Wirtschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4100173
V najnovšej publikácii, na pozadí snáh o ekonomické reformy, s ktorými sa komunistický režim v Československu prichádzal v 50. a 60. rokoch 20. storočia, autor prináša príbeh slovenskej ekonomiky, ktorý nebol ani zdaléka taký optimálny, za aký ho reži s oblúbou vyhlasoval.
23,00 *
Versandgewicht: 520 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5000135

PPublikácia Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien predstavuje prvý ucelený výstup zhrňujúci priebežné výsledky z úvodných dvoch výskumných etáp projektu VEGA č. 2/0182/17 Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Cieľom uvedeného projektu je nielen hodnotiť, ale i predvídať modifikácie kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky zamestnanosti determinované predovšetkým očakávanou zmenou demografickej štruktúry slovenskej populácie a zmenami v charaktere ekonomických činností.

21,90 *
Artikel-Nr.: 4900018

V úvodnej časti Náčrt vývoja ekonomického myslenia na Slovensku autor chronologicky uvádza osobnosti a udalosti, ktoré mali vplyv na ekonomiku a ekonomické myslenie. V 18. storočí sa na území Slovenska (v rámci Uhorska) rozvíjajú vzdelávacie inštitúcie a vznikajú ekonomicky zamerané knihy. Reformy v období osvietenstva boli zamerané na prekonávanie hospodárskej zaostalosti monarchie. Autor uvádza osobnosti a spolky, ktoré sa angažovali v rozvoji priemyselnej výroby, peňažníctve, poľnohospodárstve a vzdelávaní. Od 40-tych rokov 20. storočia sa vo väčšej miere rozvíjajú vzdelávacie a vedecké inštitúcie orientované na ekonómiu.

Ekonomické myslenie bolo ovplyvňované svojou dobou. Do roku 1990 bol ekonomický výskum a vzdelávanie limitované centrálnym direktívnym riadením ekonomiky. Radikálna transformácia od roku 1990 v Československu, a následne v samostatnom Slovensku, viedla k privatizácii a k premene na trhovú ekonomiku. Ekonomický výskum sa v súčasnosti realizuje vo viacerých inštitúciách - na akademickej pôde a v ďalších organizáciách.

 

22,90 *
Artikel-Nr.: 4900017

V ekonomických debatách na Slovensku v poslednom období silno rezonovala téma nedostatku pracovných síl (čo je zásadná zmena po rokoch nedostatku pracovných príležitostí) a téma tlaku na rast miezd. Tieto a s nimi spojené témy nemohli ujsť pozornosti aj v tohtoročnej publikácii. V pozadí však bežali ďalšie, nemenej zaujímavé, aj keď možno menej exponované príbehy: návrat rastu cenovej hladiny, expanzia spotreby domácností, zmena štruktúry príjmov či ďalšia konsolidácia verejných financií.

V publikácii je venovaná pozornosť hodnoteniu ekonomickej úrovne a výkonu ekonomiky, hospodárskej politike, vývoju na trhu práce, ako aj opatreniam, ktoré zmenili ekonomické prostredie. Začíname súhrnným pohľadom na ekonomiku, následne prichádza rad detailnejších pohľadov na čiastkové problémy, aby sme sa nakoniec vrátili k syntetickému pohľadu a naznačili pravdepodobnú trajektóriu vývoja v blízkej budúcnosti.

20,90 *
Artikel-Nr.: 4700625

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov. Monografia pozostáva zo štyroch monotematických okruhov, ktoré spoločne poskytujú pohľad na celkovú problematiku financií a finančnej vedy v historickom kontexte. V prvej časti vedeckej monografie sa autori zamýšľajú nad historickými súvislosťami vzniku a vývoja finančnej vedy z pohľadu samotného pojmu financie. V druhej časti sa venujú historiografii financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách. V tretej časti analyzujú historiografiu financií nižších vládnych úrovní a v poslednej, štvrtej časti sa venujú správe finančných záležitostí z historického hľadiska. Cieľom monografie je prehľadným spôsobom priblížiť problematiku financií a takisto priniesť plynulý prierez historického vývoja finančnej vedy a finančnej správy na území Slovenska.

28,90 *
Artikel-Nr.: 4402094

Monografie sdružuje témata politických, sociálních a hospodářských dějin jako samostatných oborů, přičemž se metodologicky opírá o tradicionalistické pojetí hospodářských dějin. S matematickými modely, zasazováním ekonomických teorií do historické reality, či evoluční ekonomií a institucionální ekonomií pracuje minimálně. V tomto směru monografie pouze okrajově využívá tzv. nové hospodářské dějiny a opírá se zejména o induktivní, deduktivní, historicko-kritickou, historicko-pojmovou, komparativní metodu, metodu narativního popisu a kvantitativní metody.

13,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402267

Untertitel: Roly a preferencie Českej republiky, Poľska a Slovenska.

Publikácia skúma zmeny v energetike na úrovni EÚ po tzv. východnom rozšírení v rokoch 2004 a 2007, keď do Únie vstúpilo 10 postkomunistických štátov strednej a východnej Európy. Tieto si so sebou priniesli nielen závislosť na energetických dodávkach z Ruska, ale aj záujem sa tohto problému zbaviť a posilniť svoju energetickú bezpečnosť. A práve preferencie, ktoré tri skúmané krajiny (Česká republika, Poľsko a Slovensko) presadzujú na úrovni EÚ, im majú zabezpečiť jej zlepšenie. Práca argumentuje, že preferencie nie sú výsledkom objektívneho kalkulu materiálnych charakteristík štátu, ale sú filtrované subjektívnym vnímaním schopností a zraniteľnosti (obmedzení) zo strany rozhodovateľov. Na lepšie uchopenie takéhoto vnímania vlastností štátu využíva práca konceptuálny rámec teórie rolí, prístup zahraničnopolitickej analýzy. Identifikuje dve hlavné roly, ktoré následne určujú podobu preferencií presadzovaných na úrovni EÚ.

