüttens.

Die Publikation ist zweisprachig und enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse Langzeitstudien / Erzgebirge Wissen über die Geschichte der Glasherstellung. Erzgebirge, die bisher die historische Forschung vernachlässigt wurden, gehörte zweifellos im Mittelalter die wichtigsten Glasherstellung Regionen Böhmen. Dies wird deutlich durch die Ergebnisse der systematischen archäologischen Erforschung der mittelalterlichen Glashütte im östlichen Teil der tschechischen Erzgebirge belegt. Seine Entstehung und Entwicklung eng mit der Liquidierung der Folgen von Umweltkatastrophen, die im 70. bis 80. Jahre des letzten Jahrhunderts beeinflusst die lokale Vegetation verbunden. Systematische Oberflächensammlungen und Rettungs Experten aus Forschung durch Die meisten archäologische Arbeit (heute ÚAPPSZ Čech, v. V. I.) brachten die Menge Erkenntnisse, von denen einige waren bisher völlig unbekannt. Diese waren in erster Linie Hilfsmittel und Werkzeuge bei der Herstellung von Glasherstellern verwendet und Glasverarbeitung (Pfannen, Kasserollen, Töpfe Kühlung, Form předfukování ff.).

33,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701213

Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout do způsobu, jakým materiální kultura vytváří sociální vztahy mezi muži a ženami a jejich společenskými rolemi, a na základě mnoha různých faktorů pomáhá určit role a objasnit vzájemnou interakci obou pohlaví v pravěké společnosti.

V českém akademickém prostředí je genderová analýza jako vědecká metoda téměř neznámá, a to přes svoji objektivně vysokou úspěšnost, jak je patrné z publikovaných zahraničních projektů. Předkládaná publikace si klade za cíl ukázat na konkrétních příkladech její praktické využití při řešení některých archeologických problémů a zkoumání kulturních a sociálních komponent.

24,90 *
Versandgewicht: 470 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600686

Kniha pojednává o ústředním areálu vyšehradského hradiště představujícího v 11. a 12. století přední politické a mocenské centrum českého státu, na němž se téměř tři čtvrtě století nacházela panovnická rezidence. Vychází z komplexního zpracování rozsáhlých, avšak dosud nevyužitých pramenů získaných plošnými archeologickými výzkumy od r. 1924 do současnosti.

Sestává z 22 původních kapitol připravených specialisty na pravěkou a středověkou archeologii, bioarcheologické obory, historickou metalurgii a geologii. Po úvodní části (část I), přibližující okolnosti formování korpusu hmotných pramenů, jsou zařazeny analytické kapitoly věnované nálezům z pravěku (část II) a středověku až novověku (část III). Poslední část (část IV) předkládá syntézu a vyhodnocení poznatků a jejich zasazení do širšího archeologického a historického rámce.

Vedle vůbec prvního systematického zpracování pozůstatků pravěkého osídlení na Vyšehradě (starší a střední eneolit) tato monografie nabízí vhled do nejstarší etapy existence středověkého hradiště (cca 980–1070) a vykresluje stavební a urbanistickou podobu následné raně románské přemyslovské rezidence (cca 1070–1140), která o více než půl století předchází vznik kamenného paláce na Pražském hradě.

54,90 *
Versandgewicht: 3.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700777

Publikace je věnována evropsky proslulé archeologické lokalitě raného středověku, hradišti Valy u Mikulčic. Je obsahově i vizuálně atraktivním průvodcem po lokalitě, jejím výzkumu a nálezovém fondu. Shrnuje výsledky 60letého archeologického výzkumu lokality a uvádí je do souvislosti s historickým bádáním o Velké Moravě. předkládaný druhý svazek této řady je vizuálně atraktivnějším doplňkem svazku prvního z roku 2000. 

15,90 *
Versandgewicht: 490 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700763
27,00 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700749

Untertitel: Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města Pražského.

V monografii rozdělené do celkem 14 kapitol je prezentováno podrobné vyhodnocení souboru středověkých textilií, zasazeného do rámce celkových znalostí o středověkém textilním a barvířském řemesle. Součástí publikace je bohatý obrazový doprovod dokumentující všechny důležité položky popisované v textu a rovněž tabulkový katalog všech 1593 zpracovaných textilních fragmentů. V textech jednotlivých kapitol zaměřených postupně na textilie z vlněných, hedvábných a rostlinných vláken, na textilní výrobní postupy a na barvířské řemeslo, jsou vyhodnocena všechna dosud získaná data z textilně technologického průzkumu, optické mikroskopie, elektronové mikroskopie, spektrofotometrie, rentgenové fluorescence, radiokarbonového datování, kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Značná pozornost je věnována zachovaným krejčovským detailům, které jsou detailně popsány a fotograficky dokumentovány.

