Archäologie

Archäologie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 176 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4800513
27,00 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700945
23,90 *
Versandgewicht: 660 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900471
30,90 *
Versandgewicht: 1.160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500519

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 1.380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501032

... am ihren Rande: kommentierter Fundkatalog, Münzen.

34,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500630
26,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500522

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 1.850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500521

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 1.740 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500520

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 1.460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900363

Zpracování a vyhodnocení na Réně nově objevených depotů i ostatních kovových artefaktů je sice stěžejním cílem předkládané publikace, bylo ale samozřejmě třeba přihlédnout i ke staršímu nálezovému fondu, zejména metalickému. Je přitom ale nutno mít stále na paměti, že v této publikaci předkládaný stav pramenné základny není zcela jistě úplný a vyčerpávající a že bezpochyby existují amatérsky nově učiněné kovové nálezy, jednotlivé i hromadné, o kterých nemáme informace a které zůstávají utajeny u soukromých sběratelů. Navzdory tomu můžeme s ohledem na starší nálezy a zejména nově podchycené depoty hradisko na Réně s jistotou počítat k lokalitám s kumulacemi kovových depozit, což je právě v době popelnicových polí fenomén, kterému také bude třeba věnovat pozornost.

27,90 *
Versandgewicht: 870 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900347
33,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301097

Svazek obsahuje příspěvky z mezinárodní konference “Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle” (Raně středověké kostely jako archeologický a historický pramen, Mikulčice, 3. – 5. 6. 2009). Primárně je zaměřen na předrománkou sakrální architekturu Moravy a Slovenska. Poté následují články věnované předrománským a románským kostelům v okolních regionech střední Evropy: Karantánsku, Bavorsku, Čechách, severovýchodním Německu, Polsku a Bulharsku. Další část knihy je věnována pohanským svatyním a jejich vztahu k raným kostelním stavbám. Z hlavních tématických okruhů sborníku lze uvést následující: “kostel v sídlištním kontextu”, “architektura a liturgie”, “architektura a politická moc”, “pohanství a křesťanství”, “rané kostelní stavby a národní dějepisectví”, “metodické aspekty studia raných kostelů”.

39,90 *
Versandgewicht: 1.230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900249

Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle jednotlivých dílenských okruhů, tvarů a výzdoby. Navazující kapitoly pojednávají o typech českých lokalit (germánská sídliště versus pohřebiště; četnost na lokalitách a jejich charakteristika; datace a druhy sídlištních objektů), dále směrech, způsobech a chronologii přísunu sigillaty z římských provincií do germánských Čech. Pozornost je také věnována nálezům pozdní produkce (4.–5. stol. n.l.), horizontu markomanských válek, imitacím či vztahu k jiným druhům římských předmětů v Čechách. Sledované aspekty jsou široce porovnávány s dalšími oblastmi neřímské Evropy, ale i situací v přilehlých provinciích. Text doprovází mapy a obrazové, kresebné i fotografické přílohy.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4900231

Untertitel: Každodennost ve středověku pohledem archeologie.

Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a raném novověku.V hlavní části textu jsou pak podrobněji vyhodnoceny vybrané a dosud nepublikované soubory. Jedná se zejména o nálezy z hradů Brady, Bradlce, Břečtejna, Červené Hory, Kumburku, Pecky, Rotemberku a tvrze Javorníku. Přehledně jsou zpracovány soubory stolní a kuchyňské keramiky, dále pak kamnářské keramiky a kovových nálezů. Poslední část práce shrnuje poznatky o artefaktech i každodennosti šlechtických sídel plynoucí z nově vyhodnocených nálezových kolekcí a doplňuje je o již publikované soubory ze sledovaného území.

27,90 *
Artikel-Nr.: 4900126

Münzfund aus dem 13. Jahrhundert.

Předkládaná publikace prezentuje formou komentovaného katalogu nález 836 brakteátů, které byly objeveny roku 1982 v severovýchodních Čechách u obce Levínská Olešnice a nyní jsou uloženy v numismatické sbírce Národního muzea v Praze. U všech mincí byla provedena nedestruktivní rentgenová fluorescenční analýza složení mincovního kovu, jejíž výsledky jsou shrnuty v samostatné kapitole. Ve druhé části je celý nález představen formou katalogu.

