Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 825 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5201531

Publikace je doprovodným materiálem k novému výstavnímu projektu.Unikátní dioráma Svatba u Broučků od Jiřího Trnky se vrátilo do Plzně a po restaurování je dlouhodobě vystaveno v Muzeu loutek v Plzni. Jiří Trnka dioráma vytvořil v roce 1939 pro Světovou výstavu v New Yorku. Jde o unikátní Trnkovo komplexní zpracování tématu Broučků, které jej provázelo celý život. Po zrušení československé účasti na světové výstavě v New Yorku bylo dioráma vystaveno v roce 1940 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze na výstavě „Malíř naděluje dětem“.  V současné době je dioráma majetkem Českobratrské církve evangelické, která jej nyní dlouhodobě zapůjčila do Plzně. Západočeské muzeum v Plzni ve svých dílnách dioráma po deseti letech znova restaurovalo a od roku 2021 je součástí expozice Muzea loutek v Plzni (pobočky Západočeského muzea v Plzni).

27,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201528

Kniha obsahuje výsledek interního grantového programu zpracovávající málo prezentovaný dokument - knižní soubory exlibris. V rámci projektu byla zpracována metodika popisu, terminologie a způsob prezentace. Soupis pak obsahuje popis sbírky Západočeského muzea, v němž jsou uplatněny předchozí závěry projektu. Soupis je doprovázen bohatým pomocným aparátem a obrazovou přílohou.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201519

Hlavním záměrem publikace je představit obraz svaté Ludmily v písemné knižní kultuře českého středověku a novověku. Je rozvržena do autorských statí a následného katalogu originálů, které byly vystaveny při stejnojmenné výstavě. Statě reflektují svatou Ludmilu v písemných dílech od nejstarších rukopisů po tištěnou produkci s mírným přesahem až po rok 1800 a zasazují do celkového obrazu středověké a novověké knižní kultury. Jednotliví autoři se věnují zhodnocení dílčích témat, která v mnohých případech vedla k novým objevům a nalezení dalších souvislostí. Druhá, katalogová část přináší chronologicky 51 hesel, z nichž 14 představuje rukopisné a 37 tiskové originály. Každé heslo doprovází obrázkový materiál, na němž lze sledovat vývoj vizuální stránky svatoludmilského kultu.

28,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201472

O tom, že se vzájemná korespondence může stát výsostným dobrodružstvím i nečekaným setkáváním, svědčí dopisy dvou bytostných básníků, Ivana Diviše a Petra Krále. S pozoruhodnou dávkou nanejvýš sympatické drzosti zároveň oba vyslovují ty nejpoťouchlejší pravdy, o nichž se většinou cudně mlčí.

Už od prvního listu knihy můžeme sledovat nejen zrození, ale i vzájemné prožívání jednoho přátelství, čistě subjektivní závratě, tak jak vyvstávají v inspirativní hře se skutečností, hře stejně bolestné, deprimující jako prostě jedinečné. Ivan Diviš a Petr Král, jeden druhému otvírá svůj nenapodobitelný svět, jeho prožívání, myšlení i postoje, od každodenních, místy až existenciálních poloh až po vzájemné utvrzování v tom, co je poesie, jak hluboce je propojená s jejich vlastními životy.

Třebaže jde o básníky odlišných generací, minulosti i duchovní orientace, velmi rychle k sobě našli osobitý vztah založený nejen na vzájemném respektu, ale i na dnes už téměř zaniklé, noblesní snaze jeden druhého pochopit i tam, kde se jejich názory více či méně radikálně rozcházely. Do jejich postojů i rozdílností pohledů, které však často nevnímali coby protiklad, ale naopak jistou komplementárnost, se pochopitelně promítal nejen věkový odstup, ale především to, co každého z nich v minulosti utvářelo, proti čemu se vymezovali, jaký okruh lidí a přátel i celý jeden myšlenkový svět patřil k jejich dobové skutečnosti a v neposlední řadě i k inspiraci.

