Sprachwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 325 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301050

V této knize autor zkoumá možné stopy vlivu irštiny a iroskotské misie na slovanštinu v raněstředověké střední Evropě.

Uvažuje o tom, co povaha těchto stop vypovídá o činnosti této misie, a klade si také otázku o ideovém a metodologickém pozadí badatelů píšících o iroskotských misionářích.

8,90 *
Versandgewicht: 150 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300906

Český jazyk měl v průběhu svého staletého vývoje mnoho ctitelů a moudrých vykladačů, mistrů, kteří jím vládli tak, že zanechali viditelnou stopu, geniální básníky a romanopisce… Lingvista a překladatel Pavel Eisner bude mít mezi nimi povždy výlučné postavení. Jeho kniha Čeština poklepem a poslechem je i po létech plná objevných postřehů a dosud platných pravd. Je však i pozoruhodným dokladem vývoje jazyka, jeho proměn v procesu vznikání a zanikání. Sledovat zblízka tyto proměny je jako dotýkat se živoucí a pulzující přírody. Dotýkat se nějaké zvláštní živé bytosti ve velmi zrychlené darwinistické evoluci, která neuvěřitelně pružně a dokonale reaguje na nové jevy a skutečnosti rychle se měnícího světa…

 

14,90 *
Versandgewicht: 100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300846

Pro profesionály i pro laiky – je tu nyní učebnice, která vás dokáže hantecu naučit. Také vám pomůže zorientovat se v rozdílech mezi „organicky vzniklou“ brněnštinou, jazykem „živlů na okraji společnosti (tzv. plotny)“ i současným hantecem. Seznámí vás s legendou brněnského hantecu Frantou Kocourkem i s díly některých současných autorů, kteří se věnují literární činnosti v tomto ojedinělém jazykovém fenoménu.
Jsme přesvědčeni, že tato učebnice usnadní mimobrňanům porozumění hantecu (ať už mluvenému nebo psanému), autorům píšícím v hantecu poslouží jako gramatická příručka, odborníkům zamotá hlavu a většinu čtenářů pobaví. A co chtít víc?

 

25,90 *
Artikel-Nr.: 5300845

Po studiu všech možných dostupných pramenů se autorovi podařilo nashromáždit přes dva a půl tisíce nejenom současných hantecových výrazů, ale i výrazů dřívějších a snad už i zapomenutých. Výsledkem tohoto snažení je slovník na určité vědecké bázi, blížící se skutečným slovníkům. Nejedná se totiž jen o slovník významový, ale systémem poznámek a zkratek je doplněn o celou řadu velmi důležitých informací.

Ale pozor! Protože se brněnský hantec prolíná všemi sociálními i intelektuálními vrstvami Brňanů, některé výrazy jsou jadrné, místy i drsné. Příliš útlocitného čtenáře tedy varujeme – pro pochopení celého spektra brněnské mluvy se těmto výrazům nebylo možno vyhnout a v tomto slovníku jsou zahrnuty. A to tak, jak se skutečně používají. Bez obalu.

20,90 *
Artikel-Nr.: 5300774

Publikace je určena všem zájemcům o zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR na úrovni B1, kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Byla vytvořena nejen pro vyučující, kteří chtějí ke zkoušce připravovat své studenty, ale také pro kandidáty, kteří dané úrovně dosahují a s formátem zkoušky se chtějí seznámit sami. Uživateli jsou k dispozici jak konkrétní příklady jednotlivých úloh s návodem k jejich vypracování, tak metodická doporučení pro nácvik testovaných dovedností a ukázky psaní. Materiál obsahuje celkem tři kompletní cvičné sady testů (včetně klíče a nahrávek).

22,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300744

Třetí díl Atlasu nářečí českého jazyka, vzniklý díky spolupráci odborníků z Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a odborníků z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i., prezentuje prostorovou variabilitu nářečí u deklinace substantiv. Po rozsáhlém zpracování dat dialektology následovala náročná algoritmizace a prostorová data byla dopočítána speciálně vytvořeným nástrojem ProMap. Část map byla zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím výstav konaných v roce 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a v Moravské zemské knihovně.

25,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Vergriffen

Artikel-Nr.: 5300743

Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu přibližuje čtenářům problematiku výzkumu skloňování v 7. pádu množného čísla v nářečích na území Česka. Svým jedinečným vizuálním stylem analytických a syntetických nářečních map navazuje na Atlas nářečí českého jazyka – krácení vokálů a představuje nový znakový klíč. První oddíl atlasu obsahuje analytické mapy znázorňující nářeční formy instrumentálu plurálu u 39 vybraných slov. Mapy zachycují prostorové rozložení variant u 31 podstatných jmen, 1 přídavného jména, 3 zájmen a 4 číslovek. Druhý oddíl obsahuje syntetické nářeční mapy sestavené typizací a regionalizací z map v prvním oddíle. Mapy typů instrumentálu a regionů jejich rozšíření představují vyvrcholení společné kartografické a dialektologické práce a přinášejí hodnotné výzkumné výsledky.

