Recht


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4401394
26,90 *
Artikel-Nr.: 4401771

Untertitel: Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu.

Knjiga predstavlja prvo izdanje udžbenika usklađenog s bolonjskim studijskim programom pravnog studija, namijenjena studentima, ali i usavršavanju bivših studenata i svih onih koji su čitali prijašnje udžbenike iz ovog predmeta. Udžbenik prikazuje i analizira teorijske novine u suvremenoj upravnoj znanosti, obrađuje nove, ali i tradicionalne teme koje su doživjele važne promjene u složenim društvenim, ekonomskim i socijalnim okolnostima koje utječu na diferencijaciju javne uprave i modernizaciju upravljačkih metoda. Pravnu regulaciju javne uprave autori tumače u okviru nove teorije institucija, koja javnu upravu stavlja u širi kontekst, a upravnu znanost kao disciplinu koja proučava javno upravljanje i javnu upravu i prolazi dinamični razvoj u svijetu i u Hrvatskoj koncipira kao empirijsku disciplinu.

34,90 *
Artikel-Nr.: 4401385

Sadržaj udžbenika obuhvaća devet poglavlja: Javna uprava - temeljni pojmovi, Javna uprava u društvu i u političko-upravnom sustavu, Upravna organizacija i javni menadžment, Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, Obavljanje poslova državne uprave, Javne službe - službe od općeg interesa , Lokalna i regionalna samouprava, Europski upravni prostor, Reforme i modernizacija javne uprave.

34,90 *
Artikel-Nr.: 4400473

Glavom VI. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10 i 85/10 – proč. tekst), odnosno čl. 133. – 139., a i drugim odredbama Ustava te temeljnim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) regulirana je mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava. Kako je upravo Novelom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 144/12) i Zakonom o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12), koji su stupili na snagu 29. prosinca 2012., uređen i rok za usklađivanje statuta i općih akata (tri mjeseca od dana stupanja na snagu tih Zakona), tako su i teme u ovom priručniku aktualne i vezane uz na lokalne izbore koji će se održati u svibnju 2013., i usklađivanje statuta i općih akata koje je u tijeku.

45,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand