Architektur


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 462 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400730

Tématem knihy Karoliny Jirkalové jsou vzájemné vztahy, překryvy a konflikty mezi českou architekturou, politikou a společností na sklonku státního socialismu a v prvních letech po sametové revoluci. Zabývá se proměnou rolí a mocenských pozic jednotlivých aktérů veřejné diskuse i stavebního procesu – architektů, státu (úřadů a legislativy), investorů a uživatelů a v neposlední řadě dodavatelské sféry a také jejich vazeb, sítí a koalic. Byť je rok 1989 bezpochyby výrazným přelomem, kontinuity mezi érami, které odděluje, jsou v oblasti architektury, urbanismu, stavební reality i bytové politiky přinejmenším stejně silné jako diskontinuity, byť třeba mají jinou dynamiku. I dějinné nespojitosti mají mnohdy společný obsah, jen opačné znaménko. Práce se snaží zachytit a interpretovat specifický „mezičas“ přerodu české architektury, který lze situovat přibližně do let 1986–1994.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5400503

Dům rodiny Oskara a Jany Semlerových v Plzni s interiérem jejich bytu patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Unikátní pojetí rozsáhlého bytu, který nemá klasická podlaží, ale jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly do jednoho celku (tzv. Raumplan), představuje určité završení činnosti Adolfa Loose (1870—1933) v Plzni. Poté, co dům získala v roce 2012 do své správy Západočeská galerie v Plzni (ZČG), proběhla po částech celková velmi náročná obnova památky. Během nejdůležitější etapy, provedené v letech 2019—2021 z prostředků Plzeňského kraje a Evropské unie (z programu IROP), došlo k restaurování většiny dochovaného vybavení historického bytu, ale také k obnově mnoha detailů, které se nezachovaly.

Publikace se pokouší utřídit dosavadní poznatky, doplnit je o mnohé nové a zařadit unikátní Semlerovu rezidenci do kontextu činnosti Adolfa Loose a jeho spolupracovníků. Snaží se také přiblížit historii Semlerovy rodiny a rovněž osudyjejich domu a bytu v novější době, včetně zmíněné obnovy.

42,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400417

Publikace představuje rozsáhlý výběr reprodukcí z historických černobílých skleněných negativů odd. novějších dějin Západočeského muzea v Plzni, které zachycují interiéry kostelů a kaplí v Plzni a okolí na počátku 20. století. Cenný soubor záběrů vznikl převážně ve fotoaparátech tehdejších muzejních pracovníků. Z církevně-historického a stavebně-historického hlediska je to téměř unikátní pramen pro poznání podoby těchto objektů. Největším přínosem je zachycení a popis původního mobiliáře a vybavení objektů pro porovnání s dnešním, dosti často tristním stavem, způsobeným přístupem k sakrálním památkám v době nedávno minulé.

32,90 *
Versandgewicht: 860 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400328

Ze studia zachovaných staveb známe různá prostorová uspořádání, přesto však nejsme vždy schopni jasně rozpoznat, jak zkoumaný dům v té či oné době opravdu fungoval. Pochopení stavby z hlediska funkcí, pro které vznikla, přitom představuje důležité interpretační východisko i spojnici k širšímu kulturně-historickému (historicko-antropologickému) pojetí dějin bydlení jakožto součásti tzv. každodenní kultury. Zkusme se proto na měšťanský dům podívat pohledem dobového pozorovatele, jehož vidění obytného prostoru nám zafixovaly písemné prameny.

Co bylo na sklonku 16. století míněno pojmem sklep? K čemu sloužil mázhauz? Od kdy a v jakých polohách nacházíme v pramenech prostor označovaný jako světnice? Co byla piterna? Hledání odpovědí na tyto a další podobné otázky je inspirováno historicko-sémantickými metodami vycházejícími ze strukturalistického konceptu kulturní antropologie. Takto zaměřená první část předkládané publikace se pokouší o pochopení důležitých pojmů, které jednotlivé prostory v daném období charakterizovaly, a o jejich zařazení do dobového kulturního kontextu. Jádro práce pak tvoří část navazující, v níž jde o to, pokusit se vysledovat, v jakých prostorových vztazích se místnosti daného označení v měšťanských domech raného novověku nacházely. Čím bylo tvořeno obytné jádro domu? Bylo obýváno podkroví? Kde měšťané vařili, stolovali nebo vykonávali osobní hygienu? Jak byla rozložena místa pro nocleh a kdo všechno v domě nocoval? Odpovědi nejsou hledány v reálně existujících objektech, předmětem zájmu je obraz měšťanských domů zprostředkovaný dobovými texty. K jejich interpretaci je experimentálně využit nástroj prostorových komunikačních schémat – diagramů graficky zobrazujících vzájemné vztahy mezi místnostmi popsanými písemným pramenem. Vhodná pramenná základna pro tuto část práce byla nalezena především v knihách pozůstalostních inventářů Starého Města pražského sepsaných v letech 1584–1618.

42,90 *
Artikel-Nr.: 5400337

Kniha o staviteli Vladimíru Krýšovi poodhaluje příběh jednoho z regionálních stavitelů meziválečného období, kteří svou přičinlivostí ovlivnili zástavbu menších měst. Díky nim se moderní doba promítla také mimo hlavní centra a přinesla svěží vítr i tam, kde ho až do nedávné doby málokdo hledal. Publikace navazuje na stejnojmennou výstavu, která proběhla na sklonku loňského roku v Muzeu Českého ráje v Turnově a je v podstatě jejím katalogem.

37,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400217

1938-1945.

Ústředním ideologickým pojmem nacionálního socialismu v letech 1938 až 1945 byl nový německý životní prostor. Okupace střední a východní Evropy měla přispět k jeho rozšíření. Tomuto cíli bylo podřízeno i územní a prostorové plánování, urbanismus a architektura a stavitelství obecně, které lze chápat nejen jako součást ideologizovaných okupačních technik a projev kulturního imperialismu, ale zejména jako prostředek ekonomizace prostoru. Důraz na moderní charakter nacismu, který se tímto způsobem prosadil, je zřejmý. Předkládaná kniha analyzuje generální osídlovací plány na vybraných centrálních místech v českých Sudetech (Liberec, Karlovy Vary, Ústí a Opava), Protektorátu Čechy a Morava (Praha a Brno), na území bývalého Slovenského státu za fašistické vlády (Bratislava) a v Polsku (Varšava, Krakov, Vratislav). V tomto kontextu hrály profesionální skupiny plánovačů klíčovou úlohu. Prosopograficky jsou proto hodnoceny osobní sítě, neboť návrh a výstavba nebyly často výlučně v rukou plánovačů z nacistického Německa; do procesu se mnohdy zapojovali i místní odborníci. Studie si klade za cíl vědecké zhodnocení dichotomie mezi ideologickými a socioekonomickými faktory této kolaborace.

Übersetzung aus den deutsch. Original: Die Ökonomisierung des Raums (Berlin 2020)

48,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400326

Úvodní, stručnější část upozorňuje čtenáře na význam architektonického školení pro vznik a rozvoj průmyslového designu jako specializované tvůrčí disciplíny stojící mezi dvěma obory – výtvarným uměním a technikou. Důležité místo zde mají profily čtyř nejvýznamnějších tuzemských designérů s architektonickým školením činných nejpozději od šedesátých let: Stanislava Lachmana, Otakara Diblíka, Františka Crháka a Jana Tatouška.

Druhá, rozsahem dominantní část je pojata jako první retrospektivní prezentace tvorby Jiřího Kočandrle (*1941), pozoruhodné osobnosti československého průmyslového designu. Stejně jako někteří jeho generační předchůdci včetně Stanislava Lachmana nebo Jana Tatouška vystudoval ateliér užité architektury na VŠUP v Praze. V letech 1973-1992 působil jako designér podniku TESLA Hloubětín, podílel se ale na firemním stylu celého koncernu i koncernu Prago-Union. Jeho záběr tehdy sahal od investiční a spotřební elektroniky včetně vyráběných telefonních přístrojů přes prototypy jízdních kol až po drobnou kancelářskou techniku i sady nožů a příborů, které se vyrábějí dodnes. V devadesátých letech přesáhla tvorba Jiřího Kočandrle jak hranice průmyslového designu (tašky, obaly a užitkové předměty i nábytek z papíru), tak hranice České republiky. 

24,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400325

Bedřich Bendelmayer (1871–1932) patřil k významným představitelům pražské moderny a meziválečného moderního klasicismu. Bendelmayerova práce byla zpočátku ovlivněna tvorbou jeho učitele, profesora pražské uměleckoprůmyslové školy Friedricha Ohmanna. Ve stylu florální secese a později geometrické moderny tvořil Bendelmayer zhruba do první světové války. Za všechny stavby tohoto období můžeme uvést hotel Central, domy U Prašné brány či přestavbu hotelu Arcivévoda Štěpán, které patří bezesporu k největším secesním perlám Prahy.

Po válce navrhoval budovy ve stylu moderního klasicismu, některé z nich byly do jisté míry ovlivněny i tehdy populárním národním slohem. Jistou přechodnou formu mezi geometrickou modernou a monumentalizujícím novoklasicismem představují budovy gymnázií v Jindřichově Hradci a Hlučíně z první poloviny dvacátých let 20. století. Následovaly bytové domy v Košicích, budova Průmyslové banky v Praze Na Příkopě, soudní budovy v Klatovech, Ružomberoku a Chrudimi. Mezi větší projekty, jimž se věnoval v závěru života, patřila realizace justičního areálu na Pankráci.

39,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400156

Královské město Uničov bylo založeno v souvislosti s jednou z vln vrcholně středověké kolonizace na počátku 13. století. Tehdy vznikla základní struktura osídlení celého regionu v podobě, která přetrvala do dnešních dnů. S nepatrným časovým odstupem probíhalo rozšiřování církevní správy oblasti. Kniha přibližuje vývoj zázemí města, a to prostřednictvím analýzy strukturálních změn osídlení a stavebního vývoje církevní architektury. Kromě terénních výzkumů a povrchových průzkumů v bezprostředním okolí Uničova je hlavní pozornost věnována historii utváření sítě venkovských farních kostelů v regionu v době vrcholící kolonizace. Výsledkem propojení archeologických pramenů, historických zpráv a stavebně historických průzkumů je komplexní pohled na proces formování krajiny nejen v průběhu tzv. dlouhého 13. století, ale také v následujícím období.

29,90 *
Versandgewicht: 990 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400213

Zámecká zahrada v Rájci nad Svitavou je dnes široké veřejnosti známa především díky sbírce kamélií v zámeckém zahradnictví. Menší povědomí je o jejím významu jako pozoruhodné rokokové zahrady vycházející z aktuálních vzorů 18. století či o jejím komponování jako horské zahrady s vodopádem, příkrými skalisky i chatou ve švýcarském stylu v 19. století. Druhá polovina 20. století přinesla zahradě výrazné obohacení zde pěstovaných druhů a kultivarů  dřevin. Dnes ji lze zařadit mezi zajímavé dendrologické sbírky regionu.

O tom všem pojednává nový průvodce po této zajímavé památce zahradního umění. Prostřednictvím čtrnácti zastavení představuje jednotlivá zákoutí zahrady a popisuje jejich historii a zde rostoucí zelené poklady. Nesmí chybět ani kapitola o zámeckých zahradnících a samozřejmě o kaméliích. Bohatá obrazová příloha umožňuje mimo jiné přímo v terénu identifikovat zajímavé stromy, keře či byliny v různých vegetačních obdobích.

19,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400176

Kniha pojednává o projektech hraběte Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1635–1689). Tento český šlechtic se v roce 1673 stal majorátním pánem a vladařem hradeckého domu a začal také zastávat významné zemské úřady. Změna jeho společenského postavení se odrazila v různých stavebních projektech. Autoři knihy se v prvních kapitolách věnují barokní úpravě malostranského domu pánů z Hradce (dnes součást Velvyslanectví Italské republiky) a jeho vnitřní výzdobě. Na základě archivních materiálů sleduje průběh stavebních a uměleckých prací v paláci, prováděných mezi léty 1673–1689. V knize je rekonstruována i dispozice reprezentačních a soukromých prostor slavatovské rezidence. Interpretovány tu jsou také stavební a umělecké prvky, které se v torzální podobě dochovaly zejména v reprezentačním apartmánu. Dalším mapovaným pražským projektem je bývalá Slavatovská zahrada na Smíchově, z níž se dochovalo několik architektonických a sochařských elementů. Zvláštní pozornost je v knize věnována úpravě věže malostranského paláce a dochované bráně Slavatovské zahrady, jejichž členění představuje pozoruhodné předstupně středoevropského dynamického baroka.

37,90 *
Versandgewicht: 1.850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400165

Publikace renomovaného historika architektury prof. Pavla Kaliny představuje přední památku italské renesanční architektury - Palazzo Venezia v Římě, jejímž restaurováním byl rakouskou vládou pověřen architekt Antonín Barvitius v roce 1856. Nosnou částí odborné knihy je rozsáhlý soubor výkresů a skic, který v rámci přípravy restaurování paláce Barvitius vytvořil. Ty jsou jedinečným zdrojem pro poznání renesanční architektury a její obnovy. Přiblíženy jsou také další realizované a nerealizované stavby této osobnosti i její životní peripetie. "Pavlu Kalinovi se podařilo díky komparaci plánů a skic s objektem samotným a dalšími dochovanými prameny identifikovat Barvitiovy stopy na vzhledu paláce, což by bez nalezených dokumentů nebylo možné. Jelikož se objevené skutečnosti týkají příběhu významné italské (potažmo evropské) památky, obohacuje kniha odbornou rozpravu také v kontextu širším než pouze domácím - českém. Současně jde o čtenářsky vstřícný text, sympaticky propojující fakta s uměleckohistorickými analýzami a autorovými kritickými postřehy," uvedl v recenzi díla doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. Kniha byla vydána ve spolupráci s Národním technickým muzeem, v jehož fondech jsou Barvitiovy výkresy a další dokumenty uloženy.

39,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400164

Kniha je rozdělena do čtyř základních částí. První úvodní část naznačí, kde se mohou na sídlištích vůbec skrývat nějaké půvaby a jak je možné, že nám tak dlouho zůstávaly skryty. Druhá část, studie, je rozdělena do tří kapitol mapujících vývoj ideí a podoby sídlišť, vliv stavebníka a doby na jejich kvalitu, památkově chráněných sídlišť a sídlišť v památkovém zájmu.  Vývoj idejí a podob hromadné bytové výstavby seznamuje s předchůdci dnešních sídlišť, zamýšlí se nad množstvím podobných znaků slohů prosazovaných totalitními režimy a jejich většinovou oblíbeností a nad nižší mírou přijetí sídlišť vybudovaných na principech funkcionalismu podle zásad Athénské charty a analyzuje možné příčiny tohoto stavu, představuje vývoj a základní typy domovních dispozic. Analyzuje vliv stavebníků, jimiž byli stát, města, podniky a družstva, na kvalitu návrhu obytných souborů a jejich realizace. Druhá část je zakončena přehledem tuzemských souborů a objektů hromadného bydlení v průřezu 20. stoletím, které mají státem garantovanou památkovou ochranu. Doplněny jsou o soubory, které mají srovnatelné kvality, ale chráněny nejsou. Chronologické řazení poskytuje představu, která období jsou doceněna a která nikoliv. Objektivizace hodnocení je dosaženo srovnáním s odpovídajícími chráněnými a ceněnými soubory sousedních zemí - Slovenska, Polska a Německa. tvrtá část knihy přináší podrobnější pohled na deset českých a moravských sídlišť, která svými kvalitami vybočují z hlavního proudu.

58,90 *
Versandgewicht: 1.460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301417

Koldům v Litvínově je unikátní stavbou, která učila nájemníky v 50. letech minulého století kolektivně žít. Záměrem bylo ušetřit čas a nabídnout pod jednou střechou vše, co člověk potřebuje. Koldům měl ženu osvobodit od domácích činností, aby se mohla věnovat práci v továrně nebo na úřadě. Jak experiment dopadl a jak na život v Koldomu vzpomínají první nájemníci?

Obrazová publikace populární formou a prostřednictvím unikátních fotografií popisuje vznik této monumentální stavby a přibližuje čtenáři život v ní.

42,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400123

Na stavby postavené v letech 1945–1989 stále ještě nepanuje jednotný názor. Přitom již od jejich vzniku uplynulo několik desítek let, tedy doba, kterou odborná i širší veřejnost často podmiňuje nárok na památkovou ochranu. Cílem publikace je přiblížit roli Národního památkového ústavu (NPÚ) v péči o poválečnou architekturu a objasnit výzvy a problémy, kterým v této oblasti čelí. Katalog stejnojmenné výstavy je členěn do několika kapitol podle charakteru činností NPÚ, k nimž patří vytipovávání potenciálních nových památek, vedení jejich seznamu a v neposlední řadě také dozor při rekonstrukcích. Hlavní část katalogu pak pojednává o pražském metru, jemuž se autoři věnovali v rámci výzkumu v posledních letech. Soustředí se na původní architektonické řešení tohoto nejrozsáhlejšího veřejného interiéru, který v období normalizace v Československu vznikl, a na jeho památkový potenciál. Posláním publikace je rozšířit povědomí o hodnotách nedávné, ale rychle mizející architektonické vrstvy.

33,90 *
Versandgewicht: 890 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301416

Monumenty těžkého průmyslu, které v Kladně a jeho okolí zůstaly napospas zubu času, přírodě nebo sběračům kovů. Fotograf Šimon Vejvančický zachytil jejich proměny prostřednictvím unikátních analogových fotografií, u kterých experimentuje s formáty, materiály i fotografickými postupy. Vzniká tak jedinečná umělecká výpověď, která nemůže chybět v knihovnách milovníků fotografie, urbexu nebo českého průmyslového dědictví. Text in Tschechisch und Engl.

 

69,90 *
Artikel-Nr.: 5301464

Kniha se tematicky zaměřuje na tvorbu Adolfa Loose v širších souvislostech, jež vedou až k současnému architektonickému dění. Jednotliví autoři a autorky mezinárodního kolektivu se soustředili jak na jeho ideje a tvorbu, tak na příklady přímých i méně zřejmých návazností na jeho dílo. Hlavním scelujícím prvkem je vazba k prostoru v architektuře, jenž se stal klíčovým bodem architektonického myšlení na konci 19. a na začátku 20. století. Kniha zahrnuje ukázky Loosovy tvorby, dále texty historiků architektury a architektů věnujících se Loosovu dílu dlouhodobě také teoreticky (Hermann Czech, Petr Domanický, Jana Laubová, Christopher Long, Dan Merta, Martina Mertová, Maria Szadkowska, Yoshio Sakurai, Filip Šenk, William Tozer) a praktikujících architektů, kteří s koncepty a idejemi architektonického prostoru pracují a dále je rozvíjejí (Alberto Campo Baeza, Sou Fujimoto, Momoyo Kaijima, Mauricio Pezo and Sofía von Ellrichshausen). Nová publikace, jejíž vznik inicioval spolek Architectura a vydal ji ve spolupráci se společností Akontext a Technickou univerzitou v Liberci, přímo navazuje na online výstavu konanou v omezené podobě v době lockdownu v Galerii Jaroslava Fragnera u příležitosti 150 let od narození Adolfa Loose (10. 12. 1870 v Brně – 23. 8. 1933 Kalksburg u Vídně).

49,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301241

Výstavba metra a sídlišť, zákulisí pražského magistrátu, otázka role expertů v normalizačním Československu, asanace, ale i památková péče. To jsou témata, která přináší vzpomínky hlavního architekta Prahy Blahomíra Borovičky (1923-2004). Editoři knihy historička architektury Martina Koukalová (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) a historik Petr Roubal (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.) opatřili knihu rozsáhlým poznámkovým aparátem a úvodní studií, ve které umisťují Borovičkovy paměti do širšího historického kontextu. Paměti přinášejí unikátní vhled do plánování zcela bezprecedentního rozvoje pražského bydlení a infrastruktury během normalizace, ale také ukazují limity státně-socialistického vládnutí.