34,90 *
Versandgewicht: 920 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201470

Cílem knihy je pochopit proměny české literatury mezi zářím 1938 a květnem 1945 neboli jak ji měnily a formovaly události jako německá okupace, protektorát Čechy a Morava, vypuknutí 2. světové války, proměny situace na frontách až po osvobození Československa. Stranou nezůstává ani specifická domácí „předehra“ k těmto dějům, tedy období po mnichovském diktátu a během druhé republiky. Kniha sleduje souvislost mezi tvůrčí volbou tématu a okolnostmi, za nichž probíhala. Nevěnuje se přitom jen literatuře v užším slova smyslu, tj. poezii, próze a dramatu s uměleckými ambicemi a pro dospělé, ale též literatuře faktografické a populární, jakož i literatuře pro děti a mládež. Stranou nezůstávají ani vztahy mezi literaturou a divadlem, rozhlasem či filmem nebo literární rozměr dobového městského folkloru či školní literární výchova.

64,90 *
Versandgewicht: 3.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201457

Latinský výraz opuscula označuje „drobná dílka“ či „maličkosti“. Cílem této publikace je představit rozsahem nevelká, doposud většinou opomíjená dílka z pozdně středověkých Čech a poukázat na různorodost krátké textové formy ve středověku. Ve svazku tak lze nalézt např. přísloví, hádanky, exempla, veršíky, výklady snů či návod, jak najít poklad. Všechny zařazené texty pocházejí z rukopisů, které prošly rukama snad nejpilnějšího českého písaře, Kříže z Telče (1434–1504). Vedle dvou staročeských jde především o opuscula latinská. Texty v tomto svazku předkládáme v zrcadlovém latinsko-českém vydání a díky netradiční editorské strategii má čtenář možnost seznámit se i s často zarážející podobou pozdně středověké písařské kultury – s chybami, nejasnostmi a rozpory, které opisování provázely.

24,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201454

Kniha Chór a disonance. Česká literatura 1947‒1963 je volným pokračováním předchozí třísvazkové řady Dějiny nové („nové“) moderny a součástí dlouhodobého projektu Centra novější české literatury Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. V první části knihy se autorský, který tvoří literární a umělečtí historici a teoretici z filozofických fakult Jihočeské a Karlovy univerzity, zabývá kulturními a ideovými souvislostmi této komplikované doby, kdy se po roce 1948 komunistický režim v Československu pokoušel o manipulaci celé společnosti ve jménu realizace utopického projektu příštího společenského „ráje“. V jednotlivých kapitolách se jejich autoři pokoušejí tyto dobové proměny oficiální literatury a kultury popsat a uchopit. Pozornost je však věnována i – mnohdy osamoceným –kulturním aktivitám vzdorujících jedinců či malých skupin, které usilovaly o svobodný projev a autonomní tvůrčí gesto, a to navzdory totalitárnímu úsilí o jejich ovládnutí a uzavření neprostupnou hranicí, jež oddělovala takzvaný socialistický tábor od zbytku světa. Druhá část pak mapuje morfologické proměny jednotlivých literárních druhů v daném období – lyriky, epiky a dramatu, a to vždy s ohledem na jejich širší kulturní a společenský kontext. Knihu doplňují též přehledy vybrané soudobé literární a kulturní produkce doplněné o významné společenské a politické události.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5201453

Deminutiva, čili zdrobněliny se často uvádějí jako typický znak češtiny a jejich množství jako důkaz bohatosti jazyka. Tato studie založená na velkém množství autentického jazykového materiálu však dokládá, že se spoustou zdrobnělých slov vlastně nic nezdrobňuje a že se často jedná o jeden z běžných prostředků české slovotvorby.

Příklady i nová systematizace deminutivních prostředků vycházejí ze živého současného jazyka uloženého v elektronických korpusech jednojazyčných i paralelních. Publikace přináší také přehled nejdůležitějších statí, která byly o deminutivech napsány, zodpovídá některé otázky, které dřív uspokojivě zodpovězeny nebyly, a podává vhled na protějšky tohoto fenoménu v jiných jazycích – především v němčině a v angličtině.

32,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201452

Tato kniha zkoumá vliv církevní slovanštiny na starou, střední a novou češtinu. Věnuje se zejména otázce možných církevněslovanských stop ve slovní zásobě staré češtiny a možného vlivu církevněslovanského biblického překladu na staročeský biblický překlad jakož i konceptuálnímu vlivu církevní slovanštiny na představu o jazyce v té době. Hledá svědectví znalostí o církevní slovanštině ve střední češtině. Pojednává o ambivalentní roli církevní slovanštiny v době nové češtiny moderního českého národa.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201440

Olomoucká kapitula byla ve středověku významným církevním, ale také kulturním centrem. Jedním ze způsobů, jak tyto její role zkoumat, může být právě analýza knihovny, pokud se vyznačuje kontinuálním trváním, jako je tomu v případě knihovny olomoucké kapituly. Zpracování její prvotiskové části přináší další střípek k poznání dějin olomoucké kapituly, a především dlouhodobě formované instituční knihovny, která doposud stála na okraji zájmu badatelů. Právě moderní katalog zpřístupňující svým podrobným popisem jednotlivých exemplářů část knihovny je nezbytnou podmínkou pro další bádání. Úvodní statě zařazují prvotisky do širšího dějinného rámce a zároveň shrnují poznatky týkající se nejvýznamnějších aspektů, jako jsou geneze knihovní sbírky, knižní vazby, malířská výzdoba.

28,90 *
Versandgewicht: 720 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201439

Poetika kompozice představuje v české odborné literatuře první pokus o souhrnnou kompoziční výstavbu literárního uměleckého díla. Autor v ní klade důraz na pojmoslovnou stránku, odtud důraz na stěžejní termíny této oblasti poetiky. Výklad kompoziční struktury se opírá jednak o domácí literaturu, a také o zahraniční (v díle je patrná inspirace ruskou formální školou). Přehled české odborné literatury na toto téma je v publikaci připojen.Autor považuje kompoziční výstavbu nejen za stěžejní složku poetiky, ale především za určující faktor, který spoluvytváří uměleckou složku díla.

Při výkladu kompozičních jevů se autor zaměřuje na všechny základní slovesné druhy, tj. na poezii, prózu i drama. Při konkrétní interpretaci pak jako příklady uvádí texty ze všech uvedených druhů.Všetičkova Poetika kompozice je výsledek jeho dlouhodobé literárněteoretické a poetologické práce, kterou realizoval jak v interpretaci textů básnických (Stavba básně, Bezručova báseň ad.), tak prozaických (Tektonika textu, Energie Ephialta ad.) a dramatických (Stavba dramatu, Celistvost celku ad.).

27,90 *
Artikel-Nr.: 5201434

Osmnáctý díl Toulek českou minulostí zasvětil autor Zdeněk Volný zejména české literární tvorbě v meziválečnému období. Toto dvacetiletí stále zůstává jejím vrcholným obdobím: po překonání deprese z hrůz 1. světové války se literatura a umění rozvily v řadu směrů vycházejících z různých uměleckých i politických představ autorů a jednotlivých literárních skupin. Z kruté poválečné bídy vyvřela takzvaná proletářská poezie v čele s Jiřím Wolkerem. Otevření nadějnějších životních perspektiv pak podnítilo vznik okouzlujícího poetismu a dalších směrů, například surrealismu.

Kniha přináší příběhy největších postav meziválečné poezie a prózy: nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla nebo Vladislava Vančury a obsahuje i kapitolu o dobovém výtvarném umění. V prvních dvou kapitolách se text navíc vrací k českému dekadentnímu hnutí a jeho ústředním postavám, Jiřímu Karáskovi ze Lvovic a Arnoštu Procházkovi. Kniha vynáší na povrch opomíjené vztahy a skutečnosti, o kterých akademická literární historiografie spíše mlčí, a vynáší na světlo nejrůznější překvapivé souvislosti. Kniha poslouží jako přitažlivě podávaný přehled meziválečné české literatury, např. pro potřeby gymnázií.

27,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201418

Provoz je čilejší než kdy jindy, pořádají se festivaly, budují rozsáhlé archivy, tisknou je blackmetalisté i studenti uměleckých škol, přitom se jim už dávno věštila smrt. Fanziny se zrodily ve třicátých letech minulého století v kruzích fanoušků sci-fi, ale později je dalece přerostly. Zinoví kutilové si přitom vystačili s nůžkami, lepidlem a levnou tiskárnou. Mediální teoretik Miloš Hroch v původní české studii zkoumá fungování těchto malonákladových publikací a neoficiálních časopisů v post-digitální době, kdy se přesyceni virtualitou vracíme k analogovým médiím. Jeho práce přináší do mediálních studií radikální koncepty a předestírá novou materialitu médií, v níž je dotek stejně důležitý jako informace. Kniha ukazuje odhodlání zinové scény a rekapituluje důsledky digitální revoluce i kyberpunkových snů. Zatímco dříve byla tvůrčí metoda „vystřihni – nalep“ nutnost, dnes je to strategie a volba, která dává příslib nepředvídatelných zážitků v kultuře ovládané algoritmy.Kniha Miloše Hrocha je původní českou studií. Na základě téměř dvou desítek rozhovorů a etnografického výzkumu uvádí do pražské zinové scény.

20,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201413

Rakouský básník Georg Trakl (1887–1914) zanechal svou uhrančivou poezií výraznou stopu v dějinách moderní německy psané literatury. Překladatel a germanobohemista Radek Malý ve své monografii usiluje zprostředkovat širší odborné a čtenářské veřejnosti současný pohled na Traklovu poezii, a to zejména v souvislostech její české recepce – neboť už od dvacátých let dvacátého století Trakl svým dílem výrazně zasahoval i do vývoje české poezie. Na základě analýz překladů básní, jejich srovnání, komentářů a interpretací se zjevuje plastický a čtenářsky přívětivý obraz nejen básnického světa Georga Trakla, ale i různých českých básníků, kteří se jím nechali inspirovat.

24,90 *
Versandgewicht: 270 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201388

Reprezentativní katalog stejnojmenné výstavy, který obsahuje všechny sbírkové předměty Regionálního muzea v Litomyšli k tématu Josefa Portmana, Josefa Váchala a k dějinám a činnosti Portmonea – Musea Josefa Váchala v Litomyšli. Popisuje vznik sbírky, který začal poměrně nedávno, v roce 2016, když Pardubický kraj koupil a do správy regionálního muzea svěřil Váchalovo muzeum. Do té doby se doby se ve sbírce nacházely pouze fotografie, tiskařské štočky a bibliofilie od Josefa Portmana. Provozování Portmonea dalo podnět k novým akvizicím k Josefu Váchalovi a Ladislavu Horáčkovi. Do sbírky se tak dostává například cenná autorská kniha Josefa Váchala Satanu, se kterou vyhrál ve Florencii v roce 1927 cenu na výstavě krásných knih. Mezi sbírkovými předměty jsou exlibris, grafické listy, ale i drobnosti spojené s propagací Portmonea nebo kulisy Krvavého románu divadelního spolku Filigrán. Katalog vypráví tři příběhy – příběh Josefa Portmana, Josefa Váchala a Portmonea. Ke každé kapitole jsou přiřazeny sbírkové předměty v chronologickém pořadí podle data jejich vzniku. Záznamy obsahují fotografie, technické údaje i podrobnosti, které dále rozvíjí hlavní linii příběhu.

37,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201395

Jakou podobu má regionální literatura od vzniku Československa do současnosti?

Slovník prostřednictvím lexikografických údajů zachycuje literární obraz regionu. Autorská hesla v životopisných, výkladových a bibliografických částech sledují literární rysy oblasti. Upozorňují na určující i zapomínané osobnosti, na okolnosti vzniku literárních děl (zvláště kulturní, historické, národnostní, jazykové), které rozhodovaly nebo je překryl čas, na společenství (časopisy, nakladatelství), ale především na trvající či rodící se literární charakter výlučného prostoru.

29,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201331

Publikace vznikla v rámci dlouhodobého výzkumu dějin knižní kultury jednoty bratrské, který probíhá v Historickém ústavu AV ČR. Její první část shrnuje některé konkrétní výsledky tohoto výzkumu (knihtisk v Litomyšli v první polovině 16. století a zdejší sbor jednoty bratrské, vznik a dějiny překladu Bible kralické, kancionálová tvorba jednoty bratrské), ve druhé části zachycuje většinu exponátů výstavy „In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století,“ kterou uspořádalo v létě 2019 Regionální muzeum v Litomyšli, po vzoru kritických výstavních katalogů.

30,90 *
Versandgewicht: 750 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201381

(tzv.Knihovny Husova domu), část 1: České a slovenské tisky od roku vydání 1488 do roku 1800.

Katalog přináší abecedně (podle autorů, resp. názvů děl) uspořádaný přehled výše řečené knižní sbírky, která obsahuje 451 různých titulů v 517 knihách. Katalogovou část doplňuje deset rejstříků. Z nich např. názvový rejstřík přináší, jak hlavní, tak vedlejší názvy knih, což může pomoci při identifikaci starých tisků dochovaných bez titulního listu. Z dalších rejstříků upozorňujeme na rejstřík nakladatelů, vydavatelů, knihařů a tiskáren nebo na ikonografický rejstřík vazeb. Nejvíc nových informací přináší rejstřík provenienční sestavený na základě vlastnických zápisů v knihách a tam, kde to šlo, doplněný o bližší osobní údaje o majitelích knih. Ti pocházeli převážně z evangelických rodin, které věnovaly své staré tisky na začátku 20. století nově vznikající knihovně Husova domu. V provenienčním rejstříku je proto možné najít o nich bližší informace. Součástí katalogu je i obrazová příloha dochovaných titulních listů unikátů.

41,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201310

Syn zámožného advokát Filipa Messera a Berty, rozené Heim; oba byli židovského původu a německého jazyka. V roce 1900 se M. přestěhoval do Budapešti a nechal si úředně změnit příjmení na „Meszlény“, od r. 1902 studoval na zdejší univerzitě filologii, v r. 1908 tu obhájil práci věnovanou dílu H. W. von Gerstenberg. V letech 1909–14 žil ve Švýcarsku – nejprve v Bernu, poté v Ženevě (z této doby pochází několik jeho knižních monografií a především série statí publikovaných zejména v berlínském časopise Die Grenzboten), v r. 1912 se habilitoval na ženevské filozofické fakultě. Po vypuknutí války načas zakotvil v Poznani a redigoval tu časopis Aus dem Posener Lande, během r. 1915 musel narukovat. V r. 1917 byl vojenské povinnosti zproštěn a začal vyučovat na obchodní akademii v Pozsony/Pressburgu. V r. 1918 vyšla konečně knižně první část jeho monografie o Carlu Spittelerovi (Karl Spitteler und das neudeutsche Epos). V poválečné Bratislavě zůstal zakotven až do r. 1922; podílel se na provozu místního Uměleckého spolku, v r. 1920 vydával měsíčník Das Riff. V r. 1922 se stal lektorem němčiny na pražské české filozofické fakultě, rok nato se tu neúspěšně pokusil o habilitaci, pokračoval nicméně v práci lektora. Zásadní platformu našel už v té době v deníku Prager Presse, kam přispíval texty o literatuře, avšak postupně především o aktuální kunsthistorické či výtvarněkritické produkci. Do roku 1940 M. spojil síly také s redakcemi několika dalších periodik – nejvýrazněji s časopisy Kunst für Alle, Svobodný zednář, Forum, Dílo a Filosofická revue, v roce 1938 vyšel knižně jeho diptych Jak se dívat na obrazy a Jak se dívat na sochy. 

23,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201263

Katalog k výstavě Ruka v rouně, která se konala ve Východočeské galerii v Pardubicích, ve které se nachází nejrozsáhlejší veřejná sbírka grafik Bohuslava Reynka - obsahuje 113 grafik.

28,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201311

Emil Saudek byl překladatel z češtiny do němčiny, kulturní prostředník, esejista, publicista, bankovní úředník. Narodil se v Jihlavě židovským rodičům, dětství prožil v malé obci Polnička západně od Ždáru nad Sázavou, po absolvování jihlavského německého gymnázia vystudoval práva ve Vídni, kde žil až do roku 1922. V roce 1903 se oženil s Elsou Groag, v roce 1904 se Saudkovým narodil jediný syn Erik Adolf, později překladatel, teatrolog a publicista. Literárnímu překladu se Emil Saudek začal věnovat v prvním dekádě 20. století, soustředil se na poezii Otokara Březiny (Hände /1908/), dále na fejetony a básně J. S. Machara (počínaje knihou Rom /1908/), pozornost věnoval i dalším autorům. Překlady a četné články a recenze publikoval v česko- i německojazyčných periodikách (mj. Přehled, Čechische Revue, Vídeňský deník, Union, Novina, Čas, Dělnické listy, Volná myšlenka, Der Abend, Rozhled, Rozvoj, Služba, Vídeňské listy, Wiener Morgenzeitung). Ve Vídni se pohyboval v různorodých literárních a intelektuálních okruzích, byl v kontaktu s řadou spisovatelů a spisovatelek českého a německého jazyka. Ke konci první světové války podporoval myšlenku samostatného českého státu, záhy po vzniku Československa přeložil do němčiny Masarykův spis Nová Evropa a povídky Vojtěcha Rakouse. Poté, co se i s rodinou přestěhoval do Prahy, živil se dál prací v bance a jen pozvolna se vracel k účasti na literární rozpravě (zejména březinovské; v roce 1929 vydal knihu Pod oblohou Otokara Březiny, v první polovině třicátých let publikoval trojici statí o Březinovi v Kalendáři česko-židovském), v letech třicátých se zároveň hojně zabýval otázkami hospodářsko-politickými (v týdeníku Prager Börsen-Courier).

24,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201211

Knižní studie analyzuje českou literární kritiku devadesátých let z hlediska politického čtení a je důležitým příspěvkem k otázce recepce románové tvorby Michala Viewegha nebo dobovým diskusím o autenticitě v literatuře. V první části jsou představeny základní tendence polské literární kritiky stejného období, které jsou vzhledem k českému kontextu použity jako kontrastní rastr, jenž problematizuje některé předpoklady naší literární historie. Ve druhé části jsou diskutovány pojmy politiky a policie (Rancière), depolitizace (Schmitt, Barthes) a ideologie (Eagleton), jež jsou přizpůsobeny specifikům českého prostředí. Praktická část je věnována politické interpretaci kritické recepce tří románů Michala Viewegha. Největší důraz je kladen na témata těchto debat, jež v sobě obsahují potlačená politická sdělení – boj o historický narativ o minulém režimu nebo spor o vysokou a nízkou literaturu, který v sobě zrcadlí bezradnost literárního pole způsobenou tlakem komerčního knižního trhu. Součástí této části jsou také dva exkurzy – do debat o tzv. autentické literatuře a dvou programních manifestech –, na jejichž příkladech je patrné, že se české literární pole od politiky oddělilo pouze rétoricky a jeho výsledkem není větší autonomie, ale naopak nereflektovaná heteronomie.

20,90 *
Versandgewicht: 160 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201201

Při příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského byla v roce 2022 v uherskobrodském muzeu zpřístupněna nová stálá expozice věnovaná jeho životu a dílu s názvem Na jevišti světa. vropa 16. a 17. století procházela značně složitým vývojem, který v sobě odrážel jak pokrok vědění, tak i latentní konflikt mocenských a náboženských zájmů. V důsledku třicetileté války a následné náboženské perzekuce byl Komenský nucen opustit domov a ocitl se na jevišti světa. Stal se váženým učencem, autorem mnoha knih i reprezentantem českého exilu. Vynikl v mnoha oblastech, zejména jako reformátor výuky a vzdělávání. Jeho hlavním cílem byla však univerzální náprava vědění, náboženství a politiky. Skrze Komenského osud a dílo lze lépe poznávat dějiny raného novověku a při tom se zamýšlet nad nadčasovými všelidskými otázkami promlouvajícími i k naší současnosti. Katalog chronologicky sleduje Komenského životní putování, popisuje tehdejší krizi ve společnosti a představuje Komenského rozsáhlé dílo a prostředky, kterými chtěl najít cestu k lepšímu světu.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5201200

A new permanent exhibition entitled On the Stage of the World was opened in the Uherský Brod Museum in 2022, on the occasion of the 430th anniversary of the birth of Comenius.Europe of the 16th and 17th centuries was going through a turbulent period characterized by the progress of human knowledge but also by the latent conflict of political and religious interests. As a result of the Thirty Years’ War and subsequent religious persecution, he was forced to leave his country and found himself set on the stage of the world. Eventually, he became a respected scholar, prolific author, and representative of Bohemian exiles. Comenius excelled in many fields, especially as a reformer of education and of teaching methods. His main aim, though, was the universal improvement of all things human, from knowledge, to religion, to politics.

26,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201199

Autorka podává základní odborné informace o J. A. Komenském a jeho příbuzných v kontextu historických událostí doby, v níž žil, a také o učitelích či učencích různého vyznání, kteří ovlivnili Komenského názory a postoje při řešení společenských poměrů a vzdělávání. Kniha je rozdělena do kapitol podle životních událostí. Součástí knihy je podrobný rodokmen J. A. Komenského.

22,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201198

Autorka podává základní odborné informace o J. A. Komenském a jeho příbuzných v kontextu historických událostí doby, v níž žil, a také o učitelích či učencích různého vyznání, kteří ovlivnili Komenského názory a postoje při řešení společenských poměrů a vzdělávání. Kniha je rozdělena do kapitol podle životních událostí.

32,00 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201189

From Mikulov to Brno – the Neumann Printing House and its Production  Z Mikulova do Brna – neumannovská tiskárna a její produkce. Ikonografie alegorického cyklu v traktátu Masopust z roku 1580 a její čtenářská recepce. Několik poznámek k novému exempláři Psalterium Olomucensez roku 1499. Notované pergamenové vazby v Nostické knihovně 

18,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201188

Časopis Knihy a dějiny je odborné recenzované periodikum, které od roku 1994 vydává Knihovna AV ČR. Vychází jednou ročně a je zaměřen na zveřejňování výsledků bádání v oblasti dějin knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě.Časopis Knihy a dějiny je odborné recenzované periodikum, které od roku 1994 vydává Knihovna AV ČR. Vychází jednou ročně a je zaměřen na zveřejňování výsledků bádání v oblasti dějin knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě. 

Nejnovější číslo časopisu Knihy a dějiny otevírá studie Petra Voita s výmluvným názvem Konfesionalita a mentalita mezi koncem 15. a druhou polovinou 16. století pohledem české knižní kultury. Autor v ní charakterizuje vliv náboženského cítění české společnosti na podobu domácí knižní kultury. Tato pilotní studie vychází i v anglickém překladu, čímž se redakce Knih a dějin snaží zpřístupnit výsledky domácího bádání ve větší míře také zahraničnímu publiku.

Další studie jsou založeny na analýze vybraných pramenů nebo souborů. Veronika Sladká ve svém příspěvku zkoumá důmyslný typografický systém, který ve své tištěné produkci používala Jednota bratrská. Natálii Krátké se podařilo na základě paleografického studia vybraných hudebních pramenů identifikovat dosud neznámou písařskou dílnu působící v Praze na přelomu 16.–17. století.Díly Jana Marciho z Kronlandu se ve svém příspěvku zabývá Markéta Ivánková.

18,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201172

Krvavé romány prodávané v sešitech v době Rakousko-Uherska. Psali o nich s nadšením Hrabal, Čapek, Vančura, Nezval, Hašek, Klíma, ale v podstatě je dnes téměř nikdo neviděl. Editor Martin Jiroušek, který již dříve připravil antologii Fialoví ďábli, se ponořil do hlubin soukromých archivů, zaniklých knihoven, ztracených pozůstalostí, aby vydoloval jedinečné svědectví o prvotní dobrodružné lidové literatuře plné vražd, lásky i strašidel. Ukázkový výbor z deseti mnohasetstránkových románů seznámí nadšence literárního podsvětí s fragmenty jedinečné čtenářské kultury z přelomu 19. a 20. století, kvůli kterým čtenáři dokonce neváhali vraždit. Tvrdili to aspoň lovci ďáblových knih, kteří je pronásledovali a upalovali daleko dříve před nacisty nebo komunisty. Váchal, když vydal svoji ódu Krvavý román (1924), už je nemohl sehnat. Obávaný druh literatury plný hrůzy a děsu včetně nezapomenutelných groteskních scén a kolapsů je nyní opět vytažen na světlo. Antologie, která tady ještě nebyla.

26,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201165

Monografie přináší třináct studií Alenky Jensterle Doležal zaměřených na slovinskou literaturu a slovinsko české vztahy. Příspěvky v první části zkoumají různé oblasti mezikulturní komunikace mezi dvěma malými slovanskými národy v kontextu středoevropského prostoru a zaměřují se na působení slovinských intelektuálů v českém prostředí.

Studie v druhé části monografie ukazují prolínání kulturního a literárního kontextu Slovinců a Čechů v rozmanitém období na pozadí středoevropských procesů. Obrací pozornost více na slovinskou stranu a zaměřují se na obraz slovinské literatury ve slovinském, českém a obecně středoevropském kontextu na přelomu 19. a 20. století a v první polovině 20. století.

Monografie zachycuje jevy mezi centrem a periferií tehdejšího Rakouska Uherska a přináší sondu do života slovinské i české literatury v rámci kulturní interakce malých slovanských literatur a kultur v prostoru střední Evropy první poloviny 20. století.

20,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 825 Ergebnissen