Literaturwissenschaft

Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 245 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4900277

V prípade osamelého bežca i rytiera stredovekej dvornej epiky je rozhodujúca cesta - vytrvalostný beh "po dlhej trati" i putovanie - v prenesenom význame. Obaja zdolávajú trasu svojej premeny a bytostného napĺňania a zdokonaľovania. Rytierstvo v tomto zmysle - ako individuálnym hrdinom vykonávaná "služba štátu" a dobrodružné putovanie - hľadanie (princíp "quest") - nemá svoje "naplnenie", je to a priori nezavŕšiteľný, nikdy sa nekončiaci proces napĺňania, nekonečného realizovania sa, "stávania sa". Rytier má pred sebou stále "otvorenú cestu" - akékoľvek ušľachtilé činy a hrdinstvá práve vykonal, resp. má už za sebou, nemôže považovať svoje pôsobenie či službu za zavŕšenie a uzatvorenie, zakaždým ide ďalej (ísť stále ďalej - má u Štrpku (a Osamelých bežcov vôbec) od začiatku, t.j. od vzniku a profilovania sa skupiny a prvých skupinových manifestov, zmysel či hodnotu životného "motta", "programového vyhlásenia".

16,90 *
Artikel-Nr.: 4900275

Publikácia ponúka prehľad viacerých podôb slovenského a českého spisovateľa. Sústreďuje sa na 20. storočie s rámcovými presahmi do vzdialenejšej minulosti a súčasnosti. Autori v nej uplatnili prístup zjednocujúci individuálnu a nadosobnú perspektívu.Spisovateľ by nemohol vzniknúť bez prostredia, ktoré ho v tejto úlohe rozpoznalo a potvrdilo - no bez individuálnej aktivity by toto prostredie bolo prázdne a vlastne by neexistovalo: autor v úlohe spisovateľa je jeho spolutvorcom.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4900274

Kolektívna monografia Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie prináša analytický pohľad na rozsiahle dielo a činnosť Svetozára Hurbana Vajanského. Ide o jednu z tých postáv našich dejín, ktorá vyvoláva rozporuplné reakcie, a je to vlastne práve táto rozporuplnosť, čo predstavuje jeho špecifickú hodnotu pre našu kultúru. Hovoriť o Vajanskom totiž neznamená hovoriť len o minulosti, znamená to reflektovať pretrvávajúce mentálne kultúrne schémy. Je preto dôležité vyrovnávať sa s jeho pôsobením a hovoriť o ňom objektívne a v kontexte, bez ohľadu na to , že dospejeme aj k nelichotivým záverom. Každá kultúra je povinná vyrovnávať sa aj so svojimi ambivalentnými postavami, pomenovať objektívne aj ich problémové črty, neupadať do ich slepého adorovania a prostredníctvom ich zlyhaní diagnostikovať aj svoje súčasné problémy. A práve k tejto kultúrnej sebareflexii chce prispieť aj táto monografia.Na rozhraní umenia a ideológie, ktorá nie je určená len odbornej verejnosti, ale i širšej kultúrnej obci.

19,90 *
Artikel-Nr.: 4900183

Bratislavské divadlo SkRAT začalo svoju činnosť čoskoro po rozpade divadla Stoka. Divadlo je veľmi úspešné, o čom svedčí aj jeho účasť na rôznych divadelných festivaloch a zájazdoch po európskych krajinách, najmä v Čechách a Nemecku. Napriek tomu treba uviesť, že sa o ňom dosiaľ napísalo pomerne málo. V knihe sa odrážajú dva hlavné aspekty. Na jednej strane v nej ide o divadlo SkRAT ako inštitucionalizovaný kultúrny a spoločenský jav, na druhej strane si všímame konkrétnu tvorbu, a to cez interpretačné sondy vybrané na interpretáciu. V interpretáciách ide o výklady či priblíženie hier ako umeleckých diel. Za materiálové východisko analýzy nám slúžia scenáre hier a ich konkrétne realizácie (iba osobne videné predstavenia). Divadlo SkRAT je jednak alternatívne divadlo, jednak, so zreteľom na vývoj, pracuje na princípe „dekompozičného divadla“. 

18,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900181

Publikácia prináša dvanásť ukážok kázňovej prózy autorov, ktorí formovali tvár modernej slovenskej literatúry. Pre celistvosť jej obrazu je dôležité poznať aj kázňovú tvorbu. Lebo tá vplýva na estetické prežívanie širšieho okruhu recipientov, nastoľovala nadčasové otázky, ako sú zmysel ľudského života, miesto jednotlivca v spoločnosti jeho vzťah k priateľom, k rodine a jeho súkromný život, a sústreďovala pozornosť na pálčivé problémy doby.

21,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801899

Profesor Ján Zambor sa popri pedagogickej a literárnovednej práci venuje aj vlastnej básnickej tvorbe a umeleckému prekladu. V knihe nájdeme všetky oblasti autorovho záujmu. Usiluje sa o čo najkomplexnejšie uchopenie významov a zmyslu diela, venuje sa poézii takých autorov ako Hviezdoslav, Krasko, Válek, Stacho, Mihalkovič, Strážay, J. Buzássy či Andraščík, Laučík, Jurolek, Prokešová a Podracká. Osobitne podnetné sú texty o zvukovom tvarovaní ruskej básne a špecifikách prekladu. Podrobný a nezvyčajne rozsiahly vecný register je do istej miery aj netradičným slovníkom poetiky. Kniha je vhodná pre čitateľov s hlbším záujmom o poéziu a umelecký preklad, ako aj študentov slovenčiny, literárnej vedy a prekladateľstva.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4801895

Monografia je v aktuálnom slovenskom literárnovednom kontexte zriedkavou genologickou prácou. Autorka v nej ponúka kompetentnú charakteristiku kresťanských litánií a vyznačuje žánre, z ktorých vznikli. Básnické formy litánií charakterizuje vo svetovom (Baudelaire, Breton, Halas, Nezval, Ginsberg) a následne v domácom kontexte (nadrealisti, básnici katolíckej moderny, povojnová až súčasná slovenská lyrika). Relevantne i objavne sa vyslovuje k tvorbe radu básnikov i diferencovaných poetík. Širšie a voľnejšie i voľné chápanie litanickej formy aj ako básne využívajúcej repetitívno-variačné postupy jej umožnilo reflektovať súčasnú poéziu v širokom zábere. (Ján Zambor) 

19,90 *
Artikel-Nr.: 4801866

Životní příběh spisovatele a památkáře Karla Hlubučka. Původem z Pardubic příšel hledat své životní stěstí do Trhových Svinů. Jestliže Trhové Sviny nazýval srdcem Doudlebska, sám se stal jejich očima, do poslední chvíle zkoumal zdejší památky i folklór, je autorem řady studií, na které dnes navazují moderní badatelé. Přes grafologii se seznámil s Jaroslavem Seifertem, spolupracoval s Adolfem Branaldem.

19,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200873
Štvrtý zväzok dlhodobého edično-výskumného projektu pracovníkov katedry obsahuje osem literárnovedných portrétov slovenských spisovateľov 20. storočia: Leopold Lahola (D. Kročanová-Roberts), Ivan Bukovčan (Z. Kákošová), Ján Ondruš (D. Hevier), Jozef Mihalkovič (A. Bokníková-Tóthová), Pavel Hrúz (L. Čúzy), Ivan Laučík (J. Zambor), Dušan Dušek (L. Čúzy), Dušan Mitana (L. Čúzy).
6,90 *
Versandgewicht: 190 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801775

Rozrušenosť lyrického subjeku nemusí mať definovateľnú príčinu, ide najmä o spôsob zachytenia silných okamihov v prítomnosti i na základe obnovujúcich sa spomienok. Pre Štrpkovu poéziu sú príznačné otázky - básnický subjekt sa pýta spolu s čitateľom. Jeden okamih prináša rozsiahle asociácie a hlbokú reflexiu, dojmy lyrického subjektu sú často nevysvetliteľné, jednoducho sú - ten pochod myšlienok nemôže byť totožný s príjemcovým, lebo je jedinečný, nie spoločný.

14,90 *
Artikel-Nr.: 4202195

Monografia Milan Žitného je pozoruhodným dielom tak svojím obsahom, ako aj rozsahom. Ide o súbor vedeckých štúdií k dejinám severských literatúr a ich recepcie na Slovensku, pričom iba odborník, ktorý má taký rozhľad a ponor do problematiky ako Milan Žitný, mohol napísať dielo takéhoto charakteru. Autor sa totiž suverénne pohybuje v literárnych dejinách jednotlivých severských krajín, v ich histórii, profiloch a dielach vybraných autorov a najmä v medziliterárnych a medzikultúrnych súvislostiach presahujúcich úzky národný pohľad na skúmanú problematiku.Najzaujímavejšou a vedecky najviac fundovanou časťou Žitného práce sú vedecké štúdie, ktoré sú zjavne výsledkom väčších vedeckých a prekladateľských projektov.

18,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801507
23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801717

Prečo Dominik Tatarka prepisoval svoje vlastné knihy? Aký bol jeho vzťah k otcovi, ktorého nikdy nepoznal? Ako je možné, že ho obdivovalo tak veľa žien, s ktorými si vymieňal milostné listy? A čo na to jeho manželka? Ako sa mohol stať presvedčeným komunistom a prečo túto ideológiu odvrhol? Čo znamenalo nemôcť publikovať a písať svoje texty do neistého archívu? Akých démonov si v sebe Tatarka po celý život nosil a o akých písal? Ktorý druh výtvarného umenia ho fascinoval a ktorý naopak odmietal? A prečo preňho otázka smrti vždy súvisí s erotikou?

22,90 *
Versandgewicht: 270 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000285
Monografia univerzitneho profesora a kontextovo vplyvného literárneho vedca o postmoderne.
19,00 *
Versandgewicht: 500 g
Artikel-Nr.: 4000397
Život a dielo literárneho vedca a kritika, redaktora, tajomníka Matice slovenskej, nie je našej verejnosti príliš známe. I ked táto osobnost upadla nadlho do zabudnutia, lebo ideologicky limitovaný komunistický režim aj "postkomunistická demokracia" ju približovali, a žial, stale predstavujú iba účelovo, torzovite a výlučne v negativnom svetle, predsa si zasluhuje zvýšenú pozornost. Po Mečiarovi zostal tucet knižných monografií, stovky štúdií a tisícky článkov v slovenskej i svetovej tlači, zaslúžené posobenie v Matici slovenskej i Zahraničnej Matici slovenskej, myšlienkovo priebojný literárny aj kultúrny odkaz.
23,00 *
Versandgewicht: 500 g
Artikel-Nr.: 4801615

Titul vydaný Spolkom priateľov Pavla Straussa prináša „veľmi cenný pohľad súčasníkov, pamätníkov, príbuzných, kolegov, priateľov a odborníkov na život a dielo Pavla Straussa ...“ (M.Kamenčík)

„Publikácia skrz svedectiev o výnimočnej osobnosti otvára najsubtílnejšie „záhyby“ ľudského bytia, oživuje našu lásku k múdrosti, ale dáva tušiť existenciu niečoho Vyššieho, prítomného v človeku i vo svete....“ (Z.Vargová)

24,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000582
Kniha prináša dejiny kreovania realistického sposobu nazerania na svet v slovenskej literatúru. Jej súčastou sú aj medailóny viacerých slovenských autorov tvoriacich v druhej polovici 19. storočia a v prvých rokách 20. storočia.
16,00 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4801614

Titul vydaný Spolkom priateľov Pavla Straussa prináša náčrt biografie Pavla Straussa - lekára, filozofa, prozaika, esejistu a prekladateľa, „učiteľa vysokej kultúrnosti, pozitívneho a povznášajúceho kresťanského humanizmu i eticky obrodenej domácej kultúrnosti“(J.Pašteka). „Nikdy v živote som nechcel škodiť, zavadzať, brzdiť vývoj života. Nikdy som netúžil po inom ako dobrote, po kráse, po dokonalosti. A nikdy mi nik neveril, nijaká spoločnosť, nijaký režim, nijaká klika.......Svet má jednu zbraň pre tých, čo chcú byť čistí: odstrániť alebo vyhlásiť za blázna! Kto neverí, nemá schopnosť veriť, že iný verí. Ja verím tým, čo za svoju ideu vedia trpieť.“ Pavol Strauss

12,90 *
Versandgewicht: 140 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000586
Kniha sa venuje literárnoteoretickým aspektom žánrov príležitostnej poézie, analyzuje ich literárnosmerovú podobu, kompozíciu, osobitne si všíma ich estetickú hodnotu.
7,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100187
Literárněvědná práce. Z obsahu: Humanisti 16. storočia ako širšie kultúrne a literárne spoločenstvo. Estetické hodnoty latinskej humanistickej poézie. Ján Sambucus (1531-1584). Martin Rakovský a Juraj Koppay.
12,00 *
Versandgewicht: 210 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4101412
29,80 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200872
Publikácia je tretím výstupom dlhodobejšieho edično-výskumného projektu pracovníkov katedry. Tretí zväzok obsahuje osem literárnovedných portrétov spisovateľov 20. storočia: Ivan Stodola (Z. Kákošová), Ivan Horváth (D. Kročanová-Roberts), Ladislav Mňačko (M. Vojtech), Miroslav Válek (J. Zambor), Mikuláš Kováč (A. Bokníková), Pavel Vilikovský (P. Darovec), Milan Zelinka (L. Čúzy), Balla (E. Krčméryová). Zámerom projektu je podať relatívne komplexný, odborne fundovaný a neskreslený obraz tvorby jednotlivých spisovateľov.
6,90 *
Versandgewicht: 160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200871
Druhý zväzok dlhodobejšieho výskumno-edičného projektu katedry. Druhý zväzok obsahuje desať literárnovedných portrétov slovenských spisovateľov 20. storočia: Vladimír Hurban Vladimírov (Z. Kákošová), Tido J. Gašpar (D. Kročanová-Roberts), Valentín Beniak (J. Zambor), Július Barč-Ivan (D. Kročanová-Roberts), Ján Kostra (V. Mikula), Ivan Kupec (A. Bokníková), Vojtech Mihálik (M. Vojtech), Ladislav Ťažký (L. Čúzy), Ján Stacho (V. Mikula), Dušan Kužel (E. Krčméryová).
6,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4101190
(=Ed.Teória a výskum, séria: vedecké zborníky).
9,00 *
Versandgewicht: 470 g
Artikel-Nr.: 4200870
Publikácia je prvým výstupom dlhodobejšieho edično-výskumného projektu pracovníkov katedry. Obsahuje literárnovedné portréty trinástich slovenských spisovateľov 20. storočia. Podáva odborne fundovaný a neskreslený obraz tvorby výrazných autorov orientovaný nielen na tematické, ale aj poetologické zložky textu. Zväzok obsahuje portréty týchto spisovateľov: Ivan Krasko (J. Zambor), Jozef Cíger Hronský (L. Čúzy), Gejza Vámoš (D. Kročanová), Janko Silan (J. Zambor), Pavol Horov (J. Zambor), Dominik Tatarka (V. Mikula), Peter Karvaš (P. Darovec), František Andraščík (J. Zambor), Lýdia Vadkerti-Gavorníková (A. Bokníková), Vincent Šikula (L. Čúzy), Peter Jaroš (L. Čúzy), Ladislav Ballek (L. Čúzy), Peter Pišťanek (P. Darovec).
6,90 *
Versandgewicht: 180 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800441

Predložená publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001-2005) zachytáva práce jazykovedcov s vročením 2006-2010 (príp. dodatky k predchádzajúcim vydaným bibliografiám). Pri jej zostavovaní sa čerpalo z fyzických fondov a elektronických zdrojov knižníc, výročných správ vysokoškolských pracovísk aj osobných webových stránok jazykovedcov, spolupracovalo sa s jazykovedcami a vysokoškolskými pracoviskami.

26,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801508
22,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801087

 Briškár - Sprievodca nezrozumiteľnosťou, Vášová - Menoslov, Šikulová - Medzerový plod, Vilikovský - Letmý sneh, Pupala - Návštevy, Podracká - Kubus, Dianišková - Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh, Zbruž - Sothis, Ulej - Bodaj bi!, Macsovsky - Santa panica, Dovičáková - Fantastické ženské svety, Knížová - 2 strany 1 príbehu, Pixel Strom - Digitálna meditačná smršť, Balász - Geografia univerza, Sirka - Found footage a iné manipulácie

13,90 *
Artikel-Nr.: 4800239

Imrich Kružliak patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského exilu. Jeho pôsobenie sa  úzko spája s prelomovými kapitolami dejín Slovenska v 20. storočí. Počas vojny bol vedúcim Úradu slovenskej tlače, ale aj účastníkom SNP. Roku 1947 ho komunisti zatkli a mučili, na Silvestra 1949 ušiel do slobodného sveta. V Mníchove bol šéfredaktorom slovenského kultúrneho vysielania Rádia Slobodná Európa a viedol časopis Horizont, angažoval sa vo Svetovom kongrese Slovákov. Výberová bio-bibliografia, doplnená autentickými fotodokumentmi,  približuje Kružliakov pohnutý život a rozsiahlu literárnu tvorbu.

23,90 *
Versandgewicht: 730 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800768

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho prekladu Biblie, staroslovienskych bohoslužobných textov súvisí aj postupný rozvoj slovanského písomníctva. Preklady liturgických textov a Biblie do staroslovienčiny preto znamená nielen zavŕšenie dôležitej iniciačnej etapy slovanskej písomnej kultúry, ktorá po rozpade veľkomoravského prostredia, v ktorom možno identifikovať aj počiatky formovania slovanskej duchovnej kultúry, neznamenal jej zánik, ale následný systematický rozvoj.

26,90 *
Versandgewicht: 760 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 245 Ergebnissen