Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1861 - 1890 von 1910 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4400615

Autorskou monografii vydává Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s autorem u příležitosti jeho významného životního jubilea. Příběhy barev, potažmo příběhy autora, vychází z malířova profesního úspěchu v italském Terstu, kde získal prestižní cenu. Zaujímá časový úsek tvorby od roku 1977/2013 po současnost v několika tématických okruzích (krajina, figura a příběhy barev), kde hlavním atributem se stává barva jako taková. Textem plněbarevnou publikaci 200 reprodukcí s anglickou jazykovou mutaci, opatřil kurátor výstavy Mgr. V. Tetiva.

32,90 *
Versandgewicht: 1.180 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400561

Edice nedokončeného rukopisu "Karl Friedrich Kühn Verzeichnis der Kunstgeschichtlichen und Historischen Denkmale im Landkreis Friedland" je další publikací z ediční řady písemných pramenů, historických soupisů památek a nevydaných rukopisů Fontes historiae atrium. Jedná se o německý soupis památek Frýdlantska předního památkáře první republiky Karla Friedricha Kühna s kritickým úvodem K. Uhlíkové. Text in Deutsch.

22,90 *
Versandgewicht: 720 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400558

Publikace se obrací k dílu jednoho z nejosobitějších představitelů moravského barokního sochařství, Jiřímu Antonínu Heinzovi (1698–1759), který svými sochařskými realizacemi výrazně zasáhl do uměleckého života města Uničova, Olomouce a Znojma.  Přináší zhodnocení dosavadních poznatků o Heinzově životě a díle, kterému se autor soustředěně věnuje po celou dobu svého odborného působení v památkové péči. Pokusil se čtenáři zprostředkovat pochopení individuálnosti Heinzova díla, které zasazuje do širšího kontextu barokního sochařství na Moravě. Autor v této monografii také uzavřel své heinzovské bádání katalogovým soupisem souborného díla.

54,90 *
Versandgewicht: 1.140 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400532

Katalog k výstavě „UMPRUM 2013“, jejímiž kurátory jsou David Kořínek, Marek Meduna a Robert V. Novák, vychází z konceptu celé výstavy – výběru nejvýraznějších diplomových a semestrálních prací studentů ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v akademickém roce 2012/2013 – a je založen na principu duality: jeden pól představuje užité umění a ten druhý umění volné. Katalog vychází v česko-anglické jazykové mutaci.

12,90 *
Versandgewicht: 380 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400531

Ročenka ART+ shrnuje dění na trhu s uměním doma i v zahraničí. Vedle pravidelných rubrik a případových studií věnovaných dílčím segmentům trhu budou její součástí i článek o dílech českého umění v nabídce zahraničních aukčních domů nebo nově vytvořený index současného umění.

9,90 *
Artikel-Nr.: 4400501

Podtitul: Happenings, Actions, Events, Land Art and Performance Art Behind The Iron Curtain. This is the first ever in-depth interpretation of Czech Action Art as a vast and very original stream of Czech post-war art within the context of the region’s complex socio-political history. Based on the author’s more than decade-long research, her interviews with artists and interpretations of many of their performances and other actions, Czech Action Art also features a list of all Czech Happenings, events, performances, body-art pieces, land-art related and other actions from the 1960s to 1989. With more than 200 illustrations, many of which have never appeared in publications, it provides a vivid picture of the Czech performance art scene.

24,90 *
Versandgewicht: 520 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400467

The first large-scale monograph on this internationally renowned photographer.

Jaromír Funke (1896-1945) was a innovator of modern photography, just like Jaroslav Rössler, Man Ray, László Moholy-Nagy, Albert Renger-Patzsch, Aleksander Rodchenko, Paul Strand, and Edward Weston, to name but a few. Like them, Funke set out (in 1922) on the road towards abstraction, which would eventually lead him to his own particular “ism” – photogenism.

Funke also responded to Cubism and created exemplary works of the New Objectivity and Constructivism, but he stood closest to Bauhaus. During the 1920s, he was one of the first to adopt irrational approaches such as Poetism and Surrealism. In the second half of the 1930s, Funke established his “emotional photography” on the basis of Breton’s notion of the magic encounter. He was a typical universally educated intellectual of his era.

89,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400456

Kniha pojednává o životě a díle jedné z nejvýraznějších osobností barokních Čech – malíři Petru Brandlovi (1668–1735). Mapuje jeho zajímavý – v mnohém bohémsky vedený život včetně táhlých sporů s manželkou či neshody s malířským cechem. Dále se zaměřuje na určité aspekty jeho tvorby jako například na světelné pojetí, zachycení pohybu, nebo provázanost se sochařskou tvorbou. Pozornost věnuje také objednavatelům děl, mezi něž náleželi čelní představitelé aristokracie a řádoví zadavatelé. Publikace současně přibližuje technickou stránku Brandlovy malby včetně pozadí jejího vzniku.

39,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400448

Nové, přepracované vydání legendární knihy Miloně Novotného - Londýn, která vyšla poprvé roku 1968. Nemusíme být pamětníky, abychom ocenili suverenitu, s níž fotograf zachytil kosmopolitní přístav v ústí Temže a zároveň osobitě vystihl náladu města, udávajícího tón šedesátým letům. Jistá zašlost významu britského impéria se promítla do duší jeho obyvatel. Právě to fotograf rozpoznal a osobitě podal. Kniha se stala mezníkem v příběhu fotografie hlavně svým pojetím. Text in Tschechisch und Engl.

25,90 *
Versandgewicht: 760 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400402

Kniha nabízí široké možnosti uvažování o barokním umění vázaném tematicky na problematiku očistce. Je založena na rozboru asi 70 objektů (oltářních i samostatných obrazů, soch a kaplí) pocházejících z území Čech, Moravy a Slezska mezi lety 1640–1800.

Text se opírá také o dobovou literaturu, která umožňuje podívat se na dané umění z poněkud jiných úhlů pohledu, než jaké jsou typické pro klasické ikonografické studie. Autorům šlo v první řadě o imaginaci, tedy o to, jak barokní lidé vnímali ona umělecká díla v kontextu tehdejší zbožnosti, technik meditace, ale třeba i postojů k obrazům či teorie optiky. Cílem bylo zjistit, co se skrývá „za obrazy“ neboli jakou povahu mají „obrazy v mysli“ diváků. V souhrnu jde o důsledně mezioborové pojednání doposud prakticky nezpracované problematiky.

24,60 *
Versandgewicht: 820 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400401

Publikace sleduje umělecké projevy na hranici společenských událostí v moravském prostředí sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Každá z pěti kapitol je věnována jednomu tvůrci nebo dvojici autorů. V prostředí státem řízené kulturní politiky se svobodně uvažující umělci v Československu dané doby pohybovali „na okraji“ společnosti. Vytvářeli různé komunity, alternativní zóny, nebo dokonce alternativní instituce. Tak se text dotýká i společenství sdružených experimentální tvorbou, jejího prostředí a kontextu. Vybrané lokálně specifické moravské enklávy jsou zde srovnávány s obdobnými v Čechách a na Slovensku. Zmiňuje se tu i o odlišná situace v dalších zemích východní Evropy, které se shodně ocitly pod tlakem politické diktatury. Příklady se vztahují také ke globálnímu hnutí konceptualismu.

25,90 *
Versandgewicht: 1.160 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4401313

Ivan Steiger (1939-) se stal známým a proslavil se ve světě jako poetický karikaturista. Kniha seznamuje s Steigerovým průnikem do malířství. Chce se v malířství realizovat a nebere ohledy na žádná řemeslná pravidla či zřetele. Připomíná si předlouhou řadu předků – spřízněn s nimi na duchu i v duši – i existující řeč obrazů: od jeskynních a skalních maleb, obrazových rituálů přírodních národů, dětského umění až k současným hravým formám skripturalismu...