24,90 *
Versandgewicht: 220 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301415

Publikace koncipovaná nejen jako průřez lidovou architekturou regionu Sedlčanska, ale především jako průvodce po Muzeu vesnických staveb středního Povltaví, pobočce Hornického muzea Příbram. Přibližuje okolnosti vzniku muzea, postup výstavby i jeho další činnost. Stěžejní část knihy je věnována dvěma desítkám obytných i hospodářských staveb ze 17. – počátku 20. století, které byly do areálu skanzenu postupně transferovány od roku 2000. Autoři jednotlivé objekty detailně popisují, přiblíženy jsou i okolnosti přesunu, stavební vývoj a osudy jejich obyvatel. Výklad doplňuje výkresová dokumentace objektů, historické mapy a množství fotografií původního i současného stavu.

28,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000559
Monografie vznikla v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy na snížení regionálních disparit". Z obsahu:. Důsledky vývoje cen bydlení na potenciální i akutní ohrožení finanční nedostupnosti bydlení. Souvislosti mezi finanční dostupností bydlení a porodností v České republice. Vliv regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení na migraci za prací. Územní diferenciace bytové výstavby po roce 2001 a její vliv na regionální rozdíly ve fyzické dostupnosti bydlení. Důsledky podpor vybraných nástrojů bytové politiky v České republice na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení.
23,00 *
Versandgewicht: 460 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301359

Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury na území dnešní ČR. Velkorysý objekt podle návrhu architektů Adolfa Benše a Josefa Kříže byl dokončen v roce 1935 a svého času platil za největší administrativní budovu i za ukázku moderních stavitelských postupů a technologií.

Kniha není jen výpravnou monografií představující architekturu a typologii tohoto výjimečného objektu. Zabývá se současně společenským a kulturním kontextem doby jeho vzniku, a to zejména na pozadí nové stavební formy – městského paláce a rozvíjející se metropole. Z velké části mapuje i rozsáhlou přestavbu spojenou s částečnou konverzí, kterou lze s jistotou označit za jednu z největších a technicky nejnáročnějších rekonstrukcí památkově chráněného objektu na území Prahy. To vše se prolíná s úvahami historiků, techniků a architektů o tektonice, materiálech, ale zejména kompozici, řádu a estetice, které jsou nadčasovým poselstvím této stavby.

59,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301168

Autor proto v publikaci nejprve souhrnně představuje současný stav poznání hradů českého středověku: první předkládaný svazek věnoval královským hradům, sídlům biskupa a Chebsku; druhý svazek bude věnován šlechtickým hradům a ve třetím svazku bude česká hradní architektura zasazena do širšího evropského rámce.

První svazek kromě nezbytného úvodu o dějinách kastelologie v Čechách zahrnuje rovněž reflexi komplikované otázky vzniku raně středověkých hradů, klíčových prvků obrany i správy země a opěrných bodů moci českého panovníka. Těžištěm výkladu je 13. století, kdy byla vybudována celá řada královských hradů: část byla vystavěna v pohraničí, další vznikly jako správní centra královských majetků, jiné strážily důležité cesty nebo byly součástí nově zakládaných měst. Opomenuty nezůstaly ani lovecké hrady, kterým vévodí Křivoklát, obklopený rozsáhlým loveckým hvozdem s řadou dalších hradů (Týřov, Nižbor, Jinčov). Pomyslným vrcholem hradního stavitelství byla doba Přemysla Otakara II., s jehož jménem jsou spojeny hrady jako Písek, Bezděz nebo Zvíkov. Pozoruhodná jsou také sídla pražského biskupa – zvláště Horšovský Týn je klenotem hradní architektury přemyslovského období. Součástí Čech v té době bylo také Chebsko s významnou císařskou falcí a řadou menších ministeriálských hradů.

44,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301154

Úvodní slova Jany Michalčákové a Güntera Ecklbauera přibližují v širších souvislostech kulturní a duchovní význam cisterciáckého řádu ve středověku, jenž rezonuje i v současné společnosti. Petr Skalický popisuje metodický přístup k prezentaci a restaurování románského portálu a krok za krokem vysvětluje důvody, proč byla zvolena prezentace románského portálu in situ. V kapitole Petra Kuneše jsou shrnuty podrobné výsledky materiálového průzkumu portálu. Také komentuje analýzu rizik spojených s odhalením portálu. Aleš Mudra měl těžký úkol zařadit západní portál kostela v Plasích do kontextu sochařství 12. století v českých zemích. Formulovat hypotézu, že čeští objednavatelé architektury a sochařství v druhé polovině 12. století byli ovlivněni přímým stykem se severoitalským prostředím. Vyčerpávající ikonografický rozbor výzdoby románského tympanonu napsal Jan Royt a komentář k raně novověkým vedutám připravil Pavel Kodera. 

51,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301335

The catalogue of the exhibition of architecture attempts to convey a basic idea of the architectural development, personalities, and tendencies of the period 1958-1989, with possible selected overlaps up to the year 2000. The order is thematic, emphasizing the main variables of post-industrialization, post-war culture and lifestyle, and the history of everyday life: the exhibitions (EXPO), housing (prefabricated housing), high-tech architecture, and telecommunications (Sial, TV towers, and telephone exchanges), culture and services/sports (socialist consumerism, leisure), and critical architecture. The NGP Architecture Collection is a key resource, supplemented by available material from external source. The catalogue builds on the image series presented in the exhibition, illuminating buildings from non-traditional angles, in a cultural and social context. Taking inspiration from Aby Warburg’s pictorial Atlas, in terms of visual studies, the image becomes the medium, and what is crucial is the visual information it contains in the context of culture – not the stylistic development.

54,90 *
Artikel-Nr.: 5301334

Katalog ke sbírkové expozici architektury se snaží o zprostředkování základní představy o architektonickém vývoji, osobnostech a tendencích období 1958-1989, s možnými vybranými přesahy až do roku 2000. Řazení je tematické, s důrazem na hlavní proměnné postindustrializace, kultury poválečné doby a životního stylu, historie každodennosti: výstavnictví (EXPO), bydlení (panelová bytová výstavba), high-tech architektura a telekomunikace (SIAL, TV vysílače a tel. ústředny), kultura a služby / sport (socialistický konzum, volný čas) a kritická architektura. Klíčovým zdrojem je sbírka architektury NGP, doplněná o dostupné materiály z externích zdrojů. Katalog navazuje na obrazové řady prezentované ve výstavě, stavby osvětluje z netradičních úhlů, v kulturně-společenských souvislostech. Inspirací je obrazový Atlas Aby Warburga, z hlediska vizuálních studií se obraz stává médiem a zásadní je vizuální informace, kterou obsahuje v kontextu kultury, nikoliv stylový vývoj.

54,90 *
Artikel-Nr.: 5301266

Monografie se věnuje otci a synovi - Kryštofovi a Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovým. V první části budeme sledovat život a dílo Kryštofovo od chvíle, kdy odešel z rodné usedlosti v Horním Bavorsku za svými staršími bratry a sestrou, aby s nimi doputoval na cestě za vyučením a prací do Prahy, kde našel nový domov a nastoupil životní dráhu stavitele a architekta.

Následuje mezidobí, kdy otec mistr a syn tovaryš společně pracovali na tak významných stavbách, jako jsou pražská Loreta nebo břevnovský klášter a jeho broumovská filiace. Druhá část nás provede velkolepým završením historie rodu stavitelů a architektů Dientzenhoferů i vrcholem vývoje radikální větve barokního slohu v životě a mimořádném díle Kiliána Ignáce. Třetí část je věnována podrobnějším popisům vybraných nejvýznamnějších staveb obou architektů.

