Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2331 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400489

Kniha na příkladu dvou českých a dvou moravských ženských kontemplativních řádů zrušených v době josefínských reforem seznamuje nejen se samotným procesem rušení jednotlivých konventů, ale i s dopady na osudy řeholnic. Zvláštní důraz je ve studiích kladen na klášterní knihovní fondy, neboť následné přesuny knižního a listinného materiálu patří mezi klíčové momenty mnoha cenných sbírek. Josefínské reformy tak znamenaly nejen ukončení činnosti řady kontemplativních řádů, bez ohledu na jejich historické hodnoty nebo společenské vazby, ale způsobily i velké hmotné a kulturní škody, neboť byla řada historicky cenných sbírek rozptýlena nebo zničena.

14,90 *
Artikel-Nr.: 5400488

Publikace představuje nejen Kunhutin život, ale také unikátní soubor jejích rukopisů, jež se po její smrti staly součástí knihovny kláštera benediktinek. Sleduje vznik všech rukopisů a rozebírá je po obsahové, umělecké i kulturní stránce. Značnou pozornost věnuje jejímu odkazu a recepci nejen v mladších klášterních dějinách, ale také v dějinách českých zemí.

19,90 *
Artikel-Nr.: 5400464
30,90 *
Artikel-Nr.: 5400457

Publikace představuje dějiny a architekturu jednoho z nejvýznamnějších zámků období raného baroka v českých zemích. Jeho stavebník a zároveň významný dvořan císaře Leopolda I. kníže Gundakar z Dietrichsteinu si ho vystavěl jako knížecí rezidenci, která se měla podobat sídlům nejmocnějších aristokratů v říši. Díky tomu, že neměl vlastní potomky a jeho dědicové sídlili na jiných zámcích, se Libochovice dochovaly v naprosto jedinečné podobě, kterou historici umění chápou jako „fata morganu“ většinou zaniklého leopoldinského stylu v Čechách. Nejnovější informace o architektuře zámku, stavebníkovi i staviteli, doplňují v knize kapitoly o dalších majitelích, zejména pak o hrabatech z Herbersteinu, mimořádných uměleckých předmětech, interiérech a jejich designu, či dějinách zámecké zahrady, patřící k nejvýznamnějším příkladům barokní zahradní architektury ve střední Evropě. Publikace Zámek Libochovice si klade za cíl představit čtenářům srozumitelnou formou jedinečný význam architektury, skvělého příkladu italského barokního palazza a Alpami, a vrátit poněkud opomíjený zámek mezi přední památky českého baroka.

13,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400448

Martin Nekola na základě mnohaletého výzkumu přímo v archivech amerických velkoměst a za využití rozhovorů s pamětníky a jejich potomky připravil unikátní knihu o všech aspektech života Čechů za „velkou louží“. Dozvíte se o zajímavých osudech našinců i jak tamní české komunity fungovaly v hlavních amerických městech, jakými jsou například Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Washington, D.C., a mnohá další. Autor navíc nashromáždil desítky cenných, dosud nepublikovaných fotografií a dokumentů.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400422

Kniha František Bolech a hudební život v Táboře představuje jednu z nejvýznamnějších postav táborského kulturní historie. František Bolech (16. 1. 1852 – 1. 2. 1924) byl nejen dirigentem, klavíristou, organizátorem, spoluzakladatelem Městské hudební školy a Hudebního spolku, ale také profesorem na táborské hospodářské akademii, výzkumníkem, odborným publicistou a městským zastupitelem. Publikace popisuje jeho všestranně působící osobnost, větší část je věnována Bolechovu působení v hudebním životě města.

13,90 *
Artikel-Nr.: 5400416

V letech 1911 až 2018 probíhaly na Chebském hradě archeologické výzkumy, které přinesly mnoho nových poznatků. K nejdůležitějším patří, že chebští Slované pohřbívali od 8. století své mrtvé podle křesťanského ritu a že na pohřebišti stál již v době hradištní kamenný kostel. Stejně důležité je zjištění, že předchůdcem štaufské falce byl kamenný hrad Vohburků. Podobu falce lze dnes doplnit o další nalezené objekty, kuchyň, udírnu a předsíň paláce. Nálezy a nálezové situace ze všech výzkumných etap jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle stavebních fází a závěr tvoří soupis všech výzkumů provedených v hradním areálu.

