Ethnografie

Ethnografie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 31 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4701052

Autorky sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú tým, ako rozlične možno antropologické a etnologické vedomosti, zručnosti a perspektívy aplikovať v spoločenskej praxi. Problematike sa zároveň venujú v kontexte svojej vedeckej práce, opisujú vlastné dilemy a ponúkajú ich možné riešenia z pohľadu osobnej skúsenosti. Popritom sa snažia nájsť odpoveď na otázku položenú v názve publikácie: presahuje aplikované antropologické snaženie hranice vedy, alebo len rozširuje a obohacuje pole jej pôsobnosti? Soňa G. Lutherová Miroslava Hlinčíková (editorky)

22,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100190
Zborník zo seminára Ludové odievanie 22.4.2010. Z obsahu: Zobrazenie lúdového odevu vo výtvarnom umení. Aplikácia motívov l´udových výšiviek a iných lúdových motívov na suvenírov, gýčovom tovare a textile. Potreba rozhodovania o zachovaní autentickosti motívov, ochrana kvality a miera prípustnosti mutácie lúdových odevov. Východné Slovensko-stav a zachovávanie lúdového odevu. Prisposobovanie a mutácie lúdového odevu vo folklórnych súboroch a v scénických programoch folklórnych súborov.
8,00 *
Versandgewicht: 130 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100192
Publikácia o lúdovom odeve 16 obcí Mikroregionu Terchovskej doliny.
23,00 *
Versandgewicht: 820 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900189

Publikácia prezentuje prvú časť výsledkov výskumov piesňového repertoáru, spevných príležitostí a etnickej identifikácie, uskutočnených vo vybraných komunitách slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku v rokoch 1991 - 2017 v 27 lokalitách. Kniha obsahuje: 1. Úvod a 2. Piesňovú zbierku, ktorá prináša piesňový materiál z lokalít: Nová Huta/Bükkszentkereszt, Dolný Regmec/Alsóregmec, Banačka/Rudabányacska, Kestúc/Kesztölc a Veňarec/Vanyarc.

25,90 *
Versandgewicht: 460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801959

Dejiny a tradície každej obce či regiónu majú na mape Slovenska nezastupiteľné miesto, ako komponenty utvárajúce históriu a kultúru celého národa. Svojou čiastkou do tejto mozaiky prispeli aj autorky publikácie Akoby ho anjeli šili, Jana Čerepová a Michaela Škodová, ktoré jej prostredníctvom prinášajú cenné informácie o ľudovom odeve v Ábelovej. Obec leží v okrese Lučenec na severozápade Novohradu, v regióne dodnes bohatom na pozoruhodné a v mnohých smeroch nedocenené prejavy tradičnej ľudovej kultúry. Jedným z najzaujímavejších je práve tradičný odev ako fenomén sto¬jaci v súčasnosti v centre záujmu nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Autorky skĺbili nadobudnuté skúsenosti a odborné znalosti, ktoré v súčinnosti s výsledkami terénneho výskumu podávajú komplexný obraz o vývoji tradičného odevu v Ábelovej, keď prostredníctvom textových informácií a množstva farebných fotografií podrobne opisujú ženské, mužské a detské odevné súčiastky i doplnky.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4801509
24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800486

Kniha o živote našich starých a prastarých rodičov nadväzuje na publikáciu Tradície na Slovensku (2015). Pútavé rozprávanie v slede ročných období opisuje život v južných oblastiach aj severných regiónoch Slovenska a približuje, na čo sa my súčasníci možno ešte pamätáme, ale i to, na čo sme sa už našich starkých nestihli opýtať.

Ako kedysi vyzerali mestá, dediny, obydlia? Aké boli všedné i sviatočné dni našich predkov, aké práce ľudí zamestnávali okolo domu i mimo neho, ako trávili voľný čas, ako vyzeralo ich vzdelávanie, oblečenie či hygiena?

26,90 *
Versandgewicht: 870 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800152

Koutní plachta či koutnice byla v české lidové kultuře plachta oddělující postel šestinedělky umístěnou v koutě od zbytku světnice. Toto místo nesměla za normálních okolností žena opustit, jinak mohla vystavit nebezpečí sebe, dítě i okolí, včetně lidí, zvířat, věcí i živlů. Zvyk izolovat šestinedělku byl rozšířen po celém světě. Celobarevná publikace představuje sbírku slovenských koutních plachet ze sbírek Národního muzea. Ikonografický, umělecko-řemeslný i historický výklad provází bohatý obrazový materiál, zachycující krásu těchto nádherně zdobených, především vyšívaných památek lidové kultury, spjatých s tématy porodu a šestinedělí.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4700990

Sociální mobilita Romů není ve veřejném ani akademickém prostředí výrazným tématem. Dá se říci, že je naopak předmětem soustavného opomíjení a popírání. V knize prezentované etnografické výzkumy přinášejí svědectví o historickém či aktuálním sociálním vzestupu Romů ve vybraných lokalitách. Zvolené téma zároveň umožňuje dkrýt a popsat silné bariéry a tlaky, které proti této mobilitě stále působí – jedná se o mocenskou dominanci „majority“. Kniha se tedy snaží o formulování nového rámce pro pochopení dynamiky vztahů mezi etnicitou, sociální mobilitou a mocí. Publikace je výsledkem tříleté práce skupiny kulturních antropologů z Univerzity Palackého v Olomouci. Empiricky je založena na výzkumu přímo v terénu čtyř slovenských vesnic na Spiši, jejichž romští obyvatelé nenaplňují běžné stereotypy o lidech žijících na okraji společnosti. Počáteční zaměření výzkumu na vyhledávání příkladů minulé i současné vertikální sociální mobility postupně vedlo ke kladení otázek nejen po podmínkách, ale také překážkách sociálního vzestupu Romů. Bohatá data o lokální historii a paměti, práci a migraci, moci a interetnických vztazích umožňovala průběžnou komparaci a diskuzi v týmu výzkumníků.

20,90 *
Versandgewicht: 400 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4602191

Kniha prináša mnohé nové skutočnosti o požitavských vodných mlynoch, niekoľko desiatok prekladov starých listín, autenticky zachytené rozprávania potomkov starých mlynárskych rodín, ale aj informácie ako sa postupovalo pri mletí obilia, krátky mlynársky slovník, tradičné recepty či množstvo faktografických údajov z histórie mlynárstva na Slovensku či samotnom Požitaví. Takmer 400-stranová reprezentačná kniha obsahuje 70 nových a dobových fotografii, viac ako 50 perokresieb, 15 súčasných a historických máp a 24 mlynárskych ľudových piesní.

32,90 *
Artikel-Nr.: 4501734

Kniha Tradície na Slovensku je zaujímavým čítaním pre celú rodinu o pôvode, vývoji a význame našich bohatých tradícií.

V prvej časti ponúka pútavé informácie o rodinnom zvykosloví, o narodení dieťaťa, svadbe i o úmrtí, o pôvode zvykov a obradov aj o tom, čo sa z nich v priebehu storočí zachovalo. Druhá časť knihy prechádza štyrmi ročnými obdobiami a oboznamuje s výročnými zvykmi a obradmi. Súčasťou knihy je receptár s tradičnými jedlami, ale aj mnoho piesní, riekaniek a pranostík.

25,90 *
Versandgewicht: 920 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501225

Unikátna obrazovo-textová publikácia o kysuckých dreveniciach a zabudnutých remeslách.

Takmer dve tisícky fotografií sú výsledkom niekoľkoročného výskumu, aký dosiaľ na území Kysúc nemá obdoby. Obsiahol všetky kysucké obce a mestá a ich horské osady. Text prináša nielen informácie o stavebných a remeselných tradíciách, ale ponúka aj osobné výpovede pamätníkov, posledných pôvodných obyvateľov kysuckých lazov. Zároveň je vrúcnym vyznaním autora svojim predkom a oslavou ich životaschopnosti, húževnatosti a obrovskej schopnosti prispôsobiť sa aj tým najtvrdším podmienkam.

64,90 *
Versandgewicht: 2.750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403461

Vianočné zvykoslovie je mimoriadne cennou súčasťou nášho duchovného dedičstva. Knižné dielo predstavuje historickú i súčasnú podoba tradičných ľudových zvyklostí na Podpoľaní (Hriňová, Detva, Detvianska Huta a bezprostredné okolie). Súhrnne spracúva dokumenty a poznatky získané vlastným výskumom autorky o vianočných zvyklostiach v kontexte celého zimného zvykoslovia a o ich premenách za posledné storočie. Prináša cenný pramenný materiál, detailnejšie sa venuje vianočným hrám.Vianočné zvykoslovie je mimoriadne cennou súčasťou nášho duchovného dedičstva. Knižné dielo predstavuje historickú i súčasnú podoba tradičných ľudových zvyklostí na Podpoľaní (Hriňová, Detva, Detvianska Huta a bezprostredné okolie). Súhrnne spracúva dokumenty a poznatky získané vlastným výskumom autorky o vianočných zvyklostiach v kontexte celého zimného zvykoslovia a o ich premenách za posledné storočie. Prináša cenný pramenný materiál, detailnejšie sa venuje vianočným hrám.