42,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301246

This richly illustrated publication about the post-war work of Noémi (1889–1980) and Antonín Raymond (1888–1976) presents readers with a close-up view of the world of the architects and their collaborators who rebuilt Japan upon the ruins of World War II. The recorded recollections of seven members of the Japanese Raymond studio depict the personalities of the Raymonds, comment on their work, provide an overview of the company’s daily operations and describe relationships with elite clients. Four interviews with one or more collaborators discuss the Raymonds within the context of contemporary society from different perspectives, e.g. from the point of view of a young girl or a promising architecture student. Some of the almost two hundred illustrations are published here for the first time. The material relating to the work of Noémi Raymond merits special attention, since little research has been conducted into her work up to now. Among the many projects featured, the Reader’s Digest building in Tokyo, the Gunma Prefecture Music Center or the Czechoslovak Embassy in Tokyo for example are focused on in further detail. The embassy project was very important to Antonín Raymond, and the testimony on the course of the construction and the circumstances that accompanied it from the point of view of the Japanese collaborators is unique. The book opens with Helena Čapková’s study of the pre-war activities of Raymond’s company in Japan, with a focus on maintaining contacts during the Second World War. It closes with Irena Veverková’s text about Antonín Raymond’s contacts with Czechoslovakia after 1945.

54,90 *
Versandgewicht: 750 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301232

Odborně podložený popularizační průvodce známým areálem hospitálu s kostelem Nejsvětější Trojice v Kuksu s bývalou řádovou nemocnicí shrnuje přehledně a přitom dosti podrobně známé historické skutečnosti o významné památce českého baroka, založené Františkem Antonínem hrabětem Šporkem na přelomu 17. a 18. století. Přináší ale i řadu dosud nepublikovaných archivních zjištění o dalším vývoji stavebního souboru rozloženého na obou březích Labe na sklonku 18. a v 19. století. Následuje celková analýza neobvyklé urbanistické a krajinné koncepce, jednotlivých budov i sochařské výzdoby, zhodnocení umělecko-historického vývoje areálu a zevrubný popis a rozbor umělecké výbavy, nejednou doplněný o nové, dosud nezveřejněné poznatky. Text, proložený 38 vyobrazeními nejen současného stavu, ale i historické dokumentace, včetně archivních plánů, uzavírají medailony jednotlivých architektů a stavitelů, kteří postupně areálu vtiskli jeho výslednou podobu, a soupis pramenů a literatury.8,9

8,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301218

Sakrální stavební projekty vznikající v prostředí Českobratrské církve evangelické, největší protestantské církve v České republice, stojí doposud spíše stranou pozornosti odborné i laické veřejnosti, a to navzdory tomu, že mezi nimi najdeme množství pozoruhodných řešení, která se mohou stát cenným příspěvkem do diskuse o současnosti i budoucnosti církevních budov, stejně jako o aktuálních možnostech liturgického prostoru. Monografie ukazuje, že Českobratrská církev evangelická, obecně považovaná za striktního odpůrce vizuálních zobrazení a estetizace prostoru, disponuje množstvím výrazných architektonických a výtvarných prostorových řešení, která však v mnohých případech zůstávají skryta za zdmi navenek civilně působících staveb. Jejím cílem je tedy otevřít toto téma a prostřednictvím příběhů jednotlivých projektů, architektonických i teoretických vizí a případových studií přiblížit českobratrské interiérové realizace od roku 1989 do současnosti. Součástí knihy je ovšem i popis historického vývoje tohoto specifického stavebního typu a rozsáhlá obrazová příloha.

25,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600962

Untertitel: Košicko-Bohumínská dráha.

Nový svazek edice Česká nádraží je zaměřen na Dráhu císaře Františka Josefa ( Praha - České Velenice, (Vídeň) - České Velenice - Cheb a České Budějovice - Veselí nad Lužnicí, Pražskou spojovací dráhu) a na slezskou část Košicko-bohumínské dráhy.

Autor i nakladatel nezměnili grafickou úpravu ani styl řazení knihy, ale obrazovou část rozšířili o zajímavé výkresy a fotografie detailů interiérů i vnějších částí vybraných staveb. Na předsádkách je umístěna Hölzelova mapa železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.Bohatý obrazový materiál doplňuje jmenný rejstříky, prameny a literatura, použité zkratky a rejstřík stanic.

55,89 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 462 Ergebnissen