Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
31 - 60 von 2459 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300798

V roce 2023 je tomu 1050 let, kdy bylo české území vyděleno z pravomoci biskupů v Řezně a bylo založeno pražské biskupství, povýšené na arcibiskupství v roce 1344 díky snahám Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. Obě události jsou důležitým mezníkem nejen v dějinách křesťanství na české půdě, ale patří i k nejvýznamnějším událostem české historie.

Vznik nového pražského biskupství a jeho začlenění k arcibiskupství v porýnské Mohuči přispělo podstatnou měrou k vytváření duchovních, politických i kulturních vazeb naší země s evropským jihem a západem. To je odkaz dávných dob, který je do dnešních dnů trvalou základnou existence našeho státu.

Už před tím, než pražské biskupství vzniklo, proniklo křesťanství na Moravu a následně i do Čech. Nové biskupství sehrálo pak podstatnou roli v christianizaci české země a druhý pražský biskup – svatý Vojtěch se zasloužil o přijetí víry i v Polsku a v Uhrách. Mnozí z jeho nástupců na pražském biskupském a pak i arcibiskupském stolci zanechali za sebou významné stopy – zakládali nové kostely, města a městečka, vesnice, budovali hrady, iniciovali vznik klášterů a objednávali sochy, malby, nádherně zdobené rukopisy a díla uměleckých řemesel. Tím vším se významně vepsali do kulturního genomu naší země.

32,90 *
Versandgewicht: 720 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300848

Cultural History.

Kniha nabízí shrnutí sociálních, hospodářských a kulturních aspektů těžby kovů v českém Krušnohoří. Jednotlivé kapitoly se věnují vzniku a vývoji horních měst od 14. do 16. století. Plastický obraz historie Krušnohoří doplňují kapitoly např. k dějinám místních cechů či medailérství. Speciální pozornost je věnována sakrálním památkám v kontextu reformace a následné rekatolizace. Osudy vybraných památek a uměleckých děl, výstižně dokládajících bohatou a pestrou historii kdysi významného regionu Čech, jsou sledovány až do druhé poloviny 20. století, kdy řada z nich podlehla zániku v důsledku těžby hnědého uhlí a na ni navázaných provozů.

34,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300835

Historie, která v posledním více než půlstoletí zažila několik paradigmatických obratů, přidala nedávno další – obrat, kterému se říká animal turn: zvířata, která až dosud hrála v zorném úhlu historiků spíše okrajovou úlohu, se začala drát do jeho centra. Oprávněně, vždyť se na vývoji lidské civilizace aktivně podílela – poskytovala lidem potravu, materiál na oděv i obydlí, stála u zrodu jejich primární logistiky, budila kladné i záporné emoce. Inspirovala k uměleckým dílům, poskytovala podívanou a zábavu. Brát v potaz kategorii „zvíře“ znamená uvažovat v kontextu politiky, ekonomiky, náboženství, společnosti i kultury.V západní Evropě zaznamenala v posledních letech animal history, „historická zvířecí studia“, velký rozvoj. Vznikla řada prací chápající zvířata jako opravdové kulturní subjekty, jejichž chování je legitimním tématem historické analýzy.Kniha Zvířata a jejich lidé, jeden z prvních pokusů integrovat „animal turn“ do české historiografie, nabízí řadu pohledů na vztah lidí a zvířat. Předkládá způsoby, jimiž lidé své zvířecí souputníky zobrazovali, všímá si jejich chovu a zužitkování, jejich „léčivé síly“, zvířat v roli darů, společníků a přátel.

35,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300742

Kostel Panny Marie před Týnem, od 14. století hlavní farní chrám Starého Města, po husitských válkách hlavní kostel utrakvistické církve v Čechách a na Moravě a nepřehlédnutelná dominanta historického jádra Prahy, představuje po Svatovítské katedrále druhou nejvýznamnější pražskou středověkou sakrální stavbu. V syntézách dějin české gotické architektury bývá řazen na přední místo ve vývoji architektury lucemburské doby a zároveň je dokončení kostela po husitské revoluci převážně prezentováno jako nejdůležitější stavba doby Jiřího z Poděbrad. Při bližším pohledu se však představy mnohých autorů ohledně určení předhusitských a pohusitských partií kostela zásadně různí, z čehož plynou závažné otázky pro pochopení architektury poděbradské doby.

