Archäologie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
61 - 90 von 114 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4700648
12,00 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700522

Studie vychází z projektu „Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?“ Grantové agentury ČR, který byl zaměřen na poznání nejbližšího okolí a zázemí velkomoravského opevněného centra na Pohansku u Břeclavi. Pomocí povrchové prospekce, mikrosondáží i archeologického výzkumu byla zkoumána a analyzována sídelní struktura v okolí lidnatého centra a její vývoj od starohradištního do mladohradištního období (od 8. do 12. století). Kromě hledání sídelní struktury byla sledována i problematika odhadu počtu obyvatel raně středověkého centra i jeho subsistenční strategie. Původní představy o síti zemědělských osad zásobujících obyvatele velkomoravského Pohanska byly kriticky revidovány. Byl představen nový model, který vychází z absence časově shodného osídlení, pokud jsme vůbec schopni takové v archeologickém materiálu identifikovat, kritické revize konstrukčních prvků tradičního modelu a nových, či doposud přehlížených dokladů aktivní účasti obyvatel centra na zemědělské činnosti.

32,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700521

Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav - Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucelenou informaci o populaci pohřbené v tomto prostoru na konci 9. a v první polovině 10. století. Kniha se skládá z kompletního katalogu pohřebiště a z analytické a syntetické části, hodnotící funerální areál z pohledu archeologie, historie a antropologie. Integrální součástí knihy je také komplexní text o kosterních pozůstatcích z pohřebiště, kterou připravil tým pod vedením doc. Vladimíra Sládka z Univerzity Karlovy.          

39,90 *
Versandgewicht: 2.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402824

Sborník z mezinárodní vědecké konference. 

Právní archeologie je vědní obor, jehož předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky, je součástí právní historie a lze ji považovat za pomocnou vědu historickou. Právní archeologie má bohatou tradici, na kterou v současné době se jen velmi skromně navazuje. Prvními záblesky oživení této vědy byly dvě konference pořádané katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005 a 2006. Nicméně soustavný výzkum se nepodařilo podnítit. Proto v roce 2011 byla uspořádána mezinárodní konference pod názvem Právo a archeologie, jež si vzala za úkol podnítit soustavný výzkum a vytvořit základnu pro setkávání odborníků z různých akademických pracovišť, odborníků z praxe i státních i nestátních organizací.

14,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700296

Hacksilver Hoard dating back to the end of the 10th century and found in Kojetín-Popůvky.

Depot z Kojetína má v rámci České republiky mezi nálezy 10. století důležité postavení-svým složením, zastoupením jednotlivých složek a svým umístěním v rámci středoevropského prostoru. Depot zlomkového stříbra z Kojetína obsahuje 150 zlomků islámských mncí a jede celý dirham, 54 celých západoevropských denárů a 77 jejich zlomků, 2 celé a 16 zlomků stříbrných šperků. Publikace přináší detailní katalog nálezu včetně analýz kovu. Text in Tschechisch und Engl.

 

39,90 *
Versandgewicht: 1.080 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501360

Das Oppidum Hradiště bei Stradonice. Kommentierter Katalog der Münzfunde und Belege der Münzproduktion.

Publikace přináší kompletní soupis všech známých mincí a dokladů mincovní výroby pocházejících z oppida Stradonice. V kategorii jednotlivě nalezených mincí je v publikaci obsaženo 2481 mincí. Katalog vychází z nových typologických systrrémů pro zlaté a stříbrné mince, které jsou v publikaci zahrnuty. Kniha představuje výrazný mezník pro poznání české keltské mincovní produkce oppidálního období (LT D1).

74,90 *
Versandgewicht: 3.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501359

Unikátní výpravná publikace vydaná k stejnojmenné výstavě přibližuje dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách, přičemž ohniskem zájmu jsou zcela unikátní nálezy, učiněné při výzkumu pohřebiště z 5. století n. l., objeveného v Praze-Zličíně.

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr v Praze 5 – Zličíně probíhal v letech 2005 až 2007. Provádělo jej nejprve Muzeum hlavního města Prahy a poté společnost Labrys o. p. s. V jeho průběhu bylo prozkoumáno celé pohřebiště z doby stěhování národů, náležící tzv. vinařické skupině a datované do druhé až třetí třetiny 5. století n. l. Bylo zde odkryto celkem 177 hrobů, čímž se toto pohřebiště stalo dosud nejrozsáhlejší prozkoumanou nekropolí z doby stěhování národů na území České republiky a jednou z největších i v kontextu širší střední Evropy.

