Geschichte

Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2781 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4900634

Texty obsažené v této knize vznikly z podnětu Filozofických fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Západočeské univerzity v Plzni v rámci připomínání stoletého výročí vzniku Československa.

Nezaměřují se však pouze na zrod nové republiky, nýbrž z odstupu 21. století sledují řadu faset prvního dvacetiletí Československa, především z pohledu každodenního života, kulturní politiky či školství, a otevírají rovněž otázku národnostních poměrů ve střední Evropě.

 

24,90 *
Versandgewicht: 470 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900627

Obsah: 1.Paleolit 2.Mezolit 3.Neolit a Eneolit 4.Doba bronzová 5.Doba železná 6.Doba Rímska 7.Doba sťahovania národov.

22,90 *
Artikel-Nr.: 4900619

Kniha líčí historický a teologický vliv a přínos jihočeského pastorálního teologa Antonína Skočdopole (1828–1919), který představuje či zastupuje všechny dobré služebníky římskokatolické církve: je autorem mnoha odborných článků a statí, několika knih a polemických pojednání, je editorem, vydavatelem a nakladatelem populárních kalendářů a časopisů, jako Anežka, Ludmila a Václav. Katolická církev se před světem často uzavírala do jakéhosi ghetta – Skočdopole svým dílem i osobností reprezentuje postoje církve vůči probíhajícímu procesu modernizace v západní společnosti. Poznání těchto věcí se však pojí s reflexí historického a regionálního kontextu. Proto se práce zaměřuje na Skočdopolovy předchůdce, jihočeské teology z českobudějovického kněžského semináře a institutu, ale sleduje také osudy a dílo jeho nástupců a pokračovatelů. Osudy i díla těchto lidí mají často nadregionální charakter a svým významem hranice regionu překračují.

16,90 *
Artikel-Nr.: 4900609

Untertitel: Příspěvek k historii české a slovenské emigrace do Ameriky.

Předkládaná publikace pojednává o Americe, jak ji málokdo zná a o níž Voskovec a Werich pěli v jejich populárních relacích, a vznikla na základě celoživotního mravenčího výzkumu autora. Je zaměřena na historii emigrantů z historických Českých zemí a z Československa a časově pokrývá období od objevení Nového světa až dodnes. Zahrnuje nejen Spojené státy, ale i Kanadu a Latinskou Ameriku. Jednotlivé části pojednávají o pionýrech; o příchodu a usazování přistěhovalců v různých státech a krajích Ameriky a zakládání českých středisek a komunit; o veřejné a spolkové činnosti usedlíků a o různých typech přistěhovalců a jejich přínosu Americe. Ačkoliv počtem jich nebylo mnoho, v porovnání s ostatními etnickými skupinami, jejich přínos Americe byl fenomenální.

34,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900608

Vyprávěné krajiny jsou pojmem, který autorka použila pro obraz historických krajin, zprostředkovaný vyprávěcími – narrativními prameny. Jako téma se vyprávěné krajiny úzce váží k problematice historickogeografických pramenů, jež je ve svém celku velmi obsáhlá a pestrá. Z nich pak především k pramenům písemným – narrativním. Téma vyprávěných krajin je rovněž úzce spjaté se stanovením historické hodnoty vyprávěcích pramenů, zejména s otázkou, nakolik lze obraz historických krajin, rekonstruovaných na základě vyprávěcích pramenů, považovat za relativně pravdivý. Publikace upozorňuje na možnosti využití těchto pramenů v historické geografii i na klady a úskalí jejich studia. Autorka pracovala v tematizovaném výběru s ukázkami několika desítek zajímavých textů, týkajících se převážně historických krajin Čech a zahrnujících ve svých dílech známé či méně známé popisy krajin od 10. do počátku 20. století. Tyto prameny vypovídají o úrovni dobového geografického poznání a geografických horizontů, o vnímání prostoru a krajin a o vztahu vypravěčů k jednotlivým zemím a regionům.

