Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
2311 - 2340 von 2343 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4200144

Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. Odborné texty třiadvaceti autorů připravené česky nebo slovinsky přibližují vzájemné vztahy mezi Čechy a Slovinci především v oblastech historie, kultury, literární vědy, jazykovědy, vzájemných překladů a recepce jednotlivých autorů.

16,90 *
Versandgewicht: 490 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200097
Jedná se o autobiografické dílko, ve kterém autor na pozadí svého osudu rozvádí hospodářské a politické dění ve zdejším regionu ve 20. století. Tím, že vyrůstal v místech, kde vždy žili Češi a Němci vedle sebe a že pochází z česko - německé rodiny, chápe velmi dobře mentalitu obou národů. Jan Bitman se ve své knize věnuje období první republiky, okupaci Smržovky v roce 1938, poválečnému období, soudním procesům v padesátých letech, roku 1968 a celému dalšímu období až do současnosti. Pokouší se objektivně popsat vztahy Čechů a Němců ve všech dějinných etapách minulého století a výkladem celého dění se snaží přispět k česko-německému porozumění.
19,90 *
Versandgewicht: 900 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200074

Přestože těžiště druhého a třetího svazku Akademické encyklopedie českých dějin leží ve zpracování vývoje Českých zemí (českého státu) a jejich obyvatelstva od raného středověku do konce druhé světové války, čtenář tu najde množství nových poznatků také o soudobých dějinách.

36,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200048

Kniha představuje historii obcí Ktišska, což jsou obce Březovík, Dobročkov, Ktiš, Mackova Lhota, Miletínky, Smědeč, Smědeček a Tisovka. Publikace stručně představí v každé obci historii všech domů vždy doplněnou o barevný, u starších domů také o černobílý snímek původního stavu před lety. Spolek Bartoloměj, který knihu napsal a vydal tak vytvořil další vynikající publikaci pro všechny milovníky Šumavy.

25,90 *
Versandgewicht: 510 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4102094

Historie obce Sítiny (do roku 1947 Raušenbach), nacházející se mezi Rájovem a Mnichovem, nedaleko Mariánských Lázní.

13,90 *
Versandgewicht: 170 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4102092

Kniha se zaměřuje právě na ty jevy, které tuto část naší země odlišují a dávají jí její zvláštní kouzlo. Území svým způsobem uzavřené, historicky formované přítomností významných klášterů i působením šlechtických rodů, zejména Rožmberků a Schwarzenberků, vytvořilo specifické podmínky pro vývoj života obyvatel. Kopce Šumavy pokryté lesy, lesknoucí se hladiny rybníků, úrodné pánve, přívětivé pahorkatiny se ve zdejší společnosti odrazily ve zdrojích obživy, dovednostech, umění, zábavě i tradicích se zřetelnými vklady minulosti, ale i mnohde dodnes živých a udržovaných.Krajina a oblasti - Doudlebsko, Blata, Prácheňsko, Táborsko - architektura, selské baroko a jeho tvůrci - kroje - historie, užitné a regionální typy - řemesla - vorařství, rybářství, dřevařství, vyšívání, sklomalba, pečivo tradice - Velikonoce, máje, Boží Tělo, poutě, dožínky, posvícení, výlovy rybníků, advent, Vánoce, masopust - 130 barevných fotografií z terénních výzkumů autorů.

25,90 *
Versandgewicht: 680 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4102023

Publikace přináší soubor metodologicky i obsahově originálních příspěvků předních českých historiků, znalců dějin umění a literatury. Předkládá myšlenkově ucelené úvahy na témata v domácím prostředí známá (dílo soluňských bratří) i méně známá (lidové misie, náboženská vzdělávací četba, christianizace obrazem, misijní dílo české emigrace ve 20. století apod.). Kolektivu autorů se podařilo dosáhnout vyváženého, ekumenického, odborně zaměřeného a přitom čtenářsky vděčného pohledu.

24,90 *
Versandgewicht: 830 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101936
Výpravná obrazová publikace Procházka Plzní před rokem 1989, připravená ve spolupráci s Archivem města Plzně, připomíná atmosféru města v období budování i soumraku socialismu. Podobu západočeské metropole dokumentuje více než 400 snímků. Unikátem je série dosud nepublikovaných fotografií z výstavby Stalinova pomníku.
26,90 *
Versandgewicht: 980 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101929
Podtitul: Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace.Z obsahu: Základní sociální struktury podnikatelstva českých zemí a Rakouského císařství od počátku průmyslové revoluce do roku 1914. Rodinné poměry podnikatelské rodiny Kleinů aneb Sociální začleňování měštanských podnikatelů éry průmyslové revoluce. Firma "Gebrüder Klein" jako příklad rodinného velkopodnikání éry průmyslové revoluce. Podnikání a životní styl vůdčích osobností rodinné firmy Gebrüder Klein ve světle pozůstalostních spisů.
27,90 *
Versandgewicht: 770 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101917
Vlastivědná monografie obcí ležících v Českém středohoří.
26,90 *
Versandgewicht: 520 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101878
Podtitul: Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458). Monografie se týká prvních 110 let existence Koruny Království českého - nové formy českého státu, s níž přišel římský král Karel IV. roku 1348, aby dosáhl plnější integrace nově získaných území (hlavně Slezska) s pražským politickým centrem. Práce poukazuje nejen na politické či kulturní vlivy Čech s Prahou včele na území Slezska, ale i na důsledky, jaké mělo připojení této země s velkou a ambiciózní Vratislaví, bohatým biskupstvím a řadou knížat na samotné Čechy, v menší míře i na Moravu. Pohled na slezskou problematiku z české perspektivy - a na českou slezskýma očima - poskytuje poněkud jiný obraz, než bylo dosud, viděno převážně z Prahy, zvykem.
28,90 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101729

Náš přední odborník na dějiny přemyslovské epochy se ve své nejnovější monografii zabývá vládou a diskutabilní osobností pátého českého krále, jehož životní příběhy připomínají svými vrcholy a pády osudovou houpačku. Nemilovaný mladší syn krále Václava I. nejprve neblaze proslul neúspěšnou vzpourou proti otci, aby vzápětí nerovným sňatkem získal to, oč neúspěšně usilovaly generace jeho předchůdců: získal rakouské dědictví a podstatně rozšířil tradiční českomoravské jádro přemyslovské moci. První dvacetiletí jeho vlády bylo svědkem nebývalého vzestupu českého státu, jenž se v době úpadku císařské moci stal hlavní středoevropskou mocností. Ostatně to nejlépe vyjadřuje jeho přízvisko "král železný a zlatý". Šokující proto byl strmý pád mocného Přemyslovce v posledních pěti letech jeho života, ukončeného heroickou smrtí v beznadějném boji.

28,90 *
Versandgewicht: 990 g

Vergriffen/ Out of print

Artikel-Nr.: 4101569

Verzeichnis der Judenfamilianten in Böhmen von 1783 II + Generalregister. Předkládaným 2.svazkem Soupisu židovských familiantů v Čechách z roku 1783 se uzavírá druhá fáze rozsáhlého projektu, v jehož rámci jsou formou edice postupně zpřístupňovány soupisy židovského obyvatelstva v Čechách z období 18. století. Text in Deutsch und Tschechisch.

38,90 *
Versandgewicht: 1.320 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101554

První vlastivědná monografie zabývající se historií a současností jihočeského města Soběslavi.

32,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101553

První vlastivědná monografie zabývající se historií a současností jihočeského města Soběslavi.

32,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101393
Podtitul: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici ve středověkých misionářských zprávách o Asii.Autorka ve své knize analyzuje zprávy středověkých cestopisů, jejichž autory jsou významní evropští misionáři (Jan Plano z Carpini, Vilém Rubruk, Odorik z Pordenone, Jan Marignola, Jordanus Katalánský), kteří působili v různých oblastech Asie v období mezi polovinou 13. a polovinou 14. století.Práce je věnována především procesu poznávání a utváření reprezentací "jiných" - východních křesťanů, muslimů, židů i příslušníků tradičních asijských náboženství v misionářských zprávách s ohledem na prostředky a průběh misijní činnosti.
22,90 *
Versandgewicht: 410 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101241
Krásy Šumavy-dokument, který se vám v této tiskové a audiovizuální verzi dostává do rukou, vznikl ve své celistvosti ve 20. letech 20. století. Jedná se o autentickou dobovou propagační přednášku sepsanou Stanislavem Lacinou, vrchním soudním radou a předsedou odboru Klubu československých turistů ve Volyni, pro krajinský spolek Prácheň v Praze, která byla tímto spolkem zařazena do cyklu přednášek Z Práchenska a ze Šumavy a měla posluchačům přibližovat turistické možnosti v oblasti Šumavy a Pošumaví.S.Lacina tento text poprvé přednesl dne 2.5.1925 v Praze. Text přednášky je doplněn unikátnimi snímky šumavské i pošumavské krajiny.
28,50 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101211
Před 90 lety byla slavnostně otevřena Jiráskova horská cesta, spojující nejvýznamnější body Orlických hor, s cílem v nové republice přivést českého turistu do tehdy německého pohraničí. Kniha Hory Orlické - Na Jiráskově horské cestě (ještě po devadesáti letech) nás formou současného putování podle dobových průvodců seznamuje s historií kraje s jeho proměnami i s proměnami v chápání turistiky, která mívala krom tělovýchovné a ekonomické funkce také rozměr společenský a vlastenecký. Na 114 stranách je text doplněn četným obrazovým materiálem, dobovou inzercí i rozkládací barevnou mapou.
11,90 *
Versandgewicht: 150 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101209
Druhý svazek "Knižní edice Historická sociologie" reprezentuje stati nadějných studentských tvůrců z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a částečně z Filozofické fakulty téže univerzity. Zpracovávaná témata jednak patří do hlavního proudu historické sociologie a jednak přinášejí interdisciplinárně pojatou analýzu kulturně-historických fenoménů. Poslední tři studie jsou zaměřeny na problémy vývoje české společnosti v průběhu 20. století.
10,90 *
Versandgewicht: 325 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100901

(=Ed.Judaica, sv.3). Kolektivní studie se zabývá dějinami a myšlením Židů ve středověku a raném novověku. Zdánlivě protichůdné pojmy uvedené v podtitulu – „izolace“ a zároveň „integrace“ – vystihují v kostce základní situaci Židů rozptýlených v diaspoře. Autoři přitom vycházejí z přesvědčení, že „dějiny Židů v diaspoře vyžadují studium ne izolované, nýbrž nedílně související s obecnou historií“ (jak píše Jiřina Šedinová v úvodu). Jednotlivé kapitoly podávají výklad o právním postavení Židů pod vládou křesťanství a islámu, sledují hlavní proudy aškenázského myšlení ve vrcholném středověku a v období tzv. „pražské židovské renesance“, věnují se orientálnímu světu sefardských Židů před jejich vyhnáním z Iberského poloostrova a po něm. Cílem autorů, představitelů nastupující generace českých judaistů spjatých s Filozofickou fakultou UK, bylo vytvořit barvitý obraz dějin židovské společnosti a jejího střetávání s většinovou kulturou, přínosný pro odbornou veřejnost a zároveň přístupný i širšímu okruhu čtenářů.

28,90 *
Versandgewicht: 730 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100879

Za první světové války se stal běžnou součástí slovníku krajanských komunit pojem "naše česká věc". Zjednodušeně se tak nazýval program československého zahraničního odboje, jehož cílem byl rozpad Rakousko-Uherska a vznik nezávislého československého státu. "Boj za českou věc" se stal součástí diskursu českých krajanů o jejich vztahu k bývalé vlasti i o postavení v nové zemi a válečné konflagrace jim poskytla inspiratívní rámec pro řešení otázky vlastní identity.

12,90 *
Versandgewicht: 170 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100520

Z obsahu: Korespondence věnného města Hradce Králové se šlechtou v roce 1590 ve světle městských register. Kotěrův okresní dům v Hradci Králové. Revoluční léta 1848-1849 v Hradci Králové. Archeologie a časopis Ratibor. Od chrámu ke katedrále. 700 let existence chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové. .

18,90 *
Versandgewicht: 430 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100533

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. Z obsahu: Herese a sochařství východních Čech v 18. století. Hlavní vojenská nemocnice v Jevíčku za napoleonských válek. Kuchařské knihy Magdalény Dobromily Rettigové. Zdeněk Nejedlý a Václav Drbohlav. Archeologické nálezy v okolí Nových Hradů.

