Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
2341 - 2356 von 2356 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4101211
Před 90 lety byla slavnostně otevřena Jiráskova horská cesta, spojující nejvýznamnější body Orlických hor, s cílem v nové republice přivést českého turistu do tehdy německého pohraničí. Kniha Hory Orlické - Na Jiráskově horské cestě (ještě po devadesáti letech) nás formou současného putování podle dobových průvodců seznamuje s historií kraje s jeho proměnami i s proměnami v chápání turistiky, která mívala krom tělovýchovné a ekonomické funkce také rozměr společenský a vlastenecký. Na 114 stranách je text doplněn četným obrazovým materiálem, dobovou inzercí i rozkládací barevnou mapou.
11,90 *
Versandgewicht: 150 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101209
Druhý svazek "Knižní edice Historická sociologie" reprezentuje stati nadějných studentských tvůrců z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a částečně z Filozofické fakulty téže univerzity. Zpracovávaná témata jednak patří do hlavního proudu historické sociologie a jednak přinášejí interdisciplinárně pojatou analýzu kulturně-historických fenoménů. Poslední tři studie jsou zaměřeny na problémy vývoje české společnosti v průběhu 20. století.
10,90 *
Versandgewicht: 325 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100901

(=Ed.Judaica, sv.3). Kolektivní studie se zabývá dějinami a myšlením Židů ve středověku a raném novověku. Zdánlivě protichůdné pojmy uvedené v podtitulu – „izolace“ a zároveň „integrace“ – vystihují v kostce základní situaci Židů rozptýlených v diaspoře. Autoři přitom vycházejí z přesvědčení, že „dějiny Židů v diaspoře vyžadují studium ne izolované, nýbrž nedílně související s obecnou historií“ (jak píše Jiřina Šedinová v úvodu). Jednotlivé kapitoly podávají výklad o právním postavení Židů pod vládou křesťanství a islámu, sledují hlavní proudy aškenázského myšlení ve vrcholném středověku a v období tzv. „pražské židovské renesance“, věnují se orientálnímu světu sefardských Židů před jejich vyhnáním z Iberského poloostrova a po něm. Cílem autorů, představitelů nastupující generace českých judaistů spjatých s Filozofickou fakultou UK, bylo vytvořit barvitý obraz dějin židovské společnosti a jejího střetávání s většinovou kulturou, přínosný pro odbornou veřejnost a zároveň přístupný i širšímu okruhu čtenářů.

28,90 *
Versandgewicht: 730 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100879

Za první světové války se stal běžnou součástí slovníku krajanských komunit pojem "naše česká věc". Zjednodušeně se tak nazýval program československého zahraničního odboje, jehož cílem byl rozpad Rakousko-Uherska a vznik nezávislého československého státu. "Boj za českou věc" se stal součástí diskursu českých krajanů o jejich vztahu k bývalé vlasti i o postavení v nové zemi a válečné konflagrace jim poskytla inspiratívní rámec pro řešení otázky vlastní identity.

12,90 *
Versandgewicht: 170 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100520

Z obsahu: Korespondence věnného města Hradce Králové se šlechtou v roce 1590 ve světle městských register. Kotěrův okresní dům v Hradci Králové. Revoluční léta 1848-1849 v Hradci Králové. Archeologie a časopis Ratibor. Od chrámu ke katedrále. 700 let existence chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové. .

18,90 *
Versandgewicht: 430 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100533

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. Z obsahu: Herese a sochařství východních Čech v 18. století. Hlavní vojenská nemocnice v Jevíčku za napoleonských válek. Kuchařské knihy Magdalény Dobromily Rettigové. Zdeněk Nejedlý a Václav Drbohlav. Archeologické nálezy v okolí Nových Hradů.

19,90 *
Versandgewicht: 480 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100542

(=Ed.Monumentae vivent). Sborník ze semináře. Z obsahu: Stav výzkumu novověkých opevnění slezsko-uhersko-polské hranice. Ikonografie dobývání Litoměřic z roku 1640. Novověké vojenské tábory na Jičínsku. Zemní opevnění z 18. století ve východních Čechách. Popis lokalit s polními formacemi na severním bojišti války o bavorské dědictví zakreslených na mapových listech I. vojenského mapování. Rakouská armáda a polní opevnění v českých zemích v napoleonské epoše. Polní opevňovací práce v polovině 19. století, výtah z předpisů pro důstojníky rakouské a pruské armády v polní službě. Polní opevnění v Oderské bráně.

14,90 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100455

Tato kniha si klade za cíl vyplnit mezeru (jednu z mnoha) ve studiu české historie se zaměřením na ostudnou část a to projevy antisemitismu v českých zemích. Tato publikace sleduje antisemitské pamflety na počátku 20. století, jedná se tedy o volné pokračování předešlé publikace o antisemitismu v 19. století. Bohužel pro toto období nebyla sepsána důkladná studie, jako tomu bylo ve Franklově Emancipaci od Židů. Snad se nám podaří někoho takového motivovat, a tato kniha mu pomůže a poslouží jako zdroj informací. Počátekem 20. století byl pro antisemitismus stále antisemitismem spíše náboženského rázu, ten nám nejznámější, který razila nacistická strana, tedy antisemitismus politický, přichází až později, s rozpadem monarchie. O tom však až další publikace.

