Religion

Religion


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
121 - 150 von 278 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4501364

Autory textu jsou historikové Husitského muzea PhDr. Zdeněk Vybíral, PhD. a Mgr. Jakub Smrčka, ThD. Kniha je doplněna bohatým obrazovým materiálem a fotografiemi a vychází u příležitosti 600 výročí upálení Mistra Jana Husa.

25,90 *
Versandgewicht: 960 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501068

Untertitel: Tři kázání P. Josefa Toufara.

Kniha přináší dosud neznámé texty P. Josefa Toufara (1902-1950), čihošťského faráře umučeného komunistickou Státní bezpečností, které pronesl v posledním půlroce svého života. Doprovází je zasvěcený životopis a příběh exhumace jeho ostatků z pera Miloše Doležala, dále krátké texty historika a kněze Tomáše Petráčka a architekta Norberta Schmidta. V knize jsou publikovány dosud neznámé archivní fotografie. Vydáno u příležitosti slavnostního uložení ostatků P. Josefa Toufara v Číhošti 12.července 2015.

8,90 *
Versandgewicht: 80 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501179

Soubor studií předních českých historiků o našich nejstarších národních patronech - sv. Ludmile, sv. Václavu, sv. Vojtěchu a sv. Prokopovi s úvodním slovem arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky a Karla Schwarzenberga. Obsah: J. Sláma - Čechy za života našich nejstarších národních patronů; Legendy vyprávějící o životech našich nejstarších národních patronů; Z. Hledíková a J. Sláma - Svatá Ludmila; J. Sláma - Kníže sv. Václav; T. Petráček - Vojtěch- Adalbert; P. Sommer - I byl svatý opat Prokop, rodem Čech; Z. Kuchyňka - Místa spojená se životem našich nejstarších národních patronů. Obrazový doprovod tvoří fotografie sbírkových předmětů z muzeí v Berouně, Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Kladně, Mělníce, Příbrami a Vlašimi, příspěvkových organizací Středočeského kraje.  

22,90 *
Versandgewicht: 370 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501144

Untertitel: Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími 600.výročí upálení Jana Husa, 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. 

Kniha přináší nejprve dva výmluvné životní příběhy z doby rekatolizace v průběhu 18. století a poté několikero vyprávění ze života potomků českých exulantů, našich současníků – reemigrantů, jejichž předkové museli pro své svědomí opustit české země. V druhé části knihy autorka sleduje červenou nit táhnoucí se od M. Jana Husa přes konfesionalizaci a náboženskou emigraci až k reemigraci a přesvědčivě nastiňuje velkolepou koncepci tohoto období našich národních i evropských dějin, jehož hodnocení zůstává dodnes živou a nedořešenou otázkou.

22,90 *
Versandgewicht: 790 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600793

Publikace je věnována životu a dílu Josefa Ondřeje Lindauera (1784-1850), který byl v letech 1846-1850 třetím českobudějovickým biskupem. Navazuje tak na řadu odborných monografií a studií věnovaných jeho předchůdcům Janu Prokopu Schaaffgotschovi a Arnoštu Konstantinu Růžičkovi. V knize jsou představeny dvě etapy Lindauerova života: doba než se stal českobudějovickým biskupem (do roku 1845) a posléze období biskupského působení (1846-1850).

14,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500770

Monografie o České pravoslavné církvi se věnuje doposud málo probádanému období let 1938–1945.

Pravoslavní „Gorazdova směru“ patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám. Přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického odboje. Míra perzekuce, která postihla věřící této církve po odhalení sedmi československých parašutistů v pravoslavném chrámu v Resslově ulici v Praze, byla nebývalá. Dne 3. září 1942 byli kaplan Vladimír Petřek, předseda sboru starších pražské církevní obce Jan Sonnevend, farář Alois Václav Čikl a vladyka Gorazd stanným soudem odsouzeni k trestu smrti. Mezi zadrženými se ocitly další pravoslavné rodiny, jejichž členové později našli smrt v mauthausenském podzemním bunkru.

Publikace se toto hojně studované téma snaží nahlížet komplexnějším pohledem, který odkrývá i dosud téměř neznámou kapitolu proněmecké kolaborace jednotlivců z řad duchovních České pravoslavné církve.

Závěrečná část knihy obsahuje soubor 35 dosud převážně nepublikovaných dokumentů.

16,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500055

Kompletní vydání s původními poznámkami.

Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání (1579-1594) byla i mimořádným dílem knihtiskařským. Teologové jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český jazyk. Při své práci vycházeli z původních textů a podařilo se jim nově přetlumočit biblickou zvěst do podoby, která ani dne neztrácí na přímočarosti a jazykovém půvabu. Kralický překlad významně ovlivnil nejen českou biblickou teologii, ale i pozdější české překlady a v podstatné míře také vývoj českého spisovného jazyka a jeho pravopisu.

Bible kralická bez poznámek j známa mnoha generacím čtenářů. První vydání Bible kralické však bylo šestidílné a vynikalo rozsáhlým poznámkovým aparátem. Ten byl dosud pro většinu čtenářů neznámý nedostupný. Až nyní vychází kompletní kralický překlad (včetně deuterokanonických knih) v jednom svazku, a to včetně původních poznámek.

109,90 *
Artikel-Nr.: 4500870

Jak probíhala misijní činnost v Orientu? Byla Františkánská církev ušetřena skandálů? Jako první česká publikace přináší kniha základní přehled dějin františkánských misií v Číně od prvních katolických vyslanců do Mongolské říše v polovině 13. století až do Velké perzekuce na konci 18. století.

Kniha v úvodu seznamuje čtenáře s vývojem styků mezi křesťanskou Evropou a Čínou v uvedeném období.

Encyklopedická část je věnována významným františkánským misionářům a jejich činnosti, velká část je zaměřena na novověké misie. V knize najdete rozsáhlé informace o příslušných náboženských řádech i o církevním členění mongolské i novověké Číny v rámci františkánské administrativy.

24,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600571

Hlavním smyslem navrácení církevního majetku je svoboda církví odpovědně řídit sebe samy. Svědectví, jak svěřené jmění církev spravuje, je součástí věrohodnosti jejího poslání. Jednotlivé příspěvky známých českých autorů přinášejí podněty z rozmanitých zorných úhlů k utváření spirituality křesťana, která zohledňuje požadavky chudoby v kontextu solidarity s potřebnými a uvědomuje si nezbytnost výchovy k utváření alternativního životního stylu. V moudrosti církve lze najít mnoho užitečného, i to, jak naplnit úkol péče o domov v nelehké roli správce pozemských statků.

24,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401617

Pod označením svätí slovanskí sedmpočetníci sa dnes rozumie skupina svätých označovaná ako osvietitelia, učitelia či apoštoli slovanských národov. Do tejto skupiny patria sv. Cyril, Metod a ich učedníci a spolupracovníci sv.Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva. monografia sa venuje otázkám sformovania skupiny svätých sedmopočetníkov a vzniku ich společnej úcty. Autor predstavuje osobnosti a diela piatich najvýznamnejších učedníkov solúnskych bratov. osobitú pozornost´venuje aj otázke likvidácie byzantsko-slovanskej misi na našom území a spresňuje ich datovanie. 

23,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500718

Katolický teolog se vyrovnává s palčivou otázkou, kterou je pro katolíky i pro náš národ postava Jana Husa a husitství. Kniha je určena všem, které zajímá současný postoj katolíků k Janu Husovi a husitství.

 

22,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301379

Ponúkaný knižný titul má ambíciu predstaviť dominikánov v trochu inom, širšej čitateľskej verejnosti menej známom svetle. Ak sa dnes povie „dominikán“, väčšina opýtaných si predstaví prísneho, až krutého inkvizítora bezohľadne posielajúceho odsúdenca na hranicu. Inkvizičná činnosť spojená s niektorými neakceptovateľnými postupmi je dejinnou stigmou, ktorej sa Rehoľa kazateľov len ťažko zbavuje. Pisateľským zámerom autora je priblížiť originálne postupy a inovácie zrodené v dominikánskom prostredí 13. storočia v oblasti systematického vzdelávania a intelektuálnej formácie. Jednotlivé kapitoly približujú čitateľom cestu, ktorú dominikáni, ako rehoľná inštitúcia vrcholného stredoveku, prešli na ceste sebarealizácie sa v prostredí 13. a začiatku 14. storočia. Spomenuté originálne postupy a inovácie u dominikánov vznikli v korelácii s rozvojom univerzitných korporácií v konfrontácii s dobovým sociálno-náboženským prostredím ako odpoveď na vznesenú požiadavku po koncepčnom dlhodobo udržateľnom pokresťančení spoločnosti predovšetkým v mestách. Už samotné integrovanie intelektuálnych aspektov života do rehoľnej inštitúcie vrcholného stredoveku v miere, v akej sa to podarilo práve dominikánom, predstavuje v monastickom prostredí revolučný fenomén, aký nemal dovtedy v dejinách mníšskeho, resp. rehoľného života obdobu. Viaceré z nich sa stali inšpiráciou aj pre iné cirkevné inštitúcie a ich stopy nachádzame v akademickom prostredí dodnes.    

 

31,90 *
Artikel-Nr.: 4500624

Kniha je věnována prvním šedesáti letům existence českobudějovické diecéze, tj. rokům 1785-1845, která pokrývají episkopáty prvního a druhého českobudějovického biskupa - Jana Prokopa Schaaffgotsche a Arnošta Konstantina Růžičky.

Nejprve kniha popisuje období před založením biskupství (1. kapitola), konkrétně církevně-politické dění za vlády císařovny Marie Terezie (1740-1780) a státní církevní politiku za samostatného panování jejího syna Josefa II. (1780-1790). Následující kapitola se věnuje stavu církve na jihu Čech v čase tereziánských a josefínských reforem (2. kapitola).

Dalším tématem, které kniha zpracovává (3. kapitola), je samotný proces založení českobudějovické diecéze. Následující část knihy (4. kapitola) je věnována diecézi za působení jejího prvního biskupa v letech 1785-1813.

18,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600338

protestantské církve - Česko - 15.-21. století, protestantské učení - Česko - 15.-21. století, církevní dějiny - Česko - 15.-21. století, církevní život - Česko - 15.-21. století, křesťanství a společnost - Česko - 15.-21. století   

26,90 *
Versandgewicht: 640 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400996

Poválečné období a zejména události roku 1948 znamenaly pro českou katolickou církev, stejně jako i pro celou svobodně smýšlející československou společnost, těžkou ránu. Komunistický režim systematicky likvidoval demokratické občanské svobody a práva, včetně svobody svědomí. Zvlášť důrazně vystupoval proti církvi římskokatolické, kterou považoval za svého hlavního ideového protivníka. Publikace Diktatura versus naděje, připravená předními odborníky, mapuje pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989 ve všech aspektech a historických souvislostech. Představuje rovněž významné a dosud nepublikované archivní dokumenty a fotografie.

14,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500587

Untertitel: History of the Franciscan college of the immaculate conception of the Virgin Mary in Prague.

At the end of the sixteenth century, Queen Elizabeth I forced the Irish Franciscans into exile. Of the four continental provinces to which the Irish Franciscans fled, the Prague Franciscan College of the Immaculate Conception of the Virgin Mary was the largest in its time. This monograph documents this intense point of contact between two small European lands, Ireland and Bohemia. The Irish exiles changed the course of Bohemian history in significant ways, both positive — the Irish students and teachers of medicine who contributed to Bohemia’s culture and sciences— and negative — the Irish officers who participated in the murder of Albrecht of Valdštejn and their successors who served in the Imperial forces. Dealing with a hitherto largely neglected theme, Parez and Kucharová attempt to place the Franciscan College within Bohemian history and to document the activities of its members. This wealth of historical material from the Czech archives, presented in English for the first time, will be of great aid for international researchers, particularly those interested in Bohemia or the Irish diaspora.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402328

Publikace vychází k 350. výročí hradecké diecéze a je zatím nejrozsáhlejší monografií o dějinách zdejšího biskupství. Čtenáři v ní najdou medailonky všech biskupů včetně dosud nepublikovaných podrobností, vyčerpávající výklad o proměnách jejich sídel i o uměleckých dílech, která je zdobila.

39,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402544

Podstatnou část sborníku tvoří diskusní příspěvky, komentáře a názory, vyslovené v průběhu workshopu, který společnost Labartt Services, s. r. o., pod názvem Církve a investice do nemovitostí uspořádala ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team dne 23. května 2014.

13,90 *
Artikel-Nr.: 4500185

Edice pramenů z let 1438-1521/ Editio fontium ad Bohemiam Moraviam que spectantium annis 1438-1521.

Edice pramenů dokládajících svěcění duchovních církve podjednou v uvedeném období zahrnuje dvě části pramenů. První, registra zvaná Libri formatarum, obsahuje záznamy o svěceních při římské kurii. Doklady o svěceních českých kleriků mimo římskou kurii se pak dochovaly ve formě opisů v tzv. administrátorských aktech. Edice jsou provázeny úvodními studiemi a několika typy rejstříků.