27,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400421

Z obsahu: Aféra na maškarním plese (Plzeň, 18. února 1770). Úcta ke sv. Filomeně a její zázraky na jižním Plzeňsku. Ženy plzeňských starostů první poloviny 20. století. Šofér ďáblovy chasy. Pobyt a činnost 109. evakuační nemocnice americké armády v Plzni v roce 1945. Ukázky uměleckého zámečnictví francouzské firmy Sterlin–Bricard ve sbírce Západočeského muzea v Plzni.

29,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5400415

Studie představuje komplexní pohled na vývoj českého politického stranictví v 19. a 20. století, do jehož rámce autor zasazuje své úvahy a pohledy na dějinný společenský vývoj na teritoriu českých historických zemí. Velká pozornost je pak věnována období postkomunismu, přechodu od socialistické státnosti k demokracii a tržní ekonomice, rozpadu Československa na dva samostatné státy a formování české politické scény. Nejedná se jen o hledání společenských, politických a sociálních souvislostí, ale autor též hodnotí vývoj české společnosti a její politické reprezentace během uplynulých desetiletí, osvětluje faktory probíhající ekonomické i morální krize a předestírá možné perspektivy vývoje české společnosti.

21,90 *
Artikel-Nr.: 5400410

První monografie vzniklá na území českých zemí navazuje na dlouholetý badatelský zájem Dr. Marka Vařeky věnujícího se dějinám rodu Lichtenštejnů. Monografie zaměřená na osobnost prvního knížete Karla podává jasné odpovědi na jednotlivé etapy jeho života. Smyslem monografie bylo podat vyčerpávajícím způsobem veškeré dostupné informace k jeho ekonomickým a hospodářským strategiím, které mu otevřely všechny politické dveře u tří císařů přelomu 16. a 17. století. Čtenář se na skoro osmi stech stranách dozví zajímavé ekonomicko-politické souvislosti předbělohorské a pobělohorské doby. (150 vyobrazení, 80 tabulek).

52,90 *
Versandgewicht: 1.850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400405

Kdy se v tuzemsku meč poprvé objevuje? S jakým sociálním prostředím je meč spojen? Jaká je symbolická role meče v různých dějinných epochách? Lišilo se postavení meče ve střední Evropě od mečů v Japonsku? Na tyto i mnohé další otázky se pokouší odpovědět kniha s bohatým obrazovým materiálem, která vyšla u příležitosti konání interdisciplinární konference nazvané „Meč a člověk“. Konference proběhla v roce 2022 v prostorách Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jejím pořadatelem byl tamní Archeologický ústav.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400403

Velmoci hrály ve 20. století důležitou roli, a to jak při utváření norem mezinárodního práva, tak při jeho uplatňování a dohledu nad jeho dodržováním. Svůj klíčový vliv uplatnily také v procesu krystalizace československého národa i jeho politického sebeurčení a u zrodu československého státu, na pozadí jimi řízené dezintegrace Rakouska-Uherska. Své představy mladému národnímu státu sdělily v tzv. Malé saintgermainské smlouvě, kterou s ním po 1. světové válce uzavřely. Velmocenské normativní poselství se nicméně dramaticky míjelo s názory českých a slovenských politických sil. Tato diskrepance negativně poznamenala pozici Československa v jeho pozdějších konfliktech s výbojným, antisystémovým nacistickým Německem a hegemonistickým Sovětským svazem.