19,90 *
Artikel-Nr.: 4403250

Vianočné koledy, vinše a hry v zbierke sú prepisom (notovým a textovým) magnetofónových záznamov z hudobného archívu Slovenského rozhlasu. Záznamy sa uskutočnili v rokoch 1965 – 1995, čiže v rozsahu tridsiatich rokov. Sú v podstate verným obrazom tradičného vianočného repertoáru spätého s koledovaním, spevmi, vinšami a hrami v jednotlivých lokalitách Slovenska (i Slovákov žijúcich v prostredí Bihorských hôr v Rumunsku). Obsahom je 213 kolied, rozčlenených na koledy a vinše svetské, duchovné, pastorálne a novoročné. Zostavovateľ rozdelil koledy aj podľa oblastí, regiónov a obcí. Texty a notové záznamy dopĺňajú fotografie.

22,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600059

Rozsiahla monografia je syntézou tradičného odevu Slovenska z dvoch hľadísk: podľa jednotlivých druhov odevných súčiastok a z hľadiska príležitostí, na ktoré sa nosili. Autor nepristupoval k otázke tradičného odevu obvyklým spôsobom – podľa regiónov. Naopak, v diele zhrnul významné rozdiely medzi jednotlivými formami tradičného odevu a zároveň definoval ich spoločné vnútorné aj vonkajšie znaky, nadväzujúc na rozsiahly Etnografický atlas Slovenska, vydaný začiatkom 90-tych rokov. Obrazová časť je graficky jednotná, bohato zastúpená autorskými kolorovanými kresbami Viery Škrabalovej (rod. Líčeníkovej), ktoré sú súčasťou zbierkového fondu Múzea ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV-u v Stupave. Publikácia vychádza v rovnocennej dvojjazyčnej mutácii: slovensko-anglickej.

86,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402731

Kniha AHA spája tradičnú slovenskú výšivku so súčasným grafickým dizajnom. Osem kapitol predstavuje výšivkársku tradíciu ôsmich krajov Slovenska v jedinečnom grafickom prevedení. Päť rôznych druhov papiera, laserové výseky a otvorená ručne šitá väzba z nej robí jedinečný zberateský kúsok. Text in Slowakisch und Engl.

49,90 *
Artikel-Nr.: 4401215

Biografický slovník evropské etnologie započal sestavovat prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. (1931–2006) jako výsledek svého celoživotního zaměření na evropskou etnologii. Pociťoval potřebu připravit zvláště studentům, ale i českým badatelům základní příručku, z níž by vyplývalo, na jakých základech obor stojí a kdo se na jeho budování podílel. Toto náročné dílo však nedokončil, a proto se jej ujali pracovníci Ústavu evropské etnologie FF MU a studenti doktorského studia, aby mohlo být po několika letech úsilí předloženo čtenářům. Slovník obsahuje více než 260 hesel se základními životopisnými údaji a charakteristikou významných badatelů 19.–21. století, kteří se podíleli na formování oboru evropské etnologie.

23,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500543

Čo je sviatok na Slovensku v 21. storočí? Ako sa autenticky slávia Vianoce či Halloween? O tom Katarína Popelková, Juraj Zajonc, Monika Vrgzulová a ďalší v novej publikácii Ústavu etnológie.

Publikácia prezentuje výsledky základného výskumu súčasných sviatkov, ktorému sa venoval tím etnológov v rokoch 2011–2013. Sviatky sa stali predmetom empirického skúmania ako sociálne fenomény a ich analýza sa opiera o popisy autentických prejavov, konkrétneho prostredia a spoločenských podmienok, v ktorých sa vyvíjajú. Cieľom etnológov bolo odhaliť, aký význam majú sviatky pre súčasnú spoločnosť Slovenska a aké funkcie v nej plnia. Jednotlivé časti publikácie sa venujú trom vybraným sviatkom – Výročie Slovenského národného povstania, Vianoce, Halloween, samostatná časť sa zaoberá zákonodarstvom súvisiacim so sviatkami.

