Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 848 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300464

Knižní studie představuje báseň Podkoní a žák v kontextu literárního pole pozdního středověku. Autor báseň srovnává s ostatními dialogickými skladbami z konce 14. století, s poezií z doby husitských válek a s básněmi o smrti. Představuje staročeské dialogické básně z pohledu výzkumu středověké literární recepce (rukopisného kontextu a tiskařských publikačních portfolií) a literárněhistorické antropologie, přičemž dochované texty ukazuje v jejich vzájemných vztazích a pravděpodobných dobových funkcích a účincích. Pozornost věnuje nejprve básním tzv. Smilovy školy – autor popisuje zejména náboženské a sebereflexivní těžiště Nové rady a sleduje vztah lyriky a toxicity ve Sváru vody s vínem. Analyzuje také spory duše s tělem a Rozmlouvání člověka se Smrtí. V básních Hádání Prahy s Kutnou Horou a Václav, Havel a Tábor upozorňuje na rysy, jež je spojují se staršími básněmi, ale i na jejich útěšný a k sobě obrácený rozměr. V závěrečném výkladu Podkoního a žáka je toto srovnání využito k zodpovězení otázky funkcí a smyslu této básně. Autor snáší argumenty pro návrh čtení, jež vrací do hospodské hádky hlas, který v básni nezaznívá.

18,90 *
Artikel-Nr.: 5300411

Obsahem knihy jsou rozhovory s personami spojenými na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století s věhlasným nakladatelstvím Růže. Patřili k nim spisovatel a básník Věroslav Mertl, historik Robert Sak, výtvarník Jiří Müller, knihovník Jan Mareš, filmový historik Boris Jachnin, literární historik Jaroslav Med nebo typograf Jan Solpera, autor loga Růže. Zlaté období Růže provázely sešitové řady Česká četba a Statečná srdce, rychle zastavený časopis Arch, vydávání děl Bohuslava Reynka, Jaroslava Durycha, Adalberta Stiftera, Zdeňka Kalisty a dalších renomovaných autorů.

26,90 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300346

Tématem 42. ročníku plzeňského sympozia jsou díla, která podstatně změnila domácí politickou, sociální i kulturní situaci, ať už tím, že byla přeložena z jazyku originálu nebo bez přiznání začala být interpretována a popírána jinými díly, ve snaze dosáhnout v české společnosti změny.Svazek zpracovává dané téma mezioborově a přináší 23 studií z oborů dějiny a teorie literatury, dějin a teorie umění, filozofie, estetika, muzikologie, historie a historická sociologie.

26,90 *
Versandgewicht: 430 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300318

Článková bibliografie představuje časopis Dialog, který vycházel ve dvou etapách: od dubna 1966 do srpna 1969, kdy bylo vydávání časopisu zastaveno, a v letech 1990–1992, kdy (v letech 1990–1991) periodikum vycházelo pod názvem Severočeský Dialog. Časopis byl od začátku spojen se specifickým regionem severních Čech, resp. s (někdejším) Severočeským krajem. Vedle problematiky devastace životního prostředí, jež výrazně pronikla do obou etap časopisu, byl v oblasti kultury, literatury a umění Dialog v šedesátých letech zaměřen především na reflexi (soudobých) experimentálních tendencí, v devadesátých letech se jeho pozornost obrátila spíše k regionálním tématům a historickým souvislostem. Do širšího kontextu časopis Dialog zasazuje úvodní studie Jakuba Flanderky, která shrnuje počátky a proměny redakce časopisu a způsob, jakým zde byly reflektovány nejrůznější umělecké projevy.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5300282

