Architektur


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 492 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301111

Co je architektura a jaká by měla být? Jaké škody na ní napáchala čtyři desetiletí komunismu a jaké modernistická avantgarda? Jak společnost ovlivňuje kvalitu vystavěného prostředí? Co nás odlišuje od západních zemí a proč se u nás nestaví? Jsou naše města v ohrožení? Má architekt společenskou zodpovědnost? Vytváříme zateplením budov udržitelné a zdravé prostředí? Jaký je vztah architektury a umění? Jak bychom se měli inspirovat minulostí? Lze být v dnešní architektonické tvorbě současně konzervativní i moderní?

Na tyto a mnoho dalších otázek o aktuálních problémech architektonické a urbanistické praxe se pokouší odpovědět tato kniha.

32,90 *
Artikel-Nr.: 5301087

Šestašedesát vybraných staveb ukazuje, že snad není domu, jenž by si nezasloužil dostat druhou příležitost. Kniha, vůbec první svého druhu, zahrnuje revitalizace, konverze, dostavby přístavby, které se uskutečnily v jednadvacátém století. Staré se potkává s novým, zachraňuje se to, co se zdálo neopravitelné. Uchovává se paměť rodinných domů, měšťanských i funkcionalistických vil, ale také chalup, roubenek, statků, stodol, mlýnů a dalších objektů. Každý příklad může sloužit jako inspirace pro budoucí stavebníky, ale také jako důkaz, že práce s odkazem minulosti se vyplatí. „Právě rekonstrukce jsou oblastí, v niž česká architektura dosahuje evropské kvality,“ je přesvědčen spisovatel Petr Volf, jeden z autorů knihy: „Každý starý dům je pro architekta a konstruktéra výzva. Jako by jim skutečnost, že nezačínají na nule – rozvíjejí přece to, co už stojí –, dodávala sílu a odvahu, aby byli co nejkreativnější a také nejdůslednější.“

81,90 *
Artikel-Nr.: 5301086

Slavné vily Prahy Prahy 10 navazují na identicky pojaté publikace o výjimečných rodinných domech a vilách s příběhem o nich, jejich stavebnících a tvůrcích. Kniha představuje padesát medailonů známých i neznámých staveb realizovaných od konce 19. století až do současnosti.

Vinohradské, vršovické, strašnické, michelské a záběhlické rodinné domy a vily dokumentované bohatým obrazovým materiálem, hlavně pak dobovými plány, jsou zasazeno do mnohem širších, nežli jen místních souvislostí. Díky nim se z průvodních kapitol dozvíme, jak se třeba stavělo za socialismu, jak nové materiály ovlivnily estetiku funkcionalistismu a že jeden budoucí spolupracovník slavného amerického architekta Franka L. Wrighta chtěl strašnickou kolonii rodinných domků stavět z prefabrikátů jeřáby už v roce 1919.

32,90 *
Artikel-Nr.: 5301025

Volmanova vila je členem světové sítě Iconic Houses, prestižní mezinárodní sítě spojující architektonicky významné domy a ateliéry z 20. století, které jsou zároveň přístupné veřejnosti. Zařadila se mezi světové modernistické ikony a reprezentuje Českou republiku na mapě moderní architektury. Volmanova vila je fenomenálním příkladem české meziválečné architektury i dokladem společenské ambice první československé republiky podepřené její ekonomickou silou. Kniha „Volmanova vila – klenot české meziválečné architektury“ je stejně tak výpravnou monografií představující její architekturu, jako sondou do české moderní historie. Svědectvím o proměnách naší společnosti po roce 1948 i dokladem více jak patnáctiletého úsilí spojeného s obnovou a rekonstrukcí vily.

Kromě podrobného popisu stavby jsou zde představeny dodnes neuveřejněné dobové plány a fotografie doprovázené mnohovrstevnatými historickými komentáři a vysvětlením technik použitých při rekonstrukci objektu. Část textů je věnována autorům vily, době jejího vzniku i dílu významného českého podnikatele Josefa Volmana, zakladatele závodu, který dal vzniknout legendární české značce obráběcích strojů i současné tváři města Čelákovice, a také osudům jeho rodiny, které byly stejně pohnuté jako osud samotného domu. 

49,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300924

Publikace věnovaná životu a dílu architekta jaroslava Kotka.

52,90 *
Versandgewicht: 930 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300914

Kritický katalog k výstavě představí vybrané plány a realizace významného architekta a urbanisty neodmyslitelně spjatého s Ostravou. Sitte vytvořil regulační plán Přívozu (1894), Moravské Ostravy (1897), Mariánských Hor (1902), či ve spolupráci se synem Siegfriedem regulaci Hrušova (1903). „Zvláště Přívoz se stal ukázkovou realizací Sitteho uvažování o utváření nového městského prostředí, protože kromě regulačního plánu zde navrhl i kostel, faru a radnici,“ říká kurátor výstavy Martin Strakoš. „Usiloval o propojení racionality moderních vědeckých metod s uměleckým přístupem. Studoval genius loci staré zástavby a harmonické utváření historických měst. Z toho odvozoval zásady, jejichž uplatněním se snažil překonat šablonovitost moderní stavby měst. Principy, k nimž dospěl, se snažil vtělit do konkrétních studií a projektů,“ pokračuje kurátor.

Vliv Sitteho díla přesáhl za jeho života hranice střední Evropy a v následujících desetiletích se rozšířil v důsledku celosvětového hledání způsobu, jak reagovat na problémy spojené s urbanizací. Sledování toho, jak Sitte zkoumal historická sídla, jak řešil regulační plány měst, jak formoval nové centrum Přívozu a jak se přívozskou zástavbu podařilo prostřednictvím památkové péče zachovat pro budoucnost.

44,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300910

Středověká gotická tvrz byla založena kolem roku 1300. Za Jana Habartického z Habartic byly v roce 1579 dokončeny renesanční úpravy.

Rozšířením vznikl objekt dnešního půdorysu, okolní hradební zeď s dodnes dochovanou bránou. Po skončení třicetileté války musela být tvrz obnovena, stala se součástí panství Brandýs nad Labem a sloužila k hospodářským účelům. 

V průběhu 19. století celý objekt prošel adaptací na hostinec, čímž ztratil řadu architektonických prvků. Teprve rekonstrukcí v 70. letech 20. století tvrz opět získala svůj původní ráz. 

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/tvrz-celakovice

18,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300827

Kirchen, Kirchlein und Kapellen des Kreises Taus, Band II.

Druhý díl publikace vydané pod názvem "Cestami poutníků aneb kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice" přináší podrobné informace o dalších 35 kostelech položených na území okresu Domažlice. Jak již bylo uvedeno v rozsáhlejší úvodní kapitole obsažené v prvním dílu knihy, jsou ve druhém dílu publikace popsány lokality, jejichž jména začínají písmeny H - R (Houstoň - Rybník).

Publikace je určena především široké obci zájemců o církevní architekturu a s ní související regionální historii a vlastivědu. Odborníci z ní mohou čerpat informace a inspiraci pro své vědecky zaměřené studie, které jsou běžnému zájemci o historii památek jen těžko dostupné a srozumitelné.

 

34,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300837

Slohová obdoí v minulosti zanechala výrazný otisk také ve vynikající architektuře na našem území. Bohatě fotograficky vybavený obrazový průvodce poslouží každému, kdo se chce v tomto bohatství zorientovat. Úvodní komentáře přehledně objasňují charakteristické slohové prvky, které jsou v další části bohatě ilustrovány na příkladech. Díky místnímu rejstříku kniha poslouží také na cestách jako praktický průvodce po památkách.