K podrobnějšímu zpracování architektury poděbradské doby se alespoň částečně snaží přispět právě předkládaná kniha o pozdně gotické dostavbě staroměstského kostela Panny Marie před Týnem, která shrnuje dlouholetý výzkum stavby.

49,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300738

V roce 2015 otevřelo Národní technické muzeum v budovách bývalých výrobních objektů zrušeného kláštera v západočeských Plasích svou novou pobočku s názvem Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy. Pro umístění této nové pobočky muzeum mimo jiné zrekonstruovalo areál zahrnující bývalý klášterní mlýn a budovy pivovaru. V průběhu přípravy a realizace projektu učinili pracovníci muzea řadu zajímavých zjištění o historii těchto budov. Tato publikace tak není jen přehledem historie těchto objektů: představuje také objevy učiněné na základě archeologických a speleologických výzkumů a bádání o historii objektů a minulých renovacích.

 

In 2015, the National Technical Museum had opened in the buildings of former production facilities of a dissolved monastery in west Bohemian Plasy its new branch called Centre of Building Heritage. To house this new branch, the museum had, among other things, renovated a compound including a former monastery mill and buildings of the brewery. In the course of preparation and realisation of the project, the staff made a number of interesting discoveries about the history of these buildings. This publication is thus not just an overview of history of these objects: it also presents discoveries made on the basis of archaeological and speleological research and investigation into the buildings’ history and past renovations.

27,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300716

Publikace přináší analýzu landfrýdů jako jednoho ze základních pramenů zemského práva na Moravě v období od konce 14. do začátku 17. století. Ve 14. a 15. století landfrýdní smlouvy uzavírané mezi panovníkem a stavy byly především reakcí na válečné události. Později v 16. a na začátku 17. století landfrýdy zůstaly zachovány a staly se fakticky policejními řády a byly začleněny do tištěných zemských zřízení (1516 až 1604). Vznik a vývoj moravských landfrýdů jako důležitého pramene pro právní, politické a sociální dějiny je interpretován v kontextu vývoje této instituce v rámci zemí České koruny (Čechy, Slezsko, Lužice) a také v kontextu obdobných pramenů ve střední a západní Evropě (vlivy zejm. německých landfrýdů, komparace ustanovení, vlivy textace atd.)

32,90 *
Versandgewicht: 1.030 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300802

Zrovnoprávnění židů v 19. století mělo dalekosáhlé důsledky pro podobu židovského osídlení v českých zemích. Brány ghetta se otevřely a židé se z uzavřených čtvrtí začali svobodně stěhovat. Autor v této knize pomocí demografických a kartografických nástrojů zkoumá, jak se ve čtyřech městech – Boskovicích, Hranicích, Kolíně a Lošticích – proměnila prostorová struktura židovského osídlení a co tuto proměnu ovlivňovalo.

Srovnání situace v jednotlivých městech ukazuje, jak podoba židovského osídlení úzce souvisela se začleněním židů do městské společnosti, nebo v některých městech naopak s rezervovaným postojem většinové společnosti vůči nábožensky a jazykově odlišnému obyvatelstvu. Analýza různých typů sociálního jednání a akulturace mimo jiné ukazuje, že zatímco prostorové hranice postupem desetiletí mizely, mentální hranice měly mnohem větší setrvačnost, neboť jejich udržování považovali i samotní židé za podstatné pro zachování své identity.

