Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 234 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5200993

Monografia predstavuje doteraz najucelenejší pohľad na dielo a život, významného slovenského básnika, prekladateľa, esejistu, žurnalistu, univerzitného profesora a jednej z najvýznamnejších osobnosti slovenského exilu. Karol Strmeň (1921 – 1994) vytvoril pozoruhodne dielo, ktoré bolo na Slovensku do pádu komunizmu prakticky neznáme. Karol Strmeň vyštudoval filozofiu a slovenský jazyk na univerzite v Bratislave. Na začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia naplno prispel k rozmachu slovenskej kultúry. Knižne mu v tom čase vyšli preklady Danteho, R. M. Rilkeho, E. A. Poea a M. Eminesca. V roku 1943 uverejnil svoj básnický debut Výžinok života a v novembri 1944 knižne publikoval báseň Testament, ktorou sa rozlúčil so Slovenskom. V roku 1947 sa usadil v Spojených štátoch amerických, kde sa vypracoval na medzinárodne uznávanú osobnosť ako univerzitný profesor francúzskej literatúry. V exile pokračoval v literárnych aktivitách najmä ako prekladateľ: zostavil jedinečnú antológiu svetovej lyriky Návštevy, knižne vydal o. i. preklady Danteho Pekla, výber z Petrarcovej poézie Vavrín, ale aj vyber z lyriky staročínskeho básnika Tu Fua Stokvetá rieka. Vrcholom jeho básnickej tvorby je zbierka Znamenie Ryby. Kniha sa končí bibliografiou knižných vydaní jeho pôvodného a prekladového diela, súpisom vybraných rukopisných fragmentov z jeho archívnej pozostalosti i výberovou bibliografiou o autorovi.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5200976

Monografia Proti wetrysku predstavuje prvú ucelenú monografiu o poprednom súčasnom autorovi beletrie na Slovensku, Máriusovi Kopcsayovi (1968). Kopcsay vstúpil do slovenskej literatúry v roku 1997 ako postmodernista. Ponúkol provokatívne texty, zamerané na „obyčajnú“, frustrovanú ľudskú bytosť. Kopcsayova próza nadväzuje na takzvanú líniu odporu. Priradil sa tak k skupine slovenských autorov, ktorí sa stavali proti oficiálnej (socialistickej) literatúre vytváraním vlastnej alternatívnej reality. V tomto zmysle sa Kopcsayovo písanie spája so spisovateľmi ako Rudolf Sloboda a Peter Pišťanek. Ironický postoj, humor, poetika grotesky, prvoplánový námet a výrazne štylizovaná autobiografická modalita tvoria Kopcsayovu poetiku. Kniha Tamary Janecovej je členená do troch interpretačných kapitol, venovaných trom aspektom autorovej fikcie: priestor, telo a myseľ. Kopcsayov „antihrdina“ sa stal súčasťou modernej slovenskej prózy.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5200900

v konce 20 - nacale 21 VV= Špecifiká identity a tvorby emigrantských spisovatelov zo ZSSR a Ruska na prelome 20. a 21. storočia.

Ruská emigrácia a tri vlny ruskej emigrácie sú pojmy tradične viazané na sovietské obdobie dejín (napokon nielen) ruskej kultúry. S rozpadom Sovietskeho zvazu sa však migračné toky z Ruska a iných postsovietskych republik neoslabily a tvoria samostatný jev známy aj ako štvrtá, ba dokonca piata vlna emigrácie. Spolu so zmenou charakteru emigrácie sa zmenily aj tvorivé stratégie umeleckej zložky novej generácie emigrantov-vicerí z nich sa etablovali na literárnej scéne svojích nových domovov ako americkí, francúzski, nemeckí, rakúski atd´. spisovatelia ruského povodu.

17,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200899

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 250 výročia narodenia Bohuslava Tablica (1769 - 1832) a Juraja Palkoviča (1769 - 1850).

Cielom podujatia bolo zmapovat´najnovšie výsledky výskumu literatúry z obdobia, ktoré se v slovenskej literárnej historiografii zvykne charakterizovat´ako obdobie formovania novodobej slovenskej literatúry.

21,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200658

Publikáciou Ján Pôstényi – kňaz, národovec, publicista nadväzuje mladý historik František Skovajsa na svoje predchádzajúce dielo, vydané v roku 2020 pod názvom Dejiny Spolku svätého Vojtecha v rokoch 1939 – 1945. Zástoj Spolku v cirkevnom, národnom a kultúrnom živote Slovákov.

Svoj výskum autor už dlhšie sústreďuje práve na túto oblasť – na Spolok sv. Vojtecha a významné katolícke osobnosti, ktoré s ním boli späté. Najnovšie prináša ucelenú publikáciu, približujúcu život, dielo a postoje pápežského preláta a dlhoročného správcu Spolku sv. Vojtecha, Jána Postényiho (1891 -1980). Ide o temer zabudnutú, no pritom významnú osobnosť duchovného, národného, kultúrneho a politického života na Slovensku v 20. storočí. Dôležitú rolu zohral aj pri zakladaní a rozvoji orolského hnutia na Slovensku, bol výraznou osobnosťou regionálnych dejín Trnavy či matičného hnutia. Autor predstavuje jeho životopis, redakčnú a publicistickú činnosť, ukážky z tvorby a výber z bibliografie.

23,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901554

(Slovenská národná retrospektívna bibliografia, séria E-špeciálne tlačoviny, Bibliografia tlačí 18. a 19. storočia vydaných a vytlačených na území Slovenska)

27,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901553

(Slovenská národná retrospektívna bibliografia, séria E-špeciálne tlačoviny, Bibliografia tlačí 18. a 19. storočia vydaných a vytlačených na území Slovenska)

17,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200671

řečeným v království zemřelých.

Ladislav Bartolomeides (1754–1825) si svojou literárnou tvorbou spätou so širším spektrom vedeckých disciplín – s pedagogikou, etikou, históriou, geografiou, prírodovedou a teológiou – získal uznanie v habsburskom štáte už za svojho života. Jeho beletristickú tvorbu možno dnes prezentovať iba prostredníctvom jediného zachovaného diela Rozmlouvání Jozefa Druhého s Matějem Prvním Korvínus řečeným v království zemřelých (1790), ktoré je realizáciou vyhranenej a jasnej predstavy o smerovaní modernej slovenskej literatúry. Udalosti z uhorských dejín Bartolomeides podáva vo forme štylizovaného rozhovoru, pričom si za vzor berie antický dialóg, Rozhovory mŕtvych satirika Lúkiána zo Samosaty. Preto okrem monografickej štúdie venovanej autorskej osobnosti L. Bartolomeidesa obsahuje knižný titul aj transkribovanú verziu uvedeného diela a jeho preklad do súčasnej slovenčiny.

25,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900749
26,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200400

Monografia je výsledkom serióznej, veľmi poctivej, mnohoročnej práce a významným vydavateľským počinom tak z odborného, ako aj čitateľského hľadiska. Prináša totiž dôležitý vklad do výskumu autorovej tvorby, pretože posúva hranice k novým, doteraz buď nereflektovaným, alebo iba parciálne spracovaným témam a žánrom Kästnerovej tvorby. Pre čitateľov môže otvoriť otázku aktuálnosti recepcie tohto autora a podnietiť k záujmu o preklad jeho neskorej tvorby do slovenčiny.

 Tým by kniha napomohla aj skorigovať zástoj Kästnera v slovenskom recepčnom ukotvení, v ktorom figuruje skôr ako autor detskej literatúry a posunúť ho k spisovateľom literatúry závažných tém pertraktujúcich výzvy doby.                           doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5200367

Príležitostné žánre zostávali v slovenskej literárnej historiografii doposiaľ na pokraji záujmu a takmer bez reflexie, a to i napriek tomu, že v súvekej kultúre plnili významnú funkciu v kultúrnej komunikácii, ktorá súvisela s aktuálnou dobovou politickou a spoločenskou situáciou. A tiež napriek ich výpovednej hodnote smerom k tzv. malým dejinám, teda k udalostiam v životoch rodov, rodín, osobností, alebo vo vzťahu k lokalitám, regiónom, či v súvislosti s inštitúciami. Potenciál príležitostných textov je široký, s presahom do viacerých vedných odborov. V širšom význame slova sa totiž „príležitostnosť” prenáša do udalostí a sviatkov, rituálov, ktorými si komunita pripomína a utvrdzuje to, čo patrí do spoločného priestoru hodnôt a prežívania. Do príležitostných textov sa prenášali kultúrne kódy a modely, ktoré boli podstatné pre napĺňanie predstáv zmysluplného života komunity, pre jej koherentné fungovanie.

25,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200365

kritike.

Kniha romanistky Jany Truhlářovej sa pokúša zasadiť túto problematiku do internacionálneho rámca, poukázať na hlbšie súvislosti literárnych vzťahov, a tým prispieť k obohateniu domáceho pohľadu. Zameriava sa na komplikovanú slovenskú recepciu troch významných francúzskych spisovateľov druhej polovice 19. storočia, Gustava Flauberta (1821 – 1880), Émila Zolu (1840 – 1902) a Guy de Maupassanta (1850 – 1893), ktorí pôsobili na európsky literárny vývin v čase utvárajúcej sa modernej slovenskej literatúry, a tak sa s ich literárnymi názormi a koncepciami domáci literáti a kritici nevyhnutne vyrovnávali. V tomto duchu sa na osi Východ/Západ odohrával aj proces prijímania vzorov a ozrejmovania si vlastnej budúcej orientácie v rámci slovenskej literatúry a kritiky.

26,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200269

 Jak číst texty žánru autobiografie, když v nich autoři na jednu stranu referují ke skutečným událostem, současně ale čtenáři prezentují svůj – často idealizovaný – obraz? Máme se zaměřit na historickou věrohodnost, výraz psychologie autora, nebo na vyprávění samotné? Klára Soukupová ve své monografii dokládá, že autobiografie je třeba interpretovat jakožto literární díla, jejichž podoba je z větší či menší míry ovlivňována tradicí žánru, soudobými vyprávěcími postupy i rétorikou. Na třech českých autobiografiích (Heda Margoliová-Kovályová: Na vlastní kůži, Ivan Klíma: Moje šílené století, Václav Černý: Paměti) autorka s odkazem na nejnovější poznatky teorie autobiografie představuje způsob analýzy konkrétních textů, jenž zohledňuje narativní tvar memoárů i jeho performativní povahu.

24,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200243

Kniha je prvou individuálnou monografiou o kognitívnej literárnej vede na Slovensku. Predstavuje všeobecný teoreticko-historický prehľad kognitívnej literárnej vedy i autorkin vlastný experimentálny a analyticko-interpretačný výskum. Oddiel I. dokumentuje historický vývin aj aktuálnu situáciu kognitívnej literárnej vedy, jej členenie, epistemológiu, program, predmet a perspektívy. Oddiel II. prináša originálnu koncepciu výskumu porozumenia metafore, ktorá spočíva v delení recipientov literárnej metafory na viac racionálnych a viac skúsenostných. Výsledky týchto dvoch skupín vykazujú pozoruhodné rozdiely pri vnímaní a riešení metafor. Oddiel III. sa zaoberá recepciou literatúry na Slovensku i v zahraničí a upozorňuje na dôležitú úlohu cítenia v procesoch literárnej komunikácie. Oddiel IV. zahŕňa kognitívne orientované analytické štúdie. Oboznamuje s kognitívnymi prototypmi v literatúre vzhľadom na jej realistické črty; ponúka prehľad prototypových príbehov; vysvetľuje, prečo je cítenie nezanedbateľnou, hoci obchádzanou súčasťou čítania a interpretácie a napokon záverečná jedenásta kapitola uvádza príklad, ako sa pri literárnej interpretácii dajú použiť poznatky kognitívnej histórie literatúry a evolučnej teórie literatúry.