 

18,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402266

The process of post-communist transformation in the former Eastern Europe as well as in China definitely ended the quasi-ideological ties between the two sides that were based in their previously existing non-coherent and doctrinaire “comradeship”, and eventually opened up for them a new postideological era of more truly defined relations which lie primarily in national material interests. The growing mutual economic relevance of the two sides has been the common ground for the building of the new post-communist ties between China and the CEE countries, and the later emerging political dimension of the ties followed as a secondary effect of and also as a reaction to the EU’s eastern expansion. Chinaʼs dialogue with the seeming “B-grade group” of the 16 postcommunist states inside the EU perhaps cannot evolve into the kind of sophisticated sectoral dialogue with China that already exists on the EU-PRC partnership level, but still, their new 1+16 format for better ties with China is a new opportunity. In China the European post-communist transformation was under-researched and ideologized, and thus, the diversity and value of the non-western European regions may receive a new review and a new appreciation from China.

19,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501168

Monograficky pojatá učebnice obsahově vychází z druhého dílu Dějin hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti, který vyšel téměř před deseti lety. Nová učebnice posunuje výklad do poloviny 18. století, aby se tak hospodářské, sociální, politické, právní a kulturní změny protnuly s podmínkami a vlastním průběhem klíčového období – industrializace.

Současně se tak vychází vstříc didaktickému pojetí pro vysokoškolskou výuku. Učebnice pojednává o ekonomických, institucionálních, právních a sociálních základech vývoje, o jednotlivých sektorech ekonomiky a o hospodářské stránce první světové války. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci na vývoj hospodářských dějin českých zemí v 18. a 19. století.

Cílem knihy není poskytnout "jednotný" výklad, ale naopak prezentovat rozdílné přístupy ve výkladu jednotlivých autorů, dané jejich odbornou specializací, což neubírá výkladu na plastičnosti a nenarušuje celistvost díla.

24,90 *
Versandgewicht: 870 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400647

Untertitel: The Impact of the Crisis and the Role of the Single European Currency.

The book presents to the reader the topic of economic development of the twelve new member states of the European Union, the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Bulgaria, Romania, Estonia, Latvia, Lithuania, Cyprus, Malta and Slovenia, by analysing their long-term development and the impact of the recent global financial, economic and debt crisis on their internal and external economic balances. It also examines the perspectives and impacts of the euro adoption in these countries. The publication is based on graphical analyses and econometric methods, and includes several empirical case studies.

33,90 *
Versandgewicht: 640 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4201264
Publikácia venovaná jednej z významných osobností ekonomickej vedy i hospodárskej praxe na Slovensku (1908-1971)umožňuje čitateľovi nahliadnuť do životných osudov Rudolfa Brišku a priblížiť spôsob myslenia, bádania a tvorby tohto široko rozhľadeného ekonóma európskej úrovne. Myšlienky a postrehy tohto pedagóga, teoretika i národohospodára pôsobiaceho v riadiacej bankovej sfére, vo výskume i v podnikovej oblasti, ktorého zákruty spoločenského vývoja na Slovensku v druhej polovici minulého storočia nezaslúžene odsunuli takmer do zabudnutia, udivujú svojou nadčasovosťou. Publikácia poteší nielen odbornú ekonomickú, ale aj širšiu slovenskú kultúrnu verejnosť
23,00 *
Versandgewicht: 380 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200190

Úvodná kapitola vykresľuje pomerne málo známe postavenie slovenského hospodárstva v období existencie druhej Č-SR. Druhá – najrozsiahlejšia kapitola mapuje jednotlivé odvetvia slovenskej ekonomiky (finančný sektor, zahraničný obchod, poľnohospodárstvo, či najdôležitejšie odvetvia slovenského priemyslu) a ich vzťah k Nemecku v rokoch 1939 – 1943. Tretia a štvrtá kapitola sa konkrétne venujú dôležitým faktorom slovenského hospodárstva, ktorými boli odchod slovenských robotníkov za prácou do Nemecka a arizácia židovských podnikov. Monografiu uzatvára piata kapitola o stagnácii a úpadku hospodárstva prvej Slovenskej republiky v rokoch 1944/1945. Na doplnenie komplexnej charakteristiky hospodárskeho sektoru v uvedenom časovom období je súčasťou záverečnej kapitoly aj podkapitola o hospodárskej situácii povstaleckého územia počas bojov s nemeckými jednotkami.

21,90 *
Versandgewicht: 640 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4202199

The book offers a basic overview of the problems concerning present developments of the European Union. European integration processes and certain selected topics that are currently relevant for the further development of European integration. The main idea is to familize the readers with the importance of countries membership in the EU and to help readers to understand the idea of integrating Europe both in relation to the EU own members and to the EU neighbours. The book is therefore methodically divided into eleven chapters: 1. European integration; 2. Institutions of the European Union and European Union in facts and figures; 3. European Union agribusiness; 4. European Union regional policy; 5. Regional competitiveness: European approach; 6. Engagement in local development: the role of advisory councils in governmental and non-governmental organizations; 7. Citizenship, participation and European youth; 8. European Union in international relations; 9. Development in multicultural environment; 10. Doing business in another culture - What is different?; 11. Tukrey and EU: Where is the end of Europe border?

29,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand