Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
121 - 150 von 2459 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5201389

Slavnostní průvody, turnajová klání, divadla, hostiny, plesy, ohňostroje, kratochvíle a hry v zahradách. Luxus, noblesa, elegance… Jak se dříve šlechta bavila? Krátila si dlouhé chvíle, nebo se za velkolepou podívanou skrýval i hlubší význam? Jak Mantova, Ferrara, Mnichov či Vídeň a další města Evropy ovlivnila Český Krumlov a slavnosti Rožmberků, Eggenbergů i Schwarzenbergů?  Na tyto a mnohé další otázky se pokouší odpovědět publikace Šlechtické slavnosti a zábavy, která čtenáře seznámí s fenoménem festivit v aristokratickém prostředí v časovém období od 16. do počátku 19. století. Jednotlivé studie jsou doplněny bohatým obrazovým doprovodem a přehledem výběrové bibliografie. Předměty mimořádné vypovídací hodnoty jsou opatřeny rozšířenými popisy, které suplují katalogová hesla. Publikaci lze chápat jako průvodce výstavou Šlechtické slavnosti a zábavy, která je k vidění v nové Galerii Mincovna na zámku Český Krumlov od 1. 7. 2022. 

Obsah: Šlechtické slavnosti a zábavy.  Slavnostní průvody. Slavnosti ve zbroji. Zábavy a slavnosti v zahradách. Divadlo a opera. Hostiny aristokratických dvorů. Pijácké zábavy. Tančící šlechtici .Slavnosti na zámku v Českém Krumlově na příkladu použití dobového osvětlení.

34,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500744

Publikace shrnuje dosavadní poznání o opevněném hradisku sv. Klimenta u Osvětiman ve chřibských lesích, které je opředeno mýtem cyrilometodějské tradice. Všímá si zejména jeho augustiniánské minulosti od poloviny 14. století i dosud plně neobjasněného zániku, který je přisuzován útoku moravských husitů, sídlících v táboře u blízkých Nedakonic.

14,90 *
Versandgewicht: 100 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300117

O slavné bitvě „tří císařů“ již byly napsány stovky knih, studií a pojednání. Mohlo by se zdát, že další publikace již mnoho nového přinést nemůže. Přesto se o to tato kniha pokusila, a to zejména proto, že v míře vrchovaté využila zdroje, které v českém prostředí nejsou příliš známy. Odkrývá tak před čtenářem některé z pozoruhodných detailů bitvy u Slavkova, jakými jsou četné pověsti a mýty, dosud nepublikované podrobnosti týkající se ruské gardy a jejího bojového vystoupení, financování armády, válečných pokladen, vozatajstva či organizace ruských pluků.

Nově a zevrubně je zpracováno téma slavné Weyrotherovy porady, která předznamenala porážku spojenecké armády. Značný prostor zaujímá téma materiálních nálezů v dané oblasti a přilehlém okolí s bohatou fotodokumentací, čímž publikace originálním způsobem navazuje na průkopnické práce Aloise Slováka a Aloise Procházky z počátku 20. století.

Jako červená nit se publikací vine stále živě diskutované a lákavé téma údajně zakopané ruské vojenské pokladny – tzv. slavkovského pokladu, který již dvě století patří k nejhledanějším pokladům u nás. Kniha přináší v tomto směru další fakta na základě objevu nových archivních materiálů a na základě studia u nás dosud nezpracovaných ruských pramenů. V neposlední řadě prezentuje hypotézy i kritické analýzy a dává prostor pro další úvahy.

42,90 *
Versandgewicht: 2.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300112

Z obsahu: Konířské právo na Novém Městě pražském. (Příspěvek k dějinám městské správy v 16.–18. století). Pašije, znovuzrození minulosti a druhý Kristův příchod ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v Praze. Správa Nového Města pražského v letech 1547–1602 175. Julius Singer a umělecký obchod v meziválečné Praze. Spolek Dámský kruh.

