Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 254 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5100269

Monografia Dagmar Inštitorisovej Iný dramatik Rudolf Sloboda sa v štyroch hlavných kapitolách zaoberá aj zamlčanou či neznámejšou dramatickou tvorbou Rudolfa Slobodu (1938 1995) na Slovensku a v Českej republike, a to pre divadlo, film, televíziu a rozhlas, vrátane diel, ktoré vznikli i po jeho úmrtí ako rôzne typy adaptácií prozaických diel. 

20,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100295

Táto monografia je prvým krokom k ďalšiemu výskumu komplexnej a perspektívne interdisciplinárnej povahy. Jej autori odkrývajú hodnoty príležitostnej poézie ako skutočne dôležitého prostriedku literárnej komunikácie. Analytické sondy do tvorby troch významných postáv slovenského literárneho života, Juraja Palkoviča (1769 - 1850), Bohuslava Tablica (1769 - 1832) a Pavla Jozefa Šafárika (1795 - 1861), svedčia o tom, že na prelome 18. a 19. storočia bola príležitostná poézia pevnou súčasťou básnickej produkcie literárne činných osobností a zároveň poskytovala autorom dostatok príležitostí na realizovanie vlastných básnických ambícií i špecifických literárnych zámerov či estetických cieľov. Výber týchto básnikov pritom nie je náhodný, všetci traja sú totiž autormi prvých básnických zbierok svetského charakteru v dejinách slovenskej literatúry.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4901554

(Slovenská národná retrospektívna bibliografia, séria E-špeciálne tlačoviny, Bibliografia tlačí 18. a 19. storočia vydaných a vytlačených na území Slovenska)

27,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901553

(Slovenská národná retrospektívna bibliografia, séria E-špeciálne tlačoviny, Bibliografia tlačí 18. a 19. storočia vydaných a vytlačených na území Slovenska)

17,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900749
26,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100133

20. storočia.

Daniel Domorák ponúka čitateľsky zaujímavú monografiu, ktorej dominantami sú dva základné pojmy: pojem existencie a pojem rekonfigurácie. Práca s tým prvým ho vedie k poetike existencie, ktorá je založená na predstave existencie ako samého ľudského životného diania a symbolické imaginovanie tohto pohybu je potom výrazom tohto diania v ricoeurovskej verzii ,bytia ako'. Práca s pojmom rekonfigurácie je výrazom Domorákovej literárnohistorickej ambície nanovo konfigurovať (zoskupiť, usporiadať) obraz slovenskej literatúry sledovaného obdobia. Touto rekonfiguračnou intenciou, ktorá je celkom zreteľne inšpirovaná literárnohistorickým gestom O. Čepana, sa autor zaraďuje k tomu najinšpiratívnejšiemu, čo v ostatných rokoch v oblasti výskumu poetiky slovenskej literatúry u nás vzniklo.'                          prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

20,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100094

V tejto knihe sa zišlo viac ako štyridsať autoriek a autorov, ale mohlo ich byť aj štyristo, čo s vydavateľstvom tak či onak spolupracovali. Je to poklona vydavateľstvo Kalligram a jeho zakladateľovi Lászlóvi Szigetimu.

27,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100034

Zborník, aký sa dnes nevidí, nielen vizuálne, ale aj obsahovo, je zložený z piatich častí: z Personálnej bibliografie M. Bátorovej (52 strán), medzinárodného súboru vedeckých štúdií pod názvom Sila a odvaha skúmať (32 autorov), z umeleckých príspevkov našich aj zahraničných autorov v časti Uvidieť srdcom, z laudácií a spomienkových príhovorov v časti Blízkosť v našom živote a v poslednej časti z dvoch interiew s autorkou, ktorej je zborník dedikovaný v časti Čo sa nechveje, nie je pevné.Vedecké štúdie sú poukazom na súčasné svetové trendy komparatistiky, ktorých je prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. súčasťou, umelecké texty poukazujú na jej osobnosť ako spisovateľky, interview zasa na jej filozofické a životné názory, postoje a princípy. Personálna bibliografia zahŕňa všetky jej publikované diela a produkciu. Tento zborník takto tvorí mnohorakú bázu nielen jedného života autorky, ale a do veľkej miery popisuje literárnu vedu a umenie na Slovensku a v Európe.

31,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100021

Literárnoteoretická monografia je výsledkom teoretickej práce, smerujúcej počas posledného štvrťstoročia od estetiky tvorivosti cez estetiku pulzácie k estetike chvenia. Monografia Od estetiky k poetike chvenia dovršuje tento proces prechodom k poetike chvenia. Publikácia sa opiera o pojmy existenciálnej poetiky textu a udalosti. Do teoretického uvažovania vovádza pojem modálnej semiotiky, ktorá otvára úplne nový teoretický prístup k literárnemu textu a udalosti. Pri charakterizovaní synergických procesov sa opiera publikácia o teoretický koncept Pavla Matejoviča. V zmysle novej poetiky sa publikácia zaoberá nielen poetikou literárnych textov, ale aj poetikou vedenia, religióznou poetikou a poetikou pragmatických textov. Zároveň reflektuje oblasti poetiky obrazu a performancie a zrovnoprávňuje kultúru prezencie s kultúrou reprezentácie.

26,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001412

Matúš Mikšík v monografii venovanej predstaviteľovi skupiny Osamelých bežcov analyzuje jeho zbierky, interpretuje básne a objasňuje princípy jeho poézie. Ivan Laučík (1944 - 2004), básnik zo skupiny Osa­melých bežcov, bol životom a tvorbou nerozlučne spätý s Liptovom. Stredom Laučíkovej poézie je čistota, prepojenie hlasu prírody s hlasom človeka. Básnikove jaskyniarske zostupy či polárne výpravy a horolezecké trasovania sú podobenstvami sebahľadania, ktoré nám umožňujú prejsť za hranicu po­čuteľnosti vnútorného hlasu. Otvárajú metafyzický prechod do duchovných sfér, kde „naše náhlivé cesty obnovujú stopy tých, čo žili v čistej, znejúcej sklovine rána“. Laučíkova pozvánka do prekríženia človeka a krajiny poskytuje priestor na meditáciu o vlastnej identite, nabáda k hľadaniu zmyslu vlast­ného života a neprestáva byť naliehavá. Monografiu tvoria analýzy zbierok, interpretácie básní a opis štyroch princípov autorovej poézie, tieto tri väčšie celky sú navzájom prepojené množstvom odkazov a vytvárajú interpretačnú sieť, nie nepodobnú osamelobežeckej téze o básni sieti.

22,90 *
Versandgewicht: 310 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001118

Druhá kniha výberu z pozostalosti Š. Murína rozširuje paletu jeho náhľadov na dimenzie človeka o aspekty kulturologické, literárne a prírodovedné. Najmä v prvých dvoch častiach autor vyslovuje uvážlivé, v súčasnej publicistickej klíme priam odvážne tvrdenie, pričom, žiaľ, najmä pri kritických konštatovaniach vyslovené myšlienky potvrdzuje tvrdosť súčasného života, v poslednom roku neobyčajne sa dramatizujúceho, narúšajúceho mnohé ilúzie posledného "skorodvadsaťročia". Znovu sa potvrdilo, že talent spojený s obrovskou ľudskou skúsenosťou zvyčajne dospieva k výstižným postrehom i záverom, aj keď vo svojom snažení neraz býva ojedinelý. Štúdie sú zoradené do troch častí: Kultúra ako identita, Literatúra ako fenomén a Čo je človek (alebo sondy do mikro- a makrosveta).

17,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200873
Štvrtý zväzok dlhodobého edično-výskumného projektu pracovníkov katedry obsahuje osem literárnovedných portrétov slovenských spisovateľov 20. storočia: Leopold Lahola (D. Kročanová-Roberts), Ivan Bukovčan (Z. Kákošová), Ján Ondruš (D. Hevier), Jozef Mihalkovič (A. Bokníková-Tóthová), Pavel Hrúz (L. Čúzy), Ivan Laučík (J. Zambor), Dušan Dušek (L. Čúzy), Dušan Mitana (L. Čúzy).
6,90 *
Versandgewicht: 190 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4202195

Monografia Milan Žitného je pozoruhodným dielom tak svojím obsahom, ako aj rozsahom. Ide o súbor vedeckých štúdií k dejinám severských literatúr a ich recepcie na Slovensku, pričom iba odborník, ktorý má taký rozhľad a ponor do problematiky ako Milan Žitný, mohol napísať dielo takéhoto charakteru. Autor sa totiž suverénne pohybuje v literárnych dejinách jednotlivých severských krajín, v ich histórii, profiloch a dielach vybraných autorov a najmä v medziliterárnych a medzikultúrnych súvislostiach presahujúcich úzky národný pohľad na skúmanú problematiku.Najzaujímavejšou a vedecky najviac fundovanou časťou Žitného práce sú vedecké štúdie, ktoré sú zjavne výsledkom väčších vedeckých a prekladateľských projektov.

18,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001185

Monografia predstavuje výsledky výskumu, ktorý prebiehal v rokoch 2014 – 2018 s cieľom doplniť obraz o vydavateľskej činnosti na území Slovenska v sledovanom období 1968 – 1989. Výskumným zámerom bolo preskúmať, ako pracovali ideologické mechanizmy v súvisiacich paratextoch. Ide o tému úzko prepojenú s politickou situáciou: skúmané obdobie je v československej histórii známe ako tzv. normalizácia. Sprísnenie ideologickej kontroly v oblasti kultúry bolo reakciou mocenských štruktúr na pokus o určitú demokratizáciu spoločnosti v podobe Pražskej jari (1968), ktorú členovia KSČ vnímali ako subverziu voči samotnej podstate socialistickej spoločnosti.

16,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000582
Kniha prináša dejiny kreovania realistického sposobu nazerania na svet v slovenskej literatúru. Jej súčastou sú aj medailóny viacerých slovenských autorov tvoriacich v druhej polovici 19. storočia a v prvých rokách 20. storočia.
16,00 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5001184

Monografia sa zaoberá písaním o literatúre, teda „písaním o písanom“, ako nazval V. Barborík širokú škálu kritickej tvorby v inšpiratívnej publikácii Hľadanie minulého času (2009), pričom v našej nejde len o sledovanie kritického, ale komplexnejšieho literárnovedného programu osobností zakladajúcich, ale aj rozvíjajúcich svoju vedeckú disciplínu v rámci vymedzeného chronotopu. V záujme dosiahnutia čo najvernejšieho obrazu literárnej vedy monografia syntetizuje, systematizuje, ale aj analyzuje, interpretuje a analogizuje pomerne bohatú, no najmä diferencovanú reprezentatívnu vzorku publikácií, publicistických a kritických textov.

18,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000586
Kniha sa venuje literárnoteoretickým aspektom žánrov príležitostnej poézie, analyzuje ich literárnosmerovú podobu, kompozíciu, osobitne si všíma ich estetickú hodnotu.
7,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5001183

politiky a gender mainstreamu.

Monografia sa zaoberá fenoménom rodovo vyváženého jazyka na pozadí zmien v jazyku pod vplyvom feministickej a genderovej lingvistiky a v kontexte európskej rodovej politiky v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí v komparácii. Prvá časť monografie analyzuje relevantné východiská, poukazuje na terminológiu spätú s pojmom gender/rod, skúma vzťah medzi jazykom a rodom a poskytuje prehľad o genderových teóriách, feministickej a genderovej lingvistike, súčasnej genderovej/rodovej politike a jej nástrojoch s akcentom na gender mainstreaming. Prepojenie na empirickú časť tvorí analýza stratégií na uplatňovanie rodovo symetricého jazyka v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí. Empirická časť monografie je zameraná na skúmanie rodovo vyváženého jazyka v publicistickom jazyku na báze metódy korpusovej analýzy v korpusov nemeckých, rakúskych a švajčiarskych novín a všetkých verejne dostupných korpusov v Nemeckom referenčnom korpuse DeReKo a v korpuse publicistických a informatívnych textov v Slovenskom národnom korpuse. Primárnym cieľom práce je na príklade vybraných spôsobov/stratégií na rodovo vyvážené označenie osôb poukázať na uplatňovanie rodovo vyváženého jazyka v publicistickej oblasti a zistiť, či v tejto oblasti dochádza v slovenskom a nemeckom jazyku ku zmenám v súvislosti s používaním inkluzívneho, rodovo symetrického jazyka. Tento jav sledujeme v kontexte presadzovania zmien v jazyku na pozadí rodovej politiky a jej nástrojov, ku ktorým patrí aj gender mainstreaming.

