Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2270 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301433

Kolektivní monografie Učitelé a archeologie reflektuje skutečnost, že asi třetina archeologů u nás byla svým povoláním učiteli na nejrůznějších typech škol. Jednotlivé příspěvky předních českých archeologů a historiků mapují propojení školy a archeologie (pomoc žáků a studentů při archeologických objevech, vytváření školních archeologických sbírek, využití těchto výzkumů a sbírek ve výuce a vůbec zapojení školy do archeologie), činnost archeologických kroužků či středisek experimentální archeologie. Zvláštní blok je věnován učiteli, spisovateli a archeologovi Eduardu Štorchovi.

39,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301436

Publikace přibližuje dějiny hudby v renesanci. Publikace přibližuje dějiny hudby v renesanci. V Brně, Znojmě, Jihlavě a v Olomouci, tedy ve čtyřech nejvýznamnějších moravských královských městech doby předbělohorské, se odehrávala řada politických, společenských a církevních událostí, jejichž nedílnou součástí byla také hudba. Právě města obecně patřila v období renesance k hlavním centrům hudební kultury. Nejbohatší hudební tendence lze spatřovat zejména v městských farních kostelích. Z těchto institucí se do dnešních dnů dochovalo bohaté spektrum archivních pramenů, díky kterým je možné čtenářům předložit odpovědi na stěžejní otázky: Kdo patřil v této době k hlavním hudebním osobnostem? Kde a při jakých příležitostech obvykle ve městech zaznívala hudba a jaký konkrétní repertoár se během těchto událostí prováděl?

28,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301431

Jméno podnikatelského rodu Zátků zná každý, kdo dnes v obchodě nakupuje těstoviny. Tradice této firmy však sahá až do 19. století, kdy se rodina vypracovala mezi nejvýznamnější nejen na domovském Českobudějovicku, ale etablovala se i na zemské úrovni. Kniha Lucie Swierczekové sleduje vzestup a osudy od zakladatelské osobnosti Hynka Zátky po perzekuce za 2. světové války a po roce 1948, ekonomické působení a vliv rodiny v politice, i práci na poli školství a osvěty. Nahlíží i do soukromého života těchto zástupců vyšších vrstev jihočeské metropole. Práce bohatě čerpá z archivu rodiny Zátkových, který je uložen v Národním muzeu.

26,90 *
Versandgewicht: 590 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301407

Třetí svazek Dějin Tábora představuje čtenáři poutavou a přístupnou formou dějiny města v uplynulých přibližně 250 letech. Autorský kolektiv složený z akademických i místních historiků a muzejníků si klade společnou otázku: Jak město zvládlo výzvy modernizace? Epocha od konce 18. do začátku21. století je v Táboře plná změn, zpočátku jen pozvolných, později nezřídka velmi prudkých a dramatických. Některé podněty k těmto změnám byly v Táboře podobné jako jinde, což platí například o napojení na železnici, jiné se mírně odlišovaly, jako v případě velkoryse budovaného táborského školství nebo v oblasti intenzivní spolupráce s armádou. V jednom ohledu jsou však táborské dějiny zcela specifické – jedním z nejdůležitějších ideových zdrojů změn posledních století tu byl novohusitský mýtus. Kniha proto představuje čtenáři nejen dějiny města, ale je obecnější analýzou imaginace o moderní podobě české národní identity vepsané do historie Tábora.

37,90 *
Artikel-Nr.: 5301337

Revue Šumava v proměnách času nabízí čtenářům články a studie mapující vývoj šumavské kulturní krajiny a zachycující složité životní příběhy a osudy zdejších obyvatel. Autory studií, které kladou důraz jak na čtenářskou přitažlivost, tak na kvalitu odborného zpracování jsou badatelé, kteří se tímto regionem zabývají. Součástí revue je bohatý obrazový doprovod.

Obsah je rozdělen do několika tematických bloků. V oddíle Historie je čtenářům představena role těžby zlata v dějinách šumavského města Kašperské Hory a životní osudy obyvatel regionu, kteří byli po roce 1968 vyloučeni z KSČ. V bloku Život najdou čtenáři texty o fenoménu finských domků na Šumavě a prezentaci Šumavského muzea ve Vídni. Oddíl Lidé přibližuje činnost průkopníků archeologie v jižních Čechách, Karla Brdlika a Leonharda Franze. Díl Památky seznámí čtenáře s horskými hrádky na Šumavě, s židovským hřbitovem v Podmoklech u Sušice a Stifterovým památníkem nad Plešným jezerem. Blok Literatura připomíná životní osudy šumavské autorky Rosy Tahedl a působení národopisce a historika Gustava Jungbauera ve Státním ústavu pro lidovou píseň. Příspěvky o šumavské přírodě jsou věnovány šumavským rašeliništím a stulíku malému. Knihu uzavírá historie šumavského rodu Sarauerů.

25,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301329

Kolektivní monografie vychází u příležitosti desetiletého výročí činnosti Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku v Historickém ústavu AV ČR (2013–2023). V součinnosti předních domácích historiček a historiků představuje dvorský výzkum v českých zemích ve více než třech dekádách intenzivního bádání (1989–2022). Autoři mapují období od raného středověku po 18. století, jinak řečeno až na práh osvícenství. Publikace je rozdělena do tří hlavních kapitol (Prameny a metodika, Prostor a čas a Lidé a území), v nichž jsou předestřeny historiografické výsledky a metodologické problémy dvorského bádání (např. v otázkách výpovědi pramenů, ceremoniálních aktů, rezidenčních sídel či role aristokracie, rodin i rodů nebo výchovy a kléru).

36,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301327

Osmý svazek encyklopedického díla, které vzniká péčí Historického ústavu AV ČR a prací jeho badatelů v součinnosti s předními odborníky z jiných akademických a univerzitních institucí, obsahuje zhruba 330 hesel, zčásti velmi rozsáhlých. Je sice polytematický, ale značná část hesel velkého a středního rozsahu se týká dějin Moravy v teritoriálních, národnostních, kulturních, sociálních a institucionálních souvislostech. Přiměřená pozornost je věnována rovněž maďarské menšině v Československu a v České republice, maďarským organizacím a politickým stranám, maďarské a také makedonské politické emigraci v českých zemích. Další tematické okruhy tvoří dějiny měst a městských institucí, státní správy (ministerstva v rozpětí od 19. století do současnosti) a zapojení Československa a České republiky do mezinárodních organizací a mírových smluv. Řada hesel pojednává o ekonomických teoriích (merkantilismus, monetarismus aj.), politických a politicko-filosofických pojmech (monarchismus, monarchomachismus, multikulturalismus) či ideologiích (marxismus, marxismus-leninismus). Další hesla osvětlují množství pojmů spjatých s politickými, hospodářskými, válečnými a diplomatickými, kulturními a církevními dějinami středověku, raného novověku i 19., 20. a počátku 21. století.

49,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301296

Kdo byl ve skutečnosti Jan Žižka? Kým byli doopravdy husité, jejich velitelé, správci duchovní i vojenští? Na základě obsáhlých rešerší a důkladné revize původních pramenů nabízí autor zcela nový, syrový a nelítostný pohled do zákulisí života Jana Žižky. Polemizuje s českými historiky, kteří ve svých dílech obcházejí, zlehčují nebo zamlčují hejtmanovy vojenské neúspěchy a prohry, nepochopitelné zrazování přátel a spojenců i bezostyšné obohacování. Autor rozmetává mýtus o „lidovém“ králi Václavovi IV. a na příkladech demonstruje katastrofální ekonomický, kulturní a sociální úpadek českého státu v době jeho vlády i později v důsledku husitské revoluční bouře. Sleduje osudy známých i méně známých husitských hejtmanů a „revolučních“ kněží a odhaluje jejich nikdy nekončící vzájemnou řevnivost, mstivost, nenávist i jejich destruktivní působení na ekonomiku a mezinárodní postavení českého státu.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301289