34,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900581

Československo zrušilo šľachtické tituly už v roku 1918, jedným z úplne prvých (a dodnes stále platných) zákonov prijatých po vzniku štátu – zákonom č. 61/1918 Zb. z. a n. To však novej republike paradoxne nebránilo, aby vzápätí v rámci svojich štátnych vyznamenaní zaviedla aj hodnostný stupeň „rytier“. Dodnes pritom na území bývalého Československa prežívajú rôznorodé šľachtické spolky a rytierske rády – a dokonca zažívajú rozkvet. V médiách sa stretávame s označovaním republikánskych politikov titulom „kníže“ a medzi právnikmi sa diskutuje o aktuálnosti a právnom statuse storočného zákona o zrušení šľachtictva. V Maďarsku sa zas otvorene zdôrazňuje kontinuita s tisícročným kráľovstvom a v názve štátu sa upúšťa od označenia „republika“. Otázka právneho statusu šľachty, šľachtických titulov a rytierskych rádov sa tak aj dnes javí byť legitímnou a zároveň aktuálnou, a to aj v súčasnej Slovenskej a Českej republike – osobitne s poukazom na sté výročie prijatia zákona č. 61/1918 Zb. z. a n. (prijatý 10. decembra 1918). Publikácia má za cieľ zodpovedať túto otázku v porovnaní s obdobnými právnymi úpravami a aktuálnym stavom v najbližšom zahraničí, vrátane analýzy národnej a medzinárodnej súdnej praxe minulosti aj súčasnosti.

32,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900553

This publication has several modest goals:

We shall describe how we conceptualised religious memory for the purposes of qualitative and quantitative survey research, and we shall explain how we operationalised religious communicative and cultural memory and why we believe that the questionnaire we designed and present here can also be applied in other contexts outside Czech society.

Given the volume of data we obtained, we want to present at least a portion of our results and show what types of findings were achieved through our conceptualisation and operationalisation of religious memory.

Finally, we want to present non-Czech-speaking readers with a comprehensive work describing changes in religiosity in Czech society, in this case from the perspective of memory studies. In other words, we want to offer an international audience a piece of work broader than just a journal article focusing on the study of religion in the Czech Republic.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4900550

František Palacký svým myšlením a jednáním zřetelně vytyčil smysl české existence v dějinách lidstva, a tak udal rozhodující tón českému národnímu obrození 19. století a z něj pramenícímu dramatickému pohybu českých dějin do dnešních časů. Stočtyřicáté výročí úmrtí Františka Palackého jsme si připomněli společným workshopem Filosofického a Historického ústavu akademie věd České republiky „Idea dějin a Palacký jako myslitel“, jenž se uskutečnil 23. června 2016 v prostorách akademického konferenčního centra Filosofického ústavu AV ČR. Celek sborníku příspěvků z této akce, zaměřený na myslitelský přínos a podnětnost díla Františka Palackého, ukazuje věcnou oprávněnost hodnocení jeho zásadního významu jako přelomově klíčové osobnosti na poli filosofie, historické vědy a politického jednání v moderních českých dějinách.

17,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900572

Kniha nabízí pohled na zapomenutého člověka, jehož život a dílo bylo mimořádné a vpravdě osudové. Tvrzení, že v bohatě zdokumentovaném období, jakým minulé století bezesporu je, můžeme ještě stále nalézt oslnivý zjev, jehož originální myšlenková východiska a pozoruhodné životní peripetie naplňují údivem, může znít jako troufalost. Nicméně obraz autora alternativní legendy o vzniku Československa, svérázné biosofické filosofie a machiavelistických koncepcí o vedení státu, jímž byl prozíravý radikální myslitel, politik, odbojář, novinář, nesmiřitelný odpůrce T. G. Masaryka a mimo jiné také první čs. diplomatický zástupce v Itálii, takovým skutečně je. Nad jiné vyniká i svou tragikou, neboť židovská krev, jež mu znemožňovala politické ambice a případné uplatnění nesmlouvavě zastávaných myšlenkových zásad, a jíž chápal jako svou životní pohromu, se mu osudnou vskutku stala, avšak mnohem děsivěji, než mohl předpokládat.

18,90 *
Versandgewicht: 290 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900547

Počátky českého státu jsou spjaty s christianizací země. Byl to v pozdním 9. století Bořivoj, první historicky doložený kníže z rodu Přemyslovců, který postavil první kostely na Levém Hradci a v prostoru Pražského hradu. Do řad světců z vladařského rodu vstoupila manželka knížete Bořivoje sv. Ludmila a Bořivojův vnuk sv. Václav, jenž se stal patronem a nebeským ochráncem Čechů a české země. Přemyslovcům se podařilo vybudovat základy českého státu a upevnit jeho postavení v evropském rámci. Jeho výrazem se stal i zisk královské hodnosti. Dvůr českých knížat a králů byl nejen centrem moci, ale i ohniskem kulturním. Panovníci byli po staletí největšími zakladateli, stavebníky a objednavateli uměleckých děl, jejichž umělecká a estetická kvalita i významový kód byly nástrojem vladařské reprezentace. Architektura a další umělecká díla se podílely na vytváření lesku a slávy panovnického majestátu podstatným způsobem. Tyto stavby a umělecká díla jsou významnými svědky minulosti českého státu a nositeli národní a kulturní identity.

89,90 *
Versandgewicht: 3.900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900543

Výpravná publikace v klasické knižní vazbě reprezentativním způsobem nabízí biografické medailony vybraných 254 romských osobností, jejichž osobní životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly, anebo jsou, spojeny s českými zeměmi.

Romové, kteří nejen v historických dobách Rakousko-Uherska, ale ani v demokratickém prvorepublikovém Československu, natož v totalitních režimech, nemohli – a to až do roku 1990 - být více, než jen oficiálně „neviditelní“ nositelé hrdosti na svůj vlastní původ. Z těchto všech veřejnosti neznámých Romů na více než dvou stech stranách knihy Amendar (tj. v romském jazyce vyjádřeno „od nás“ nebo „z nás“) vystupují jedinečné a inspirativní osobnosti napříč dějinami umění ( - a to jak umění hudebního, tak také výtvarného, literárního a dalších), sportu, školského vzdělávání, státní správy a také občanského aktivismu.

Knihu otevírají dva rozsáhlé rozhovory se dvěma romskými osobnostmi střední generace – Monikou Mihaličkovou a Davidem Tišerem.

22,90 *
Versandgewicht: 1.030 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900449
34,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900504

Reprezentatívna knižná fotopublikácia Československý svet v Karpatoch vyšla nedávno pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a pripojenia Podkarpatskej Rusi k nej. Publikácia vzdáva hold práci tisícom Čechom a Slovákom, ktorí prišli v medzivojnovom období zveľaďovať rusínsky kraj.

Je koncipovaná ako "múzeum v knihe". Obrazovo (cez 500 fotiek a artefaktov) a dokumentárne autenticky približuje Podkarpatskú Rus z prvej polovice minulého storočia počas jej československej éry. Autor vydoloval z archívov, starých kroník, matrík, periodík a oslabené kolektívnej pamäti mená a príbehy jednotlivcov, rodín, podnikateľov, remeselníkov, živnostníkov, učiteľa, duchovných, vojakov, "žandárov", nositeľov aj udržiavateľov fungujúcej občianskej spoločnosti v krátkom období medzi dvoma svetovými vojnami. Publikácia symbolicky obsahuje texty tak v českom (36 kapitol), tak slovenské (2 kapitoly) a rusínskom jazyku (3 kapitoly). Pripomína tým, že spoločný štát, Československá republika, vznikol ako dielo troch štátotvorných národov, Čechov, Slovákov a Rusínov. Povedali o knihe... "Úkol zmapovat — a faktický znovuobjevit — život, práci a kulturu československé společnosti na Podkarpatské Rusi úspěšně splnil obdivovatel krás podkarpatské krajiny, slovenský cestovatel Vladimír Kuštek. Vynaložil značné úsilí, aby rekonstruoval život českých a slovenských úředníků, četníků atd. zavátý časem. Fakticky tak vytvořil jejich zvláštní plnohodnotnou encyklopedii, sestavil unikátní cestopis Podkarpatské Rusi.  Ivan Pop.

45,90 *
Artikel-Nr.: 4900525

Publikace Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896) zkoumá a dokumentuje vztah a kulturní i politickou činnost T. G. Masaryka a J. S. Machara v roce 1896 na základě jejich vzájemné korespondence. Z unikátního celku oboustranné korespondence (celkem na 800 dopisů z let 1893–1932) je editováno 97 dopisů z roku 1896 a v příloze 2 dopisy Charlotty Masarykové adresované J. S. Macharovi. Kniha vychází v rámci Strategie AV21: výzkumný program Paměť v digitálním věku a navazuje na svazek Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1985), který v roce 2017 vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

25,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900511

Kinští patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody Království českého a habsburské monarchie. Jejich kořeny sahají až do 13. století. V roce 1628 byli povýšeni do hraběcího stavu, v roce 1720 vznikla větev knížecí, ze které se oddělila hraběcí větev kostelecká. Zámky Kinských v Chlumci nad Cidlinou, Kostelci nad Orlicí a Žďáru nad Sázavou patří mezi časté cíle milovníků historie a turistiky. Výrazné stopy Kinských nalezneme i na dalších místech, jako jsou Praha, Heřmanův Městec, Chroustovice, Sloup, Nový Bor nebo Budenice. Z dlouhé řady významných osobností rodu připomeňme např. hraběte Viléma nebo Oktaviána, či knížata Štěpána a Rudolfa Kinské a polního zbrojmistra Františka Josefa Kinského. Zapomenout nesmíme na nositelku Nobelovy ceny míru baronku Bertu von Suttner nebo jedinou vítězku Velké pardubické Latu Brandisovou. Kniha „Kinští, Bůh, čest, vlast“ přináší celkový pohled na historii a odkaz rodu Kinských, informace o jeho nejvýznamnějších osobnostech, přehledné rodokmeny hlavních rodových větví a popisy erbů. Na tři sta fotografií zachycuje portréty členů rodu a jeho nejvýznamnější sídla.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4900507

Rok 1918 bol prelomovým v svetových dejinách. Skončil sa globálny konflikt, ktorý počtom obetí prekonal všetky doterajšie vojny v dejinách ľudskej civilizácie.

Zanikli tri veľké európske monarchie (Rusko, Nemecko a Rakúsko Uhorsko) a euroázijská Osmanská ríša. Najväčšie politické a štátoprávne zmeny sa však odohrali v strednej Európe. Na troskách Rakúsko Uhorska vznikli nové štáty a aj pre Slovákov znamenal rok 1918 nevídaný zlom. Každý sa tešil z konca vojny, počas ktorej Slováci za cudzie záujmy obetovali 70-tisíc životov. I keď nostalgia za uhorskou vlasťou, hoci i macošskou, nebola medzi naším ľudom ojedinelým javom, každý očakával, že s mierom a novou česko-slovenskou republikou prichádzajú lepšie časy. Prvé dve desaťročia existencie Československej republiky však priniesli mnohým veľké sklamanie. Napriek tomu aj najväčší kritici pražského centralizmu a českej supremácie uznávali, že v štátnom zväzku s bratským národom českým sa Slováci prebudili k novému životu.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4900481

Práce se zabývá vývojem jednoho z brněnských průmyslových předměstí (ulice) od 18. století do vzniku Velkého Brna. Jedná se o historicko-geografickou analýzu urbanizačních trendů na pozadí industrializace.

The study is focused on the development of one of Brno's industrial suburbs (street) from the 18th century to the constitution of Brno agglomeration. This is a historical-geographical analysis of urbanization trends in the background of industrialization.

32,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900478
29,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900473

Publikace zachycuje strojírny jako specifickou, nedílnou součást industriálního dědictví, jíž je nutné věnovat odbornou pozornost. Publikace představuje pozici strojíren na Moravě v letech 1820–1918 ve fondu industriálního dědictví, obhajuje specifika oborového strojírenství, předkládá možné přístupy k této části kulturního dědictví na základě tuzemských i zahraničních příkladů, objasňuje vývoj stavebně technického a architektonického řešení hlavních výrobních objektů a zdůrazňuje památkové hodnoty, jichž jsou jednotlivé objekty/areály nositeli.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900417

Venkov, lidové tradice a výtvarná kultura venkovského lidu jsou v různých formách součástí našeho života. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století.

Věnuje se objevování venkova a jeho obyvatel kolem roku 1800 v souvislosti s kultem přírody a zkoumání „přirozených“ počátků společnosti, moderních národů a jejich kultury i charakteru. Zaměřuje pozornost na lidovou kulturu jako zdroj národního umění, mytizaci venkova jako exotického prostředí nebo na lidové umění inspirující kubismus a historické avantgardy. Závěr knihy se zabývá politizací folkloru v 50. letech 20. století i jeho obsahovým vyčerpáním.

Kniha pojímá vedle architektury, obrazů, soch, kreseb, grafik a fotografií českých, ale i zahraničních umělců i vybraná filmová díla.

69,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900470
24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900467

Ambicí autorského kolektivu bylo zamyslet se při příležitosti 150. výročí prusko-rakouského konfliktu nad postavením této historické události v současném dějepisectví. Cílem bylo pojednat tuto problematiku v největší možné pestrosti a šíři. Kniha proto obsahuje jak příspěvky tradičního vojensko-historického rázu, tj. kladoucí důraz na operační dějiny války, i pokusy o nové uchopení tématu válečných dějin. Znovu otevírána jsou jak témata klasická, u nichž se autoři snaží o novou interpretaci známých událostí, tak témata inovativní, která lze označit za pole neorané. Na vzniku knihy se podílely více než tři desítky badatelů různých specializací (historie, dějiny umění, archivnictví a pomocné vědy historické, archeologie, geografie), pocházejících nejen z České republiky, ale také z Rakouska, Německa, Maďarska, ale i Spojených států amerických. Především tento fakt tak naplňuje cíl různosti autorských přístupů, ale i témat. Ambicí autorského kolektivu bylo totiž upozornit i na témata, která klasické vojenské dějepisectví tradičně opomíjí.

34,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900465

 Novokřtěnci představují pozoruhodnou a významnou studijní problematiku v dějinách moravské země. Tato osobitá náboženská skupina vznikla jako produkt západoevropských reformačních snah, přinášející nový směr náboženské konfese - protestanství. Novokřtěnci patřili k jeho nejradikálnějším složkám, proto byli ze své původní vlasti brzo vykázáni a nacházeli útočiště v okolních zemích. Na svém putování za novým domovem se dostali až na Moravu. Novokřtěnci se zde usadili a považovali ji za "zaslíbenou zemi".

V publikaci jsou obsaženy hlavní výsledky autorova dosavadního publikačního úsilí, vycházející však z mnohem hlubších výzkumných a studijních základů. Jednotlivé příspěvky lze považovat za dílčí náčrty a studie k vytvoření rozměrného a mnohotvarého obrazu o novokřtěncích na Moravě.

32,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900464

Publikace pojednává o stěžejních aspektech modernizačního procesu v katolické církvi.

34,90 *
Versandgewicht: 860 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900463

Profesoru Jaroslavovi Čechurovi k 66. narozeninám.

Titul naší knihy, verš z nesmrtelné Božské komedie, je oblíbeným citátem českého historika Jaroslava Čechury (* 1952). Dobře vystihuje zásady, jimž tento plodný autor trvale zachovává věrnost: Nikdy se nenechá vyvést z míry mluvením zaujatých kritiků, a naopak prvořadou pozornost věnuje hlasům pramenů, respektive jejich tvůrců, které nechává promlouvat ve svých pracích. Publikace, kterou držíte v rukou, souvisí s profesorem Čechurou hned v několika rovinách. Je darem k jeho životnímu jubileu, napsali ji jeho kolegové, přátelé a žáci a obsahuje studie k tématům, jimž se odborně věnoval nebo věnuje. Nechybějí tu klášterní dějiny, osobnost historika Josefa Pekaře, spletitý labyrint dějů předbělohorských a bělohorských či kriminální delikty v minulosti (včetně těch sexuálních). Autoři těmto studiím věnovali tolik péče a času, že se z daru k oslavencovým 65. narozeninám stal dar k šestašedesátinám…

39,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900426

Kolektivní monografie je jedním z výsledků spolupráce mezi Fakultou humanitních studií a Polskou akademií věd. Obsahuje čtrnáct kapitol akademických pracovníků z České, Polské a Slovenské republiky a doktorandů FHS. Jejím ústředním tématem jsou svátky, chápané nejen jako vybočení z každodennosti, ale i jako politikum par exelence. Většina kapitol je věnována svátkům zemským, národním i „národním“, menšinovým (národnostním a náboženským) a pouze jedna z kapitol rozvíjí téma svátku rodinného.

18,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900360

Monumentální Schwarzenberský palác zaujímá v panoramatu Prahy výraznou polohu. Spolu se sousedním Salmovským palácem vytváří urbanistický celek vynikající kvality jako markantní dominanta příjezdové rampy k Hradu. Jeho renesanční architektura evokuje severoitalské reminiscence, zatímco strohost trojkřídlého Salmovského paláce zase připomíná architekturu Říma, Paříže či Vídně. Oba paláce dokumentují staletí českých a evropských dějin: Lobkowiczové, Rožmberkové, Švamberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Salmové. Od roku 2002 slouží Národní galerii v Praze pro výstavní účely. Jejími novými dlouhodobými koncepcemi sbírek, expozic a příslušných budov byla od roku 2014 nově definována funkce i obsah paláců na Hradčanech.

54,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900394

Jak spolu souvisí strahovský stadion, pozemková reforma, sázkové kanceláře, výstavky starého sportovního náčiní, Manifest poetismu nebo starý vídeňský šlágr Heute spielt der Uridil? Ona zpočátku možná matoucí pestrost témat a faktů směřuje k jedinému úběžníku: ukázat prostupování moderního sportu a ostatních sociálních polí (žurnalistického, státně-byrokratického, uměleckého, akademického). Co se může zpočátku jevit jako samoúčelná inventura různorodých poznatků, odhaluje jako celek překvapivou bohatost sportu v době, kdy se začal etablovat jako významný společenský a kulturní fenomén, postupně pronikající do nejzazších koutů našich životů. Na rozdíl od většiny knižní produkce se sportovní tematikou není tento svazek určen milovníkům sportu, nýbrž právě těm, které překvapuje a zaráží jeho současné postavení na společenském piedestalu nebo jeho všudypřítomnost a kteří chtějí pochopit historické kořeny a předpoklady tohoto stavu.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4900385

Sedmero příspěvků nahlíží na osudy knihtisku v zemích Koruny české od konce 60. let 15. století. Autoři sledují rozdílné využití nového typografického média v komunikaci, církevní správě, liturgickém provozu nebo devoční praxi dominantní utrakvistické i menšinové katolické konfese, s přihlédnutím k polemikám s Jednotou bratrskou a raně reformační publicistikou. Jejich sondy zostřují obraz utrakvismu, který si až do 20. let 16. století udržoval od tištěných novinek jistý odstup, na rozdíl od receptivnějšího prostředí katolické církve.

17,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900367

Publikace se zabývá prvorepublikovou politickou stranou Československá národní demokracie, která se v roce 1935 sloučila s dalšími politickými subjekty v koncentrační stranu Národní sjednocení. Levicí, zejména komunistickou, byla Československá národní demokracie označována za krajně pravicovou a až fašizující stranu. V době komunistické totality došlo díky ideologickým dogmatům a frázím k utužení tohoto tvrzení. Seriózní výzkumná práce, která by došla k jiným než předem daným závěrům, nemohla být během totality vydána. Právě vnitřnímu dění v Československé národní demokracii, respektive v Národním sjednocení je tato kniha věnována. Výzkum byl zaměřen na spojení této strany s fašismem a na její vztah k radikální národní politice. Tematizována je také otázka, jestli se strana stala profašistickou, nebo si dokázala udržet svůj demokratický základ. Vysvětleny jsou také mocenské mechanismy a struktury, které měly zásadní vliv na směřování stranické politiky. 

33,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2781 Ergebnissen