Nález z Levínské Olešnice rozšiřuje nejen naše poznání typologie a chronologie brakteátových ražeb, ale také dílčím způsobem přispívá k pochopení složitých peněžně-historických poměrů přemyslovských Čech ve 13. století. Význam tohoto hmotného pramene však není jen numismatický nebo peněžně-historický. Jedná se totiž o ojedinělý a poměrně dobře datovatelný doklad socioekonomických aktivit, který lze v obecné rovině klást do souvislosti s vrcholně středověkým osídlením regionu.

32,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4201937

Podtutul: Dedicated to Professor Radomír Pleiner.

39,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000218
Milovice: Site of the mamoth people below the Pavlov hills.
29,00 *
Versandgewicht: 1.300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000219
Moravský Krumlov IV. Vícevrstvená lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě. Multilayer middle and early upper palaeolithic site in Moravia.
28,00 *
Versandgewicht: 700 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000241
Kniha přináší životopis předního světového egyptologa Jiřího Černého. Černý se stal věhlasným expertem na hieratické texty Nové říše. Vedle působení na univerzitě v Londýně a Oxfordu a vykopávek v Egyptě, učil i v USA a Německu. Svou soukromou egyptologickou knihovnu (patřila k největším na světě), odkázal Egyptologickému ústavu UK v Praze.
17,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4000363

Sborník vychází na počest zakladatele moderní české paleolitické školy Doc.PhDr.Jana Fridricha, DrSc. Podílí se na něm asi padesátka jeho přátel, kolegů a studentů. První část je věnována paleolitu, druhá přírodním vědám a třetí archeologii obecně. Čtvrtou část pak tvoří Fridrichova dosud neukončená bibliografie.

29,00 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000489

The Kelč hoard (discovered in 1938) is regarded as one of the most important groups of 10th century coins found in the territory of the Czech Lands regarding its composition, distribution of particular components and its placement in the central European area. Silver coin, their fragments of jewelery were discussed academically several times (1939-1996), but in 1989-1998 new material was found in Kelč using metal detectors. This study combines two methodological principles applied on one hoard consisting of different elements a(revision of older published material, b) typological comparison and verification of the newly discovered material in connestion with the original hoard.

26,00 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000702
23,00 *
Artikel-Nr.: 4100115
Erscheint 2 x jährlich.
28,00 *
Versandgewicht: 1.900 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100299
Podtitul: Věnováno stému výročí úmrtí Františka Xavera France. Z obsahu: Život a dílo F.X.France. F.X.Franc a problematika středověkých mohylovitých útvarů. F.X.Franc a zaniklé středověké vesnice. Lokality zkoumané F.X.Francem v památkové péči. Současný stav lokalit, úroveň jejich ochrany a evidence. F.X.Franc a jeho přínos pro poznání středověkého hradu Lopaty. Obličejový pohár z hradu Lopata u Plzně. F.X.Franc-objevitel nejstaršího plánu Plzně z roku 1658.
18,00 *
Versandgewicht: 420 g
Artikel-Nr.: 4100393
(Dissertationes Archaeologicae Brunenses Pragensesque). Publikace se zaměřuje na rozpoznání a definování klíčových konstrukčních prvků a definici konstrukčního typu hradby, systému výstavby, na důvody, které vedly k výstavbě opevnění na místech na nichž je registrována a řešení její chronologie.
38,00 *
Artikel-Nr.: 4100540
Medieval Landscape in the Middle Úslava-River Region I. Odborná publikace přináší výsledky výzkumu středověkého a časně novověkého osídlení na území jižního Plzeńska, konkrétně na oblast střední Úslavy.
29,00 *
Versandgewicht: 935 g
Artikel-Nr.: 4101374
99,00 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4300697

Kniha představuje vybrané aspekty odkazu, jenž zanechal starý Egypt v kultuře koptského, islámského a moderního Egypta. Starobylý původ lze vystopovat v mnoha rozličných pramenech, a příspěvky v tomto sborníku tedy k tématu přistupují z různých směrů. Dokládají starověké kořeny nejen u egyptských tradic obecně, ale také v praktikování určitých specifických zvyklostí. Vliv starověkého světa je silně cítit rovněž v literatuře a umění. Text in Engl. und Arabisch

29,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301058

Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert : Materialen des IX. Internationalen Symposiums "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet" Kravsko 3.-4. December 1996.

28,90 *
Versandgewicht: 810 g

vergriffen/ Out of print.

Artikel-Nr.: 4500517

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 1.870 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 176 Ergebnissen