Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 859 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400613

Antologie České protektorátní drama představuje veřejnosti dvanáct divadelních a šest rozhlasových her, které vznikly a/nebo byly uvedeny v období protektorátu a z nichž zhruba polovina není čtenářsky dostupná, či dokonce nikdy nebyla publikována. Cílem svazku je vytvořit představu o dobové původní dramatické tvorbě, což je v knize podpořeno také odbornými studiemi o dramatické produkci a divadelním provozu a o kontextu rozhlasové „slovesnosti“ za okupace.

47,90 *
Artikel-Nr.: 5400573

Postila Petra Chelčického je jednou z nejznámějších postil českých dějin. Toto dílo obsahuje téměř 60 homilií, určených pro všechny neděle církevního roku a také pro několik dalších svátků. Bohužel se však nedochovalo v úplnosti a dnes ho známe ve dvou verzích. Starší z nich je obsažena v rukopisu z přelomu 15. a 16. století a obsahuje jenom počátek církevního roku. Mladší verze se nachází ve starých tiscích z let 1522 a 1532. Ačkoli obsahuje všechny homilie, každá z nich byla zkrácena zhruba na polovinu. Současná edice přináší obě verze. První svazek vyšel již v roce 2022, druhý nyní celou edici uzavírá. Tyto svazky jsou částí souborného vydání spisů Petra Chelčického.

74,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400529

tchánem Samuelem Jurkovičem.

(....) J. M. Hurban patří spolu s Ľudovítem Štúrem k nejzářivějším hvězdám slovenských dějin 19. století a jeho jméno, resp. jejich jména dodnes zaplňují stránky slovenských učebnic dějepisu. Na Hurbana, který se v roce 1848 stal prvním předsedou Slovenské národní rady a byl ochoten za emancipaci Slováků položit i život, navazuje i dnešní parlament Slovenské republiky, vzniklé k datu 1. ledna 1993, který kromě staronového názvu - Slovenská národní rada - má ve svém vestibulu trvalé pietní místo s Hurbanovou bystou. Znamená to, že nebyl a není zapomenut.

(...) Předkládaná edice tří v podtitulu zmíněných osobností obsahuje celkem 349 dopisů, z toho 202 Hurbanových, 103 Jurkovičových a 44 Aniných. I kdyý jde ve svém celku o poměrně značný počet písemností, nepochybně jde jen o menší část listů původně napsaných. (...) Některé mezery v korespondenci nás mrzí o to více, že kolem Hurbana a spol., obrazně řečeno, kráčely dějiny, a oni právě v takových okamžicích zachovávají mlčení.

(...) Korespondenci J. M. Hurbana s manželkou a tchánem nám (...) přináší mnoho faktů, údajů a podnětů, někdy notoricky známých a využívaných (léta 1848/1849), jindy využívaných méně, jako cesty k Jihoslovanům a do Německa, někdy pak spíše neznámých a opomíjených, jako ekonomické zajištění Hurbanovy rodiny.

28,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400528

Každý stát, každé společenství má své symbolické značky. Česká republika, historická země Morava a její centrum Brno mohou být hrdé, že k nim patří i deník Lidové noviny. Vznikl zde roku 1893 a záměr zakladatele Adolfa Stránského byl za téměř padesát let jejich rozvoje naplněn vrchovatě - list se stal tribunou moderní české společnosti: sebevědomé, vzdělané a podnikavé. Jeho historie představuje kontinuální růst kvality a vlivu: od málo významného odpoledníku v začátcích za Rakouska-Uherska až k listu zásadního významu v nové samostatné Československé republice. V době formování novodobé občanské společnosti, pro niž byla tištěná periodika základním zdrojem informací a vlivu, stál na pozicích demokracie a humanity. Mezi redaktory a spolupracovníky patřily zásadní osobnosti kultury, vědy, umění a vysokého školství, což spolu s vysokým standardem žurnalistické práce, tedy informační pohotovostí, spolehlivostí zpravodajství, jazykovou a grafickou úrovní, jim zaručuje výsadní postavení v československých dějinách.

Lidové noviny patří k "rodinnému stříbru" české společnosti, a to díky kvalitně sestavenému redakčnímu týmu. U příležitosti 130. výročí založení periodika představujeme ty z redaktorů a spolupracovníků, kteří patřili k české literární obci a vtiskli tak Lidovým novinám nenapodobitelnou atmosféru. Osobnosti literárního světa byly zde zastoupeny v míře jinde nevídané.

15,90 *
Versandgewicht: 570 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400527

Moravského zemského muzea, díl 1.

Artefakty z 19. a 20. století uchované v muzeích dokládají, že umění zdobit velikonoční vejce dospělo k neobyčejné rozmanitosti, výtvarné nápaditosti i technické virtuozitě. Kniha Evy Večerkové hodnotí tento jev na základě pramenného studia muzejních sbírek v České republice, literárních svědectví, archívních materiálů a terénních výzkumů, postihuje krajové zvláštnosti ve výzdobě a fenomén kraslic zaznamená i v širším středoevropském kontextu. Publikace poskytuje souhrnný pohled na tento živý jev tradiční kultury.

37,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400521

Acta incognitorum (1976–1988).

„Učená společnost“ Societas incognitorum eruditorum (SIE) představovala jedinečné a zároveň uzavřené společenství lidí, kteří se nehodlali smířit s kulturním a vzdělávacím diktátem totalitního režimu tzv. normalizačního Československa. Za hranicí legality vytvořili svobodné prostředí k šíření vědomostí napříč obory: od literární vědy či estetiky přes fyziku, matematiku či teologii až po hromadnou dopravu nebo olympijské hry. Programově se přihlásili k první učené společnosti na území habsburské monarchie, osvícenské Societas incognitorum eruditorum in terris Austriacis. Vědecké zaměření opírající se především o polemiku coby nezbytnou součást mechanismu sebevzdělávání a kultivace však obohatili o herní aspekt a recesi. Páteří přítomného svazku je článková bibliografie samizdatového časopisu Acta incognitorum, jejž SIE vydávala víceméně s měsíční periodicitou téměř třináct let (1976–1988). Jde nejen o nejdéle vycházející a kompletně dochované české literární samizdatové periodikum období do roku 1989, ale také o jedinečný zdroj představující neoficiální kulturu z mimořádně osobní perspektivy. Úvodní studie Dominika Melichara činnost SIE analyzuje a sleduje vývoj diskutovaných témat a polemického prostředí vytvořeného na stránkách Act incognitorum díky neobvyklé žánrové pestrosti, zahrnující vedle beletristických, esejistických či publicistických textů také příspěvky deníkové, zachycující společenský život členů SIE.

28,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400520

V knize se autorský kolektiv zaměřil na proměny žánrů a přístupů k literární tvorbě v současné ruské, běloruské, německé i české literatuře. Lenka Odehnalová sleduje transformaci tradičního žánru (románové kroniky) v současné ruské literatuře na příkladu děl dostupných i v českém překladu (Jákobův žebřík Ljudmily Ulické, Zulejka otevírá oči Guzel Jachiny a Letec Jevgenije Vodolazkina). Naděžda Heinrichová se věnuje německému grafickému románu v 21. století, přibližuje jeho tematickou různorodost a poukazuje na propojení vizuality, biografie a autobiografie. Jana Kostincová nahlíží na aktivity umělce Romana Osminkina z pohledu posthumanismu, reflektuje kolektivní umělecko-aktivistické projekty skupiny Techno-Poetry, i Osminkinovo psaní autoetnografické. Jaroslav Sommer se zabývá texty Tony Lashden (zastupuje současnou běloruskou feministickou tvorbu), v nichž jsou zpracována témata spjatá s otázkami identity včetně zkušenosti emigrace, ale také domácího násilí, sebepoškozování a vztahu k vlastnímu tělu. Tereza Šmídová se soustředí na českou fanfiction, jež vznikla na motivy řady fantasy románů Harry Potter. Konkrétně se zaměřila na knihy Bless the Child, Garry Poker a Portrét pro Bradavice. Texty jsou srovnávány na základě syžetu, grafické stránky textu, přístupu k intermedialitě a interaktivitě, přičemž není opomíjena ani otázka autenticity.

21,90 *
Artikel-Nr.: 5400492

Eirene. Studia Graeca et Latina welcomes and publishes original research on classics (including Late Antiquity), reception of Antiquity and classical traditions. Usually, following sections within a journal’s issue are assembled: literature and philology; philosophy; history, historiography, and archaeology; patristics. It also brings up-to-date reviews (or review essays) of scholarly literature on these subjects. It is published once a year.

105,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5400504

Svobodové.