Kniha mapuje dobu první světové války v oblasti jihozápadní Moravy. Zaměřuje se především na život ve vesnicích, ale zároveň si všímá i dopadů války na život na maloměstě. V závěrečné kapitole jsou připomenuty osudy konkrétních vojáků. Těch, kteří ve válce padli nebo zemřeli, ale rovněž mnoha zraněných, nezvěstných a zajatých. Své důležité místo v historii mají legionáři, kteří se rekrutovali hlavně ze zajatců.

33,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301286

Kdo byli muži, kteří stáli v čele Prahy mezi lety 1784 a 1989? Jaké byly jejich životní osudy? Přispěli k rozvoji hlavního města českého státu, nebo byli pouhými loutkami v rukou jiných? A jak se Praha v době jejich úřadování proměnila? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v nové knize Archivu hlavního města Prahy připravené ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.

55,90 *
Versandgewicht: 2.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301284

Ihre Enstehung, Organisation und Bedeutung.

Kniha přináší příspěvky českých, rakouských, polských a slovinských historiků věnovaných vzniku, fungování a v neposlední řadě i významu vybraných poslaneckých klubů pro vývoj moderního parlamentarismu ve střední Evropě. Pozornost je věnována jak prostředí říšské rady, tak zemských sněmů; zastoupena jsou jak velká a dlouho působící tělesa politických klubů (např. Polské kolo či německá levice), tak malá a i jen několik let existující poslanecká uskupení (např. klub českých katolíků).

Inhalt:Die Fraktionen der Deutschliberalen im österreichischen Reichsrat 1861–1895.Der Polenklub (Koło Polskie). Der polnische Abgeordnetenklub im Wiener Reichsrat (1861–1918). Adieu, Parlament! Der tschechische Katholisch-nationale Klub im österreichischen Reichsrat 1907–1911.Der Klub der deutschen Abgeordneten im mährischen Landtag 1861–1914/1918. „Die zauberhaften Träume nach zwei Klubs sind zerstreut.“ Der Klub der nationalen Abgeordneten im mährischen Landtag, 1890–1896.Die verfassungstreuen Großgrundbesitzer im Krainer Landtag. Erörterungen der politischen und nationalen Fragen und Ansichten.

26,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301276

Krátce po sobě ztratily Čechy krále a svatovojtěšský stolec biskupa; Tobiáš z Benešova (1278–1296) tak nastoupil na biskupský stolec za stěží záviděníhodných podmínek braniborské správy Čech. Přesto (či snad proto) se mu podařilo nejen posunout reformu pražské diecéze v záležitostech duchovní správy, ale rovněž uspořádat hospodářské záležitosti jednotlivých biskupských distriktů. Jak název naznačuje, tato práce nahlíží Tobiášovu osobnost zejména ze tří podstatných hledisek – jednak jako správce diecéze a svatovojtěšského stolce zodpovědného za stav svěřeného kléru, jednak jako odpovědného správce rozsáhlé majetkové domény a konečně jako politicky činnou osobu. Přičemž pozice biskupa jako hlavy místní církve se nutně odvíjela od jeho politického kapitálu, finančního zajištění a schopnosti prosadit své zájmy a pozice.

28,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301275

Rozsáhlý esej profesora Petra Čorneje je věnován vývoji a proměnám pohledu na nejvýznamnějšího husitského vojevůdce v průběhu 6 staletí. Ukazuje, jak se Žižkovo hodnocení měnilo a zrálo v souvislosti s dobou, ve které se formovalo. Víc než prohlubující se historické poznání skutečného Žižky, jeho činů a postojů vykreslované portréty často sloužily dobovým osobním, politickým a mocenským zájmům svých autorů, což platí pro vzdálenou minulost i současnost. Rozporuplný obraz tváře božího bojovníka se tak stává více výpovědí o historii ducha národa a jeho nekončícího sebehledání v proudu uplývajícího času.