Antologie představuje rozličné perspektivy, z jejichž hlediska bylo Klímovo dílo v letech 1904–1967 vnímáno a interpretováno. Je rozčleněna chronologicky (s výjimkou textu J. Floriana) do čtyř oddílů: první z nich zpřítomňuje v co možná největší úplnosti skromné ohlasy, které vyvolala autorova prvotina (dopis O. Březiny A. Pammrové, interpretační a propagační texty E. Chalupného, J. Kodíčka a J. Bláhy, odmítavý posudek J. Floriana). Z recenzí Traktátů a Diktátů, jimž je věnován druhý oddíl, jsou zastoupeny texty různě filozoficky a esteticky orientovaných kritiků a myslitelů (J. Vodák, F. X. Šalda, F. Pelikán, B. Vlček, M. Srb, G. Zába, K. Vorovka, V. Hoppe). Třetí část antologie prezentuje rozmanité způsoby psaní o Klímovi po jeho smrti v roce 1928 až do roku 1948. Proměny autorova obrazu, který byl postupně obohacován o nové rysy díky posmrtně vydaným beletristickým dílům, dopisům i deníkovým záznamům, lze sledovat v textech bilančního charakteru i v bezprostředních reakcích na vydaná díla (R. Procházka, Ž. Vodseďálek, J. Vodák, P. Eisner, J. Münzer, J. L. Fischer, R. Černý, J. Hora, F. Götz, K. Sezima, J. Kabeš, K. Bednář, M. Novotný, K. Bodlák). Závěrečný oddíl obsahuje stěžejní interpretace z šedesátých let, jejichž autoři (J. Němec, J. Patočka, J. Zumr) se pokusili o nové uchopení Klímova díla či o jeho kritické přehodnocení a zároveň se podíleli na vzkříšení jeho odkazu po bezmála dvaceti letech umlčování komunistickou cenzurou.

19,90 *
Artikel-Nr.: 5300276

Básník a esejista Ivan Diviš a básník, literární vědec-germanista, filosof, esejista a překladatel Rio Preisner se přáteli stali v exilu v letech 1969–1989. Diviš žil v Německu, Preisner ve Spojených státech. Jejich vztah byl vřelý a vzájemně obdivný. Diviš ctil Preisnerovu vzdělanost a odbornou erudici, Preisner obdivoval Divišovu básnickou eruptivnost. Oba dva byli k sobě puzeni, ač jejich myšlenky byly často protikladné. Polemizovali spolu, přeli se. Rozhodli se psát si dlouhé dopisy, o nichž věděli, že nemají charakter jen osobní, ale že je píší jako dílo literární. Nejen pro danou chvíli, ale „pro věčnost“. Po roce 1989 oba dva usilovali o knižní vydání této své korespondence. Vznikl svazek mimořádného rozsahu a literární ceny. Zatímco Divišovy dopisy nesou všechny rysy básnického bouřliváctví, Preisnerovy listy jsou plnohodnotnou esejistikou, pojednávající témata historická, teologická, literární, filosofická a politologická. Knihu edičně připravil editor Jan Rubeš. Vychází doplněna jeho předmluvou.

34,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300260

Publikace Petra Koury Vladislav Vančura a nacismus, to jsou hluboké protiklady se věnuje osobnosti známého českého spisovatele ze dvou perspektiv.

V první části autor popisuje, jakým způsobem se Vančura zapojil do protinacistického odboje, co všechno v odboji dělal, jaké byly důvody jeho zatčení gestapem v květnu 1942 a proč byl pak po útoku na Reinharda Heydricha vybrán k popravě. Autor zde na základě analýzy a interpretace dostupných pramenů konstruuje Vančurův příběh se známým tragickým koncem.

Ve druhé části, která na shora zmíněné aktivity spisovatele navazuje, se pak Koura věnuje Vančurovi jako literární a vůbec kulturní osobnosti a popisuje jeho tzv. druhý život, tedy jak byl Vančura po své smrti připomínán a oslavován, jak byl komunistickým režimem využíván k budování kultu „protifašistických bojovníků“, ale také jak byl i záměrně upozaďován na úkor komunistické ikony Julia Fučíka.

Kourův literárněhistorický text má ambici představit spisovatele, básníka a filmaře Vladislava Vančuru nejen jako umělce, ale i jako občansky angažovaného člověka, oběť nacismu a posléze i postavu zneužívanou komunistickým režimem. Jde o zásadní příspěvek k Vančurově biografii.

24,90 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300258

Publikace etnoložky Anny Veliké je věnována dějinám bádání o lidové pohádce ve středoevropském prostoru. Po teoretické stránce vychází text z problematiky žánru evropské lidové pohádky, jeho definice a znaků. Představuje hlavní osobnosti pohádkoslovného bádání a jejich sběratelskou a publikační činnost, která je i dnes důležitým zdrojem pro poznání zmíněného žánru. Stejně tak ale poukazuje na funkci pohádky v životě člověka až do současnosti.

21,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300246

Kolektivní monografie s názvem Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století byl inspirován 130. výročím Vančurova narození (23. června 2021) a 80. výročím jeho smrti (1. června 1942). Editor Jiří Poláček oslovil badatele z různých oborů od literární vědy přes lingvistiku až po divadelní vědu s výzvou zamyslet se a přehodnotit literární a obecný kulturní odkaz této významné osobnosti. Knižní svazek výzkumného týmu z šesti českých univerzit je pokusem reflektovat Vančurovo dílo z pohledu současného stavu poznání literární vědy a širších souvislostí 20. století.  Obraz Vladislava Vančury v kontextu minulého století vychází z 15 textů 15 autorů, uspořádaných do čtyř tematických bloků.  

26,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300234

Petr Hora (1958-2012) byl vysokoškolský pedagog, literární historik a editor. Zajímal se především o českou literaturu „dlouhého“ 19. století (Karel Havlíček Borovský, Svatopluk Čech, Zikmund Winter, Karel Dostál-Lutinov ad.) a křesťanskou linii české literatury a kritiky (zejména první poloviny) 20. století (Jaroslav Durych, Jan Čep, Karel Schulz, Alois Musil, Timotheus Vodička ad.). Nelze však opomenout také pozornost, kterou věnoval například dílu Karla Poláčka. Byl autorem několika desítek odborných studií, z nichž řada byla věnována osobnosti a dílu Jaroslava Durycha, např. „Motivické souvislosti dvou Durychových valdštejnských próz“ (1991), „Idea svatovojtěšská v díle Jaroslava Durycha“ (1997), „Polemika, k níž nedošlo: Karel Schulz vs. Jaroslav Durych“ (2000).

23,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300232

Obsah: Umění knihtisku a kralická tiskárna. Tištěná kniha na Moravě v čase renesance a reformace. Památky v Kralicích spojené s jednotou bratrskou a jejím historickým odkazem.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300196

Monografia reflektuje špecifickú líniu literárnej moderny, ktorej centrom sa stáva rozporuplné bytie moderného subjektu, pociťujúceho určitý deficit. O tom, že problematika existencie v ohrození je večne živou témou, vypovedá jej opätovné umelecké sprítomňovanie najmä v momentoch, keď všeobecná nespokojnosť a nedôvera v akékoľvek spoločenské štruktúry vedie k prehodnocovaniu hodnôt, destabilizácii a následne k fragmentarizácii spoločnosti.

29,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300185

Antologie je chronologicky komponovaným souborem textů reflektujících literární dráhu Ivana Olbrachta, záběrem se omezuje na léta 1913–1962. Kniha umožňuje Olbrachtovo dílo nahlédnout v postupné celistvosti a zároveň nejednoznačnosti, utvářené právě i časností a mnohostí zastoupených kritických perspektiv. Její úvodní oddíl soustředí texty reprezentující podoby kritické konkretizace čtyř prvních knih Olbrachtových: povídkového souboru O zlých samotářích, prózy Žalář nejtemnější, předválečné aktovky Pátý akt a románu O podivném přátelství herce Jesenia. Oddíl druhý umožňuje nahlédnout diskuse, ba rozepře nad Olbrachtovými vystoupeními, spjatými s jeho fascinací ruským příkladem a službou komunistické perspektivě – ať už šlo o reflexe jeho Obrazů ze soudobého Ruska či – několik let nato – o konfrontace s knižním souborem Devíti veselých povídek z Rakouska a republiky a prózou Anna proletářku. Oddíl Mříže, hory sleduje nejprve odezvu prózy Zamřížované zrcadlo, následně pak rozpravu provázející trojici knih s podkarpatským podnětem; co do geografického zázemí se k této sérii de facto přimykají i dva texty utvářející oddíl Golet. Závěrečná část antologie – nazvaná Ztracen a nalézán v říši budovaného socialismu – v příkladech představuje způsoby traktování Olbrachtova zjevu v poválečných podmínkách; završuje ji triptych textů J. Opelíka, M. Jungmanna a J. Honzíka z počátku šedesátých let, takto dokladů snahy o oživující četbu a pojetí jeho díla.