Přestože podstatná část hrobů byla v minulosti vyloupena, představuje kolekce získaných nálezů naprosto unikátní celek. Byl zde nalezen dosud nejobsáhlejší soubor luxusních skleněných nádob na našem území, přičemž podstatná část získaných exemplářů byla ve vynikajícím stavu zachování a náleží mezi opravdové skvosty. Také soubor předmětů z drahých kovů má význam nejen vědecký, ale v řadě případů i mimořádně umělecký a estetický.

39,90 *
Versandgewicht: 1.580 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500989

Římské lampy byly charakteristickou formou vnitřního osvětlení. Díky reliéfním dekoracím se staly přitažlivými exponáty drobného umění v moderních sbírkách. V antickém světe však znamenaly mnohem víc — s distribuční sítí klenoucí se přes tři kontinenty, vyráběny zástupem výrobců pod řadou značek, s náboženským významem při uctívaní božstev a při posmrtném ritu i jako symbol vzdělání a studia nám umožňují objevovat antickou ekonomiku, kulturu, organizaci řemesla a běžný život v římských provinciích.

Publikace obsahuje rozsáhlý soupis 210 antických lamp z římského tábora Gerulata a přilehlého civilního osídlení. Lampy byly získány během archeologických výzkumů od roku 1961 až po dnešek v prostorech domů, pohřebišť, vojenských stavení a v opevnění římské tvrze na dunajském limitu, pocházejí z časového rozpětí od r. 80 do r. 350 po Kristu. Poprvé jsou nyní publikovány v jediném celku, barevně a s detailní analýzou typů, výrobních značek a ikonografie.           

37,90 *
Versandgewicht: 810 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601530
29,90 *
Versandgewicht: 1.730 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601138

VI. svazek řady publikující výsledky česko-bulharsko-britského výzkumu řeckého emporia Pistiros v Bulharsku je věnován publikaci pokladu 549 stříbrných a tří zlatých mincí, ražeb nástupců – diadochů Alexandra Velikého – Filipa III, Lysimacha, Kasandra, Demetria Poliorketa a Seleuka I. Byl uzavřen brzy po smrti Lysimachově v bitvě u Korupedia r. 281 a ukryt těsně před dobytím a zničením města Kelty v r. 279 př.Kr. Patřil patrně žoldnéři sloužícímu v Lysimachově armádě; hrací kámen (astragal), vložený do nádoby spolu s mincemi naznačuje, že šlo o gamblera. Poklad je jedinečný okolností, že byl odkryt v rámci řádného archeologického výzkumu, což umožňuje poznání situace jeho ukrytí, a také tím, že obsahuje mince, které byly vzorem prvním keltským ražbám v Čechách, kam se část keltského vojska z balkánského tažení vrátila.

35,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600948
31,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600796
27,00 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402795

I když výzkum klasické lokality evropského a možno říct i světového paleolitu u Dolních Věstonic už přes šedesát let neprovádí Moravské zemské muzeum, je s ním tato instituce historicky spjata víc než jakákoli jiná. Pod vedením profesora Karla Absolona zde byly odkryty největší plochy a vyzdviženy nejvzácnější nálezy, naleziště bylo představeno naší veřejnosti v pavilonu Anthropos na brněnském výstavišti a svět se o něm dozvěděl z řady článků v předním britském společenském žurnálu. Nálezy umění z doby lovců mamutů nemohou chybět v žádné učebnici pravěku ani v žádném kompendiu světového paleolitu. Soška věstonické Venuše, pro většinu lidí překvapivě drobná, se u nás stala symbolem pravěku a takřka posvátnou ikonou. Sídliště gravettienu pod Pavlovskými vrchy dala díky své mimořádné vyspělosti název skupině pavlovienu, protože obecný termín gravettien se pro ně již nezdál dost výstižný. Hlavně díky jim dnes můžeme hrdě konstatovat, že jsme tehdy poprvé (a naposled) kráčeli v čele vývoje lidské civilizace. Text in Tschechisch, Deutsch und Engl.

23,90 *
Versandgewicht: 730 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4600513

Katalog der archäologischen Funde von der Burg Košumberk, Teil 1: Die Gegenstände aus Metall. Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka.

9,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600499
27,00 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600496
56,00 *
Versandgewicht: 3.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600268

Die laténezeitliche Siedlungskeramik in Nordwestböhmen.

Práce se zabývá sídlištní keramikou od počátku pohřbívání na kostrových pohřebištích až po zánik laténské civilizace.

