Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 246 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300401

Ondrej Rochotský (1583 – asi 1623) pochádzal z Nemeckej Ľupče. Bol básnikom, dramatikom, odborným spisovateľom, notárom a učiteľom. Podľa množstva zachovaných tlačí patril medzi najproduktívnejších humanistických básnikov, ktorých pôvod sa viaže k Hornému Uhorsku, resp. k územiu dnešného Slovenska, pôsobiacich na prelome 16. a 17. storočia v Čechách a na Morave. Išlo o veľmi zručného a vo veršovaní zbehlého básnika, ktorý tvoril najmä na objednávku svojich mecenášov, pričom za najvýznamnejšieho z nich možno považovať Karla staršieho zo Žerotína. Publikácia sumarizuje Rochotského životopisné údaje, podrobne analyzuje jeho dielo, vzťahy ku slovenskej vlasti i kontakty s českým vzdelaneckým prostredím.

34,90 *
Versandgewicht: 630 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300334

and Comparison in Literary Studies.

Kniha profesorky Márie Bátorovej sa zaoberá súčasnými tendenciami a možnosťami teórií skúmania so zameraním na špecifickú a pomerne nepreskúmanú oblasť alternatívnej, disidentskej tvorby 20. storočia. Autorka navrhuje interdisciplinárny výskum – od centrálnej hermeneutickej analýzy konkrétneho textu k autorskej kategórii a ku kontextom. takto postavená analýza je ukotvená v literárnej vede a smeruje k histórii, sociológii, filozofii a iným možným kontextom. Interpretáciu literárnych diel podľa uvedeného konceptu overujú analýzy konkrétneho textu skúmaného v dobovom kontexte a kontexty rekonštruované na základe archívneho materiálu. takto postavená koncepcia výskumu literárneho diela posúva slovenskú literárnu tvorbu do súradníc svetovej literatúry.

 

29,90 *
Artikel-Nr.: 5300330

16. – 18. storočia.

Publikácia prináša zaujímavé a aj menej známe príležitostné texty. Vďaka vybraným príkladom veľmi dobre ukazuje široký záber príležitostnej tvorby. A aj rôznorodosť uhlov pohľadu, z ktorých na ňu možno nahliadať. Oceňujem usporiadanie textov podľa typologického kľúča: príležitostnosť, ktorá sa týka osoby, vzťahuje sa na miesto, alebo je spojená s udalosťou. Autori si texty nevyberali prvoplánovo. Ak aj čitateľ nadobudne pocit, že niektorý z textov do antológie príležitostnej poézie nepatrí, po jeho opätovnom prečítaní sa prikloní k opačnej mienke. Výber textov veľmi dobre odzrkadľuje variabilitu príležitostnosti a šírku jej záberu.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5300313

Tretí zväzok súborného diela Ľ. Nováka mapuje jeho vedeckú a popularizačnú činnosť v rokoch 1936 – 1967. Príspevky boli pôvodne publikované vo forme časopiseckých a zborníkových statí v rozličných jazykoch a na rozličných miestach. Tematický okruh prác Ľ. Nováka má široký záber od nárečovej problematiky a vývinu spisovného jazyka cez vnútorné dejiny slovenčiny a riešenie hláskoslovných zmien, od fonologickej interpretácie slovenčiny a jej ortoepických noriem, od konfrontačnolingvistických, areálovolingvistických a jazykovotypologických úvah po problematiku organizácie vedeckého života na Slovensku a pod. Úctyhodný je i žánrový okruh prác: od odborných článkov a zásadných štúdií, ktorými utváral novú metalingvistickú paradigmu v modernej slovenskej jazykovede po recenzie, referáty a glosy. S odstupom času opakovane zisťujeme jeho výnimočnú jazykovednú inteligenciu a publikačnú aktivitu. V tomto zväzku nájde čitateľ príspevky ako napr. Základná jednotka gramatického systému a jazyková typologia; L’harmonie vocalique et les alternances consonantiques dans les langues ouralo-altaïques, surtout finno-ougriennes; Notes synchroniques et diachroniques; Spisovná slovenčina a ústava Československej republiky; Spisovná slovenčina a školstvo v ČSR; Tézy k diskusii o reforme slovenského pravopisu; Reforma slovenského pravopisu v duchu Štúrovom; Návrat k štúrovskému pravopisu; Slovenské ô a ä v písme a vo výslovnosti; K diskusii o pravopisnej reforme; Slovenčina s hľadiska sociálneho; Organizačné problémy vedeckého života; Ľudovít Štúr ako jazykovedec. Vydanie súborného jazykovedného diela Ľ. Nováka, priekopníka modernej slovakistiky a slovenskej jazykovedy vôbec, bude mať bezpochyby veľký význam pre lingvistickú, ale aj širšiu verejnosť dnes i v budúcnosti.

39,90 *
Artikel-Nr.: 5300312

Druhý zväzok súborného diela priekopníka modernej slovakistiky a slovenskej jazykovedy otvára popularizačná publikácia Jazykovedné glosy k československej otázke, ktorá naposledy vyšla v roku 1936 (prvé vydanie je z roku 1935). Nasledujú žánrovo rôznorodé texty, publikované v rozličných jazykoch a na rozličných miestach: chronologicky usporiadané vedecké a odborné štúdie, menšie články a diskusné príspevky, úvody, predslovy, recenzie, referáty, popularizačné články, drobnosti, časopisecké bibliografické prehľady, správy a jubilejné články. Texty Ľ. Nováka sú dokladom vnútornej histórie (nielen) slovenskej jazykovedy, dokumentujúc prechod od mladogramatizmu k štrukturalistickej (slovami Ľ. Nováka „štrukturálnej“) jazykovede a jej ukotveniu v slovenskom (a čiastočne českom) vedeckom kontexte. Sú zároveň dokladom o vonkajších dejinách tak slovenskej lingvistiky, ako aj slovenskej vedy vôbec – čitateľ prechádza rozličnými štádiami formovania slovenského vedeckého myslenia a života, pri ktorých výraznou, často zakladateľskou mierou participoval práve Ľ. Novák (emblematická je cesta od Jazykového odboru Matice slovenskej a Učenej spoločnosti Šafaříkovej cez Učenú spoločnosť Šafárikovu (bez ř v mene Šafárik), Slovenskú učenú spoločnosť k Slovenskej akadémii vied a umení). Sú zároveň dokladom vývinu česko-slovenských jazykových, spoločenských, politických a kultúrnych vzťahov. 

39,90 *
Artikel-Nr.: 5300251

Ján Smrek sa popri vydávaní časopisu Elán odhodlal v roku 1941 na ďalší, vo vojnových časoch ekonomicky veľmi odvážny čin – vydávanie kvalitnej knižnej série, ktorú nazval Komorná knižnica. Podarilo sa mu vytvoriť koncept, ktorý prežil nielen vojnu a ustanovenie nového režimu, ale nakoniec aj svojho tvorcu. V slovenskej kultúre zarezonovala tak silno, že našla svojich nasledovateľov a stala sa predmetom záujmu knihomilov i zberateľov. V knihe Moniky Kaprálikovej nájdete informácie o koreňoch Smrekovej lásky k tlačenému slovu, o jeho pôsobení u pražského vydavateľa Mazáča, o vzniku ikonickej série, o zápasoch za jej udržanie v zlomových rokoch 1949 – 1950 aj o jej obnovu v rokoch 1957 – 1967. Pamäť kultúry je úzko spätá s ľuďmi, ktorí sú presvedčení, že kvalitnú literatúru treba tvoriť a vydávať aj v zložitých časoch.

23,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300210

Monografia Stanislavy Sivčovej zapĺňa „biele miesto“ v slovenskej literárnej vede teoretickou a praktickou analýzou prechodnej oblasti literatúry medzi umeleckou a populárnou prózou. Na pozadí slovenského, poľského a anglofónneho výskumu bádateľka diferencuje jednotlivé pojmy ako popkultúra, masová kultúra, gýč, brak, žánrová literatúra či tzv. literatúra stredu a vytvára teoretický podklad pre interpretácie diel, ktoré súčasná kritika reflektuje protirečivo, pretože sa nedajú jednoznačne zaradiť ani do umeleckej, ani populárnej literatúry. Sivčovej konkretizácie diel Denisy Fulmekovej, Michala Hvoreckého, Ondreja Štefánika, Richarda Pupalu, Ivany Gibovej a Tomáša Vargu vychádzajú z detailného poznania žánrových charakteristík, z hodnotenia základných prvkov, ako aj podstatných textových detailov.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300203

V každom z ťažkých alebo problémových okamihov dejín stojí intelektuál, umelec, publicista a vlastne každý aktívny občan pred zásadnými alternatívami: pokračovať vo svojom diele, vo svojej práci aj za cenu represívnych opatrení a ich následkov, alebo sa prispôsobiť vnútenej skutočnosti a totalitným pravidlám hry? Aj samizdat ako vnútená forma komunikácie a sebarealizácie mnohých tvorcov vyhostených totalitnými spoločenstvami na okraj spoločnosti bol odpoveďou na tieto otázky. Samizdatové periodiká na Slovensku poskytovali oficiálne zakázaným autorom významnú možnosť slobodne tvoriť a publikovať. Monografia FENOMÉN SAMIZDAT je pokusom o priblíženie týchto aktivít spolu s ilustračným materiálom získaným z osobných archívov disidentov. Jedná sa o spracovanie samizdatových periodík vychádzajúcich na Slovensku koncom 70. a v 80. rokov. Táto práca sa podrobnejšie zameriava na periodiká a aktivity s nimi úzko spojené a prináša nové fakty o ich vydávaní a realizácii.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901554

(Slovenská národná retrospektívna bibliografia, séria E-špeciálne tlačoviny, Bibliografia tlačí 18. a 19. storočia vydaných a vytlačených na území Slovenska)

27,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901553

(Slovenská národná retrospektívna bibliografia, séria E-špeciálne tlačoviny, Bibliografia tlačí 18. a 19. storočia vydaných a vytlačených na území Slovenska)

17,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900749
26,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201587

Monografia Evy Urbanovej ťaží z osobného zaujatia poetkou Evou Lukou, ktorej podmanivá poézia sa stáva fenoménom posledných rokov. Urbanová komponuje monografiu ako sprievodcu po skutočnom a fikčnom svete Lukinej poézie a v chronologickom poradí sprevádza čitateľov od počiatkov k najnovším knihám poetky. Východiskovou bádateľskou metódou monografie je hermeneutická, semiotická a motivická interpretácia, pomocou ktorej odkrýva skryté významy a súvislosti. Poézia Evy Luky nie je pre Urbanovú vzdialeným predmetom, ale silným estetickým a vedeckým zážitkom a túto pozitívnu väzbu využíva ako hybný element, ktorým sa pred čitateľmi monografie odvíja Urbanovej čitateľský „príbeh“. Atraktivitu knihy zvyšuje séria originálnych autorských ilustrácií, ktoré pre potreby monografie vytvorila poetka Eva Luka.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5201545

Druhý diel knižných statí, doslovov, recenzií a rozhovorov českého slovakistu a bohemistu Lubomíra Machalu dopĺňa vedecké štúdie z prvého zväzku vydaného roku 2021. Pohľady na slovenskú prózu, poéziu a literárnu kultúru „zpoza řeky Moravy“ autor komentuje s veľkým prehľadom a nadhľadom a podáva vzácnu správu o slovenskej literatúre v spojení, ale tiež aj v rozdelení dvoch blízkych kultúr a jazykov.

22,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201298

Obsahom publikácie je rozsiahly výber 490 listov z korešpondencie príslušníkov slovenského nadrealistického hnutia, ktorú autori a zostavovatelia prevzali z verejných a vybraných osobných literárnych archívov. Svojím rozsahom a spracovaním ide o jedinečný vedecký a vydavateľský počin, ktorým sa otvára priestor na podrobné preskúmanie najväčšieho avantgardného hnutia v dejinách Slovenska. V listoch a ich komentároch sa odhaľujú nielen historické a literárne súvislosti, pri čítaní listov sa tiež dostávame do súkromia a zázemia, v ktorom spisovatelia žili, tvorili a pracovali. Vedecký a zážitkový rozmer je podporený farebným rozlíšením priamych textov listov a komentárov, ako aj doplnkovými oddielmi publikácie: obrazovou prílohou, kalendáriom, historickými dokumentmi, slovníkom osôb a publikácií, vďaka ktorým sa aj napriek nadštandardnému rozsahu čitateľ v texte dobre orientuje a získava komplexný prehľad.

 

36,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201297

Projekt TOP 5 sa zameriava na výskum súčasného slovenského umenia s cieľom priniesť informácie o nových podnetných dielach slovenskej poézie a prózy vydaných vo vybranom kalendárnom roku, tentoraz s vročením 2018. Deviate pokračovanie antológie už píše svoju vlastnú tradíciu a od roku 2012, keď vyšlo prvé vydanie, postupne zmapovalo literárnu tvorbu v rokoch 2010 – 2018. Za rok 2018 boli vybraté a analyzované knihy: Dana Podracká Paternoster, Erik Jakub Groch nil, úvod, Lenka Šafranová Post partum, Juraj Briškár Z pohľadu dvoch pohárov mlieka, Mariana Mlynarčíková & Nóra Ružičková ‹abc›, Pavel Vilikovský RAJc je preč, Balla Je mŕtvy, Ivan Medeši Jedenie, Michal Havran Otec bol v strane a Ivana Dobrakovová Matky a kamionisti. Súčasťou projektu sú aj ilustračné fotografie z ocenených diel výtvarnej scény, ktorú v aktuálnom vydaní zastupuje Emília Rigová, víťazka Ceny Oskára Čepana 2018.

16,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000582
Kniha prináša dejiny kreovania realistického sposobu nazerania na svet v slovenskej literatúru. Jej súčastou sú aj medailóny viacerých slovenských autorov tvoriacich v druhej polovici 19. storočia a v prvých rokách 20. storočia.
16,00 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000586
Kniha sa venuje literárnoteoretickým aspektom žánrov príležitostnej poézie, analyzuje ich literárnosmerovú podobu, kompozíciu, osobitne si všíma ich estetickú hodnotu.
7,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4800441

Predložená publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001-2005) zachytáva práce jazykovedcov s vročením 2006-2010 (príp. dodatky k predchádzajúcim vydaným bibliografiám). Pri jej zostavovaní sa čerpalo z fyzických fondov a elektronických zdrojov knižníc, výročných správ vysokoškolských pracovísk aj osobných webových stránok jazykovedcov, spolupracovalo sa s jazykovedcami a vysokoškolskými pracoviskami.

26,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201128

Zborník je výstupom z vedeckého kolokvia, ktoré v novembri 2021 usporiadali Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave a Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre. Publikácia reflektuje v slovenských vedeckých kruhoch intenzívne pociťovanú potrebu novej interpretácie bádateľského odkazu Mikuláša Bakoša (1914 – 1972), literárneho vedca, univerzitného pedagóga, zakladateľa a prvého riaditeľa Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV. Štúdie I. Pospíšila, J. Gbúra, S. Paštekovej, O. Sládka, M. Návratila a D. Teplana dokazujú, že Bakošovo vedecké dielo má aj v súčasnosti významný potenciál pre širšie skúmanie metodologických a spoločensko-historických otázok literárnej vedy na Slovensku i za jeho hranicami a zásadným spôsobom prispelo k novej kvalite slovenského literárnovedného myslenia a recepcie svetových literatúr na Slovensku.

28,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201125

Kniha prezentuje výsledky výskumu príležitostných pamiatok staršej slovenskej literatúry, ktoré tematizujú manželstvo a úlohu manželky v ňom. Sústreďuje sa na spôsob literárneho stvárnenia manželského života a role manželky, ako aj na povahu súvisiacich básnických obrazov. Identifikuje ideové posolstvo vybraných pamiatok, ich literárne a myšlienkové východiská, relevantné poetologické charakteristiky a tiež prostriedky, ktoré sa podieľajú na umeleckej pôsobivosti týchto textov. Sondy do príležitostnej produkcie 16. – 18. storočia naznačujú stabilné znaky a premeny literárneho obrazu manželstva a ideálu manželky, ktoré sa situujú i do širších ideovo-spoločenských súvislostí. Okrem literárnohistorického poznania sa tak otvárajú dvere ďalšiemu interdiciplinárnemu uvažovaniu o manželských vzťahoch a postavení manželky v minulosti. Kniha zároveň ukazuje, že príležitostná tvorba predstavovala plnohodnotnú súčasť dobovej literárnej produkcie po stránke jej literárnoestetických kvalít a tiež myšlienkového bohatstva, ktoré je v nej obsiahnuté.

27,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201085

Afirmáciu kultúrnej zmeny v prvej polovici 20. storočia autori a autorky hodnotia a interpretujú „zdola“, na základe kritérií a postupov, ktoré určujú skúmané texty. Berú do úvahy najmä progresívny vektor slovenskej kultúrnej tradície a všímajú si množstvo odlišných a často aj protirečivých dobových predstáv o pohybe „vpred“. Z viacerých strán sa snažia nazrieť na slovenské modernizácie a uchopiť podoby modernizačného naratívu, pre ktorý často vágne definovaná „zmena“ bola ústredným pojmom s mobilizačným potenciálom. Publikácia Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) ponúka preto súbor čiastkových autorských interpretácií konfrontujúcich sa s tou istou široko koncipovanou otázkou: ako sa projekt modernej kultúry realizoval v slovenských podmienkach? A tiež: z akých umeleckých a ideových zdrojov čerpal? Bol napokon nástup modernosti naviazaný aj na modernizačné projekty, ktoré nielen v slovenskom prostredí vznikli skoršie? Je možné hľadať produktívne inonárodné analógie a vyhnúť sa izolovanému pohľadu na jednotlivé modernizačné gestá?

25,90 *
Versandgewicht: 280 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200993

Monografia predstavuje doteraz najucelenejší pohľad na dielo a život, významného slovenského básnika, prekladateľa, esejistu, žurnalistu, univerzitného profesora a jednej z najvýznamnejších osobnosti slovenského exilu. Karol Strmeň (1921 – 1994) vytvoril pozoruhodne dielo, ktoré bolo na Slovensku do pádu komunizmu prakticky neznáme. Karol Strmeň vyštudoval filozofiu a slovenský jazyk na univerzite v Bratislave. Na začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia naplno prispel k rozmachu slovenskej kultúry. Knižne mu v tom čase vyšli preklady Danteho, R. M. Rilkeho, E. A. Poea a M. Eminesca. V roku 1943 uverejnil svoj básnický debut Výžinok života a v novembri 1944 knižne publikoval báseň Testament, ktorou sa rozlúčil so Slovenskom. V roku 1947 sa usadil v Spojených štátoch amerických, kde sa vypracoval na medzinárodne uznávanú osobnosť ako univerzitný profesor francúzskej literatúry. V exile pokračoval v literárnych aktivitách najmä ako prekladateľ: zostavil jedinečnú antológiu svetovej lyriky Návštevy, knižne vydal o. i. preklady Danteho Pekla, výber z Petrarcovej poézie Vavrín, ale aj vyber z lyriky staročínskeho básnika Tu Fua Stokvetá rieka. Vrcholom jeho básnickej tvorby je zbierka Znamenie Ryby. Kniha sa končí bibliografiou knižných vydaní jeho pôvodného a prekladového diela, súpisom vybraných rukopisných fragmentov z jeho archívnej pozostalosti i výberovou bibliografiou o autorovi.

27,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200658

Publikáciou Ján Pôstényi – kňaz, národovec, publicista nadväzuje mladý historik František Skovajsa na svoje predchádzajúce dielo, vydané v roku 2020 pod názvom Dejiny Spolku svätého Vojtecha v rokoch 1939 – 1945. Zástoj Spolku v cirkevnom, národnom a kultúrnom živote Slovákov.

Svoj výskum autor už dlhšie sústreďuje práve na túto oblasť – na Spolok sv. Vojtecha a významné katolícke osobnosti, ktoré s ním boli späté. Najnovšie prináša ucelenú publikáciu, približujúcu život, dielo a postoje pápežského preláta a dlhoročného správcu Spolku sv. Vojtecha, Jána Postényiho (1891 -1980). Ide o temer zabudnutú, no pritom významnú osobnosť duchovného, národného, kultúrneho a politického života na Slovensku v 20. storočí. Dôležitú rolu zohral aj pri zakladaní a rozvoji orolského hnutia na Slovensku, bol výraznou osobnosťou regionálnych dejín Trnavy či matičného hnutia. Autor predstavuje jeho životopis, redakčnú a publicistickú činnosť, ukážky z tvorby a výber z bibliografie.

23,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200976

Monografia Proti wetrysku predstavuje prvú ucelenú monografiu o poprednom súčasnom autorovi beletrie na Slovensku, Máriusovi Kopcsayovi (1968). Kopcsay vstúpil do slovenskej literatúry v roku 1997 ako postmodernista. Ponúkol provokatívne texty, zamerané na „obyčajnú“, frustrovanú ľudskú bytosť. Kopcsayova próza nadväzuje na takzvanú líniu odporu. Priradil sa tak k skupine slovenských autorov, ktorí sa stavali proti oficiálnej (socialistickej) literatúre vytváraním vlastnej alternatívnej reality. V tomto zmysle sa Kopcsayovo písanie spája so spisovateľmi ako Rudolf Sloboda a Peter Pišťanek. Ironický postoj, humor, poetika grotesky, prvoplánový námet a výrazne štylizovaná autobiografická modalita tvoria Kopcsayovu poetiku. Kniha Tamary Janecovej je členená do troch interpretačných kapitol, venovaných trom aspektom autorovej fikcie: priestor, telo a myseľ. Kopcsayov „antihrdina“ sa stal súčasťou modernej slovenskej prózy.

23,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200900

v konce 20 - nacale 21 VV= Špecifiká identity a tvorby emigrantských spisovatelov zo ZSSR a Ruska na prelome 20. a 21. storočia.

Ruská emigrácia a tri vlny ruskej emigrácie sú pojmy tradične viazané na sovietské obdobie dejín (napokon nielen) ruskej kultúry. S rozpadom Sovietskeho zvazu sa však migračné toky z Ruska a iných postsovietskych republik neoslabily a tvoria samostatný jev známy aj ako štvrtá, ba dokonca piata vlna emigrácie. Spolu so zmenou charakteru emigrácie sa zmenily aj tvorivé stratégie umeleckej zložky novej generácie emigrantov-vicerí z nich sa etablovali na literárnej scéne svojích nových domovov ako americkí, francúzski, nemeckí, rakúski atd´. spisovatelia ruského povodu.

17,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200899

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 250 výročia narodenia Bohuslava Tablica (1769 - 1832) a Juraja Palkoviča (1769 - 1850).

Cielom podujatia bolo zmapovat´najnovšie výsledky výskumu literatúry z obdobia, ktoré se v slovenskej literárnej historiografii zvykne charakterizovat´ako obdobie formovania novodobej slovenskej literatúry.

21,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200671

řečeným v království zemřelých.