35,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300111

in der vorindustriellen Zeit.

Aus dem Inhalt: Das Krakauer Zunftrecht im 16.Jahrhundert – auf der Suche nach einem universellen Regulierungsmuster.Geschenkt, ungeschenkt, gesperrt oder frei-das Handwerk in der Reichstadt Nürnberg. Die Entwicklung des Handwerks und der unternehmerischen Tätigkeit in den Prager Städten im Rahmen des Zunftsystems. Meister Ziegenbock-Schneider und ihre Werkstätten im Raum der mittelalterlichen Stadt Krakau. Frauen und Handwerkszünfte in den böhmischen Städten vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges. 

 

 

 

30,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300099

Kniha se věnuje polozapomenuté osobnosti venkovského učitele Jaroslava Petra (1862–1922), který se významně podílel na reformách českého školství v období na přelomu 19. a 20. století a zároveň byl činorodým kulturně-vzdělávacím, sociálním, osvětovým pracovníkem.

Petr byl jedním z prvních pedagogů, kteří si uvědomovali význam prostředí, v němž dítě vyrůstá a žije, na vývoj jeho osobnosti, a tedy nutnost při výuce z toho prostředí vycházet. Byl naším nejvýznamnějším představitelem tzv. pedagogického regionalismu a napsal jednu z prvních učebnic prvouky. Zabýval se ale i dalšími problémy specifickými pro venkovské školy. Byl zastáncem školy volné a činné, jeho poznatky a učební metody mohou být učitelům inspirací dodnes.

Značnou pozornost věnoval také literatuře pro děti a mládež. Psal kritiky, recenze, sestavil seznam vhodné četby, inicioval vydávání umělecky kvalitní literatury pro čtenáře tohoto věku.

13,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300098

němectvím.

Monografie přibližuje život a veřejné aktivity Friedricha (Fritze) Plachkého, Slezana původem z rodiny německojazyčné inteligence, který se od konce 60. let 19. století do počátku 20. století významně zapsal především do života Hranic, střediska Moravské brány. Profesí advokát, veřejně velmi činorodá osoba a komunální a zemský politik strávil závěr života ve Vídni a z kolektivní paměti společenství jeho někdejšího působiště byl takřka zcela vytěsněn. Autor knihy se proto pokouší jednak o znovuobjevení tohoto (polo)zapomenutého rakouského Němce, jednak o demytizaci jeho osobnosti a vyvážení dosud převládajícího negativního obrazu Plachkého, jak jej úspěšně vytvořili jeho někdejší odpůrci.

23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300094

Kniha poskytuje základní přehled o vývoji taktik, vojenské organizace a způsobu válčení v první polovině 17. století. Neklidná doba třicetileté války, války v Nizozemí a dalších raně novověkých konfliktů je zde rozebrána z pozice vojensko-teoretických spisů a válečného umění slavných důstojníků a vojevůdců. Nezastavuje se pouze na této obecné úrovni, ale proniká přímo na bitevní pole očima obyčejných vojáků. Ať už je to role jednotlivých důstojníků ve vojenské organizaci, nebo stres z bitevního pole obyčejných mužů, tato publikace přináší skutečný náhled do raně novověkého vojenství. (Celkem 99 barevných a černobílých vyobrazení – dobová grafika, bitevní schémata a zbraně.)

24,90 *
Artikel-Nr.: 5202022

21st Centuries.

Publikace je závěrečnou částí stejnojmenného pětiletého badatelského projektu UMPRUM, realizovaného pedagogy, absolventy a doktorskými studenty oboru teorie a dějin umění.