25,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Vergriffen

Artikel-Nr.: 4900331

Cílem knihy je zmapovat shody a rozdíly v určitých aspektech frazeologie především jihoslovanských a západoslovanských jazyků, ale do srovnání jsou v některých kapitolách zahrnuty i frazémy ruské (genetickolingvistické důvody) či maďarské (kulturně-historické důvody). Publikace svým neotřelým záměrem porovnávat vybrané jazykové jevy v rámci synchronního zkoumání tzv. malých jazyků přispívá k lepšímu vzájemnému poznání nejen jazykových, ale též literárních, kulturních, historických, etnografických, národopsychologických a jiných vazeb jihoslovanských národů s prostorem středoevropským.

19,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300688

Milan Hrdlička se v monografii, v níž shrnuje své badatelské poznatky a dlouholeté pedagogické zkušenosti, zastavuje u chápání pojmu gramatika, pojednává o vybraných druzích mluvnických popisů přirozeného jazyka a poukazuje na specifika a přínos gramatiky didaktické. Zabývá se rovněž otázkami akvizice jazykového kódu a rolí gramatiky ve vyučovacích metodách cizích jazyků, zvláště v metodě komunikační. Pozornost věnuje také principům výběru a uspořádání mluvnické látky, výkladu neparalelních gramatických kategorií a jevů, názorům na obtížnost určitých kapitol české mluvnice z pohledu nerodilých mluvčích aj. Nabízí též přístupný, názorný, prakticky orientovaný výklad náročnějších gramatických kapitol, např. užití primárních prepozic, zásad slovosledu v češtině, řečové distribuci (ne)dokonavých sloves. Publikace je určena širokému okruhu zájemců o češtinu jako jazyk cizí a druhý.

20,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300656

Josef Miloslav Kořínek (1899-1945) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, habilitoval se roku 1935 na Univerzitě Komenského v Bratislavě pro srovnávací jazykovědu a stal se tamtéž profesorem tohoto oboru. Těžištěm jeho badatelského zájmu byla etymologie. Tento svazek přináší výbor jeho etymologických textů co příkladů, jak dělat etymologii dobře.

13,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400966

Česko-ruský slovník sportovní terminologie je prvním svazkem dvoudílného oboustranného překladového souboru. Svým pojetím není výlučně určen jen úzké odborné veřejnosti, zejména překladatelům a tlumočníkům, poslouží i širokému okruhu dalších uživatelů - studentům, učitelům, průvodcům, sportovcům, sportovním organizacím a všem dalším zájemcům o obecné otázky sportu a sportovních disciplín. Předkládaný slovník je výsledkem společného úsilí učitelů a studentů katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho vytvoření bylo celým kolektivem chápáno i jako smysluplný počin k Zimním olympijským hrám 2014 v Soči.

19,90 *
Versandgewicht: 460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300603

Spisovatel Jakub Deml (1878–1961) je znám svými těžko zařaditelnými texty. Jejich nedílnou součástí jsou pasáže v cizích jazycích. A právě tyto jazyky, zejména němčina a latina, zaujímají zásadní roli i v Demlově osobním životě. Autor knihy sledoval Demlův život a dílo se zaměřením na jeho jazykové chování, a to zejména s ohledem na cizí jazyky. Uvažuje o komunikační kompetenci a jejím zablokování k vyjádření určitých obsahů, o vazbě konkrétních obsahů na určité jazykové kódy a o formách jejich vyjádření.
Metodologicky vychází z prací I. Nebeské, J. Kořenského, M. Hádkové a A. Macurové. Všímá si též fenoménu bilingvismu a střídání kódů, které interpretuje jako důležitou sémantickou kvalitu. Součástí knihy jsou rovněž úvahy o vězení v mateřštině, o útěku do cizích jazyků, o aktivacích složek předpokladové báze mluvčích v konkrétních komunikačních situacích a o limitech komunikace obecně.
Autor si dále všímá komunikačních bariér a jejich podtypu – funkčních komunikačních bariér, dále pak vnitřních důvodů pro střídání kódů, které iniciuje užití kódu nemateřského, protože mateřština nemůže potřebné obsahy vyjádřit. Uvedená východiska autor využívá při sledování Demlova života a díla, čímž přispívá k hlubšímu poznání textů tohoto významného českého spisovatele.