37,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400334

 Katalog vydán k výstavě Romana Rotterová - grafika, tapiserie (1931-), Leonard Rotter (1895-1963) - sochy, akvarely, která se konala 7. září - 3. listopadu 2013 v GVUN - zámecká jízdárna.

Katalog obsahuje úvodní odborné texty věnované tvorbě R. Rotterové, básně a úryvky z dopisů autorky, životopisný přehled, soupis samostatných a kolektivních výstav, soupis literatury, seznam grafického díla, soupis spoluúčasti autorky na tvorbě grafických souborů, ilustrační tvorbu, tvorbu tepiserií, realizací, zastoupení ve sbírkách, soupis cen.

 

33,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400332

Historie spolku jehož hlavní činností je poznávat a popularizovat dílo kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873-1962), jeho žáků, ale i předchůdců.  

24,50 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400100

Malíř, kreslíř a grafik Rudolf Volráb, kterému bohužel smrt v roce 1969 zabránila rozvíjet tvůrčí schopnosti, dospěl v obsáhlém souboru kreseb, obrazů a objektů z let 1966–1969 k originálnímu řešení práce s tvarem a barvou. Tematicky by bylo možné mluvit o figuraci, ovšem v širším smyslu slova, kdy je figurální tvarosloví podkladem pro celou řadu nejrůznějších formálních i obsahových přístupů. Nečekaně barevná, provokující díla plná vnitřní dynamiky a pohybu odkazují k fascinaci a téměř obsesivnímu ohledávání těla a jeho detailů, často převedených do univerzálně srozumitelných symbolů, jež lze chápat jako autorovu reflexi archetypální duality mužského a ženského principu.

Od roku 1967 vzniká řada radikálně barevných obrazů a kreseb, v nichž jsou lidské tělo či jeho část proměněny v téměř amorfní strukturu, vířící nijak nedefinovaným prostorem. Hlavně v kresbách je možné sledovat nekonečnou proměnu figury. Volráb se postupně vyvazoval z dvourozměrné plochy obrazu a otevřel díla do prostoru. Figura v nich zůstává přítomná už jenom v latentní podobě, nicméně přesto právě tyto práce mají silný fyzický charakter.

 

41,90 *
Versandgewicht: 1.260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400099

Katalog vydaný k 50. výročí Galerie hlavního města Prahy. Na 25 vybraných expozic se zaměřuje podrobněji. Vydala Galerie hlavního města Prahy, 2013 u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Domě U Zlatého prstenu od 25 . září 2013 do 5. dubna 2014.

Galerie hlavního města Prahy slaví padesátiny. Ohlíží se, bilancuje. Jak jinak než výstavou. Jubilejní expozice v Domě U zlatého prstenu se však na rozdíl od podobných bilancí věnuje zejména lidem, kteří během oněch padesáti let chod a podobu galerie ovlivňovali - o řiditelích a kurátorech. „Akvizice, výstavy a publikace jsou jejich produktem. Z této úvahy je odvozen název výstavy – Život Galerie hlavního města Prahy, a dějiny galerie jsou chápány jako životopis a také tak nazvány," říká kurátorka výstavy Hana Rousová.

 

79,90 *
Versandgewicht: 1.630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4302030

Podtitul: Barokní nástěnné malby. Obsah: Nová radnice Zemský dům moravských stavů. Poznámka k restaurovaní maleb v Nové radnici. Nástěnné malby v loretánské kapli brněnského minoritského kostela. Nástěnné malby Jana Jiřího Etgense v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Ikonografie nástěnných maleb v interiéru jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně.  

 

21,90 *
Versandgewicht: 420 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4302016

Kniha věnovaná dílu grafičky Evy Chmelové (1962-).

 

15,90 *
Versandgewicht: 720 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4301738

V této knížce jsou prezentováni tři výtvarníci Zdeněk Macháček, Jaroslav Svoboda a Miroslav Štěpánek a jejich artefakty, které v letech 2011–2013 vytvořili pro projekt Člověk–Auto / Auto–Člověk: Život – věda – umění.

