Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
31 - 60 von 2331 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400226

Kolektivní monografie Aktuální otázky výzkumu dějin a kultury východní Evropy se v osmi kapitolách věnuje vybraným okruhům českých a slovenských bádání o dějinách a kultuře východní Evropy ve vztahu k českému, případně československému dějinnému prostoru. Připomíná jeho dlouholetou tradici, která ovšem vyžaduje kritické zhodnocení jak v metodologickém, tak tematickém smyslu. Zdůrazňuje, že je k němu nezbytné využít moderní, v zahraničí využívané historiografické metody. Přitom upozorňuje na význam české (a v meziválečné době československé) dějinné zkušenosti.

37,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400124

Kniha předkládá komentovaný výbor textů věnujících se z různých perspektiv problematice individualismu. Každá z kapitol pojednává o jednom vybraném autorovi. Je uvedena stručným představením jeho díla a myšlení, po němž je čtenář proveden četbou několika jeho klíčových textů. Vedle známých myslitelů, jako je T. G. Masaryk, E. Rádl, E. Beneš, L. Klíma, J. Patočka či J. Mukařovský, se zde pojednává o pozapomenutých filosofech (K. Vorovka, V. Hoppe, F. Pelikán, T. Trnka) či myslitelích pohybujících se na pomezí disciplín (F. Mareš, E. Chalupný, F. Tučný, A. Breisky), včetně solitérů, kteří navzdory různým intelektuálním módám lpěli na dialektickém způsobu myšlení (J. Kabeš, F. Sedlák). Nedílnou součástí výboru jsou také tři kapitoly věnované výrazným osobnostem slovenského myšlení (S. Štúr, G. Vámoš, H. Szántó). Závěr svazku sestává z kapitoly o československé variantě existencialismu. Předkládaný výbor doplňuje připravovanou dvousvazkovou monografii o československé filosofii individualismu.

29,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400208

Děti představují důležitou součást lidské společnosti, byť jejich hlasy se z dávné minulosti ozývají jen zřídka. V této monografii autorka odkrývá a rekonstruuje svět dětí římských občanů v období římského císařství. Zabývá se strukturou a společenským rámcem života dítěte v rodině a společnosti římské říše a jejich proměnami v čase, zejména potom problematikou násilí a smrti v životě dětí. Analyzuje setkání dětí s násilím a smrtí, zkoumá roli dítěte jako oběti v mezních situacích (při střetu s násilím či smrtí) i jako aktivního činitele, který sám může překračovat společenské normy a dopouštět se násilí či jiné formy trestné činnosti, nebo se musí vypořádávat se smrtí – vlastní i svých blízkých.

31,90 *
Artikel-Nr.: 5400207

Kniha se zabývá mýtem Karla Marxe pěstovaným v rámci sociálně demokratického prostředí v předlitavské části habsburské monarchie. Zachycuje zrod mýtu a jeho rozšíření mezi rakouské socialisty, dále funkce, které v rámci sociálně demokratického prostředí zastával, konkrétní podoby, jichž nabýval, jeho vývoj ve sledovaném čase a konečně rozdíly v rámci zvolených národních organizací strany. Práce je postavena zejména na literárním základu k jednotlivým stranickým organizacím a dále na pramenné bázi především stranické provenience, tedy programech, protokolech ze sociálně demokratických sjezdů, propagačních i osvětových brožurách a oficiálních stranických periodikách.

 

27,90 *
Artikel-Nr.: 5400206

Sedmý svazek edice Munice představuje unikátní projekt výzkumu ostatků augustiniánského opata a zakladatele genetiky G. J. Mendela. Do výzkumu, jehož terénní část proběhla v druhé půli roku 2021, se postupně zapojily desítky vědců a pracovníků různých specializací, především archeologů, antropologů a genetiků. Někteří z nich se podíleli na vzniku této knihy a umožnili nám tak stát se svědky dobrodružné badatelské cesty vedoucí z hrobky přes špičkové laboratoře až k analýze Mendelova genomu.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400205

současníků.

Česká multikonfesní společnost se musela ve dvacátých letech 17. století, po porážce českého stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620, během několika málo let proměnit v oficiálně jednotně katolickou zemi. Většinově nekatolická společnost volila mezi rychlým a často vnějším přestupem ke katolictví, nebo odchodem do exilu. Otázka konfesní příslušnosti a konverze se dostala na několik málo let do centra pozornosti celé společnosti. Jak lidé, kteří zažili první léta násilné rekatolizace, popisují ve svých pamětních zápiscích svou vlastní zkušenost s náboženskou proměnou a konverzemi? A jakou roli měla religiozita a konkrétní konfesní příslušnost v životě lidí v období konfesionalizace?

Z první poloviny 17. století se zachovalo několik desítek více či méně rozsáhlých pamětních zápisků mužů různé sociální příslušnosti pocházejících z různých míst Čech a Moravy. Některé byly dříve zpřístupněné v edicích, jiné jsou dochovány rukopisně. Vedle stručných glosátorů aktuálních událostí, například formou přípisků do Veleslavínových Historických kalendářů, je mezi nimi i několik, dá se říci, grafomanů, kteří tvořili své texty souvisle několik desítek let, psaní pro ně bylo rutinní každodenní činností a patrně v zachycování pamětihodných událostí nacházeli zalíbení a uspokojení.

 

V

18,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400157

in Northwest and West Bohemia. Typologie-technologie-chemie=Typology-Technology-Chemistry.

Publikace předkládá výsledky dlouhodobého archeologického a archeometrického výzkumu středověkého skla z prostředí severozápadních a západních Čech. Do historického kontextu jsou zde zasazeny nálezy skla z Mostu, Ústí n.Labem, Litoměřic, Chomutova Chebu a Plzně. Z výrobního prostředí jsou to především nálezy získané výzkumy vrcholně středověkých skláren ve východním Krušnohoří a z Lužických hor. Z analytických metod aplikovaných při studiu skel se pozornost soustředila na data získaná především metodou LA-ICP-MS, která vzhledem k nízkým detekčním limitům umožňují lépe charakterizovat složení skla, a tak i interpretovat celý soubor. Výsledky ostatních metod byly využity jen doplňkově. Skla z jednotlivých sídlištních i výrobních lokalit byla analyzována s hlavním cílem definovat základní chemický typ vrcholně středověkých skel vyráběných na našem území a ten, s přihlédnutím k produkci v širším evropském prostoru. Odlišit od importů z okolních oblastí ve středoevropském prostoru. Dalším záměrem autorů bylo rozpoznání případných lokálních odchylek skel draselného typu a tyto pak ztotožnit s jednotlivými sklářskými výrobními okruhy na severozápadě a severu Čech. Tato zjištění jsou cenná pro poznání hospodářských dějin a obchodních vztahů v období vrcholného a pozdního středověku.

37,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400204

Modernizace dědičných přemyslovských držav v průběhu dlouhého 13. století na sebe vzala mnoho podob a jedna z nich, proměna Moravy knížecí v markrabskou, přivedla na sklonku léta 2022 do louckého kláštera ve Znojmě archeology a historiky z českých zemí, Německa a Rakouska. Společně si chtěli připomenout památku moravského markraběte Vladislava Jindřicha, za jehož vlády (1198–1222) byla Morava vtažena do hlavního proudu inovačních změn a začala se přetvářet ve svébytné, zemskými hodnotami definované markrabství. Pronesené příspěvky a průběžně vedená rozprava se propletly v nápaditém mezioborovém dialogu, jehož výtěžek se podařilo převést do nyní předkládané, písemné podoby.

26,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400064

founder of Czech archaeological science.

Kniha významného popularizátora a historika vědy Karla Sklenáře se věnuje osobnosti českého básníka a učence, zakladatele vědních oborů archeologie a dějin umění u nás, Jana Erazima Vocela (1802–1871). Autor podrobně, a přitom čtivým způsobem přibližuje Vocelův život profesní, společenský i osobní včetně krátkého politického angažmá v roce 1848. Zachycuje jeho průkopnickou roli při prosazování nových vědeckých metod i zásadní organizační úsilí spjaté s Národním muzeem či Karlovou univerzitou. Monografie Karla Sklenáře je zásadním dílem pro poznání dosud poněkud nedoceněné Vocelovy osobnosti i českého (nejen) vědeckého života 19. století.

34,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400067

a službách.

Slovanská knihovna v Praze byla založena roku 1924 ministerstvem zahraničních věcí. Měla vytvářet informační zázemí pro souběžně vznikající Slovanský ústav a současně shromažďovat a zpřístupňovat dokumenty pro podporu činnosti mnohonárodnostní uprchlické vlny z bývalého Ruského impéria, jejíž významná část nalezla útočiště v tehdejším Československu. Od roku 1958 je součástí dnešní Národní knihovny České republiky. Díky rozsahu a složení svého fondu je jedním z center slavistické vědní disciplíny, a to v mezinárodním měřítku.

Kniha přináší podrobné zpracování dějin Slovanské knihovny v průběhu celého uplynulého století. Současně čtenáři představuje jednotlivé části knihovní sbírky, jejich budování a nejcennější dokumenty. Kromě standardních knižních, časopiseckých a novinových oddělení se zaměřuje i na sbírky historické, rukopisné a kartografické. Do samostatné kapitoly je vydělena tematika ruské, ukrajinské a běloruské emigrace po roce 1917, neboť pro studium tohoto tématu spravuje knihovna sbírku světového významu. Pozornost je věnována také speciálním sbírkám, kam se řadí kolekce listinných, obrazových, uměleckých, fotografických a notafilických materiálů.

24,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400175

Kniha připravená týmem předních historiků a historiček pod vedením Martina Čapského otevírá v české historiografii dosud málo prozkoumané téma: počátky institucionalizované sociální kontroly v pozdně středověkých městech. Předkládaná interpretace městských nepokojů v 15. a 16. století spojuje přístupy moderní urbánní historiografie s rozsáhlou archivní heuristikou. Na městskou politiku sledovaného období je nahlíženo prizmatem změny doložené v řadě říšských měst. Model vyjednávání konsensu mezi městskou radou a vlivnými korporacemi začal v pozdním středověku ustupovat nové politice magistrátů, které se opíraly o novou městskou byrokracii, jež jim umožňovala plošně kontrolovat celý městský prostor. Podobné tendence se nyní podařilo doložit i v českých zemích, a to včetně nástrojů, kterých městské rady k plošné kontrole využívaly. Posilování sociální kontroly přitom nebylo projevem dominance městských rad, ale probíhalo na různých úrovních a přes dílčí protesty (například vůči volnému vstupu rychtářů do domů) i za obecného souhlasu většiny měšťanů.

29,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400173

Knížka, jak už její podtitul napovídá, navazuje na knihu Velký erbovník. Od doby, kdy bylo toto dvousvazkové rozsáhlé dílo vydáno (2005, 2006), se objevila značná řada dostupných heraldických pramenů, které obsahují tisíce dalších šlechtických rodů a jejich erbů, jež ve Velkém erbovníku nejsou zaznamenány. Z tohoto množství byl proveden výběr upřednostňující rody, jejichž jednotlivci něčím v zemích Koruny české vynikli (vědci, průmyslníci, umělci), nebo kteří tu zanechali stopu v podobě svých sídel. Další velkou skupinu tvoří císařští důstojníci, kteří své erby získali za hrdinné vojenské činy či za dlouholetou službu v c.k. armádě.

V neposlední řadě kniha zmiňuje slavné historické osobnosti šlechtického původu, jejichž osudy byly alespoň krátce spojeny se zeměmi Koruny české. V bohatě ilustrované knize jsou vedle sebe abecedně řazeny dva druhy hesel. Pod ornamentální linkou nalezneme zcela nové rody, které nefigurují ve Velkém erbovníku. Pod obyčejnou linkou jsou uvedeny zbývající rody, u kterých došlo k určitému doplnění, upřesnění či opravě oproti původnímu textu či vyobrazení ve Velkém erbovníku. Zatímco Velký erbovník představuje především významné staré české i cizí rody, v dodatku se setkáme spíše s rody novodobými, z nichž mnohé byly nobilitovány v 19. a 20. století.

29,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400169

„Mordýřko, kde máš dítě?“ křičela jindřichohradecká hospodyně Vydrová na svou služebnou Voršilu Královou. Jednu z mnoha žen, které v předmoderní době zatajily před okolím své těhotenství. Předkládaná publikace je završením autorovy snahy propojit dvě badatelské oblasti výzkumu raně novověké kriminality – obrazu kriminality v médiích raného novověku a v pramenech trestně právní povahy. Na rozdíl od předešlých domácích prací se autor v kontextu sociálního zakotvení pachatelek snaží konstruovat obraz matky vražedkyně na základě konfrontace výslechových protokolů z městského soudu v Jindřichově Hradci a dobové letákové publicistiky z oblasti českých, německých i anglicky hovořících zemí.

27,90 *
Versandgewicht: 460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400168

Cílem kolektivní monografie je nejen akcentovat významné milníky dějin města, ale současně je zasadit do širšího historického rámce a upozornit tím na skutečnost, že Orlová nebyla a není solitérem stojícím mimo politický, společenský a kulturní vývoj moravsko-slezského pomezí, nýbrž že v mnoha případech výrazně utvářela jeho další smeřování. Příspěvky se tak věnují např. benediktýnum a jejich sepětí s orlovským klášterem, době husitské i protireformační. Sledují historii držitelů Orlové – šlechtických rodu Bludovských, Mattencloit či měšťanského rodu Thomke, demografické proměny zdejší society, společenský vzestup místních obyvatel či investice Rothschildu a Gutmannu do orlovského hornictví. Zasloužená pozornost je věnována rovnež proměnám Orlové a Orlovska souvisejícím s klíčovými mezníky 20. století, ať se jednalo o poválečné Těšínsko či totalitární režimy. Autoři a autorky neopomíjejí ani jazykové a literární bohatství Orlové, at již dochované formou záznamu bohaté lidové slovesnosti spojené s hornictvím, pamětmi významných osobností jazykovědy či diplomacie, jejichž život Orlová ovlivnila, nebo stále živé v paměti současníku, jak dokládají nejnovější lingvistické výzkumy.

44,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400015

Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, který existuje již tisíc let. Znaky umožňují mnichům sdělit jednoduchou zprávu i ve chvíli, kdy má panovat ticho. Kniha se zaměřuje na benediktinské a cisterciácké kláštery. Vykresluje dějiny znakové řeči od 10. do 15. století a ukazuje, že se znaková řeč používala i v českých klášterech. Nejvíce pozornosti je věnováno základnímu prameni, katalogům znakové řeči připomínajícím výkladový slovník. Pro pochopení některých středověkých souvislostí jsou hledány paralely u současných trapistů, neboť znaková řeč se stále používá, i když čím dál tím méně.

25,90 *
Versandgewicht: 330 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400162

(1584-1600). Matrika oddaných kostela sv. Tomáše na Malé Straně (1587/1596-1632).

Ediční řada knižních publikací založená roku 1992 jako paralelní doplněk periodika Documenta Pragensia (viz). Je určena pro vydávání vědeckých edic archivních pramenů k dějinám Prahy a rozsáhlejších samostatných vědeckých monografií o historickém vývoji městské správy, městského hospodářství a městských institucí, o kulturním životě, závažných historických událostech i běžné každodennosti hlavního města. Časové zařazení publikovaných titulů sahá od raného středověku až po dějiny současnosti. Jednotlivé svazky jsou recenzovány a redakčně zpracovány podle platných pravidel pro publikování vědeckých textů a jsou vybaveny úplným vědeckým aparátem.