39,90 *
Versandgewicht: 1.900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4201612
80,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200683
Nová publikace autorského kolektivu Jiří Orna, Veronika Dudková, Jaroslav Pavelka a Tomáš Bernhardt přibližuje výsledky zpracování kolekce kompletně zachovaných tvarů vrcholně a pozdně středověkých keramických nádob ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Čtenář se dozví informace o výrobě a prodeji keramických nádob, o jejich užívání v domácnosti i o tom, jak ve středověku nakládali s domovním odpadem.
27,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600076

Publikace přibližuje archeologické poznání vývoje špitálního areálu sv. Máří Magdaleny a jeho svatyně. Zkoumané pozdně středověké a raně novověké pohřebiště je ukázáno z pohledu historického, antropologického a rozboru barokní hrobové výbavy. Nastíněna je také anabáze prohlášení reliktů špitálního kostela za kulturní památku.

29,90 *
Versandgewicht: 720 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101141

Prehistory of Český ráj and the Upper Pojizeří Region.Publikace je vydávána v souvislosti ze znovuotevřením expozice věnované počátkům osídlení na území geoparku UNESCO Český ráj. Zabírá chronologicky rámec od starší doby kamenné až po závěr raného středověku. Publikace je bohatě vybavena leteckými snímky lokalit, fotografiemi z archeologických výzkumů, mapkami, plány a fotografiemi archeologických nálezů.

15,90 *
Versandgewicht: 280 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4501381

Kolektivní monografie věnovaná problematice Velké Moravy na podkladu archeologických nálezů prezentovaných na exkluzivní putovní výstavě Velká Morava a počátky křesťanství. Řada z nich je společně se sumarizujícími studiemi a charakteristikou významných lokalit prezentována právě v této publikaci. Je zaměřena především na období rozkvětu velkomoravské říše, ale zdaleka neopomíjí časový úsek, který tomuto rozmachu předcházel, a adekvátní pozornost věnuje rovněž závěrečným fázím její existence s důrazem položeným na postupný vznik českého státu. V kontextu s 1150. výročím cyrilometodějské misie akcentuje taktéž  tematiku christianizace.

Výstava byla uvedena v Brně v Paláci šlechtičen (27. 11. 2014 – 28. 2. 2015), na Pražském hradě v Císařské konírně (17. 4. – 28. 6. 2015) a na Bratislavském hradě (7. 8. – 1. 11. 2015). Katalogová část publikace představuje vybrané artefakty, které jsou současně prezentovány i na probíhající výstavě. Při jejich výběru bylo dbáno na to, aby byly zastoupeny zejména ty z nich, jež dosud nebyly publikovány a zároveň byl preferován jejich pokud možno co nejširší provenienční a teritoriální záběr.

45,90 *
Versandgewicht: 2.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501140

Práce se zabývá paleolitickým osídlením východních svahů Drahanské vrchoviny (Vyškovsko, Prostějovsko). Autor vychází z publikované literatury, souborů štípané industrie uložených v muzejních sbírkách i z výsledku vlastních sběrů a archeologického výzkumu stratifikované lokality v Želči. Kromě soupisu jednotlivých lokalit obsahuje práce také technologicko-typologickou analýzu jednotlivých souborů a kapitolu věnující se sídelním strategiím jednotlivých v oblasti zastoupených technokomplexů.

22,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501129

Untertitel: Vybrané památky od pravěku do 20. století/ Selected sites from prehistory to the 20th century.

Archeologický atlas je pokusem o publikaci, jaká zájemci o českou archeologii stále schází. I v České republice sice existuje řada archeologických encyklopedií a průvodců; tato kniha se ale od nich liší. Jejím cílem není pouze sdělit čtenáři určitý soubor informací o archeologických nalezištích, nálezech a výzkumech, ale především naučit jej archeologické lokality vnímat, nalézt a pochopit logiku jejich výpovědi. K tomu směřují především nové podrobné mapy, údaje o poloze v zeměpisných souřadnicích a většinou nové, profesionálně zpracované terénní fotografie.

Pro publikaci bylo vybráno 105 archeologických lokalit z území Čech. S výjimkou několika málo míst s významnými archeologickými výzkumy a muzei jde vždy o lokality, na kterých jsou archeologické památky vidět na povrchu, ať už v reliéfu terénu, nebo ruinách staveb. Předložený výběr zahrnuje většinu známých a opravdu významných v terénu viditelných archeologických lokalit na území Čech, nicméně celý soubor byl sestaven především tak, aby zachycoval lokality typické v širokém spektru jejich podob, funkcí a stáří. Archeologické památky jsou v tomto svazku chápány v dosud neobvyklé šíři, a to od jeskyň osídlených v paleolitu po vesnice vysídlené po 2. světové válce.

31,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Vergriffen

Artikel-Nr.: 4501045

Untertitel: Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové.

