Architektur


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 470 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300445

Lednicko-valtický areál je obecně známý jako příklad kulturní krajiny, jejíž jedinečnost dostala území mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví na seznam kulturních památek UNESCO. Tato krajina se výrazně rozvíjela již za vlády knížete Aloise I. Josefa (1759-1805) z Liechtensteina a zejména pak za vlády jeho mladšího bratra Jana I. Josefa, knížete z Liechtensteina (1760-1836). Jméno architekta, který tyto dvě období spojuje je Joseph Hardtmuth, jenž působil ve službách knížecí rodiny nejen v lednicko-valtickém areálu, kterému dnes říkáme „krajina chrámů“, ale paralelně vytvářel krajiny i na dalších panstvích. U Adamova tak vznikla oblast Vranov-Křtiny s charakteristickou jeskynní úpravou, v Nových Zámcích u Litovle a Kolodějích u Prahy pak pozoruhodné honitby, v Dolním Rakousku mezi Modlingem a Sparbachem byla vytvořena „krajina zámků“ a stranou nezůstal ani Hadersfeld.

Díky výzkumu se podařilo rozšířit dosavadní poznatky a bylo prokázáno, že zakládání krajin bylo často velmi obtížné, s ohledem na přírodní podmínky, kdy záplavy či naopak sucha omezovaly výsadbu. Bylo tak třeba nejprve zakládat školky, které poté byly schopné vyprodukovaly desítky tisíc sazenic, vypěstovaných ze semen často dovezených až ze Severní Ameriky. Tyto tak byly vysazovány v nově založeném parku v Lednici i na dalších liechtensteinských panstvích. K péči o něj pak bylo třeba množství zahradníků a lesníků. I přes určité potíže tak byly položeny základy krajinných kompozic, které byly ve své době vyvážené a ekonomicky udržitelné.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5300414

Kniha vyplňuje výraznou mezeru v poznávání důležité součásti našeho památkového fondu – vesnické architektury a jejího urbanistického uspořádání jako součásti historické kulturní krajiny. Autor se snaží o nový pohled na mechanismus vývoje vesnických půdorysů a plužin, včetně odhalování měr a modulů při pravidelném vytyčování v novověku i ve středověku. Půdorysy vesnic a jejich plužiny jsou přitom chápány jako celek, jehož jednotlivé složky se mohly v čase proměňovat. Jako podklad se využívají zejména mapy stabilního katastru, což současně znamená další rozšíření poznávání informací, obsažených v tomto unikátním archivním fondu. Práce má (jak je u autora obvyklé) učebnicový charakter, protože se předpokládá i její využití jako vysokoškolského učebního textu.

66,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300229

Predecessors.

Publikace seznámí s výsledky zpracování pozoruhodného archeologického výzkumu, který proběhl na začátku 70. let 20. století v interiéru a v okolí románského kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech v Praze. Pozornost je  věnována stávajícímu románskému kostelu a třem jeho předchůdcům, jejíž počátky spadají do průběhu 11. století. Samostatně bude prezentován nález unikátní románské podlahy z terakotových dlaždic odkryté v interiéru starší kostelní stavby a téma památkové ochrany a presentace archeologicky odhalených stavebních konstrukcí. 

36,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300225

Katalog představuje život v městských a převážně činžovních domech v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, tedy v době, která se kryje s panováním císaře Františka Josefa I. Publikace shrnuje v jednotlivých kapitolách všechny podstatné stránky jak výstavby činžovních domů, tak i běžného života v nich.

Architekti a stavitelé byli při nové výstavbě limitováni tehdy všeobecně platnými stavebními předpisy. Během prakticky sedmdesáti let však prošla vývojem nejen vnější podoba domů, ale i jejich vnitřní řešení více schované lidskému zraku. Především se zásadně proměnilo dispoziční uspořádání celého domu. V městském domě již většinou nebylo nutné na dvoře stavět stáje a dvůr se uvolnil pro další obytná a méně výstavná nádvorní křídla. Nadále v něm ale fungovaly drobné řemeslnické dílny. Zásadně se proměnil i život ve vyšších patrech domů, která byla určena ryze pro bydlení, ač podoba a rozloha bytu byla závislá na finančních možnostech majitele či nájemníka. Změna vytápění kolem poloviny 19. století přinesla éru sporákových kuchyní. Do domů postupně pronikaly nové vymoženosti – rozvody vody, započala být budována kanalizace, pavlačové záchody se přemístily do bytu, začaly být budovány lázně, pozdější koupelny. Díky novým vynálezům – rozvodům plynu a od počátku nového století i elektřiny – docházelo ke zlepšení osvětlení. Nové možnosti stavebních konstrukcí ovlivnily podobu dalších součástí domu – krovů, střech, schodišť, oken, dveří a dalších.

25,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300252

Klein-Berlin in Groß Prag. Die Prager Architektur deutschsprachiger Architekten in der Zwischenkriegszeit.

Na co všechno myslíme, když mluvíme o německé architektuře a o vlivu německého kulturního prostředí? Lenka Kerdová si tuto otázku položila nad početným souborem domů, které v Praze mezi dvěma světovými válkami navrhli německy mluvící architekti. Nepředstavila si ho jako jednolitý blok, naopak se snažila hledat mezi pražskými díly německojazyčných architektů rozdíly, které vyplývaly z jejich odlišného původu, školení a ambicí a z různých nároků jejich klientely. Čím se německá architektura v meziválečné Praze lišila od staveb české většiny? Co způsobilo, že působí konzervativněji než český funkcionalismus? Jaké je její místo v kontextu stavební produkce německých a středoevropských měst? Při hledání odpovědí na tyto otázky se Lence Kerdové podařilo napsat mimořádně objevnou knihu, první svého druhu, která odhaluje dosud neznámé skutečnosti a souvislosti. Bilingvní vydání.

63,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300240

Úvod knihy je věnována životu Josepha Hardtmutha a dotýká se jeho vynálezů a podnikatelských aktivit. Její druhá, obsáhlejší část se věnuje podobám stavebního podnikání knížat z Liechtensteinu na přelomu 18. a 19. století. Čtenáři se v ní seznámí se zaměstnanci, pověřenými stavebními záležitostmi na rozsáhlých rodových panstvích, jejich kompetencemi, povinnostmi, organizační strukturou i stylem, který zásadně ovlivnil podobu knížecích hospodářských i „okrasných“ staveb na Moravě, v Rakousku a Čechách. Dosud nezpracované téma jasně ukazuje, že stavební činnost knížat z Liechtensteinu na přelomu století, obvykle dávaná do souvislosti pouze s Josephem Hardtmuthem, měla navzdory jeho zásadními vlivu mnoho netušených podob a že se na ní podílela řada neméně zajímavých osobností. Součástí této části knihy jsou medailony architektů, inženýrů a stavitelů, kteří u v knížecích službách působili souběžně s Hardtmuthem i životopisy nejdůležitějších investorů a současně Hardtmuthových zaměstnavatelů, knížete Aloise I. Josefa a Jana I. Josefa. Poslední částí knihy tvoří rozsáhlý katalog Hardtmuthova díla, zahrnující sedmdesát sedm známých realizací. Členění katalogu vychází z dobového chápání typů staveb, rozdělovaných do tří základních skupin – knížecí domy a voluptuár, patronátní stavby a hospodářské stavby. Závěrem je představena trojice technických inovací Josepha Hardtmutha, které byly přímo spojené s liechtensteinským stavebnictvím.

62,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300228

Kniha přináší mnoho informací o výstavbě a historii městského kostela postaveného v 19. století. O lidech, kteří jej stavěli a duchovních, kteří v něm dlouhá léta sloužili. Velký formát publikace je doplněn bohatou obrazovou dokumentací a mnoha autorskými fotografiemi. Publikace seznamuje také s historií města a jeho obyvatel.

47,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300192

1948-1989.

Monografie se věnuje vzniku nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v době komunistického totalitního panství mezi lety 1948 a 1989. Ve druhé polovině 20. století zůstávala v našem prostředí určující a zcela převažující tendencí devastace posvátných budov, hřbitovů a drobných sakrálních památek, cílená likvidace objektů a nezájem státních orgánů o jejich údržbu a opravy. V případě úsilí o stavbu, uskutečnění a konsekrací (benedikcí) několika kaplí a kostelů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se tak jedná o anomálie a výjimky, které vycházejí ze specifických podmínek vnitrocírkevních, společenských a lokálních. Vlastnímu tématu realizací proto předchází zasazení do širšího kontextu příspěvků evropské historiografie, situace organizované teistické religiozity a sakrálního stavitelství ve vybraných zemích bývalého východního bloku, posunů spojených s II. vatikánským koncilem jakožto paradigmatické změny v církevních dějinách a vývoje české církevní politiky, především v době pražského jara.

