Philosophy

Philosophy


Display per page
Sort by
1 - 30 of 291 results
Product no.: 4800280
89.00 *
Delivery weight: 850 g

Not in stock

New

Product no.: 4900927
19.90 *
Delivery weight: 470 g

Not in stock

New

Product no.: 4900759
16.90 *

New

Product no.: 4900757
24.90 *

New

Product no.: 4900550
17.90 *
Delivery weight: 380 g

Not in stock

New

Product no.: 4900617
13.90 *
Delivery weight: 250 g

Not in stock

New

Product no.: 4900616
15.90 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 4400107
84.00 *
Delivery weight: 440 g

Not in stock

Product no.: 4000310
Studie věnovaná odkazu Karla Marxe a jeho myšlení.
19.00 *
Delivery weight: 1,000 g

In stock

Product no.: 4201948
29.90 *
Delivery weight: 900 g

Not in stock

Product no.: 4900384
19.90 *
Delivery weight: 500 g

Not in stock

Product no.: 4200786
28.00 *
Delivery weight: 1,900 g

Not in stock

Product no.: 4900339
13.90 *
Delivery weight: 250 g

Not in stock

Product no.: 4000297
Posláním práce je seznámit s pojmy, a to především v historicko-filosofickém kontextu. Nejedná se o dějinnou rekonstrukci filosofie, ale historickou reflexi filosofického myšlení.
9.00 *
Delivery weight: 200 g
Product no.: 4000298
Cílem antologie je ukázat rozmanitost francouzských fenomenologických projektů posledních padesáti let prizmatem problematiky jednoho ústředního pojmu, kterým je fenomentalita, povaha jevení jako takového. Tato problematika se dostala do centra fenomenologického myšlení ve Francii na počátku šedesátých let a od té doby se rozvíjela a rozvíjí v kritickém dialogu s myšlením Edmunda Husserla.
24.50 *
Delivery weight: 500 g
Product no.: 4000299
Pražský cizojazyčný sborník pro fenomenologii a filosofii náboženství.
15.00 *
Delivery weight: 300 g
Product no.: 4000302
Kniha vznikla jako hold významnému českému filosofovi a komeniologovi, prof.PhDr.Pavlu Flossovi. Z obsahu: Zlo jako privace. Aristotelés, Plótínos, Tomáš Akvinský. Ficinova teorie poznání v De amore. Jan Amos Komenský a problém "jinakosti". K fenomenologii prostoru. Filosofie mezi jednotou a jedinečností života. Výběrová bibliografie Pavla Flosse.
15.00 *
Delivery weight: 300 g
Product no.: 4000305
V době nebývalého rozmachu přírodních věd, ve 20. a 30.letech dvacátého století se ve filosofii paradoxně začalo mluvit o krizi věd. Jako příznak této krize se jevila metodologická propast mezi vědami o přírodě a vědami o člověku, a také stále naléhavěji pocitovaná neschopnost vědy zodpovídat, či alespon klást otázky týkající se smyslu věci a lidského konání. Autoři sdružení kolem Centra pro teoretická studia se k pojmu přirozeného světa vracejí, rozvíjejí a zkoumají jej z perspektivy historické, filosofické i z hledisek jednotlivých vědních oborů a kladou si otázku, zda a v jakém smyslu může být tento pojem i dnes nástrojem kritické seberreflexe vědy.
23.50 *
Delivery weight: 600 g
Product no.: 4000306
Práce se zabývá filosofickými aspekty díla jednoho z nejvýznamnějších židovských myslitelů současnosti, v němž se projevuje hluboká znalost židovské náboženské tradice a moderního vědeckého a filozofického myšlení.
19.00 *
Delivery weight: 400 g
Product no.: 4000307
Kniha představuje vývoj analytické filosofie jazyka jako střetávání teoretických projektů. Objasnuje jejich aspirace, nechává zaznít jejich argumenty a uvádí je do vzájemné polemické konfrontace, do níž přispívá vlastní kritickou analýzou.
14.00 *
Delivery weight: 250 g

In stock

Product no.: 4000308

Publikace je vůbec prvním pokusem o uchopení tohoto tématu u nás. Důkladnému rozboru jsou podrobeny vazby byzantské filosofie nejen na předchozí období, ale zvláště na určující dobová theologická východiska. Polemický charakter práce si klade za cíl nové zhodnocení, promýšlení a především problematizaci ustálených paradigmat.

25.90 *
Delivery weight: 500 g

Not in stock

Product no.: 4000309
Univerzitní profesor K.Vorovka (1879-1929) patřil v 1.třetině 20.století k nejvýraznějším představitelům české filosofie. Kniha podává ucelený výklad o jeho životě a díle, navazujíc na dosavadní studie představuje Vorovkův myšlenkový vývoj od matematiky k noetice, metafyzice a dějinám filosofie v širších souvislostech české i světové filosofie. Součástí knihy jsou rovněž překlady Vorovkových francouzských studií, dochovaná korespondence, bibliografický soupis jeho prací i ohlasů a řada fotografií a dokumentů osobního i profesního charakteru.
24.50 *
Product no.: 4000311

(Sebrané spisy Jana Patočky, svazek 7).

33.90 *
Delivery weight: 900 g
Product no.: 4000312

(Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, sv.211). Z obsahu: Diogenés a "jeho" bohové. Lyotard o Kantově sensus communis. O jedné verzi antiesencialismu. Nejstarší středověké latinské texty o astrolabe. N.Berdajev a O.Spengler-problém filosofie dějin Ruska a Západu.

16.00 *
Delivery weight: 400 g
Product no.: 4000516
Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21.století.V první části sledují autoři kritiku metafyziky u Kanta a v pokantovské filosofii, ve druhé části přemýšlejí nad otázkou konce metafyziky ve fenomenologii a v heideggerovském myšlení, ve třetí kapitole se probírá vztah mezi metafyzikou a analytiskou filosofií a ve čtvrté části jsou probírány metafyzické momenty v současném postmetafyzickém myšlení.
25.00 *
Delivery weight: 720 g

In stock

Product no.: 4000535
Sonderband der Zeitschrift Filosofický časopis-ISSN 0015-1831. Die Entstehung dieses Sammelbandes wurde durch eine internationale Tagung veranlasst, die am 11.-12.1.2010 im Österreichischen Kulturforum Prag stattgefunden hat. Elf prominente Kenner präsentieren ihre aktuellen Untersuchungen auf dem Gebiet der Husserlforschung.
12.00 *
Delivery weight: 270 g

Not in stock

Product no.: 4000534
Soubor filosofických úvah předního českého filosofa.
19.00 *
Delivery weight: 300 g

In stock

Product no.: 4000533
(Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, sv. 217/2010). Soubor filosofických úvah na téma Eros.
19.00 *
Delivery weight: 230 g

In stock

Product no.: 4801860
24.90 *
Delivery weight: 780 g

Not in stock

Product no.: 4000536
Soubor textů z pera biologů, filosofů a lingvistů, věnovaný izomorfiím mezi životem a jazykem. Tyto ozřemují různé stránky jazyka a živýchbytostí a jejich evoluce, a také historický vývoj poznání v tomto směru.
26.00 *
Delivery weight: 520 g

In stock

* Prices include VAT, plus delivery
1 - 30 of 291 results