Ethnografie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 41 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4700172
19,90 *
Versandgewicht: 570 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400648

Kniha představuje etnografii jako komplexní metodologicko-teoretický přístup ke skutečnosti. Na rozdíl od většiny sociálně-vědních metodologií, nepovažuje etnografie problémy, s nimiž se výzkumníci a výzkumnice v terénu setkávají, za překážky, ale naopak za možný zdroj a prostředek poznávání. Nesourodost a mnohoznačnost skutečnosti, její neurčitosti, paradoxy a protiklady tvoří nedílnou součást pole zkoumání a žádají si tvůrčí přístupy k psaní a žánrovým formám reprezentace. Východiskem etnografické práce musí být všestranná otevřenost k experimentování.

18,99 *
Artikel-Nr.: 4000449
Ojedinělá obrazová publikace o lidovém textilu. V knize jsou soustředěny nejtypičtější krojové prvky a užitkový textil ve výtečných fotoreprodukcích předních českých fotografů třicátých let, a to ze 130 obcí a městských krajových oblastí ČR. Text v českém a anglickém jazyce.
36,00 *
Versandgewicht: 1.600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5101242

Druhý díl Krkonošských koled, který již v padesátých letech nemohl vyjít a nikdy nevyšel. Doplněno notovými záznamy a dobovými obrázky. Josef Horák (1883 -1968) Učitel a řídící učitel na školách v Jablonci nad Jizerou, Kruhu u Jilemnice a v Martinicích. Byl zakladatelem a sbormistrem Pěveckého sdružení učitelů krkonošských, zároveň také amatérským regionálním etnografem, především sběratelem lidových koled, osvětovým pracovníkem a spisovatelem. Vydání se dočkaly Krkonošské koledy a Vánoční povídání o koledách z Podkrkonoší a příručka Občanská výchova.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200159

Kniha je příspěvkem do oborové i transdisciplinární diskuze nad podstatou proměn tradiční lidové kultury. Zaměřuje se na procesy, které navzdory řadě nesnází, historických zvratů, politických změn, kulturních a společenských přerodů umožnily projevům tradiční lidové kultury dostat se až na práh třetího tisíciletí. Na příkladu mužského tance odzemku na Valašsku a lidového oděvu na Rožnovsku si všímá proměn, jimiž prošly od konce 19. století. Autorka se snaží důkladněji poznat význam kroje a odzemku při formování lokální a regionální identity, roli nositelů tradice, institucí i osob, které přispívaly a přispívají k poznání i dalšímu uchování a předávání těchto složek kulturního dědictví.

27,90 *
Versandgewicht: 730 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000549
Glass Christmas Treee Ornamennts-Past.Present.Vision. Glas-Christbaumschmuck-Vergangenheit.Gegenwart.Vision. Výpravná publikace o historii výroby skleněných vánočních ozdob. Součástí publikace jsou texty o počátcích zdobení vánočního stromku, konkrétní historická data k výrobě skleněných vánočních ozdob v Čechách s důrazem na regiony Podkrkonoší a Jablonecka, typologii ozdob, o výrobních postupech. Kniha přináší i profily minulých i současných firem a ukázky ze soudobé sklářské výroby.
33,99 *
Versandgewicht: 930 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4403069

Monografie představuje fotografickou tvorbu a dramatické osudy pozůstalosti slavného italského etnografa a malíře (1861 - 1901). Unikátní snímky jihoamerických indiánů představují dokumentární, vědeckohistorické hodnoty i vrchol portrétní umělecké fotografie 19. století. Skleněné negativy byly nalezeny v pozůstalosti A. V. Friče, který je dovezl do Evropy po autorově násilné smrti. Přílohou publikace je CD-ROM s úplnou obrazovou částí knihy.

Guido Boggiani (1861–1902) was an Italian painter, picture drawer, photographer, and ethnologist who in 1887 traveled through the interior of Brazil, Bolivia and Paraguay to document the lives of Indians in the region. Now hailed as a "pioneer of fieldwork"[1] in Italian ethnology, he was ritually killed by natives in 1902. Text in Tschechisch, Engl., Ital., Spanisch und Portug.,  

69,90 *
Versandgewicht: 2.260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000053

Autoři z Pražské skupiny školní etnologie se věnují ppojmu hry, dětské hry, poté dětským skupinovým hrám na sbírce 1600 záznamů od 1. do 9.třídy. Kniha prezentuje sbírku tzv.her tradičních, folklórních, které školní děti reálně hrály v letech 1995-2000. Kniha obsahuje 1 CD s rejstříky pro vyhledávání her ve full-textu sbírky, přístupném na internetu.

29,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4901595

Kniha se zaměřuje na fenomén náboženských poutí na území Moravy a někdejšího rakouského, dnes českého Slezska v období baroka s přesahem do poloviny 19. století. Sleduje zejména literární texty, které v rámci poutí vznikaly. Edičně zpřístupňuje a komentuje 75 vybraných poutních písní z kramářských tisků, kancionálů a poutních příruček. Neomezuje se přitom pouze na proslulá moravská a slezská místa (Křtiny, Svatý Kopeček, Hostýn, Vranov ad.), ale postihuje i ta méně známá (např. Rychnov na Moravě, Prašivá, Jalubí) a představuje také významný fenomén přeshraničních poutí (Mariazell, Čenstochová, Šaštín ad.). Kromě ediční části, komponované podle jednotlivých lokalit, obsahuje kniha úvodní studii, která umísťuje poutní písně do širších kulturněhistorických souvislostí. Bohatá obrazová příloha přináší reprodukce dobových tisků, grafik i současné fotografie poutních míst. Závěrečný katalog registruje celkem 897 písňových textů.

27,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000175

Kniha sleduje antropologický zájem o Balkán – od prvních výzkumů jihoslovanské zádruhy přes poválečná zkoumání urbanizace a kolektivizace až po studium postsocialismu či komunistické nostalgie. Autorka se zaměřuje na to, jaké otázky si antropologové zabývající se Balkánem kladli, jak byl Balkán konstruován v antropologické imaginaci a čím výzkumy na Balkáně přispěly k rozvoji antropologické teorie. Zároveň se snaží odpovědět na otázku, čím se antropologický přístup liší od lokálních badatelských tradic a jak antropologie přispěla k poznání Balkánu. Řada fenoménů a institucí, jež byly popsány na Balkáně, se stala součástí širšího antropologického vědění. Patří mezi ně například transhumantní pastevectví Karakačanů či Vlachů, duchovní příbuzenství (kumstvo) v Srbsku a Bulharsku, krevní msta popsaná na počátku 20. století v severní Albánii a Černé Hoře či koncept cti a studu analyzovaný v oblasti Středomoří.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4800903

pamětníků.

Kniha rozhovorů se zástupci tří generací českých etnografů a folkloristů, kteří reprezentují různé oblasti bádání (pražská a brněnská pobočka Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, univerzitní katedry, muzea a skanzeny). Vzpomínková interview reflektují rozličná témata související s vývojem disciplíny před rokem 1989 (například osobní motivace pro volbu oboru, vzpomínky na dobu studia, každodenní chod akademických, univerzitníchči regionálních institucí, vliv komunistické ideologie, otázka badatelské svobody, vztah k teoriím a metodám apod.). Publikace obsahuje vybrané redigované pasáže z rukopisu pamětí Antonína Robka, které se vztahují k problematice české etnografie a folkloristiky. Součástí je stručný biografický a institucionální slovník.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900338

Untertitel: Reflexe vybraných aspektů lidové zbožnosti ve slovesném folkloru.

