Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 798 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5200974

Františka Listopada).

Česko-portugalská kolektivní monografie vychází u příležitosti stého výročí narození Františka Listopada. Básník, spisovatel, novinář, pedagog, divadelní a filmový režisér se narodil v Praze jako Jiří Synek. Za války se skrýval a působil v odboji, změnil si jméno na František Listopad. Po událostech února 1948 emigroval do Francie, po dalších deseti letech do Portugalska, kde pod jménem Jorge Listopad zůstal až do konce života. Po Sametové revoluci se ovšem často vracel do České republiky a snažil se působit jako spojovací článek obou kultur a obou jazyků. Jednotlivé články se věnují různým aspektům Listopadovy tvorby divadelní, básnické, esejistické, stejně jako jeho pohnutému životu.

Součástí tištěné verze sborníku je příloha v podobě audio CD, na kterém je devět autorských skladeb českých i zahraničních hudebníků a hudebnic, kteří se inspirovali některým z Listopadových poetických či prozaických textů: Angelo Esmanhotto & Ondrey Zintaer; Chapadla; Chrup; Instinct Primal; Klamm & Pelikán; Kryštof Pátra; MeGTuN; Nac/Hut Report; Willhelm Grasslich.

21,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200856

Osmdesáté výročí Mahenovy smrti se stalo podnětem k uspořádání konference pojmenované Jiří Mahen v množném čísle. Konala se 21. a 22. května 2019 v brněnské Knihovně Jiřího Mahena a zaznělo zde čtrnáct referátů (kapitola editora přibližuje Mahenovy životní osudy, jeho mnohostrannou tvorbu a přátele; M. Krejčí představuje přátelský okruh z Mahenových studentských let; M. Tichý osvětluje dobovou recepci románu Kamarádi svobody ve spojitosti s přijetím románu Z. Háskové Mládí a Stříbrného větru Fráni Šrámka; P. Večeřa analyzuje Mahenovu báseň Pozdrav svobodné vlasti, otištěnou 30. října 1918 v Lidových novinách; V. Valentová zkoumá Mahenovy rané hry a M. Lollok posuzuje inscenaci Mahenova Janošíka v Národním divadle Brno, realizovanou v roce 1918. P. Oslzlý objasňuje souvislosti Mahenovy osobnosti a tvorby s Divadlem Husa na provázku; V. Raška připojuje analýzu vztahu J. Mahena a vyškovského tiskaře F. Obziny; O. Sládek se zaměřuje na vztah autora Díže a J. Mukařovského. J. Kubíček pojednává o Mahenovu.působení ve Spolku veřejných obecních knihovníků; J. Lacina sumarizuje své výpravy do mahenovských krajin a H. Kraflová charakterizuje rozmanité položky Mahenova fondu, ulo-ženého v Moravském zemském muzeu.

18,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200831

Elektronická média přinášejí nové možnosti pro lidskou komunikaci a vedou k podstatným proměnám jejích podob. Publikace se zabývá jazykem a výstavbou internetových textů, jejich rostoucí spontánností a neformálností; oscilací mezi mluveností a psaností, spisovností a nespisovností, mezi veřejným a soukromým; střídáním a míšením jazyků, žánrů a stylů. Jako podstatné vlastnosti internetové komunikace vyzdvihuje hypertextovost, interaktivitu a multimodalitu (užívání emotikonů, obrázků, videí). Pro účastníky této komunikace je charakteristická potřeba sebeprezentace, spojená s kreativitou a hravostí, ale současně i potřeba kontaktu s jinými uživateli. Autoři analyzovali rozsáhlé soubory aktuálních dat (z let 2018–2021) a věnovali pozornost zvláště internetovým filmovým recenzím, online psaným sportovním přenosům, komunikaci institucí na Twitteru, utváření zdvořilostních norem na této síti a vlogům o veřejném dění na YouTube.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5200739