31,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4302346

Autor v tejto publikácii opisuje:
Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodnoty, ale napĺňal aj vlastnú kultúrnu identitu. Súčasne však bola aj mierou kultúrnej vyspelosti v humanizácii prírodného prostredia. Materiálne, sociálne i duchovné prejavy kultúry, vzťah k prírode, usporiadanie rodiny i spoločenstva, hodnotové orientácie - to všetko bolo na Slovensku v minulosti výrazne ovplyvnené roľníckym základom života. Závislosť roľníka a jeho rodiny od poľnohospodárskej produkcie prestúpila aj ich duchovný život a prejavila sa v bohatom agrárnom kulte našich predkov. 

 

14,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4302338

Svojrázni obyvatelia hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí majú tajuplný pôvod, osobité zvyky, vlastné nárečie a rázovitú, nezameniteľnú kultúru odvodenú od valaského folklóru. Odkiaľ prišli a čo nám priniesli? Aké dedičstvovytvorili počas mnohých generácií? Ďalšie kolektívne dielo významných inštitúcií a bádateľov Žilinského kraja je prvým, ktoré v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk, spracúva fenomén Goralov a goralskej kultúry (materiálna kultúra, obyčaje, folklór a folklorizmus, nárečie) v regiónoch Oravy, Liptova aKysúc. Textovú informáciu dopĺňajú unikátne dokumenty. Text in Slowakisch und Engl.

 

31,90 *
Versandgewicht: 1.230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200707
Landsfeldov keramický slovník alebo národopisné zápisky z hrnčiarskych, džbankárskych a kachliarskych dielní na Slovensku, Morave a v Čechách.Keramický slovník je jedinečnou prácou ľudového maliara, keramika Heřmana Landsfelda. Vo svojej práci zhromaždil keramickú terminológiu týkajúcu sa výrobného náradia a náčinia, pracovných úkonov, materiálov, prostredia, výrobkov, ornamentaliky i tradícii a zvykov. Autor zhromažďoval materiál na slovník síce systematicky asi 20 rokov, no zhromažďovaniu terminológie sa venoval celý svoj aktívny život. Za hlavný cieľ si pri písaní slovníka kládol uchovať pre budúce generácie prekrásnu terminológiu slovenských a moravských keramických hrnčiarov a džbánkarov. Pre svoju jedinečnosť pokladáme slovník za vynikajúcu súčasť literatúry určenej odbornej verejnosti etnológov, historikov umenia, múzejníkov i verejnosti laickej.
21,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402727

Neodmysliteľnou súčasťou slávnostne prestretého štedrovečerného stola sú vianočné oblátky – prvý chod štedrej večere so symbolickým posvätným významom. Úkony spojené s prípravou a pečením oblátok majú veľmi starú tradíciu, ktorá korení v tradícii oblátkových hostií – liturgického omšového chleba. Úkony spojené s prípravou a pečením oblátok majú veľmi starú tradíciu, ktorej korene sú späté so zavedením oltárneho chleba v podobe oblátkových hostií do kresťanskej liturgie. S tým bezprostredne súvisí aj vznik samotných oblátnic, špeciálneho kovového nástroja slúžiaceho na vyhotovovanie oblátkového pečiva, u nás neskôr najmä vianočných oblátok.