Ladislav Bartolomeides (1754–1825) si svojou literárnou tvorbou spätou so širším spektrom vedeckých disciplín – s pedagogikou, etikou, históriou, geografiou, prírodovedou a teológiou – získal uznanie v habsburskom štáte už za svojho života. Jeho beletristickú tvorbu možno dnes prezentovať iba prostredníctvom jediného zachovaného diela Rozmlouvání Jozefa Druhého s Matějem Prvním Korvínus řečeným v království zemřelých (1790), ktoré je realizáciou vyhranenej a jasnej predstavy o smerovaní modernej slovenskej literatúry. Udalosti z uhorských dejín Bartolomeides podáva vo forme štylizovaného rozhovoru, pričom si za vzor berie antický dialóg, Rozhovory mŕtvych satirika Lúkiána zo Samosaty. Preto okrem monografickej štúdie venovanej autorskej osobnosti L. Bartolomeidesa obsahuje knižný titul aj transkribovanú verziu uvedeného diela a jeho preklad do súčasnej slovenčiny.

25,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200400

Monografia je výsledkom serióznej, veľmi poctivej, mnohoročnej práce a významným vydavateľským počinom tak z odborného, ako aj čitateľského hľadiska. Prináša totiž dôležitý vklad do výskumu autorovej tvorby, pretože posúva hranice k novým, doteraz buď nereflektovaným, alebo iba parciálne spracovaným témam a žánrom Kästnerovej tvorby. Pre čitateľov môže otvoriť otázku aktuálnosti recepcie tohto autora a podnietiť k záujmu o preklad jeho neskorej tvorby do slovenčiny.

 Tým by kniha napomohla aj skorigovať zástoj Kästnera v slovenskom recepčnom ukotvení, v ktorom figuruje skôr ako autor detskej literatúry a posunúť ho k spisovateľom literatúry závažných tém pertraktujúcich výzvy doby.                           doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5200367

Príležitostné žánre zostávali v slovenskej literárnej historiografii doposiaľ na pokraji záujmu a takmer bez reflexie, a to i napriek tomu, že v súvekej kultúre plnili významnú funkciu v kultúrnej komunikácii, ktorá súvisela s aktuálnou dobovou politickou a spoločenskou situáciou. A tiež napriek ich výpovednej hodnote smerom k tzv. malým dejinám, teda k udalostiam v životoch rodov, rodín, osobností, alebo vo vzťahu k lokalitám, regiónom, či v súvislosti s inštitúciami. Potenciál príležitostných textov je široký, s presahom do viacerých vedných odborov. V širšom význame slova sa totiž „príležitostnosť” prenáša do udalostí a sviatkov, rituálov, ktorými si komunita pripomína a utvrdzuje to, čo patrí do spoločného priestoru hodnôt a prežívania. Do príležitostných textov sa prenášali kultúrne kódy a modely, ktoré boli podstatné pre napĺňanie predstáv zmysluplného života komunity, pre jej koherentné fungovanie.

25,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200365

kritike.

Kniha romanistky Jany Truhlářovej sa pokúša zasadiť túto problematiku do internacionálneho rámca, poukázať na hlbšie súvislosti literárnych vzťahov, a tým prispieť k obohateniu domáceho pohľadu. Zameriava sa na komplikovanú slovenskú recepciu troch významných francúzskych spisovateľov druhej polovice 19. storočia, Gustava Flauberta (1821 – 1880), Émila Zolu (1840 – 1902) a Guy de Maupassanta (1850 – 1893), ktorí pôsobili na európsky literárny vývin v čase utvárajúcej sa modernej slovenskej literatúry, a tak sa s ich literárnymi názormi a koncepciami domáci literáti a kritici nevyhnutne vyrovnávali. V tomto duchu sa na osi Východ/Západ odohrával aj proces prijímania vzorov a ozrejmovania si vlastnej budúcej orientácie v rámci slovenskej literatúry a kritiky.

26,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 246 Ergebnissen