29,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300801

Publikace představuje čtvrtý svazek Edice politických programů, která má za cíl dokumentovat programový vývoj politických stran v českých zemích až do roku 1948. Připravený svazek navazuje na třetí díl této edice, který byl věnován programům českých národních stran až do říšských voleb 1891, v jejichž důsledku skončila dominance staročeské Národní strany v české občanské politice. Tento čtvrtý svazek se zabývá programy staročeských a mladočeských stran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1891-1914, v době pokračující diferenciace českého politického stranictví. Hlavní téma českých politických subjektů tvořil tehdy vztah českého národa k rakouskému státu, prosazení českých požadavků na národní a jazykovou rovnoprávnost s Němci v českých zemích při respektování státoprávního celku zemí České koruny. Od počátku 20. století se staročeští a mladočeští politikové vyjadřovali k vládním a německým návrhům podoby česko-německého vyrovnání v Čechách a na Moravě a byli rovněž konfrontováni s požadavkem zavedení všeobecného volebního práva. Editor úvodem přináší obsáhlou studii o proměnách politických programů českých národně liberálních stran v daném období. Edice celkem obsahuje 127 programových dokumentů (oficiální programy, memoranda, prohlášení, zákonné návrhy ad.), opatřených textově-kritickým a věcným poznámkovým aparátem.

35,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300800

Stopy aristokratů a aristokratek nalezneme již v době prvních nesmělých pokusů o vzlet. V případě pražských pokusů s neřízenými balony 14. a 16. února 1784 objevíme jméno vzdělaného hraběte a vychovatele arcivévodů Armanda Gastona Motteta, původem sice ze švýcarské rodiny, kterou do hraběcího stavu povýšil modenský vévoda Francesco III. d´Este, ale jehož syn Alexander Armand získal od císaře Františka I. 14. března 1827 v Čechách inkolát. Pozadu ale nezůstala ani Morava, kde se podobný pokus uskutečnil přímo v zahradách zámku v Židlochovicích. V tomto případě se jednalo o ryze společenskou aristokratickou událost, jejíž hlavní aktérkou byla 12. září 1784 hraběnka Marie Kristýna Dietrichstein-Proskau-Leslie, které v tom zdatně sekundovala kněžna Markéta Kateřina Piccolomini. V této souvislosti pouze připomeňme, že k pražskému vzletu došlo nějaké tři měsíce od prvního vzletu balonu s lidskou osádkou v listopadu 1783 ve Francii a k tomu židlochovickému přibližně deset měsíců od tohoto mezníku větroplavby.

30,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300709

Monografie věnovaná recepci Leoše Janáčka a jeho hudby, v tomto případě zaměřená na prvních šestnáct let Janáčkovy umělecké kariéry, je svým tématem publikace muzikologická, způsob řešení daného tématu ji však spíše řadí do oblasti kulturní historie. Kniha je vyústěním Zapletalova dlouhodobého badatelského zájmu o dějiny hudební kultury na Moravě. Autor klade důraz na uvádění a kritickou recepci Janáčkovy rané umělecké činnosti, a to nejen skladatelské, ale i dirigentské a sbormistrovské, klavíristické aj. Vzhledem k tomu, že zmíněnou problematiku sleduje především s ohledem na kulturní a sociálně-emancipační snahy českého národa v Brně a na Moravě, je tato kniha rovněž důležitým příspěvkem k poznání vývoje českého a německého národního vědomí, specifičtěji pak národního obrození na Moravě.

29,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300788

Kniha z ediční řady VORAŘSKÝ ROD HUSŮ Z HLADNÉ se věnuje popisu stoleté historie čtyř generací plavecké rodiny Husů. Od roku 1860, kdy Jan Husa koupil na Hladné č.22 chalupu u řeky a stal se plavcem, po rok 1960, kdy napuštěním Orlické přehrady voroplavba na Vltavě skončila. Tím však nekončí tradice vorařství. K tomu přispěl výraznou měrou Václav Husa (1930–2021), donedávna nejstarší vorař v Čechách, pravnuk Jana Husy z Hladné.

Publikace dále obsahuje informace o plavecké osadě Hladná u Albrechtic nad Vltavou a zahrnuje kapitoly o umění a řemesle vorařském (jak se stavěly vorové prameny a jaký byl život plavců). Součástí publikace je i plavecký slovníček, protože plavci používali mnoho slov specifických pro toto řemeslo. Knihu sepsaly Anna Husová se svou dcerou Anitou Crkalovou na památku všem svým předkům a lidem od vody.

