Literaturwissenschaft

Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 253 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4900749
26,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901462

Úsilím autora tejto knihy bolo preniknúť do myšlienkovej podstaty básnickej tvorby Jána Šimonoviča, básnika z okruhu tvorcov patriacich k Trnavskej skupine, ktorí výrazným spôsobom určovali tvár slovenskej poézie druhej polovice dvadsiateho storočia. Dalimír Hajko sústredil svoju pozornosť na rad nových kontextov Šimonovičových veršov, Šimonovičov básnický svet symbolizuje sám život, jeho báseň je hľadanie v priestore, ktorý nikdy a nikde nekončí. Hľadanie, ktoré síce nemôže byť nikdy celkom úspešné, ale ak by nevzniklo, stratila by sa jedna dimenzia básne. Kniha je súčasťou autorovho úsilia mapovať nedávne desaťročia vývinu slovenskej lyriky.

22,90 *
Artikel-Nr.: 4901386

Jednotlivé úvahy v tejto knižnej publikácii vychádzali v denníku SME od augusta 2010 do októbra 2014 v rubrikách Dnes píše... a Literárium. Autor zachoval chronologické poradie ich uverejňovania. Niektoré príspevky vynechal a viaceré upravil.

14,90 *
Artikel-Nr.: 4900806

v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave a v knižniciach Nitrianskej diecézy.

77,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901129

Výber z literárnokritických textov publikovaných časopisecky a na webe v roku 2018. Vypovedá o aktuálnej literatúre a jej reflexii, je teda aj príspevkom do diskusie o tom, či vlastne niečo také ako kritika a kritická literárna scéna ešte u nás vôbec existuje. Zároveň slúži ako praktický výberový sprievodca najnovšou súčasnou poéziou a prózou. Publikácia obsahuje aj štúdie o básnických (Viliam Nádaskay) a prozaických (Vladimír Barborík) knihách uplynulého roka.

13,90 *
Artikel-Nr.: 4900805

V roku 2018 bola Pavlovi Brankovi, nestorovi slovenskej filmovej kritiky, udelená Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti kritickej reflexie filmového umenia. V rámci prehliadky aktuálnej domácej filmovej tvorby Týždeň slovenského filmu sa zároveň konal aj seminár venovaný jeho osobnosti, životu i dielu. Zborník Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka tvoria príspevky, ktoré na seminári predniesli pozvaní hostia, filmoví historici, novinári, jazykovedci, ako aj ďalšie, dodatočne zaradené texty. Väčšina z nich sa venuje filmovokritickej praxi Pavla Branka, jeho textom o slovenskom i svetovom filme, niektoré sú osobnými spomienkami na stretnutia, rozhovory, spoluprácu, iné sa dotýkajú jeho písania o jazyku.

17,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200873
Štvrtý zväzok dlhodobého edično-výskumného projektu pracovníkov katedry obsahuje osem literárnovedných portrétov slovenských spisovateľov 20. storočia: Leopold Lahola (D. Kročanová-Roberts), Ivan Bukovčan (Z. Kákošová), Ján Ondruš (D. Hevier), Jozef Mihalkovič (A. Bokníková-Tóthová), Pavel Hrúz (L. Čúzy), Ivan Laučík (J. Zambor), Dušan Dušek (L. Čúzy), Dušan Mitana (L. Čúzy).
6,90 *
Versandgewicht: 190 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900942

Lekcie (z) poézie synekdochicky sa venujú slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia - z hľadiska regenerácií a nekróz, askézy a excesu ako autorských gest, dobových posunov či premien i umeleckých postupov. Dôraz sa tu kladie na významové oscilácie básnického textu. Konkrétne lektúry sú venované básňam J.Ondruša. Tieto témy rámcuje skica k premenám poézie po r.1945. Skúsenosť s poéziou viedla aj čítanie prózy P.Vilikovského - preto figuruje v Lekciách (z) poézie. Autor v predkladanom zväzku pokračuje v práci nad textami slovenskej poézie, resp. literatúry, ako ju priniesli knižné súbory Lektúry (2005), Meandre.

7,90 *
Versandgewicht: 112 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4202195

Monografia Milan Žitného je pozoruhodným dielom tak svojím obsahom, ako aj rozsahom. Ide o súbor vedeckých štúdií k dejinám severských literatúr a ich recepcie na Slovensku, pričom iba odborník, ktorý má taký rozhľad a ponor do problematiky ako Milan Žitný, mohol napísať dielo takéhoto charakteru. Autor sa totiž suverénne pohybuje v literárnych dejinách jednotlivých severských krajín, v ich histórii, profiloch a dielach vybraných autorov a najmä v medziliterárnych a medzikultúrnych súvislostiach presahujúcich úzky národný pohľad na skúmanú problematiku.Najzaujímavejšou a vedecky najviac fundovanou časťou Žitného práce sú vedecké štúdie, ktoré sú zjavne výsledkom väčších vedeckých a prekladateľských projektov.

18,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900750
17,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000582
Kniha prináša dejiny kreovania realistického sposobu nazerania na svet v slovenskej literatúru. Jej súčastou sú aj medailóny viacerých slovenských autorov tvoriacich v druhej polovici 19. storočia a v prvých rokách 20. storočia.
16,00 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000586
Kniha sa venuje literárnoteoretickým aspektom žánrov príležitostnej poézie, analyzuje ich literárnosmerovú podobu, kompozíciu, osobitne si všíma ich estetickú hodnotu.
7,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100187
Literárněvědná práce. Z obsahu: Humanisti 16. storočia ako širšie kultúrne a literárne spoločenstvo. Estetické hodnoty latinskej humanistickej poézie. Ján Sambucus (1531-1584). Martin Rakovský a Juraj Koppay.
12,00 *
Versandgewicht: 210 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900632

Východiskom publikácie Slovenský intelektuál Alexander Matuška je fragment rukopisu nedokončenej monografickej štúdie, na ktorej literárny historik Vladimír Petrík (1929 – 2017) pracoval a zamýšľal ju vydať knižne. Matuškovské obdobie v jeho výskumnej činnosti trvalo vyše päť desaťročí a Alexandra Matušku vnímal ako tvorcu-intelektuála v konkrétnom čase a priestore. Zaujímalo ho, aký bol tento slovenský intelektuál a literárny kritik vo vzťahu k ostatným, aký bol vo vzťahu k sebe a vlastnej odbornej profilácii. Matušku nepovažuje za „nejaký žiarivý vzor” a nespochybniteľnú autoritu, ale ukazuje jeho „mravný profil” a „intelektuálnu mohutnosť“. Nedopísanú monografiu dopĺňa výber z Petríkových štúdií a kritických prác, pokrývajúci celé obdobie Matuškovej tvorivej dráhy. Do rúk sa tak čitateľom dostáva príťažlivá ukážka myslenia o slovenskej literatúre a kultúre 20. storočia.

 

17,90 *
Versandgewicht: 290 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900183

Bratislavské divadlo SkRAT začalo svoju činnosť čoskoro po rozpade divadla Stoka. Divadlo je veľmi úspešné, o čom svedčí aj jeho účasť na rôznych divadelných festivaloch a zájazdoch po európskych krajinách, najmä v Čechách a Nemecku. Napriek tomu treba uviesť, že sa o ňom dosiaľ napísalo pomerne málo. V knihe sa odrážajú dva hlavné aspekty. Na jednej strane v nej ide o divadlo SkRAT ako inštitucionalizovaný kultúrny a spoločenský jav, na druhej strane si všímame konkrétnu tvorbu, a to cez interpretačné sondy vybrané na interpretáciu. V interpretáciách ide o výklady či priblíženie hier ako umeleckých diel. Za materiálové východisko analýzy nám slúžia scenáre hier a ich konkrétne realizácie (iba osobne videné predstavenia). Divadlo SkRAT je jednak alternatívne divadlo, jednak, so zreteľom na vývoj, pracuje na princípe „dekompozičného divadla“. 

