Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 251 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5101409

Almanach Napred nesie podtitul Národný zábavník mládeže slovenskej. Pavol Országh a Koloman Banšell v ňom prezentovali nielen svoje práce, ale aj texty ďalších autorov, ako boli napríklad Samuel Medvecký, Ján Fábry či Jozef Škultéty. Zborník vo svojej dobe narazil na tvrdú kritiku od Jozefa Miloslava Hurbana či Andreja Truchlého-Sytnianskeho. Ako však pripomenula Hučková, ide o kľúčovú udalosť, keďže almanach býva označovaný za prvý nástup realizmu v slovenskej literatúre. Nové vydanie almanachu Napred doplnila aktuálnymi textami Dana Hučková z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Ide o originálny, zoskenovaný text.

27,90 *
Versandgewicht: 730 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5101406

Monografia je v slovenskom literárnovednom kontexte prvým interpratačno-poetologickým výstupom o poézii autora, ktorého tvorba sa zaraďuje k umeleckým vrcholom slovenskej katolíckej moderny. Osobitne príťažlivá je v knihe reflexia poetiky sna, ženských antroponým a "květomluvy" v poézii tohto autora, pričom sa nanovo vstupuje pri výskume aj do poézie J. A. Rimbauda, S. Mallarmého, poézie českého poetizmu, symbolizmu, ale i J. Silana, J. Demla, L. Novomeského či H. Fiebigovej. Podnetné sú aj kapitoly kriticky hodnotiace dostupnú a zozbieranú odbornú reflexiu o poézii Olivu.

15,90 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5101403

Autor publikácie René Bílik nám predstavuje široké spektrum znalostí o slovenskej literatúre v diskurze so súčasnosťou. Dozvieme sa nielen o svete totality, vyprázdňovania jazyka či rizikách slobody. Nastavuje nám zrkadlo zo slov o sebe samých. Autor zdôrazňuje, že to, čo je iné, nám príliš nevonia. Lenže, paradoxne, všetko, čo sa v textoch slovenských spisovateľov – ironikov ukazuje ako iné (než to idylicky čisté a harmonické), nie je cudzie. Je to výsostne a predovšetkým – naše! Nič na tom nezmení ani situácia, keď toto „iné naše“, ktoré nám do mýticky založeného a tradovaného obrazu „čistého a pohostinného ľudu“ až tak nezapadá, zamlčíme, odsunieme na okraj alebo mu priamo zakážeme hovoriť. Bude tu stále s nami.

 

22,90 *
Versandgewicht: 270 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4901554

(Slovenská národná retrospektívna bibliografia, séria E-špeciálne tlačoviny, Bibliografia tlačí 18. a 19. storočia vydaných a vytlačených na území Slovenska)

27,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901553

(Slovenská národná retrospektívna bibliografia, séria E-špeciálne tlačoviny, Bibliografia tlačí 18. a 19. storočia vydaných a vytlačených na území Slovenska)

17,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900749
26,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101138

Výber z reflexií o vybraných dielach slovenskej aj inonárodnej poézie, prózy a literárnoteoretickej literatúry. Ide o typ odborných reflexií, pri ktorých metodologickým východiskom je selekcia výber takých literárnych diel, ktoré sa dajú prijímať afirmatívne. To umožnilo autorke použiť pri hodnotení kritiku sympatie. Interpretačné reflexie analyzujú diela z hľadiska ich štruktúry, žánrov, sémantického a ideového posolstva, autorka sa zmieňuje aj o ich výtvarnej stránke.

15,90 *
Artikel-Nr.: 5101134

Vedecká monografia Kataríny Hrabčákovej skúma problematiku básnickej identity vo vzťahu k výrazovým a významovým rovinám poézie. Bádateľka svoj pohľad sústreďuje na súčasnú slovenskú poéziu a v jej rámci osobitne na tvorbu písanú poetkami. V jednotlivých kapitolách sa otvára problém generačnej spríbuznenosti a rozrôznenosti autorov a autoriek strednej až najmladšej generácie, ktorej je Hrabčáková sama autorskou aj vedeckou súčasťou. Semiopoetický kľúč k uchopovaniu umeleckých textov a literárnovedných kontextov umožňuje monografii rozvíjať otázku hľadania primeranosti jazykových prostriedkov. Rovnako sa usiluje postihnúť základné rozmery osobnej ľudskej výpovede, ktorá je stále ústrednou súčasťou prejavu slovenskej poézie a vytvára krehký sebaobraz pokrytý slovom identita.