V obou případech čelilo Československo hrubým porušením mezinárodního práva, s nimiž se v rámci svých možností muselo vypořádat. Následná mezinárodněprávní kvalifikace obou konfliktních situací i chování jedné či druhé útočné velmoci Československem byla však poznamenána schematičností, politickou utilitárností i dobovými ideologickými kánony a v důsledku toho inkoherencí a určitou ublíženeckou sebestředností. Promítal se do ní imperativně pociťovaný politický zájem obhájit před mezinárodním společenstvím vnitrostátněprávní tezi kontinuity nezávislého československého státu, jemuž se musely podřídit mezinárodněprávní vývody. Realitu měla překrýt nebývale rozsáhlá právní fikce, v níž se ukryly celé roky, ba desetiletí československých dějin, i fatální selhání tehdejších národních elit. V souladu s tím prosazovala československá pozice bezvýhradnou počáteční neplatnost a právní neexistenci relevantních mezinárodních smluv, a to Mnichovské dohody (1938) i Smlouvy o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa (1968), jež v mezinárodním prostředí rezonovala s velkými obtížemi a nevedla ani k jasnému popisu protiprávního chování agresivní velmoci i následků takového chování.

41,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400400

Už v 10. století se v pražské kotlině utváří jedna z nejvýznamnějších protourbánních aglomerací střední Evropy, která se ve 13. a 14. století přerodila v pražské souměstí, jehož základní rysy registrujeme dodnes. Složitý vývoj a fungování středověké Prahy však není možné pochopit bez poznání jejího vztahu k okolnímu regionu. O něj se nejprve opřela expanze prvních Přemyslovců, což dokládá síť rozsáhlých hradišť, které s konsolidací raného státu ztratily svůj význam. Později se zde zformovalo hospodářské zázemí vrcholně středověké metropole, jež se stalo také arénou podnikání a reprezentace významných pražských měšťanů. Kniha nabízí soubor studií archeologů, historiků a přírodovědců, zkoumajících různé aspekty proměn „krajiny středověké Prahy“ od počátků raného středověku až do 15. století.

 

66,90 *
Versandgewicht: 1.750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400397

lomoucké kapituly.

Kniha se zabývá fungováním vesnických komunit na Moravě v druhé polovině 18. a první polovině 19. století na vzorku necelých čtyřiceti vesnic, které spadaly mezi tzv. privátní statky olomoucké kapituly. Autor si klade otázku, jak fungovalo vesnické společenství v době závěrečné fáze existence poddanského systému a na pozadí osvícenských reforem sleduje procesy vedoucí k zavedení obecního zřízení v roce 1850. V knize je nastíněna postupná proměna vesnického společenství, které se pod vlivem narůstajícího počtu obyvatel doplňovalo o nové sociální vrstvy, stejně jako způsob, jakým se s těmito změnami dosavadní společenství vyrovnávalo. Pozornost je věnována také samosprávě obce (rychtář, pudmistr, konšelé), která fungovala v mezích poddanského systému, a stranou zájmu nezůstává ani obecní majetek (finance, budovy, pozemky). Autor analyzuje rovněž dobové funkce vesnické obce, díky čemuž kniha umožňuje pochopit význam a důvod existence vesnické obce před zavedením obecních samospráv.

 

26,90 *
Versandgewicht: 670 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400342

polovině 20. století.

Zapojení žen do vědeckého světa navazuje na zpřístupnění vysokoškolského vzdělání ženám, čímž se významně změnila jejich profesní, rodinná i společenská situace. Tato zásadní změna přichází ve středoevropském prostoru na počátku 20. století a je završena po první světové válce. Cílem autorek je představit komplexní obraz vědkyně v české a československé společnosti první poloviny 20. století; ukázat zastoupení a pracovní výsledky žen v různých vědních oborech, možnosti profesionálního růstu a budování vědecké kariéry, které v případě žen vyžadovalo sladění pracovního a osobního života; představit důvody, které do určitých oborů přiváděly více žen než mužů. Kniha hledá odpovědi na otázky, jaký druh vědění ženy reprezentují a produkují, jaká byla jejich místa ve vědeckých institucích a jak probíhala výměna vědeckých informací. Sleduje jak vzdělávací a vědecké instituce, v nichž se objevovaly ženy, tak osobní i profesní životy vědkyň. Zabývá se také konkrétními příklady, které často svědčí o zvláštních osudech a atypických vědeckých kariérách žen, někdy označovaných pojmem „maverickové“, tedy ty, které překračovaly všechny normy, stereotypy a zažitou praxi a dosahovaly (byť třeba jen částečných) úspěchů.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400328