29,90 *
Versandgewicht: 430 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200242

Práca reflektuje interpretáciu ako vstupnú bránu, ktorá umožňuje prístup k textu. Pritom tu funguje paradoxný základný vzťah diferencie interpretácie od textu, ktorý interpretuje. Kniha sa ďalej zaoberá tým, akú úlohu hrá rozprávanie príbehov v našich životoch a našej kultúre. Jednotlivé kapitoly práce spája téma reprezentácie: naratívnej, reprezentácie v literárnom smere realizmu, reprezentácie mesta v retrodetektívke a reprezentácie aktuálnych problémov spoločnosti v súčasnom detektívnom románe.

25,90 *
Versandgewicht: 480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000582
Kniha prináša dejiny kreovania realistického sposobu nazerania na svet v slovenskej literatúru. Jej súčastou sú aj medailóny viacerých slovenských autorov tvoriacich v druhej polovici 19. storočia a v prvých rokách 20. storočia.
16,00 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000586
Kniha sa venuje literárnoteoretickým aspektom žánrov príležitostnej poézie, analyzuje ich literárnosmerovú podobu, kompozíciu, osobitne si všíma ich estetickú hodnotu.
7,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4800441

Predložená publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001-2005) zachytáva práce jazykovedcov s vročením 2006-2010 (príp. dodatky k predchádzajúcim vydaným bibliografiám). Pri jej zostavovaní sa čerpalo z fyzických fondov a elektronických zdrojov knižníc, výročných správ vysokoškolských pracovísk aj osobných webových stránok jazykovedcov, spolupracovalo sa s jazykovedcami a vysokoškolskými pracoviskami.

26,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101409

Almanach Napred nesie podtitul Národný zábavník mládeže slovenskej. Pavol Országh a Koloman Banšell v ňom prezentovali nielen svoje práce, ale aj texty ďalších autorov, ako boli napríklad Samuel Medvecký, Ján Fábry či Jozef Škultéty. Zborník vo svojej dobe narazil na tvrdú kritiku od Jozefa Miloslava Hurbana či Andreja Truchlého-Sytnianskeho. Ako však pripomenula Hučková, ide o kľúčovú udalosť, keďže almanach býva označovaný za prvý nástup realizmu v slovenskej literatúre. Nové vydanie almanachu Napred doplnila aktuálnymi textami Dana Hučková z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Ide o originálny, zoskenovaný text.

27,90 *
Versandgewicht: 730 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101406

Monografia je v slovenskom literárnovednom kontexte prvým interpratačno-poetologickým výstupom o poézii autora, ktorého tvorba sa zaraďuje k umeleckým vrcholom slovenskej katolíckej moderny. Osobitne príťažlivá je v knihe reflexia poetiky sna, ženských antroponým a "květomluvy" v poézii tohto autora, pričom sa nanovo vstupuje pri výskume aj do poézie J. A. Rimbauda, S. Mallarmého, poézie českého poetizmu, symbolizmu, ale i J. Silana, J. Demla, L. Novomeského či H. Fiebigovej. Podnetné sú aj kapitoly kriticky hodnotiace dostupnú a zozbieranú odbornú reflexiu o poézii Olivu.

