Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
121 - 150 von 2331 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300731

Bedekr hřbitovy nalezených zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností. Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války byly zpřetrhány sociální vazby mezi památníky mrtvých a jejich rodinami a mnoho hrobů tu postupně zaniklo. Až v posledních desetiletích se pozvolna obnovil zájem o kritickou reflexi této zasuté kapitoly moderních českých dějin a o revitalizaci hmotných památek s ní souvisejících.

22,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300730

Kámen je vedle dřeva jedním z tradičních materiálů sepulkrálních památek. Přesto mu dosud nebyla věnována dostatečná pozornost ani odborný zájem. Cílem publikace je alespoň z malé části tuto mezeru zaplnit. V přehledném zpracování představuj většinu běžných, ale i méně častých nebo dokonce zapomenutých dekoračních, ušlechtilých a přírodních kamenů, které užívaly v pomníkové tvorbě v průběhu 19. století a v první polovině 20. století.

Z obsahu: Názvosloví a systematické přehledy dekoračního kamene v historické perspektivě.Proměny hřbitovů a náhrobní kamenů po roce 1800. Používané kamenické techniky. Variabilita dekoračních kamenů v sepulkrální produkci. Ušlechtilý kámen v sepulkrální produkci 19. století a první poloviny 20. stoeletí. Kamenoprůmysl v severozápadnímm Slezsku a jeho odraz v sepulkrálních památkách. Dochování kamenných sepulkrálích památek na Jesenicých hřbitovech. Kamenoprůmysl a ušlechtilá kamenická vroba před roekm 1945. Sepulkrální památky jako pramen k dějinám kamenoprůmyslu.

28,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301010

Šestadvacátý sešit Biografického slovníku českých zemí předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Hom–Hoz, a představuje další svazek rozsáhlého encyklopedického projektu, který vzniká ve spolupráci už s více než stovkou autorů z akademických, univerzitních a dalších pracovišť pod vedením biografického týmu Historického ústavu AV ČR. V rámci projektu bude zpracováno na 25 000 biogramů osobností všech dob a oborů lidské činnosti spjatých s českými zeměmi (bez rozdílu etnického původu), jež se narodily, žily a pracovaly v uvedeném teritoriu, a to i pokud zde strávily jen část svého života.

27,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300993

Bibliografie zahrnuje všechny autorovy samostatné publikace, editované práce a sborníky, pojednání, studie a úvahy, dále též drobné stati, hesla v encyklopediích, přehledy bádání, recenze a referáty. Publikace rovněž přináší vedle seznamu jubilejních statí, zpráv z vědeckého života a pořadů mediálního zaměření soupis knih, studií i vzpomínkových statí věnovaných autorovi.

25,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300977

Katalog oděvních součástek uchovaných v jihočeských muzeích.

35,90 *
Versandgewicht: 820 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300965

Ke studiu středověkých církevních dějin neodmyslitelně patří problematika kostelní a farní sítě, stejně jako výzkum farního duchovenstva. Kniha Václava Nečady tyto aspekty studuje na příkladu řečického děkanátu od 12. století až do husitských válek. Po vylíčení procesu osídlení zkoumaného regionu autor sleduje formování kostelní a farní sítě na daném území. V další části knihy se podrobně věnuje farnímu kléru, jeho působení ve farní správě, mobilitě i kariérám duchovních. Zvláštní pozornost je věnována držbě patronátního práva k jednotlivým kostelům, majetkovému zázemí farních beneficií a hospodaření kleriků, jakož i faktickému zániku katolické církevní správy za husitských válek. Kniha obsahuje podrobný katalog jednotlivých kostelů, četné tabelární přílohy, mapy a vyobrazení.

28,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300964

11. května 2023 si upomínáme 145. výročí narození spisovatele, pedagoga a sociálně demokratického politika Vojty Beneše. Při té příležitosti vychází v knižní podobě jeho starší a méně známý text, který věnoval západočeským Kožlanům – své rodné obci a vzpomínkám na ni. Vojta byl nejenom bratrem druhého čs. prezidenta Edvarda Beneše, ale také účastníkem všech tří československých odbojů. Zemřel 21. listopadu 1951 ve Spojených státech amerických jako respektovaný politický exulant a český vlastenec, jenž několikrát v životě obětoval vlastní pohodlí i majetek ve prospěch hájení zájmů svého národa i demokratických hodnot. Součástí knihy je rovněž Vojtův stručný životopis z pera historika dr. Radovana Lovčího a heslář s vysvětlením dobových pojmů.

16,90 *
Artikel-Nr.: 5300951

Kolektivní monografie Republika mezi rovností, růzností a jednotou přináší kapitoly, jež nejširším skupinám čtenářů přibližují problematiku sociálních a náboženských otázek nového československého státu. Několik studií se věnuje postavení žen po roce 1918 a aktivitám některých jejich spolků, dobovému společenskému konfliktu ohledně problematiky potratů a ochrany proti početí a v neposlední řadě snahám o odtrestnění vztahů lidí stejného pohlaví a odbourání jejich společenské příhany. Další skupina příspěvků se zabývá náboženskými otázkami, mj. významným tématem vzniku tzv. národních církví, různými úhly pohledu a východisky názorů na náboženské záležitosti či postavením římskokatolické církve i evangelických církví v nové republice.

36,90 *
Versandgewicht: 760 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300497

Reprezentativní publikaci Letní rezidence Pražanů, Černošice a vilová architektura 19. a 20. století připravoval a vydal Národní památkový ústav v rámci institucionálního výzkumu DKRVO a za finanční podpory města Černošice. Kniha je součástí ediční řady o významných vilových lokalitách v blízkosti Prahy. Navazuje tak na monografii Letní rezidence Pražanů, Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století, která vyšla v roce 2013 (2. vydání 2016). Publikace je věnovaná historickému vývoji a uměleckohistorickému zhodnocení villegiatury v Černošicích, nejvýznamnějším příměstském letovisku hlavního města Prahy. Shrnuje urbanistický vývoj města do roku 1945, od několika samostatných venkovských obcí k oblíbenému vilovému letovisku. Zmiňuje reflexi černošických vil v dobovém tisku, poukazuje na stavebníky převážně letních vil s odkazy na jejich pražské zázemí a shrnuje vývoj vil v proměnách stylu, včetně interiérů domů. Zvláštní pozornost věnuje tomu, jaký vliv na architekturu zdejších vil měly velké celonárodní výstavy konce 19. století. Podrobněji se zaměřuje na podobu a vývoj zdejších zahrad a vlivu Dendrologické společnosti v Průhonicích. Zabývá se také osudy vil a jejich majitelů v období totalit po roce 1938 a 1948 (kapitolu objasňující majetkoprávní souvislosti vil vůbec poprvé u nás shrnul náš přední právní historik prof. Jan Kuklík). Exkurzem je kapitola o ruských emigrantech v Černošicích, která je v současné době ve spojitosti se solidaritou s ukrajinskými běženci dosti aktuální. Druhou část publikace tvoří katalog šedesáti vybraných vil s jejich podrobným popisem a shrnutím jejich stavební historie. Na závěr je zařazena pětice rozhovorů s potomky důležitých černošických rodin.

61,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300942

Předkládaná monografie je první ucelenou biografií hraběte Františka Thun-Hohensteina (1809–1870), jednoho z nejdůležitějších představitelů českého uměleckého života 2. třetiny 19. století. Jako taková přispívá k poznání české aristokracie a jejího místa v měšťanské éře a v období modernizace. Prvním tematickým okruhem publikace je Thunova soukromá sféra, zahrnující jeho dětství, výchovu, vzdělání a cestování v kontextu rodinných strategií. Speciální pozornost je věnována vztahu mezi otcem a synem, který je klíčový a je nahlížen jako osobní a generační konflikt v rámci společenské proměny v 19. století. Druhým okruhem je pak veřejné působení Františka Thuna, mj. jeho aktivity v sociální a filantropické oblasti a politická kariéra v době předbřeznové a během revoluce roku 1848. Největší pozornost však autorka věnuje Thunově činnosti v oblasti výtvarného umění a památkové péče a poskytuje tak nejen přehled Thunovy práce v rámci oficiálních institucí a spolků, ale prezentuje fungovaní dobového uměleckého klientelismu, mechanismy přidělování zakázek i způsob jejich provádění.

32,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300495

moravskoslezského pomezí.