32,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801825

Rodák z Velké nad Veličkou, povoláním zvěrolékař, popisuje vše, co zažil při své praxi po celém Horňácku, v Úvodu sám podotýká: „Časem se mnoho mění a mnoho zapomíná a co není zaznamenáno, zaniká.“ Paměti jsou bohaté nejen svými fakty a postřehy, ale také přesným vylíčením dobového koloritu tehdejší společnosti ve všech stránkách jeho života, cenným příspěvkem je i popis chování a jednání, ale především osobité mluvy, muzikálnosti a zdejšího dialektu (z Obsahu: Jak se cestovalo na Horňácku / Hudci / Štědrý večer / Draní peří / Podomní obchodníci a živnostníci / Jarmak ve Velké / Dřevaři / Křesání loukotí / Jak se vybíraly kosy / O velikém ovčáku / Amerikáni / Zvony). Knihu doplňuje téměř 80 fotografií a ilustrací (muzikantů, tradičních zvyků, notových záznamů, nářadí…).

26,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700784

Kniha přibližuje významné hodnoty českého lidového umění a tradic z pohledu běhu času. Sleduje dvě základní linie, průběh lidského života a kalendářního roku. Zároveň odkrývá rozdílnost dvou linií studia lidové kultury, okruh materiálních a duchovních statků. Pro materiální odkazy je to lidový oděv v jeho přímých vazbách na lidský život od narození do smrti, s jeho generačními rozdíly. Pro odkazy duchovní to je okruh lidových zvyků s vazbou na přírodní cyklus jednoho roku, se zastavením u hlavních výročních obyčejů. Spojovacím článkem témat je okruh lidového umění. Dílo doprovází rozsáhlý soubor unikátních fotografií, poznatků a názorů nositelů tradice.

26,90 *
Artikel-Nr.: 4800900

The themes of the book traeted from the field of historical and urban ethnology, folklore and folklorism, study of migrations, and medical anthropology are diverse.

26,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700136

Unikátní sbírku 310 českých lidových písní, zaznamenaných učitelem Václavem Havlem v okolí Českého Dubu v roce 1910, lze z hlediska významu pro poznání severočeského folkloru srovnat s písňovými sběry Josefa Štefana Kubína nebo Pavla Krejčího. Přesto se však za autorova života nedočkala vydání a v kompletním rozsahu vychází poprvé až dnes, doplněná o zasvěcenou studii folkloristy Adama Votruby. Tento neocenitelný pramenný materiál jistě osloví svébytnou poetikou hudby i slova nejen folkloristy a muzikology, ale i laické hudebníky, folklorní soubory a další zájemce o tradice a historii Podještědí, a to tím spíš, že žádná rozsáhlejší sbírka podještědských písní dosud nevyšla.

24,90 *
Versandgewicht: 810 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4602125

Práce vychází z autentických terénních výzkumů z let 1990–1992 u dvou posledních žijících bohyní na Žítkové v Bílých Karpatech, které byly původně zpracovány jako diplomová práce. Další terénní sběry z let 1995–1996 jsou věnovány bohyni I. Gabrhelové. Poslední terénní výzkumy z let 2013-2014 sledují pamětníky, kterým je toto téma blízké především v souvislosti s jejich dětstvím. V teoretické části je rozbor jednotlivých zaříkávání a magických praktik, dále rozbor magického obřadu s ohledem na praktikování homeopatické a kontaktní magie. Závěr práce je věnován logice magického myšlení a sledování styčných bodů se současnými podobami magie u recentních léčitelů.

17,90 *
Artikel-Nr.: 4600139

Untertitel: Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko.

Publikace etnomuzikologa a vysokoškolského profesora Dušana Holého "Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko" je fundovanou analýzou hudebních tradic rodného kraje autora, jinak výtečného interprta lidové písně. I když vznikla jako habilitační spis v r. 1968, neztratila nic na své originalitě dané využitím ve své době novátorských postupů při rozboru dynamiky a rytmu hudeckých skladeb.

22,90 *
Artikel-Nr.: 4501868

Studie zkoumá význam obřadu žehnání matky po porodu v Čechách a na Moravě v období 16.–21. století. Obřad žehnání matky po porodu se zde chápe jednak jako úvod šestinedělky – introductio mulieris post partum, jehož dějiny začínají v liturgii katolické církve ve 12. století a končí druhým vatikánským koncilem, jednak jako forma žehnání matky obnovená v rámci liturgické reformy druhého vatikánského koncilu – modlitba požehnání na závěr křestních obřadů při křtu dítěte a Ordo benedictionis mulieris post partum dle nového Benedikcionálu. Podstatné pro uchopení tématu jsou rovněž lidové zvyky pojící se s porodem a šestinedělím. V závěru se studie zabývá i současným pojetím obřadu a jeho perspektivami z hlediska liturgicko teologického i socio kulturního. Práce se opírá o prameny liturgické – a to jak církve katolické, tak různých reformačních církví, ve stručnosti i církve pravoslavné. Dále čerpá z homiletické literatury – z českých postill, katolických i evangelických autorů zejména 17. a 18. století a z odborné literatury z oblasti liturgiky a etnografie 19. a 20. století.

14,50 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501358

Průvodce nabízí přehlednou orientaci v množství evidovaných rukopisných i tištěných pramenů z území Čech.

55,00 *
Versandgewicht: 3.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700523

Publikace se snaží dějinný vývoj etnologického pracoviště na brněnské univerzitě prezentovat na pozadí obecného vývoj filozofické fakulty a Masarykovy univerzity. Zahrnuje všechny sféry činnosti – pedagogickou, vědecko-výzkumnou i organizátorskou s důrazem na uplynulé desetiletí, které bylo provázeno generační výměnou, ale také novou společenskou situací v České republice a v Evropě. Ta nastolila znovu otázky etnické a regionální identity či multikulturalismu, kde se otevírají pro etnologii nové možnosti výzkumu. Přílohy v publikaci zahrnují v letech 2006–2016 obhájené diplomové práce, řešené vědecko-výzkumné projekty, vydané publikace a přehled studentských exkurzí a studijních cest pedagogů.

22,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500447

Untertitel: Stavební materiál - domová dispozice - slohové ohlasy - dřevěné sakrální stavby

Publikace Vesnická stavební kultura sleduje problematiku tradičního vesnického domu z hlediska stavebního materiálu, domové dispozice, slohových ohlasů a roubených sakrálních objektů. Jejím charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup zahrnující metodické postupy uplatňované architekty, pracovníky památkové péče, historiky a etnology.

29,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501571

Jedinečná a zcela unikátní publikace, první svého druhu v českých zemích, se zabývá úžasnou problematikou – náboženskou výzdobou dřevěného lidového nábytku. Monografie přístupnou formou přibližuje nejširšímu kruhu zájemců tuto nádhernou součást lidového umění. Bohatý obrazový doprovodný materiál zachycuje zcela vyčerpávajícím způsobem exponáty z depozitářů více než 200 muzeí a skanzenů.

Čtenář se v působivě vypravené knize seznámí nejen s historií a technikami výroby lidového dřevěného nábytku, ale i s jednotlivými světci, jejichž zpodobení se na lidovém mobiliáři nachází.

34,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501561

Nová encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních svátků, svázaných buď s liturgickým kalendářem (např. Velikonoce, Vánoce), anebo s důležitými mezníky hospodářského a společenského života našich předků (např. cechovní slavnosti, poutě a posvícení, masopust). Dozvíme se mnoho zajímavých informací o tom, jak jednotlivé svátky historicky vznikaly, jak se časem prolínala církevní liturgie s lidovými zvyky a obyčeji, jaký vliv na jejich vývoj měly posuny kalendáře nebo pohanské tradice. Součástí publikace je také přehled významných světic a světců.

 

24,90 *
Versandgewicht: 920 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401954

První část: dějiny Horňácka, druhá část: národopis a třetí část: umění regionu. Text je doplněn více jak 400 fotografiemi.

34,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401447

Předkládaná publikace je kolektivní prací autorů, kteří se zabývali vztahy zvířat k člověku, jejich úlohou v obřadní kultuře, pověrečnými představami spojenými se zvířaty, zpodobením zvířat ve folkloru, náboženství, způsoby lidového léčení zvířat apod. Některá z témat se věnují zoomorfním motivům v lidovém stavitelství a lidovém umění, zejména ve výšivce a lidové keramice.

12,90 *
Artikel-Nr.: 4401215

Biografický slovník evropské etnologie započal sestavovat prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. (1931–2006) jako výsledek svého celoživotního zaměření na evropskou etnologii. Pociťoval potřebu připravit zvláště studentům, ale i českým badatelům základní příručku, z níž by vyplývalo, na jakých základech obor stojí a kdo se na jeho budování podílel. Toto náročné dílo však nedokončil, a proto se jej ujali pracovníci Ústavu evropské etnologie FF MU a studenti doktorského studia, aby mohlo být po několika letech úsilí předloženo čtenářům. Slovník obsahuje více než 260 hesel se základními životopisnými údaji a charakteristikou významných badatelů 19.–21. století, kteří se podíleli na formování oboru evropské etnologie.

23,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601458

Integrální součástí kulturního dědictví středoevropských národů se staly jevy tradiční lidové kultury. Na Národopisné výstavě českoslovanské (1895) byly položeny základy jevu označeného jako folklorismus, dále rozvíjeného a zapojovaného do společenského a kulturního života. Ve 20. století se v důsledku politického vývoje v Československu přístup k lidové kultuře měnil a česká společnosti k němu zaujímala různé, často ambivalentní postoje. Publikace provádí analýzu různých forem využívání (a zneužívání) lidové kultury od doby konce 19. století po současnost, a to ve sféře folklorní (scénický folklorismus), v oblasti lidové umělecké výroby (svéráz, ULUV) a v souvislosti se stavebními projevy zahrnujícími zejména lidovou architekturu a její ochranu a revitalizaci.

23,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401277

Podtitul: Lidové písně z okolí Prachatic a šumavského Podlesí v zápisech sběratelů 1.a 20. století.

Kniha představuje lidový písňový repertoár českých obyvatel dvojjazyčné podhorské oblasti okolí Prachatic a Šumavského podhůří v zápisech sběratelů 19. a 20. století. Zatímco zdejší německá hudební kultura je známa zejména díky reprezentativní edici Gustava Jungbauera Volkslieder aus dem Böhmerwalde z let 1930–1938, repertoár českých lidových písní dosud nenašel svého vydavatele a až na výjimky zůstal pouze v rukopisech. Přitom zde byly od čtyřicátých let 19. století do sedmdesátých let 20. století shromážděny desítky písňových textů a nápěvů. Jejich výběr se stal základem moderní kritické edice, zamýšlené jako repertoárový sborník pro potřeby školní praxe, hudebních a tanečních souborů, určený i pro širokou veřejnost se zájmem o historii a kulturu Prachaticka a Pošumaví. 

26,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401276

Písňová sbírka libeňského učitele Františka Homolky (1885-1933) představuje základní pramen z oboru městského folkloru v českých zemích.Obsahuje přes tři a půl tisíce záznamů písní a říkadel z různých regionů a lokalit Čech z první třetiny 20. století, je tedy svým rozsahem a časovým rozpětím sběru srovnatelná se sbírkou Erbenovou.
V letech 1904-1929 Homolka sběratelsky pokryl také oblast do té doby zcela opomíjenou - Prahu a její periferie - a zaznamenal zde tradiční repertoár ve stadiu kontaminace pololidovými a městskými folklorními prvky. V tomto období byl završen proces zlidovování společenské a kramářské písně a do lidové zpěvnosti stále výrazněji zasahoval vliv dechové hudby a lidovky.

Druhý svazek komentované kritické edice Lidových písní z Prahy ve sbírce Františka Homolky zahrnuje legendy, balady a kramářskou epiku, koledy, dětské písně a říkadla. Připojená studie obsahuje kapitoly věnované kupletu, říkadlům a hudební analýze písní z Homolkovy pražské sbírky.           

32,00 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 41 Ergebnissen