Archäologie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
91 - 114 von 114 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4500619

Untertitel: Výsledky archeologického a paleobotanického bádání. Wirtschaft und Lebensraum in der frühmittelalterlichen Siedlungsagglomeration von Žatec. Die Ergebnisse der archäologischen und paläobotanischen Forschung.

Od roku 1992 jsou v Žatci prováděny záchranné archeologické výzkumy, které se dotýkají především osídlení ranného středověku. Za uplynulé období byly v různém měřítku prozkoumány mnohé sídlištní situace, fortifikační systémy, výrobní objekty a šest románských kostelů s nekropolemi. Nálezy dokládají velký význam žatecké aglomerace od 9. do 1. pol. 13. století. Některé problémy lze řešit na základě archeologických pramenů tvořených zbytky hmotné kultury, jiné s pomocí enviromentálních analýz. Jsou to otázky ohledně vlivu člověka na krajinu v okolí lidnaté aglomerace spojené se zemědělstvím a řemeslnou činností. Systematicky jsou odebírány vzorky vrstev a výplní zahloubených objektů s důrazem na jejich jasný nálezový kontext a početný datovací materiál. Plavením je získáván dostatek makrozbytkového rostlinného a živočišného materiálu. Z týchž vzorků jsou odebírány i vzorky na pylovou analýzu. Cílem je rekonstruovat životní prostředí a ekonomiku raně středověké aglomerace.

23,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500528

Untertitel: Střední Podunají mezi pravěkem a historií.

Název „Moravské křižovatky“ odráží postavení Moravy ve středoevropském mladším pravěku v dlouhém časovém úseku od doby bronzové po stěhování národů. Díky poloze při nejvýznamnějších komunikačních trasách napříč Evropou, tj. při jantarové stezce a podunajské cestě, přijímala Morava impulzy, ideje i hmotné produkty, a jistě také skupiny osob z různých částí Evropy. Zároveň byla významnou tranzitní oblastí. V době bronzové a halštatské je pro Moravu charakteristická otevřenost vůči západní i jihovýchodní Evropě a vazba ke střednímu Podunají. V době laténské vytvořila Morava spolu s jihozápadním Slovenskem a Dolním Rakouskem kulturně příbuznou oblast, vymezující se vůči Bavorsku i Čechám. Takovou rozmanitostí hmotné kultury, jakou vidíme v tomto středoevropském prostoru mj. v laténských hrobech, s prvky i artefakty původem z nejrůznějších částí Evropy, se může chlubit málokteré území. Také v době římské byla Morava, bezprostředně sousedící s římským limitem, velmi blízko ohniskům tehdejšího politického a ekonomického vývoje. Poloha na rozhraní mezi kulturními zónami hrála významnou roli i v období stěhování národů.

67,90 *
Versandgewicht: 3.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500359

Untertitel: Kláštery ve středověkých městech střední Evropy/ Monasteries in medieval towns of central Europe. Archeologické výzkumy na památkových objektech/ Archaeological excavations at protected monuments.

Recenzované periodikum/ Reviewed priodical.  Sborník je sestaven z příspěvků konference FUMA, ovšem doplněných o aktuální příspěvky o probíhajících či nedávno ukončených archeologických, ale také navazujících stavebně-historických průzkumech. Jde především o výzkumy a průzkumy v prostředí historických měst, kde je spojení obou vědních disciplín tradičně velmi těsné.  

  

28,90 *
Versandgewicht: 1.030 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500357

Untertitel: Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku.

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě představující unikátní movité nálezy, které doposud nebyly vystaveny a většinou ani podrobně publikovány.

10,90 *
Versandgewicht: 240 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500237

Publikace "Neolitizace aneb setkání generací" předkládá čtenáři výběr příspěvků ze stejnojmenné konference, kterou uspořádal Ústav pro archeologii FF UK v Praze ve dnech 13. a 14. března 2014.Tematicky jsou příspěvky věnovány řadě dílčích problémů studia mladší doby kamenné se záměrem určitého bilancování dosavadních výsledků.

23,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500085

Kniha seznamuje širokou veřejnost s nejnovějšími archeologickými poznatky o vzniku a vývoji naší krajské metropole od pravěku do vrcholného středověku. Publikace je členěna do 11 hlavních kapitol. Po úvodních partiích, které se věnují například zhodnocení dosavadního archeologického i historického bádání a jejich hlavním představitelům, následuje hlavní část, která se zabývá vznikem města a jeho podobou ve 13. až 15. století. Zvláštní pozornost autoři soustředili na středověké hospodářství města, to znamená jednotlivá řemeslná odvětví i obchod. Kromě vlastního města je kladen důraz i na předměstí i okolní vsi, které již od středověku tvoří městský region. Některým dílčím tématům z minulosti středověkého Hradce jsou věnovány kratší doprovodné texty, kde se čtenáři dozvědí například o počtu obyvatel města, hygieně, pohřbívání a dalších zajímavostech.

12,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500017

Cílem práce bylo vypracování topografie reprezentativních nálezů skel z období vrcholného středověku v Praze a posouzení vybraných souborů s přihlédnutím k sociálně-ekonomickému postavení naleziště. Práce je členěna do svou základních okruhů, z nichž první tvoří komentovaný katalog nalezišt´s důrazem na archeologii skleněných nálezů. Druhá část je zaměřena, vedle stručného vyhodnocení nálezů z typologicko-chronologického hlediska, na posouzení vypovídajících možností skel pro studium společenského a ekonomického postavení svých uživatelů.

26,90 *
Versandgewicht: 930 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402964
19,90 *
Versandgewicht: 460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402749

Rozsáhlá monografie autorského kolektivu přibližuje minulost chanovického zámku z mnoha úhlů pohledu.

Písemné prameny (Martin Ebel), stavební vývoj (Jan Anderle), archeologické situace (Jindra Hůrková), stavební materiály (Michal Tetour-Jindra Hůrková), keramika (Pavlína Schneiderwinklová), kachle (Michal Tetour-Jindra Hůrková), sklo (Michal Gelnar), mince (Jiří Hána), kovy (Rudolf Krajíc), kamenné výrobky a předměty z organických hmot (Jindra Hůrková), přírodní prostředí a strava (Petr a Romana Kočárovi, Zdena Sůvová, Jan Anderle).

47,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402164

Kniha poskytuje komplexní pohled na archeologickou lokalitu Wad Ben Naga v dnešním Súdánu, jež je v současnosti předmětem odborného zkoumání týmu Národního muzea. Wad Ben Naga patřilo mezi nejdůležitější náboženská a hospodářská centra Merojského království (asi 300 př. n. l. – 350 n. l.). V knize je věnována pozornost vývoji a charakteru osídlení od nejstarších období po současnost, geologii širšího okolí lokality či historii objevování Wad Ben Naga prostřednictvím poznatků prvních evropských návštěvníků, kteří sem zavítali v průběhu 19. století. Samostatně jsou představeny hlavní archeologické objekty na lokalitě a významné nálezy v nich učiněné. Problematiku dokreslují kapitoly věnované obecnějším tématům archeologie Súdánu. Text in Engl.

38,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4401156

Kniha shrnuje výsledky autorovy spolupráce s archeology během zhruba 35 let a systematicky charakterizuje kamenné suroviny, které byly používány v pravěku. Pokrývá prostor České a Slovenské republiky, Maďarska, Polska, východní části Německa (Sasko, Durynsko, Bavorsko) a severního Rakouska (Dolní a Horní Rakousko, Burgenland). Úvodem jsou potenciální zdroje vhodných hornin zařazeny v geomorfologickém a geologickém kontextu. Dále jsou specifikovány přírodovědné metody využívané při určování surovin kamenných artefaktů. Nejrozsáhlejší kapitola detailně popisuje jednotlivé suroviny na štípané artefakty, podobně jsou zpracovány i horniny používané na broušené sekery a sekeromlaty, nátepní destičky, brousky, drtidla a mlecí kameny, kamenné přesleny. Pozornost je věnována také zdrojům kamenné soli, používání fosílií v pravěku a problematice kamenných pseudoartefaktů či falzifikátů.

66,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400323

This extensive anthology was created to mark the sixtieth birthday of doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., mediaeval archaeologist and Director of the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Brno. It is therefore devoted to three major topics relating to the history of mediaeval Central Europe: the legacy of the oldest Slavic states, the day-to-day life of mediaeval man, and the milieu of the mediaeval power elites.
This book presents professionals, students and anyone interested in mediaeval history a total of 37 articles written by 45 authors from the Czech Republic and abroad. In addition to the predominantly Czech studies, it also contains texts in Polish, Slovak and German; the findings presented here are made generally more accessible by extensive English résumés together with introductory précis and keywords. The outer cover of the publication, with its fixed binding, laminated plates and coated paper, matches the high standard of the contents, printed in B5 format and containing high quality images (with 270 mostly colour illustrations). 

 

49,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400308

Svazek je věnován několika menším hrobkám z nepálených cihel, jež leží v jižním Abúsíru východně od Karovy a západně od Neferinpuovy mastaby. Kaiemcenenetova hrobka pochází z 5. dynastie a kolem ní a pod ní se podařilo identifikovat jednoduché struktury staršího i mladšího data. Několik malých hrobů bylo postaveno východně a severovýchodně od hrobky v 6. dynastii. Svazek obsahuje archeologickou zprávu, analýzu keramických a antropologických nálezů a organického materiálu.

 

69,90 *
Versandgewicht: 1.230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400307
69,90 *
Versandgewicht: 940 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400091

The best of the Archaeological Collection of František Vildomec. Katalog Vildomcovy archeologické sbírky s kresbami a fotografiemi vybraných pravěkých památek z této kolekce, které jsou všeobecně počítány mezi skvost materiálního odkazu našich prapředků. Vildomcova boskovštejnská sbírka, přesněji řečeno sbírky - byly totiž dvě - je velmi rozsáhlá a zahrnuje památky od mladší doby kamenné (neolitické) po středověk. Neolit, zvláště kultura s tzv. moravskou malovanou keramikou z vrcholné fáze neolitu, z doby zhruba mezi léty 4800-3500 starého letopočtu, však v ní převládají. To proto, že budovatel obou sbírek, boskovštejnský pan řídící učitel a znamenitý archeolog František Vildomec patřil mezi průkopníky bádání o neolitu a většinu svého života věnoval výkopům neolitických sídlišť na jihozápadní Moravě. Z těchto vykopávek pak získal stovky keramických nádob, atraktivních ženských hliněných sošek - „Venuší“, desítky tzv. kultovních předmětů a velké množství kamenných, kostěných, parohových předmětů, ozdob z mušloviny atd., a to všechno ukládal do svých sbírek v rodinné vilce na okraji malebné obce Boskovštejn na Moravskobudějovicku.

 

23,90 *
Versandgewicht: 770 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4300189

A discussion of the concept of alterity and icons in the Egyptian New Kingdom war reliefs. Also covered is the concept of drama, and how it is present in these narrative representations.

65,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4300188

More than a century after the publication of the first volume of the pioneer work by G. Möller, the authors have studied in detail a hitherto largely neglected group of sources – builders‘ inscriptions and masons‘ marks. The first volume of a planned series of Old Kingdom Hieratic Paleography thus represents a unique tool for work with these types of inscriptions, and an important broadening of our knowledge of the ancient Egyptian script

22,90 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201483
Publikace přináší vyhodnocení výsledků terénního výzkumu jedné z nejvýznamnějších žárových nekropolí lužické kultury v severozápadních Čechách, který prováděl v Chodounech s delšími či kratšími přestávkami v letech 1958 – 1973 Jiří Hrala, ale k jehož komplexnímu zpracování se již nedostal. Práce obsahuje katalogový soupis všech zkoumaných hrobových celků s vyobrazením relevantních nálezových situací a signifikantního hrobového inventáře. Za účelem detailního chronologického zařazení nalezených hrobových celků je velká pozornost věnována typologickému a chronologickému rozboru jednotlivých kategorií artefaktů. Sledována je i podoba hrobů z hlediska konstrukce hrobové jámy, četnosti hrobové výbavy nebo způsobu uložení pozůstatků pohřbených jedinců.
19,90 *
Versandgewicht: 670 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201070
V létě roku 2002 bylo na lokalitě Hoštice I objeveno pravděpodobně největší pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů v ČR. Bylo vyzvednuto 139 kostrových hrobů a 4 hroby žárové. Kniha obsahuje výsledky komplexní antropologické analýzy pohřebiště zahrnující demografickou analýzu, metrickou analýzu, paleopatologickou analýzu, analýzu stravy, analýzu krevních skupin, rekonstrukci podoby podle lebky a genetickou analýzu .
29,90 *
Versandgewicht: 560 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200031

Neolithische Siedlungsregionen in Böhmen (ca 5300-4400 v. Chr.): Die Region Litoměřice.Práce je rozdělena do pěti kapitol. Základ tvoří kap. 2 - Severozápadní Čechy - region Litoměřicko. V ní jsou presentovány neolitické nálezy z jednoho z nejbohatších sídelních regionů v Čechách: přehledně osídlení kultury s keramikou lineární a ojedinělé nálezy kamenné industrie, detailně kultury s keramikou vypíchanou a pozdně lengyelskou. Materiálová část se skládá ze seznamu a popisu lokalit, tabelace a obrazové dokumentace všech dostupných nálezů. Rozbor se věnuje hodnocení nálezového stavu, vztahu osídlení k přírodnímu prostředí, sídelním strukturám (dělení na mikroregiony, areály a mikroareály), datování nálezů a vývoji neolitických kultur v daném regionu. Kap. 3 - neolitické sídelní regiony v Čechách - význam a postavení Litoměřicka v rámci osídlení celých Čech. Kap. 4 - Čechy v době kultury s keramikou vypíchanou - otázka vzniku, šíření i zániku jmenované kultury v Čechách.

29,90 *
Versandgewicht: 1.390 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101876

Kniha je věnována nejstarší historii Braškova, která se začala psát před neuvěřitelnými 750 000 lety. K objevu sídliště staropaleolitických lovců a sběračů na úpatí kopce Horka došlo při stavbě dálnice v r. 1999. Jejím objevitelem byl Jan Fridrich. Jedná se o lokalitu, potvrzující správnost vyčlenění přezleticienu jako středoevropské facie acheullénu s.l. na území současných Čech. Z naleziště silně postiženého postdepozičními vlivy byla získána velká kolekce kamenné štípané industrie (několik tisíc kusů artefaktů) vyrobené z místního buližníku, která umožnila verifikovat úroveň technologické zdatnosti nositelů přezleticienu v návaznosti na detailně provedenou typologickou a morfometrickou analýzu nalezené kolekce kamenné štípané industrie. Výsledky zpracování inventáře této lokality navíc umožnily podstatně lepší komparaci přezleticienu s nalezišti téhož okruhu v Evropě a na Blízkém Východě.

26,90 *
Versandgewicht: 760 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101717
Sborník přináší příspěvky přednesené koncem roku 2007 na kolokviu „Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel“, které proběhlo za účasti archeologů, architektů, antropologů a památkářů v Moravském zemském muzeu v Brně. Kromě statí věnovaných stavební podobě a historickému vývoji jsou příspěvky zaměřeny i na některé z detailů každodenního života středověkých opevněných sídel, skladbu potravy či výzbroj. Největší prostor zaujímá hrad Skály (Štarkov) u Jimramova, který je představen v širších souvislostech, zařazeny jsou však i přípěvky k dalším šlechtickým sídlům, Cimburku u Městečka Trnávky, Újezdu u Kunštátu, Slezkoostravskému hradu či nosislavské tvrzi.
25,90 *
Versandgewicht: 385 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101425

Kniha navazuje na 1.díl, vydaný v roce 2005 s názvem Vladař, Hradiště Vladař u Žlutic-Tajemství minulosti. Je věnována aktivitám Občanského sdružení Vladař, který se snaží o výzkum této archeologické lokality.

13,90 *
Versandgewicht: 265 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101185
Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLI. mezinárodní konferenci archeologie středověku s hlavním zaměřením Život středověkého člověka od kolébky do hrobu, Pardubice, 21. - 25. září 2009.
46,00 *
Versandgewicht: 1.010 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
91 - 114 von 114 Ergebnissen