Výzkum sleduje architekturu a politiku v jejich vzájemných, oboustranných vztazích. Pohlíží na architekturu nejen jako na pasivní prostředek národní a státní reprezentace, nýbrž stejně tak jako na aktivní složku, která spoluutváří společenskou a politickou sféru. Současná Česká republika je malý stát s deseti miliony obyvatel, zřetelně geograficky vymezený ‒ zejména ve své západní části ‒ prostorem české kotliny obklopené hraničními pohořími. Zdá se, že i politicky je dnes jasně ukotvenou součástí střední Evropy. Novodobá historie tohoto území je však velmi spletitá. Česká politika se za posledních 150 let utvářela v prostředí rozmanitých státních útvarů. Prošla tak mnoha zásadními zvraty, které měnily její prostorový rámec i státní zřízení.

31,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 520

Publikace, ve které je ústřední postavou třetí pražský biskup Thiddag, se zabývá obdobím jeho episkopátu z různých pohledů. Šlo o dobu, kdy přemyslovský stát prožíval hlubokou krizi a kdy docházelo k častým změnám na pražském knížecím stolci. Přemyslovci tehdy dokonce na čas ztratili vládu nad Čechami, kterých se zmocnil polský panovník Boleslav Chrabrý. Thiddag v této době stál věrně na straně přemyslovského knížete. Jeho zásluhou se např. zvýšila úroveň školy při pražském biskupství, podílel se též na založení některých církevních institucí v Čechách a jako první český biskup dal razit biskupské denáry. Snažil se též navazovat na předchozí Vojtěchovo misijní působení na domácí obyvatelstvo, jehož život stále ovládaly pohanské pověry a rituály. Celý Thiddagův episkopát byl veden snahou přiblížit českou zemi západnímu křesťanskému vlivu.

Artikel-Nr.: 5201584

Kniha přináší dosud nepublikované rukopisy pamětí – autobiografii Karla Engliše (1880 Hrabyně – 1961 Hrabyně). Vychází jako 4. svazek ediční řady Masarykovy univerzity „Dílo Karla Engliše“ v edici „Pocta osobnostem“ v roce 2022 ve spolupráci Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR.

Kniha je cenným zdrojem informací i dokumentace pro historiky, ekonomy, filozofy i další badatele a přináší originální Englišův pohled na jeho činnost akademickou, politickou i vědeckou.

Předkládané „Paměti“ završují vzpomínkovou a dokumentární ediční řadu z pera Karla Engliše, kterou desítky let zpracovával a psal. Rukopisy často ukrýval před zabavením a zničením. Vydáním díla je tak splacen velký dluh vůči této mimořádné osobnosti.

39,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201578

Kniha čtivou formou přibližuje průběh rozsáhlého výzkumu tohoto naprosto ojedinělého hradu, jehož 3 obvodové stěny tvoří skály. Seznamuje s jeho historií od počátků až do poloviny 15. století, včetně závěrečné bitvy o něj. Podrobně popisuje jednotlivé objekty až do poslední fáze, kdy se na něm usadili penězokazci.

Dále obsahuje podrobný výčet, popis a rozbory nálezů, především množství unikátních kovových artefaktů a keramiky, ale i skla (import Itálie), kamenných výrobků-především dělových koulí, rozbory a datování dřevin, numismatických nálezů z celé střední Evropy, pylových analýz, a podrobně se věnuje rozboru značného množství zvířecích kostí. Nálezy ukazují na luxusní sídlo.

73,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201562

Československá domobrana z Itálie, v jejíchž řadách sloužilo více než 60 000 mužů, vznikla na italském území krátce po skončení bojů první světové války. Jejími příslušníky se stali bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se v zajetí dobrovolně přihlásili ke vstupu do československé armády – Češi, Slováci i Němci. Tato kniha přináší čtenářům informace o formování domobraneckých praporů, o průběhu jejich transportů do vlasti a o následném zapojení domobranců do vojenských operací, jejichž cílem byla stabilizace a zklidnění situace v pohraničních oblastech Československa. Nejslavnější kapitolou domobranecké historie se stala účast v boji proti maďarským bolševikům na Slovensku na jaře a v létě 1919. Kniha mapuje i další osudy bývalých příslušníků čs. domobrany po roce 1920, a to až do první poloviny devadesátých let 20. století, tedy informace o historii Svazu Československé domobrany z Itálie, o zapojení bývalých domobranců do domácího i zahraničního odboje za druhé světové války a medailonky vybraných osobností, které prošly službou v domobraneckých praporech. Text doplňuje na 200 dobových fotografií a dokumentů.