Publikace se výběrově zabývá typologií zástavby a kulturou bydlení v historických městech moravskoslezského pomezí. Po vymezení pojmu moravskoslezské pomezí a shrnutí základních východisek vzniku měst následují hlavní kapitoly věnované zkoumaným typům obydlí. Jejich výběr byl podmíněn informačním potenciálem výsledků nedávno provedených stavebněhistorických průzkumů a záchranných archeologických výzkumů. Nejprestižnější bydlení je zastoupeno městským hradem, konkrétně sídlem opavského vévody. Městské obydlí reprezentují měšťanské domy z Opavy a Příbora a rovněž městský dům z Nového Jičína, u něhož se díky vzácně dochovaným nálezům podařilo představit vybavení středověké domácnosti. Charakter předměstského obydlí dokládají dva příklady domů z Příbora a jeden ze Štramberku. V závěru knihy je nastíněn vývoj poznávání obytné zástavby historických měst.

38,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300941

Borovanský probošt Konrád Fischer (1631–1701) se zapsal do širší povědomosti tím, že v rámci rekatolizačního úsilí nechal pokácet dub, pod nímž se údajně narodil husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Tento čin do jisté míry zastřel ostatní proboštovy aktivity, které se odehrávaly během bouřlivých let třicetileté války a v časech poválečného vývoje. V předkládané knize je pozornost zaměřena na Fischerovo mládí, studium, vstup do řádu řeholních kanovníků sv. Augustina v Klosterneuburgu a následné působení v borovanském klášteře, kde byl v roce 1677 zvolen proboštem. Kromě životních osudů je součástí knihy rovněž analýza a kritická edice Fischerova díla o historii borovanského kláštera, které sepsal krátce před smrtí a v němž se pokusil vylíčit vývoj kanonie od jejího založení až po svou současnost.

29,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300913

Vyprávění o rodině architekta Jana Blažeje Santiniho, Rubensův obraz na klenbě lodi a živý vodovod na Makové – to všechno a mnoho dalších dosud nepublikovaných příběhů z historie oblíbeného poutního místa Středního Povltaví. Kniha vychází v roce 300. výročí vydání trvalého povolení konat bohoslužby v kapli sv. Jana Křtitele na Makové, požehnané již 24. června 1720. Letos (2023) také uplyne 300 let od úmrtí slavného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho, jehož vdova a dcera byly majitelkami Smolotel a patronkami kaple na Makové.

33,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300911

Edice pamětí katolického kněze P. Ondřeje Franty (1869–1939) na období I. světové války, které strávil jako vrchní polní kurát na ruské frontě, později v ruském zajetí. Ondřej Franta byl rovněž významnou osobností české historiografie,  působil jako editor díla Josefa Dobrovského a několik let pracoval jako archivář ve službách hraběte Černína.

Součástí publikace je biografická studie, vlastní edice s kritickým aparátem vytvořená dle platných edičních pravidel a rejstřík. Publikace tvoří protěj­šek k pamětem Jaroslava Jandy, které Národní archiv vydal v roce 2016.

32,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300908

Soubor starých skleněných negativů nalezených v nedávné minulosti a vzniklých před 100 lety v Teplicích nad Metují  pořízených Adalbertem Meierem. Jedná se o jedinečný obrazový doklad o životě jeho rodiny a blízkých v Teplicích nad Metují a jejím okolí.  

14,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300907

Kniha přináší obraz fungování Československých aerolinií napříč několika desetiletími, od jejich založení v éře první republiky (1923) až do prvního roku existence samostatné České republiky (1993). Historie národního leteckého dopravce je zde zachycena primárně perspektivou hospodářských dějin, a zároveň zasazena do širších rámců dějin sociálních, politických, v jistém ohledu i dějin každodennosti.

34,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300905

Publikace přibližuje počátky středověkého osídlení Bruntálska, které jsou neoddělitelně spojeny s exploatací nerostných surovin, především zlata, pohledem geologa, montanisty, historika a archeologa. Cílem knihy je představit nejen historické pozadí počátků středověké těžby drahých kovů na Bruntálsku, ale také přiblížit, kdo se na důlní činnosti podílel, jak probíhala, a v ne­poslední řadě mapuje dodnes dochované stopy po těžební činnosti v krajině. Základem publikace je představení geologické charakteristiky území, která jej predisponovala v 1. polovině 13. století jako jeden z nejvýznamnějších rudních revírů v přemyslovských državách. Následuje katalog montánních objektů v rámci Andělskohorského rudního revíru a část mapující historický vývoj v rámci středověkého Bruntálska s přesahem do raného novověku. V další části knihy je pak představena archeologická charakteristika území, zvláštní pozornost je věnována výzkumům v areálu kostela Panny Marie ve Starém Městě, v historickém jádru Bruntálu a v prostředí středověkého těžebního a zpracovatelského areálu v Suché Rudné.

28,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201006

Českobratrská církev evangelická, která vznikla v roce 1918 spojením českojazyčných sborů luterského a reformovaného vyznání, zvolila demokratičtější řády, než jaké měla její předchůdkyně ve starém Rakousku. Ale kde je vzít? Jak se na těchto pravidlech podepisovaly pozdější tlaky a výzvy jako druhá světová válka, komunistický převrat, šedesátá léta, normalizace, Charta a Anticharta, konec vlády jedné strany, devadesátá léta a začátek nového století?

33,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300878

Kolektivní monografie si klade za cíl zachytit a vyložit nejrůznější aspekty ekonomického myšlení ve středověku a v raném novověku. Ceny a mzdy, resp. způsoby nakládání s penězi ve středověké a raně novověké společnosti nabízejí jednu z možností, jak proniknout k samotné podstatě ekonomického uvažování předmoderního člověka, který byl nucen klást na materiální aspekty života mnohem větší důraz než člověk moderní. Kniha v tomto ohledu odráží interdisciplinární pohledy na danou problematiku očima historiků, stavebních historiků a archeologů. Jednotliví autoři se zde věnují dějinám pražského Ungeltu, ekonomickým aspektům života sedláků v okolí Chebu v 15. století, způsobům kontroly městského hospodaření, poptávce po penězích mezi katolickými emigranty z husitských Čech ve 20. a 30. letech 15. století, židovským půjčkám ve Znojmě, zlatým a stříbrným mincovním ražbám či funkci luxusních výrobků, doložených archeologickými nálezy, v městském hospodaření.

26,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300564

Aus dem Inhalt: Egerland-eine Region in der Mitte Europas. Die Burgen der Ministerialen. Die Entstehung der Burg Seeberg und ihre ersten Besitzer. Die Burg Seeberg in den jahren 1322-1434. Seeberg und der Kanzler Kaspar Schlick. Seeberg zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Wandlungen der Burg im 20. Jahrhundert.

12,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300414

Kniha vyplňuje výraznou mezeru v poznávání důležité součásti našeho památkového fondu – vesnické architektury a jejího urbanistického uspořádání jako součásti historické kulturní krajiny. Autor se snaží o nový pohled na mechanismus vývoje vesnických půdorysů a plužin, včetně odhalování měr a modulů při pravidelném vytyčování v novověku i ve středověku. Půdorysy vesnic a jejich plužiny jsou přitom chápány jako celek, jehož jednotlivé složky se mohly v čase proměňovat. Jako podklad se využívají zejména mapy stabilního katastru, což současně znamená další rozšíření poznávání informací, obsažených v tomto unikátním archivním fondu. Práce má (jak je u autora obvyklé) učebnicový charakter, protože se předpokládá i její využití jako vysokoškolského učebního textu.

66,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300860

MUDr. Zdeněk Petráň, jehož 70. narozeninám je věnována tato kniha, patří mezi nejvýznamnější osobnosti současné české numismatiky. V řadě článků v knize obsažených je zdůrazněna inspirující i mentorská role, kterou Zdeněk Petráň v numismatickém prostředí plní již řadu let. Publikace sama přináší články od předních českých numismatiků, archeologů, historiků a sběratelů s různorodým profesním zázemím sdružených v České numismatické společnosti. Díky tomu je obsah knihy pestrý a zajímavý nejen pro úzce specializovaného badatele, ale i pro čtenáře, který kouzlo numismatiky teprve objevuje. Sumarizující a přehledně uspořádané kapitoly pokrývají široké chronologické i tematické spektrum od antické numismatiky přes problematiku středověkých ražeb až po raný novověk. Kapitoly z moderní numismatiky jsou pojaty šířeji a zasahují daleko více i do problematiky nemincovní drobné plastiky. Široký záběr témat jednotlivých textů přináší některé odpovědi na dosud nevyřešené problémy.