15,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101403

Autor publikácie René Bílik nám predstavuje široké spektrum znalostí o slovenskej literatúre v diskurze so súčasnosťou. Dozvieme sa nielen o svete totality, vyprázdňovania jazyka či rizikách slobody. Nastavuje nám zrkadlo zo slov o sebe samých. Autor zdôrazňuje, že to, čo je iné, nám príliš nevonia. Lenže, paradoxne, všetko, čo sa v textoch slovenských spisovateľov – ironikov ukazuje ako iné (než to idylicky čisté a harmonické), nie je cudzie. Je to výsostne a predovšetkým – naše! Nič na tom nezmení ani situácia, keď toto „iné naše“, ktoré nám do mýticky založeného a tradovaného obrazu „čistého a pohostinného ľudu“ až tak nezapadá, zamlčíme, odsunieme na okraj alebo mu priamo zakážeme hovoriť. Bude tu stále s nami.

 

22,90 *
Versandgewicht: 270 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100856

Rok 1989 přinesl zásadní politickou změnu, která se vzápětí na mnoha úrovních vepsala do života československé společnosti. Co ale tento mezník znamenal v literatuře? Právě na to se pokouší odpovědět tato kniha, a to hned z dvojí, české a slovenské perspektivy. Slovenští přispěvatelé se věnují transformacím spisovatelských organizací, postavení spisovatele po roce 1989 a spisovatelským rehabilitacím, proměnám poetik jednotlivých autorů a románům těsně porevolučním. České příspěvky se zaměřují na postupné pronikání zakázaných autorů do oficiálního prostoru a recepci jejich díla, nové vydavatelské strategie či proměny populární literatury. Část příspěvků mapuje rovněž proměny divadla a dramatu.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101138

Výber z reflexií o vybraných dielach slovenskej aj inonárodnej poézie, prózy a literárnoteoretickej literatúry. Ide o typ odborných reflexií, pri ktorých metodologickým východiskom je selekcia výber takých literárnych diel, ktoré sa dajú prijímať afirmatívne. To umožnilo autorke použiť pri hodnotení kritiku sympatie. Interpretačné reflexie analyzujú diela z hľadiska ich štruktúry, žánrov, sémantického a ideového posolstva, autorka sa zmieňuje aj o ich výtvarnej stránke.

15,90 *
Artikel-Nr.: 5101134

Vedecká monografia Kataríny Hrabčákovej skúma problematiku básnickej identity vo vzťahu k výrazovým a významovým rovinám poézie. Bádateľka svoj pohľad sústreďuje na súčasnú slovenskú poéziu a v jej rámci osobitne na tvorbu písanú poetkami. V jednotlivých kapitolách sa otvára problém generačnej spríbuznenosti a rozrôznenosti autorov a autoriek strednej až najmladšej generácie, ktorej je Hrabčáková sama autorskou aj vedeckou súčasťou. Semiopoetický kľúč k uchopovaniu umeleckých textov a literárnovedných kontextov umožňuje monografii rozvíjať otázku hľadania primeranosti jazykových prostriedkov. Rovnako sa usiluje postihnúť základné rozmery osobnej ľudskej výpovede, ktorá je stále ústrednou súčasťou prejavu slovenskej poézie a vytvára krehký sebaobraz pokrytý slovom identita.

21,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101133

Vedecká monografia literárneho kritika a vysokoškolského pedagóga Jaroslava Šranka je súborom autorových najvýznamnejších recenzií a hodnotiacich statí slovenskej poézie. Publikované a rukopisné literárnokritické state z obdobia 1997 – 2020 sú nielen priebežným mapovaním poetiky a prehľadom autorov a autoriek poézie, ale tiež súhrnným záznamom o ziskoch a stratách, ktoré Šrank podáva nezameniteľným kritickým štýlom – s nadhľadom, pochopením pre autorov i umelecký text, no bez kompromisov. Návrat k recenziám zoradeným podľa chronologického kľúča podáva plastický obraz slovenskej poézie ostatných rokov, ktorá pokračuje do súčasnosti a stáva sa predmetom živej čitateľskej skúsenosti.