35,90 *
Versandgewicht: 1.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201558

Další svazek vlastivědného sborníku Muzea Šumavy v Sušici. Kromě studií z oblasti dějin umění, archeologie a historie zde čtenář nalezne aktuální zprávy, recenze a anotace regionální literatury.

25,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201071
32,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201538

V nově vzniklém Československu našly přechodné útočiště a často trvalý domov tisíce Rusů poté, co byli nuceni po rozpadu Ruského impéria v roce 1917 a následném ovládnutí Ruska bolševiky opustit své domovy a uprchnout za hranice. Publikace Ruská emigrace v Praze (1918–1945). Průvodce formou adresáře přibližuje pestrý veřejný život ruské emigrantské komunity v Praze v letech 1918–1945.

Ačkoliv Rusové byli rozptýleni po území celé republiky, věnuje se kniha pouze tzv. Velké Praze, kde byla jednak jejich koncentrace největší, jednak organizace působící v regionech byly většinou pobočkami pražských center. Stranou jsou ponechány rovněž další národnosti tvořící tuto uprchlickou vlnu (Ukrajinci, Bělorusové) s výjimkou nepočetných skupin kavkazských a sibiřských národů, které působily většinou ve spolupráci Rusy.

Celkem 168 položek adresáře je rozděleno podle svého charakteru (např. spolky, vzdělávací, církevní, vědecké, sportovní i kulturní instituce, obchody, restaurace, ale i pamětní desky), opatřeno stručným popiskem a bohatou obrazovou dokumentací obsahující historické i současné fotografie uváděných míst, reprodukce razítek, hlavičkových papírů, log a dalších dobových materiálů. Kniha je dále vybavena jmenným rejstříkem, seznamem adres fotografovaných domů, seznamem vlastníků použitých obrazových materiálů a přehledem použitých pramenů a literatury.

25,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201070

Kniha autora Vojtěcha Pokorného pojednává nejen o dějinách nejstarší křesťanské svatyně v pražských Dejvicích, ale i o minulosti lokality samotné, počínaje prvním osídlením v pozdní době kamenné až po současnost. Autor uvádí pomocí bohatého poznámkového aparátu na pravou míru mýty o nejstarších stopách lidské činnosti na Horní Šárce a o vzniku kostelíka sv. Matěje a navazuje v chronologickém sledu líčením zdejších událostí v následujících staletích.

Výzkum dobových archiválií a dalších pramenů dal vzniknout monolitnímu textu, který osvětluje dnes již téměř zapomenutou historii. Autor předkládá doposud nezpracované téma a otevírá nová poznání o našich předcích na pozadí velkých dějin českých zemí.

Přestože jde o odbornou literaturu, je kniha svým pojetím čtivá i pro širší veřejnost. Čtenář se zde mimo jiné dozvídá o počátcích a postupném rozšíření slavné matějské pouti. Ta byla do nedávné minulosti spjatá právě s kostelem sv. Matěje. K neméně zajímavě popsaným svatomatějským tématům patří vedle dalších proslulý perníkový betlém či kostel sv. Matěje očima umělců.