24,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300734

Bedekr Hřbitovy zmizelých zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byly zpřetrhány sociální vazby mezi památníky mrtvých a jejich rodinami a mnoho hrobů tu postupně zaniklo nebo zpustlo. Až v posledních desetiletích se pozvolna obnovuje zájem o kritickou reflexi této zasuté a neradostné kapitoly moderních českých dějin. Echem této pozvolné národní sebereflexe jsou snahy o revitalizaci hmotných památek souvisejících s komunitou podkrkonošských Němců.

23,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300731

Bedekr hřbitovy nalezených zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností. Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války byly zpřetrhány sociální vazby mezi památníky mrtvých a jejich rodinami a mnoho hrobů tu postupně zaniklo. Až v posledních desetiletích se pozvolna obnovil zájem o kritickou reflexi této zasuté kapitoly moderních českých dějin a o revitalizaci hmotných památek s ní souvisejících.

22,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300730

Kámen je vedle dřeva jedním z tradičních materiálů sepulkrálních památek. Přesto mu dosud nebyla věnována dostatečná pozornost ani odborný zájem. Cílem publikace je alespoň z malé části tuto mezeru zaplnit. V přehledném zpracování představuj většinu běžných, ale i méně častých nebo dokonce zapomenutých dekoračních, ušlechtilých a přírodních kamenů, které užívaly v pomníkové tvorbě v průběhu 19. století a v první polovině 20. století.

Z obsahu: Názvosloví a systematické přehledy dekoračního kamene v historické perspektivě.Proměny hřbitovů a náhrobní kamenů po roce 1800. Používané kamenické techniky. Variabilita dekoračních kamenů v sepulkrální produkci. Ušlechtilý kámen v sepulkrální produkci 19. století a první poloviny 20. stoeletí. Kamenoprůmysl v severozápadnímm Slezsku a jeho odraz v sepulkrálních památkách. Dochování kamenných sepulkrálích památek na Jesenicých hřbitovech. Kamenoprůmysl a ušlechtilá kamenická vroba před roekm 1945. Sepulkrální památky jako pramen k dějinám kamenoprůmyslu.

28,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300785

Epistulae et acta Cesaris Speciani 1592–1598, Pars IV. Januar 1595 – Juni 1595, Pars V. Juli 1595 – Dezember 1595.

Svazky IV. a V. edice korespondence papežského nuncia u císařského dvora v Praze Cesare Speciana jsou výsledkem studia rukopisů uložených ve Vatikánském archivu, Vatikánské knihovně, Archivu Doria Landi Pamphili a Státním archivu v Římě. Navazují na již vyšlé svazky I.–III. a zveřejňují 216 ks vzájemné korespondence mezi Specianem a státním sekretariátem v Římě z r. 1595. Ústředními tématy jsou opět císař, politické a církevní poměry v Českém království a v Říši, diplomatické a vojenské angažmá Klementa VIII. a Rudolfa II. v pokračující „dlouhé turecké válce“ a snaha o vytvoření protiturecké ligy evropských států. Značný prostor je věnován náboženské a církevní politice (obsazování biskupských stolců a situace v diecézích, řádové záležitosti, podpora kněžského vzdělávání, boj proti protestantismu).

Korespondence je vydána in extenso italsky, regesty, standardní textový a věcný poznámkový aparát a sdružený rejstřík v němčině. Součástí odborné edice je úvodní studie v německém jazyce, věnovaná hlavním tématům korespondence, vypracovaná na základě dochovaných pramenů a odborné zahraniční i domácí literatury

 

73,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300780

Kniha věnovaná českému cestovateli dr. Emilu Holubovi se soustředí na čtyři základní témata. Umožňují pochopit Holubův význam v současném světě a zároveň se dotknout některých obecnějších, aktuálních otázek, souvisejících mimo jiné s prezentací etnografických a uměleckých sbírek, s diskusí o dekolonizaci muzeí, nebo s procesem utváření národní identity. Cílem publikace je podnítit diskusi, která povede k lepšímu pochopení Holubova odkazu v dnešní době. Usiluje o to, aby postava Holuba nebyla zatížena fikcemi, mýty a ideologicky zmanipulovanými obsahy, ale aby vystoupila ve své komplexnosti přirozeně zahrnující jak pozitivní, tak negativní stránky.

24,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300773

This book on Jewish culture and literature focuses on the “quiet” decades of the nineteenth century, a scarcely written-about period of time in Bohemian Jewish history. Using a myriad of sources, including travelers’ accounts, poems, essays, short stories, guides, and newspaper articles, the volume explores Jewish expression, Jewish-Czech relations, and the changing attitudes toward Jews between the 1820s and 1880s. It offers close readings of writers like Karel Havlíček Borovský, Ján Kollár, Siegfried Kapper, and Jan Neruda, as well as lesser-known authors and sources. Combining skillful sustained analysis, judicious argumentation, and elegant writing, the book is a truly enriching reading experience.

33,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300765

Deníky Václava Tilleho (1867–1937) z posledních deseti let autorova života představují pozoruhodný a cenný historický pramen, tím spíše, že až do nedávné doby byla jejich ucelená podoba veřejnosti téměř neznámá. Deníky neosvětlují pouze okolnosti života významného vědce a divadelního publicisty, ale originálně glosují neobyčejně pestré dění v kruzích meziválečné intelektuální elity, kde se prolínají osudy politiků, herců, kritiků, profesorů, diplomatů... První svazek zahrnuje komentovanou edici deníků z let 1927–1931 a je doplněný úvodní životopisnou studií a jmenným rejstříkem.

32,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300612

roubené stavby.

Kniha prezentuje výsledky výzkumu historických obytných staveb zemědělských usedlostí v malém regionu na pomezí jižní a středních Čech. Předmětem zájmu se stal málo úrodný region kolem městečka Petrovice, ležící stranou větších hospodářských center i dálkových komunikací. Výzkum byl motivován stále se zintenzivňujícím trendem demolování starých obytných staveb. Mezi dokumentovanými objekty převládají domy roubené. Hlavní východisko výzkumu představuje podrobný stavebněhistorický průzkum spojený s pořízením měřické a fotografické dokumentace. Druhou oporou výzkumu je rešerše archivních pramenů. Snahou stavebního historika je poznání dispozičních a konstrukčních aspektů obytných domů a posloupnosti stavebních fází. Archivní rešerše objasňuje především sociální postavení stavebníků a majitelů domů, v některých případech ale dokáže zachytit i konkrétní zmínky o době výstavby či o přestavbách zkoumaných domů. Cenné datační opory poskytla u většiny domů dendrochronologická analýza vybraných konstrukčních prvků. Kniha sestává ze dvou oddílů, jádro tvoří katalog 23 domů. Katalogová hesla obsahují podrobnou plánovou a fotografickou dokumentaci, historii domů dle písemných pramenů, zevrubný popis a charakteristiku jejich stavebního vývoje. Výklad archiváře založený na písemných pramenech má za cíl nastínit hospodářský a sociální vývoj regionu. Důraz je přitom kladen na interval 17. až 19. století, protože v tomto období dokumentované stavby vznikaly a doznávaly více či méně výrazných přestaveb. Výklad stavebního historika pak utřiďuje poznatky o architektonických, konstrukčních a dispozičních aspektech domů.

34,90 *
Artikel-Nr.: 5300760

Kniha pojednává o vpádu vojsk generála Petra Arnošta z Mansfeldu a vévody Jana Arnošta Sasko-Výmarského do Slezska a na Moravu, který proběhl v letech 1626 až 1627.