21,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101133

Vedecká monografia literárneho kritika a vysokoškolského pedagóga Jaroslava Šranka je súborom autorových najvýznamnejších recenzií a hodnotiacich statí slovenskej poézie. Publikované a rukopisné literárnokritické state z obdobia 1997 – 2020 sú nielen priebežným mapovaním poetiky a prehľadom autorov a autoriek poézie, ale tiež súhrnným záznamom o ziskoch a stratách, ktoré Šrank podáva nezameniteľným kritickým štýlom – s nadhľadom, pochopením pre autorov i umelecký text, no bez kompromisov. Návrat k recenziám zoradeným podľa chronologického kľúča podáva plastický obraz slovenskej poézie ostatných rokov, ktorá pokračuje do súčasnosti a stáva sa predmetom živej čitateľskej skúsenosti.

 

21,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101078

Kto bol Franz Kafka, spisovateľ, ktorý ovplyvnil literatúru 20. storočia? Prečo boli Tatranské Matliare pre neho také dôležité? Prečo musel zomrieť taký mladý? To všetko sa dozviete v knihe autorov, doplnenej medzníkmi života Franza Kafku a mnohými neznámymi fotografiami, ktoré nemajú iba literárne historický pohľad. Táto kniha je rozšíreným vydaním knihy Miroslav Mydlík - Katarína Derzsiová: Tuberkulóza pľúc Franza Kafku; Vplyv choroby na jeho literárnu tvorbu z roku 2017. Jej prvým autorom bol profesor vnútorného lekárstva, ktorý sa pokúsil spojiť medicínu so svetovou literatúrou, ktorej sa intenzívne venoval od študentských čias po celý svoj život. Mal veľký záujem o literárne diela Franza Kafku, o vtedajšie možnosti liečby tuberkulózy pľúc v jednotlivých sanatóriách, cez ktoré nás táto kniha sprevádza. So spoluautorkou osobne navštívil mnohé miesta, kde Franz Kafka býval, o čom svedčí autentická fotodokumentácia. Z literárneho hľadiska sa zameral na vplyv choroby na Kafkovu literárnu tvorbu, ktorý sa postupujúcou chorobou prehlboval.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5100856

Rok 1989 přinesl zásadní politickou změnu, která se vzápětí na mnoha úrovních vepsala do života československé společnosti. Co ale tento mezník znamenal v literatuře? Právě na to se pokouší odpovědět tato kniha, a to hned z dvojí, české a slovenské perspektivy. Slovenští přispěvatelé se věnují transformacím spisovatelských organizací, postavení spisovatele po roce 1989 a spisovatelským rehabilitacím, proměnám poetik jednotlivých autorů a románům těsně porevolučním. České příspěvky se zaměřují na postupné pronikání zakázaných autorů do oficiálního prostoru a recepci jejich díla, nové vydavatelské strategie či proměny populární literatury. Část příspěvků mapuje rovněž proměny divadla a dramatu.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101048

Publikáciu Ľudové zvyky, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove možno v stručnosti charakterizovať ako miscelanea, teda zbierku rozličných náučných a populárno náučných textov, zameraných prevažne na oblasť národopisu, zvykoslovia, dialektológie a onomastiky. Zostavovateľ a spiritus movens vydania tejto publikácie Martina Prebudila si ako zjednocujúci moment formálne a obsahovo rozličných textov autorky zvolil prostredie Starej Pazovy, nakoľko všetky zaradené texty reflektujú práve národopisné a jazykové dedičstvo Slovákov zo Starej Pazovy. Zostavovateľ sa neobmedzil iba na samotný výber textov, ich úpravu a prípravu na vydanie, ale ich obohatil a funkčne doplnil aj o bohatý foto materiál.

24,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100880

Mladá generácia, ktorá v tridsiatych rokoch vstúpila do politiky, prirodzene upresňovala svoj status aj v kultúrnospoločenskej sfére. Nastúpila v atmosfére zmeny – ako očakávaný subjekt kultúrnych, spoločenských a politických pohybov. Formovalo ju demokratické československé školstvo a – aspoň formálne – bola odborne pripravená na prevzatie úloh, ktoré diktovala súčasnosť. Disponovala kultúrnym kapitálom, ktorý jej dovoľoval rozvíjať všetky oblasti modernej slovenskej spoločnosti, avšak svoju pozíciu musela často negociovať a upresňovať. Jedným z jej príslušníkov bol mladý Alexander Matuška. Je známe, že zámerne ironizoval, rád hyperbolizoval. Vystupoval z pozície rétora, miestami aj moralizátora, vedome sa prihlásil k figúre „výtržníka“, ktorý „špiní“ do vlastného hniezda. Išlo o gesto, štylizáciu, uplatnenie autorských individuálnych ambícií v podmienkach, ktoré ponúkala doba.

25,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100873

Z obsahu: Bádnické začiatky Ivana Kupca. Z korešpondencie Jána Kvačalu s Ivanom Thurzom. Z mladosti Štefana Janšáka (príspevok k biografii). Doplnky k profilu: Alžbeta Göllnerová-Gwerková v Literárnom archive Slovenskej národnej knižnice.

26,90 *
Versandgewicht: 210 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100769

Monografia Miroslavy Gavurovej prináša geolingvistický pohľad na dialekt ako na materinský jazyk i ako na jedinečný prejav identity. Okrem teoretických východísk, ktoré sledujú nové globálne trendy v skúmaní dialektov, sa v monografii obracia pozornosť na výrazové možnosti dialektu v rozličných jazykových formách: v ľudových nárečových rozprávkach, v náboženských i ľúbostných piesňach v nárečí či v sústave neúradných antroponým vidieckej komunity. Bádateľka tieto prejavy vníma ako jedinečný odraz jazykovej a kultúrnej identity a ich udržanie považuje za prostriedok vytvárania kultúrnej odolnosti komunity. Využíva skúsenosti rodenej hovoriacej v šarišskom nárečí, ktoré sa stalo základným materiálovým východiskom monografie.

21,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000582
Kniha prináša dejiny kreovania realistického sposobu nazerania na svet v slovenskej literatúru. Jej súčastou sú aj medailóny viacerých slovenských autorov tvoriacich v druhej polovici 19. storočia a v prvých rokách 20. storočia.
16,00 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000586
Kniha sa venuje literárnoteoretickým aspektom žánrov príležitostnej poézie, analyzuje ich literárnosmerovú podobu, kompozíciu, osobitne si všíma ich estetickú hodnotu.
7,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4800441

Predložená publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001-2005) zachytáva práce jazykovedcov s vročením 2006-2010 (príp. dodatky k predchádzajúcim vydaným bibliografiám). Pri jej zostavovaní sa čerpalo z fyzických fondov a elektronických zdrojov knižníc, výročných správ vysokoškolských pracovísk aj osobných webových stránok jazykovedcov, spolupracovalo sa s jazykovedcami a vysokoškolskými pracoviskami.

26,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100269

Monografia Dagmar Inštitorisovej Iný dramatik Rudolf Sloboda sa v štyroch hlavných kapitolách zaoberá aj zamlčanou či neznámejšou dramatickou tvorbou Rudolfa Slobodu (1938 1995) na Slovensku a v Českej republike, a to pre divadlo, film, televíziu a rozhlas, vrátane diel, ktoré vznikli i po jeho úmrtí ako rôzne typy adaptácií prozaických diel. 

20,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100561

Love in numbers: Sládkovič´s Marina from the viewpoint of Quantitaive linguistic.

Kniha predstavuje komplexnú štýlometrickú analýzu Maríny, najvýznamnejšieho diela Andreja Sládkoviča (1820 – 1872). Jej hlavným cieľom je prezentovať rôzne lingvoliterárne oblasti (napr. slovné bohatstvo, rým, slovné druhy, syntaktické vlastnosti, naratívnosť/deskriptívnosť a pod.) z pohľadu kvantitatívnej lingvistiky. Monografia, ktorá je výsledkom niekoľkoročnej práce medzinárodného bádateľského tímu, približuje Sládkovičovu básnickú skladbu v novom svetle a vďaka svojej slovensko-anglickej koncepcii môže podnietiť ďalšie podobné analýzy nielen v slovenskom akademickom prostredí.

36,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100508

Projekt TOP 5 sa zameriava na výskum súčasného slovenského umenia s cieľom priniesť informácie o nových podnetných dielach slovenskej poézie a prózy vydaných vo vybranom kalendárnom roku, tentoraz s vročením 2017. Ôsme pokračovanie antológie už píše svoju vlastnú tradíciu a od roku 2012, keď vyšlo prvé vydanie, postupne zmapovalo literárnu tvorbu v rokoch 2010 – 2017.

16,90 *
Artikel-Nr.: 5100507

Vedecká monografia českého slovakistu a bohemistu Lubomíra Machalu je súborom autorových najvýznamnejších štúdií o slovenskej literatúre. Pôvodné literárnokritické state nadobúdajú postupom času presah do literárnej histórie a dokumentujú dobové aj súčasné pohľady na slovenskú prózu „zpoza řeky Moravy“, ako to autor podčiarkuje v podnadpise knihy. Machalove vysoké nároky na literatúru podrobujú prózu kritickému skúmaniu a napomáhajú pochopiť slovenskú prózu v jej svojbytnosti, ako aj v konfrontácii s českou literatúrou. Osobnosť a bádateľovo metodické čítanie bolo vždy vnímané ako produktívny príspevok do diskusie o slovenskej literatúre a tentoraz sa prvý raz podáva sumárne ako syntéza autorových slovakistických statí od druhej polovice 80. rokov minulého storočia po súčasnosť.

23,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100482

Publikácia autora JUDr. Petra Kerecmana, PhD. predstavuje čitateľskej verejnosti právne motívy v diele prozaika Mila Urbana, ale aj súdne konania súvisiace s jeho osobou. Aj napriek tomu, že Milo Urban sám právnikom nebol, téma spravodlivosti a pravdy prestupuje celým jeho dielom. Autor sa nevyhýba ani pôsobeniu Mila Urbana v rokoch 1939-1945 a jeho odsúdeniu v roku 1947. Taktiež reflektuje jeho tvorbu v povojnovom období. Z pohľadu koncipovania knihy i jej celkového vyznenia je významný jej záver obsahujúci rozbor Urbanových spodobnení sveta práva, zároveň i náhľad na zákutia jeho životných peripetií. Publikácia obsahuje bohatú obrazovú prílohu pozostávajúcu z Urbanových fotografií, ale aj z rôzneho spisového materiálu.

 

22,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100460

Antológia slovenskej literárnej kritiky Kritická ročenka 2020 nadväzuje na dve rovnomenné publikácie venované domácej kritike predchádzajúcich rokov (2018 a 2019). Prináša 21 recenzií od 17 autoriek a autorov, sedem z nich publikuje v ročenke prvýkrát. Pri výbere boli uplatnené rovnaké kritériá ako v minulých rokoch. Do antológie sú zaradené pôvodné kritické texty publikované roku 2020 v slovenčine, venované prvým vydaniam slovenskej poézie a prózy, teda knihám, ktoré vyšli v rokoch 2019 a 2020. Súčasťou antológie sú dve bilančné štúdie napísané pre tento projekt editormi Vladimírom Barboríkom a Viliamom Nádaskayom.

13,90 *
Artikel-Nr.: 5100295

Táto monografia je prvým krokom k ďalšiemu výskumu komplexnej a perspektívne interdisciplinárnej povahy. Jej autori odkrývajú hodnoty príležitostnej poézie ako skutočne dôležitého prostriedku literárnej komunikácie. Analytické sondy do tvorby troch významných postáv slovenského literárneho života, Juraja Palkoviča (1769 - 1850), Bohuslava Tablica (1769 - 1832) a Pavla Jozefa Šafárika (1795 - 1861), svedčia o tom, že na prelome 18. a 19. storočia bola príležitostná poézia pevnou súčasťou básnickej produkcie literárne činných osobností a zároveň poskytovala autorom dostatok príležitostí na realizovanie vlastných básnických ambícií i špecifických literárnych zámerov či estetických cieľov. Výber týchto básnikov pritom nie je náhodný, všetci traja sú totiž autormi prvých básnických zbierok svetského charakteru v dejinách slovenskej literatúry.

23,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100133

20. storočia.

Daniel Domorák ponúka čitateľsky zaujímavú monografiu, ktorej dominantami sú dva základné pojmy: pojem existencie a pojem rekonfigurácie. Práca s tým prvým ho vedie k poetike existencie, ktorá je založená na predstave existencie ako samého ľudského životného diania a symbolické imaginovanie tohto pohybu je potom výrazom tohto diania v ricoeurovskej verzii ,bytia ako'. Práca s pojmom rekonfigurácie je výrazom Domorákovej literárnohistorickej ambície nanovo konfigurovať (zoskupiť, usporiadať) obraz slovenskej literatúry sledovaného obdobia. Touto rekonfiguračnou intenciou, ktorá je celkom zreteľne inšpirovaná literárnohistorickým gestom O. Čepana, sa autor zaraďuje k tomu najinšpiratívnejšiemu, čo v ostatných rokoch v oblasti výskumu poetiky slovenskej literatúry u nás vzniklo.'                          prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

20,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100094

V tejto knihe sa zišlo viac ako štyridsať autoriek a autorov, ale mohlo ich byť aj štyristo, čo s vydavateľstvom tak či onak spolupracovali. Je to poklona vydavateľstvo Kalligram a jeho zakladateľovi Lászlóvi Szigetimu.

27,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100034

Zborník, aký sa dnes nevidí, nielen vizuálne, ale aj obsahovo, je zložený z piatich častí: z Personálnej bibliografie M. Bátorovej (52 strán), medzinárodného súboru vedeckých štúdií pod názvom Sila a odvaha skúmať (32 autorov), z umeleckých príspevkov našich aj zahraničných autorov v časti Uvidieť srdcom, z laudácií a spomienkových príhovorov v časti Blízkosť v našom živote a v poslednej časti z dvoch interiew s autorkou, ktorej je zborník dedikovaný v časti Čo sa nechveje, nie je pevné.Vedecké štúdie sú poukazom na súčasné svetové trendy komparatistiky, ktorých je prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. súčasťou, umelecké texty poukazujú na jej osobnosť ako spisovateľky, interview zasa na jej filozofické a životné názory, postoje a princípy. Personálna bibliografia zahŕňa všetky jej publikované diela a produkciu. Tento zborník takto tvorí mnohorakú bázu nielen jedného života autorky, ale a do veľkej miery popisuje literárnu vedu a umenie na Slovensku a v Európe.

31,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100021

Literárnoteoretická monografia je výsledkom teoretickej práce, smerujúcej počas posledného štvrťstoročia od estetiky tvorivosti cez estetiku pulzácie k estetike chvenia. Monografia Od estetiky k poetike chvenia dovršuje tento proces prechodom k poetike chvenia. Publikácia sa opiera o pojmy existenciálnej poetiky textu a udalosti. Do teoretického uvažovania vovádza pojem modálnej semiotiky, ktorá otvára úplne nový teoretický prístup k literárnemu textu a udalosti. Pri charakterizovaní synergických procesov sa opiera publikácia o teoretický koncept Pavla Matejoviča. V zmysle novej poetiky sa publikácia zaoberá nielen poetikou literárnych textov, ale aj poetikou vedenia, religióznou poetikou a poetikou pragmatických textov. Zároveň reflektuje oblasti poetiky obrazu a performancie a zrovnoprávňuje kultúru prezencie s kultúrou reprezentácie.

26,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001412

Matúš Mikšík v monografii venovanej predstaviteľovi skupiny Osamelých bežcov analyzuje jeho zbierky, interpretuje básne a objasňuje princípy jeho poézie. Ivan Laučík (1944 - 2004), básnik zo skupiny Osa­melých bežcov, bol životom a tvorbou nerozlučne spätý s Liptovom. Stredom Laučíkovej poézie je čistota, prepojenie hlasu prírody s hlasom človeka. Básnikove jaskyniarske zostupy či polárne výpravy a horolezecké trasovania sú podobenstvami sebahľadania, ktoré nám umožňujú prejsť za hranicu po­čuteľnosti vnútorného hlasu. Otvárajú metafyzický prechod do duchovných sfér, kde „naše náhlivé cesty obnovujú stopy tých, čo žili v čistej, znejúcej sklovine rána“. Laučíkova pozvánka do prekríženia človeka a krajiny poskytuje priestor na meditáciu o vlastnej identite, nabáda k hľadaniu zmyslu vlast­ného života a neprestáva byť naliehavá. Monografiu tvoria analýzy zbierok, interpretácie básní a opis štyroch princípov autorovej poézie, tieto tri väčšie celky sú navzájom prepojené množstvom odkazov a vytvárajú interpretačnú sieť, nie nepodobnú osamelobežeckej téze o básni sieti.

22,90 *
Versandgewicht: 310 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 251 Ergebnissen