Kniha je vydána k blížícímu se výročí 600 let od Žižkovvy smrti u Přibyslavi.

39,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301274

Proslulé čarodějnické procesy probíhaly během 17. století na severní Moravě a ve Slezsku. Vždy přitahovaly pozornost historiků, umělců i milovníků historie. Dosud nikdo ale nezpracoval v úplnosti rozsáhlé prameny k těmto procesům. Jaroslav Čechura se o to pokusil: na základě bohatého, ale málo známého materiálu sledoval osudy žen i mužů obviněných z čarodějnictví. Díky přepisům výslechů budete takřka v přímém přenosu sledovat průběh „jednoho šílenství" s tragickými následky pro nespočet nevinných lidí.

28,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301230

Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.

Kniha má jednoduchou a přehlednou strukturu. V úvodní části je zachycen širší kulturně-historický pohled na problematiku smrti, pohřebních obřadů a vztahu lidí ke smrti od raného středověku. Následují kapitoly o vývoji a typech náhrobků a o motivech a symbolech, které jsou nedílnou součástí jejich výzdoby. Tyto kapitoly doplňuje slovníček odborných termínů a tabulky obsahující chronologický přehled nejvýznamnějších dat.

Nejvýznamnější částí knihy je katalog popisující existující hřbitovy celé Velké Prahy a značné množství dávno zaniklých hřbitovů, jež se rozkládaly kolem všech pražských kostelů. Velmi podrobně zde bylo zpracováno 245 hřbitovů (farních, obecních, evangelických a židovských). Každé heslo obsahuje zevrubný popis a historii daného místa, seznam pohřbených osobností a soupisy použité literatury, archeologických zpráv, archivních pramenů, významných vyobrazení a plánů.

69,90 *
Artikel-Nr.: 5301254

Poznání nových míst nebo návraty do krajů již známých patří odpradávna mezi primární pohnutky k cestování a také k cestopisectví, třebaže vymezení takto vzniklých literárních útvarů může být značně variabilní. K těmto otázkám se pravidelně navrací nejeden badatel, aby v konkrétní perspektivě promýšlel způsoby, jakými jsou dojmy z cest v proměnách času zaznamenávány a předávány. Kolektivní monografie s poetickým názvem Okouzleni neznámem sleduje naznačenou problematiku v podmínkách zejména středovýchodní Evropy, jejíž barvitost je předurčena mimo jiné přetrvávajícími aspekty symbolické geografie. Jednotlivé kapitoly se tak snaží postihnout šíři motivací, s nimiž se člověk z různých sociálních vrstev v takto vymezeném prostoru vydával na cesty. Autoři přítomné publikace si však všímají nejen toho, kdo a kam od středověku po naši současnost cestoval. Zabývají se rovněž metaforickými způsoby vnímání kulturní krajiny, jež mohou napomoci k pochopení geokulturně a historicky podmíněných zvláštností této části Evropy.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5301170

Svatojiřský klášter byl nejstarším českým klášterem a již díky svému umístění v srdci Pražského hradu patřil tradičně mezi nejprestižnější ženské řeholní domy střední Evropy. Kniha osvětluje fungování této složité církevní instituce na základě analýzy čtyř výjimečných pramenů. Tyto texty – pamětní kniha kostela sv. Jiří, duchovní zrcadlo svatojiřských benediktinek, popis korunovace královny Žofie a komentář k Benediktově řeholi adresovaný řeholnici Elžce – společně vypovídají o všedním i svátečním životě kláštera za vlády Karla IV. a Václava IV. a jsou zde čtenářům zpřístupněny jak prostřednictvím edice, tak českého překladu.

Artikel-Nr.: 5301168

Autor proto v publikaci nejprve souhrnně představuje současný stav poznání hradů českého středověku: první předkládaný svazek věnoval královským hradům, sídlům biskupa a Chebsku; druhý svazek bude věnován šlechtickým hradům a ve třetím svazku bude česká hradní architektura zasazena do širšího evropského rámce.

První svazek kromě nezbytného úvodu o dějinách kastelologie v Čechách zahrnuje rovněž reflexi komplikované otázky vzniku raně středověkých hradů, klíčových prvků obrany i správy země a opěrných bodů moci českého panovníka. Těžištěm výkladu je 13. století, kdy byla vybudována celá řada královských hradů: část byla vystavěna v pohraničí, další vznikly jako správní centra královských majetků, jiné strážily důležité cesty nebo byly součástí nově zakládaných měst. Opomenuty nezůstaly ani lovecké hrady, kterým vévodí Křivoklát, obklopený rozsáhlým loveckým hvozdem s řadou dalších hradů (Týřov, Nižbor, Jinčov). Pomyslným vrcholem hradního stavitelství byla doba Přemysla Otakara II., s jehož jménem jsou spojeny hrady jako Písek, Bezděz nebo Zvíkov. Pozoruhodná jsou také sídla pražského biskupa – zvláště Horšovský Týn je klenotem hradní architektury přemyslovského období. Součástí Čech v té době bylo také Chebsko s významnou císařskou falcí a řadou menších ministeriálských hradů.

44,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301154

Úvodní slova Jany Michalčákové a Güntera Ecklbauera přibližují v širších souvislostech kulturní a duchovní význam cisterciáckého řádu ve středověku, jenž rezonuje i v současné společnosti. Petr Skalický popisuje metodický přístup k prezentaci a restaurování románského portálu a krok za krokem vysvětluje důvody, proč byla zvolena prezentace románského portálu in situ. V kapitole Petra Kuneše jsou shrnuty podrobné výsledky materiálového průzkumu portálu. Také komentuje analýzu rizik spojených s odhalením portálu. Aleš Mudra měl těžký úkol zařadit západní portál kostela v Plasích do kontextu sochařství 12. století v českých zemích. Formulovat hypotézu, že čeští objednavatelé architektury a sochařství v druhé polovině 12. století byli ovlivněni přímým stykem se severoitalským prostředím. Vyčerpávající ikonografický rozbor výzdoby románského tympanonu napsal Jan Royt a komentář k raně novověkým vedutám připravil Pavel Kodera. 

51,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301225

mezi motoristickými organizacemi v Československu.

Motorismus je významným fenoménem 20. století. Činnost četných motoristických spolků na území předválečného Československa byla dosud v odborných publikacích opomíjeným tématem, ačkoli tyto organizace byly často zásadními hybateli v oblasti rozvoje motorismu. Autor se v knize zabývá hned dvěma fenomény současně: počátky motorismu jako projevu moderního životního stylu a zároveň spolky jako jednou z typických moderních organizačních alternativ zanikajícího tradičního světa. Předválečné Československo dlouho podceňovalo potenciál motorismu a nechávalo vlastníky aut a motocyklů, aby si pomáhali sami. Proto se motoristé začali sdružovat do spolků. Německému autoklubu „Nordböhmischer Kraftfahrerbund“ (NKB) v Rumburku se podařilo sdružit bezmála 2000 motoristů. Jako jeden z mála úzce spolupracoval s Autoklubem republiky Československé a dlouho kladl prospěch řidičů nad národnostní a politické zájmy. Kniha barvitým způsobem představuje činnost NKB v různých rovinách, a rovněž ilustruje proměnu česko-německých vztahů v letech 1918 až 1938. Publikace je navíc doplněna bohatým obrazovým materiálem, který je v mnoha případech unikátní a publikovaný vůbec poprvé.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5301223

Předkládaná publikace – kritický katalog a výstava Za volantem bez bázně a chikany. Fenomén autoklubů v českých zemích 1904–1951 jsou jedním z aplikovaných výstupů projektu České století motorismu, jehož úkolem bylo zhodnocení vlivu motorismu jako historického a sociálně-kulturního fenoménu, a to nejen v rámci území historického českého státu, ale i v širším evropském prostoru.

27,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301222

Monografie se skládá ze sedmi na sebe navazujících odborných studií, jejichž cílem je doplnit a ovněž zpřesnit dosavadní odborné výstupy k dějinám průmyslu, techniky, architektury, vzdělanosti a dalších oblastí veřejného života především z období 19. a 20. století v českých zemích.

18,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301210

Expanze velkoměsta, která dostala zelenou za první republiky v roce 1922, nebyla jen administrativním krokem. Do poklidných vesnic vtrhl stavební ruch, budovala se městská infrastruktura. Původní zemědělské zázemí Prahy připomínají často už jen názvy dnešních čtvrtí a dochovaná jádra vesnic či usedlosti obklopené novou zástavbou. Vesnický charakter se ztratil někde více a někde méně, v závislosti na dosahu gravitačního působení centra.

Po předchozí publikaci věnované osadám a vesnicím na levém břehu Vltavy překračuje edice Zmizelá Praha řeku, aby slovem a zejména obrazem pojednala šest desítek lokalit jako Ďáblice, Háje, Hloubětín, Hostivař, Hrdlořezy, Chodov, Kobylisy, Michle, Modřany, Prosek, Strašnice, Troju, Vinoř, Záběhlice a mnohé další.

27,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301199

Barvitý příběh kulturních, sociálních, stavebních, politických i ideologických proměn Žižkova líčí oblíbený historik s charakteristickou vypravěčskou brilancí. A také s trochou nostalgie po zanikajícím duchu místa, kde prožil své dětství a kde původní kolorit stále více podléhá technokratickým vizím.

Nápad vztyčit na Vítkově Žižkovu jezdeckou sochu dostal stavitel Karel Hartig roku 1862 a krátce nato vzniká v jeho pracovně regulační plán budoucího Žižkova. Vychází z vlasteneckého konceptu čtvrtě jako místa historické paměti s názvy ulic a prostranství odkazujícími na husitství. Obdiv k husitům byl vlastní také první republice a domnělá sociální pokrokovost tohoto pozdně středověkého hnutí se hodila komunistickému režimu, který z něj učinil ideologický nástroj. Politická pnutí se propisovala do mapy Žižkova novými názvy, zatímco se obraz lokality v obecném povědomí měnil: husitská tradice ztrácela na naléhavosti a čím dál tím silnější se stávala legenda „rudého“ Žižkova, kterou české společnosti vnutili komunisté.

37,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301198

Královské město Nymburk ležící ve středním Polabí bylo během třicetileté války dvakrát obléháno saským vojskem. Následky pro něj byly katastrofální, v prvním případě téměř zcela vyhořelo, ve druhém přišly o život dvě stovky civilních obyvatel. V knize jsou obě události sledovány v souvislostech „švédské" fáze třicetileté války a pozornost je věnována i jejich vnímání ze strany současníků, stejně jako jejich roli v lokální historické paměti.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301193

Publikace přináší původní znění desítek pramenů vztahujících se k dějinám této významné instituce. Apelační soud významnou měrou spoluutvářel české právní prostředí – ať už skrze sjednocování rozhodovací praxe napříč městskými a dalšími soudy v rámci zemí Koruny české nebo koncentrací elit českého právního života 17. století. Zde předestřené archiválie jsou doplněny o podrobné studie, ve kterých je pojednáno o působnosti soudu, jeho vnitřním uspořádání, způsobu obsazování uvolněných postů či o procesu přijímání rozhodnutí v konkrétních věcech. Zpřístupněné prameny reflektují širokou škálu činností, v nichž byl apelační soud převážně aktivním hybatelem. Výsledkem je komplexní obraz činnosti soudu postihující jedno století – od vydání Obnoveného zřízení zemského po dvacetileté výročí od vydání Hrdelního řádu Josefa I.