 

13,90 *
Versandgewicht: 320 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4301313

Základní text katalogu se věnuje fenoménu ticha v soudobé společnosti. Zároveň postihuje jeden z proudů současného výtvarného umění, které směřuje k základním vizuálním vjemům a duchovnímu tichu. Samostatnou část tvoří rozhovory se zúčastněnými autory (Jan Ambrůz, Vladana Hajnová, Daniel Hanzlík, Ladislav Jezbera, Jiří Kornatovský, Richard Loskot, Jiří Matějů a Jaromír Novotný), kteří odpovídají na dotazy vztahující se nejen k jejich vlastní tvorbě, ale i k pojmům prostoru, ticha, krásy, chaosu či řádu.

 

 

 

 

 

 

8,90 *
Versandgewicht: 130 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4301308

Aleš Lamr (1943) se pohybuje na české výtvarné scéně již od roku 1968. Vystavoval na četných výstavách doma i v zahraničí. Kromě tradiční malby se věnuje i grafice a sochařství. Pro Lamrovu tvorbu je příznačné ovlivnění pop-artem, nejvýraznější charakteristikou jeho děl je barva a jasné barvy budou o to silněji působit i v prostorách bývalého jezuitského kostela. Na litoměřické výstavě je tvorba Aleše Lamra prezentována jak obrazy, tak i objekty. Díla jsou v prostoru bývalého chrámu instalována tak, aby bylo dosaženo jejich komplexnějšího účinu na diváka, aby více promlouvala jejich hravost, veselost, ale i skryté duchovní reflexe.    

 

 

14,90 *
Versandgewicht: 270 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4301211

Tato obrazová publikace obsahuje devatenáct samostatných příspěvků dotýkajících se nejrůznějších témat od architektury přes výtvarné umění až po církevní dějiny – vše spojeno jedním časovým určením: obdobím baroka. Autory jednotlivých příspěvků jsou přední osobnosti dané odborné specializace a každá kapitola je doplněna dokreslujícím obrazovým materiálem. Publikace je určena pro odborníky i širokou veřejnost se zájmem o historii a dějiny umění.

24,90 *
Versandgewicht: 1.360 g

Vergriffen/ Out of print

Artikel-Nr.: 4300918

Přirozená snaha vymezit se vůči předchozí generaci, která část svého života prožila v prudérních a pokryteckých časech komunistického režimu a většinou se neodvažovala se ve své tvorbě prozradit něco ze svých privátních sfér, hledání záchytných bodů uprostřed nejisté doby, bourání etických tabu, úsilí co nejlépe porozumět sám sobě i sílící ochota odhalit alespoň část ze svého soukromí přispívá k tomu, že se pomyslná hranice mezi osobním a veřejným prostorem neustále posunuje a že i nás se fotografie s intimní a introspektivní tematikou stala velmi populární především mezi autory mladé a střední generace.Padesát zastoupených tvůrců představuje široké generační rozpětí, v němé figurují jak klasičtí fotografové, tak výtvarníci pracující s médiem fotografie, zavedení autoři s mezinárodním věhlasem i studenti a čerství absolventi mnoha uměleckých škol. Každý z nich ke svým vystaveným dílům napsal krátký autorský text, který může čtenářům pomoci vysvětlit okolnosti jejich vzniku.

39,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4300914

Katalog, který doprovázel jarní výstavu roku 2013 v Galerii Miroslava Kubíka v Litomyšli, představuje tři výrazné české umělce střední generace. Jsou jimi Tomáš Hlavina (objekty) , Petr Pastrňák (obrazy) a Petr Písařík (obrazy a objekty) , které spojuje mimo jiné, dnes již legendární galerie MXM, ve které patřili ke kmenovým autorům.