49,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300222

Pozornost historiků umění a stavebních historiků se v minulosti soustřeďovala na poznání podoby a vývoje církevní architektury, šlechtických sídel, fortifikací a veřejných staveb. Ve východních Čechách tak lze vývoj zástavby měst spíše ilustrovat nahodilými nálezy než systematicky popsat. Měšťanské domy tvoří podstatnou část regionálního památkového fondu. Účelem publikace není v úplnosti popsat celý dochovaný fond, ale pokusit se sledovat principy výstavby a uspořádání domů a jejich vývoj.

V knize jsou zachyceny domy z Hradce Králové, Čáslavi, Chrudimi, Vysokého Mýta, Polička, Nového Bydžova, Havlíčkova Brodu, Hostinného, Litomyšle, Pardubic, Nového města nad Metují a Moravské Třebové.

27,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300208

Kniha částečně mapuje původ, odkrývá historii a upřesňuje okolnosti vzniku sucholazeckých kostelů. Dozvíte se detailní informace o průběhu výstavby a následných proměnách jednotlivých objektů. V prvních kapitolách se věnuji nejstarším kaplím a jejich popisu. Přiblížíme si vzhled a historii staré kaple sv. Floriana. Následně poznáme okolnosti vzniku a výstavby kaple sv. Andělů strážných. Podstatnou část publikace bezpochyby tvoří úžasný příběh lidského odhodlání, kdy se podařilo skupině nadšenců navrátit krásný nový vzhled dominantě naší obce. Generální oprava kaple sv. Andělů strážných v roce 2001 byla hlavním podnětem vzniku této knihy. Připomenu zajímavé osobnosti, tradice a patrony kaplí. V závěru čtenáře seznámím s historií hřbitova, kapličky sv. Jana Nepomuckého a zvoničky na Přerovci.

34,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300199

Kritický katalog výstavy s názvem „Panelový boom a bytový šum v Plzni“ zpracoval autorský kolektiv Martin Cikán, Lenka Lišková, Lucie Tlustá a David Tuma (ed.). Výzkumný tým Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, se ve své terénní činnosti zaměřil na bytovou sídlištní architekturu a urbanistický vývoj Plzně mezi lety 1945–1989. Publikace představuje výsledky archivní rešerše a fotodokumentace bytových domů a občanské vybavenosti vč. průzkumu uměleckých děl ve veřejném prostoru plzeňských sídlišť a obytných souborů. Publikace je výsledkem dlouhodobého výzkumného úkolu věnovaného Moderní architektuře 20. století. Podrobněji se publikace věnuje sídlištím Slovany (Lenka Lišková), Jižní Předměstí: zaniklým bytovým domům v Zátiší, sídlišti Skvrňany, obytným souborům v Bezovce a sídlištěm Bory (Martin Cikán), obytným souborům sídliště Doubravka a Lobzy (David Tuma) a sídlištím na Severním Předměstí: Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice (Lucie Tlustá, Lenka Lišková) a obytným souborům Pod Záhorskem nebo zaniklým bytovým domům v Zátiší na Skvrňanech (Martin Cikán). Publikace je doplněna mapami s vyznačením použitých konstrukčních soustav, nebo podrobněji jednotlivých sekcí.

45,90 *
Artikel-Nr.: 5300733

Ve výpravné publikaci se vydáme po stopách, které v Šumperku a jeho okolí zanechal vídeňský architekt Georg Berger. A jsou to stopy výrazné – budova dnešního divadla, radnice, řada výstavných vil či bytové a obchodní domy. Georg Berger dal ulicím města charakter, který je v nich znát dodnes.

Kniha Architekt Georg Berger. Šumperský sen historičky umění Kristiny Lipenské přiblíží více než dvacet šumperských a mimošumperských staveb. Čekají vás výstižné texty a celá řada unikátních kreseb a fotografií. Ty vás přenesou do Šumperka konce 19. století a první třetiny dvacátého století. A pokud byste se na cestě za šumperským snem Georga Bergera ztratili, bezpečně zpět vás navedou současné fotografie dochovaných staveb a mapka s jejich rozmístěním v ulicích města.