Ze studia zachovaných staveb známe různá prostorová uspořádání, přesto však nejsme vždy schopni jasně rozpoznat, jak zkoumaný dům v té či oné době opravdu fungoval. Pochopení stavby z hlediska funkcí, pro které vznikla, přitom představuje důležité interpretační východisko i spojnici k širšímu kulturně-historickému (historicko-antropologickému) pojetí dějin bydlení jakožto součásti tzv. každodenní kultury. Zkusme se proto na měšťanský dům podívat pohledem dobového pozorovatele, jehož vidění obytného prostoru nám zafixovaly písemné prameny.

Co bylo na sklonku 16. století míněno pojmem sklep? K čemu sloužil mázhauz? Od kdy a v jakých polohách nacházíme v pramenech prostor označovaný jako světnice? Co byla piterna? Hledání odpovědí na tyto a další podobné otázky je inspirováno historicko-sémantickými metodami vycházejícími ze strukturalistického konceptu kulturní antropologie. Takto zaměřená první část předkládané publikace se pokouší o pochopení důležitých pojmů, které jednotlivé prostory v daném období charakterizovaly, a o jejich zařazení do dobového kulturního kontextu. Jádro práce pak tvoří část navazující, v níž jde o to, pokusit se vysledovat, v jakých prostorových vztazích se místnosti daného označení v měšťanských domech raného novověku nacházely. Čím bylo tvořeno obytné jádro domu? Bylo obýváno podkroví? Kde měšťané vařili, stolovali nebo vykonávali osobní hygienu? Jak byla rozložena místa pro nocleh a kdo všechno v domě nocoval? Odpovědi nejsou hledány v reálně existujících objektech, předmětem zájmu je obraz měšťanských domů zprostředkovaný dobovými texty. K jejich interpretaci je experimentálně využit nástroj prostorových komunikačních schémat – diagramů graficky zobrazujících vzájemné vztahy mezi místnostmi popsanými písemným pramenem. Vhodná pramenná základna pro tuto část práce byla nalezena především v knihách pozůstalostních inventářů Starého Města pražského sepsaných v letech 1584–1618.

42,90 *
Artikel-Nr.: 5400371

Hrabě Lažanský miloval divadlo. Jako herec v oborech hrdina a milovník se pokoušel prosadit na německojazyčných scénách v Rakousko-Uhersku, ve svém sídle v západočeské Chyši si otevřel zámecké divadlo. Po deseti letech vyměnil divadelní kariéru za politickou a stal se poslancem říšské rady za radikální mladočechy. Ve vídeňském parlamentu proslul především svými pročeskými teatrálními výstupy a skandály. Zemřel v pouhých sedmatřiceti letech a zanechal po sobě několik nemanželských potomků.

Postava kontroverzního šlechtice zavádí čtenáře do prostředí divadla, jeho provozu i každodennosti, na politickém kolbišti pak do gradujících nacionálních sporů v době bojů za českou politickou emancipaci. Zároveň poskytuje vhled do osobního života příslušníka tehdejší aristokracie a odpovídá také na otázky týkající se postavení šlechty v dynamicky měnícím se světě 19. století.

28,90 *
Versandgewicht: 920 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400335

Publikace je věnována primárně stavbám a technologickým zařízením souvisejícím se sklářskou výrobou. Proces výroby skla a jeho zušlechtění (rafinace) zahrnuje pestrou škálu provozů od přípravy surovin, přes hutní haly až po rafinerie, reprezentované budovami zahrnujícími více rafinačních technik, nebo jen jednu z nich. Regionálně je práce vymezena borsko-šenovskou sklářskou oblastí, která náleží v celorepublikovém kontextu mezi nejvýznamnější regiony tohoto odvětví. Je situována v severních Čechách v okolí měst Nový Bor, Kamenický Šenov, Česká Kamenice a Chřibská, tedy na území dnešních okresů Česká Lípa (Liberecký kraj) a Děčín (Ústecký kraj). Zejména koncentrace rafinerií skla a obchodu se sklem je zde od 17. století až do současnosti mimořádná.