20,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300184

Knižní vydání prvních pěti čísel legendárního undergroundového časopisu Vokno, které vyšly mezi lety 1979-1981. Kompletní revidované texty doplňují úvodní komentáře, závěrečná studie a jmenný rejstřík, ale také část faksimilí zabaveného čísla šestého. Původní obsah a řazení příspěvků včetně ilustrací jsou zachovány. Jde o první ze tří připravovaných svazků, v nichž postupně vyjde všech patnáct samizdatových čísel Vokna.

Jestliže je pro všechny nezávislé kultury typická určitá nedůvěra, s níž dávají přednost vyjádření skrze "self-management“, pro časopis Vokno to platí dvojnásobně. Nejen proto, že se v období totality stal centrem československé nezávislé kultury a tudíž i synonymem politického odporu, ale také proto, že nemohl jinak, než se zaměřit na svou vlastní soběstačnost a autodidaktický přístup.

Časopis Vokno vystavěl hraniční území mezi totalitní mocí a svobodnou kreativitou: Stal se symbolem hledání nezávislého vyjádření a v době marxistického mediálního blafování vyvinul sobě vlastní kreativní autonomii. Vokno vytvořilo rovněž intelektuální zázemí pro všechny jedince, kteří byli v antagonistickém vztahu s normalizační politikou. Historický přínos časopisu je tedy právě v tom, že se v období naprostého ukřižování svobodné kreativity dokázal vzepřít omezenému pokrytectví a poskytl prostor pro informace, jež jinde nebylo možné publikovat ani číst. Neodmyslitelně se tak řadí mezi ty zdroje nezávislé kultury, které se staly jednak „generátorem“ nových myšlenek a na straně druhé i jejím efektem.

Knižním komentovaným vydáním prvních pěti čísel časopisu, na něž budou navazovat i další dva svazky, si můžeme připomenout strategie přežití z této doby, zároveň však získáme možnost, jak historicky nahlížet na regionální i světové hudební trendy, výtvarné umění, nebo na postoje některých intelektuálů.

54,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300183

Katolicky orientovaný vydavatel, překladatel a myslitel Josef Florian (1873-1941) vydával ve Staré Říši jak hodnotnou beletrii, tak především teologickou a filosofickou literaturu, původní i překladovou (za mnohé například Léon Bloy, Jaroslav Durych, Jan Zahradníček, Romano Guardini). Kolem svého vydavatelství soustředil okruh spolupracovníků z řad předních představitelů české kultury té doby (Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Josef Vašica a mnozí jiní).

V rámci své rozsáhlé korespondence si mezi lety 1933 a 1938 dopisoval též s polonistou a spisovatelem Jaroslavem Janouchem (1903-1970). Jejich dopisy se týkají především překladů a vydání polských autorů počínaje Cyprianem Norwidem, časem se posouvají i do osobnější roviny. Jejich výměna ustala s okupací Československa a souvisejícími překážkami nakladatelskými, aniž se však přerušily kontakty Jaroslava Janoucha se Starou Říší. V nakladatelství Vyšehrad pečoval o vydávání dětské literatury, přičemž se jako ilustrátoři uplatňovali Florianův syn Michael Florian a zeť Otto Stritzko, komunikace s Florianem pokračovala skrze ně a Viléma Opatrného, dochovaná korespondence pak zahrnuje ještě dopisy a lístky od lidí z Florianova okolí do roku 1942.

21,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300145

V této edici se čtenář setká s dosud knižně neuveřejněnými dokumenty z let 1929–1943, které se mnohdy dotýkají existenciálních zdrojů autorovy „sestry úzkosti“ i pramenů jeho náboženské zkušenosti. Deníky, zápisníky, zápisky, přednášky a esejistické texty mají společného jmenovatele: úsilí o duchovní sebe-výchovu, jež se děje skrze psaní. Čepovy deníkové zápisy tak čtenáři postupně vyjevují jeho vztah k ženám, tvůrčí reflexe i prohlubující se skepsi ke společenskému a kulturnímu vývoji národa. Pracovní zápisky z let 1929, 1931 a 1943 nám dovolují sledovat tvůrčí dílnu autora i jeho pomyslnou knihovnu. V proměnách esejistického stylu se odhaluje zrození Čepova křesťanského personalismu, jehož podoba se utvářela v ustavičném sváru s durychovským a florianovským dědictvím, které určovalo zejména raný styl autorových přednášek.

Prameny, uveřejněné v této edici, zaplňují prázdné místo zejména v Čepově okupačním období, v němž se pomalu uzavírala jeho beletristická tvorba a otevírala nová cesta duchovních meditací, které se plně prosadily hned poté, co byl autor nucen v létě roku 1948 odejít do exilu.

26,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300141

Emigrační vlna z let 1968–1969 byla velmi početná; neskončila ani ve chvíli, kdy normalizační režim na podzim 1969 definitivně uzavřel hranice. Po roce 1968 do exilu ve velkém počtu odešly osobnosti vskutku významné a mnohým co zůstali doma, byla v Praze upřena možnost jakékoli publicity. Autorské zázemí případných nově založených exilových nakladatelství bylo poměrně velké, toto je část příběhu dvou největších v příspěvcích Michala Přibáně: OKAMŽIKY ZRODU, Eduarda Burgeta: Z PROVODÍNA AŽ DO KOLÍNA NAD RÝNEM. JIŘÍ HOCHMAN, PRVNÍ AUTOR NAKLADATELSTVÍ INDEX, Veroniky a Václava Krištofových: OBÁLKOVÁ GALERIE SIXTY-EIGHT PUBLISHERS, Petra Šámala: LUDVÍK VACULÍK MEZI EVROPOU A KANADOU. K PERIODIZACI EXILOVÝCH NAKLADATELSKÝCH AKTIVIT, Ondřeje Sládka: ČESKÁ LITERÁRNÍ VĚDA V SIXTY-EIGHT PUBLISHERS, Michala Schonberga: PROČ NEVYŠEL STÍN SVOBODY. PŘÍBĚH NENAPSANÉ KNIHY JIŘÍHO VOSKOVCE, Joanny Czaplińske: SPISOVATEL HLEDÁ IDENTITU ANEB HLEDÁNÍ SEME SAMA V NEPŘIROZENÝCH PODMÍNKÁCH, Zuzany Říhové: „JINAK NEŽ JÁ ŽIJÍ MODERNÍ AUTOŘI.“ ZKUŠENOST EXILU MILADY SOUČKOVÉ, Vladimíra Novotného: K EXILOVÝM PRÓZÁM JANA BENEŠE, atd.

20,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300118

Existence středověké obecní knihovny Starého Města pražského byla doposud známa díky odkazům, které učinila vdova Kateřina řečená Velislavova roku 1431 a měšťan Šimona od Bílého lva roku 1433, a zásluhou vlastnických poznámek v několika rukopisech Národní knihovny ČR. Analýzou provenienčních záznamů jejích kodexů bylo možné informace o rozsahu staroměstské knihovny významně rozšířit – kromě vlastnických poznámek její knihy označovala typická signatura a alespoň jeden z těchto provenienčních znaků je dnes dochován v 35 rukopisech. Podle dochovaných signatur je přitom možné její rozsah při osignování odhadnout na nejméně 300 svazků. Staroměstská knihovna nejspíše vznikla ve 20. letech 15. století a jejím hlavním zdrojem byly knižní sbírky pražských klášterů a univerzitních kolejí, které byly v té době zničeny nebo poškozeny. Zanikla patrně v průběhu poslední třetiny 15. století a její rukopisy se přesunuly zpět do knihoven univerzitních kolejí.