27,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201536

Kniha vznikla jako doprovodná, dvojjazyčná publikace ke stejnojmenné výstavě uspořádané jednak k výročí založení kláštera v Louce u Znojma (830 let) a jednak k 900. výročí založení premonstrátského řádu. Publikace vznikla v rámci projektu KPF-02-138 BONUM OPUS: Premonstráti v Louce (1190-1784), který je financován z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Kniha především reflektuje obě uvedená výročí a široké veřejnosti předkládá mimo již známých skutečností některá nová zjištění z dějin loucké kanonie i jejího kulturního a duchovního působení. Obrazová část přináší z podstatné části dosud nepublikovaný materiál, především se jedná o portréty opatů z louckého alba Icones seu Imagines či z portrétní řady z Oleksovic. Dále jsou představeny vystavované předměty, z nichž některé jsou prezentovány úplně poprvé (liturgické předměty z Louky a Loděnic, loděnická pieta a d.). Kniha je rozdělena do čtyř částí, největší díl zaujímají dějiny klášterní instituce, dále je pozornost věnována loucké knihovně a umělcům ve službách louckých opatů. Závěrečná část připomíná ostatní existující i zaniklé premonstrátské konventy na Moravě. Čtenáři z řad široké veřejnosti se tak do rukou dostává publikace, která přehledně shrnuje historický vývoj i umělecké aktivity kláštera v prostoru jihozápadní Moravy.

39,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201530

Vojenskou duchovní službu mají mnozí spojenou především s literárními a televizními postavami, jako je Haškův feldkurát Katz, nebo otec Mulcahy z populárního MASH. Taková redukce však zakrývá bohatou a fascinující historii jedné z tradičních – byť nedoceňovaných – složek ozbrojených sil. Seznamte se s dějinami i současností Duchovní služby AČR. Poznáte osudy lidí, kteří často přinášeli až nemyslitelné oběti v dobách válečné temnoty i diktatury, aby věrni svému přesvědčení bránili pravdu Boží i svůj národ.

69,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201529

v posledních 120 letech.

Kniha pamětí profesora Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jiřího Rajmunda Tretery vypovídá o třech profesích jeho života: právníka, vysokoškolského učitele a katolického kněze. Svůj dobrodružný život i život svých rodičů autor podrobně popisuje ve třinácti částech rodinné kroniky. Události jsou řazeny časově. Od mládí tatínka i maminky a historie jejich rodů nás autor provází přes období první republiky, své dětství za okupace a po ní, dospívání za komunistického teroru, složitou cestu ke studiu práv, vojnu, práci podnikového právníka 1964–1990, život v podzemní církvi 1977–1989 až k době nejnovější 1990–2022. 
Poutavá galerie autorových příbuzných, přátel i známých s nejrůznějšími osudy vytváří novodobou „Kosmovu kroniku“, která v příběhu jednoho výjimečného člověka a jeho blízkých představuje dějiny Čechů od konce 19. století až do současnosti.

 

49,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201527

Jediná souhrnná publikace mapující fenomén bájného Řípu a tamního kraje od 19. století do dnešních dnů se díky fundovanému textu, historickým fotografiím i zajímavé barevné příloze jistě stane součástí knihovniček všech milovníků odkazu našich předků. Mystický Říp měl a má zásadní význam pro rozvoj turistiky, aktivity jednotlivých spolků i národních slavností. Kraj pod Řípem měl vždy mimořádný význam zvláště z hlediska paměti národa. Samozřejmě inspiroval mnohé umělce – spisovatele, hudebníky i výtvarníky, např. Bedřicha Smetanu, Josefa Mánese, Svatopluka Čecha či Jana Nerudu, jejichž medailonky čtenáře též zaujmou.

 

41,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201504

Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak byla nejhledanější hrobka v České republice objevena a co bylo uvnitř pro člověka nepřístupné podzemní místnosti nalezeno. Seznamuje s výsledky zkoumání výjimečného středověkého prostoru, který byl znepřístupněn a tím vlastně i zakonzervován na počátku 17. století. Bohaté obrazové přílohy představují úchvatné umělecké řemeslo v podobě výzdoby cínového sarkofágu Petra Voka z Rožmberka i skutečného rožmberského zlata, které se podařilo v hrobce najít. Interaktivní přílohy pak umožňují každému čtenáři navázat na práci výzkumného týmu a dále bádat v rožmberské historii. Mohou tak hledat odpovědi na historické otázky a nejasnosti v místě, kde sní svůj věčný sen celá řada významných osobností, jež psaly historii naší země a formovaly náš národ.

42,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201500

Dnes téměř zapomenutý právník, politik a sokol Tomáš Černý (1840–1909) se od mládí zapojoval do pražského veřejného života, stál u zrodu Sokola pražského a dalších českých spolků, kterým mimo jiné poskytoval bezplatnou právní pomoc a podílel se na vzniku jejich stanov. Po smrti Jindřicha Fügnera zachránil sokolské jednotě zadluženou sokolovnu, deset let působil jako respektovaný, zásadový a vážený starosta Sokola pražského. Celý svůj život byl přítelem, právním poradcem a rádcem vdovy po prvním sokolském starostovi Kateřiny Fügnerové, její dcery Renáty i prvního sokolského náčelníka Miroslava Tyrše. Více než dvacet let činnosti v pražském zastupitelstvu vyvrcholilo jeho zvolením pražským primátorem, Černého inaugurační primátorský projev vstoupil do dějin. Po opuštění tohoto úřadu se Tomáš Černý jako zemský poslanec zasloužil o vznik Zemské banky, která přispěla k osamostatnění českého národohospodářství. Publikace přibližuje osobní i profesní život Tomáše Černého, dokumentuje dochované památky uložené v Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea, včetně dosud nepublikované korespondence.

30,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201481

Ondřej Franta (1869–1939) byl český vojenský duchovní (feldkurát). První světovou válku prožil na jejích bojištích na haličské frontě jen krátce, v letech 1914–1920 byl držen jako ruský zajatec v Turkestánu a Moskvě. Po návratu do vlasti (odcházel jako poddaný rakousko-uherského vladaře, vrátil se jako občan Československé republiky) našel zaměstnání v Jindřichově Hradci jako archivář Černínů z Chudenic. Ve 30. letech sepisoval Vzpomínky ze zajetí, cenný historický i literární dokument, jenž vychází po více než 80 letech v kritické edici manželů Anastasije a Davida Frantových ze ZČU.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5201475

„Diktatura zločinů bez mezí a hrází“ – těmito slovy ve své vzpomínkové knize charakterizuje jeden z „mužů 28. října“, právník, novinář a sociálnědemokratický politik František Soukup (1871–1940), poslední roky panství habsburské dynastie v českých zemích a v jiných částech rakouské monarchie, kde byl po propuknutí první světové války zbaven reálné moci parlament, omezena občanská práva a nastolena vojensko-byrokratická diktatura, snažící se všemožnými prostředky zastrašovat a manipulovat občany. František Soukup, poslanec bez parlamentu, se v této éře bezpráví snažil pomáhat alespoň advokátní činností – například obhajobou obviněných před vojenskými soudy i různými jinými intervencemi. Udržoval také kontakty s podzemní organizací odboje, Maffií. Autor ve svém textu ukazuje nejen právní konstrukce, o které se tehdejší postup státních orgánů opíral (především suspenzi řady klíčových základních práv občanů), ale popisuje i množství konkrétních příkladů jednotlivých druhů perzekuce, zneužívání státní moci a zastrašování občanů, k nimž v českých zemích docházelo. Zároveň si také, především na základě pozdějších zpráv, všímá represí v Haliči, v dobývaných a okupovaných územích Srbska a Itálie, v anektované Bosně i v jiných jihoslovanských částech monarchie a ve vnitrozemí habsburského soustátí. Ze sklíčenosti a mravního rozhořčení právníka, jenž se stal současníkem bezpráví, vznikl pozoruhodný text, který autor uzavírá větou „Rakousko budiž zničeno!“. Právníkovo svědectví neztrácí ani téměř století po svém vzniku nic ze své naléhavosti a nadčasovým způsobem varuje před autoritářstvím a zneužíváním politické moci.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201471

Kolektivní monografie Josef Válka a myšlení o dějinách je věnována osobě, dílu, badatelským zájmům a obecně kulturnímu přínosu brněnského profesora středověkých a raně novověkých dějin Josefa Války (1929–2017). Josef Válka patřil k předním českým a moravským badatelům, kteří se od 50. let 20. století věnovali sociálním a kulturním dějinám. Prodělal barvitý badatelský vývoj od marxismu přes strukturalismus až k dějinám mentalit a historické antropologii.