 

19,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300589

Nové, přepracované a doplněné vydání Slovníku českých synonym a antonym přináší nejen rozsáhlejší slovní zásobu, ale rovněž i zpřesnění a sjednocení stylistických příznaků. Slovník je určen studentům, redaktorům, překladatelům, spisovatelům a vůbec všem uživatelům jazyka, kteří někdy tápou při hledání příhodného výrazu a chtějí se vyhnout opakování stále stejných slov v textu.

28,90 *
Versandgewicht: 790 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300541

Souborná zrcadlová pulikace představuje příspěvky, které zazněly v rámci 27. ročníku česko-polské lingvo-literární konference uskutečněné v říjnu 2022 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zúčastnili se jí bohemisté a polonisté z Univerzity Karlovy a Varšavské univerzity. Příspěvky jazykovědné části knihy se zaměřují na výzkumy kognitivně lingvistické, především z oblasti kognitivní sémantiky, etnolingvistiky a teorie jazykového obrazu světa. Literárněvědní badatelé zkoumají různorodé tematické okruhy spřízněné s kognitivními přístupy k uměleckým a publicistickým textům české a polské provenience 19. a 20. století. Z obsahu: Rukopisný památník z literární pozůstalosti Josefa Václava Friče. Postava proroka Eliáše u Šoloma Alejchama, Bruna Schulze a Vladimíra Nabokova. Prostorovost jako způsob společenství (undergroundu). K poezii Karla Šiktance: možnosti paradoxního dialogu.Text in Tschechisch und Polnisch.

24,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600931

Na 1015 stránkách jsou obsaženy německé termíny mající vztah k území Moravy,Čech a Slezska.Glosář mohou využít odborníci i jiní zájemci,kteří při své badatelské činnosti přicházejí do styku s německy psanými či tištěnými prameny ze staršího i raně novohornoněmeckého období.

36,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Vergriffen/ Out of print.

Artikel-Nr.: 5300362

Etymologický slovník jazyka staroslověnského je jediný dokončený etymologický slovník na světě, který etymologicky analyzuje slovní zásobu nejstaršího slovanského spisovného jazyka. Představuje zralý plod úsilí tří generací brněnských slavistů a etymologů, a symbolizuje tak v jistém smyslu také kontinuitu moderního českého bádání o slovanských jazycích a literaturách. Vykládá v úplnosti původ celé slovní zásoby staroslověnštiny, na 1164 stranách obsahuje 2469 heslových slov. Devatenáct sešitů ESJS obsahujících výklady slov je doplněno dvěma sešity rejstříků slov slovanských a neslovanských, která se vyskytují ve slovníku. Díky těmto podrobným rejstříkům je práce se slovníkem a orientace v něm mnohem snazší, a slovník tak může suplovat v jisté míře i slovník všeslovanský, případně slovníky jednotlivých slovanských jazyků včetně češtiny. Závěrečný díl.

23,90 *
Versandgewicht: 240 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300303

Tematický slovník češtiny, slovinštiny a makedonštiny je primárně (nikoliv však výhradně) určen studentům slavistických oborů na všech českých i zahraničních univerzitách, ale také těm, kteří studují některý z jazyků pravé části slovníku a jsou přitom v počáteční fázi svého studia (slovník odpovídá zaměření na dosažení jazykových dovedností na úrovni A2 až B1 dle Evropského referenčního rámce). Lexikální materiál je seskupen do 21 sémantických hnízd. Obsahem tematického slovníku je lexikální fond základní slovní zásoby, který je většinou obsažen v učebnicích používaných na univerzitách při jazykových kurzech. Ve slovníkové části jsou u příslušných hesel uvedena též vybraná frekventovanější slovní spojení s cílem procvičení a co nejdůkladnější automatizace jazykových kolokací. Slovník nezahrnuje frazeologické jednotky.

24,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300245

Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Je zaměřena na frazémy, jež ve své struktuře obsahují toponymický komponent. Tyto frazémy jsou analyzovány a v rámci analýz rovněž konfrontovány z hlediska formálního, sémantického, motivačního, typologického i z hlediska původu. Současně publikace zahrnuje v potřebné míře teorii vlastního jména. Nedílnou součást knihy tvoří též kapitoly představující zásadní české, slovenské, chorvatské a bulharské frazeologické teorie a také ucelený přehled česko-slovenské a jihoslovanské (tj. bulharské a [post]jugoslávské) frazeologické literatury.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400694
26,00 *
Versandgewicht: 970 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100003

Konferenzbeiträge der internationalen Tagung an der Technischen Universität in Liberec am 22.-23.November 2006. Aus dem Inhalt: Rollenwandel der deutschen Sprache in Tschechien und daraus sich ergebende Motivationsmöglichkeiten für den Deutschunterricht. Deutsch als zweite Fremdsprache-eine neue Realität für die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Deutsche und tschechische Erziehungsbilder-nationale und kulturelle Symbiose oder Kampf? Kritische Momente der Ausbildung nach München 1938. Theresienstädtler Literatur. L eben und Werk Hedwig Steiners.