25,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201593

První publikaci, která detailně mapuje osudy zámků na Plzeňsku (okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň jih, město a sever, Rokycany a Tachov) za posledních 33 let, tj. v zásadním období restitucí a privatizací, čtenáře seznámí jak s těmi přístupnými, tak nepřístupnými, s nedávno opravenými i nadále chátrajícími.

Struktura: Stručně historie objektu do roku 1989. Majetkové změny po roce 1989, případné úpravy a proměny využití, památková ochrana, přístupnost veřejnosti.Stručný popis areálu a dochovaných autentických prvků. Fotodokumentace.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201581

Katalog k výstavě „Středověká venkovská sakrální architektura na okrese Louny“ tematicky a obsahově doplní a rozšíří informace o objektech presentovaných na výstavě a zároveň je zasadí do obecnějších regionálních a zemských souvislostí

99,90 *
Versandgewicht: 2.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201580

Příspěvek k poznání vnější i vnitřní sochařské výzdoby pražských staveb 20. století z přírodního nebo umělého kamene.

 Kniha shrnuje známé i dosud neznámé informace o sochařské výzdobě staveb z 20. století v Pražské památkové rezervaci i jejím bezprostředním okolí. Všímá si této výzdoby nejen na průčelích těchto staveb, ale i v jejich veřejnosti přístupných interiérech, a také novodobých kamenných kopií starších, převážně barokních děl. Hlavní pozornost věnuje dílům z přírodního kamene, ale vedle toho i dílům z různých druhů kamene umělého. Kromě umístění, názvu, jmen autorů a doby vzniku jednotlivých děl uvádí i druh kamene, z jakého byly reprodukovány, a kým. Uvádí informace o zhruba 150 stavbách s touto výzdobou, na které se podílelo na 170 sochařů, kamenosochařů a restaurátorů. Kniha má 108 stran včetně 62 obrázků a rejstříku autorů nebo staveb. Jako první takovéto dílo podává souhrn znalosti o sochařské výzdobě pražských staveb z 20. století.

33,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201579

Cílem této knihy je nastínit na příkladu devadesáti vybraných realizací alespoň ve zkratce stavební vývoj města mezi lety 1900-1945, během kterého se průmyslové a obchodní město přeměnilo v moderní velkoměsto a kulturní centrum regionu. Prezentovaná díla byla vybrána s ohledem na svou uměleckou kvalitu, ale také význam v rámci rozvoje této městské aglomerace. V katalogové části jsou zastoupeny existující, ale také již zaniklé sakrální, školní, kulturní, technické stavby, ale také luxusní sídla ústecké vyšší třídy.

39,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201577

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, kterou u příležitosti 150. výročí narození světoznámého tvůrce moderní architektury Adolfa Loose (10. 12. 1870 – 23. 8. 1933) připravilo Muzeum města Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Výstava se konala od 10. prosince 2020 do 3. října 2021.

ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN představuje nejdůležitější body Loosova učení o architektuře a životním stylu, které byly a jsou signifikantní pro jeho celoživotní dílo. Na příkladech barevných fotografií Loosových interiérů, především z pražské Müllerovy vily a plzeňských realizací, jsou zde představeny pro Loose specifické principy: Vztah mezi exteriérem a interiérem, symetrie, organizování prostorů pomocí enfilády a Raumplanu. Zároveň jsme chtěli kolekcí fotografií připomenout průzkum díla Adolfa Loose v českých zemích, který zahájilo Muzeum hlavního města Prahy již v roce 2003. Díky průzkumu a aktivitám Studijního a dokumentačního centra Adolfa Loose se podařilo znovu dostat Loosovo dílo do širokého povědomí. To mj. následně vedlo ke zdařilé obnově několika plzeňských interiérů a v posledním roce i záchraně jedné z prvních Loosových staveb na Moravě – vily Viktora Bauera v Hrušovanech u Brna.

Publikace prezentuje také zcela novou unikátní sbírku architektonických modelů realizovaných a nerealizovaných prací Adolfa Loose v českých zemích a ve výstavě dominujícího modelu nerealizované stavby Chicago Tribune umístěného zde jako symbol spojení moderní a klasické architektury. Text in Tschechisch und Engl.