Časově je těžiště práce zaměřeno především na období od druhé poloviny 18. století do poloviny 20. století, tedy na protoprůmyslovou a průmyslovou výrobu. V borsko-šenovské oblasti má sklářský průmysl dosud významnou pozici, velké množství zdejších obyvatel dodnes pracuje ve větších firmách, nebo menších dílnách či ateliérech, tak jak tomu bylo i v předchozích staletích.

První kapitola je věnována charakteristickým rysům oblasti (geologie, vodní toky, správní vývoj). Další kapitola shrnuje základní rysy historického vývoje sklářské výroby ve sledovaném regionu se snahou o zachycení důležitých mezníků, které měly vliv na vznik a lokalizaci sklářských hutí, rafinačních provozů a obchodu se sklem, a to především v době jejich největšího rozmachu od 17. století až do 20. století. Důležitá je třetí kapitola shrnující technický a stavební vývoj objektů spojených s komplexním technologickým tokem sklářské výroby. Nejrozsáhlejší částí práce je Registr lokalit se sklářskými provozy, ve kterém jsou stručně vyjmenovány základní údaje k jednotlivým sídlům dané sklářské oblasti.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5400324

Kniha Dobré světlo: organizovaná amatérská fotografie 1889-1950 přináší čtenářům pohled na roli a význam klubů fotografů amatérů v průběhu prvních šedesáti let existence. Je důkladnou studií vývoje a historie KFA a jejich vlivu na amatérskou fotografii až do roku 1950. Zaměřuje se na klíčové události, osobnosti a instituce, které formovaly amatérskou fotografii a rozvoj klubového prostředí. Objasňuje, jakým způsobem se fotografování stalo populárním a přístupnějším díky pokroku ve fotografických technologiích a levnějším fotoaparátům. Podrobně si všímá vývoje amatérské fotografie ať již z pohledu umělecké fotografie nebo hledání smyslu práce fotoamatérů. Důležitou součástí jsou také medailonky klubů a fotografů, které přinášejí podrobný přehled o vývoji jednotlivých spolků i o jednotlivých fotografech. Bohatý fotografický doprovod ilustruje široký záběr tvorby fotoamatérů. Tato kniha představuje důležitý příspěvek k pochopení vývoje amatérské fotografie a klubového hnutí v první polovině 20. století. Je určena nejen odborníkům a historikům fotografie, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří mají zájem o historii fotografie a klubového života amatérských fotografů.

 

69,90 *
Artikel-Nr.: 5400336

V roce 1854 se rakouská vláda rozhodla prodat státní dráhy a další státní podniky (hutě, doly) a výstavbu rakouské železniční sítě opět přenechat soukromým železničním podnikům. V tomtéž roce vznikl nový koncesní zákon, na jehož základě vytvořili Johann Liebig, firma Bratří Kleinů a Vojtěch Lanna přípravné komité, jež získalo 4. února 1855 koncesi k přípravným pracím na stavbu dráhy z Pardubic do Liberce s odbočným křídlem z Jaroměře do Svatoňovic. Dne 15. června 1856 získal výbor rozšířený o další členy definitivní koncesi na dobu 90 let, která byla předána akciové společnosti nazvané  k.k. privilegierte Südnorddeutsche Verbindungsbahn (SNDVB). Publikace se zaměřuje na dochovaný stavební a technický fond na tratích postavených společností SNDVB. V části „typologie“ je sledován architektonický vývoj jednotlivých funkčních typů ve vývojových etapách, které představují podobu prvních stanic, dále novostavby a rozšíření vzniklé činností společné projekční kanceláře s ÖNWB a nakonec individuální projekty z období 20. století. Na základě terénní dokumentace a studia archivních fondů bylo možné identifikovat památkově hodnotné pozemní objekty, mosty a tunely, které by pro svou vysokou vypovídací hodnotu a míru autenticity měly zůstat zachovány. Navazující „katalog“ obsahuje kulturní památky i objekty, které byly vytipovány pro podání návrhu na prohlášení za kulturní památku.

Dobové fotografie, pohlednice a kresebné rekonstrukce mají čtenáři představit historickou podobu stanic i specifika trati, která po cestě Labskou nížinou vstupuje do malebného podhůří Krkonoš a Jizerských hor, kde v četných zákrutách, zářezech, tunelech a na vysokých viaduktech překračujících údolí získává horský charakter.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5400293

Kladrubský klášter byl založen z vůle panovníka v řídce osídleném pohraničním hvozdu ve 12. století. Jako strategický bod poblíž obchodní tepny tehdejší Evropy, později známé jako Norimberská stezka, se stal jakousi duchovní nárazníkovou zónou. Založení kláštera znamenalo jeden z kroků, kterými se kníže Vladislav I. přihlásil ke skupině rodících se evropských států západokřesťanského okruhu. Události, osobnosti a místa spojená s kladrubským klášterem nereprezentují pouze vnitřní dějiny našeho státu, ale především dějiny evropské. Po mnoho staletí spravovala jeho budovy a pozemky společenství lidí, jejichž působení zasahovalo do nadnárodních sfér, ať už to byl řeholní řád benediktinů, anebo šlechtický rod Windischgrätzů. Historické peripetie 20. století, a zejména jeho druhé poloviny, přinesly dočasnou izolaci od tohoto přirozeného mezinárodního kontextu. Současnost ovšem opět plně umožňuje vnímat kladrubský klášter jako kulturní památku sice lokálně pevně ukotvenou, ale svým významem dalece přesahující hranice českého státu.

29,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400329

Stavitel železnic Ing. Eduard Bazika (1830-1940) je stále nedoceněnou postavou v oboru české technické práce. Jeho paměti tuto mezeru vhodně zacelují, protože obsahují cenné informace z jeho více než ctyřicetileté praxe u soukromé Společnosti státní rady Zemského výboru králoství Českého, pro kterou posuzoval v podstatě všehny projekty místních drah v Čechách. V těchto klíčových pozicích byl aktérem rozhodující fáze železničního podnikání v českých zemích a i v habsburské monarchii. Jeho dlouholetá stavební praxe mimo jiné ve funkci ředitele pražského stavebního odboru Společnosti státní dráhy a zkušebního komisaře v oboru železničního (inženýrského) stavebnictví Českého učení technického byla spojena s kritickým technickým a ekonomickým myšlením. Proto tyto inženýrské paměti mají mimořádný význam, jak pro posouzení tehdejšího stavu české technické práce v oboru výstavby železnic, tak i celkové společenské atmosféry ve druhé polovině 19. století.

41,90 *
Artikel-Nr.: 5400327

Rozhlas nabízí své služby obyvatelstvu již neuvěřitelných sto let. Za tu dobu byl prostřednictvím mikrofonů přítomen u mnoha převratných událostí. Informoval nás, vzdělával a v neposlední řadě také bavil. Po vzoru BBC zavedl Radiojournal vysílací schéma. Začal se formovat program. Postupně byly do vysílání zařazeny zpravodajství, burzovní a meteorologický servis, umělecké a sportovní přenosy, hudební produkce, dramatická tvorba, odborné přednášky a mnoho dalšího. Převratným způsobem se vyvíjela také rozhlasová technika. Nejprve byla srdcem rozhlasových vysílačů i přijímačů elektronová lampa. Hřála a tloukla do rytmu jazzových melodií a foxtrotů v první polovině dvacátého století. V druhé polovině století byla elektronka nahrazena úspornějším tranzistorem a přijímač nabyl kapesní velikosti. Doslova kvalitativním skokem byl začátek FM vysílání na velmi krátkých vlnách koncem šedesátých let. A současným posunem v kvalitě příjmu, včetně možnosti rozšíření počtu rozhlasových stanic, je zavádění vysílání digitálního rádia DAB+.

Rozhlasová sbírka Národního technického muzea byla založena v roce 1923, tedy ve stejném roce, kdy Radiojournal zahájil svou činnost. „Velmi postrádané oddělení pro radiotelegrafii a telefonii bude zařízeno péčí pana kapitána Ing. Tomského,“ hlásal Věstník Technického muzea v říjnu toho roku. Kpt. Dr. Ing. Otto Tomský, ředitel Vojenských telegrafních dílen, stál mimo jiné také za výrobou speciálního superheterodynu pro prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka, jenž je zahnut i v tomto katalogu.

36,90 *
Artikel-Nr.: 5400321

z let 1914-1918.

Přemysl Koblic je výjimečným zjevem v dějinách české fotografie - fotograf, který byl vynikajícím technikem a zároveň citlivým a výtvarně nadaným tvůrcem. Byl svérázný člověk s různými zájmy a zálibami. Vybočoval nejen svým zjevem, ale především svými postoji a názory, a ne zcela skrývanou homosexuální orientací. Byl také proslulý samorostlým humorem. Svérázná osobnost nevšedního a neobyčejně pohotového pozorovatele se často odrážela v netradičním způsobu snímání i používání fotografické techniky.

Po monografii Přemysl Koblic: fotograf, chemik (Praha 2014), která se věnovala Koblicově životu a tvorbě od mládí až do jeho smrti, se tato publikace se zabývá pouze jedním časovým výsekem jeho života – činností za I. světové války, tedy dobou, která mu plně nabídla možnost zjistit, jak tvořit „extrémní“ fotografie. A to ať šlo o extrémní přírodní podmínky pro fotografování či vyvolávání, o na koleně vytvářenou fotografickou chemii či o následné uchovávání jak negativního, tak i pozitivního fotografického materiálu. Pomocí doprovodných studií a edice válečných deníků a korespondence představuje předkládaná publikace Přemysla Koblice jako vysokoškolského studenta na nucené dovolené a daleko od spolužáků, vojáka c. a k. pěšího pluku č. 91, válečného fotografa (na frontě či poblíž ní) se vším, co toto řemeslo či umění v podmínkách Julských Alp mohlo znamenat, Sokola daleko od přátel a v neposlední řadě také jako syna a bratra odloučeného od své rodiny. Zapomenuta nesmí být ani jeho praktická znalost šifrování, neboť ta ho prováděla od školních let přes I. světovou válku až do sklonku jeho života.

Publikace, obsahující údaje ke Koblicově životě, díle a činnosti během I. světové války, je doplněna obrazovou přílohou, slovníčkem vojenské terminologie a schématem struktury pěšího pluku pozemních sil rakousko-uherské branné moci, rejstříky jmenným, institucionálním a místním a rovněž i tabulkou umožňující de/šifrovat Koblicovu šifru.

59,90 *
Artikel-Nr.: 5400289

Kniha o vývoji tří středoevropských metropolí v „krátkém“, ale dramatickém 20. století nás provede od vzniku republik na troskách imperiálních monarchií roku 1918 přes převážně optimisticky naladěnou dobu meziválečnou, přes období trauma, jaké pro všechna tři města více či méně znamenala drastické nacistické okupace, přes dobu poválečné rekonstrukce a následně pro Prahu i Varšavu nelehké komunistické období až k pádu komunismu roku 1989. Hlavní pozornost autoři věnují zápasu městských samospráv se státem o reálnou možnost určovat směry urbanistického, ale i ekonomického a sociálního vývoje jejich města, rozhodovat o prioritách výstavby, samostatně řešit akutní problémy. V době diktatur strana a stát vyvíjely značné úsilí o omezení až zničení občanských struktur a vyřazení městských reprezentací z rozhodovacích procesů. Města však vždy znovu nacházela energii k obratu směrem k samostatnosti a autonomii v rozhodování.

41,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400284

Dějiny Slovenska nejsou dějinami Slováků jako národa, ale historií území, které dnes tvoří současnou Slovenskou republiku. Jan Rychlík sleduje historii slovenského území od úplných počátků. Jádrem knihy jsou však kapitoly o moderních dějinách Slovenska, vrcholících získáním samostatnosti v roce 1993, i o následujících dekádách. Autor má unikátní předpoklady pro napsání první české syntézy slovenských dějin – má české i slovenské občanství a jako přímý účastník byl i u jednání o rozdělení společného státu.

39,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400279

Devátý svazek encyklopedického díla, které vzniká péčí Historického ústavu AV ČR a prací jeho badatelů v součinnosti s předními odborníky z jiných akademických a univerzitních institucí, obsahuje zhruba 300 hesel, z nichž některá jsou velmi rozsáhlá; všechna hesla kategorií A, B a C jsou opatřena důkladnou bibliografií. V polytematickém souboru hesel zřetelně dominují dvě skupiny, tj. témata začínající písmenem „N“ – národní a německá. V první skupině jde o vymezení pojmů jako národ, národnost, nacionalismus a jejich odvozenin, a o charakteristiku a dějiny institucí celostátního charakteru jako Národní archiv, Národní banka, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní soud, Národní strana a mnoho dalších. Ve druhé skupině je encyklopedicky zpracována úloha obyvatel německé národnosti, kteří se od 13. až téměř do poloviny 20. století významně podíleli na dějinách českých zemí (německé politické strany, spolky, kluby, programy, žurnalistika, vysoké školy, německá studia) a dále postoj Němců a Německa k českým zemím od středověkého osídlení až po nacismus. Ostatní hesla osvětlují pojmy spjaté s politickými, hospodářskými, válečnými a diplomatickými, kulturními a církevními dějinami středověku, raného novověku i 19., 20. a počátku 21. století.

66,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400273

Z obsahu: Obcovací řeč u okresních hejtmanů. Příspěvek k diskusi o národnostní identitě v 19. století. Jak se Tomáš Masaryk chystal na vojnu proti Prajzovi aneb Dětství ve stínu války v roce 1866. Mezi politickým uznáním a politickým kýčem: zrození kultu Vůdce národa F. L. Riegra. České státní právo a jeho územní komponenta na přelomu 19. a 20. století. Intelektuál a politika v době moderny. Vypůjčené šaty? Nad Dykovou kritikou poezie J. S. Machara. Předkové a potomci slavných – Josef Adolf Bulova (1839–1903), lékař a spolupracovník T. G. Masaryka. Dobrák Lípa: zapomenutý židovský továrník obuvi v Bystrém u Poličky. Střípky ze života Slováků ve Vídni a okolí v dlouhém 19. století. Alice Masaryková: první dáma republiky? Poslanec živnostenské strany Jan Pekárek. Sibylle von Bolla-Kotek. Právnička mezi Prahou a Vídní. Zapomenutá vděčnost. Agrárník Josef Černý v Protektorátu Čechy a Morava. Českoslovenští diplomaté a německá rasová perzekuce.

 

28,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400249

 Zborník z konference. Štátna vedecká knižnica v Košiciach si v roku 2017 pripomenula 70. výročie svojho založenia. Jedným z podujatí na pôde jubilujúcej knižnice bola vedecká konferencia s názvom Vývoj kultúry východného Slovenska konaná v dňoch 28. – 29. marca 2017. Rovnako ako oblasť kultúry je rôznorodá a bohatá, tak i prezentované štúdie v rovnomennom zborníku prinášajú pohľady na duchovné a materiálne hodnoty vytvorené našimi predkami v minulosti. Hodnoty, ktoré pretrvali a čas potvrdil ich význam.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400156

Královské město Uničov bylo založeno v souvislosti s jednou z vln vrcholně středověké kolonizace na počátku 13. století. Tehdy vznikla základní struktura osídlení celého regionu v podobě, která přetrvala do dnešních dnů. S nepatrným časovým odstupem probíhalo rozšiřování církevní správy oblasti. Kniha přibližuje vývoj zázemí města, a to prostřednictvím analýzy strukturálních změn osídlení a stavebního vývoje církevní architektury. Kromě terénních výzkumů a povrchových průzkumů v bezprostředním okolí Uničova je hlavní pozornost věnována historii utváření sítě venkovských farních kostelů v regionu v době vrcholící kolonizace. Výsledkem propojení archeologických pramenů, historických zpráv a stavebně historických průzkumů je komplexní pohled na proces formování krajiny nejen v průběhu tzv. dlouhého 13. století, ale také v následujícím období.

29,90 *
Versandgewicht: 990 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2331 Ergebnissen