32,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200872
Publikácia je tretím výstupom dlhodobejšieho edično-výskumného projektu pracovníkov katedry. Tretí zväzok obsahuje osem literárnovedných portrétov spisovateľov 20. storočia: Ivan Stodola (Z. Kákošová), Ivan Horváth (D. Kročanová-Roberts), Ladislav Mňačko (M. Vojtech), Miroslav Válek (J. Zambor), Mikuláš Kováč (A. Bokníková), Pavel Vilikovský (P. Darovec), Milan Zelinka (L. Čúzy), Balla (E. Krčméryová). Zámerom projektu je podať relatívne komplexný, odborne fundovaný a neskreslený obraz tvorby jednotlivých spisovateľov.
6,90 *
Versandgewicht: 160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200871
Druhý zväzok dlhodobejšieho výskumno-edičného projektu katedry. Druhý zväzok obsahuje desať literárnovedných portrétov slovenských spisovateľov 20. storočia: Vladimír Hurban Vladimírov (Z. Kákošová), Tido J. Gašpar (D. Kročanová-Roberts), Valentín Beniak (J. Zambor), Július Barč-Ivan (D. Kročanová-Roberts), Ján Kostra (V. Mikula), Ivan Kupec (A. Bokníková), Vojtech Mihálik (M. Vojtech), Ladislav Ťažký (L. Čúzy), Ján Stacho (V. Mikula), Dušan Kužel (E. Krčméryová).
6,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200870
Publikácia je prvým výstupom dlhodobejšieho edično-výskumného projektu pracovníkov katedry. Obsahuje literárnovedné portréty trinástich slovenských spisovateľov 20. storočia. Podáva odborne fundovaný a neskreslený obraz tvorby výrazných autorov orientovaný nielen na tematické, ale aj poetologické zložky textu. Zväzok obsahuje portréty týchto spisovateľov: Ivan Krasko (J. Zambor), Jozef Cíger Hronský (L. Čúzy), Gejza Vámoš (D. Kročanová), Janko Silan (J. Zambor), Pavol Horov (J. Zambor), Dominik Tatarka (V. Mikula), Peter Karvaš (P. Darovec), František Andraščík (J. Zambor), Lýdia Vadkerti-Gavorníková (A. Bokníková), Vincent Šikula (L. Čúzy), Peter Jaroš (L. Čúzy), Ladislav Ballek (L. Čúzy), Peter Pišťanek (P. Darovec).
6,90 *
Versandgewicht: 180 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800441

Predložená publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001-2005) zachytáva práce jazykovedcov s vročením 2006-2010 (príp. dodatky k predchádzajúcim vydaným bibliografiám). Pri jej zostavovaní sa čerpalo z fyzických fondov a elektronických zdrojov knižníc, výročných správ vysokoškolských pracovísk aj osobných webových stránok jazykovedcov, spolupracovalo sa s jazykovedcami a vysokoškolskými pracoviskami.

26,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001100

Ján Zambor, básnik, prekladateľ a literárny vedec interpretuje slovenského básnika, folkloristu, prekladateľa, jazykovedca a predstaviteľa mesianistickej línie v slovenskom romantizme Sama Bohdana Hroboňa. V Hroboňovej poézii dominujú mystické ambície a unikátna slovotvorba.

21,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001074

Publikácia, ktorú venovala autorka Jana Juhásová z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU najmä dvom cieľovým skupinám – vlastným študentom literatúry, no aj záujemcom, ktorí chcú tvoriť poéziu, píšu vlastné texty či ašpirujú na účasť v literárnych súťažiach. Podľa toho kniha dostala dvojoznačenie – Vysokoškolské učebné texty / Kompendium pre začínajúcich autorov. Vnútorná štruktúra publikácie, členená na dve rámcové kapitoly a desať vnútorných častí, je prispôsobená rytmu akademického roka, no povaha jazyka a didaktický prístup sú zvolené tak, aby po nej mohli siahnuť aj učitelia stredných škôl so svojimi žiakmi či laickí milovníci umenia. 

18,90 *
Artikel-Nr.: 5000951

 Edícia štyroch zväzkov Poezyí Bohuslava Tablica je z aspektu slovenskej textológie i literárnej histórie jedinečným edičným počinom, ktorým splácame dlh voči jednému zo zakladateľov modernej slovenskej poézie a zároveň zapĺňame biele miesto na mape sprístupňovania textov autorov slovenskej literatúry tvoriacich na prelome 18. a 19. storočia. Po publikovaní niekoľkých básnických textov v rôznych antológiách ide o prvú komplexnú printovú podobu Tablicových zbierok od ich prvého vydania z rokov 1806–1812. Pri príležitosti 250. výročia básnikovho narodenia Lenka Rišková pripomína, že cieľom edície je v prvom rade tlačené sprístupnenie Tablicovej básnickej produkcie. Odkrýva genézu rozličných povrchných a opakujúcich sa negatívnych súdov, ktoré sa desaťročiami zakonzervovali v slovenskej literárnej histórii ako interpretačné klišé.