49,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201566

= The Rulle over Your Affairs Once lost Will Return to You.

Kniha sleduje vzájemné vztahy mezi architekturou a politikou v období rekonstrukce demokratické republiky po roce 1989, která zároveň musela reagovat na nové lokální i globální okolnosti: rozdělení Československa, vstup do Evropské unie, nové územně správní členění ČR či politiku liberální ekonomiky. Sestává z úvodní stati a 13 studií doprovázených rozhovory s vybranými aktéry tohoto období. Sleduje podrobně ve vztahu k architektuře a urbanismu témata transformace hranic a vnitřního členění země po roce 1989, sídel státní moci (Pražský hrad, parlament, vláda, soudy), vlivu EU na rozvoj obcí (dotační programy, titul evropské město kultury), bytové výstavby z hlediska státu, municipalit (a v nich sídlících strategických soukromých firem) i občanských a anarchistických aktivit. Vedle toho si všímá role městských architektů, architektonických soutěží a organizací hájících ve veřejném prostoru zájmy profese. Po vizuální stránce texty doplňují nejen fotografie a vizualizace vážící se k jednotlivým stavbám, projektům a událostem tohoto období, nýbrž též mapy a grafy, snažící se téma celkově uchopit v datech.

32,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201564

Česko-anglická publikace "NORDIC ARCTIC / Udržitelná architektura za polárním kruhem" byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera. Fotografie norského fotografa českého původu Jiřího Havrana zachycují architektonické a krajinářské intervence do severské přírody, zejména unikátní Norské turistické trasy a specifickou oblast Špicberků (Svalbard). Stošedesátistránkový katalog uvádí eseje Dana Merty, Zdeňka Lyčky a Petera Hemmersama s fotografiemi výjimečných projektů a realizací renomovaných severských architektonických ateliérů.

30,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201459

Projekt veřejnosti odvypráví příběh přátelství koželužského továrníka Josefa Binka s architektem Josefem Gočárem, který se začal odvíjet na samém počátku 20. století v malém městečku Krucemburk na Vysočině. Právě zde vedli Binkovi po staletí prosperující koželužnu, která pro ně byla nejen zdrojem obživy, ale i jakousi hnací silou k rozvoji zájmů a vášní, mezi něž patřilo především umění. V mnohoznačném názvu Přivedli svět domů se symbolicky promítají nesmírná kultivovanost, vzdělanost a světaznalost Binkových i jejich předků Skřivanových. Vlastnosti, které se v rodině předávaly stejně jako továrna z generace na generaci. V takovém prostředí byl vychováván i milovník umění, sběratel, novodobý mecenáš a amatérský fotograf Josef Binko, který už ve svých sedmadvaceti letech rozpoznal neobvyklý talent svého přítele z Mánesa, mladého architekta Josefa Gočára, a pověřil ho stavbou rodinného domu. Červená vila z let 1907–1909, Gočárova první samostatná stavba, tak představuje pomyslné zrcadlo jejich osobností, jejich chápání domova i světa, ale také jejich mladické odvahy. Nové impulsy oba proměňovali v originál, každý ve své vlastní profesi a každý po svém. Gočár velkolepě a expresivně, Binko často skrytě a nenápadně. Přátelství se sňatky bratrů Josefa a Dušana Binkových a Josefa Gočára s pardubickými rodačkami, sestrami Chladovými, proměnilo v rodinný svazek. Gočár tak ke Krucemburku přilnul víc, než na počátku století tušil – našel zde svůj druhý domov a milující rodinu. Přes sto let starý příběh továrníků a architekta, zachycený na fenomenálních fotografiích bratrů Josefa a Dušana Binkových, ilustruje tehdejší i dnešní význam soudržné Evropy, kde se prolínají světové a lokální hodnoty, na kterých stavíme vlastní identitu.

46,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201534

Liberecká Strossova vila architekta Thilo Schodera patří k pomyslným "top ten" vilám v České republice. V kontrastu k přísnému funkcionalismu tolik oblíbenému v Čechách, zaujme svou extravagantní podobou v duchu dynamického expresionismu, jehož domovem bylo Německo. Nautické tvary inspirované zaoceánskými a říčními parníky činí z vily organickou plastiku v interiéru i v exteriéru. Mezi ikony progresivní modernistické architektury 20. let, jako jsou brněnská vila Tugendhat nebo pražská Müllerova vila, přináší Strossova vila zase jiný příběh architektury, příběh plný vášně pro nekonečné plavby svých obyvatel po Nilu, příběh architektury 20. let minulého století vzešlé z bouřlivých výtvarných výbojů německé kultury.