22,90 *
Versandgewicht: 410 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100348

Svazek zahrnuje základní ideové a programové mareriály menších politických stran, které v českém prostředí vznikaly v procesu diferenciace politického stranictví na přelomu 19. a 20.století. v duchu filozoficky chápadného pokroku stály tyto strany v opozici proti politice vídenských vlád, ale kriticky se stavěly i vůči konzervativní politice tehdy vedoucí české politické strany Národní strany svobodomyslné. V krátké době tak vzniklo několik politických subjektů, které vycházely jednak z politického realismu Masarykova pojetí, jednak z radikálního pokrokového hnutí české mládeže počátku 90. let 19.století.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100388

(=Ed.Knihy o Praze, sv.51). Kniha o historii a současnosti Radotína, městské části Prahy.

24,90 *
Versandgewicht: 910 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100558
Kniha obsahuje čtyřiadvacet studií, které známý historik zveřejnil v uplynulém dvacetiletí na stránkách vědeckých časopisů, kolektivních monografií, sborníků i v populárně naučné revue Dějiny a současnost. Tematicky se zaměřuje na problematiku husitské Prahy, zvýšenou pozornost věnuje osobnosti Jana Žižky i kultuře a jazyku husitské epochy. Stranou neponechává ani velký a rozporuplný zjev "husitského krále" Jiřího z Poděbrad a formování českého stavovského státu. Závěrečný oddíl analyzuje podoby novodobé husitské tradice s důrazem na obraz husitství v krásné literatuře a ve filmu. Čtenář tak dostává do ruky namnoze objevnou publikaci, jež představuje stěžejní epochu starších českých dějin přitažlivě, plasticky a zároveň bez pověr a iluzí.
25,00 *
Versandgewicht: 950 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100554

Na počátku komunistické éry, v době všeobecného jásotu pro jednotu se slovanským Sovětským svazem, vyložil Václav Černý historické kořeny panslavismu - od německé romantiky přes české obrození až k panrusismu a jeho použití sovětskými i československými komunisty. Černého dílo je jednak dokumentem o skrytém odporu českého ducha - jednak ale knihou zcela aktuální. Masivně vzrůstající ruská přítomnost v České republice na počátku 21. století vyžaduje porozumění, proč se mohou tak mnozí Rusové upřímně domnívat, že české země patří k jejich sféře - a proč je řeč některých českých politiků o přátelství s Ruskem tak nebezpečná pro české národní zájmy. Kniha Vývoj a zločiny panslavismu by se měla stát povinnou knihou pro každého českého učitele i novináře.

16,90 *
Versandgewicht: 270 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100607

Historie obce Koblov a hradu Landek.

16,90 *
Versandgewicht: 360 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100630

Z obsahu: Jména a příjmení v knize rychtářské městase Jaroměřic. Kartáčnictví-řemeslo známé či neznámé-osudy Hynka Sošky, žd´árského kartáčníka. Václav Jiří Dusík-příspěvek k historii hudebnického rodu. osová Bítíška a Vlkov na osovském panství mezi lety 1548-1638 dle gruntovních register. Zákazy pobytu uložené tzv.kulakům v padesátých letech 20. století v okresech Bystřice nad Pernštejnem a Žd´ár nad Sázavou. K ikonografii zelenohorského kostela. reorganizace místních národních výborů roku 1950 v obcích severního Horácka.

16,90 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100653
(=Ed.Prameny a studie, sv.44). Z obsahu: Různorodost stravy Českých zemí ve zkratce. Vězeňské stravování do roku 1938 - od hladovění k ústavní kuchyni. Vývoj kuchyní a uchovávání potravin od středověku po současnost. Stravování na venkově za socialismu-na příkladu kutnohorska. venkovská strava na Podluží v 1. polovině 20. století na příkladu obce Hlohovec. Čarodějnická kuchyně moravských čarodějnic.
9,75 *
Versandgewicht: 220 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100673

Druhý díl reprezentativně vypravené celobarevné publikace přináší deset tematických kapitol o historii Poděbrad. Minulost autorka pojímá i jako "včerejšek" v plynutí času, takže nám připomíná fakta dávná a pro srovnání i docela nedávná. Zatímco první díl knihy přinesl na 250 dobových pohlednic, nyní je zařazeno téměř 700 fotografií a obrazových materiálů týkajících se nejstarších dob, postupného vývoje i současnosti. Nakladatelství využilo svých kontaktů se solitérními sběrateli, a tak se podařilo do díla začlenit i řadu nově objevených unikátních snímků, o nichž nevěděli ani specializovaní odborníci.Kniha se může stát vhodným dárkem pro mnoho soukromých, veřejných i podnikatelských příležitostí.

25,90 *
Versandgewicht: 1.375 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
2341 - 2356 von 2356 Ergebnissen