Publikace kromě detailního rozboru obsahu dochované části staroměstské knihovny zasazuje její dějiny do českého kontextu, kde jsou středověké obecní knihovny nepochybně dále doloženy ve Znojmě a Lounech, a srovnává ji i s prostředím v říši. Součástí knihy je dále podrobný kodikologický popis rukopisů, které byly ze staroměstské knihovny zatím identifikovány.

40,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300022

Kniha Neviditelný člověk představuje Pavla Hozu po jeho knize historické (Slověnice. Dějinný příběh malé obce na Podblanicku) a prozaické (Uloupená duše) tentokrát jako esejistu, který jde v těch nejlepších stopách české literární esejistiky dvacátého století. Své eseje psal mnoho měsíců pro rozhlasovou stanici Vltava. Témata jeho esejů jsou vždy konkrétní, ale směřují k obecnému. Jsou to – česká krajina, historie a současnost, etická dilemata, rychlost dnešní doby, lidská odpovědnost. Pro Hozu je důležitý jazyk, kterým své eseje píše – esej je pro něj maximálně vycizelovaným slovesným útvarem. Eseje ve svazku doplňují portréty českých básníků, kteří jsou Hozovi autorsky i lidsky blízcí a kteří jsou spjati s literární Cenou Františka Hrubína. Pavel Hoza žije v Benešově kde pracuje jako profesor české literatury na místním gymnáziu a působí jako kulturní organizátor.

24,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201531

Publikace je doprovodným materiálem k novému výstavnímu projektu.Unikátní dioráma Svatba u Broučků od Jiřího Trnky se vrátilo do Plzně a po restaurování je dlouhodobě vystaveno v Muzeu loutek v Plzni. Jiří Trnka dioráma vytvořil v roce 1939 pro Světovou výstavu v New Yorku. Jde o unikátní Trnkovo komplexní zpracování tématu Broučků, které jej provázelo celý život. Po zrušení československé účasti na světové výstavě v New Yorku bylo dioráma vystaveno v roce 1940 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze na výstavě „Malíř naděluje dětem“.  V současné době je dioráma majetkem Českobratrské církve evangelické, která jej nyní dlouhodobě zapůjčila do Plzně. Západočeské muzeum v Plzni ve svých dílnách dioráma po deseti letech znova restaurovalo a od roku 2021 je součástí expozice Muzea loutek v Plzni (pobočky Západočeského muzea v Plzni).

27,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201528

Kniha obsahuje výsledek interního grantového programu zpracovávající málo prezentovaný dokument - knižní soubory exlibris. V rámci projektu byla zpracována metodika popisu, terminologie a způsob prezentace. Soupis pak obsahuje popis sbírky Západočeského muzea, v němž jsou uplatněny předchozí závěry projektu. Soupis je doprovázen bohatým pomocným aparátem a obrazovou přílohou.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201596

Kolektivní monografie je prvním soustavnějším průzkumem vlastností českého vyprávění v průřezu žánrovým polem a několika desetiletími 19. století. Její metodologie – diachronní poetika vyprávění – odpovídá na jeden z požadavků současné naratologie: totiž respektovat historicitu narativů a interpretovat je v kontextu dobových kulturních norem a komunikační praxe. Nástroje analýzy jsou proto odvozeny od těch vlastností vyprávění, které se pro poznání jeho dějin potvrdily jako opravdu podstatné. Zaostřit na strategie ustavující vypravěčskou autoritu se tak ukázalo jako účelnější než vyjít z typologie vypravěčů. Sledovat, která postava, kdy a o čem mluví a jak se o podání událostí dělí s vypravěčem, bylo užitečnější než zaměřit se jako obvykle na přechody mezi řečovými pásmy. Stejně tak bylo vhodnější identifikovat kulturní normy jako parametry vymezující obsah popisu, který pak určuje i jeho vnitřní logiku – než rozhodovat, zda je popis statický, nebo dynamizovaný. V jednotlivých kapitolách se čtenář setká s díly prozaiků považovaných dodnes za přední reprezentanty celého období, jako jsou Božena Němcová či Alois Jirásek, ale i s tvorbou autorů, kteří zajištovali stabilní a čtenářsky vděčné zázemí literární komunikace, jako František Pravda či Prokop Chocholoušek. Provázání výkladu dovoluje předvést táž díla z různých perspektiv a zvýraznit tak spolupůsobení i kontraproduktivitu narativních způsobů.