 

27,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400161

Z obsahu: Pražské kapucínské řeholní komunity a jejich vnější působení 1599-1795. Pražská vychovatelna v Libni ve světle výročních, administračních a statistických zpráv. Osobnosti malostranské správy a samosprávy v 70.letech 16. století. Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního odboje za osvobození ve spisech pražských soudů. 

29,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301490

Ve snaze o depolitizaci bádání v oblasti židovské mystiky se autoři věnují společenství pražských frankistických rodin, které zkoumají jako nové náboženské hnutí a předkládají jeho teologicko-religionistickou analýzu. Úvodní kapitola se věnuje dějinám pražského frankismu a současnému stavu poznání, kapitola druhá přináší rozsáhlé překlady pramenné literatury, které jsou následně v kapitole třetí analyzovány v podobě tematických okruhů. Kapitola závěrečná předkládá novou metodiku, jejíž uplatnění umenší politizaci judaistického diskurzu v oblasti židovské mystiky a přispěje k utvoření přesnějšího obrazu spirituality jejích představitelů.

29,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400121

Krátké období přímé vlády Přemysla Otakara I. nad Olomouckem v letech 1201–1212, kdy se Přemysl tituloval jako olomoucký či moravský kníže, bylo předělem mezi raně středověkým knížecím věkem a novou epochou markrabské Moravy vrcholného středověku. Kniha optikou písemných pramenů a za pomoci archeologických poznatků sleduje příčiny i důsledky proměn Olomouce, tehdy zřejmě nejvýznamnějšího centra přemyslovské moci a ústřední církevní správy na Moravě, na počátku 13. století. Zkoumá nejen přestavbu olomouckého hradu do kamenné podoby, ale i výstavbu a vzhled druhého hradu v Olomouci-Nového Hrádku. Zabývá se nově založeným konventem řeholnic u bývalého katedrálního kostela sv. Petra a impulzy, které vedly k transformaci Olomouce v institucionální královské město. Představuje také opory panovnické moci na venkově, věnuje se vzniku nových trhových center a etablování šlechty.

25,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400120

Areál bývalého cisterciáckého kláštera Plasy (okr. Plzeň-sever) prošel na sklonku 17. a v průběhu 18. století významnou barokní přestavbou, kdy vznikla také novostavba reprezentativního opatského sídla od architekta Jean Babtisty Matheye a jeho následovníka Jana Blažeje Santiniho Aichela. Objekt tzv. prelatury se v letech 2015–2023 dočkal obnovy a zpřístupnění veřejnosti. Součástí přípravných prací pro realizaci projektu byl mimo jiné zjišťovací záchranný archeologický výzkum a průzkum kanalizačního, vodního a větracího systému. K sondáži bylo vybráno i místo rozvolněné a sesedlé kamenné dlažby na konci rezidenčního křídla prelatury, pod kterou byla objevena a následně i vytěžena jímka barokních záchodů. Exkavační práce vyvrcholily archeologickým výzkumem historického fekálního sedimentu v roce 2017. Jak se potvrdilo, jímka sloužila za fungování záchodů, přibližně mezi lety 1707–1826, také k příležitostnému odhazování odpadu. Bohaté druhové spektrum nálezů, jejich stav dochování i získané množství se stalo podnětem k širokému mezioborovému zpracování výzkumu, jehož výsledky tato kolektivní monografie souhrnně představuje.

38,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301436

Publikace přibližuje dějiny hudby v renesanci. Publikace přibližuje dějiny hudby v renesanci. V Brně, Znojmě, Jihlavě a v Olomouci, tedy ve čtyřech nejvýznamnějších moravských královských městech doby předbělohorské, se odehrávala řada politických, společenských a církevních událostí, jejichž nedílnou součástí byla také hudba. Právě města obecně patřila v období renesance k hlavním centrům hudební kultury. Nejbohatší hudební tendence lze spatřovat zejména v městských farních kostelích. Z těchto institucí se do dnešních dnů dochovalo bohaté spektrum archivních pramenů, díky kterým je možné čtenářům předložit odpovědi na stěžejní otázky: Kdo patřil v této době k hlavním hudebním osobnostem? Kde a při jakých příležitostech obvykle ve městech zaznívala hudba a jaký konkrétní repertoár se během těchto událostí prováděl?

28,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400078

polovině 19. století.

V osadě Koloredov stálo na přelomu 18. a 19. století množství úpravárenských podniků a dalších hospodářských zařízení, v nichž nacházeli své uplatnění místní drobní podnikatelé, kteří se výrazně angažovali v rozvoji protoindustrializace v regionu. Práce se postupně věnuje mandlům, valchám, vinopalně, hostinci, šenku, židovské jídelně, koželužně, draslárně, kovárně a chlebovým boudám. Všechny tyto podniky byly vrchnostenské, a proto se ke všem dochovala poměrně obsáhlá agenda sestávající především z korespondence mezi vrchnostenskými úřady a pachtýři (nájemníky). Převážně spisová agenda přinesla zajímavý pohled do každodenních potřeb malých podnikatelů v protoindustriálním regionu Frýdecko-Místecka.

27,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400077

Kniha pojednává o vývoji drobné šlechty na přelomu pozdního středověku a počátku raného novověku v Čechách. Jednalo se o složitý proces ovlivněný řadou faktorů. Celou situaci navíc komplikoval fakt, že se v 15. století nepanská šlechta dělila do dvou skupin, na nižší panoše a vyšší rytíře. Studie pracuje s tezí, že se jednalo o reálné rozdělení šlechty, tedy že pro toto období musíme počítat s jejím dělením do tří stavů (byť pojem stav je v této době ještě poměrně problematický): na pány, rytíře a panoše. Na jedné straně je drobná šlechta studována optikou právních dokladů s celozemskou platností a sond z různých koutů země. Na straně druhé jsou různé oblasti života této skupiny nahlíženy optikou pramenů z regionu historického Chrudimska, což umožňuje sledovat projevy širších změn na území kraje.

26,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400071

Zpráva Jana Husa z roku 1411 o tom, že skupina českých akademiků měla k dispozici a studovala texty anglického mistra od počátku devadesátých let 14. století, není úplně přesná. Aktuální poznatky naznačují, že v historické paměti betlémského kazatele je zamlčeno, že dříve než pražští realisté studovali spisy oxfordského doktora v Praze někteří nominalističtí mistři. Zcela určitě již prokazatelně v roce 139 3 tak činil Helmold ze Salzwedelu, jenž se ve svých logických traktátech inspiroval Wyclifovými názory na pravdivost vět a způsoby jejich dokazování. Na základě dnes dostupného a interpretačně zpracovaného materiálu je zřejmé, že minimálně do roku 1393 pražští realisté patrně spisy anglického mistra vůbec neznali nebo o ně nejevili zájem.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5400065

Matylda hraběnka Dubská byla samostatná žena ve které byla hluboká síla a statečnost a i přes ztrátu několika svých dětí pomáhala dalším dětem. V roce 2023 uplynulo již 215 let od jejího narození-tato kniha je věnována její památce.

12,90 *
Versandgewicht: 100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400017

Katalog "Měnící se svět" ke stejnojmenné výstavě čtenářům představuje fascinující epochu přechodu od lovecko-sběračsko-rybářského způsobu života k zemědělství a pastevectví. Ačkoli je tato transformace v archeologii střední Evropy pevně ukotvena okolo data 5500 let př. n. l., publikace na ni nahlíží v rámci výrazně širšího intervalu - od závěrečných tisíciletí poslední doby ledové až po tzv. kulturu s vypíchanou keramikou. Cílem knihy je seznámit čtenáře s celým "měnícím se světem", kdy spojením přírodních, klimatických, společenských a kulturních inovací a proměn došlo ke krystalizaci epochy dnes označované jako neolit. Zároveň však důkladně přibližuje i předchozí etapu mezolitu a vysvětluje, proč na lovce a sběrače není možné nahlížet jako na jakkoli vývoje zaostalejší populaci nebo ji dávat do protikladu ke společnosti zemědělské.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400016

Brány do expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové Cesty města byly otevřeny dne 3. prosince 2021. Jedná se o rozsáhlý výstavní počin interpretující dějiny města Hradce Králové od jejich prvopočátků do roku 1945. Přípravy expozice probíhaly ve spolupráci MVČ s městem Hradec Králové a trvaly více jak 4 roky. Přístupná pak bude nejméně dalších 5 let. Průvodce expozicí si klade za cíl poskytnout návštěvníkům přehled o dějinách města a zároveň uchovat památku na expozici. Publikace je členěna do tří hlavních kapitol odpovídajících jednotlivým expozičním celkům. Každá kapitola postupuje chronologicky tak, jak byla autory zamýšlena posloupnost témat. Umožní tak pochopit expoziční záměr. Součástí průvodce je bohatý obrazový materiál představující nejvýznamnější vystavené exponáty a zachycující architektonické ztvárnění samotné expozice.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5400001

Výsledkem mezistátních smluv mezi Československem a Mongolskem v padesátých a šedesátých letech 20.století byla kulturní, vědecká a posléze hospodářská spolupráce. Do Mongolska odjížděli vědci, umělci a pracovníci podniků zahraničního obchodu, veterináři, stavaři a geologové. Pro mnohé z nich byl pobyt v Mongolsku splněním snů o dobrodružství a dalekých krajích. Zajímali se o mongolskou kulturu a sbírali tradiční řemeslné výrobky, buddhistické rituální předměty, malby a fragmenty plastik. Jejich sbírky se posléze začaly objevovat v Náprstkově muzeu.

Autorský tým odborníků různého zaměření z několika institucí se věnuje původu sbírky z Mongolska v Náprstkově muzeu. Autoři se zaměřují na politický a společenský kontext sběratelství českých pracovníků v Mongolsku v období od konce padesátých po počátek sedmdesátých let 20. století a představují sběratelské motivace na pozadí společenských změn, kterými Mongolsko procházelo ve 20. století.

34,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400000

Součástí sbírek Historického muzea Národního muzea jsou i řády a vyznamenání, které osobně obdržel František Ferdinand d´Este a dále ty, které zdědil po svých přímých i adoptivních předcích. Soubor se nedochoval kompletní, ale přesto jsou zachované insignie důstojnou ukázkou nejvyšších evropských i mimoevropských řádů a vyznamenání. Kniha přináší krátké pojednání o faleristice, sleduje spletitou cestu souboru řádů a vyznamenání do muzejních sbírek a přibližuje život Františka Ferdinanda nejen skrze události spojené s řády a vyznamenáními. Podrobný popis řádů a vyznamenání a jejich historie je propojen s obsáhlým barevným katalogem zachovalých insignií, který obsahuje metrické a další relevantní údaje.

42,90 *
Artikel-Nr.: 5301483

Kniha Mezi Markem Marci a Löwem z Erlsfeldu je prvním monografickým pojednáním o obsahu výuky na pražské lékařské fakultě v době barokní; titul odkazuje ke dvěma významným českým profesorům medicíny té doby. Výklad je chronologicky rámován obnovením lékařské fakulty po bitvě na Bílé hoře a počátkem vlády císařovny Marie Terezie (1740).

Čtenář se nejprve dozví, co a z jakých učebnic se v pobělohorské době v Praze studovalo, včetně širšího kontextu dobové medicíny ve srovnání s fakultami v cizině. Dále se studie detailněji zaměřila na některé aspekty lékařských teorií v díle Jana Marka Marci z Kronlandu, např. na historii počátků středoevropského očkování proti neštovicím. Součástí pojednání je i podrobný rozbor prolínání lékařských teorií s dobovou filozofií. Nechybí ani popis postupného šíření objevu krevního oběhu ve středoevropské lékařské literatuře, na němž lze dobře pozorovat, jak se v baroku medicína postupně modernizovala.

Práce rehabilituje baroko tradičně vykládané jako doba „temna“, neboť ukazuje, jak se lékařská učenost onoho období v Praze originálně rozvíjela a jak vzkvétala.

25,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
31 - 60 von 2331 Ergebnissen