Monografie v celkem čtyřech kapitolách přibližuje některé oblasti, z nichž je patrné soužití člověka s knihou napříč staletími. Tým odborníků z různých oborů zabývajících se vývojem knižní kultury se pokusil na několika příkladech demonstrovat úzký vztah člověka a knihy, ne toliko z pozice čtenáře, ale i praktického uživatele a v neposlední řadě také sběratele. Seznamuje s majiteli několika knihoven z různých prostředí, od relativně malých osobních, přes větší vědecky zaměřené, až po velký celek šlechtické zámecké knihovny. Nakonec také umožňuje nahlédnutí do návštěvní knihy naší největší knihovny v pražském Klementinu.

27,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400481

Soubor esejů Na okraj literární tvorby českých výtvarníků je věnován textům českých výtvarníků 20. století, jejichž literární činnost tvoří minoritní, přesto pozornosti hodnou část jejich díla. Zastoupeni jsou autoři různých generací, rozmanitých naturelů, věnující se malířství, kresbě, grafice, sochařství, fotografii i filmu. Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány monograficky, žánrově, tematicky či se zaměřením k určité umělecké tendenci, skupině či okruhu. Nejde ani tak o analýzu intermediálních vazeb, ale spíše o zamyšlení nad vybranými texty coby autonomními projevy dění smyslu. Tázání je zde neseno mj. otázkou, jak má na povahu textů relevantní vliv právě výtvarné zaměření jejich autorů. Implicitně pak zvolené téma otevírá rovněž otázku vztahu okraje, resp. okrajů a centra sociálně sdíleného literárního prostoru a poukazuje na možnost obohacení dosavadního obrazu české literatury daného období o další fasety.

26,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400467

Medailonky autorů, na které jsme trochu zapomněli - např. Karel Klostermann, Joe Hloucha, Z. M. Kuděj, Rudolf Medek, Eduard Fiker, A. V. Šmilovský, F. Herites, A. M. Tilschová, K. Sezima, J. H. Týnecký a další.

17,90 *
Versandgewicht: 270 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400466

Velikán české novinařiny v polistopadových textech. 
Milan Kundera o něm tvrdil, že by byl nejlepším ministrem zahraničí v polistopadové éře. Antonín J. Liehm proslul zejména svou novinářskou činností během šedesátých let u nás a následný exil z něj učinil mimořádnou postavu evropské kultury. Patřil k těm několika silným hlasům, které zvládaly kriticky komentovat českou kulturu, umění, společnost i politiku za každé konstelace. A nepřestal ani po pádu železné opony a návratu Československa k demokracii. Výbor z jeho polistopadových textů ukazuje, že ať už jeho tématem byly nové české filmy, kulturní politika, nebo reflexe novinářské práce, vždy psal s vědomím širšího celku a souvislostí, které společenský a kulturní život propojují s dějinami a perspektivou do budoucna. I proto je Liehmova publicistika i po letech často velmi aktuální a má co říct ke stavu nejen české společnosti a kultury.

 

25,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400428

Kniha o spisovatelích poválečného exilu, máme tím však na mysli dlouhé období, které se uzavírá až druhou polovinou šedesátých let: jde o všechny případy odchodu z vlasti, které se nedají přičlenit k pozdějšímu exilu posrpnovému. Symptomatickou skutečností je i exil dvojí nebo opakovaný: nejprve tváří v tvář nacistické okupaci České republiky v březnu 1939, posléze tváří v tvář komunistické „okupaci“ Československa po únoru 1948: takto se do republiky navrátili a zakrátko ji znovu opustili například Viktor Fischl nebo Egon Hostovský. Někteří spisovatelé po roce 1945 působili v zahraničí i na diplomatických postech, nakonec ale v cizině zůstali. Leč zvláště od jara 1948 už odejít z údajně lidově demokratického státu už bylo téměř nemožné, což poznamenalo životní osud mnoha dalších literátů.

17,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400398

V muzeích na historickém území Čech je uloženo asi 170 iluminovaných rukopisů a zlomků, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů. V odborné literatuře byly doposud podchyceny nesystematicky; z tohoto důvodu je badatelský zájem o ně velmi nevyvážený. Katalog iluminovaných rukopisů v českých muzeích, vytvořený na základě nového výzkumu a v souladu s požadavky soudobé kodikologie na popis vnějších i vnitřních znaků a vybavený rozsáhlou obrazovou přílohou, proto poprvé v úplnosti podchytil podrobným uměleckohistorickým popisem všechny výtvarně zdobené středověké a raně novověké rukopisy příslušných institucí. Publikace tak umožní badatelům orientovat se v rozsáhlém fondu vyobrazení nejrůznějších námětů a jako spolehlivá pomůcka se může stát východiskem práce nejen historiků, kodikologů a historiků umění, ale i odborníků v dalších vědeckých disciplínách, domácích i zahraničních, jimž slouží anglická sumarizující stať a ikonografický rejstřík.