29,90 *

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201563

Publikace mapuje knižní bohatství nejvýznamnějšího českého ženského kláštera. První část se týká dějin kláštera od jeho založení v sedmdesátých letech 10. století až po jeho zrušení v osmdesátých letech 18. století. Každé doložené příslušnici konventu i dalším osobnostem, které se podílely na chodu kláštera či s klášterem spolupracovaly, je věnována náležitá pozornost. Ve druhé části je popsána skladba klášterní knihovny a okolnosti vzniku rukopisů dochovaných zejména ve sbírkách Národní knihovny České republiky. Teoretickou část doplňuje katalog rukopisů i několika tisků z bývalé klášterní knihovny. Publikace je v současnosti jediným moderním komplexním zpracováním kulturních dějin této významné středověké české instituce.

33,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201556

Kniha básníka Jakuba Řeháka je objemnou kritickou sumou věnovanou poezii a zahrnuje texty z let 2007–2022. Obsahuje recenze i reflexivní stati o současné české poezii, a esejisticky laděné texty věnované autorům, spjatým se surrealismem a post-surrealismem. Svazek lze vnímat jako soubor podrobných čtení básnických textů, ale zároveň i jako „manifest“ autorových tvůrčích vyznání.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201543

První komplexní pojednání tvůrčích postupů celého díla Milana Kundery. Při interpretaci díla Milana Kundery bývá zvykem omezovat se pouze na románovou a zralou esejistickou tvorbu. Toto omezení vychází také z Kunderova vlastního pojetí díla, v němž dělá za ranou tvorbou (především básnickou a esejistickou) tlustou čáru. Jakub Češka oproti tomu klade důraz též na Kunderovu ranou tvorbu, bez níž nelze důsledně porozumět jeho tvorbě vrcholné. Systematicky mapuje užité umělecké prostředky, jejich autorskou konceptualizaci či vývoj. Teprve pokud přiložíme obraz raného Kunderova díla na obraz jeho zralé tvorby, rozezní se pro nás nově, plně a nečekaně.

29,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201519

Hlavním záměrem publikace je představit obraz svaté Ludmily v písemné knižní kultuře českého středověku a novověku. Je rozvržena do autorských statí a následného katalogu originálů, které byly vystaveny při stejnojmenné výstavě. Statě reflektují svatou Ludmilu v písemných dílech od nejstarších rukopisů po tištěnou produkci s mírným přesahem až po rok 1800 a zasazují do celkového obrazu středověké a novověké knižní kultury. Jednotliví autoři se věnují zhodnocení dílčích témat, která v mnohých případech vedla k novým objevům a nalezení dalších souvislostí. Druhá, katalogová část přináší chronologicky 51 hesel, z nichž 14 představuje rukopisné a 37 tiskové originály. Každé heslo doprovází obrázkový materiál, na němž lze sledovat vývoj vizuální stránky svatoludmilského kultu.