29,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201498

Druhý svazek edice Skrytá krása detailu představí pražské stavby trojice dnes stále ještě nedoceněných architektů secesní éry – Richarda Klenky, Jiřího Justicha a Josefa Kovařoviče. První z nich strávil po studiích na pražské technice několik let v Paříži, kde se osobně podílel na projektech pro Světovou výstavu 1900. Pak působil v Praze a byl též pedagogem Umprum. Navrhl několik nepřehlédnutelných domů s bizarní výzdobou v oblasti pražské asanace i jinde. Byl představitelem svérázné formy secese a moderny. Justich byl žákem Friedricha Ohmanna na pražské Umprum, působil též ve Vídni. V Praze se podílel na projektech domů v asanaci (zejm. v Pařížské ulici) i jinde (hotel Palace, dům U Pelikána, přestavba Šítkovských mlýnů). I jeho tvorba se vyznačuje originalitou. Konečně Kovařovič projektoval vedle staveb ve stylu rostlinné secese také zajímavé domy s geometrickou a někdy i kubistickou dekorací v řadě pražských čtvrtí. Byl též autorem ledáren v Braník. Band 1: Skrytá krása detailu: Pražské stavby Osvalda Polívky 1891-1922.

66,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201493

Architekt Karel Kotas přichází do Moravské Ostravy na jaře roku 1925 do funkce stavebního dozoru při výstavbě Nové radnice. Kromě toho, že ovlivnil podobu této dominanty, záhy se začal podílet i na dalších projektech, souvisejících s proměnou ostravského průmyslového souměstí v industriální velkoměsto. Podle jeho návrhů vyrostla v centru Moravskoostravská spořitelna, nynější radniční budova centrální části města, dále sídlo pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta na nároží Zámecké a Puchmajerovy ulice, sídlo tenisového klubu, obchodní dům Brouk a Babka na Smetanově náměstí, palác Občanské záložny v Reální ulici, obytné domy Dělnické záložny ve Veleslavínově ulici nebo palác Melantrich na nároží Umělecké a Nádražní ulice. Projektoval i oční pavilon městské nemocnice nebo modlitebnu metodistické církve. Koncem 30. let se k tomu přiřadil palác Generálního ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy s pozoruhodnou uměleckou výzdobou na Prokešově náměstí a sousední bytový dům. Ve svých projektech Kotas spojoval cit pro účelnost s důrazem věnovaným materiálové skladbě, barevnosti i vytříbené hmotové a prostorové kompozici. Využíval formy nového klasicismu a purismu, obohacené o funkcionalistické principy s ohledem na dané prostředí.

28,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201229

1.díl knihy, kterou Národní památkový ústav vydával z praktických důvodů postupně v letech 2019 - 2022 (3. díl - katalog pro území Moravy a Slezska 2019, 2. díl pro území Čech 2020. 1. díl - výklad 2022).

První díl prináší souhrnné kapitoly, které se zabývají základními, nejdůležitějšími tématy výzkumu středověkých městských opevnění. Po úvodu, který se věnuje hlavně postupům a stavu výzkumu, nbásledují kapitoly o úlohách opevněných měst v průběhu středověku, o vývoji a struktuře středověkých měst ve vztahu k jejich hradbám, o stavební podobě a vývoji jednotlivých součástíopevnění, o výstavbě hradeb s jejich obraně, o otázkách provenience a místě českých městských opevnění v průběhu 16. - 19. století, o zásadách památkové péče od poloviny 19. století dodnes a o potřebách dalšího zkoumání.

 

75,90 *
Versandgewicht: 4.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201402

 The publication is a follow-up to the successful guide to interwar architecture - approximately two hundred interesting objects with basic information and black-and-white photographs are arranged in eleven routes leading from the center to the outskirts of Lesná, Juliánov or Bohunice. In addition to the most famous buildings such as the White House, Prior, Continental and International hotels, ÚAN Zvonařka, Rondo or the Janáček Theater, special attention is also paid to the sports complex project in Lužánky or the period phenomenon, the so-called Z events. Completed with indexes and brief medallions of male and female architects.

