Philosophie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4000569
Koláž pohladov a názorov na stav slovenskej spoločnosti v posledných sto rokoch.F.Novosád je vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu SAV. Zaoberá sa dejinami filozofie a dejinami sociálneho a politického myslenia.
17,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201484

Kniha je filozofickým pokusom pochopiť zmysel revolučných rokov 1968 a 1989, nájsť odpoveď na otázku, aký majú tieto revolúcie dopad na dnešnú spoločenskú realitu. Autor formuluje základné výzvy a protiklady súčasnosti; snaží sa pomenovať hodnoty a idey, v ktorých sa súčasný svet a Slovensko nachádzajú. Kľúčové momenty nedávnej histórie konfrontuje s osobnými spomienkami, zážitkami, obrazmi.

26,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201129

Kniha sa venuje interpretácii sociálnej zmeny v diele Rózy Luxemburgovej. Zasadzuje tematiku do historických súvislostí začiatku 20. storočia akcentujúc pritom vybrané problémy a ich spracovanie v Luxemburgovej diele – dôraz na demokraciu a sociálnu participáciu v triednych a rodových súvislostiach, vývojové tendencie spoločensko-ekonomických vzťahov a i. Na pozadí dobových teoretických diskusií a praktických sociálnych pohybov zachytáva Luxemburgovej vedecké stanoviská, sporné miesta jej textov a teoretické zhody a rozpory s jej súčasníkmi, ktoré presahujú svoje historické ukotvenie a prenikajú do niektorých oblastí súčasného spektra spoločenskovedného výskumu. Vedecká monografia je príspevkom do širšieho filozofického diskurzu o odkaze tejto dnes najmä v západnej Európe a USA diskutovanej autorky.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5100025

This book has been finished at the Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences. Here, my gratitude goes to members of the Logic, Epistemology and Metaphysics of Fiction band.

23,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801364

Untertitel: Príspevok v intenciách autorovho konceptu teologickej filozofie v celostnom porozumeni.

Monografia popredného slovenského kresťansky orientovaného filozofa prezentuje skúmanú problematiku invenčne ako bádateľský projekt, v ktorom autor vedie dialóg i konfrontáciu s poznatkami súčasných vied, osobitne filozofie a teológie, pričom chce naznačiť, akými smermi sa bude uberať bádanie v problematike Boha. Jadrom knihy je predstavenie návrhu konceptu teológie z celostného pohľadu v jej reinterpretácii na teologickú filozofiu v celostnom porozumení, pričom rôzne exemplifikácie tohto postupu charakterizujú základné východiská pri tvorbe jej konceptu.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4901383

Autor prichádza s novým pohľadom na skúmanie estetickej skúsenosti a emocionality. Tento jeho nový pohľad je postavený nba skúmaní uvedenej problematiky v rovine filozofickej (analýza relevantných klasických a súčasných filozofických koncepcií) a v rovine vedeckej (predovšetkým neurovednej).

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700663

V  knihe čitateľ nájde súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach. Zhovárali sa s ním redaktori novín, filozofických, kultúrnych a náboženských časopisov, televízie, ako aj jeho spolupracovníci a priatelia rozličnej profesijnej orientácie. Rozhovory majú buď profilový charakter a sú zamerané celkovo na jeho život a dielo, na jeho rodinné zázemie a na rozličné aktuálne spoločenské otázky, alebo sa upriamujú na určitú oblasť jeho pedagogickej činnosti či vedeckého bádania. V rozhovoroch sa pútavým a zrozumiteľným spôsobom odzrkadľujú najvýznamnejšie úseky jeho života a tvorby. No osobitný dôraz sa v nich kladie na vývin jeho filozofického myslenia za posledných 25 rokov.

21,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800607

Kniha sa zameriava na styčné body dejín slovenskej a maďarskej filozofie. Ide jednak o charakter recepcie západoeurópskych filozofických vzorov, jednak o spoločenskú podmienenosť filozofickej tvorby, o priestorovú a časovú začlenenosť jednotlivých filozofií v rámci habsburskej monarchie, ako aj o to, či je možný homogénny naratív dejín maďarskej (aj slovenskej) filozofie, teda, či sú to kontinuálne príbehy s jednoznačnou vnútornou koherenciou.

23,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700904

František Novosád (1948), profesor v odbore „dejiny filozofie“, pôsobí ako vedúci vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV a prorektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA). Zaoberá sa dejinami filozofie a sociálnych teórií.

