Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2021 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400490

V polovině třicátých let minulého století zareagovala Československá republika na rostoucí ohrožení ze strany agresivního hitlerovského Německa budováním moderní a výborně vyzbrojené armády. Součástí rozsáhlých obranných příprav se po vzoru našeho francouzského spojence stala i výstavba mohutného fortifikačního systému, jenž měl alespoň částečně zmírnit nevýhodu extrémně dlouhých státních hranic ČSR.

Jedním z jejich nejdůkladněji opevněných úseků se stalo okolí městečka Králíky na území dnešního Pardubického kraje. Tamní široká kotlina, rozkládající se mezi východním hřebenem Orlických hor a masivem Králického Sněžníku, totiž nepříteli poskytovala ideální místo k průniku jeho divizí do našeho vnitrozemí. Proto zde měl hrozícímu nebezpečí vzdorovat impozantní počet pevnostních objektů. Vedle tří tvrzí (Berghöhe, Bouda a Adam) to bylo i 38 izolovaných pěchotních srubů rozmístěných mezi Dolní Moravou a Zemskou bránou. Kniha Eduarda Stehlíka „Pohraniční pevnosti 1 – Pardubický kraj“ vypravuje jejich příběh na desítkách unikátních dobových fotografií, z nichž nemalá část dosud nebyla nikdy publikována.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5400487

Kniha komplexně zpracovává drogový problém v Československu od roku 1938 do roku 1989, kdy u nás byly u moci totalitní režimy – vláda Protektorátu Čechy a Morava, kontrolovaná německými okupanty, a poté komunistický režim. Publikace je rozdělena do tematických bloků obsahujících nástin mezinárodní situace a poté rozbor stavu v Československu. Hlavními tématy jsou využívání drog tajnými službami a armádou, lékařský výzkum psychoaktivních látek, nelegální produkce a distribuce drog, drogové subkultury a konzumace drog, legislativní rámce drogového problému, práce bezpečnostních složek, léčba drogových závislostí a prevence toxikomanie. Cílem publikace je přispět k prohloubení informovanosti o problému zneužívání drog a k formování protidrogové politiky v České republice.

39,90 *
Artikel-Nr.: 5400479

Publikace pojednává o historii Národní jednoty severočeské, která hrála významnou roli nejen v období Československé republiky (1918–1938). Jednalo se o obranný spolek, který se snažil posílit český vliv v pohraničních oblastech. Soužití Čechů a Němců se už ve druhé polovině 19. století dostávalo stále více do roviny národnostních komplikací. Obzvláště vážná situace byla ve smíšených regionech. Česká menšina se dostávala do útlaku, a proto se začaly zakládat obranné jednoty, které podporovaly Čechy zejména v hospodářské a kulturní oblasti. V severočeském pohraničí působila od roku 1885 Národní jednota severočeská, která se velmi rychle rozrůstala, a těsně před první světovou válkou čítala více než padesát tisíc členů. Činnost Národní jednoty severočeské pokračovala i po válce (v době první republiky), jelikož podle skutečných poměrů v zemi nebylo možné považovat národnostní otázku za uzavřenou. Spolek po dobu několika desetiletí podporoval českou menšinu v převážně německých oblastech, a to například tím, že pomáhal živnostníkům, organizoval množství kulturních akcí, byl činný v menšinovém školství a vydával vlastní časopis Hraničář. Autorka analyzuje činnost tohoto spolku v různých oblastech, jako je politika, školství a kulturní aktivity. Zkoumá také jeho vztah k německým nacionálním spolkům. V březnu 1939 se Národní jednota severočeská stala součástí Národní matice, čímž jako samostatná organizace přestala existovat.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5400471

Kniha představuje závěrečný výsledek několikaletého výzkumného projektu, který se zaměřil na analýzu proměn hranic komunistické diktatury v Československu ve světle stížností a anonymních dopisů z let 1948–1989. Desetitisíce „dopisů pracujících" každoročně plnily pomyslnou studnici informací, z níž mohly stranické, státní a bezpečnostní orgány čerpat důležité poznatky o náladách a projevech nespokojenosti československého obyvatelstva. Pisatelé do ní házeli svá přání, žádosti a kritické připomínky v naději, že tak získají vysněný byt, nedostatkové zboží nebo upozorní na různé společenské neduhy. Zatímco oficiální média stížnosti opakovaně prezentovala jako "zrcadlo nálad lidu", straničtí a státní představitelé z toho, co v nich viděli, příliš nadšení nebyli. Kniha podrobně analyzuje nejen vývoj práva stěžovat si v letech 1948 až 1989, ale přibližuje i příčiny, limity a způsoby řešení klíčových problémů, na které pisatelé nejčastěji upozorňovali.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5400469

Kolektivní monografie se v právněhistorickém pohledu zabývá tím, nakolik se soudy při své praxi v českých zemích v 18.–20. století řídily doslovným zněním aplikovaného právního předpisu a nakolik při rozhodování šly nad jeho rámec. Autoři na vybraných právních institutech občanského, správního, trestního a hospodářského práva tuto otázku zkoumají prostřednictvím analýzy dobových pramenů práva a současně analýzy aplikační praxe soudních orgánů v 18.–20. století. Čtenáři se mohou přesvědčit o tom, že některá úskalí, s nimiž se potýká soudobá justice, nejsou žádnou novinkou a že se s nimi právo muselo vypořádávat i v dobách minulých při řešení nadčasového konfliktu mezi právem a spravedlností.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5400468

Service.

Over the past thirty years, the Czech public administration has been the subject of research rooted in law, economics, and history. However, only minimal attention has been paid to what Czech public officials actually do on the job (policy work) and the extent of politically motivated interference in their work (politicisation). This book aims to fill this gap by presenting the evidence derived from a large-N survey of the Czech ministries, the first of its kind in the country. The findings presented in the book offer new insights into the activities within the “ivory towers” of the Czech ministries and defy popular notions of an appallingly politicised bureaucracy.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5400465

Naše země stagnuje, stagnuje politicky, stagnuje ekonomicky, a navíc ve světě zcela ztratila svou bývalou pozici a respekt. S trochou ironie lze použít známý výrok „země, která nevzkvétá“. Bohužel ne všichni si to uvědomují. A ještě méně je pak chápána příčina tohoto dnešního nevzkvétání. Nemůže jí být nic jiného než nekvalita ekonomického a politického systému, spoléhání se na politický a ekonomický systém dnešní Evropy a Západu a na ideologie, jež odtud přicházejí.

Vybřednout z chronické stagnace vyžaduje nejen parciální či parametrické změny. Vyžaduje to systémovou změnu, kterou nemůže být nic jiného než přehození výhybky, než ubrání role a pravomocí státu a osvobození trhu. Této změně nemusí předcházet žádný intelektuální výkon, žádné vymýšlení něčeho nového, nevyžaduje to žádnou novou teorii. Vyžaduje to však změnu myšlenkovou, změnu veřejného mínění, změnu myšlenkového klimatu. Konec konců i změnu politiky.

17,90 *
Artikel-Nr.: 5400462

Moc představuje všeobecně zvláštní či svým způsobem mimoběžný čas s vlastními významy, příležitostmi a nebezpečími, a také politickými, náboženskými, společenskými i hospodářskými důsledky. Od nejstarších kultur působí jako metafora a symbol, a provází rétoriku a obraznost nejrůznějších myšlenkových směrů a sociálních projektů, utopií a experimentů. Také je často spojována se zločinem.

V moderní době byl noční čas systematicky "kolonizován" a noční činnost "normalizována". Průmyslová modernita si noc podmanila jakožto další příležitost pro pracovní a výrobní procesy. Rozvoj technologií a osvětlení pak noční město otevřel lidem jakožto prostor volného času a zábavy. Všechny tyto aspekty působily i v Československu po druhé světové válce, které se tehdy vydalo cestou budování nového – socialistického – společenského systému, jehož oficiálně dosáhlo v roce 1960. Kniha se proto zabývá otázkou, jak se v tomto procesu utvářela nová – socialistická – noc, ať už v jejím symbolickém vnímání, tak v každodenním prožívání.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400456

 Kniha se věnuje životním osudům Jana Prokeše, iniciátora vzniku Velké Ostravy a jedné z nejvýznamnějších politických figur Ostravy. Publikace ovšem pohlíží na Prokešovu éru z širší perspektivy, kdy se věnuje rovněž dobovému dění, architektonickému rozvoji a konkrétním klíčovým stavbám, spojeným s Prokešem v čele Ostravy – například budově Nové radnice, městských jatek, Domu umění, Moravskoostravské spořitelně či kubistickému krematoriu. Kniha přináší několik badatelských objevů, výstupy ze stavebně-historických průzkumů a řadu dosud nepublikovaných informací, týkajících se života a činnosti Jana Prokeše v čele Ostravy,

35,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400412

Publikace historika Jiřího Smlsala přibližuje průběh rasové perzekuce Romů a Sintů na našem území za druhé světové války, její společenské předpoklady a konkrétní aktéry, pachatele i oběti. Zabývá se fungováním protektorátních koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu a hromadnými transporty Romů do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Představuje příběhy českých a moravských Romů, kteří se stali oběťmi holokaustu, snaží se zachytit jejich zkušenost pronásledování, možnosti vzdoru i opomíjení jejich hlasu v poválečné společnosti. Klade důraz na dosud málo probádané téma majetkové perzekuce jako součásti holokaustu Romů a přináší četné doklady o konfiskacích romského majetku. Vedle přímého zabavování majetku obětí se zaměřuje také na téma korupce, uplácení a vydírání Romů protektorátními policisty. Kniha vychází jak ze vzpomínek pamětníků, tak z archivních pramenů nacistických bezpečnostních složek a poválečných retribučních procesů.

26,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400402

Obsáhlé rozhovory s osmi žijícími primátory města Brna odrážejí dění, k němuž došlo za 33 let v druhém největším městě České republiky. První muže (a dvě první ženy) brněnské aglomerace zpovídal spisovatel a novinář Luboš Y. Koláček. Výsledkem jsou kultivované, nicméně spontánní, a pro konkrétní osobnost charakteristické výpovědi. Dozvídáme se tak z osmi nezávislých zdrojů spoustu zajímavých informací o dlouholetém dění na radnici a mnohé z osobního i osobitého přístupu respondentů k významné pozici primátora. Kniha je vybavena množstvím barevných i černobílých fotografií. Prodává se s přiloženým DVD, které obsahuje živé rozhovory.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5400348

Oldřich Španiel patří k významným, ale téměř zapomenutým osobnostem československých nejen vojenských dějin. Vstoupil do nich jako voják rakousko-uherské armády, v zajetí se přihlásil do československých legií v Rusku a na podzim 1917 se přepravil do Francie. Po válce pokračoval v armádní kariéře, po okupaci v roce 1939 se zapojil do svého druhého odboje, zpočátku jako vojenský přidělenec v jemu dobře známých Spojených státech amerických, na samém konci války se podílel na osvobozování vlasti. Ovšem ani jemu se nevyhnuly čistky po únoru 1948. Poté se věnoval sepsání rozsáhlých pamětí na první světovou válku, ze kterých přinášíme dvě části, kde vzpomíná na své působení u vojenské mise v Americe. Ta sem dorazila v červnu 1918 za účelem náboru krajanů do naší armády ve Francii. První svazek popisuje příjezd, setkání s prof. Masarykem a společné propagační turné po východních státech, včetně návštěv největších krajanských center New Yorku, Chicaga či Pittsburghu. Text doplňuje na sto dobových fotografií.

27,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400388

Kniha je založena na narativní analýze životních biografií potomků Vietnamců žijících v Česku. Ukazuje, že životy těchto mladých lidí se odehrávají na pozadí tzv. transnacionálního sociálního prostoru, který se rozprostírá mezi dvěma geografickými regiony – Vietnamem a Českou republikou. Díky tomu jsou vystavováni souboru sociálních očekávání, kulturních hodnot a vzorců lidské interakce utvářených více než jedním politickým, ekonomickým a sociálním systémem. Popisuje také, jak tito lidé prostřednictvím mnohonásobně propojených sociálních sítí a vztahů proměňují kulturní praktiky, interpretace, zkušenosti a identity, čímž nabourávají představu jednoty identity, kultury a místa. Přestože primárním cílem práce je analyzovat, jak potomci Vietnamců operují na pozadí těchto transnacionalizovaných sociálních a kulturních kontextů, kniha se nevyhýbá ani samotným transnacionálním praktikám, jako jsou například návštěvy rodné země, zasílání remitencí nebo udržování kontaktů s rodinou a známými.

23,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400374

Monografie se zabývá tématem zdánlivě dobře známým v české archivní historiografii. Z mnoha důvodů je to ale badatelské pole, kde doposud nebylo využito některých stěžejních pramenů včetně zahraničních, některé důležité otázky byly zcela ponechány stranou (např. archivnictví jiných národností v ČSR, což souvisí s dosavadním národnostním narativem naší archivní historiografie) a také byl téměř opomíjen mezinárodní kontext vývoje československého archivnictví. Všem těmto desiderátům se snaží předložená monografie učinit zadost. Nejedná se tedy o syntézu klasického střihu, nýbrž spíše o snahu o postižení nedostatečně známých aspektů vývoje meziválečného československého archivnictví, jež jsou následně konfrontovány s dosavadními zjištěními. Snahou tu není ani tak zakomponovat osudy oboru do jeho vlastního vývojového rámce (jak se obvykle děje v podobě jakési „disziplininterne Fachgeschichte“), nýbrž daleko spíše do souvislostí politického a společenského vývoje v Československu a stavu oboru v meziválečné Evropě. Práce se tak záměrně distancuje od dosavadního často frekventovaného organizačně-technicistního pojetí dějin archivnictví a pohlíží na něj v souladu s nejnovějšími archivně-historiografickými evropskými trendy. 

31,90 *
Artikel-Nr.: 5400373

Židovská ročenka 5784 (2023/24), přináší jedenáct textů židovských autorů či pojednání na židovská témata české i cizojazyčné provenience. Jsou v ní zastoupeni izraelský rabín Jaron ben David svými aktuálními a originálními komentáři k Tóře; profesor židovské etiky Abraham Jehošua Heschel obsáhlou ukázkou z knihy Maimonides (v překladu E. K. Sidona) a historickou studií Proměny židovských pohřebních zvyklostí v Praze na konci 18. století na sociální a intelektuální dějiny českých Židů mezi lety 1750–1850 specializovaná Iveta Cermanová. Dále v letošní ročence najdete texty autora základních knih o holokaustu Prima Leviho, úryvek z pamětí francouzského režiséra Clauda Lanzmanna, autora dokumentárního filmu Šoa, příběh jedné z prvních spravedlivých Jiřiny Sobotkové, jejž napsal Martin Hemelík, ukázku z objevné monografie Egon Erwin Kisch Christiana Buckarda nebo autobiografické pojednání operního režiséra Barrieho Koského na wagnerovské téma Hans Sachs. Na dětství a mládí vzpomíná „osvětimská knihovnice“ Dita Krausová v článku nazvaném Babička Kathy.

24,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400370

The publication is the first book to provide a comprehensive account of the building of a nationwide network of cultural houses, which were systematically established during the socialist period in the former Czechoslovakia. As places of public life in post-war society, these buildings enjoyed generous state support, not only economically but also politically and legislatively. Our interest is not only focused on their specific typology, but we also look at their educational and emancipatory potential as well as their role as a political tool for the organization and control of leisure. The publication also focuses on the search for the roots and programmatic antecedents of cultural institutions established from the nineteenth century onwards and in the inter-war period (association and national or workers' houses), with an overlap into the post-1989 period, when buildings and their operators had to, and sometimes still have to, cope with the demands of modernisation. The book covers both the Czech and Slovak context of the construction of cultural houses, which not only manages to cover the entire territory of the former Czechoslovakia, but also to capture the different historical experiences.

52,90 *
Artikel-Nr.: 5400369

Publikace je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa. Tyto stavby se jako místa veřejného života poválečné společnosti těšily velkorysé státní podpoře, a to nejen po stránce ekonomické, ale i politické či legislativní. Náš zájem se nesoustředí pouze na jejich specifickou typologii, ale nahlížíme také jejich osvětový a emancipační potenciál i roli politického nástroje organizace a kontroly volného času. Publikace se rovněž zaměřuje na hledání kořenů a programových předchůdců kulturních zařízení vznikajících od 19. století i v meziválečné době (spolkové a národní domy nebo domy pracujících), s přesahem do období po roce 1989, kdy se budovy a jejich provozovatelé museli a někdy stále musí vyrovnávat s aktualizačními nároky. Kniha pokrývá český i slovenský kontext výstavby kulturních domů, díky čemuž se daří nejen pokrýt celé území bývalého Československa, ale také zachytit rozdílné historické zkušenosti.

Kniha je kombinací odborné knihy a obrazové publikace se snímky fotografů Oskara Helcela a Martina Netočného, kteří již od dob svých studií na pražské FAMU objížděli a fotili kulturní domy v České (a následně i Slovenské) republice. Během let shromáždili tisíce snímků více než padesátky objektů z celého území bývalého Československa.

Série fotografií člení texty do čtyř částí, z nichž první se zaměřuje na historické předobrazy kulturních domů v českých zemích i na Slovensku od 19. století, druhý pak na praktické aspekty jejich výstavby v době státního socialismu. Třetí sleduje dějiny a proměny kulturních domů v českých zemích od druhé světové války do devadesátých let 20. století. Čtvrtý oddíl se soustředí na totéž na slovenském území a dále obsahuje dvě případové studie, jednu ze Slovenska a druhou z České republiky.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5400359

Diskurz o údajné „dekadenci“ evropské kultury na konci 19. století se často spojoval s představou, že příčinou tohoto úpadku je narůstající vliv Židů a že „obrození“ se tudíž neobejde bez jejich vyloučení. Na příkladech vybraných středoevropských intelektuálů židovského původu a německého jazyka podává kniha přehled náhradních kolektivů a projektů, k nimž se Židé vyhánění z německého národa a německé měšťanské kultury uchylovali. Tyto židovské odpovědi na nástup antisemitismu a (jím ohlašovanou) krizi liberalismu nechává kniha komunikovat s analýzami toho, jak se diskurz „dekadence a obrození“ propojoval s „židovskou otázkou“ v prozaickém i esejistickém díle Thomase Manna.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400217

1938-1945.

Ústředním ideologickým pojmem nacionálního socialismu v letech 1938 až 1945 byl nový německý životní prostor. Okupace střední a východní Evropy měla přispět k jeho rozšíření. Tomuto cíli bylo podřízeno i územní a prostorové plánování, urbanismus a architektura a stavitelství obecně, které lze chápat nejen jako součást ideologizovaných okupačních technik a projev kulturního imperialismu, ale zejména jako prostředek ekonomizace prostoru. Důraz na moderní charakter nacismu, který se tímto způsobem prosadil, je zřejmý. Předkládaná kniha analyzuje generální osídlovací plány na vybraných centrálních místech v českých Sudetech (Liberec, Karlovy Vary, Ústí a Opava), Protektorátu Čechy a Morava (Praha a Brno), na území bývalého Slovenského státu za fašistické vlády (Bratislava) a v Polsku (Varšava, Krakov, Vratislav). V tomto kontextu hrály profesionální skupiny plánovačů klíčovou úlohu. Prosopograficky jsou proto hodnoceny osobní sítě, neboť návrh a výstavba nebyly často výlučně v rukou plánovačů z nacistického Německa; do procesu se mnohdy zapojovali i místní odborníci. Studie si klade za cíl vědecké zhodnocení dichotomie mezi ideologickými a socioekonomickými faktory této kolaborace.

Übersetzung aus den deutsch. Original: Die Ökonomisierung des Raums (Berlin 2020)

48,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400296

 (1918–1992/1993.

Zrod samostatného československého státu na podzim 1918 byl od počátku vnímán jako jeden z vůbec nejdůležitějších milníků národních dějin. Podrobnému líčení a interpretaci této události se proto intenzívně věnovali nejen zainteresovaní aktéři, ale i publicisté a hlavně historici. Publikace analyzuje způsob, jakým byl v českém a slovenském dějepisectví reflektován složitý proces vzniku Československa, a to s důrazem na klíčové období první světové války (1914–1918). Pozornost se zaměřuje nejen na rozbor výkladových schémat a narativů, ale i představení osobnostních a kariérních profilů jednotlivých historiků. Autoři tímto způsobem postupně sledují formování příběhu československé revoluce za první republiky, různé negativistické či revizionistické výklady či marxisticky orientované interpretace dominující v domácí historiografii po roce 1948. Stranou ovšem nezůstává ani exilová či zahraniční produkce, stejně jako období let 1990–1993, kdy docházelo k prolínání a koexistenci hned několika historiografických přístupů k problematice vzniku Československa. Závěrečné oddíly jsou věnovány vybraným paralelám a komparativním přesahům, které bylo možné zachytit v případě historiografie vzniku Jugoslávie a Polska.

29,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400199

No one in Czech politics or culture could match the international stature of Václav Havel at the time of his death in 2011. In the years since his passing, his legacy has only grown, as developments in the Czech Republic and elsewhere around the world continue to show the importance of his work and writing against a range of political and social ills, from autocratic brutality to messianic populism.This book looks squarely at the heart of Havel’s legacy: the rich corpus of texts he left behind. It analyzes the meanings of key concepts in Havel’s core vocabulary: truth, power, civil society, home, appeal, indifference, hotspot, theatre, prison, and responsibility. Where do these concepts appear in Havel’s oeuvre? What part do they play in his larger intellectual project? How might we understand Havel’s focus on these concepts as a centerpiece of his contribution to contemporary thought? How does Havel’s particular perspective on the meaning of these concepts speak to us in the here and now? The ten contributors use a variety of methodological tools to examine the meaning of these concepts, drawing on a diversity of disciplines: political science and political philosophy, historical and cultural analysis, discourse/textual analysis, and linguistic-corpus analysis.

29,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400272

Z písemných poznámek tajemníka tří prezidentů - T. G. Masaryka, E. Beneše a E. Háchy. Popis jeho cesty od dětství až po vystudování právnické fakulty a poté přijetí na Pražský hrad do různých funkcí až po osobního tajemníka. Velká část knihy je věnována dr. Emilu Háchovi a funkci prezidentské kanceláře za německé okupace včetně některých podrobných charakteristik osob, které v této době na Pražském hradě pracovali. Kniha je dopravázena dokumentárními fotografiemi z archivu autora.

13,90 *
Versandgewicht: 220 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5400177

Kniha autorského týmu, vedeného prof. Janem Vedralem, dramatikem, šéfdramaturgem Divadla na Vinohradech a vysokoškolským pedagogem, nabízí – i razancí prominentních autorů formátu Vladimíra Justa, Radmily Hrdinové, Lenky Jungmannové, Vladimíra Procházky ad. – velmi detailní a otevřený pohled na proměnu přední pražské scény po srpnu 1968, na divadelní etapu v mimořádně ztížených podmínkách až do listopadových událostí v roce 1989.

Vedle šéfů, režisérů a dramatiků pro množství fotodokumentace před námi zároveň defiluje i tehdejší nebývale silná herecká garnitura: Jiřina Bohdalová, Iva Janžurová, Jiřina Jirásková, Daniela Kolářová, Hana Maciuchová, Jana Štěpánková, Dagmar Veškrnová, Gabriela Vránová, Josef Bláha, Vlastimil Brodský, Otakar Brousek, Radoslav Brzobohatý, Petr Haničinec, Jaromír Hanzlík, Oldřich Kaiser, Miloš Kopecký, Jan Potměšil, Ilja Prachař, Viktor Preiss, Ilja Racek, Karel Roden, Zdeněk Řehoř, Jaroslav Satoranský, Svatopluk Skopal, Martin Stropnický, Tomáš Töpfer a mnozí další.

23,90 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5400258

Knihu vydala Galerie výtvarného umění v Chebu u příležitosti stejnojmenné výstavy v Retromuseu Cheb, probíhající od 14. září 2023 do 10. března 2024. Na více jak sto stranách její autoři přibližují okolnosti založení Tosty a její nelehké začátky v prvním desetiletí její existence, stejně jako výrobou pleteného zboží a jeho vývoj reagující na proměny soudobé módy. Stranou nezůstávají ani unikátní inovace a technologie, které z Tosty učinily jeden z nejmodernějších pletařských podniků v Československu. Publikaci doplňují barevné fotografie podnikového fotografa Zdeňka Javůrka, fotografie z výroby a další obrazové materiály.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5400170

Snahou publikace Člověk člověku je přiblížit čtenáři profesní a přátelské protnutí lékaře Karla Kocha (1890–1981) a architekta Dušana Jurkoviče (1868–1947), které vyústilo ve společnou realizaci Kochova sanatoria s unikátní zahradou v Bratislavě. Název knihy Člověk člověku odkazuje na ústřední motiv Kochova myšlení: nejvyšším posláním člověka je lidskost, která má být naplňována v bezpodmínečně lidském jednání a službě druhému člověku. Úsloví připomínají Goethova slova, na něž se Karel Koch ve svých textech opakovaně odvolává: „Sám považuji za možné, že lidskost konečně zvítězí, jen se obávám, že pak bude svět velikánským lazaretem, v němž bude člověk člověku lidským ošetřovatelem!“ Jinými slovy, než si lidstvo uvědomí smysl této nejvyšší hodnoty, napáchané škody mohou být nedozírné. V tento moment pak bude lidskost jediným lékem. Toho byli Karel Koch i Dušan Jurkovič svědky i aktivními aktéry během obou světových válek i doby poválečné. Toho jsme svědky také v současnosti.

46,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400202

Třetí část projektu někdejších „tajných“ cirkulárních instrukcí a informací ministerstva zahraničí z let komunistického režimu – v pořadí již šestý svazek edice – přináší kritické vydání více než 920 dokumentů z let 1981–1985. Z chronologického hlediska jsou tedy publikovány dokumenty z třetí čtvrtiny tzv. normalizace, jejíž atmosféru výrazně poznamenaly vlivy tzv. druhé studené války. Ztroskotání předcházející politiky détente, na níž ČSSR významně participovala, definitivně vyznačil vstup sovětských vojsk do Afghánistánu a ve střední Evropě také nárůst sociálních zápasů v Polsku, vznik tamních nezávislých odborů a následné etablování vojenského režimu koncem r. 1980. Důležitou složkou tohoto období byla ovšem i jistá militarizace vztahů, jejímž symbolem bylo v r. 1983 rozmístění sovětských raket s nukleárními náložemi v Československu. Tuto atmosféru vyostřovaly ještě zápasy v rovině propagandy a ideologie. Určitý obrat v mezinárodním ovzduší signalizoval až nástup nového generálního tajemníka ÚV KSSS M. S. Gorbačova v březnu 1985, který se ovšem konkrétní politiky – a tedy i do postavení sovětských satelitů – reálněji projevil až v následujícím období.

91,90 *
Versandgewicht: 1.950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400201

„Sestra Eliška byla obyčejná žena, ze které vyzařovala neobyčejnost. Byla prostá, a přitom v ní bylo cosi ohromně bohatého. Dnes potřebujeme svaté, kteří jsou ‚normální‘ a pro obyčejné lidi. Svaté všedního dne. A právě to je sestra Eliška. Byla světlem. Toho si lidé měli všimnout.“ Takto charakterizoval Služebnici Boží sestru Elišku Pretschnerovou OSF jeden z jejích mnoha dobrých přátel. Proces blahořečení této františkánské školské sestry nyní pokračuje v Římě a než bude její život představen papeži, bude hodnocen teology, historiky a speciální komisí biskupů a kardinálů. Díky dochovanému deníku této výjimečné ženy můžete i vy čtenáři nahlédnout do jejího nitra a života se všemi radostmi a bolestmi, zápasy, pády i vítězstvími. I vy můžete poznat, jaká ve skutečnosti byla, a nalézt mezi řádky ono světlo…

23,90 *
Versandgewicht: 470 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400200

Kniha představuje první komplexní analýzu politické ideologie a politiky dějin v českých zemích v období nadvlády nacionálněsocialistického Německa v letech 1939–1945. Hlavní pozornost je věnována proměnám historického diskurzu po březnu 1939 v závislosti na vývoji protektorátní politické ideologie – takzvané říšské myšlenky. Autor zkoumá, jak se proměnil vztah české společnosti k národní minulosti pod vlivem společenské pomnichovské deziluze a zklamání ze zániku samostatného Československa. Sleduje, jak se postupně rodila aktivistická proněmecká politická argumentace, jakou úlohu v ní zaujímal náhled na dějiny českého národa a českých zemí a do jaké míry byla ovlivňována nacistickou říšskou exekutivou v protektorátu. S tím souvisí i následná analýza úředního, propagandistického a vědeckého aparátu, který se podílel na formování protektorátní politiky dějin. Autor si současně klade otázku, jakou roli hrály politická ideologie a politika dějin v nacistických plánech na germanizační „převýchovu“ obyvatelstva českých zemí. Představuje některé významné publikace o českých dějinách uvedené v té době do oběhu a rozebírá problematiku dějepisné výuky na českých školách v protektorátu.

26,90 *
Versandgewicht: 850 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5400182

V období rokov 1918 – 1968 nastal na pozadí vývoja niekoľkých politických režimov zásadný obrat v dejinách vysokého školstva na území Slovenska. Naliehavou úlohou slovenskej historiografie bolo zmapovať rozvoj vedy na vysokých školách v sledovanom období búrlivého inštitucionálneho vývoja vysokého školstva. Kolektív pracovníkov Oddelenia dejín vied a techniky Historického ústavu SAV, v. v. i. sa podujal aspoň čiastočne prispieť k realizácii tejto náročnej úlohy. Zvolil formu osobitných sond do vývoja vedy vo vybraných oblastiach vysokého školstva, ako aj v niektorých ďalších oblastiach, ktoré z rôznych uhlov pohľadu súvisia s vývojom vedy na vysokých školách v sledovanom období. Jednotlivé sondy do dejín vedy na vysokých školách boli spracované v podobe čiastkových štúdií spoločnej publikácie pod názvom Kapitoly z dejín vedy na vysokých školách na Slovensku v období 1918 – 1968. Publikácia pozostáva zo šiestich kapitol.

27,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400085

Sartrův dopad na československou kulturu ve druhé polovině 20. století byl mimořádný. Nebyl nikdo podobný, jehož polyfonní hlas by zasahoval do tolika oblastí a jímž by se zabývali vědci i běžní občané, čtenáři i návštěvníci jeho divadelních her. Jeho vliv nezůstal u zobecňujících témat lidské existence, ale dotýkal se i všedních událostí. Zásadní byl jeho odsudek ruské invaze v roce 1968, který je v knize poprvé publikován. Společně se Simone de Beauvoirovou, navštívil Československo čtyřikrát. Zejména jeho návštěvu v roce 1963 lze označit ve 20. století za osudovou, srovnatelnou s návštěvou André Bretona a Paula Éluarda v roce 1935. Kniha, zahrnující na dvě stě fotografií a dokumentů, mimo jiné poprvé doceňuje skutečnost, jak nesmírný vliv měl Sartre na přijetí Franze Kafky, na místní filozofy včetně Jana Patočky, ale i divadelníky. Obsahuje souhrn všech dobových inscenací a množství dosud nepublikovaných ukázek z jejich uvedení. Kniha je zároveň hlubokou analýzou Sartra jako filozofa, dramatika i osoby veřejně činné. Jde o první důsledné zpracování stále naléhavého tématu svědčícího mimo jiné i o tom, že člověk se nemá nechat vláčet životem, ale má jej utvářet.

49,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2021 Ergebnissen