Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 826 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301409

V sérii studií o románovém stylu si autor klade několik základních otázek: Co utváří styl prozaické exprese? Podílí se tato stylová specifičnost konkrétního díla na jeho uznání a dlouhodobém setrvání ve společenském diskursu navzdory proměnám doby? Anebo naopak právě tato specifičnost jeho uznání odkládá, pozdržuje nebo i trvaleji neguje, což v důsledku určuje, zda se ono dílo stane kanonickým, či antikanonickým?

V první části knihy nabízí autor několik teoretických studií, jež se pokoušejí postihnout možné obecné prvky stylu, jako jsou rytmus, rozpornost nebo „rozepře“, figurace, slovník atd. Využívá přitom metodologických opor z oblasti teorie řečových aktů a analytické filosofie (John Searle či Donald Davidson), neopragmatismu (Richard Rorty) nebo francouzského poststrukturalismu (Jean-François Lyotard). Ve druhé části pak v několika případových studiích zkoumá konkrétní poetiky autorů, a to jak těch, jejichž díla se stala kanonickými (Jaroslav Hašek či Milan Kundera), tak i těch, kteří dlouhodobě zůstávali mimo širší pozornost a jejichž poetiky byly definovány jako menšinové či okrajové, byť se jejich uznání v čase posouvalo (Ladislav Klíma, Jaroslav Durych či Karel Schulz).

21,90 *
Artikel-Nr.: 5301290

knihovny v Praze.

Rukupisná i tištěná kniha jakožto vysoce kulturní objekt se během 16. století postupně infiltrovala do sociálně různorodého prostředí. Její působení bylo spjato s metropolí, s bohatými městy, městečky či vzdálenými kouty českého království, s představiteli nižší a vyšší aristokracie i duchovenstva, s měšťany nebo jednotlivci z lidových vrstev, ovšem ke čtení kvalifikovanými.

Rukopisná kniha měla privátní charakter, zatímco tištěné vydání se stalo široce obchodovatelným zbožím. Obě podoby textu chránila knižní vazba, jejíž exteriér mohl být povýšen individuálně pojatým slepotiskem, anebo naopak paušalizován sériovou výrobou.

Boj o volnou plochu průběžně obrací čtenářovu pozornost k celospolečenské mentalitě a osobnímu vkusu, a to proto, že slepotisk není totéž co ilustrace, která vždy závisela na textu. Slepotisk měl šanci odrážet způsob myšlení koncového zákazníka, soukromou preferenci i konfekční (masový) vkus, a to mnohem nápadněji než unifikovaná typografie.

Publikace stojí na pomezí knižní kultury a dějin umění. Zkoumá výzdobné koncepty slepotisku na knižních vazbách českého původu 16. století. Ukazuje se, že přístup knihvazačské dílny i přístup zákazníka k výzdobě byl ovlivněn skladbou nářadí (kolek, váleček, plotna), mentalitou nebo sociálním, finančním i vzdělanostním zázemím. Poněvadž se česká, převahou utrakvistická společnost nemohla dlouho zbavit závislosti na pozdně středověkém způsobu života, průvodní jev výzdobných konceptů tvořilo napětí mezi strachem z prázdnoty a volnou plochou. Od tohoto nového zjištění se odvíjejí otázky, do jaké míry byl český slepotisk 16. století proněmecký a zda je vůbec vhodné při jeho hodnocení paušálně uplatňovat renesanční kritéria.

135,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301298

Experimentální výprava za časem, postavami a současnými podobami českého románu. Pojmy čas (vyprávění), postava a román neumožňují intelektuálnímu čtenáři ani badateli rychlé a efektní polapení. Rodí se totiž ze složité syntézy — sdílená zkušenost s lidmi, časem a narací se zde vetkává do pojmového myšlení a řeči, celému procesu přitom vládne jen svobodný zákon literatury. Monografie Čas, postavy, román podniká do prostoru této syntézy jedinečnou výpravu. Využívá při tom hermeneutické modely převzaté z Ricśurova Času a vyprávění, ale též výsledky kognitivní naratologie. Výsledkem je neotřelé nasvícení (možností) románové teorie a interpretace.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5301170

Svatojiřský klášter byl nejstarším českým klášterem a již díky svému umístění v srdci Pražského hradu patřil tradičně mezi nejprestižnější ženské řeholní domy střední Evropy. Kniha osvětluje fungování této složité církevní instituce na základě analýzy čtyř výjimečných pramenů. Tyto texty – pamětní kniha kostela sv. Jiří, duchovní zrcadlo svatojiřských benediktinek, popis korunovace královny Žofie a komentář k Benediktově řeholi adresovaný řeholnici Elžce – společně vypovídají o všedním i svátečním životě kláštera za vlády Karla IV. a Václava IV. a jsou zde čtenářům zpřístupněny jak prostřednictvím edice, tak českého překladu.

Artikel-Nr.: 5301204

V. Dyka, F. Gellnera, F. Šrámka a K. Tomana.

Publikace Roberta Kolára srozumitelně a přístupně rozkrývá vztahy mezi veršem buřičů a veršem jejich předchůdců, odhaluje tak širší souvislosti a mimo jiné ukazuje, co všechno může vést k výběru metra při psaní básní. Knížka je pojata jako soubor krátkých komentářů k jednotlivým básním Viktora Dyka, Františka Gellnera, Fráni Šrámka a Karla Tomana.

20,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301186

Kniha o jedné méně známé a literárněhistoricky dosud pomíjené básnické skupině (Jan Řezáč, Josef Prošek, Jaroslav Rychlý a Miloš Hájek), která fungovala ilegálně v Praze za druhé světové války a těsně po ní. Autoři navazovali  především na předválečný surrealismus, který později přepsali vlastním tvůrčím vkladem na takzvaný monstrualismus. Z dlouhé řady realizovaných samizdatů jsou některé nenávratně ztraceny, jiné se dochovaly. A právě všechny ty dochované – vedle titulních Chodců zeleně jde o sborníky Mezitím, Ochranné prostředky, Schopnost skutečnosti, Záchody a PF 49 – jsou shromážděny v tomto svazku.

23,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301088

Název publikace Sochař a architekt. Korespondence Františka Bílka s Josefem Fantou parafrázuje titul vydaný roku 1948, uveřejňující tehdy korespondenci Bílka s básníkem Juliem Zeyerem. Právě prostřednictvím Zeyera a Zdenky Braunerové se mladý Bílek seznámil též s architektem Josefem Fantou (1856–1954).

Povaha jejich epizodického (a příznačně ambivalentního) přátelství a jeho význam pro Bílkovu tvorbu dosud nebyly předmětem badatelského zájmu. Jejich vzájemná korespondence obsahuje množství neznámých informací týkajících se především sochařova raného tvůrčího období a ozřejmuje okolnosti některých jeho důležitých zakázek. Komentovaná edice dopisů obou umělců je uvedena souborem několika vybraných, dosud rovněž nepublikovaných písemností přibližujících Bílkovy nesnadné začátky včetně jeho vlastního popisu pověstné osudové konfrontace s Josefem Václavem Myslbekem v září 1892. S cílem zpřístupnit Bílkovu pozoruhodnou osobnost a jeho dílo i zahraničním badatelům je celá publikace dvojjazyčná; do angličtiny tak byly přeloženy i transkribované dopisy.

Edice dosud nepublikované vzájemné korespondence sochaře Františka Bílka (1872−1941) a architekta Josefa Fanty (1856−1954) obsahuje množství neznámých informací o Bílkově raném tvůrčím období a některých jeho důležitých zakázkách.

61,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300966

Bible kralická zaujímá v bohaté tradici českých převodů Písma postavení výjimečné. Specificky český nápravný směr středověké západní církve, jednota bratrská, vytvořila soustředěným kolektivním úsilím svých vzdělaneckých elit vybroušený a jednolitý převod z původních jazyků a soudobých nejlepších protestantských překladů. Po šestidílném vydání, v němž novozákonní svazek představoval revidovaný a v poznámkovém aparátu výrazně rozšířený Blahoslavův překlad, následovaly další edice. Nejpodrobněji komentovaným biblickým dílem bratří se stalo druhé vydání posledního dílu Šestidílky, samostatně publikovaný Nový zákon z roku 1601, na němž se výrazně podílel kalvinisticky orientovaný biskup Zachariáš Ariston. Právě zmíněná úprava z počátku 17. století, v níž se završuje předbělohorská bratrská tradice komentovaného novozákonního překladu a jež předznamenává znění poslední Kralické bible z roku 1613, je nyní čtenářům předložena v kritické edici, zachycující všechny jazykové varianty od Blahoslavova prvního vydání Nového zákona z roku 1564 do poslední kralické verze z roku 1613 a hlavní dobové cizojazyčné předlohy, z nichž bratří mohli čerpat. V dějinách vědeckého úsilí se tak díky kolektivu bohemistů a biblistů poprvé uskutečňuje myšlenka, o jejíž realizaci usilovaly generace předchozích badatelů: kritické vydání novozákonního textu Bible kralické.

49,90 *
Versandgewicht: 2.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301161

korespondenci.

Kniha se zabývá dějinami dvou nejvýznamnějších exilových nakladatelství posrpnového období: Indexu, sídlícího v Kolíně nad Rýnem, a Sixty-Eight Publishers, působícího v Torontu. Jádrem studie je pohled na jejich „paralelní životopis“: obě nakladatelství si byla v mnoha ohledech podobná, měla však své koncepční preference, jejich autorské zázemí se většinově lišilo, z menší části se však shodovalo, takže vznikaly konkurenční vztahy, někdy překvapivě vyostřené (zvláště v případech vydávání děl autorů žijících v Československu). Autor nahlíží na činnost obou nakladatelství v kontextu literárního života českého exilu, okrajově si všímá i dalších nakladatelství, kulturních časopisů apod. Pramennou základnu mu poskytuje jeho mnohaletý výzkum tohoto tématu, dále archiv nakladatelství Index, uložený v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, fond torontského nakladatelství, uložený v Hoover Institution v kalifornském Stanfordu, a konečně archiv Společnosti Josefa Škvoreckého v Praze.

26,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301160

Zdrojem pohádky je častý sen nějakých v historii ztracených jednotlivých dětí, který se pak vyprávěný objevil v různých variacích ve folklóru a mohl být následně zapsán či přepsán sběratelem. Ideální konfigurace: rodiče vyprávějí nebo čtou před spaním jinému, svému dítěti takovou pohádku, o níž nevědomě tuší, že mu její problematika „straší“ v hlavě, že by se mu mohla zdát; tím mu indukují takový průběh snu, kde budou moci být latentní témata probrána a který většinou skončí happy endem.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5300961

Sborník spřízněných autorů vycházející u příležitosti životního jubilea přední osobnosti české iberoamerikanistiky, historie a etnologie – Oldřicha Kašpara. Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., je významný český hispanista, iberoamerikanista, etnolog, historik a překladatel, ale také spisovatel a básník.

28,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301011

Kniha je souborem fejetonů o spisovatelích těchto území. Vzhledem k tomu, že obě země byly vždy mnohonárodnostní, neomezuje se předkládaná publikace pouze na literáty české. Vedle nich autor upozorňuje rovněž na básníky a prozaiky polského a německého původu. Kniha má číslo dvě, navazuje tak na první svazek, jenž vyšel roku 2009. Autor je doprovází vlastními fotografiemi. Předložené příspěvky jsou fejetony, jenž mají nejen zpřístupnit a objasnit spisovatele a jeho dílo, ale také obnovit a pozvednout opomíjený fejetonový žánr.

20,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300998

Literární výzkum osobnosti Terézie Vansové a její literární, vydavatelské a osvětové činnosti poskytuje fascinující obraz ženy odhodlané, alespoň v rámci svých možností, přispět k blahu mnohých; ženy se silně zakořeněným žebříčkem hodnot, který si nejenom vystavěla, ale během svého života jej také následovala; ženy často osamocené a osamělé, stojící mimo hlavní proud jak literární, tak i politický či ideový, ženy jakožto zástupkyně slovenské inteligence, avšak žijící svůj život v úzkém sepětí s venkovským slovenským lidem. Terézia Vansová si plně uvědomovala funkčnost literární komunikace na lince autor – čtenář – dílo a považovala literaturu za jeden z nástrojů masové komunikace, díky kterému byla schopna ovlivňovat i hodnotový rámec samotného čtenáře.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5300962

Jiří Němec (1932‒2001) patřil od konce padesátých do první poloviny osmdesátých let k nejvýraznějším postavám kulturního a intelektuálního života. Byl jedním z iniciátorů tzv. Ekumenického semináře v Jirchářích, který se stal první veřejnou platformou svobodného náboženského, filozofického a kulturního dialogu v komunistickém Československu, a účastnil se příprav tzv. Díla koncilové obnovy, sdružení usilujícího o uvedení myšlenek II. vatikánského koncilu do každodenního života katolické církve. Po roce 1968 spoluvytvářel paralelní kulturní a filozofické aktivity, ať už šlo o tehdy pololegální či ilegální studijní či diskusní kroužky, nebo o literární, hudební či výtvarné dění formujícího se tzv. českého undergroundu. V roce 1976 patřil k nejužšímu kruhu iniciátorů a organizátorů Charty 77 a bezprostředně se podílel na formulaci jejího prohlášení, byl rovněž mezi prvními členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Je autorem desítek studií a článků z oblasti filozofie, literatury a psychologie (jejich souborné vydání se připravuje). Překladatelskou a redakční činností zprostředkovával aktuální i do té doby v Československu neznámá filozofická a teologická díla (Blondel, Teilhard de Chardin, Eliade, Foucault, Gadamer, Gebsattel, Heidegger, Tresmontant aj.). První verze této bibliografie, již uveřejnil před necelým čtvrtstoletím časopis Kritický sborník (roč. 18, 1999, č. 4, s. 63–94), obsahovala celkem 306 položek. Nynější soupis je oproti tehdejšímu více než dvojnásobně rozšířen. Značnou část textů uvedených v bibliografii tvoří publikace samizdatových vydavatelství, dílen či edic, soukromé tisky či jiná „inedita“.

19,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300950

Kniha sa zaoberá sa psychologickou interpretáciou niektorých slovenských rozprávok. Autor spolu s analytickým psychológom Vladislavom Šolcom spracovali analýzu troch známych Dobšinského rozprávok: Zlatovláska, Vlkolak a Čiernovlasý princ. Interpretácia rozprávok, odvodená z poznatkov analytickej psychológie Carla Junga a komparatívnej mytológie, prekladá rozprávkové príbehy do psychologického jazyka. Ponúka tak rozprávkam ďalší rozmer, oživuje ich, odhaľuje ich skrytý význam ktorý je stále prekvapivo relevantný aj v dnešnej dobe.

31,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300796

Kolektivní monografie věnovaná osobě a dílu Karla Havlíčka Borovského přináší odborné studie věnované literární a žurnalistické tvorbě Karla Havlíčka, jeho politickým aktivitám a rodinnému zázemí. Součástí je i několik studií zabývajících se Havlíčkovým „druhým životem“, a to jednak v kontextu s československým disentem sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, jednak v souvislosti s odrazem Havlíčkovy osobnosti a tvorby např. v české hudební kultuře.

24,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300931

Devátý svazek edice Korespondence Jakuba Demla Po Bohu celý Váš… obsahuje soubor dopisů mezi dvěma českými literáty a vydavateli Jakubem Demlem (1878–1961) a Josefem Florianem (1873–1941). Přestože je tento konvolut pouhým torzem mnohem širší výměny, o čemž svědčí především početní nepoměr mezi Demlovými a Florianovými listy, tvoří dosud nejrozsáhlejší svazek v rámci této edice (436 položek), a byl proto rozdělen do dvou knih. První obsahuje dopisy z let 1903 až 1911, z období intenzivní spolupráce při vydávání edice Studium. Druhou knihu otevírají dopisy z let 1928 až 1935. Deml mezitím získal uznání jako básník a Florianovy nakladatelské počiny si našly publikum a sympatie mezi soudobými umělci a intelektuály, aniž by však vyvázl z chudoby a dluhů. Právě solidarita plynoucí z nedostatku peněz je jedním z hlavních rysů této korespondenční výměny, v níž už oba figurují jako rovní partneři. V dalším oddílu jsou soustředěny převážně polemické texty, glosy a invektivy Josefa Floriana a jeho spolupracovníků, které se týkaly Demla a vycházely ve staroříšských sbornících v letech 1905 až 1940, ponejvíce však v mezidobích, kdy korespondence neprobíhala. Edici doplňuje komentář o významu staroříšské éry pro celé Demlovo dílo, studie o spolupráci obou vydavatelů s tiskaři.

34,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300900

Jméno Ladislava Fukse je v obecném povědomí spojováno zejména se slavným filmem Spalovač mrtvol či s jeho světově proslulou knižní prvotinou Pan Theodor Mundstock.  Spisovatel, od jehož narození letos uběhne sto let, ve svých knihách s oblibou tematizoval konflikt mezi zlem a dobrem, který se odehrává v každém z nás.

Nejlepší Fuksova díla, která využívají černý humor a mrazivě groteskní atmosféru ke zdůraznění rozporuplnosti jak lidské psychiky, tak vnějšího světa, jsou aktuální i v kontextu současných událostí.

 

29,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300854

Petr Žantovský nám předkládá svůj výběr (ne úplný) nejdůležitějších postav českého básnictví 20. století. Ukazuje nám osudy básníků v sepětí s jejich dílem. Podřídil výběr básníků ryze osobnímu vkusu se samozřejmým ohledem na význam jejich díla pro vybraný čas, kdy poezie měla ještě větší váhu než televizní skeč a plný košík ze shopping centra.

21,90 *
Artikel-Nr.: 5300597

Monografie sleduje židovskou náboženskou tematizaci buddhismu od konce 18. století až po současnost. Činí tak za pomoci podrobné textové analýzy, jejímž cílem je ukázat základní osy kontextualizace buddhismu v židovských náboženských textech a jeho místo v moderním judaismu. Autor předkládá tři na sebe navazující modely fungování buddhismu v židovské náboženské literatuře. Buddhismus jako nástroj polemiky a sebedefinice, jako formu spirituality plně kompatibilní s judaismem a jako náboženský konkurent judaismu představující ohrožení jeho sociální i ideové integrity. Zatímco k rozličným aspektům židovské náboženské tematizace křesťanství či islámu existuje bohatá akademická literatura, role, kterou v různých podobách moderního judaismu sehrává buddhismus, byla akademiky až doposud buď přehlížena, nebo v lepším případě redukována na fenomén JUBU (Jewish Buddhists). Cílem předkládané práce je přispět k zaplnění této mezery.

24,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300830

Bibliografie českého literárního vědce, esejisty, slavisty, rusisty, komparatisty, genologa, historika a teoretik slovanských literatur čítající více než 600 stran, vydaná k jeho životnímu jubileu. Zahrnuje výběrový soupis knižních publikací, studií, článků, esejů, komentářů, reflexí a recenzí psaných v několika jazycích (čeština, slovenština, ruština, angličtina, dílem němčina, francouzština, polština) a uveřejněné v různých nakladatelstvích a periodikách v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, na Ukrajině, v Rusku, Německu, Francii, Itálii, Bulharsku, Japonsku, Španělsku pokrývají širokou problematiku obecného srovnávacího studia literatur a komparatistiky slovanského písemnictví, románu, literárních žánrů, ale také poezie, areálových studií, emigrantologie, kulturologie, teorie literárních dějin a teorie a dějin slovanských literatur, rusistiky, slovakistiky, bohemistiky, ukrajinistiky, dějin slavistiky obecně a brněnské zvláště; kromě vědeckých příspěvků tu jsou i esejistické reflexe a glosy.

28,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300807

V roce 1487 vyšel v Praze u anonymního tiskaře, snad Martina z Tišnova, první český tisk žaltáře, který představuje nejstarší známý záznam čtvrtého překladu žalmů z latiny do staré češtiny. Tento přelomový překlad, stojící na pomezí staro- a středněčeského období, překonává předchozí převody především důrazem na srozumitelnost textu a užitím soudobých jazykových prostředků. Tato publikace přináší kritickou edici uvedeného prvního pražského tisku Knihy žalmů včetně předmluvy, deseti chvalozpěvů, hymnu Te Deum a Athanasiova vyznání víry. Text je opatřen poznámkovým aparátem s kritikou textu a s různočtením. Edici je předeslána studie, která se zabývá okolnostmi vydání Prvního tištěného žaltáře, jeho uspořádáním a pěti dochovanými exempláři, dále přináší jazykový popis čtvrtého překladu žalmů a sleduje jeho tradici v tiscích a rukopisných opisech z konce 15. a počátku 16. století. Součástí knihy jsou rejstříky a přílohy (tabulky, soupisy, grafy, stemma, barevná obrazová příloha).

24,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300784

bibliografie časopisů.

The publication Československo-jihoslovanská liga (1921–1929) a Československo-jihoslovanská revue (1930–1939). Bibliografie časopisů [Czechoslovak-South Slavic League (1921–1929) and Czechoslovak-South Slavic Review (1930–1939). A Bibliography of Journals] focuses on Czechoslovak-South Slavic (Yugoslavian) cultural relations in the interwar period. It is divided into two parts. The first one is a study presenting the history of Pan-Slavic societies in interwar Czechoslovakia. It primarily focuses on the Czechoslovak-South Slavic League, which was one of the main promoters of the development and deepening of mutual (chiefly) cultural contacts in Czechoslovakia at the time. The study thus deals with the origins of the society, its organisational development, its cooperation with other entities and, last but not least, with its miscellaneous activities. Among these, it is particularly worth mentioning the publication of the journal Československo-jihoslovanská liga in the 1920s, renamed Československo-jihoslovanská revue in the 1930s.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300777

Deník spisovatele představuje dílo, jemuž doposud není v ruském a obdobně ani v českém a slovenském prostředí věnována stejná pozornost jako Dostojevského románům. Předkládaná monografie je tvořena sedmi kapitolami a o pozdním díle ruského spisovatele pojednává ze čtyř aspektů: žánrového, tematického, motivického a recepčního. Z hlediska žánru je Deník spisovatele řazen k žánrovému typu tzv. spisovatelského deníku. Dílo je zkoumáno v kontextu doby svého vzniku a rovněž v kontextu autorovy osobnosti, současně s tím jsou sledovány poetologické rysy díla. Dále jsou v rámci Deníku spisovatele definovány tři stěžejní tematické okruhy (Rusko a Západ, obraz Petěrburgu, postavy dětí a podoby dětství), specifika literárních žánrů (střední epika s fantastickými rysy, esej, dopis, memoáry a kritická stať) a specifika motivů (motivy živlů, tzv. nahodilé rodiny a snů). V závěrečné kapitole se pozornost zaměřuje na otázky recepce v českém i slovenském prostředí.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5300759

Kniha přináší tři studie na pomezí rozdílných, a přesto vzájemně provázaných interpretačních perspektiv filosofie, resp. hermeneutiky a literární vědy.

První studie se pokouší ve třech oddělených krocích explikovat filosofické aspekty Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka. 

Druhá studie srovnává Haškovu tvorbu s myšlenkovým a tvůrčím světem Georga Lukácse, a to nejen ohledně možnosti zařazení Haškových Osudů v rámci Lukácsovy typologie románu, nýbrž odhaluje i hlubší intelektuální spřízněnost obou autorů přes motiv zvěcnění člověka, jež je příznačné pro moderní společnost, a přes pojetí obrany proti němu.

Poslední studie chápe Haškův román jako modernistické dílo, které má svými postupy blízko Eliotově Pusté zemi, Joyceovu Odysseovi a Rilkovým Elegiím z Duina.  

19,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300717

Otec Filip Maria Antonín Stajner (1964–2021) byl římskokatolickým knězem, který posledních dvacet let svého života prožil s těžkou nemocí ALS, na kterou se zpravidla umírá do několika měsíců nebo do pár let. Navzdory tomu po sobě zanechal rozsáhlé překladatelské, duchovní i literární dílo. Dneska by to šlo… říkával Otec Filip o prvních sobotách. A dovedl si představit, že v takový den by pod ochranou Panny Marie mohl přejít na druhý břeh bytí, do Boží náruče. Toto přání se mu splnilo v sobotu 1. května 2021. Osobnost Otce Filipa přibližují četná svědectví jeho blízkých přátel i duchovních dětí, a odpověď můžeme hledat i v mnoha jeho textech, jimiž se jako zlatá nit vine touha sdělit všem, že Bůh je Láska.

23,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300700

Co znamená tvrzení, že básnická díla jsou si podobná? Jde o náhodnou blízkost, nebo širší vývojovou tendenci? Je podobnost pouhou středovou pozicí na ose stejnýjiný? A kde jsou její hranice? Jedenáct studií obsažených v této knize se věnuje vybranému českému básnickému dílu, jež je srovnáváno s díly zahraničními. Čeští básníci a básnířky jsou vztaženi ke kontextu, který pro ně nemusí být běžný ani samozřejmý, s nímž ale vykazují styčné body. Cílem je obohatit pohled na českou poezii v období od roku 1945 až do současnosti a přispět k otázce, co je to komparativní literatura a jaké různé strategie lze využít při srovnávání textů. Každá studie nabízí také obecnější rámec, k němuž ji lze vztahovat. Příkladem může být fenomén mluvenosti a živého hlasu, problematika multilingvismu, možnost konceptualizace válečné zkušenosti, prostor města nebo téma ekopoezie. První dvě studie se věnují vztahu národní a světové literatury a otázce komparativní metody, kterou tematizuje i doslov psaný formou polylogu. Autoři a autorky studií se v něm vracejí k reflexi toho, čeho svým srovnáním dosáhli, k různým problémům, na jaké přitom naráželi, a ke společným teoretickým východiskům. Kniha analyzuje například díla Josefa Kainara, Jiřího Koláře, Ivana Blatného, Jana Skácela, Milana Nápravníka, Víta Janoty či Pavla Kolmačky, beatnickou, experimentální i konkrétní poezii.

25,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300699

Publikace Marka Přibila Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky) prověřuje platnost faktů, jež stály u zrodu hypotéz o těchto pramenech, a zpřesňuje tak nejbližší kontext Máchova Zápisníku i jeho pozici v souboru máchovských dokumentů. Autor zde přezkušuje dohady, jež vycházely jednak z Máchových rukopisů, které byly považovány za fragment většího celku, opíraly se také o cizí torzovité opisy, o Máchovy odkazy, vyskytující se v jeho manuskriptech, a nakonec i o cizí svědectví. Přítomná práce tak vytváří východisko pro další interpretaci dochovaných literárních zápisníku K. H. Máchy a koriguje zároveň jakýkoli další ediční přístup k Máchovým zápisníkům a textům zápisníkového charakteru.

Kniha je rozdělena do čtyř relativně autonomních kapitol. První se věnuje rukopisu označovanému dříve jako Náčrt Máje, který je dnes pokládán za fragment Malého sešitu. Druhá kapitola zkoumá příbuzný problém z jiné perspektivy: zabývá se tzv. Villaniovským sešitem, Máchovým autografem údajně zničeným kolem roku 1945. Následující třetí a čtvrtá kapitola se přesouvají do oblasti máchovských opisů, jež mohly být pořízeny z Máchových nedochovaných zápisníků.

20,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300684

Monografie Krásné kraje okrajů Václava Vokolka se soustředí na analyticko-interpretační výklad devíti vybraných kratších literárních textů Václava Vokolka, současného českého spisovatele, rozhlasového esejisty, výtvarníka a pedagoga. V chronologicky řazených kapitolách se pojednává o jejich genezi, ústředních tématech a motivech a rekapituluje se jejich dosavadní recenzní ohlas. Závěrečná, syntetizující kapitola, v níž jsou sumarizovány jejich společné charakteristické jazykové a kompoziční prostředky, má dopomoci k vytvoření uceleného obrazu o této části Vokolkova rozsáhlého a rozmanitého literárního díla.

14,90 *
Artikel-Nr.: 5300674

Tato kniha je postavená trochu jako polemika. Horor v české literatuře si totiž nikdy nevystačil jen s žánrem prózy a časovým rámcem konec 18. a počátek 21. století, jak se traduje a jak o tom svědčí řada knižních publikací. Iracionální strachy a úzkosti, hrůzy a další hraniční stavy tady s námi byly samozřejmě od počátku: v písni, v básni, v legendě i morytátu, později v novinové zprávě; v literatuře vysoké i nízké, u Máchy a Erbena stejně jako v anonymním městském folkloru, ve středověkém popisu mučení nebohé panny i ve stručné referenci o spartakiádním vrahovi nebo vražednici s náklaďákem; prostě napříč širými lány fikce a non-fikce od nejstarších památek české literatury podnes. Kniha shromažďuje přes stovku textů nejrůznější povahy i umělecké, potažmo estetické kvality, a je tak v nejlepším slova smyslu quodlibetem. Ačkoli tu jistě není všecko, každý si může počíst dle libosti. Vytáhnout ze stránek svůj vlastní jedinečný horor. Zdůraznit strach, tajemství, hrůzu nebo šílenství, jak se komu líbí.

29,90 *

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 826 Ergebnissen