33,90 *
Versandgewicht: 580 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300858

Český národ prožil ve svých moderních dějinách řadu převratných událostí. Jednu z nejvýznamnějších představuje rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa na sklonku první světové války. Právě zmíněnému období se věnuje předkládaná edice dokumentů. Autoři přitom využili zásadní fondy především Národního archivu v Praze a Moravského zemského archivu v Brně vzniklé z činnosti Národního výboru v Praze a Národního výboru v Brně. Současně věnují pozornost také působení Zemského Národního výboru pro Slezsko, stejně jako okresních a místních národních výborů v českých zemích, dokládají tak jejich působnost ve specifických podmínkách daného regionu v přímém porovnání s centrální, okresní a místní politikou. Využili přitom fondy příslušných státních okresních archivů. Kniha je doplněna o texty z dobového tisku, pamětí a historiografií reflektující činnost národních výborů.

39,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300848

Cultural History.

Kniha nabízí shrnutí sociálních, hospodářských a kulturních aspektů těžby kovů v českém Krušnohoří. Jednotlivé kapitoly se věnují vzniku a vývoji horních měst od 14. do 16. století. Plastický obraz historie Krušnohoří doplňují kapitoly např. k dějinám místních cechů či medailérství. Speciální pozornost je věnována sakrálním památkám v kontextu reformace a následné rekatolizace. Osudy vybraných památek a uměleckých děl, výstižně dokládajících bohatou a pestrou historii kdysi významného regionu Čech, jsou sledovány až do druhé poloviny 20. století, kdy řada z nich podlehla zániku v důsledku těžby hnědého uhlí a na ni navázaných provozů.

34,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300835

Historie, která v posledním více než půlstoletí zažila několik paradigmatických obratů, přidala nedávno další – obrat, kterému se říká animal turn: zvířata, která až dosud hrála v zorném úhlu historiků spíše okrajovou úlohu, se začala drát do jeho centra. Oprávněně, vždyť se na vývoji lidské civilizace aktivně podílela – poskytovala lidem potravu, materiál na oděv i obydlí, stála u zrodu jejich primární logistiky, budila kladné i záporné emoce. Inspirovala k uměleckým dílům, poskytovala podívanou a zábavu. Brát v potaz kategorii „zvíře“ znamená uvažovat v kontextu politiky, ekonomiky, náboženství, společnosti i kultury.V západní Evropě zaznamenala v posledních letech animal history, „historická zvířecí studia“, velký rozvoj. Vznikla řada prací chápající zvířata jako opravdové kulturní subjekty, jejichž chování je legitimním tématem historické analýzy.Kniha Zvířata a jejich lidé, jeden z prvních pokusů integrovat „animal turn“ do české historiografie, nabízí řadu pohledů na vztah lidí a zvířat. Předkládá způsoby, jimiž lidé své zvířecí souputníky zobrazovali, všímá si jejich chovu a zužitkování, jejich „léčivé síly“, zvířat v roli darů, společníků a přátel.

35,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300346

Tématem 42. ročníku plzeňského sympozia jsou díla, která podstatně změnila domácí politickou, sociální i kulturní situaci, ať už tím, že byla přeložena z jazyku originálu nebo bez přiznání začala být interpretována a popírána jinými díly, ve snaze dosáhnout v české společnosti změny.Svazek zpracovává dané téma mezioborově a přináší 23 studií z oborů dějiny a teorie literatury, dějin a teorie umění, filozofie, estetika, muzikologie, historie a historická sociologie.

26,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300802

Zrovnoprávnění židů v 19. století mělo dalekosáhlé důsledky pro podobu židovského osídlení v českých zemích. Brány ghetta se otevřely a židé se z uzavřených čtvrtí začali svobodně stěhovat. Autor v této knize pomocí demografických a kartografických nástrojů zkoumá, jak se ve čtyřech městech – Boskovicích, Hranicích, Kolíně a Lošticích – proměnila prostorová struktura židovského osídlení a co tuto proměnu ovlivňovalo.