47,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300742

Kostel Panny Marie před Týnem, od 14. století hlavní farní chrám Starého Města, po husitských válkách hlavní kostel utrakvistické církve v Čechách a na Moravě a nepřehlédnutelná dominanta historického jádra Prahy, představuje po Svatovítské katedrále druhou nejvýznamnější pražskou středověkou sakrální stavbu. V syntézách dějin české gotické architektury bývá řazen na přední místo ve vývoji architektury lucemburské doby a zároveň je dokončení kostela po husitské revoluci převážně prezentováno jako nejdůležitější stavba doby Jiřího z Poděbrad. Při bližším pohledu se však představy mnohých autorů ohledně určení předhusitských a pohusitských partií kostela zásadně různí, z čehož plynou závažné otázky pro pochopení architektury poděbradské doby.

K podrobnějšímu zpracování architektury poděbradské doby se alespoň částečně snaží přispět právě předkládaná kniha o pozdně gotické dostavbě staroměstského kostela Panny Marie před Týnem, která shrnuje dlouholetý výzkum stavby.

49,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300738

V roce 2015 otevřelo Národní technické muzeum v budovách bývalých výrobních objektů zrušeného kláštera v západočeských Plasích svou novou pobočku s názvem Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy. Pro umístění této nové pobočky muzeum mimo jiné zrekonstruovalo areál zahrnující bývalý klášterní mlýn a budovy pivovaru. V průběhu přípravy a realizace projektu učinili pracovníci muzea řadu zajímavých zjištění o historii těchto budov. Tato publikace tak není jen přehledem historie těchto objektů: představuje také objevy učiněné na základě archeologických a speleologických výzkumů a bádání o historii objektů a minulých renovacích.

 

In 2015, the National Technical Museum had opened in the buildings of former production facilities of a dissolved monastery in west Bohemian Plasy its new branch called Centre of Building Heritage. To house this new branch, the museum had, among other things, renovated a compound including a former monastery mill and buildings of the brewery. In the course of preparation and realisation of the project, the staff made a number of interesting discoveries about the history of these buildings. This publication is thus not just an overview of history of these objects: it also presents discoveries made on the basis of archaeological and speleological research and investigation into the buildings’ history and past renovations.

27,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300778

Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě patří k předním středověkým architektonickým památkám (nejen) východních Čech. Kostel byl budován patrně již od založení města ve 13. století a během následujících staletí prošel několika zásadními přestavbami. V závěru 18. století byl do jeho presbytáře druhotně instalován monumentální barokní oltář pocházející z klášterního kostela v Sedlci u Kutné Hory s obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla. V poslední třetině 19. a na počátku 20. století byl kostel městskou obcí nákladně rekonstruován podle návrhu Františka Schmoranze st. a Josefa Mockera a secesně vyzdoben Karlem V. Maškem a jeho studenty z pražské Uměleckoprůmyslové školy. Barvitý kaleidoskop sledující stavbu od jejích počátků až do 21. století zachytil kolektiv autorů tvořený předními specialisty na středověkou architekturu, movité památky, barokní malířství, církevní dějiny i dějiny péče o kulturní dědictví. Nedílnou součást studií tvoří také výpravná fotografická a archivní dokumentace. Bonusem pro čtenáře je pak stručný průvodce interiérem kostela v českém i anglickém jazyce.

39,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300609

Knihu napsal architekt Václav Girsa, přední odborník na rekonstrukci památek, jako ohlédnutí za životem a dílem. Jde o počin přesahující běžnou vzpomínkovou literaturu, neboť autor se představuje jednak jako suverénní stylista, jednak jako vnímavý svědek nejrůznějších „velkých i malých“ událostí. Dozvídáme se podrobnosti o tom, jak restauroval vilu od slavného Adolfa Loose na pražské Ořechovce, obnovoval barokní divadlo v Českém Krumlově nebo středověké hrady Bezděz, Bečov a Houska. Zjišťujeme, že práce s odkazem minulosti je svého druhu dobrodružství. Vedle širokého rozhledu vyžaduje: empatii, intuici, pokoru, schopnost technického i výtvarného uvažování, ale také neústupnost a důslednost. Knihu doprovázejí fotografie a skici Václava Girsy, které z ní činí kompaktní a nadčasové dílo.

42,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300612

roubené stavby.

Kniha prezentuje výsledky výzkumu historických obytných staveb zemědělských usedlostí v malém regionu na pomezí jižní a středních Čech. Předmětem zájmu se stal málo úrodný region kolem městečka Petrovice, ležící stranou větších hospodářských center i dálkových komunikací. Výzkum byl motivován stále se zintenzivňujícím trendem demolování starých obytných staveb. Mezi dokumentovanými objekty převládají domy roubené. Hlavní východisko výzkumu představuje podrobný stavebněhistorický průzkum spojený s pořízením měřické a fotografické dokumentace. Druhou oporou výzkumu je rešerše archivních pramenů. Snahou stavebního historika je poznání dispozičních a konstrukčních aspektů obytných domů a posloupnosti stavebních fází. Archivní rešerše objasňuje především sociální postavení stavebníků a majitelů domů, v některých případech ale dokáže zachytit i konkrétní zmínky o době výstavby či o přestavbách zkoumaných domů. Cenné datační opory poskytla u většiny domů dendrochronologická analýza vybraných konstrukčních prvků. Kniha sestává ze dvou oddílů, jádro tvoří katalog 23 domů. Katalogová hesla obsahují podrobnou plánovou a fotografickou dokumentaci, historii domů dle písemných pramenů, zevrubný popis a charakteristiku jejich stavebního vývoje. Výklad archiváře založený na písemných pramenech má za cíl nastínit hospodářský a sociální vývoj regionu. Důraz je přitom kladen na interval 17. až 19. století, protože v tomto období dokumentované stavby vznikaly a doznávaly více či méně výrazných přestaveb. Výklad stavebního historika pak utřiďuje poznatky o architektonických, konstrukčních a dispozičních aspektech domů.

34,90 *
Artikel-Nr.: 5300586

Publikace je věnována jednomu z nejstarších krajinářských parků v českých zemích v Krásném Dvoře u Podbořan a jeho budovateli hraběti Janu Rudolfu Černínovi (1757–1845). Ve své době evropsky proslulý park podnes vyniká kvalitou svého původního konceptu i naprosto mimořádnou mírou autentičnosti. V průběhu následujících staletí totiž nebyl nikdy zásadně přebudován v duchu pozdějších trendů ani významněji poškozen záměrnou devastací nebo absencí péče. Zůstává tudíž unikátním příkladem krajinářské tvorby konce 18. století v Čechách a na Moravě, pozoruhodným způsobem reflektující evropský vývoj. Vysledovat lze i přímé inspirace předními zahraničními krajinářskými lokalitami, které hrabě na svých cestách navštívil.

49,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300611

Základem publikace se stala výstava „Most. Zánik a zrození.“, pořádaná NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem v roce 2014 k 50. výročí rozhodnutí o demolici města. Jejím cílem bylo populárně naučným způsobem veřejnosti přiblížit i ve světovém kontextu jedinečný experiment spočívající v totálním zničení historického města a výstavbě města zcela nového, a to včetně kompletní, velmi rozsáhlé infrastruktury. K tomu byly využity prameny, které jsou součástí spisových archivů a které NPÚ spravuje jako nástupnická organizace Krajského střediska státní památkové péče, zajišťujícího v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století odbornou dokumentaci historického stavebního fondu města před jeho demolicí. Nyní vychází stejnojmenná publikace, rozšířená o řadu obrazového materiálu z fondu Oblastního muzea a galerie v Mostě a za podpory Magistrátu města Most.

37,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300491

socialistického realismu.

V padesátých letech 20. století se architekti museli podřídit nekompromisním dogmatickým požadavkům, aby jejich stavby naplňovaly pokrokové kulturní dědictví, socialistické obsahem, národní formou, s důrazem na umělecké mistrovství, pravdivost, vysokou ideovost a stranickost. Architektura měla být výrazem revolučního přetváření světa, budovatelského elánu a optimismu socialistického člověka. Práce historika a teoretika architektury, vysokoškolského pedagoga a překladatele Pavla Halíka (30. 6. 1935 – 21. 6. 2021) se zabývá poměrně krátkým obdobím první poloviny padesátých let, později eufemisticky nazývaným obdobím deformací a kultu osobnosti, a absurdní situací, v níž se tehdy ocitla většina architektů bývalé avantgardy (jíž se v padesátých letech dostalo nejtvrdšího odsouzení – a to i ze strany samotných představitelů avantgardy, tedy funkcionalismu a konstruktivismu), když se jim začal násilně vnucovat sovětský vzor a metoda socialistického realismu. Aby bylo možné této situaci porozumět a pochopit nepochopitelné jednání jejích protagonistů, zabývá se Halík zejména sférou, ve které se odehrávalo stalinistické drama především: sférou verbálních projevů a rituálních textů.

27,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300497

Reprezentativní publikaci Letní rezidence Pražanů, Černošice a vilová architektura 19. a 20. století připravoval a vydal Národní památkový ústav v rámci institucionálního výzkumu DKRVO a za finanční podpory města Černošice. Kniha je součástí ediční řady o významných vilových lokalitách v blízkosti Prahy. Navazuje tak na monografii Letní rezidence Pražanů, Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století, která vyšla v roce 2013 (2. vydání 2016). Publikace je věnovaná historickému vývoji a uměleckohistorickému zhodnocení villegiatury v Černošicích, nejvýznamnějším příměstském letovisku hlavního města Prahy. Shrnuje urbanistický vývoj města do roku 1945, od několika samostatných venkovských obcí k oblíbenému vilovému letovisku. Zmiňuje reflexi černošických vil v dobovém tisku, poukazuje na stavebníky převážně letních vil s odkazy na jejich pražské zázemí a shrnuje vývoj vil v proměnách stylu, včetně interiérů domů. Zvláštní pozornost věnuje tomu, jaký vliv na architekturu zdejších vil měly velké celonárodní výstavy konce 19. století. Podrobněji se zaměřuje na podobu a vývoj zdejších zahrad a vlivu Dendrologické společnosti v Průhonicích. Zabývá se také osudy vil a jejich majitelů v období totalit po roce 1938 a 1948 (kapitolu objasňující majetkoprávní souvislosti vil vůbec poprvé u nás shrnul náš přední právní historik prof. Jan Kuklík). Exkurzem je kapitola o ruských emigrantech v Černošicích, která je v současné době ve spojitosti se solidaritou s ukrajinskými běženci dosti aktuální. Druhou část publikace tvoří katalog šedesáti vybraných vil s jejich podrobným popisem a shrnutím jejich stavební historie. Na závěr je zařazena pětice rozhovorů s potomky důležitých černošických rodin.

61,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300495

moravskoslezského pomezí.

Publikace se výběrově zabývá typologií zástavby a kulturou bydlení v historických městech moravskoslezského pomezí. Po vymezení pojmu moravskoslezské pomezí a shrnutí základních východisek vzniku měst následují hlavní kapitoly věnované zkoumaným typům obydlí. Jejich výběr byl podmíněn informačním potenciálem výsledků nedávno provedených stavebněhistorických průzkumů a záchranných archeologických výzkumů. Nejprestižnější bydlení je zastoupeno městským hradem, konkrétně sídlem opavského vévody. Městské obydlí reprezentují měšťanské domy z Opavy a Příbora a rovněž městský dům z Nového Jičína, u něhož se díky vzácně dochovaným nálezům podařilo představit vybavení středověké domácnosti. Charakter předměstského obydlí dokládají dva příklady domů z Příbora a jeden ze Štramberku. V závěru knihy je nastíněn vývoj poznávání obytné zástavby historických měst.

38,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300581

Sochy domů a dívka s holubicí. Tak se jmenuje unikátní sochařský projekt českého umělce Krištofa Kintery, který můžete vidět v parku Holubička na Klárově, přímo naproti Kunsthalle Praha. Právě společně s novým pražským prostorem pro umění vydáváme Kinterovu knihu Dívka s holubicí a sochy domů. Fotograficky výpravná publikace na bezmála tří set stranách důsledně mapuje vznik pětatřiceti tunového mikroměsta z betonu & oceli, které vzdává hold odvážné, veřejností ovšem často zatracované architektuře československé minulosti.

Proslulý Obchodní dům Kotva manželů Machoninových (1970-75), zmizelý Hotel Praha (1971-1981), kosmická Žižkovská věž Václava Aulického (1985-1992), válkou zasažený Emauzský klášter (1963-68), Mordor neboli Ústřední telekomunikační budova Žižkov (1972-79), dále utopické Kosířské superstruktury (1973-74) či bunkrovitá Státní banka československá (1977-1992) v jedinečném podání Karla Pragera. A nakonec, nad všemi sedmi objekty bdící, nezdolná Dívka s holubicí sochaře Václava Šimka z roku 1958.

S knihou Krištofa Kintery, skrze fotografie Martina Poláka, Lukáše Procházky, Matouše Pudila či Vojtěcha Veškrny a Richarda Wiesnera, nahlédnete do nitra brutalistního světa — od prapůvodních plánů a rešerší přes náročnou výrobu těžkotonážních modelů až po finální jeřábové usazení v ekosystému malého parčíku. O padnoucí, maximalistické grafické provedení knihy se postaral Kryštof Doležal a krom textů historika Koryčánka v knize najdete i velký rozhovor mezi Kinterou a Christelle Havranek, hlavní kurátorkou Kunsthalle Praha. Text in Tschechisch und Engl.

35,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300567

Kniha představuje církevní architekturu budovanou kolem roku 1900 na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku. Přibližuje historii vzniku kostelů, motivaci objednavatelů a individuální vklad architektů. Sleduje vliv architektonického vývoje a požadavků jednotlivých vyznání na formování výtvarné a stavební podoby nově vznikajících kostelů. Součást knihy tvoří bohatý obrazový doprovod se současnými fotografiemi, ale také s dobovými stavebními plány a historickými pohlednicemi.

43,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300414

Kniha vyplňuje výraznou mezeru v poznávání důležité součásti našeho památkového fondu – vesnické architektury a jejího urbanistického uspořádání jako součásti historické kulturní krajiny. Autor se snaží o nový pohled na mechanismus vývoje vesnických půdorysů a plužin, včetně odhalování měr a modulů při pravidelném vytyčování v novověku i ve středověku. Půdorysy vesnic a jejich plužiny jsou přitom chápány jako celek, jehož jednotlivé složky se mohly v čase proměňovat. Jako podklad se využívají zejména mapy stabilního katastru, což současně znamená další rozšíření poznávání informací, obsažených v tomto unikátním archivním fondu. Práce má (jak je u autora obvyklé) učebnicový charakter, protože se předpokládá i její využití jako vysokoškolského učebního textu.

66,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300445

Lednicko-valtický areál je obecně známý jako příklad kulturní krajiny, jejíž jedinečnost dostala území mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví na seznam kulturních památek UNESCO. Tato krajina se výrazně rozvíjela již za vlády knížete Aloise I. Josefa (1759-1805) z Liechtensteina a zejména pak za vlády jeho mladšího bratra Jana I. Josefa, knížete z Liechtensteina (1760-1836). Jméno architekta, který tyto dvě období spojuje je Joseph Hardtmuth, jenž působil ve službách knížecí rodiny nejen v lednicko-valtickém areálu, kterému dnes říkáme „krajina chrámů“, ale paralelně vytvářel krajiny i na dalších panstvích. U Adamova tak vznikla oblast Vranov-Křtiny s charakteristickou jeskynní úpravou, v Nových Zámcích u Litovle a Kolodějích u Prahy pak pozoruhodné honitby, v Dolním Rakousku mezi Modlingem a Sparbachem byla vytvořena „krajina zámků“ a stranou nezůstal ani Hadersfeld.

Díky výzkumu se podařilo rozšířit dosavadní poznatky a bylo prokázáno, že zakládání krajin bylo často velmi obtížné, s ohledem na přírodní podmínky, kdy záplavy či naopak sucha omezovaly výsadbu. Bylo tak třeba nejprve zakládat školky, které poté byly schopné vyprodukovaly desítky tisíc sazenic, vypěstovaných ze semen často dovezených až ze Severní Ameriky. Tyto tak byly vysazovány v nově založeném parku v Lednici i na dalších liechtensteinských panstvích. K péči o něj pak bylo třeba množství zahradníků a lesníků. I přes určité potíže tak byly položeny základy krajinných kompozic, které byly ve své době vyvážené a ekonomicky udržitelné.

29,90 *
Versandgewicht: 670 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300229

Predecessors.

Publikace seznámí s výsledky zpracování pozoruhodného archeologického výzkumu, který proběhl na začátku 70. let 20. století v interiéru a v okolí románského kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech v Praze. Pozornost je  věnována stávajícímu románskému kostelu a třem jeho předchůdcům, jejíž počátky spadají do průběhu 11. století. Samostatně bude prezentován nález unikátní románské podlahy z terakotových dlaždic odkryté v interiéru starší kostelní stavby a téma památkové ochrany a presentace archeologicky odhalených stavebních konstrukcí. 

36,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300225

Katalog představuje život v městských a převážně činžovních domech v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, tedy v době, která se kryje s panováním císaře Františka Josefa I. Publikace shrnuje v jednotlivých kapitolách všechny podstatné stránky jak výstavby činžovních domů, tak i běžného života v nich.

Architekti a stavitelé byli při nové výstavbě limitováni tehdy všeobecně platnými stavebními předpisy. Během prakticky sedmdesáti let však prošla vývojem nejen vnější podoba domů, ale i jejich vnitřní řešení více schované lidskému zraku. Především se zásadně proměnilo dispoziční uspořádání celého domu. V městském domě již většinou nebylo nutné na dvoře stavět stáje a dvůr se uvolnil pro další obytná a méně výstavná nádvorní křídla. Nadále v něm ale fungovaly drobné řemeslnické dílny. Zásadně se proměnil i život ve vyšších patrech domů, která byla určena ryze pro bydlení, ač podoba a rozloha bytu byla závislá na finančních možnostech majitele či nájemníka. Změna vytápění kolem poloviny 19. století přinesla éru sporákových kuchyní. Do domů postupně pronikaly nové vymoženosti – rozvody vody, započala být budována kanalizace, pavlačové záchody se přemístily do bytu, začaly být budovány lázně, pozdější koupelny. Díky novým vynálezům – rozvodům plynu a od počátku nového století i elektřiny – docházelo ke zlepšení osvětlení. Nové možnosti stavebních konstrukcí ovlivnily podobu dalších součástí domu – krovů, střech, schodišť, oken, dveří a dalších.

25,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300192

1948-1989.

Monografie se věnuje vzniku nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v době komunistického totalitního panství mezi lety 1948 a 1989. Ve druhé polovině 20. století zůstávala v našem prostředí určující a zcela převažující tendencí devastace posvátných budov, hřbitovů a drobných sakrálních památek, cílená likvidace objektů a nezájem státních orgánů o jejich údržbu a opravy. V případě úsilí o stavbu, uskutečnění a konsekrací (benedikcí) několika kaplí a kostelů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se tak jedná o anomálie a výjimky, které vycházejí ze specifických podmínek vnitrocírkevních, společenských a lokálních. Vlastnímu tématu realizací proto předchází zasazení do širšího kontextu příspěvků evropské historiografie, situace organizované teistické religiozity a sakrálního stavitelství ve vybraných zemích bývalého východního bloku, posunů spojených s II. vatikánským koncilem jakožto paradigmatické změny v církevních dějinách a vývoje české církevní politiky, především v době pražského jara.

49,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201593

První publikaci, která detailně mapuje osudy zámků na Plzeňsku (okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň jih, město a sever, Rokycany a Tachov) za posledních 33 let, tj. v zásadním období restitucí a privatizací, čtenáře seznámí jak s těmi přístupnými, tak nepřístupnými, s nedávno opravenými i nadále chátrajícími.

Struktura: Stručně historie objektu do roku 1989. Majetkové změny po roce 1989, případné úpravy a proměny využití, památková ochrana, přístupnost veřejnosti.Stručný popis areálu a dochovaných autentických prvků. Fotodokumentace.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300719

Kniha Vycházky po Praze – Nové Město pražské je první z připravované řady publikací o krásách a historii našeho hlavního města. Autor, zkušený průvodce, pečlivě a fundovaně sestavil šest vycházkových tras „pro širokou skupinu milovníků Prahy, kteří s údivem zvednou svůj pohled od chodníků a výloh a rádi se seznámí s historií, architekturou a uměleckými díly, které v podobné koncentraci nikde jinde nenajdeme“, jak sám uvádí. Popis jednotlivých zastavení je doprovázen bohatou fotografickou dokumentací a přehlednými mapkami.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5300252

Klein-Berlin in Groß Prag. Die Prager Architektur deutschsprachiger Architekten in der Zwischenkriegszeit.

Na co všechno myslíme, když mluvíme o německé architektuře a o vlivu německého kulturního prostředí? Lenka Kerdová si tuto otázku položila nad početným souborem domů, které v Praze mezi dvěma světovými válkami navrhli německy mluvící architekti. Nepředstavila si ho jako jednolitý blok, naopak se snažila hledat mezi pražskými díly německojazyčných architektů rozdíly, které vyplývaly z jejich odlišného původu, školení a ambicí a z různých nároků jejich klientely. Čím se německá architektura v meziválečné Praze lišila od staveb české většiny? Co způsobilo, že působí konzervativněji než český funkcionalismus? Jaké je její místo v kontextu stavební produkce německých a středoevropských měst? Při hledání odpovědí na tyto otázky se Lence Kerdové podařilo napsat mimořádně objevnou knihu, první svého druhu, která odhaluje dosud neznámé skutečnosti a souvislosti. Bilingvní vydání.

63,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300240

Úvod knihy je věnována životu Josepha Hardtmutha a dotýká se jeho vynálezů a podnikatelských aktivit. Její druhá, obsáhlejší část se věnuje podobám stavebního podnikání knížat z Liechtensteinu na přelomu 18. a 19. století. Čtenáři se v ní seznámí se zaměstnanci, pověřenými stavebními záležitostmi na rozsáhlých rodových panstvích, jejich kompetencemi, povinnostmi, organizační strukturou i stylem, který zásadně ovlivnil podobu knížecích hospodářských i „okrasných“ staveb na Moravě, v Rakousku a Čechách. Dosud nezpracované téma jasně ukazuje, že stavební činnost knížat z Liechtensteinu na přelomu století, obvykle dávaná do souvislosti pouze s Josephem Hardtmuthem, měla navzdory jeho zásadními vlivu mnoho netušených podob a že se na ní podílela řada neméně zajímavých osobností. Součástí této části knihy jsou medailony architektů, inženýrů a stavitelů, kteří u v knížecích službách působili souběžně s Hardtmuthem i životopisy nejdůležitějších investorů a současně Hardtmuthových zaměstnavatelů, knížete Aloise I. Josefa a Jana I. Josefa. Poslední částí knihy tvoří rozsáhlý katalog Hardtmuthova díla, zahrnující sedmdesát sedm známých realizací. Členění katalogu vychází z dobového chápání typů staveb, rozdělovaných do tří základních skupin – knížecí domy a voluptuár, patronátní stavby a hospodářské stavby. Závěrem je představena trojice technických inovací Josepha Hardtmutha, které byly přímo spojené s liechtensteinským stavebnictvím.

62,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 492 Ergebnissen