 

21,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101078

Kto bol Franz Kafka, spisovateľ, ktorý ovplyvnil literatúru 20. storočia? Prečo boli Tatranské Matliare pre neho také dôležité? Prečo musel zomrieť taký mladý? To všetko sa dozviete v knihe autorov, doplnenej medzníkmi života Franza Kafku a mnohými neznámymi fotografiami, ktoré nemajú iba literárne historický pohľad. Táto kniha je rozšíreným vydaním knihy Miroslav Mydlík - Katarína Derzsiová: Tuberkulóza pľúc Franza Kafku; Vplyv choroby na jeho literárnu tvorbu z roku 2017. Jej prvým autorom bol profesor vnútorného lekárstva, ktorý sa pokúsil spojiť medicínu so svetovou literatúrou, ktorej sa intenzívne venoval od študentských čias po celý svoj život. Mal veľký záujem o literárne diela Franza Kafku, o vtedajšie možnosti liečby tuberkulózy pľúc v jednotlivých sanatóriách, cez ktoré nás táto kniha sprevádza. So spoluautorkou osobne navštívil mnohé miesta, kde Franz Kafka býval, o čom svedčí autentická fotodokumentácia. Z literárneho hľadiska sa zameral na vplyv choroby na Kafkovu literárnu tvorbu, ktorý sa postupujúcou chorobou prehlboval.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5101048

Publikáciu Ľudové zvyky, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove možno v stručnosti charakterizovať ako miscelanea, teda zbierku rozličných náučných a populárno náučných textov, zameraných prevažne na oblasť národopisu, zvykoslovia, dialektológie a onomastiky. Zostavovateľ a spiritus movens vydania tejto publikácie Martina Prebudila si ako zjednocujúci moment formálne a obsahovo rozličných textov autorky zvolil prostredie Starej Pazovy, nakoľko všetky zaradené texty reflektujú práve národopisné a jazykové dedičstvo Slovákov zo Starej Pazovy. Zostavovateľ sa neobmedzil iba na samotný výber textov, ich úpravu a prípravu na vydanie, ale ich obohatil a funkčne doplnil aj o bohatý foto materiál.

24,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100269

Monografia Dagmar Inštitorisovej Iný dramatik Rudolf Sloboda sa v štyroch hlavných kapitolách zaoberá aj zamlčanou či neznámejšou dramatickou tvorbou Rudolfa Slobodu (1938 1995) na Slovensku a v Českej republike, a to pre divadlo, film, televíziu a rozhlas, vrátane diel, ktoré vznikli i po jeho úmrtí ako rôzne typy adaptácií prozaických diel. 

20,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100880

Mladá generácia, ktorá v tridsiatych rokoch vstúpila do politiky, prirodzene upresňovala svoj status aj v kultúrnospoločenskej sfére. Nastúpila v atmosfére zmeny – ako očakávaný subjekt kultúrnych, spoločenských a politických pohybov. Formovalo ju demokratické československé školstvo a – aspoň formálne – bola odborne pripravená na prevzatie úloh, ktoré diktovala súčasnosť. Disponovala kultúrnym kapitálom, ktorý jej dovoľoval rozvíjať všetky oblasti modernej slovenskej spoločnosti, avšak svoju pozíciu musela často negociovať a upresňovať. Jedným z jej príslušníkov bol mladý Alexander Matuška. Je známe, že zámerne ironizoval, rád hyperbolizoval. Vystupoval z pozície rétora, miestami aj moralizátora, vedome sa prihlásil k figúre „výtržníka“, ktorý „špiní“ do vlastného hniezda. Išlo o gesto, štylizáciu, uplatnenie autorských individuálnych ambícií v podmienkach, ktoré ponúkala doba.

25,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100873

Z obsahu: Bádnické začiatky Ivana Kupca. Z korešpondencie Jána Kvačalu s Ivanom Thurzom. Z mladosti Štefana Janšáka (príspevok k biografii). Doplnky k profilu: Alžbeta Göllnerová-Gwerková v Literárnom archive Slovenskej národnej knižnice.

26,90 *
Versandgewicht: 210 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 234 Ergebnissen