19,90 *
Versandgewicht: 360 g
Aktueller Tagespreis

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100008

Autoři se na základě současné teoretické literatury (převážně anglické) a na základě vlastního výzkumu a analýz kvalitních publikovaných překladů anglické a americké moderní prózy pokusili přiblížit k uvedenému cíli. K tomuto účelu bylo použito i materiálů z již dříve vydaných prací. Kniha je určena všem, kteří chtějí vědět víc o tom, co tvoří pozadí překladatelské tvorby obecně, a o překládání z angličtiny do češtiny zvláště. Z obsahu: O překladu obecně. Překlad a rovina lexikální. Překlad a rovina gramatická. Ukázka analýzy překladového textu. Funkční styly a překlad. Překlad odborného textu. Kritika překladu. Význam teoretických studií.

14,90 *
Versandgewicht: 370 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100010

Slovník obsahuje slovní zásobu obyvatel Luhačovického Zálesí.

17,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100011

Studie je pokusem o reflexi některých komparatistických, zejména germanoslavistických problémů, které souvisejí s dílem pražského německy píšícího básníka, prozaika, esejisty a překladatele R.M.Rilka.

19,90 *
Versandgewicht: 280 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100012

(=Ed.Eruidica, sv.14). Kniha představuje pravidla pro manuální segmentaci řečového signálu na základě akustických, artikulačních a percepčních rysů hlásek. Postupně se zabývá přechody mezi různými typy hlásek, především s oporou o vizuální informace se spektrogramu a oscilogramu. Kniha je určena všem, kdo se zabývají lidskou řečí, at už se jedná o fonetiky, řečové inženýry nebo psycholingvisty.

17,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100014
Sborník Ostravské univerzity. Z obsahu:Modální sémantika nemožnosti v neosobních vědách. K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovnejske frazeológii. Přesnost a věcnost ve věcném stylu. Slangy a interkulturní komunikace. K otázce indexu srozumitelnosti rétorického textu. O spisovné češtině z generačního pohledu. Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách. Funkcjonalne i niefunkcjonalne elementy jezykowego obrazu swiata.
20,00 *
Versandgewicht: 570 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000046
Lidové pranostiky jsou založeny na pozorování jevů v přírodě, zejména zvířat, ptáků a povětrnostních úkazů opakujících se v určitých ročních obdobích.
9,50 *
Versandgewicht: 170 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000229
(=Ed.Občanské sdružení Bousín a Repechy, sv.4). Slovník přináší slovní zásobu Drahanské vrchoviny, ukázku horácké frazeologie a většinu typických horáckých jazykových prostředků.
12,00 *
Versandgewicht: 130 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201597

Česká menšina žije na území dnešního Chorvatska už více než dvě stě let, přesto je stále vitální a odolává asimilaci. Co ji odlišuje od jiných menšin? Co způsobilo, že ani po tak dlouhé době nedošlo k asimilaci jejích příslušníků s majoritním obyvatelstvem? Protože za jeden ze základních rysů identity jedince i skupiny bývá označován jazyk, do jaké míry je pro krajany při vnímání vlastní identity důležitá čeština? Zamýšlejí se nad svým životem mezi dvěma či více jazyky, nad výhodami i nevýhodami vícejazyčného prostředí? Na základě čeho se rozhodují, který z jazyků užít v které situaci? A jaký mají ke „svým“ jazykům vztah? Publikace představuje českou menšinu v Chorvatsku v hlavních aspektech (dějiny, sociální status, jazyková situace). Současně se na základě výzkumu jazykových biografií snaží zodpovědět alespoň některé z položených otázek a přispět tak k poznání jazykového chování české minority v daném regionu. Sleduje jazykové procesy probíhající v krajanských rodinách a identifikuje faktory působící ve prospěch udržení menšinového jazyka, zároveň však v neprospěch asimilace.

25,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000230

Aus dem Inhalt: Begriffsbestimmung des Phrasems. Definition des Phrasems und Klassifikation der Phraseme für die Zwecke der Korpusanalyse. Theoretische Ausgangsbasis für die Analyse deutscher Phraseme und ihrer tschechischen Übersetzungsentsprechungen. Korpusanalyse.

18,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000243
Monografie se zabývá vyučováním českého jazyka na středních školách v letech 1918-1989, a to především jazykovou složkou vyučovacího předmětu. Neeomezuje se pouze na úzce školský pohled, nýbrž pojímá problematiku z několika zorných úhlů a zasazuje ji do širšího kontextu.
23,00 *
Versandgewicht: 850 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 325 Ergebnissen