24,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301182

Rivnenská oblast leží na západní Ukrajině a spadá pod území historicky známé jako Volyň. Je známá především kvůli konfliktu mezi Poláky a Ukrajinci v období druhé světové války. Uvedená publikace se ale snaží poukázat na etnickou problematiku v širších souvislostech. Autor se v první části zaměřuje na jednotlivé politické režimy od 19. století (carské Rusko, meziválečný polský stát, sovětský a nacistický režim a období nezávislé Ukrajiny) a uvádí, jak se snažily etnické napětí v dané oblasti řešit. Druhou část publikace tvoří rozhovory s pamětníky z různých etnických menšin i z majoritní ukrajinské populace. Přestože díky politické vůli je dnešní uvažování o etnických vztazích v dané oblasti již pevně ustanovené, vzpomínky pamětníků nám nabízejí zcela jinou perspektivu.

25,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301020

Sborník textů, který držíte v ruce, zachycuje pomyslný šepot, jenž už několik staletí šveholí mezi východními tradicemi buddhismu a naslouchajícími českými adresáty. Avšak nejen to: vedle reflexe buddhismu v českých zemích od prvotního středověkého zájmu přes autory kolem poněkud bizarního časopisu Ruch filosofický až po rok 1989 se věnuje i neortodoxní buddhistické tradici bönu, šíření Dógenova zenového učení v Japonsku či blízkosti myšlenkové tradice buddhismu a uvažování Martina Heideggera. Cílem knihy tedy není podat systematický výklad určitých aspektů buddhistické tradice, ale představit toto učení ve spektru pestré, leč usměrněné polyfonie hlasů, kterými se buddhistická tradice šířila jak poblíž rodišť asijských „rodinných“ příslušníků, tak během nekončící české, respektive evropské návštěvy. A stejně jako v případě hry na tichou poštu klade i tato kniha důraz na předěly, díky kterým o to lépe vyniknou skryté proudy v kontinuu.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5301152

Kniha věnovaná 1050. výročí založení pražského biskupství je dílem domácích i zahraničních specialistů. První blok studií zasazuje téma první české diecéze do středoevropských souvislostí karolínské a otonské říše, souvisejících církevních institucí a christianizačních procesů v jejich jednotlivých částech, např. u Polabských Slovanů. Ke komplexnímu obrazu této doby začátku je připojen snímek církevní organizace rodících se států uherského a polského a pohled na počátek církve v Kyjevské Rusi. Druhý blok textů sleduje procesy směřující k budování základů české diecéze, jejího založení a ke sledování její návaznosti na velkomoravské církevní začátky. Neméně důležité jsou sondy sledující proces christianizace české společnosti, vztah pražských biskupů a českého panovníka i vznik církevní organizace. S tím úzce souvisí zrod kultu prvních domácích světců a hmotné církevní kultury doprovázející českou církev. V této souvislosti jde jak o sakrální architekturu, tak o biskupská sídla, liturgickou výbavu a o písemnou kulturu neoddělitelně spjatou s novou křesťanskou vzdělaností i s církevní správou. Knihu uzavírají studie sledující česká a moravská biskupství ve zlomových dobách husitství a reformace, rekatolizace a v době reforem Josefa II.

36,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301151

Z obsahu: Pod podpatkem generalissima: Archeologie pracovního tábora v Praze na Letné. Materialita nucené práce: Archeologie sídlištního odpadu z důlního závodu a tábora válečných zajatců Sauersack (Rolava) z období 2. světové války. Pod mikroskopem konzervatorů i drobnohledem dějin: Příběh raně středověkého šperku z Matzhausenu (Bavorsko).

24,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2270 Ergebnissen