19,90 *
Versandgewicht: 480 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100542

(=Ed.Monumentae vivent). Sborník ze semináře. Z obsahu: Stav výzkumu novověkých opevnění slezsko-uhersko-polské hranice. Ikonografie dobývání Litoměřic z roku 1640. Novověké vojenské tábory na Jičínsku. Zemní opevnění z 18. století ve východních Čechách. Popis lokalit s polními formacemi na severním bojišti války o bavorské dědictví zakreslených na mapových listech I. vojenského mapování. Rakouská armáda a polní opevnění v českých zemích v napoleonské epoše. Polní opevňovací práce v polovině 19. století, výtah z předpisů pro důstojníky rakouské a pruské armády v polní službě. Polní opevnění v Oderské bráně.

14,90 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100455

Tato kniha si klade za cíl vyplnit mezeru (jednu z mnoha) ve studiu české historie se zaměřením na ostudnou část a to projevy antisemitismu v českých zemích. Tato publikace sleduje antisemitské pamflety na počátku 20. století, jedná se tedy o volné pokračování předešlé publikace o antisemitismu v 19. století. Bohužel pro toto období nebyla sepsána důkladná studie, jako tomu bylo ve Franklově Emancipaci od Židů. Snad se nám podaří někoho takového motivovat, a tato kniha mu pomůže a poslouží jako zdroj informací. Počátekem 20. století byl pro antisemitismus stále antisemitismem spíše náboženského rázu, ten nám nejznámější, který razila nacistická strana, tedy antisemitismus politický, přichází až později, s rozpadem monarchie. O tom však až další publikace.

22,90 *
Versandgewicht: 410 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100348

Svazek zahrnuje základní ideové a programové mareriály menších politických stran, které v českém prostředí vznikaly v procesu diferenciace politického stranictví na přelomu 19. a 20.století. v duchu filozoficky chápadného pokroku stály tyto strany v opozici proti politice vídenských vlád, ale kriticky se stavěly i vůči konzervativní politice tehdy vedoucí české politické strany Národní strany svobodomyslné. V krátké době tak vzniklo několik politických subjektů, které vycházely jednak z politického realismu Masarykova pojetí, jednak z radikálního pokrokového hnutí české mládeže počátku 90. let 19.století.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100388

(=Ed.Knihy o Praze, sv.51). Kniha o historii a současnosti Radotína, městské části Prahy.

24,90 *
Versandgewicht: 910 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100558
Kniha obsahuje čtyřiadvacet studií, které známý historik zveřejnil v uplynulém dvacetiletí na stránkách vědeckých časopisů, kolektivních monografií, sborníků i v populárně naučné revue Dějiny a současnost. Tematicky se zaměřuje na problematiku husitské Prahy, zvýšenou pozornost věnuje osobnosti Jana Žižky i kultuře a jazyku husitské epochy. Stranou neponechává ani velký a rozporuplný zjev "husitského krále" Jiřího z Poděbrad a formování českého stavovského státu. Závěrečný oddíl analyzuje podoby novodobé husitské tradice s důrazem na obraz husitství v krásné literatuře a ve filmu. Čtenář tak dostává do ruky namnoze objevnou publikaci, jež představuje stěžejní epochu starších českých dějin přitažlivě, plasticky a zároveň bez pověr a iluzí.
25,00 *
Versandgewicht: 950 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100554

Na počátku komunistické éry, v době všeobecného jásotu pro jednotu se slovanským Sovětským svazem, vyložil Václav Černý historické kořeny panslavismu - od německé romantiky přes české obrození až k panrusismu a jeho použití sovětskými i československými komunisty. Černého dílo je jednak dokumentem o skrytém odporu českého ducha - jednak ale knihou zcela aktuální. Masivně vzrůstající ruská přítomnost v České republice na počátku 21. století vyžaduje porozumění, proč se mohou tak mnozí Rusové upřímně domnívat, že české země patří k jejich sféře - a proč je řeč některých českých politiků o přátelství s Ruskem tak nebezpečná pro české národní zájmy. Kniha Vývoj a zločiny panslavismu by se měla stát povinnou knihou pro každého českého učitele i novináře.

16,90 *
Versandgewicht: 270 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100607

Historie obce Koblov a hradu Landek.

16,90 *
Versandgewicht: 360 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
2311 - 2340 von 2343 Ergebnissen