27,90 *
Versandgewicht: 670 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000768

Daniel Hevier prečítal po čase znova všetky diela Jána Johanidesa tak, ako postupne vychádzali. Tentoraz ich prečítal naraz, aby sa o svoju novú čitateľskú skúsenosť, radosť z putovania húštinami textu, ale aj spoločenského a literárneho kontextu podelil s čitateľmi. Ponára sa do labyrintu Johanidesových súvetí. V detailoch slovných spojení odhaľuje neraz nové pohľady na dielo tohto majstra európskej epiky. Kniha zameriava pozornosť na univerzálnosť Johanidesovho myšlienkového odkazu.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5000622

Práca Medzi invariantom a idiolektom po historicko-metodologickom úvode o opakovateľnosti a udalosti v jazyku a literatúre prináša v rade štúdií interpretácie jednotlivých literárnych textov predovšetkým vo vzťahu k textovým invariantom – t. j. na ich žánrovom pozadí a vo vzťahu k literárnym smerom. Z tejto perspektívy sa ukázalo ako strategicky vhodné analyzovať aj žánre tzv. populárnej literatúry. Bude teda reč o textoch populárnej literatúry a o tom, ako ich žánrové kódy využíva a transformuje tzv. vysoká literatúra. V týchto dvoch sférach literatúry pôjde aj o menšiu či väčšiu mieru idiomatickosti. Do hľadáčika interpretácie sa tu dostávajú napríklad prózy J. M. Hurbana, Pavla Vilikovského, Pavla Rankova,Witolda Gombrowicza, Stanisława Lema, Karla Maya, A. C. Doyla, Richarda Marsha, Stefana Grabińského, Stanisława Przybyszewského, Antoniho Langeho, Władysława Reymonta, a ďalších.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5000614

Projekt TOP 5 sa zameriava na výskum súčasného slovenského umenia s cieľom priniesť informácie o nových podnetných dielach slovenskej poézie a prózy vydaných vo vybranom kalendárnom roku, tentoraz s vročením 2016. Siedme pokračovanie antológie už píše svoju vlastnú tradíciu a od roku 2012, keď vyšlo prvé vydanie, postupne zmapovalo literárnu tvorbu v rokoch 2010 – 2016.

15,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000587

Publikácia Éra samizdatu predstavuje druhý diel edície Antológia slovenského samizdatu, ktorej cieľom je komplexne zmapovať a analyzovať slovenský samizdat vychádzajúci v období vlády komunistického režimu. 

Autor vo svojej publikácii analyzuje kresťanské samizdaty, ktoré vychádzali v prostredí Spoločenstva Fatima. Konkrétne išlo o samizdaty Jubilejný rok, Náboženstvo a súčasnosť, Príloha mladých, Katolícky mesačník a ZRNO, pričom z každého samizdatu je v antológii v rámci prílohy publikované prvé číslo. Jadrom publikácie je syntetizujúci text, ktorý analyzuje obsahovú a tematickú stránku kresťanských samizdatov a bilancuje ich vydávanie, vrátane siete distribútorov či kvantifikačných údajov ako sú náklad samizdatov, počet vytlačených strán či prostriedky nevyhnutné na ich vydanie. Autor tiež analyzuje postoj komunistického režimu a osobitne aktivity Štátnej bezpečnosti proti vydávaniu samizdatovej literatúry. Súčasťou knihy je aj fotografická príloha, ktorá popri predstavení osobností podieľajúcich sa na vydávaní samizdatu obsahuje aj fotografie tlačiarenských strojov a miest, na ktorých sa ukrývali pred Štátnou bezpečnosťou.

21,90 *
Versandgewicht: 690 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000567

Ľudovít Novák patril a doteraz patrí medzi najvýznamnejších slovenských jazykovedcov všetkých čias, niektorí autori ho považujú dokonca za najväčšieho slovenského jazykovedca. Zohral nielen úlohu zakladateľskej osobnosti slovenskej modernej jazykovedy, ale aj fundátora novodobej vedy na Slovensku a jeho pohnutý život dokonale odrážal nepokojné dediny Slovenska v 20. storočí.Bol zakladateľom slovenskej fenológie i tvorcom kongeniálnych fonologických dejín slovenčiny, vydavateľom skvelých štrukturalistických periodík Linguistica Slovaca, autorom, ktorý zásadne prispel k hlbšiemu poznaniu stredoeurópskeho jazykového zväzu a vedcom , ktorý aj v čase oficiálnej československej ideológie išiel naraz ? proti prúdu" a neohrozene obhajoval samostatnosť slovenského národa. Po dlhom období zaznávania objavil Ľudovíta Štúra ako vinikajúceho jazykovedca , stavajúceho kodifikáciu na synchrónnych princípoch.

25,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 254 Ergebnissen