Válečný požár, který zažehla pražská defenestrace a povstání českých stavů roku 1618, zasáhl postupem několika málo let téměř celou tehdejší Svatou říši římskou i její sousedy. Do čela protihabsburské koalice se v roce 1625 postavil dánský a norský král Kristián IV., jehož vojáci (spolu s prořídlými pluky nepokojného generála Mansfelda) o rok později zahájili odvážné tažení do středu Evropy. Netušili původně, že dojdou až do Uher, ba dokonce na hranice Osmanské říše. Původním cílem bylo převzít strategickou iniciativu proti rychle mohutnějícím habsbursko-katolickým vojskům ve středním a severním Německu, přenést válku zpět na jih a po spojení se sedmihradským knížetem Gáborem Bethlenem táhnout až na Vídeň. Zatímco švédské obléhání Brna (1645) nebo Prahy (1648) žije v historické paměti doposud, ovládnutí Opavy, Těšína, Krnova a celého moravsko-slezského pomezí rezonuje v obecném povědomí jen velmi slabě, pokud vůbec. Vojáci ve službách dánského krále přitom vytvořili v oblasti rozsáhlou enklávu, a to za výrazné podpory ze strany místních obyvatel. Akce řádně zamíchala kartami na hlavním bojišti v severním Německu i v nejvyšších patrech evropské diplomacie.

33,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300586

Publikace je věnována jednomu z nejstarších krajinářských parků v českých zemích v Krásném Dvoře u Podbořan a jeho budovateli hraběti Janu Rudolfu Černínovi (1757–1845). Ve své době evropsky proslulý park podnes vyniká kvalitou svého původního konceptu i naprosto mimořádnou mírou autentičnosti. V průběhu následujících staletí totiž nebyl nikdy zásadně přebudován v duchu pozdějších trendů ani významněji poškozen záměrnou devastací nebo absencí péče. Zůstává tudíž unikátním příkladem krajinářské tvorby konce 18. století v Čechách a na Moravě, pozoruhodným způsobem reflektující evropský vývoj. Vysledovat lze i přímé inspirace předními zahraničními krajinářskými lokalitami, které hrabě na svých cestách navštívil.

49,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300741

Od hospodářských společností, odborných i politických spolků a exkluzivních politických reprezentací k agrárnímu stranictví (1848-1918).

Německý venkov, jehož role se z "velkých dějin" často vytrácí, sehrál v ekonomickém, sociálním, politickém a kulturním vývoji českých zemí nepřehlédnutelnou, ba formativní roli. Byl integrální součástí sociálněekonomických modernizačních procesů i nacionálních konfrontací. Kniha je výkladem vzniku a rozvoje německého agrárního hnutí v době habsburské monarchie s akcentem na tehdejší Království české. Vyplňuje znalostní vakuum o selsko-rolnické emancipaci Němci osídleného venkova na principu stavovství a zájmové sounáležitosti, jež vrcholila ve svébytné politické straně (Deutsche Agrarpartei in Böhmen). Nabízí porozumění identitě německého sedláka/rolníka v procesu jeho občanského a nacionálního uvědomování, přispívá pochopení dlouhodobého směřování německého nacionálního společenství v Čechách/českých zemích jako celku.

34,90 *
Versandgewicht: 1.850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300740

Výpravná doprovodná publikace k úspěšné výstavě Mistři cechů oděvních. Obsahuje ucelený materiál, který vznikal v průběhu příprav, a čtenáři v ní tak objeví celou řadu podkladů, obrazového materiálu a informací, jež nemohly být prezentovány výstavním způsobem.

Z obsahu: Textilní výroba v českém měšt´anském prostředí 15.-16. století. Kožedělná řemesla ve 14.-16. století. Krejčovské řemeslo v druhé polovině 16. století v rámci městského prostředí. Oděvní řemesla v Táboře na prahu nového věku.

34,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300572

Biografický slovník Mučedníci a oběti pro Krista zachycuje životní osudy katolických křesťanů všech národností žijících v českých zemích, kteří násilně zahynuli v období dvou totalitních režimů 20. století. Perzekuci kněží, řeholnic, řeholníků, katolických laiků, v mnoha případech i celých rodin a řeholních společenství zachycuje 260 detailně zpracovaných životopisných hesel. Cennou součástí publikace je i 239 portrétních fotografií mučedníků a mučednic z českých i zahraničních zdrojů.74,9

74,90 *
Versandgewicht: 1.750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300736

Kniha Hieronymus Colloredo-Mannsfeld nese podtitul Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka. Životní cestou má v knize dva významy. Je jí myšlena životní pouť, kterou si napříč druhou polovinou 19. století a první polovinou století 20. století Hieronymus Colloredo-Mannsfeld prošel, od dětství, dospívání, rodinný život, správu majetku, až po profesní dráhu. Tento příslušník významné aristokratické rodiny, která patřila v habsburské monarchii k jedné z nejbohatších, se rozhodl pro kariéru námořního důstojníka, což nebylo ve vyšších kruzích a v jeho době zrovna obvyklé. Colloredo-Mannsfeld se tak zařadil mezi nemálo svých krajanů z českých zemí, kteří ať již mluvili česky nebo německy, nebyli v prostředí jadranských přístavů a námořnictva ničím výjimečným. České země se v průběhu let staly lidským, technickým i finančním garantem úspěšné výstavby a řádného fungování k. u. k. Kriegsmarine a profesní kariéra Hieronyma Colloredo-Mannsfelda je toho zářným dokladem. Zároveň se knihou vine jako červená niť cesta, na kterou se v roku 1900 vydal na jachtě Taormině spolu s dvěma přáteli do Karibiku a dále podél východního pobřeží Spojených států amerických. Z této námořní cesty se nám do dnešních dnů dochovaly unikátní zápisky, které život a uvažování námořníka přiblíží čtenářům více než cokoli jiného.

39,90 *
Versandgewicht: 980 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300735

Das Buch behandelt das Thema "Krieg" sowohl aufgrund deutscher als auch tschechischer Quellen. Es handelt sich um eine Suche nach militärischen Spuren seit dem 10. Jahrhundert über das Ende des 2. Weltkriegs hinaus bis zur alljährlichen Friedensparade in Pilsen im Sinne einer festlichen Performanz. Die Publikation bezieht sich inhaltlich auf räumliche Schilderungen in den betreffenden Quellen, wobei die geschichtlichen Tatsachen nicht im Vordergrund stehen, sie dienen der historischen Markierung und Identifizierung der einzelnen präsentierten Ereignisse. Berücksichtigt sind historiographische Werke wie Chroniken und Annalen, Kriegspläne, Festspiele und andere. Geographisch liegt der Schwerpunkt auf den drei sogenannten europäischen Altstraßen von Regensburg nach Böhmen, zusammengefasst unter dem Begriff "Passage". Das Thema "Krieg" bedeutet gleichzeitig die Fortsetzung in der von beiden Autoren begonnenen Untersuchungen der tschechisch-bayerischen Nachbarschaft unter dem Blickwinkel ausgewählter Aktivitäten von Einzelnen und von Gruppen.

27,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300710

Monografie mapuje životní běh českého historika Bartoše i jeho předků a neopomíjí žádný podstatnější detail uchovaný v pramenech. Druhá část monografie se zaměřuje na rozbor klíčových Bartošových textů a jejich ohlasů v naší odborné literatuře.

Byl badatelem o Husovi, Jakoubkovi ze Stříbra, Jeronýmu Pražském a řadě dalších osobností i témat českých a evropských církevních dějin. Bartoš před českou společností otvíral obrazy dějin odpovídající její historické paměti a konkrétní konfesní situaci.

25,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300706

společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux.

Sborník, který má v názvu vetknuté pouto přátelství, je věnován dvěma historičkám, jejichž přátelství a vzájemná badatelská spolupráce trvají mnoho let. Obě jsou mimořádnými osobnostmi na poli dějin kultury, vzdělanosti a duchovního života českých zemí 17. a 18. století. Proto se stejným směrem ubírá i dvacet devět studií, které svým zaměřením zasahují do celé řady historických témat. Zastoupeny jsou kulturní dějiny v širokém slova smyslu, dějiny církve a náboženského života, dějiny výtvarného umění a literatury, dějiny knihoven, univerzitní dějiny a mnohé další. Mimořádně zajímavou skupinu tvoří příspěvky k dějinám misií a misionářů ve vzdálených končinách Evropy a světa. Autoři vycházeli také z dosud nevyužitých a mnohdy i nově objevených pramenů, například z barokních kázání, historických katalogů knihoven, bohaté škály biografických pramenů především z jezuitských archivů, ale i z dobového periodického tisku. Text in Tschechisch und Engl.

31,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300704

Kniha je věnována životním osudům a kariéře významné české historičky Milady Paulové (1891–1970), která jako první žena v Československu dosáhla nejvyšších univerzitních gradů a do historické vědy vnesla kontroverzní otázku, zda je možné aplikovat metody historické práce na téma z moderní historie a zároveň jej objektivně vyhodnotit. Paulová byla favorizovanou žačkou historika a slavisty Jaroslava Bidla, profesora obecných dějin se zaměřením na dějiny východní Evropy a Balkánského poloostrova, který se rozhodl vychovat z ní svou nástupkyni v čele katedry obecných dějin východní Evropy a Balkánského poloostrova. Milada Paulova tak měla pokračovat v jeho započatém díle spočívajícím ve vědeckém zkoumání dějin východních Slovanů a Byzantské říše, ale nakonec se přiklonila k tématu mapování českého a jihoslovanského protihabsburského odboje za první světové války. Jaroslav Bidlo, zastánce tzv. čisté vědy, byl konfrontován s výraznou politickou a lobbistickou angažovaností své žačky a faktem, že upřednostnila moderní téma a úzkou specializaci. Do širšího povědomí se ale M. Paulová vepsala jako elitní historička českého a jihoslovanského protihabsburského odboje, přičemž její Jugoslavenski odbor zůstává dodnes fundamentálním dílem zachycujícím zrod Jugoslávie.

27,90 *
Versandgewicht: 770 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300497

Reprezentativní publikaci Letní rezidence Pražanů, Černošice a vilová architektura 19. a 20. století připravoval a vydal Národní památkový ústav v rámci institucionálního výzkumu DKRVO a za finanční podpory města Černošice. Kniha je součástí ediční řady o významných vilových lokalitách v blízkosti Prahy. Navazuje tak na monografii Letní rezidence Pražanů, Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století, která vyšla v roce 2013 (2. vydání 2016). Publikace je věnovaná historickému vývoji a uměleckohistorickému zhodnocení villegiatury v Černošicích, nejvýznamnějším příměstském letovisku hlavního města Prahy. Shrnuje urbanistický vývoj města do roku 1945, od několika samostatných venkovských obcí k oblíbenému vilovému letovisku. Zmiňuje reflexi černošických vil v dobovém tisku, poukazuje na stavebníky převážně letních vil s odkazy na jejich pražské zázemí a shrnuje vývoj vil v proměnách stylu, včetně interiérů domů. Zvláštní pozornost věnuje tomu, jaký vliv na architekturu zdejších vil měly velké celonárodní výstavy konce 19. století. Podrobněji se zaměřuje na podobu a vývoj zdejších zahrad a vlivu Dendrologické společnosti v Průhonicích. Zabývá se také osudy vil a jejich majitelů v období totalit po roce 1938 a 1948 (kapitolu objasňující majetkoprávní souvislosti vil vůbec poprvé u nás shrnul náš přední právní historik prof. Jan Kuklík). Exkurzem je kapitola o ruských emigrantech v Černošicích, která je v současné době ve spojitosti se solidaritou s ukrajinskými běženci dosti aktuální. Druhou část publikace tvoří katalog šedesáti vybraných vil s jejich podrobným popisem a shrnutím jejich stavební historie. Na závěr je zařazena pětice rozhovorů s potomky důležitých černošických rodin.

61,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
31 - 60 von 2459 Ergebnissen