V jednotlivých studiích je Josef Válka reflektován jako badatelská a myslitelská osobnost dějepisectví druhé poloviny 20. století s důrazem na metodologické aspekty a na problematiku recepce francouzských, německých a anglických badatelských inspirací. Autoři přitom kladou důraz na teoreticko-metodologická východiska Válkova historického myšlení, na jeho specifické nazírání sociálních a kulturních dějin, na jím prosazovaný koncept nadkonfesního křesťanství, na jeho chápání Františka Palackého v kontextu moderního dějepisectví a v neposlední řadě i na Válkovu publicistickou a popularizační činnost.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201445

Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis Království českého vyšla poprvé roku 1619 (další vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhledem k válečnému použití se dochovala ve velmi málo kopiích. Autoři zde poprvé identifikují a srovnávají toponyma z rejstříků všech vydání. Unikátní jsou topografické tabulky s 9 600 historickými toponymy českých zemí, doplněné identifikací současného geografického názvu a také číslem dobové mapové značky. Vytvářejí tak cenný soubor k poznání sídelního a hospodářského vývoje Čech v 17. století. Anglické vydání.

35,90 *
Artikel-Nr.: 5201411

Kniha je mozaikou zarámovanou jednou lokací a jedním stoletím. V krátkých kapitolách vedle objektivních dějin stojí osudy tamních rodin, jedinců i žijících pamětníků. Páteř tvoří trefné citace z dobových novin i literatury. Spolu s návratnými motivy a odkazy jde o kompozičně i myšlenkově sevřené dílo okořeněné autorovým vtipem, břitkostí či poetikou.

Zrodil se překvapivě živý a citlivý portrét Kučerova rodiště i bydliště, v němž vskutku originálně vyvstávají dramatické dějiny dvojjazyčného a bikulturního města. V jeho osudu, místy mimořádně drsném, je nenápadně skryt i příběh jedné středoevropské země ve dvacátém století.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5201384

Hlavním cílem tělovýchovné organizace Orel není a nikdy nebyla příprava mistrů světa, ale rozvíjení kladných vlastností dětí a mládeže na základě křesťanských hodnot. Stoletá, často velmi bolestná historie Orla je úzce propojena s dějinami České republiky. Provede nás jí novinář a publicista Václav Štaud v rozhovoru s orelskou legendou Božetěchem Kostelkou.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201368

Z obsahu: Město se baví – od středověku do roku 1848.Prag als Zentrum des kulturellen Lebens], Vergnügungsregulierung als Vergnügensreduktion in der Stadt des Spätmittelalters? Když zemře král. Regulace společenského života v době dvorských smutků 17. a 18. století. Regulácia zábavy v liptovských mestách v ranom novoveku. Regulace a restrikce zábavních aktivit v prostředí Jednoty bratrské v předbělohorském období. Das Breslauer protestantische Schultheater im 17. Jahrhundert als Bildungs- und Unterhaltungsstätte. Od Streleckej priekopy k prvej kamennej divadelnej budove. Divadelný život v Bratislave. Das Theaterleben in Pressburg im 18. Jahrhundert und seine Entwicklung bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.Pražské veřejné krajinářské parky založené na konci 18. století a úvaha o motivaci jejich zakladatelů . Kultur- und Freizeitstätten im Wiener Stadtraum (1820–1850).

27,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
121 - 150 von 2459 Ergebnissen