Nevšedné knižné dielo, výsledok mnohoročnej objavnej práce popredného etnografa, rekonštruuje v celoeurópskom kontexte vývoj oblátnic, ich tvarové premeny, techniky zhotovenia a ikonografiu výzdobných motívov. Podáva množstvo unikátnych informácií a ilustrácií o týchto pozoruhodných artefaktoch našej kultúrnej histórie.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4300413
Odborná monografia Jany Belišovej odhaľuje skrytú podobu rómskych piesní v intímnom prostredí rómskych rodín a menších rómskych komunít. Najdôležitejším zdrojom informácií boli vlastné terénne výskumy v 80 rómskych lokalitách na východnom a strednom Slovensku.
26,90 *
Artikel-Nr.: 4201866
Prečo dievčatá na sviatok Lucie búchali varechami na kurín? Prečo gazda na jar vkladal do prvej brázdy škrupinky z vajca? Prečo sa na svätého Jána nemalo vynášať z domu mlieko? Komu z rodiny patrilo stehno z martinskej pečenej husi? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v knihe Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch, ktorá na jednej strane ponúka zasvätený súhrn základných informácií o ľudovom zvykosloví, na druhej až nečakane pútavé a zábavné čítanie. Najmä vďaka bohatému výberu ukážok ľudovej slovesnosti či úryvkov z literárnych diel na túto tému, ale v neposlednom rade aj zásluhou pôvabných ilustrácií.Jej text sa člení na štyri kapitoly podľa štyroch ročných období, zoradené však v súlade s priebehom cirkevného roka, o ktorý sa po stáročia opieral svet zvykov, obradov a sviatkov našich predkov.
45,90 *
Artikel-Nr.: 4101525
Neve giľa znamená Nové piesne. Je pokračovaním dlhodobého výskumu rómskych piesní a hudby, no tentokrát cieľom nebolo hľadať staré, ale nové, moderné pesničky.Výsledkom tohoto projektu je spevník so zápismi približne 250 melódií neve giľa s textami, slovenským a anglickým prekladom a s teoretickým úvodom o piesňach aj o tancoch ako aj DVD nosič, na ktorom sú piesne nahrané nielen zvukovo, ale aj obrazovo a doplnené textami a prekladmi.
15,90 *
Artikel-Nr.: 4101646
Publikácia pojednáva o fujare z jej výtvarnoumeleckej stránky, sústreďuje sa na predstavenie techník a výtvarných prvkov uplatnených na nástrojoch dnešných výrobcov. Sprievodná obrazová časť knihy zobrazuje ornamentálnu variabilitu fujarovej výzdoby v spojení s použitými ozdobnými technikami a v kresbách prináša originálne ukážky zo vzorkovníkov jednotlivých majstrov. Knihu dopĺňa DVD s dokumentáciou zdobenia fujár z dielní viacerých súčasných výrobcov.
59,00 *
Artikel-Nr.: 4101763
Kysucký lekár, spisovateľ a zberateľ ľudovej slovesnosti v obsažnej publikácii približuje doposiaľ málo spracúvanú, pritom mimoriadne rozsiahlu oblasť tradičnej kultúry – etnomedicínu a ľudovú mágiu.Od poslednej generácie pamätníkov zozbieral informácie o množstve tradičných povier, praktík, úkonov, zvyklostí, ktoré boli významnou súčasťou duchovného sveta i dennej praxe kysuckých vrchárov, a poskladal fascinujúci, neobyčajne plastický a autentický obraz o tajuplnej, mnohorozmernej, až neuveriteľne intenzívne prežívanej „magickej“ sfére života našich predkov.Obsahom i spôsobom podania jedinečné dielo vypĺňa obrovskú medzeru v poznaní života a duchovného dedičstva slovenskej dediny.
24,30 *
Versandgewicht: 870 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101429
Zborník zostavený z výstupov terénnych etnografických výskumov tradičnej ludovej kultúry obce Krajné a prilahlých kopaníc. Z obsahu: Historia obce. Stavitelstvo v Krajnom a na kopaniciach. Sposob obživy. Vystahovalectvo. Ludová strava, ludový odev. Rodinné obyčaje.
15,90 *
Versandgewicht: 470 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100961
Obsiahla národopisná monografia prináša cenné informácie o jednom z historických regiónov Slovenska, ktorý je bohatý na dedičstvo a prejavy tradičnej kultúry. Dielo spracované spôsobom prístupným aj laickému čitateľovi prináša cenný pramenný materiál, pričom zužitkúva výsledky rozsiahleho výskumu ľudovej kultúry, ktorý v polovici 80. rokov minulého storočia uskutočnili poprední odborníci. Zachytáva skutočnosti, ktoré sú v mnohých prípadoch pre našu kultúru nenávratne stratené, no zároveň prináša informácie o aktuálnej situácii a zmenách, ktoré nastali od skončenia výskumu.
25,50 *
Versandgewicht: 1.185 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100846
Z obsahu. Stručná história príchodu Rómov do Gemera-Malohontu-Rómovia v 19.-20.storočí. Ludová architektúra a sposob bývania Rómov. tradičný odev. Stravovanie a príprava jedál. tradičné rómske remesla a zamestnania. tradičné výtvarné umenie. Rómski muzikanti.
18,00 *
Versandgewicht: 160 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 31 Ergebnissen