15,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500101

Alois Musil (1868–1944) byl jedním z nejvýznamnějších českých orientalistů, který právem získal světový ohlas. Jako katolický kněz a „exponent rakousko–uherského dvora i buržoazního Československa“ byl komunistickým režimem systematicky vytěsňován z čítanek i z paměti národa. Částečné nápravy tohoto stavu se daří dosáhnout až od devadesátých let dvacátého století. Musilovy práce zůstávají dodnes pro badatele nenahraditelným zdrojem informací. Jeho vědecký záběr byl obrovský a stejně rozsáhlé je i zanechané dílo. Stal se spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů a přátelství domorodců mu umožnilo shromáždit poznatky využívané biblisty, etnografy, religionisty, kartografy či archeology. Dosud nepublikovanou monografii o historii, věrouce a různorodých proudech nejmladšího monoteistického náboženství s názvem Ze světa islámu autor dokončil v roce 1941, v protektorátní době ale nemohla být vydána. Musilův pohled na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu. Z pera katolického kněze je navíc důležitým příspěvkem k mezináboženskému dialogu. Úvodní studie Luboš Kropáček, Jaroslav Franc a Pavel Žďárský.

25,90 *
Versandgewicht: 980 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500077

Kniha podává ucelený přehled o podobě základních bohoslužebných forem Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě od jejích počátků kolem roku 1457 až do bitvy na Bílé hoře r. 1620.

Autorka mapuje historický vývoj bratrské liturgie a základní prameny pro její zkoumání. Načrtává její teologické předpoklady, podobu církevního roku a typické znaky bohoslužebných prostor starých bratří. Zabývá se otázkami, nakolik se bratrská liturgie proměňovala a zda lze její vývoj pokládat za kontinuální. Současně sleduje nejen její vymezování vůči liturgii církve římskokatolické, ale i jistou návaznost na předreformační tradici. Zaznamenává také pozdější vstřebávání vlivů českého a evropského protestantismu. Hlavní pozornost věnuje autorka období nejintenzivnější práce na liturgických formách pod vedením bratrského biskupa Lukáše Pražského v první třetině 16. století. Podrobně rozebírá bratrskou bohoslužbu slova a bohoslužbu při vysluhování sedmi svátostí: křtu, biřmování a potvrzení dětí (konfirmaci), večeři Páně, ordinaci, pokání, manželství a pomazání nemocných. Ve světle nových nálezů podrobně pojednává o vleklém sporu o užívání perikop mezi bratrskými teology.

29,90 *
Versandgewicht: 830 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500075

Untertitel: K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi.

Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima 13. až 16. století.Kult zpočátku variabilní světecké skupiny, složené převážně ze starokřesťanských světců a světic, se od 14. století intenzivně šířil ze svého centra mezi Kremží, Pasovem, Řeznem a Brixenem do dalších rakouských, bavorských a franckých oblastí. Své definitivní ukotvení získal na základě údajných zjevení Dítěte Ježíše a Čtrnácti sv. Pomocníků, k nimž došlo v letech 1445/1446 na území cisterciáckého opatství Langheim v Horních Francích v bamberské diecézi. Od tohoto okamžiku, kdy se také zrodilo slavné poutní místo Vierzehnheiligen, se kult rychle šířil všemi směry, takže na začátku evropských reformací se vyskytoval v rozsáhlé oblasti od Dánska po Itálii a od Francie po Uhry.

Navíc výrazněji než jiné obdobné kulty vzbuzoval zájem společenských elit, včetně těch aristokratických a intelektuálních. Práce se zabývá jak vznikem, tak šířením kultu Čtrnácti sv. Pomocníků, jakož i analýzou fungování hlavních poutních center kultu v Horních Francích a Durynsku, ale i v severozápadočeské Kadani, podporované aristokratickým rodem Hasištejnských z Lobkowicz.

 

24,90 *
Artikel-Nr.: 4500021

Publikace věnovaná úctě k Panně Marii ve středních Čechách. Přibližuje mj. mariánské motivy v českých vánočních písních 14.-17. století, odraz kultu středočeských zázračných obrazů a soch Panny Marie v lidové výtvarné kultuře, Mariánská náboženská bratrstva jako součást barokní lidové zbožnosti ve středních Čechách a Mariánská procesí v průběhu 19. století.

 

26,90 *
Versandgewicht: 910 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403474

Untertitel: Obrazy ze života.

Pro 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozornost. Dnes je tato skutečnost hodnocena naopak kladně a je předmětem historických pojednání. Nová kniha historičky Edity Štěříkové přibližuje život moravských žen, především těch, kterým byly svěřeny důležité úkoly ve sboru, v církvi nebo v misii. První část knihy připomene v hrubém nástinu historické souvislosti, které předcházely vzniku obnovené Jednoty bratrské. Vlastní přínos této knihy tvoří obrazy ze života jednotlivých žen.

26,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4501604

Osmý ročník revue Parrésia otevírá rozsáhlá studie M. Řoutila, v níž na základě textů legend zkoumá paradoxní rysy křesťanské svatosti.

M. Černý připravil z archivních materiálů edici korespondence českého Athosana Sávy Chilandarce s chemikem J. Z. Raušarem, jež doplňuje již známá fakta ze života této zajímavé osobnosti. Cyrilometodějskou tematiku uzavírá druhá část překladu studie J. M. Vereščagina s novou koncepcí vzniku hlaholice a rozhovor s jejím autorem.

V oddílu Orientalia najdete mimo jiné práce o dvou významných světcích východní i západní církve ? Efrémovi Syrském a Řehoři z Nareku. Podnětný příspěvek k problematice translace vědění na ose Východ-Západ představuje studie M. Martina, věnovaná latinským překladům řeckých děl 12. a 13. století ve vztahu k jižní Itálii, Sicílii a severoitalským městským státům.

23,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403346

Untertitel: Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku.

Kniha nabízí mimořádný pohled do duchovních dějin českého Slezska od středověku do začátku první světové války a představuje předměty z oblastí archeologie, etnografie, historie a dějin umění připomínají osudy náboženského života v regionu, a to jak katolické církve, tak evangelíků a židů. Kniha navazuje na již vydané svazky Město, zámek, krajina a  Paměť Slezska.

46,90 *
Versandgewicht: 2.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403083

Tato kniha zachycuje život římsko-katolické farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně od jejího vzniku až do současnosti stylem vyprávění zúčastněných osob. K sestavení sborníku jsou použity dvě oblasti pramenů. Prvním zdrojem jsou zápisy jednotlivých farářů ve farní kronice. Druhou oblastí, ze které bylo čerpáno, jsou příspěvky několika farníků dokumentující současný život a vybrané aktivity ve farnosti včetně jejich vývoje.  

14,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403068

V sedmém čísle revue Parrésia se v samostatném výročním bloku věnujeme výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu (863), a to především s ohledem na další osudy misie a její vliv na ostatní evropské národy; předkládáme zde i první část překladu studie J. M. Vereščagina s novým, originálním výkladem vzniku hlaholice.

Několik příspěvků je zasvěceno i dalšímu letošnímu jubileu, totiž pádu Cařihradu do rukou osmanských Turků (1453) a jeho důsledkům pro kulturní vývoj Řecka a jiných evropských zemí. V ročence najdete i příspěvky a překlady pramenů, věnované mj. byzantským exorcismům, příběhům pouštních Otců, východokřesťanské asketice, patriarchovi Fotiovi, problematice zhudebnění českého liturgického textu podle byzantské tradice, ruským pravoslavným sborům v meziválečném Československu, arménským ódám, arabskému spisu Jeskyně pokladů či knížeti Karlu VI. Schwarzenbergovi a jeho pracím o ikonomalbě.

22,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402853

Autorem této zbrusu nové knihy je P. František Lukeš, i když už není mezi námi živými. Jde o výběr z jeho dopisů přátelům a sbírku fejetonů, které vycházely v Poděbradských novinách od května 1991 po následující tři roky. Z textů na nás dýchne jeho pochopení pro každodenní radosti a strasti nejobyčejnějších lidí, ale i jeho široké srdce a moudrý nadhled, s nímž sledoval první roky polistopadového vývoje v naší vlasti. Dozvíme se, co ho trápilo, ale povzbudí nás jeho živá víra, naděje a láska, jeho neutuchající snaha přispět svým dílem k duchovní obnově lidí, které doprovázel, a celého našeho národa.

10,90 *
Artikel-Nr.: 4302046

Sborník úvah a studií věnovaných klíčovým pojmům a koncepcím, s nimiž pracuje mezinárodní bádání o husitství. V jednotlivých esejích se autoři zamýšlejí nad tím, do jaké míry lze na husitské období aplikovat terminologii sousedních historických a sociálněvědných oborů, např. novověké termíny reformace a revoluce. Rovněž zkoumají vztah husitství k jevům a procesům jako hereze, chiliasmus či konfesionalizace. Cílem několika pramenných studií z oboru církevních dějin doby velkého schismatu je obohatit výzkum předpokladů husitství.

 

11,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
121 - 150 von 278 Ergebnissen