Z obsahu: Raně středověké pohřebiště ve Vodičkově ulici. K historii a podobě kostela sv.Valentina na Starém městě pražském. Nález fragmentu gotického opevnění Malé Strany. Zaniklá usedlost čp.1 v Praze - Proseku ve světle písemných a archeologických pramenů. Odpadky z centra státu (archeologické nálezy v sociálním kontextu). neobyčejný nález exportního kraak porcelánu v Praze. Kaple sv.Felixe a Adaukta na Strahově v Praze.

27,90 *
Versandgewicht: 1.340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500766

Práce se zabývá deskripcí a definováním dvou keramických okruhů, typických pro kvalitativně vrcholnou velkomoravskou keramickou produkci – blučinským a mikulčickým. Vedle typologicko-technologického vydělení těchto dvou skupin keramiky je v knize na analýze zastoupení těchto okruhů v rámci několika sídlištních areálů mikulčického raně středověkého centra (včetně jejich stratigrafického rozboru) předložena hypotéza o dynamickém vývoji keramiky mikulčického okruhu, jehož vrchol spadá do „mladšího“ velkomoravského horizontu a je přerušen zřejmě náhlým a násilným zánikem Velké Moravy na počátku 10. stol., který je v Mikulčicích patrný v mnoha archeologických situacích. Zároveň je doložen chronologicky společný výskyt obou keramických okruhů a předložena otázka jejich původu, smyslu existence, funkce a geografického rozšíření. Mikulčický keramický okruh je též hypoteticky představen jako potencionálně chronologicky citlivý hmotný pramen, dle něhož je možno datovat kontexty do období vrcholné fáze Velké Moravy až po její zánik.

33,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500767

Práce všestranně (s pomocí řady dalších vědních disciplín) hodnotí slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích nedaleko Opavy (Slezsko). Kostrový ritus, způsob uložení zemřelých, zřetelná ideologická sevřenost celého aktu (rituálu) i výlučnost a jedinečnost materiální kultury jednoznačně hovoří v tom smyslu, že zde své zemřelé nepochovávala místní (domácí) populace, nýbrž cizí element, jímž byli noví příchozí přesunující se z centrálních oblastí Velké Moravy. Počátky pohřbívaní jsou kladeny do pokročilé 3. čtvrtiny 9. století, jeho závěr pak na přelom 9. a 10. věku.

43,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500623

Publikace se snaží přinést nové poznatky k úzce vymezenému tématu z historie naší archeologie, které však ve své době patřilo přední místo jak v kulturní politice našeho státu, tak na mezinárodním vědeckém poli. Málokterá oblast z nejstarších dějin lidstva budila tolik aktuálních otázek a pozornosti jako výzkum starší doby kamenné – paleolitu – v nadějném období dvacetiletého trvání Československé republiky mezi světovými válkami. V předkládaném textu, založeném na studiu pouze zčásti publikovaných přebohatých archivních fondů, se autor snaží hledat odpovědi na otázky, jež úzce souvisí s dějinami archeologie. Jak se vlastně měnil její obraz v závislosti na době a místě pozorovatele? A to nejen u těch, kteří obor vnímali jako striktně vědeckou disciplínu, ale také z pohledu nadšených zájemců a laického publika, jež se s výsledky archeologické vědy nějakým způsobem pokoušelo identifikovat.

22,90 *
Versandgewicht: 870 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500621

 Z obsahu: Z centra Velké Moravy na periferii přemywlovského státu. Vybrané otázky mikulčické aglomerace v 9.- 13.století. Beobachtungen zum Verhältnis von Burg und Dorf im hohen Mittelalter.  Lidé svatého Štěpána. Putování moravským venkovem knižecího věku. K počátkům vodních mlýnů v českých zemích aneb o existenci vltavských jezů a hydraulických  lmýnů v Praze 10. století. Zkrocení lesa a krajiny v imaginaci pozdního středověku. Strukturální společesnká změna konce 8. a 1. poloviny 9. století. Bibliografie prací prof. PhDr. Jana Klápště.

24,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500620

Neolit, neolithic period, archeologické nálezy, antiquities, typologie (archeologie), typology (archaeology), neolitické domy, demografie, demography, sociální archeologie, struktura osídlení, kultura s lineární keramikou, bandkeramik culture, kosterní pozůstatky živočichů, animal remains (archaeology), ornamenty, ornaments, antropomorfismus, anthropomorphism, zoomorfismus, hroby, graves, lovci, hunters, pastevci, herders, zemědělci, agriculturists. 1. knižní vydání.

24,90 *
Versandgewicht: 770 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
61 - 90 von 114 Ergebnissen