9,90 *
Versandgewicht: 170 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4300866

Z obsahu: Sepukrálie na Šariši v stredoveku a ranom novověku. Figurání a erbovní náhrobky v moravsko-rakouském Podyjí kolem 1470-1560. Unikátnost a autenticita vyšebrodské hrobky Rožmberků. Czech Baroque funerary medals. Sepulkrání památky jako pramen pro dějiny odívání. Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře. Prosografické poznámky k šlechtickému pohřebišti v Charvatcích. Křestní obleček novorozence z tumby knížete Břetislava II. v katedrále sv. Víta.

i

25,90 *
Versandgewicht: 930 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4300560
Výstava prací jednoho z nejvýznamnějších představitelů české kresby (1952-). Velkorysým kreslířským gestem definované tvary levitující v prostoru působí svojí monumentalitou. Ta je dána nejen velkými formáty kompozic, ale především jejich vnitřním řádem, koncentrací a jednoduchostí. Tématy Kornatovského prací jsou světlo, prostor, řád a zejména sám proces vzniku kresby, která je jak pro autora, tak i pro diváka prostředkem pro kontemplaci
8,90 *
Versandgewicht: 100 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4300473
It is based on the presentation of works that Kupka exhibited at the Paris Salon in 1913 - therefore shows the work that Kupka himself to be the complete, final and issuable. Through individual chapters exhibitions (individual Beauty, which is Kupka participated), it is possible to track the solution of various problems and issues that the author equalized. Emphasis on the crucial year 1912, Kupka exhibited at the Autumn Salon amorphous. Two-color fugu and amorphous.
64,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201889

Monografie Ivana Sobotky (1927-2008), jednoho z nejpozoruhodnějších českých malířů druhé poloviny 20. století, vychází ve spolupráci s Galerií středočeského kraje u příležitosti výstavy umělcova díla v Kutné Hoře. Kniha představuje bezmála celé dílo Ivana Sobotky od raných olejů z padesátých let minulého století až po kvaše ze začátku druhého milénia. Podstatná část výboru patří tvářím - kvašovým portrétům neobyčejné síly, obrazům bezmála monochromním, které mluví nejprostší linkou výrazu tváře a očí.

39,90 *
Versandgewicht: 1.590 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201878

KOTZMANN - pseudonym užívaný autorkou v 90. letech - je přehledovou publikací fotografického díla a instalací Aleny Kotzmannové (narozena 1974, žije a pracuje v Praze) realizovaných v letech 1998-2009.Kniha vychází ve ‚fotografickém formátu' 24 x 30 cm, v rozsahu 308 stran, z toho 232 tištěných duplexem s černobílými fotografiemi a 76 barevných stran s dokumentacemi instalací, videoinstalací a projektů realizovaných ve veřejném prostoru. Vedle obrazové části kniha obsahuje esej teoretika Tomáše Pospiszyla, sepsaný v dialogu s výběrem autorčiných textů a poznámkami k jednotlivým dílům, životopis, a detailní soupis publikovaných děl.Text in Tschechisch und Engl.

59,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201745
V březnu roku 2012 vydala Galerie Nemesis katalog prací zastupovaných autorů do roku 2012. Najdete v něm zastupované autory, jejich životopisy, nejdůležitější díla, seznam realizovaných výstav, cca 191 reprodukcí obrazů z oblasti scifi a fantasy.Bauer Petr, Boušková Zdeňka, Fibiger Milan, Hora Jan, Husák Jiří, Ivan Michal, Jerie Karel, Kadlec Karel, Komárková Jana, Krásný Jan Patrik, Křesala Alois, Kučerovský Tomáš, Kupčík Lubomír, Kýbus Roman, Martinický Pavol, Maxon Juraj, Neff Ondřej, Paštrnák Tibor, Petr Dominik, Petrus Michael, Pilcerová Martina, Růžička Dan, Šouflová Jana, Šrédl Petr, Štechmiler Pavel, Štěpánek Jan, Šulek Michal, Vyoral Petr, Zeman Karel, Zhouf Martin.
12,90 *
Versandgewicht: 410 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1861 - 1890 von 1910 Ergebnissen