28,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201388

Reprezentativní katalog stejnojmenné výstavy, který obsahuje všechny sbírkové předměty Regionálního muzea v Litomyšli k tématu Josefa Portmana, Josefa Váchala a k dějinám a činnosti Portmonea – Musea Josefa Váchala v Litomyšli. Popisuje vznik sbírky, který začal poměrně nedávno, v roce 2016, když Pardubický kraj koupil a do správy regionálního muzea svěřil Váchalovo muzeum. Do té doby se doby se ve sbírce nacházely pouze fotografie, tiskařské štočky a bibliofilie od Josefa Portmana. Provozování Portmonea dalo podnět k novým akvizicím k Josefu Váchalovi a Ladislavu Horáčkovi. Do sbírky se tak dostává například cenná autorská kniha Josefa Váchala Satanu, se kterou vyhrál ve Florencii v roce 1927 cenu na výstavě krásných knih. Mezi sbírkovými předměty jsou exlibris, grafické listy, ale i drobnosti spojené s propagací Portmonea nebo kulisy Krvavého románu divadelního spolku Filigrán. Katalog vypráví tři příběhy – příběh Josefa Portmana, Josefa Váchala a Portmonea. Ke každé kapitole jsou přiřazeny sbírkové předměty v chronologickém pořadí podle data jejich vzniku. Záznamy obsahují fotografie, technické údaje i podrobnosti, které dále rozvíjí hlavní linii příběhu.

37,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201472

O tom, že se vzájemná korespondence může stát výsostným dobrodružstvím i nečekaným setkáváním, svědčí dopisy dvou bytostných básníků, Ivana Diviše a Petra Krále. S pozoruhodnou dávkou nanejvýš sympatické drzosti zároveň oba vyslovují ty nejpoťouchlejší pravdy, o nichž se většinou cudně mlčí.

Už od prvního listu knihy můžeme sledovat nejen zrození, ale i vzájemné prožívání jednoho přátelství, čistě subjektivní závratě, tak jak vyvstávají v inspirativní hře se skutečností, hře stejně bolestné, deprimující jako prostě jedinečné. Ivan Diviš a Petr Král, jeden druhému otvírá svůj nenapodobitelný svět, jeho prožívání, myšlení i postoje, od každodenních, místy až existenciálních poloh až po vzájemné utvrzování v tom, co je poesie, jak hluboce je propojená s jejich vlastními životy.

Třebaže jde o básníky odlišných generací, minulosti i duchovní orientace, velmi rychle k sobě našli osobitý vztah založený nejen na vzájemném respektu, ale i na dnes už téměř zaniklé, noblesní snaze jeden druhého pochopit i tam, kde se jejich názory více či méně radikálně rozcházely. Do jejich postojů i rozdílností pohledů, které však často nevnímali coby protiklad, ale naopak jistou komplementárnost, se pochopitelně promítal nejen věkový odstup, ale především to, co každého z nich v minulosti utvářelo, proti čemu se vymezovali, jaký okruh lidí a přátel i celý jeden myšlenkový svět patřil k jejich dobové skutečnosti a v neposlední řadě i k inspiraci.

34,90 *
Versandgewicht: 920 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201470

Cílem knihy je pochopit proměny české literatury mezi zářím 1938 a květnem 1945 neboli jak ji měnily a formovaly události jako německá okupace, protektorát Čechy a Morava, vypuknutí 2. světové války, proměny situace na frontách až po osvobození Československa. Stranou nezůstává ani specifická domácí „předehra“ k těmto dějům, tedy období po mnichovském diktátu a během druhé republiky. Kniha sleduje souvislost mezi tvůrčí volbou tématu a okolnostmi, za nichž probíhala. Nevěnuje se přitom jen literatuře v užším slova smyslu, tj. poezii, próze a dramatu s uměleckými ambicemi a pro dospělé, ale též literatuře faktografické a populární, jakož i literatuře pro děti a mládež. Stranou nezůstávají ani vztahy mezi literaturou a divadlem, rozhlasem či filmem nebo literární rozměr dobového městského folkloru či školní literární výchova.

64,90 *
Versandgewicht: 3.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201331

Publikace vznikla v rámci dlouhodobého výzkumu dějin knižní kultury jednoty bratrské, který probíhá v Historickém ústavu AV ČR. Její první část shrnuje některé konkrétní výsledky tohoto výzkumu (knihtisk v Litomyšli v první polovině 16. století a zdejší sbor jednoty bratrské, vznik a dějiny překladu Bible kralické, kancionálová tvorba jednoty bratrské), ve druhé části zachycuje většinu exponátů výstavy „In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století,“ kterou uspořádalo v létě 2019 Regionální muzeum v Litomyšli, po vzoru kritických výstavních katalogů.

30,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 848 Ergebnissen