41,90 *
Artikel-Nr.: 5400331

Antologie je chronologicky uspořádaným výborem z kritických, polemických a bilančních článků, představujících spisovatelovu osobnost v jejích proměnách od experimentátora a revolucionáře formy po klasika moderní české prózy. Texty se soustředí na období, kdy se autorův kritický a literárněhistorický obraz utvářel, resp. kdy byl jeho kanonizovaný a do značné míry redukovaný obraz přehodnocován. Žánrově různorodé texty antologie zahrnují jednak dobové ohlasy, jež bezprostředně reagovaly na vydání některého z autorových děl, často s ambicí zachytit proměny i konstanty jeho osobité poetiky (J. Vodák, J. Hora, A. Novák, J. B. Čapek, F. X. Šalda, P. Fraenkl, P. Eisner, B. Fučík ad.), jednak literárněkritické portréty, studie a eseje, které již od druhé poloviny dvacátých let usilovaly Vančurovu autorskou osobnost začlenit do kontextu soudobé české literatury a autorovu tvorbu postihnout v jejích tematických a tvárných dominantách, v její stále otevřené celistvosti a komplexnosti (F. Götz, A. M. Píša, K. Sezima, B. Václavek, M. Rutte, F. Halas, A. Vyskočil, J. Mukařovský, T. Vodička). Upřednostněny jsou texty polemické, reflektující krajnosti autorova stylu a jazyka, jež vyvolávaly četné kritické kontroverze, přerůstající i v otevřené polemiky a rozepře, které se dotýkaly nejen čistě uměleckých otázek pojetí avantgardní modernosti, nýbrž i širších otázek světonázorových a politických (spor o Poslední soud či o Tři řeky).

24,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400282

Kniha Autorita v Hebrejské bibli a v židovské tradici, která navazuje na řadu předchozích monografií věnovaných různým fenoménům v Bibli a jejich interpretacím, nevypráví kompletní historii nebo chronologii tradičních příběhů patriarchů, proroků, soudců, králů, kněžstva a učenců. Historie je zde pouze jako jakousi kostrou, na níž lze jednotlivé fenomény spojené s mocí a autoritou názorně představit. Tato monografie záměrně odsouvá na okraj prvoplánové interpretace absolutní boží vlády a zaměřuje se na méně zkoumané aspekty pozemské, tedy společenské, náboženské a politické moci, jak je vidí pisatelé a čtenáři Hebrejské bible a tradenti ústní Tóry. Bible jako autoritativní text byla mocným impulsem pro společenské procesy.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5400219

v českém filmu.

Termín „socialistická detektivka“ vznikl na přelomu padesátých a šedesátých let v zemích tzv. východního bloku jako reakce na soudobou západní žánrovou produkci, zejména na tzv. „police procedural“, a měl znamenat kvalitativně umělecky vyšší podobu žánru postavenou primárně na třídně determinovaném zobrazení kriminální činnosti a oslavném zobrazení práce bezpečnostních složek jakožto obránců socialistického zřízení a jeho budování. Publikace sleduje okolnosti a kontext prosazování konceptu „socialistické detektivky“ a různé podoby jednak vymezování se vůči této oficiální doktríně, jednak naopak jejímu podvolení se. Zatímco v 60. letech, která jsou dnes odbornou i laickou veřejností vnímána jako pomyslný zlatý věk českého detektivního filmu, tvůrci teorii socialistické detektivky víceméně odmítli, v následujícím normalizačním období se naopak detektivní a kriminální žánr plně podřídil ideologické službě režimu.

24,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400203

Literární dílo Bohumila Hrabala patří mezi nejvýznamnější plody české kultury dvacátého století. Bylo přeloženo do desítek jazyků, stalo se předlohou dlouhé řady celovečerních filmů a divadelních adaptací. V mnoha zemích světa je Hrabal nejznámější český spisovatel. Jeho knihy byly vykládány z mnoha různých hledisek, ale duchovní rozměr Hrabalova myšlení a díla dosud nebyl důkladně prozkoumán. Přitom duchovní motivy a posvátné symboly tvoří důležitou součást Hrabalova literárního zrcadlení světa. Nedávno byly objeveny nahrávky Hrabalových adventních promluv v Libici nad Cidlinou. Tyto nahrávky vrhají na duchovní rozměr jeho myšlení a díla úplně nové světlo. Kniha Evangelium podle Bohumila Hrabala vychází z těchto nově nalezených materiálů a nabízí ucelený výklad duchovního rozměru literární tvorby jednoho z největších českých spisovatelů.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400197

Kniha představuje všechny hlavní ankety, které proběhly v prostředí surrealisticky orientovaných tvůrců sdružených kolem osobnosti básníka a teoretika Vratislava Effenbergera (1923–1986). Přestože je na tyto ankety odkazováno v odborné literatuře, ze značné části zůstávaly pro čtenáře nepřístupné. Tradice anket přitom v surrealistickém hnutí od jeho počátku zakládala významný prostředek diskusní reflexe a vývojového přehodnocování surrealistického světonázoru. Obsahově se ankety z padesátých a šedesátých let zaměřují především k otázkám poválečné proměny principů a psychosociálních funkcí imaginativní tvorby, ankety z let sedmdesátých a osmdesátých se spíše orientují k surrealistické fenomenologii imaginace ve specifických tematických oblastech (analogie, interpretace, strach, humor, hra apod.). Kromě Vratislava Effenbergera na otázky odpovídali Karol Baron, František Dryje, Stanislav Dvorský, Jiří Kolář, Petr Král, Jindřich Kurz, Albert Marenčin, Mikuláš a Emila Medkovi, Alena Nádvorníková, Martin Stejskal, Ludvík Šváb, Eva a Jan Švankmajerovi, Václav Tikal a další.

26,90 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301491

Osvícenský encyklopedismus, představovaný např. Chambersem, Diderotem a d’Alembertem či projektem Encyclopaedia Britannica, se velmi lišil od předosvícenského encyklopedismu Alsteda, Bisterfelda, Komenského nebo Leibnize. Osvícenská encyklopedie byla sama o sobě (ze strukturního hlediska) slovníkem hesel, rejstříkem, abecedním seznamem doplněným křížovými odkazy či, nanejvýš, přehledovými schématy. Předosvícenská encyklopedie oproti tomu považovala rejstřík za studijní pomůcku, tematickou stavbu pak za organizační, metafyzicky založený princip svého uspořádání. Monografie se věnuje intelektuálním dějinám předosvícenského encyklopedismu: jednak zrodu kulturní ideje encyklopedie z několika konkrétních kognitivních metafor, jednak intelektuálně prosopografické konstelaci osobností kolem dvojice encyklopedistů Komenský–Leibniz.

20,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400183

 Kniha se věnuje literární tvorbě německo-židovských autorů, kteří po druhé světové válce působili v nově vzniklých německých státech – v Německé demokratické republice a ve Spolkové republice Německo – a následně ve znovusjednoceném Německu.

Na příkladech literárních děl první a druhé generace spisovatelů přeživších holocaust autorka popisuje, jak je reflektován holocaust, fenomén židovství a německo-židovská koexistence v rozděleném a znovusjednoceném Německu do začátku nového milénia. V publikaci je vykresleno, jakým vývojem prošla literární reflexe na toto téma, čím se odlišuje a v čem je podobná tvorba autorů žijících v odlišných částech Německa a jak se utvářelo německo-židovské literární pole po znovusjednocení Německa. S těmito otázkami úzce souvisí otázka židovské identity, která prošla ve zkoumaném období v Německu zásadní proměnou a jejíž nejrůznější podoby jsou tematizovány v literárních dílech a jsou také předmětem bádání. Součástí knihy je rozhovor se současnou autorkou Esther Dischereit, spisovatelkou druhé generace přeživších německých Židů.

25,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400067

a službách.

Slovanská knihovna v Praze byla založena roku 1924 ministerstvem zahraničních věcí. Měla vytvářet informační zázemí pro souběžně vznikající Slovanský ústav a současně shromažďovat a zpřístupňovat dokumenty pro podporu činnosti mnohonárodnostní uprchlické vlny z bývalého Ruského impéria, jejíž významná část nalezla útočiště v tehdejším Československu. Od roku 1958 je součástí dnešní Národní knihovny České republiky. Díky rozsahu a složení svého fondu je jedním z center slavistické vědní disciplíny, a to v mezinárodním měřítku.

Kniha přináší podrobné zpracování dějin Slovanské knihovny v průběhu celého uplynulého století. Současně čtenáři představuje jednotlivé části knihovní sbírky, jejich budování a nejcennější dokumenty. Kromě standardních knižních, časopiseckých a novinových oddělení se zaměřuje i na sbírky historické, rukopisné a kartografické. Do samostatné kapitoly je vydělena tematika ruské, ukrajinské a běloruské emigrace po roce 1917, neboť pro studium tohoto tématu spravuje knihovna sbírku světového významu. Pozornost je věnována také speciálním sbírkám, kam se řadí kolekce listinných, obrazových, uměleckých, fotografických a notafilických materiálů.

24,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400143

Kniha akcentuje úlohu poezie v životě dětí a mládeže, v mezigenerační komunikaci i ve školním dialogu mezi učitelem a žákem. Je koncipována tak, aby podpořila odborný zájem o literaturu pro děti, ale také aby se stala oporou pro učitelskou veřejnost i běžného čtenáře. Lze v ní najít interpretačně komentovaný přehled autorské poezie pro děti a mládež perspektivou autorského zastoupení, básnické formy a výrazu, věkového určení, umělecké hodnoty či nakladatelského zájmu. Publikace poskytuje orientaci ve vazbě k literatuře pro dospělé, k folklornímu říkadlu, vymezuje se intermediálně zvláště k hudbě a výtvarnému umění (například v tvorbě Petra Nikla) a přitom nezapomíná ani na didaktický kontext. Ptá se na to, jak je poezie zastoupena v aktuálně využívaných čítankách a jak se s ní pracuje ve výuce. V neposlední řadě nabízí náměty pro realizaci výuky, jejíž stěžejní aktivity tvoří interpretace básnických textů.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5400141

Noviny, časopisy a knižní publikace, které vycházely v letech 1939–1945 za tzv. Protektorátu a česky v zahraničí, charakterizuje literární historik Jiří Brabec v jejich základním směřování, okruhu spolupracovníků a na příkladech profilujících příspěvků. Knihu tvoří abecedně řazená monografická hesla. Duchovní klima válečné doby skládají denní listy, periodika zaměřená k politice, zábavě, vědecké nebo náboženské osvětě či časopisy věnující se různým druhům umění. Vedle sborníků, antologií a almanachů domácích a exilových vydavatelů jsou představeny i počiny kolaborantské, oslavující okupační správu a šířící antisemitismus.

31,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400131

Evropská fascinace vším japonským se na konci 19. a počátku 20. století nepropisovala jen do výtvarného umění či prózy, ale našla si cestu i do prací českých básníků a básnířek. Oslepeni závějemi okvětních lístků sakury zpívali o záblescích slunce na samurajských mečích i tragických osudech zrazovaných gejš, pokoušeli se napodobovat tradiční básnickou formu haiku… anebo si naopak z toho všeho dělali trochu legraci. Antologie Je ještě někde jiný svět, která vychází jako druhý svazek edice Struny šamisenu, soustřeďuje na osmdesát básnických žaponerií, časových skladeb či populárních písní vytvořených před rokem 1945 a je doprovozena kontextovými výklady a cyklem původních ilustrací Evy Sakumy.

Struny šamisenu se rozeznívají představami o daleké „zemi vycházejícího slunce“, jak tyto zaznamenávali čeští spisovatelé a spisovatelky, cestovatelky a cestovatelé let minulých. Pro poutavé i patetické, zábavné i zajímavé, naučné i naivní psaní o Japonsku, jaké se v Čechách a na Moravě začalo rozvíjet od konce 19. století, se zažilo dnes už s lehce ironizujícím přídechem skloňované označení „žaponerie“. Naše ediční řada chce tyto leckdy i pozapomenuté, desítky let nevydávané texty nabídnout novému publiku. Předkládá mu je s nově pořízeným ilustračním doprovodem od současných českých výtvarníků a výtvarnic.

31,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400128

Monografie se pokouší charakterizovat psychologický román jako žánr v jeho vývojových proměnách. Ovšem hlavním cílem je tyto odborné informace didakticky transformovat do literárněvýchovného učiva na střední škole (zejména gymnaziálního typu) a navrhnout didaktické (konstruktivisticky pojaté) postupy k osvojení daného učiva. Monografie je koncipována tak, aby zodpovídala tři na sebe navazující otázky. Proč? Co? Jak? Proč vyučovat, číst, interpretovat psychologický román? Co je ve středoškolských učebnicích literární výchovy pokládáno za učivo o českém psychologickém románu? Jak interpretačně pracovat s texty tohoto žánru? Přílohová část monografie zahrnuje odučené výukové lekce včetně autentických žákovských výstupů.

19,90 *
Artikel-Nr.: 5400127

Monografie Budovat ráj – Bourat peklo zkoumá obrazy diktatur dvacátého století projevující se v dílech fantastické literatury, která do jisté míry stále ještě stojí na okraji vědeckého bádání. Zaměřuje se především na odrazy komunistické ideologie v dystopické a utopické literatuře, zároveň na předobraz komunistické ideologie ve starší utopické literatuře, a také na reflexi nacistické ideologie v literatuře dieselpunkové. Autor bádá o kontinuitě utopického a dystopického psaní od barokní literatury po současnost, přičemž utopie uvažuje zejména (avšak nejen) v jejich propagandistické variantě zaměřené na dobývání vesmíru, v dystopiích se ptá po otázce kolektivní i osobní identity a v případě dieselpunku hledá nejen samou podstatu žánru, ale také jeho projevy v české a evropské literatuře, stejně jako spojení s totalitarismem.

29,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400069

Literární monografie představuje se zřetelem k literárnímu kontextu autorův život a dobovou literárněhistorickou a literárněkritickou reflexi jeho próz a hodnotí reprezentativní oblastí Šmídovy tvorby: téma soužití Čechů a Němců v západních Sudetech, originální inovativní vztah k regionálním a lokálním pověstem Šumavy a Podkrušnohoří a také komično textů odkazující k humoristické tradici české literatury. Kniha ukazuje Šmídovo dílo jako nepominutelný autorský vklad nejen do kultury západočeského regionu, ale i do české národní literatury, představuje autorův nepředsudečný postoj k hodnotě vlastenectví ve smyslu novodobého zemského patriotismu

31,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400070

Kniha Společné obrazy představuje tematicky široce pojaté proměny literární kultury východních Čech v období po roce 1989. Jednotlivé kapitoly s hojným obrazovým doprovodem pojednávají na konkrétních, nutně výběrových příkladech o vývoji prózy a poezie, představují problematiku regionálních antologií, literárních časopisů i nakladatelství, zkoumají otázky péče o literární dědictví v rámci ediční praxe nebo formování literárního místopisu jako živé připomínky historicko-literárních souvislostí. Vymezení regionu chápaného v hranicích bývalého Východočeského kraje naznačuje, že se zdejší literární život neomezuje na izolovaná centra, ale přirozeně prostupuje do celonárodních rovin literární kultury. Na první pohled různorodá témata spojuje důraz na dynamické utváření literární kultury v rámci neustálého dialogu spočívajícího ve vymezování se vůči tradici na jedné straně a hledání nových cest na straně druhé nebo naopak v úsilí o potvrzování kontinuity minulého a současného.

28,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400068

ruská periodika 18. století = Catalogue of Russian Early Printed Books from the Slavonic Library Collections Printed in the Cyrillic. 4th Volume. Books (1795–1800), Russian Periodicals Produced in the 18th Century.

The fourth (final) volume of the Russian early printed books catalogue is derived from Slavonic Library’s collection of books printed in Cyrillic. Specifically, this volume contains information about books published in Russia in the final years of the 18th century (1796–1800). This period, roughly corresponding to the reign of Tsar Paul I (1796–1801), was very unfavourable for printing, the book trade, and written and literary production. This was due to the introduction of strict censorship and a system of state control over literature. This era culminated in a complete ban on importing books and periodicals into Russia and a prohibition on the operation of private printing houses.

This fourth volume begins with a scientific study of materials from the A.F. Smirdin collection housed in the Slavonic Library, Prague. This introductory study examines problems associated with book printing, the book trade, and publishing in Russia between 1796 and 1800. The study also outlines the legacy of A. F. Smirdin (1795–1857): a prominent Russian bookseller, publisher, bibliographer and bibliophile.

 

24,90 *
Versandgewicht: 730 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 859 Ergebnissen