49,90 *
Versandgewicht: 2.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700648
12,00 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700522

Studie vychází z projektu „Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?“ Grantové agentury ČR, který byl zaměřen na poznání nejbližšího okolí a zázemí velkomoravského opevněného centra na Pohansku u Břeclavi. Pomocí povrchové prospekce, mikrosondáží i archeologického výzkumu byla zkoumána a analyzována sídelní struktura v okolí lidnatého centra a její vývoj od starohradištního do mladohradištního období (od 8. do 12. století). Kromě hledání sídelní struktury byla sledována i problematika odhadu počtu obyvatel raně středověkého centra i jeho subsistenční strategie. Původní představy o síti zemědělských osad zásobujících obyvatele velkomoravského Pohanska byly kriticky revidovány. Byl představen nový model, který vychází z absence časově shodného osídlení, pokud jsme vůbec schopni takové v archeologickém materiálu identifikovat, kritické revize konstrukčních prvků tradičního modelu a nových, či doposud přehlížených dokladů aktivní účasti obyvatel centra na zemědělské činnosti.

32,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600141

Publikace Krnov – historie, archeologie se vůbec poprvé komplexně zabývá středověkými a raně novověkými dějinami tohoto města.

Důležitá role ve vyprávění dějin Krnova připadla vedle historického bádání také archeologickým pramenům, které velmi barvitě přibližují život a fungování městského organismu. Archeologické odkryvy přinesly zcela nové poznatky o stavebním vývoji krnovských sakrálních objektů, o městském opevnění, proměnách veřejných prostranství a komunikací, podobě městského domu a jeho zázemí. Autoři publikace interpretují tyto nálezy v širších kulturněhistorických souvislostech a nabízejí čtenáři zajímavý vhled do každodennosti Krnovanů ve středověku a raném novověku. Součástí publikace je také katalog, ve kterém jsou představeny nejvýznamnější archeologicky nalezené artefakty, architektonické články a militaria ze sbírek Muzea v Krnově. Všechny kapitoly jsou bohatě doprovázeny obrazovými přílohami, které propojují výpověď archeologie s ikonografickými prameny, historickými plány a fotografiemi.

49,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700521

Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav - Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucelenou informaci o populaci pohřbené v tomto prostoru na konci 9. a v první polovině 10. století. Kniha se skládá z kompletního katalogu pohřebiště a z analytické a syntetické části, hodnotící funerální areál z pohledu archeologie, historie a antropologie. Integrální součástí knihy je také komplexní text o kosterních pozůstatcích z pohřebiště, kterou připravil tým pod vedením doc. Vladimíra Sládka z Univerzity Karlovy.          

39,90 *
Versandgewicht: 2.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700296

Hacksilver Hoard dating back to the end of the 10th century and found in Kojetín-Popůvky.

Depot z Kojetína má v rámci České republiky mezi nálezy 10. století důležité postavení-svým složením, zastoupením jednotlivých složek a svým umístěním v rámci středoevropského prostoru. Depot zlomkového stříbra z Kojetína obsahuje 150 zlomků islámských mncí a jede celý dirham, 54 celých západoevropských denárů a 77 jejich zlomků, 2 celé a 16 zlomků stříbrných šperků. Publikace přináší detailní katalog nálezu včetně analýz kovu. Text in Tschechisch und Engl.

 

39,90 *
Versandgewicht: 1.080 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402824

Sborník z mezinárodní vědecké konference. 

Právní archeologie je vědní obor, jehož předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky, je součástí právní historie a lze ji považovat za pomocnou vědu historickou. Právní archeologie má bohatou tradici, na kterou v současné době se jen velmi skromně navazuje. Prvními záblesky oživení této vědy byly dvě konference pořádané katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005 a 2006. Nicméně soustavný výzkum se nepodařilo podnítit. Proto v roce 2011 byla uspořádána mezinárodní konference pod názvem Právo a archeologie, jež si vzala za úkol podnítit soustavný výzkum a vytvořit základnu pro setkávání odborníků z různých akademických pracovišť, odborníků z praxe i státních i nestátních organizací.

14,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501360

Das Oppidum Hradiště bei Stradonice. Kommentierter Katalog der Münzfunde und Belege der Münzproduktion.

Publikace přináší kompletní soupis všech známých mincí a dokladů mincovní výroby pocházejících z oppida Stradonice. V kategorii jednotlivě nalezených mincí je v publikaci obsaženo 2481 mincí. Katalog vychází z nových typologických systrrémů pro zlaté a stříbrné mince, které jsou v publikaci zahrnuty. Kniha představuje výrazný mezník pro poznání české keltské mincovní produkce oppidálního období (LT D1).

74,90 *
Versandgewicht: 3.600 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
31 - 60 von 117 Ergebnissen