Kniha představuje svět českého tolerančního myšlení na sklonku středověku. Ačkoliv náboženská tolerance fungovala jinak než dnes, už tehdejší myslitelé řešili, co si počít s narůstající náboženskou diverzitou. S Basilejskými kompaktáty se tato otázka stala zásadní i pro české země. Dialogy světoznámého filosofa Mikuláše Kusánského, „prvního“ českého humanisty Jana z Rabštejna, průkopníka knihtisku Mikuláše Konáče z Hodíškova a utrakvistického humanisty Václava Píseckého představují celý konglomerát vlivů, argumentů a idejí, které dovolí čtenáři nahlédnout toleranční myšlení přelomu středověku a novověku a roli literárních dialogů v jeho obhajobě.

19,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200617

Nová kniha historika a archeologa Petra Charváta poodhaluje historické pozadí proslulých vyprávění o nejstarších českých dějinách. Čtivým a poutavým způsobem zasazuje děje českého dávnověku do širších souvislostí, využívá přitom poznatky archeologie, religionistiky a dalších oborů. Pátrání po Krokovi, Libuši, Přemyslovi a dalších legendárních postavách přináší mnohá nečekaná překvapení. Čtenář knihy může sledovat stopy vedoucí do Skandinávie, spolu s Langobardy putovat do Itálie, na Střední Východ či do období řecké a římské antiky. Motivy objevující se ve starých pověstech, jako dívčí válka či silný Bivoj, mají své předobrazy v mnoha kulturách a prostředích. Pozornosti se dostává též tomu, kdo soubor starých pověstí poprvé zachytil v ucelené podobě, svatovítskému děkanovi a prvnímu českému kronikáři Kosmovi.

23,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200624

Publikace má více než dvě stovky stran a přes osm desítek vyobrazení vesměs graficky nápaditě řešených obálek časopisů, sborníků a jiných periodických publikací, která muzea vydávala nebo dosud stále vydávají.

25,90 *
Versandgewicht: 480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200614

Kritická reedice knihy Ignáce Herrmanna.

24,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200608

Monografie se soustředí na zhodnocení tvůrčích výsledků začínajících autorek, jejichž díla v letech 2018 a 2019 upoutala pozornost porot nejsledovanějších českých literárních soutěží (Magnesia Litera, Cena Jiřího Ortena) a vyvolala řadu převážně pozitivních recenzních ohlasů. Koncepčně je rozdělena do tří tematických celků: první představuje přehledový výklad vývojových tendencí a tematických okruhů v próze spisovatelek od devadesátých let 20. století do současnosti; druhá část na vybraných esejistických a kritických článcích demonstruje, jakým způsobem sledovanou femininní ofenzivu reflektují literární kritici a vědci; závěrečná část se zaměřuje na analýzu a interpretaci debutů pěti prozaiček – Anny Cimy, Lucie Faulerové, Pavly Horákové, Terezy Semotamové a Vladimíry Valové – a na zhodnocení toho, do jaké míry dané texty korespondují s představenými tematickými tendencemi (nebo z nich naopak vybočují).

16,90 *
Versandgewicht: 140 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200606

Pedagog a spisovatel Bedřich Karásek (1890–1958) pocházel z učitelské rodiny, jeho otec, pedagog Karel Karásek, byl rodákem z Třeboně, matka, rozená Bicanová, z Týna nad Vltavou. Karel Karásek byl prvním iniciátorem vzniku muzea v Týně nad Vltavou, v roce 1894 zorganizoval v budově Vinařického školy velkolepou národopisnou výstavu. Založit muzeum se mu však nepodařilo, tuto myšlenku realizoval až jeho syn Bedřich.

Bedřich Karásek prolongoval pedagogickou kariéru svého otce, pozvedl ji na vyšší úroveň a zanechal nesmazatelné stopy jak v osobnostech svých žáků, tak na tváři svého rodného města, čímž se zapsal do paměti jeho obyvatel daleko výrazněji, než jeho otec.

26,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200604

Karel Alois Vinařický (1803- 1869) byl český vlastenecký kněz, básník, spisovatel a překladatel, jedna z nejvýznamnějších osobností českého národního obrození a (spolu s Františkem Douchou) spoluzakladatel české literatury pro děti. Účastnil se také debat o reformě českého pravopisu (byl zastáncem progresivních úprav, především se zasazoval o tzv. úpravu skladnou).

24,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200578

Miejsca jako media pamięci w polskiej i czeskiej literaturze Zagłady po roku 1989 to książka, która powstała z potrzeby odpowiedzi na pytanie o to, jak żyje się w przestrzeni geograficznej, w której dokonano ludobójstwa Żydów. Autorka przygląda się literackim reprezentacjom miejsc-świadków Zagłady – domom rodzinnym ocaleńców, nie-miejscom pamięci, ikonicznemu obozowi Auschwitz-Birkenau oraz tzw. przeklętej szerokości geograficznej – aby zadać pytania o doświadczenie obcowania z tymi miejscami i o wpływ tego doświadczenia na postrzeganie przeszłości (ale także teraźniejszości i przyszłości), na samoidentyfikację jednostek, lokalnych społeczności czy wreszcie także całych narodów.

20,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200534

Souborná publikace s názvem Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii vznikla u příležitosti 60. narozenin literárního vědce, teoretika, historika popkultury a publicisty Petra A. Bílka. Její autoři vzešli zejména z členů tří univerzitních pracovišť, na nichž jubilant přednáší a vědecky působí – Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jehož je ředitelem, Ústavu bohemistiky téže univerzity a Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který řídil v letech 2000-2009 a kde působí od roku 1986.

Knihu, kterou uvádí povídka Sylvy Fischerové z literárního života, tvoří především texty odborné či esejistické povahy, jež se rozličným způsobem dotýkají těch oblastí Bílkova odborného zájmu, které lze v mnoha ohledech považovat v domácím prostředí za iniciační. Jde zvláště o poetiku, naratologii a kulturální studia. První oddíl „Literature’s Not Dead!“ se soustředí na témata spojená s oblastí literatury a umění. Druhý oddíl „Tak daleko, tak blízko…“ spojuje téma kulturálních studií, na jejichž institucionalizované univerzitní podobě se P. A. Bílek na Jihočeské univerzitě výrazně podílel. Závěrečný oddíl „P. A. B.“ pak přináší dva texty z pera jubilantových blízkých spolupracovníků a kolegů, v nichž se jejich autoři zaměřují na určitý charakteristický rys Bílkova odborného stylu a postupu a též se pokoušejí o komplexnější uchopení jeho osobnosti.

28,90 *
Versandgewicht: 610 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200502

Člověk prožívá svou viditelnost dvojím způsobem: jako ohrožení a jako nepřirozenost. Obojí podněcuje snahu hledat svou pravou podobu a zároveň se utvářet podle vlastních představ. Spisovatel tu nachází téměř dokonalý prostředek, totiž psaný jazyk. Na počátku tohoto směřování stojí Stendhalovo dílo, jež je považováno za zakladatelský impuls literárního egotismu, tedy směru, pro nějž je charakteristický výhradní zájem autoru o svou osobu. Projevuje se ve dvojím gestu: sebepoznávacím, jemuž může sloužit deník a korespondence, a sebekonstrukčním, jehož výsledkem může být zejména román. Obě gesta se objevují i v díle Jakuba Demla. Tasovský básník a kněz se modifikací vlastní identity, především začleňováním druhých lidí do ní, pokouší vytvořit dojem „věčné všudypřítomnosti“. Její navození má být základem působení na skutečnost. Stejně tak francouzský básník Henri Michaux učiní průzkum sebe sama výhradním zájmem svého života. I pro něj je důležité, že se praktický přístup k jazyku rozvine v jeden z nástrojů přežití. Identita, kterou takto všichni tři autoři vytvářejí, není nikdy hotová, zůstává vždy jen nedokončenou konstrukcí.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5200257

Soubor téměř třiceti studií se pokouší zmapovat vývoj slavistických oborů na jednotlivých pracovištích v České republice po roce 1989. Jednotlivé studie nejčastěji popisují stručný stav oboru po přelomovém roce 1989 a soustřeďují se na vývojové tendence slavistických výzkumů do současnosti. Pozornost je věnována také formování nových univerzitních i neuniverzitních pracovišť, např. na FF Univerzity Palackého, Ostravské univerzitě, Univerzitě Pardubice. Několik studií rozebírá otázku znovuobnovování Slovanského ústavu AV ČR a vývoj jeho oborového směřování v synchronní i diachronní filologické perspektivě.

26,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200457

Literární archiv č. 53 vychází u příležitosti 100. výročí narození Bohumily Grögerové (1921–2014) a Josefa Hiršala (1920–2003). Sborník reflektuje dílo známé autorské dvojice

z nejrůznějších úhlů a poukazuje na málo známé skutečnosti a souvislosti, které jsou pro interpretaci jejich díla zásadní. Jednotlivé příspěvky se věnují jejich prvnímu překladu vydanému na konci 50. let – Šibeničním písním Christiana Morgensterna, společným i rozdílným tvůrčím liniím Josefa Hiršala a Josefa Honyse či vizuální poezii Grögerové a Hiršala v 60. letech. Soustředí se také na jejich tvůrčí spolupráci a lidskou spřízněnost.

Ze samostatného díla Bohumily Grögerové jsou blíže představeny rozhlasové hry, poprvé zde také uveřejňujeme dvě hry z poloviny 70. let: Dokud se nade mnou nezavře voda a Už jenom dýchat… Dalším tématem je recepce textů Hiršala a Grögerové v německojazyčném prostředí, především ve vztahu k teoretickým textům Siegfrieda J. Schmidta, a jejich korespondence se zahraničními autory, zejména mezi Bohumilou Grögerovou a Friederike Mayröckerovou. Mezi odborné příspěvky jsou včleněny reflexe či vzpomínky osobností blízkých oběma autorům.

24,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200421

Kniha přináší tři univerzitní přednášky, jež Jan Mukařovský ve třicátých letech věnoval epice v literatuře. První dvě, „Epika, její podstata a druhy“ a „Román a novela“, na sebe v univerzitní výuce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ve školním roce 1932–1933 navazovaly: Mukařovský se v nich zabývá podstatou a charakteristickými znaky epiky a později také jazykovými, vypravěčskými a kompozičními prostředky typickými pro epické žánry. Těžiště třetí přednášky „Podstata epiky“ leží v pozorování toho, jak se v epice odvíjí zápletka a jak je epický text komponován. Přítomná edice vychází z rukopisných materiálů z Mukařovského pozůstalosti, první dvě přednášky jsou publikovány vůbec poprvé. Vydání doprovází bibliografie a průvodní studie Ondřeje Sládka.

21,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000607

Johann Wolfgang von Goethe je znám jako přední představitel německé literární tradice a novověké evropské kultury vůbec. V německém prostředí už o něm existuje nepřeberné množství literatury, v Čechách však samozřejmost kontaktu s německou kulturou vedla v kombinaci s ostychem před šíří a složitostí děl jejích klíčových tvůrců paradoxně k tomu, že o tvůrcích německého osvícenství či romantismu, tak důležitých i pro české 19. století, dosud většinou nemáme soustavné monografické výklady. O zaplnění této mezery se v návaznosti na další autorovy publikace snaží předložená kniha. Přináší novou a celistvou filosofickou interpretaci Goethova myšlení, filosofických základů a horizontů Goethova díla napříč jeho různorodými oblastmi, od básnických spisů přes teoretické až po ty přírodovědné, a přezkoumává jejich historické i systematické souvislosti. Představuje Goetha v předivu myšlenkových linií nejen osvícenské epochy a jako osobnost, která může být plnohodnotným partnerem i alternativou filosofických konceptů 18. a 19. století.

48,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200265

Katalog rukopisů Kroměřížské zámecké knihovny je třetím svazkem v edici věnované této knihovně, která patří k významným historickým fondům Evropy. Publikace zahrnuje středověké a raně novověké rukopisy 9. – 16. století a její součástí je nejen podrobný kodikologický a uměleckohistorický popis jednotlivých svazků, ale také množství barevných ilustrací. Mezi rukopisy převládají knihy liturgické a teologické, objevují se však i svazky věnované přírodním vědám či lékařství. Mnoho rukopisů je zdobeno iluminacemi.

 

46,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200248

Kniha přináší příspěvky ze 41. ročníku plzeňského mezioborového sympozia, věnovaného manifestacím individualismu v průběhu „dlouhého“ 19. století. Otázky spojené se sebereflexí, sebeprezentací či sebeuskutečněním rezonovaly různým způsobem ve světě mužů a žen z řad měšťanstva, dělnictva i aristokracie. Autoři studií věnují pozornost vyhraněným osobnostem a leckdy složitému hledání a vymezování jejich pozice ve společnosti – vůči ideologickým projektům, uměleckým konvencím apod. Problematika individualismu je v publikaci obsahující obrazovou přílohu nahlížena z perspektivy historie, filozofie, literární historie, hudební vědy, teatrologie a dějin umění.

27,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200223

Sbírku Kniha 20. století tvoří kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní čeští umělci. Jejím těžištěm je česká knižní avantgarda v období mezi dvěma světovými válkami, kdy byly hlavními proudy funkcionalisticky orientované knižní úpravy, konstruktivistická typografie a fotomontáž (Karel Teige, Zdeněk Rossmann, Ladislav Sutnar), jedinečná tvorba Josefa Čapka i knižní úpravy v duchu poetismu a surrealismu (Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Šíma). Časové rozpětí sbírky se postupně rozšířilo i na jejich předchůdce z počátku 20. století, kteří tvořili ve stylu secese, symbolismu, dekadence (Vojtěch Preissig, František Kobliha, Josef Váchal) a později expresionismu a kubismu (Vlastislav Hofman, Jaroslav Benda, Method Kaláb).

27,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200366

Historik Miloslav Szabó vo svojej knihe Kráska a zvrhlík skúma nielen to, ako sa rasizmus prejavuje v textoch takých klasikov, ako je Ľudmila Podjavorinská, Svetozár Hurban Vajanský, František Švantner, Gustav Meyrink či Thomas Mann, ale hľadá aj pôvod týchto stereotypov. Literatúra vždy nielen zobrazovala realitu, ale podvedome ovplyvňovala myslenie a konanie ľudí. Obrazy nenásytných orientálok, úžerníckych židovských krčmárov či cudných panien s bielou tvárou sa tak hlboko vtlačili do našich myslí. Témou skrytého rasizmu vás v knihe Kráska a zvrhlík prevedú postavy literatúry 19. a 20. storočia a bude to vzrušujúca cesta zo slovenských kopaníc, cez nevestince starej Prahy, kanálmi Benátok až do utečeneckého tábora s Rwande. Miloslav Szabó tvrdí, že rasizmus nepramení len zo pseudovedeckých teórií, ale predovšetkým zo strachu z rasového miešania.

25,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200352

In 1926, the communist avant-garde poet Konstantin Biebl (1898–1951) travelled from Czechoslovakia to the Dutch East Indies. In his texts, poetic and often comic, both landlocked Bohemia and the colonized tropical islands are seen disorientingly anew, like “mirrors looking at themselves in each other.” On This Modern Highway, Lost in the Jungle takes the reader on a journey crisscrossing the poet’s life and work, with particular attention to his travel writing and his dreams and memories of travel, as they mirror the book author’s own life experience as a Czech scholar of Indonesia living in island Southeast Asia. Biebl’s poetry and travels are also the book’s point of departure for a broader exploration of the intersections of travel and poetry, the attitudes to colonial/social injustice, and the representation of otherness in Czech literary and visual imagination, beyond Biebl’s times. In its attention to how poetic travel reflects the Czech historical experience in the shadow of imperial nations, the book moves scholarly reflection on literary travel, modernity, and colonialism to a new ground.

34,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200158

17 textů od účastníků již patnáctého konferenčního ročníku ze 6 zemí (Česko, Chorvatsko, Polsko, Rusko, Slovensko, Srbsko) je rozděleno do tří základních oddílů (Jazyk, Literatura, Dějiny a kultura). Jazykově (čeština, chorvatština, polština, ruština, slovenština, srbština) a tematicky různorodé odborné studie postihují různé roviny a projevy vzájemných komplikovaných vztahů mezi Ruskem a slovanským areálem. Publikované příspěvky ukazují, že Rusko působilo na menší národy nejen vojenskou silou a mocenským vlivem, ale i svou kulturou a jazykem, bez nichž si novodobý vývoj slovanských etnik můžeme těžko představit. Východní slovanská říše do společenského a kulturního kontextu vstupovala rovněž ve své mytizované podobě jako prostor, kam ostatní národy opakovaně projektovaly vlastní cíle a plány, a v neposlední řadě se ocitla za vlastními hranicemi i jako početná a aktivní emigrace.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200320

Čtvrtý z plánovaných šesti svazků první kompletní kritické edice korespondence Karla Havlíčka (1821–1856) zahrnuje bezmála dvě stě dopisů z přelomového roku 1848, valnou většinou zpřístupňovaných veřejnosti vůbec poprvé. Období je rámováno Havlíčkovou svatbou s Julií Sýkorovou a narozením dcery Zdenky. Jádrem svazku je ale korespondence redakční: většina otištěných listů přibližuje Havlíčkovy novinářské aktivity, jejich organizování i veřejný ohlas, jim je věnována i úvodní studie. Po uvolnění cenzury a císařském slibu konstituce opouští Karel Havlíček redakci Pražských novin a zakládá opoziční Národní noviny. Po potlačení svatodušních bouří je proti němu vedeno vyšetřování a několik červencových dní je vězněn na Pražském hradě. Právě v té době je zvolen poslancem ústavodárného říšského sněmu, avšak koncem roku se mandátu vzdává, aby se mohl naplno věnovat novinám. Stejně jako předchozí tři díly obsahuje i tento svazek také vysvětlivky, rozsáhlou ediční poznámku, kalendárium Havlíčkova života a díla,

28,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200317

Čtení o Otokaru Fischerovi je chronologickou sbírkou textů reflektujících vědeckou, básnickou, dramatickou a překladatelskou aktivitu Otokara Fischera (1883–1938), význačné osobnosti české kultury první poloviny 20. století. Do antologie byly zahrnuty texty z širokého časového rozpětí takřka osmdesáti let (1905–1983). Fischerovo působení je dále dokumentováno recepcí – namnoze kritickou – jeho básnické a dramatické tvorby a meziválečnými ohlasy jeho překladatelského (mj. Johann Wolfgang Goethe) a literárněvědného působení (Heinrich Heine). Zásadní cézuru představuje rok Fischerova skonu. Při této příležitosti, v době již bezprostřední vnitropolitické krize, byl jeho umělecký i vědecký odkaz chápán jako zásadní přínos k důkladnějšímu a angažovanému promýšlení česko-německé kulturní výměny i jako jeden z nejosobitějších příspěvků české slovesné kultury kultuře celoevropské, ba světové.

20,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200026

Kniha konfrontuje úvahy o díle Franze Kafky od třinácti autorek a autorů z šesti zemí a tří kontinentů. Kafkovo dílo je zde zkoumáno z perspektivy různých filozofických oborů: ontologie, epistemologie, filozofie jazyka, etiky, politické filozofie, filozofie literatury a estetiky. Formální a metodologická rozmanitost příspěvků je stejně bohatá: zahrnuje detailní interpretace vybraných Kafkových textů, analýzy charakteristických rysů rozpoznatelných napříč Kafkovým dílem, srovnání Kafky s jinými autory, diskuse s vlivnými kafkovskými interprety či úvahy o problému kafkovských adaptací. Texty jsou tematicky rozděleny do tří kapitol: Struktura světa a hranice poznání, Společenská realita a prostor morálního hodnocení a Fikční světy a způsoby vyprávění. Text in Engl.

 

25,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200306

Představení osobnosti, díla a vlivu Jaroslava Foglara se neomezuje na historickou životopisnou črtu, ale usiluje mj. na základě empirického šetření (n = 1174) o ucelené odborné zpracování poměrně složitého sociálního jevu. Dosvědčení vlivu obvykle v dětství získané čtenářské zkušenosti na celý budoucí život, stejně jako zájem několika vědních oborů (komiksová studia, literární věda, religionistika, pedagogika) o specifické metody skautského vychovatele, spisovatele chlapecké literatury a redaktora několika dětských časopisů je tak prvním knižním počinem přesahujícím teoretické úvahy a hypotézy směrem k evidenci založené na dotazování čtenářů a příznivců Foglarových textů.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5200292

Kniha komplexně a fundovaně představuje jednu z nejvýraznějších kulturních událostí třicátých a čtyřicátých let 20. století – anketu o „nejzajímavější knihu“ pořádanou pravidelně v letech 1928–1941 a 1946–1949 deníkem Lidové noviny. Každoročně v ní odpovídali reprezentanti mnoha nejrůznějších oborů (politici, spisovatelé, divadelní a filmoví herci, majitelé významných podniků, veřejní činitelé, vědci, profesoři atd.); před očima tak vyvstává obraz intelektuálního života v Československu. Publikaci uvádí literárněhistorická studie Lukáše Holečka, která zasazuje anketu do širšího dobového kontextu, shrnuje její historii, skladbu respondentů, reflektuje její proměny v čase a všímá si významných kritických ohlasů s ohledem na kulturně-politické souvislosti. Edici anketních odpovědí z let 1928–1947 doprovázejí stručné přehledy k jednotlivým ročníkům, bibliografie a kompletní jmenné rejstříky anket z let 1928–1941 a 1946–1949.

38,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200290

Kniha Polynésie završuje vydání literární pozůstalosti českého překladatele Václava Černého. Svazek Havaj: historie, mýty, poezie vyšel v roce 2019, svazek Maoři: společnost, kultura a jazyk o rok později. Václav Černý se věnoval především překladům z gruzínštiny, ale mnoho času věnoval také studiu polynéských jazyků a tradiční lidové slovesnosti na polynéských ostrovech. Většina jeho prací však zůstala jen v rukopisech. Publikace Polynésie nabízí nejen Černým sestavené slovníky (samojský, melanéského tok pisinu, slovník ostrovů Niue a Rapa Nui), ale také kratší texty, jako jsou například přísloví ze souostroví Samoa. Publikace je doplněna o kapitoly věnované tetování, jazykům, kulturám a společnostem Polynésie. Třetím svazkem se tedy uzavírá vydání té části Černého literární pozůstalosti, která se věnuje kulturám, společnostem a jazykům Oceánie.

31,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200007

Jak se české divadlo vyrovnávalo s dílem jednoho z největších divadelníků 20. století, Bertolta Brechta?

Básník, dramatik, režisér, zakladatel divadla Berliner Ensemble významně ovlivnil – a ovlivňuje stále – moderní tvář nejen evropské divadelní scény. První svazek dvoudílné monografie Problém Brecht nese podtitul U nás a zahrnuje různé pohledy na to, jak a čím Brecht provokoval české divadlo.

 Obsah monografie: Brecht a česká divadelní poetika /Jan Císař/ – Brechtova Berlínská dramaturgie /Jaroslav Vostrý/ – Můj Brecht /Miloš Štědroň/ – Brechtovská dramatika v Mahenově činohře v období tzv. politického divadla /Klára Hanáková/ – Svatba (a další...) /Petr Oslzlý/ – Jak jsme brechtovali ve Zlíně /Miroslav Plešák/ – Brechtovská divadelní poetika /Alois Hajda.

22,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 798 Ergebnissen