23,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700378

Táto kniha je výsledkom niekoľkoročného skúmania problematiky metafory a s ňou súvisiacich tém. Ide predovšetkým o jej vzťah k mysli a mysleniu, ale aj k jazyku, pravde, o jej estetický rozmer a možnosti interpretácie. Metafora je zaujímavá najmä pre jej obrovský potenciál a explanačnú silu, ktorú dokáže poskytnúť interpretácii diskurzu. Východiská predstaveného výskumu súvisia predovšetkým s prínosom teórie konceptuálnej metafory a s výsledkami kognitívnej vedy.

16,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600594

Zborník štúdií pod názvom Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta, sa usiluje nájsť odpovede na otázku, ktoré idey najviac rezonujú v súčasnej ruskej filozofii? Prostredníctvom štrnástich autorov (Rusov, Slovákov, Čechov, Poliakov), účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie (uskutočnenej 5. mája 2015 na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave), ktorá bola súčasťou riešenia vedecko-výskumnej grantovej úlohy (VEGA č. 1/0061/14 na tému Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii), prinášame nové pohľady. Všetci prizvaní prednášatelia svojou kompetentnosťou v oblasti ruskej filozofie ukazujú, že ruské idey sú v slovanskom svete aj v súčasnosti živé, a to napriek tomu, že každý z prednášajúcich nahliadal na tieto idey „po svojom“.

18,90 *
Artikel-Nr.: 4600593

Tretí zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1977 – 2013, sa zameriava na kľúčové filozofické disciplíny – ontológiu, filozofickú teológiu a filozofickú eschatológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté len tie štúdie, v ktorých autor nastoľuje základné problémy a pokúša sa na ne nájsť nové riešenia.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4600591

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 – 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín – filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté len tie štúdie, v ktorých autor nastoľuje kľúčové problémy a pokúša sa pre ne nájsť nové riešenia.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4600590

V prvom zväzku vybraných štúdií a úvah, ktoré vznikli v rokoch 1982 – 2012, sa profesor Ján Letz zamýšľa z rôznych aspektov nad filozofiou porozumenou predovšetkým ako kultúrny fenomén. Obraňuje jedinečné a autentické filozofické myslenie, objasňuje ho v systémovom rámci metafilozofie, metafyziky a privádza ho do živého a aktuálneho vzťahu najmä s vedou, náboženstvom a umením.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4500740

Antisemitizmus predstavuje špecifický variant ľudskej predpojatosti, ktorého pochopenie môže prispieť k zodpovedaniu širšej otázky predsudkov. Univerzálnu a v zásade prenosnú povahu predpojatosti a jej schopnosť absorbovať rozmanité ideologické zdroje a východiská sa práca snaží preukázať prostredníctvom filozofickej analýzy základných príčin, štruktúr a mechanizmov protižidovského sentimentu a jeho miesta v individuálnej a spoločenskej realite. Skúmanie si kladie tri základné otázky: Čo je antisemitizmus? Ktoré sú jeho základné charakteristiky? Čo nám môže antisemitizmus povedať o predsudkoch ako takých? Horizontálnym cieľom práce je spochybnenie tradičnej predstavy o bytostnej iracionálnosti predsudkov. Práca sa preto zameriava na komplexnosť vzťahu medzi predsudkami a (i)racionalitou, ktorý je kľúčom k pochopeniu pôvodu nášho sklonu k nenávisti inakosti. Predsudky nie sú fenoménom závislým výlučne na miere rozumnosti, vzdelania či sociálnom pôvode ich nositeľa. Naopak, predsudky nachádzame vo významnej miere aj u jedincov, ktorých intelekt a rozhľadenosť sú obrovské a sociálna situácia uspokojivá. Okrem toho, na rozdiel od živelnej nenávisti nevzdelanca, predpojatá argumentácia intelektuála nachádza najlepšieho spojenca práve v rozume. Racionalizovanie (intelektualizovanie) možno považovať za jednu z vitálnych stratégií predpojatosti v jej boji o prežitie.

22,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403369

Filozofia na základoch diela J. Ch. Korca.

21,90 *
Artikel-Nr.: 4402888

Predkladaná publikácia sa pokúša priblížiť tému postupných i rýchlych, zásadných i povrchných, dramatických i plynulých sociálnych zmien v poslednom období a naznačiť možné budúce vývojové trajektórie. Otvára transdisciplinárne a interdisciplinárne rozbory na pomedzí filozofie, politológie, sociológie globálnych štúdií a kultúrnych štúdii.

23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand