Recht

Recht


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 284 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4700906
49,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901073

Tzv. Veľká vojna, ako sa zvykne označovať prvá svetová vojna, znamenala v riešení otázky českej a slovenskej identity nepochybne zásadný obrat. Na troskách Rakúsko-Uhorska, ktorého boli oba národy súčasťou, sa ako optimálne riešenie javilo vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Hoc pri jeho budovaní a napokon vzniku zohral hlavnú úlohu zahraničný odboj, v politickom zmysle jasný program slovenskej budúcnosti predstavila politická elita na Slovensku už v máji 1918, keď na dôvernej porade vedenia Slovenskej národnej strany jednoznačne odmietla spájanie budúcnosti Slovákov s Uhorskom a vyslovila sa za politické spojenie s Čechmi. Znamenalo to definitívny rozchod s rakúsko-uhorskou monarchiou a na základe samourčovacieho práva deklarovaného prezidentom Woodrowom Wilsonom programové prihlásenie sa slovenskej politiky k účasti na utvorení samostatného československého štátu. Uvedenému rozhodnutiu predchádzali výrazné aktivity slovenských a českých krajanov v USA, organizovanie legionárov, koordinovanie zahraničného odboja, vytvorenie Československej národnej rady a osobitne intenzívne aktivity najmä T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneša.

Maximálna rezonancia témy vzniku našej spoločnej republiky v roku 1918 podnietila záujem aj kolektívu právnych historikov z viacerých právnických fakúlt bývalého Československa. V spolupráci s historikmi z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujali na spracovanie vybraných problémov spojených so vznikom ČSR a s postavením a fungovaním Slovenska v spoločnom štáte v priebehu prakticky siedmych dekád jeho existencie.

27,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600638

Těžištěm knihy je zobecňující přehled právní úpravy a praxe jak na úrovni Unie, tak i napříč členskými státy. Zahrnuje především formy zapojení parlamentů do změn primárního práva a způsoby kontroly tvorby sekundárního práva, z nichž je nejvýznamnější kontrola jednání vlády v Radě, ale značná pozornost je věnována i mechanismu kontroly dodržování zásady subsidiarity. V jednotlivých podkapitolách jsou zhodnoceny i aktuálně diskutované návrhy změn unijní právní úpravy.

Zvláštní pozornost je věnována změnám, které přinesla krize v hospodářské a měnové unii a které mohou mít velký význam do budoucna. Silnější rozpočtová a hospodářská koordinace se výrazně dotýká i vnitrostátních funkcí parlamentů.

29,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901017

Titul Urážka císaře a prezidenta. Kontinuita a diskontinuita kulturních stereotypů se zabývá tématem kontinuity a diskontinuity kulturních stereotypů týkajících se vnímání hlavy státu v diskursu nižších společenských vrstev mezi obdobím pozdní habsburské monarchie (1890–1918) a první Československé republiky. Činí tak na základě záznamů soudních procesů s osobami, které za obou režimů stanuly před Krajským soudem v Uherském Hradišti pro urážku hlavy státu. Diskurs je zkoumán v kontextu s dobovou politikou, etikou či hospodářstvím. Práce přichází s překvapivými zjištěními ohledně politizace diskursu nižších společenských vrstev.

23,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900982

Zemská zřízení představovala základní zemský zákoník, v němž bylo obsaženo nejen soukromé šlechtické právo, ale také řada klíčových předpisů týkajících se veřejného práva, organizace země a bezpečnostních otázek. Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva, které jsou obsaženy v těchto sbírkách. Materie komentáře je rozdělena do dvou svazků, přičemž přirozeným hraničním článkem je ustanovení, které otevírá sérii předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví a o procesním řízení v nepůhonné agendě.

Výchozím textem pro komentář bylo zvoleno poslední předbělohorské zřízení z roku 1604, jehož základem je znojemské zemské zřízení z roku 1535, respektive jeho redakce z roku 1562 s tím, že nové zřízení bylo doplněno o řadu článků a některé z původních textací byly opraveny.Z časového hlediska je komentář ukotven v „dlouhém“ 16. století, tj. zhruba od poslední třetiny 15. století do závěru stavovského povstání v roce 1620, kdy došlo k podstatné změně státoprávních poměrů, které v mnoha ohledech ovlivnily i materii obsaženou v moravských zemských zřízeních.

48,90 *
Versandgewicht: 1.160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900981
85,00 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000242
Cílem publikace je systematický a objektivní popis co nejširší škály pojmů kriminalistiky, zejména ve vztahu k forenzním vědám, trestnímu právu, policejnímu právu a kriminologii.
25,00 *
Versandgewicht: 500 g
Artikel-Nr.: 4401998

Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik se nový občanský zákoník a další v této souvislosti přijaté nové nebo novelizované právní předpisy dotkly problematiky směnky a šeku.

55,90 *
Artikel-Nr.: 4900695
85,00 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900343

Zákon č. 143/1947 Sb. o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou, známý pod označením Lex Schwarzenberg, je v českém právním řádu legislativní normou zcela výjimečnou. Tento individuální speciální zákon, který byl namířen proti jedinému občanovi státu, legalizoval zcela bezdůvodně vyvlastnění veškerého jeho majetku bez jakékoli náhrady. Přestože byl ve své době vědomě přijat jako protiústavní a odbornými kruhy kvalifikován z hlediska legislativně technického jako zcela nedokonalý, je dodnes platný. Současná právní praxe vychází ze skutečnosti, že se jedná o relikt minulosti a snad i příklad pokleslé právní kultury poválečného období, kterému přiznává určité právní závady, jeho majetkoprávní účinky ovšem uznává jako nezpochybnitelný fakt – majetek hlubocké větve Schwarzenbergů přešel na stát ex lege ke dni účinnosti zákona č. 143/1957 Sb., tj. k 13. 8. 1947. Měl ale zákon č. 143/1947 Sb. skutečně majetkoprávní účinky, které mu byly v minulosti a jsou i dnes přiznávány? 

23,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900462
83,00 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301433

Anglický překlad zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění účinném od 31. srpna 2011.

 

32,90 *
Versandgewicht: 480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4201667
Kdo nejvíce platí daně? Kdo nejvíce čerpá veřejné statky z těchto daní financované? To je podle některých ekonomů i politiků ta nejzajímavější a do jisté míry i nejdůležitější otázka, na kterou by mělo odpovědět zkoumání veřejných financí jako celku. Od odpovědí na tyto otázky se odvíjí diskuse o schopnosti redistribuovat bohatstvím, zabezpečovat přiměřenou míru sociální solidarity a řešit tzv. tržní selhání
18,90 *
Versandgewicht: 190 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4201324
Předkládaná publikace je učební pomůckou, pojednávající problematiku soudní kontroly veřejné správy v České republice, a to vzhledem k její složitosti a rozsahu v základní rovině. Obsahuje tedy výklad základních pojmů a institutů jednotlivých typů soudní kontroly se stručným historickým vývojem právní úpravy na tomto úseku.
18,00 *
Versandgewicht: 190 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000514
Obsáhlé kolektivní dílo, na jehož přípravě se podílela řada domácích i zahraničních odborníků, právních i obecných historiků, zevrubně mapuje vývoj československého práva a československé právní vědy v meziválečném období. Doplňuje tak již vydané svazky Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 (2004) a Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 (2007).
56,00 *
Versandgewicht: 2.150 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000694
Publikace je výsledkem práce projektového týmu z Právnické fakulty UP v Olomouci. Obsahuje podrobnou analýzu právní formy a všech forem kontroly veřejné správy v ČR.
25,30 *
Artikel-Nr.: 4403445

Publikace „Vhled do právní úpravy českého obchodního práva“ je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. Klade si za cíl usnadnit čtenáři elementární orientaci v právním systému českého obchodního práva.

24,60 *
Versandgewicht: 440 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500020

Unrtertitel: Základy obligačního práva.

13,30 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600647

Publikace se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému občanskému právu, především k novému občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována trvale složitým a v právní praxi, doktríně i judikatuře českých soudů řešeným otázkám, a to zejména vzájemnému vztahu nového občanského zákoníku a zákoníku práce a míře ingerence obecného občanského obligačního práva do pracovněprávních obligací.

16,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600648

Kniha představuje jednotlivá prorodinná opatření, jež jsou rozdělena na tři základní linie: pracovněprávní, sociálně zabezpečovací a zajištění služeb péče o děti. Jedná se o vytvoření vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance s malými dětmi, adekvátní finanční zabezpečení rodičů sociální dávkou nejlépe při současném výkonu výdělečné činnosti a v zejména zajištění finančně, místně a kapacitně dostupných služeb péče o děti. Oblast zařízení a služeb péče o děti předškolního věku je přitom aktuálně zpracována podle schváleného návrhu zákona o dětské skupině (červen 2014).

24,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600649
16,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601509

S rostoucím počtem obyvatel islámského vyznání, velkou migrací obyvatel do, nebo ze zemí s islámskou právní kulturou a díky rozvoji mezinárodního obchodu po celém světě, se stále častěji stává, že se setkáváme se skutečností, kdy islámské právo šarí'a nevyhnutelně zasahuje také do práva mezinárodního.

Autorka ve své knize seznamuje čtenáře s pojmy a normami islámského práva, jeho historií a vývojem, ale zejména se zabývá jeho aplikací ve finanční a bankovní sféře. Porovnává rozdíly mezi konvečními a islámskými finančními službami na základě současných finančních institucí a nastiňuje možnost fungování islámských finančních principů v neislámských právních systémech.

18,90 *
Versandgewicht: 240 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700908

Komplexní přehled právní úpravy jednotlivých aspektů médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní.

37,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900174
80,00 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801320

Untertitel: Druhá poloviny 17. a počátek 18. století.

Kniha představuje prameny k trestnímu právu v českém státě v 17. a v první polovině 18. století. Klade si za úkol seznámit historiky, právníky, ale i širší veřejnost s kořeny právní kultury, ze které se zrodilo moderní trestní právo konce 18. a 19. století platné v českých zemích. Absolutistické zákoníky začínají opouštět sakrální chápání zločinu a trestu a výrazně uplatňují státní zájem, ať je již chápán jako vůle panovníka, či absolutistického státu jako celku.

Bez pochopení tohoto mezistupně mezi stavovstvím a dobou moderní neporozumíme logice evoluce trestněprávních koncepcí a vývoji, ke kterému dochází zvláště v době ovlivněné idejemi osvícenství.

26,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801218

Unikátní ediční počin zachycuje v chronologickém sledu politické debaty, předkládané návrhy a varianty jednotlivých článků, stanoviska odborné veřejnosti k nim i ohlasy v dobovém tisku, které předcházely přijetí Ústavy samostatné České republiky na konci roku 1992. Kniha tak skládá 25 let starý příběh vzniku základního zákona nového státu, jehož byli editoři knihy osobně účastni.

62,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801222
80,00 *
Versandgewicht: 1.620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800546

Zemská zřízení představovala základní zemský zákoník, v němž bylo obsaženo nejen soukromé šlechtické právo, ale také řada klíčových předpisů týkajících se veřejného práva, organizace země a bezpečnostních otázek. Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva, které jsou obsaženy v těchto sbírkách.

Materie komentáře je rozdělena do dvou svazků, přičemž přirozeným hraničním článkem je ustanovení, které otevírá sérii předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví a o procesním řízení v nepůhonné agendě.

Výchozím textem pro komentář bylo zvoleno poslední předbělohorské zřízení z roku 1604, jehož základem je znojemské zemské zřízení z roku 1535, respektive jeho redakce z roku 1562 s tím, že nové zřízení bylo doplněno o řadu článků a některé z původních textací byly opraveny.

45,90 *
Versandgewicht: 2.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800849

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (zkráceně CISG – začáteční písmena Convention International Sales of Goods) je právním nástrojem zavazujícím v současné době 85 států, který má stále více příznivců, uživatelů a též komentátorů. Lze tedy konstatovat, že CISG ovládá režim mezinárodních kupních smluv v podstatě v celosvětovém měřítku. Četnost její aplikace vzrůstá téměř astronomickou měrou.

60,00 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800848

První část monografie se věnuje proměnám státního občanství jakožto právního institutu. Zabývá se analýzou vazeb právní regulace na sociální realitu, právní analýzou rozdílů mezi pojmy "státní příslušnost" a "státní občanství" a dále právem na občanství z hlediska mezinárodních úmluv, reflektujících lidskoprávní standardy.

Druhá část s názvem Občanství ve vnitrostátním právu pojednává o dvojím státním občanství a bezpečnosti státu. Po té následuje článek zabývající se nárokem na tzv. bezplatnou zdravotní péči v závislosti na tom, zda se jedná o občana České republiky, či nikoliv. Rovněž se věnuje otázce významu státního občanství rozhodce a tématu odnímání občanství z důvodu absence loajality a možnostmi státu přistoupit k alternativám odnětí občanství. Poslední příspěvek této části představuje vývoj vzájemného vztahu mezi instituty státního občanství, azylu a uprchlictví od vzniku Československé republiky po současnost.

18,90 *
Versandgewicht: 330 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 284 Ergebnissen