18,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4101412
29,80 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200872
Publikácia je tretím výstupom dlhodobejšieho edično-výskumného projektu pracovníkov katedry. Tretí zväzok obsahuje osem literárnovedných portrétov spisovateľov 20. storočia: Ivan Stodola (Z. Kákošová), Ivan Horváth (D. Kročanová-Roberts), Ladislav Mňačko (M. Vojtech), Miroslav Válek (J. Zambor), Mikuláš Kováč (A. Bokníková), Pavel Vilikovský (P. Darovec), Milan Zelinka (L. Čúzy), Balla (E. Krčméryová). Zámerom projektu je podať relatívne komplexný, odborne fundovaný a neskreslený obraz tvorby jednotlivých spisovateľov.
6,90 *
Versandgewicht: 160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200871
Druhý zväzok dlhodobejšieho výskumno-edičného projektu katedry. Druhý zväzok obsahuje desať literárnovedných portrétov slovenských spisovateľov 20. storočia: Vladimír Hurban Vladimírov (Z. Kákošová), Tido J. Gašpar (D. Kročanová-Roberts), Valentín Beniak (J. Zambor), Július Barč-Ivan (D. Kročanová-Roberts), Ján Kostra (V. Mikula), Ivan Kupec (A. Bokníková), Vojtech Mihálik (M. Vojtech), Ladislav Ťažký (L. Čúzy), Ján Stacho (V. Mikula), Dušan Kužel (E. Krčméryová).
6,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4101190
(=Ed.Teória a výskum, séria: vedecké zborníky).
9,00 *
Versandgewicht: 470 g
Artikel-Nr.: 4200870
Publikácia je prvým výstupom dlhodobejšieho edično-výskumného projektu pracovníkov katedry. Obsahuje literárnovedné portréty trinástich slovenských spisovateľov 20. storočia. Podáva odborne fundovaný a neskreslený obraz tvorby výrazných autorov orientovaný nielen na tematické, ale aj poetologické zložky textu. Zväzok obsahuje portréty týchto spisovateľov: Ivan Krasko (J. Zambor), Jozef Cíger Hronský (L. Čúzy), Gejza Vámoš (D. Kročanová), Janko Silan (J. Zambor), Pavol Horov (J. Zambor), Dominik Tatarka (V. Mikula), Peter Karvaš (P. Darovec), František Andraščík (J. Zambor), Lýdia Vadkerti-Gavorníková (A. Bokníková), Vincent Šikula (L. Čúzy), Peter Jaroš (L. Čúzy), Ladislav Ballek (L. Čúzy), Peter Pišťanek (P. Darovec).
6,90 *
Versandgewicht: 180 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800441

Predložená publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001-2005) zachytáva práce jazykovedcov s vročením 2006-2010 (príp. dodatky k predchádzajúcim vydaným bibliografiám). Pri jej zostavovaní sa čerpalo z fyzických fondov a elektronických zdrojov knižníc, výročných správ vysokoškolských pracovísk aj osobných webových stránok jazykovedcov, spolupracovalo sa s jazykovedcami a vysokoškolskými pracoviskami.

26,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900531

Slovenskú literatúru a kultúru nemožno skúmať a interpretovať izolovane od medzinárodného kontextu. Táto kolektívna publikácia poskytuje predstavu o fungovaní, zameraní a problémoch domácej a zahraničnej literárnovednej slovakistiky. Mapuje teoretické problémy súčasnej literárnej vedy, predstavuje niektoré výrazné osobnosti slovakistiky v zahraničí a predstavuje vybrané slovakistické pracoviská v zahraničí.

19,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900403

Kniha je prvým zväzkom novej edície Dokumentov Antológia slovenského samizdatu, vydaná v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Edícia chce spracovať najdôležitejšie tituly slovenského samizdatu.

Prvý diel je venovaný Hlasu Slovenska, ktorý vychádzal v rokoch 1988 –1989 ako štvrťročník.

Na knihe autorsky spolupracovali slovenský historik a vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Robert Letz a právnik a publicista Martin Lauko.

V knihe je publikovaných kompletných osem čísel samizdatového časopisu v chronologickom poradí a všetky články Hlasu Slovenska sú publikované v plnom a neskrátenom znení s ponechaním pôvodného pravopisu.

26,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900277

V prípade osamelého bežca i rytiera stredovekej dvornej epiky je rozhodujúca cesta - vytrvalostný beh "po dlhej trati" i putovanie - v prenesenom význame. Obaja zdolávajú trasu svojej premeny a bytostného napĺňania a zdokonaľovania. Rytierstvo v tomto zmysle - ako individuálnym hrdinom vykonávaná "služba štátu" a dobrodružné putovanie - hľadanie (princíp "quest") - nemá svoje "naplnenie", je to a priori nezavŕšiteľný, nikdy sa nekončiaci proces napĺňania, nekonečného realizovania sa, "stávania sa". Rytier má pred sebou stále "otvorenú cestu" - akékoľvek ušľachtilé činy a hrdinstvá práve vykonal, resp. má už za sebou, nemôže považovať svoje pôsobenie či službu za zavŕšenie a uzatvorenie, zakaždým ide ďalej (ísť stále ďalej - má u Štrpku (a Osamelých bežcov vôbec) od začiatku, t.j. od vzniku a profilovania sa skupiny a prvých skupinových manifestov, zmysel či hodnotu životného "motta", "programového vyhlásenia".

16,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900275

Publikácia ponúka prehľad viacerých podôb slovenského a českého spisovateľa. Sústreďuje sa na 20. storočie s rámcovými presahmi do vzdialenejšej minulosti a súčasnosti. Autori v nej uplatnili prístup zjednocujúci individuálnu a nadosobnú perspektívu.Spisovateľ by nemohol vzniknúť bez prostredia, ktoré ho v tejto úlohe rozpoznalo a potvrdilo - no bez individuálnej aktivity by toto prostredie bolo prázdne a vlastne by neexistovalo: autor v úlohe spisovateľa je jeho spolutvorcom.

24,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900274

Kolektívna monografia Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie prináša analytický pohľad na rozsiahle dielo a činnosť Svetozára Hurbana Vajanského. Ide o jednu z tých postáv našich dejín, ktorá vyvoláva rozporuplné reakcie, a je to vlastne práve táto rozporuplnosť, čo predstavuje jeho špecifickú hodnotu pre našu kultúru. Hovoriť o Vajanskom totiž neznamená hovoriť len o minulosti, znamená to reflektovať pretrvávajúce mentálne kultúrne schémy. Je preto dôležité vyrovnávať sa s jeho pôsobením a hovoriť o ňom objektívne a v kontexte, bez ohľadu na to , že dospejeme aj k nelichotivým záverom. Každá kultúra je povinná vyrovnávať sa aj so svojimi ambivalentnými postavami, pomenovať objektívne aj ich problémové črty, neupadať do ich slepého adorovania a prostredníctvom ich zlyhaní diagnostikovať aj svoje súčasné problémy. A práve k tejto kultúrnej sebareflexii chce prispieť aj táto monografia.Na rozhraní umenia a ideológie, ktorá nie je určená len odbornej verejnosti, ale i širšej kultúrnej obci.

19,90 *
Versandgewicht: 280 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900181

Publikácia prináša dvanásť ukážok kázňovej prózy autorov, ktorí formovali tvár modernej slovenskej literatúry. Pre celistvosť jej obrazu je dôležité poznať aj kázňovú tvorbu. Lebo tá vplýva na estetické prežívanie širšieho okruhu recipientov, nastoľovala nadčasové otázky, ako sú zmysel ľudského života, miesto jednotlivca v spoločnosti jeho vzťah k priateľom, k rodine a jeho súkromný život, a sústreďovala pozornosť na pálčivé problémy doby.

21,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801507
23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801899

Profesor Ján Zambor sa popri pedagogickej a literárnovednej práci venuje aj vlastnej básnickej tvorbe a umeleckému prekladu. V knihe nájdeme všetky oblasti autorovho záujmu. Usiluje sa o čo najkomplexnejšie uchopenie významov a zmyslu diela, venuje sa poézii takých autorov ako Hviezdoslav, Krasko, Válek, Stacho, Mihalkovič, Strážay, J. Buzássy či Andraščík, Laučík, Jurolek, Prokešová a Podracká. Osobitne podnetné sú texty o zvukovom tvarovaní ruskej básne a špecifikách prekladu. Podrobný a nezvyčajne rozsiahly vecný register je do istej miery aj netradičným slovníkom poetiky. Kniha je vhodná pre čitateľov s hlbším záujmom o poéziu a umelecký preklad, ako aj študentov slovenčiny, literárnej vedy a prekladateľstva.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4801895

Monografia je v aktuálnom slovenskom literárnovednom kontexte zriedkavou genologickou prácou. Autorka v nej ponúka kompetentnú charakteristiku kresťanských litánií a vyznačuje žánre, z ktorých vznikli. Básnické formy litánií charakterizuje vo svetovom (Baudelaire, Breton, Halas, Nezval, Ginsberg) a následne v domácom kontexte (nadrealisti, básnici katolíckej moderny, povojnová až súčasná slovenská lyrika). Relevantne i objavne sa vyslovuje k tvorbe radu básnikov i diferencovaných poetík. Širšie a voľnejšie i voľné chápanie litanickej formy aj ako básne využívajúcej repetitívno-variačné postupy jej umožnilo reflektovať súčasnú poéziu v širokom zábere. (Ján Zambor) 

19,90 *
Versandgewicht: 270 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 253 Ergebnissen