Srovnání situace v jednotlivých městech ukazuje, jak podoba židovského osídlení úzce souvisela se začleněním židů do městské společnosti, nebo v některých městech naopak s rezervovaným postojem většinové společnosti vůči nábožensky a jazykově odlišnému obyvatelstvu. Analýza různých typů sociálního jednání a akulturace mimo jiné ukazuje, že zatímco prostorové hranice postupem desetiletí mizely, mentální hranice měly mnohem větší setrvačnost, neboť jejich udržování považovali i samotní židé za podstatné pro zachování své identity.

29,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300801

Publikace představuje čtvrtý svazek Edice politických programů, která má za cíl dokumentovat programový vývoj politických stran v českých zemích až do roku 1948. Připravený svazek navazuje na třetí díl této edice, který byl věnován programům českých národních stran až do říšských voleb 1891, v jejichž důsledku skončila dominance staročeské Národní strany v české občanské politice. Tento čtvrtý svazek se zabývá programy staročeských a mladočeských stran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1891-1914, v době pokračující diferenciace českého politického stranictví. Hlavní téma českých politických subjektů tvořil tehdy vztah českého národa k rakouskému státu, prosazení českých požadavků na národní a jazykovou rovnoprávnost s Němci v českých zemích při respektování státoprávního celku zemí České koruny. Od počátku 20. století se staročeští a mladočeští politikové vyjadřovali k vládním a německým návrhům podoby česko-německého vyrovnání v Čechách a na Moravě a byli rovněž konfrontováni s požadavkem zavedení všeobecného volebního práva. Editor úvodem přináší obsáhlou studii o proměnách politických programů českých národně liberálních stran v daném období. Edice celkem obsahuje 127 programových dokumentů (oficiální programy, memoranda, prohlášení, zákonné návrhy ad.), opatřených textově-kritickým a věcným poznámkovým aparátem.

35,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300800

Stopy aristokratů a aristokratek nalezneme již v době prvních nesmělých pokusů o vzlet. V případě pražských pokusů s neřízenými balony 14. a 16. února 1784 objevíme jméno vzdělaného hraběte a vychovatele arcivévodů Armanda Gastona Motteta, původem sice ze švýcarské rodiny, kterou do hraběcího stavu povýšil modenský vévoda Francesco III. d´Este, ale jehož syn Alexander Armand získal od císaře Františka I. 14. března 1827 v Čechách inkolát. Pozadu ale nezůstala ani Morava, kde se podobný pokus uskutečnil přímo v zahradách zámku v Židlochovicích. V tomto případě se jednalo o ryze společenskou aristokratickou událost, jejíž hlavní aktérkou byla 12. září 1784 hraběnka Marie Kristýna Dietrichstein-Proskau-Leslie, které v tom zdatně sekundovala kněžna Markéta Kateřina Piccolomini. V této souvislosti pouze připomeňme, že k pražskému vzletu došlo nějaké tři měsíce od prvního vzletu balonu s lidskou osádkou v listopadu 1783 ve Francii a k tomu židlochovickému přibližně deset měsíců od tohoto mezníku větroplavby.

30,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300204

Kapucínské kostely svou prostou a osobitou architekturou dodnes upozorňují na přítomnost tohoto řeholního řádu v mnoha městech České republiky, od Sokolova přes Prahu až po Fulnek. Kapucíni patřili v raném novověku nejen v našich zemích, ale i ve světě vedle jezuitů a františkánů k nejpočetnějším řeholním společenstvím. Těšili se na jedné straně přízni mocných a bohatých, což umožnilo jejich velké rozšíření, v souladu s ideály sv. Františka z Assisi ale oslovovali svou činností zejména nižší vrstvy. Výborně pramenně podložená monografie Marka Brčáka sleduje dějiny kapucínů v Čechách a na Moravě od jejich příchodu na naše území po josefinské církevní reformy. Pozornost je věnována zejména vzájemným interakcím tohoto řádu s okolním světem (sběr almužen, kazatelství, zpovědní a misijní činnost, poutní místa, laická společenství atd.). Kniha je opatřena biografickými medailony známých i méně známých kapucínů
 

36,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
121 - 150 von 2331 Ergebnissen