37,90 *
Versandgewicht: 720 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201398

Kniha Fenomén Jože Plečnik je už třetí publikací v řadě „Fenomén“ nakladatelství Grada. Její ambicí je představovat významné architekty s českými kořeny nebo realizacemi na českém území. Slovinec Jože Plečnik zanechal svou stopu ve Vídni a především v Lublani, kde dostal příležitost realizovat řadu architektonických děl ve městě, které bylo na konci 19. století silně poničeno rozsáhlým zemětřesením. Zároveň je ovšem jeho vliv velmi viditelný i v Čechách, přesněji přímo v Praze. Setkání s prvním československým prezidentem Tomášem G. Masarykem, „zosnované“ Plečnikovým přítelem, architektem Janem Kotěrou, přineslo zásadní změny v koncepci přestavby Pražského hradu, který se tak znovu stal důstojným sídlem nové hlavy nového státu. Plečnik jako člověk silně věřící celoživotně pracoval na sakrálních stavbách ve Vídni i v Lublani, v Praze je pak jeho nepominutelnou stopou kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Královských Vinohradech.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5202022

21st Centuries.

Publikace je závěrečnou částí stejnojmenného pětiletého badatelského projektu UMPRUM, realizovaného pedagogy, absolventy a doktorskými studenty oboru teorie a dějin umění.

Výzkum sleduje architekturu a politiku v jejich vzájemných, oboustranných vztazích. Pohlíží na architekturu nejen jako na pasivní prostředek národní a státní reprezentace, nýbrž stejně tak jako na aktivní složku, která spoluutváří společenskou a politickou sféru. Současná Česká republika je malý stát s deseti miliony obyvatel, zřetelně geograficky vymezený ‒ zejména ve své západní části ‒ prostorem české kotliny obklopené hraničními pohořími. Zdá se, že i politicky je dnes jasně ukotvenou součástí střední Evropy. Novodobá historie tohoto území je však velmi spletitá. Česká politika se za posledních 150 let utvářela v prostředí rozmanitých státních útvarů. Prošla tak mnoha zásadními zvraty, které měnily její prostorový rámec i státní zřízení.

31,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201071
32,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201070

Kniha autora Vojtěcha Pokorného pojednává nejen o dějinách nejstarší křesťanské svatyně v pražských Dejvicích, ale i o minulosti lokality samotné, počínaje prvním osídlením v pozdní době kamenné až po současnost. Autor uvádí pomocí bohatého poznámkového aparátu na pravou míru mýty o nejstarších stopách lidské činnosti na Horní Šárce a o vzniku kostelíka sv. Matěje a navazuje v chronologickém sledu líčením zdejších událostí v následujících staletích.

Výzkum dobových archiválií a dalších pramenů dal vzniknout monolitnímu textu, který osvětluje dnes již téměř zapomenutou historii. Autor předkládá doposud nezpracované téma a otevírá nová poznání o našich předcích na pozadí velkých dějin českých zemí.

Přestože jde o odbornou literaturu, je kniha svým pojetím čtivá i pro širší veřejnost. Čtenář se zde mimo jiné dozvídá o počátcích a postupném rozšíření slavné matějské pouti. Ta byla do nedávné minulosti spjatá právě s kostelem sv. Matěje. K neméně zajímavě popsaným svatomatějským tématům patří vedle dalších proslulý perníkový betlém či kostel sv. Matěje očima umělců.

27,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200891

The theme of socio-spatial differentiation has belonged to the core issues of social geography and urban studies for a long time. The general aim of the book is to describe and explain the current socio-spatial differentiation of Prague and the Central Bohemian Region and the processes that have influenced it during the first two decades of the twenty-first century. The book offers its own theoretical perspective on the structuration of spatial patterns and the social environment, a general view of regional development, and the main socio-spatial processes of the period after transition. Maps are an important part of this volume and concentrate crucial information within most chapters. Apart from the static information described in the maps, the book offers a look at current population “processes”, as hinted at by the subtitle of the publication. The presentation and evaluation of “processes” require more dynamic forms of cartographic visualisation and new methods of investigation. Among them, new tools of segregation measurement, various approaches for the use of mobile phone data, and an innovative form of population forecast are presented in the book.

25,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 470 Ergebnissen