Sprachwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 323 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400463

o dějinách polského jazyka a literatury.

Publikace je zaměřena na výzkum dějin české a československé polonistiky v její univerzitní podobě. Sleduje vývoj oboru od zrodu českých zájmů o polský jazyk a literaturu v době národního obrození až do uzavření českých vysokých škol v období Protektorátu Čechy a Morava, a to v širším dobovém a česko-polském kontextu. Přináší také přehled profilových osobností z oblasti polonistiky, polonofilství a překladu z polské literatury. Práce má interdisciplinární, historicko-filologický charakter; propojuje bádání historii oboru s diachronním a synchronním jazykovědným a literárněvědným výzkumem.

34,90 *
Artikel-Nr.: 5400292

Jak dnes v češtině užíváme přechodník? Jaké jsou jeho formální, sémantické a stylové rysy ve srovnání s jinými jazyky? Liší se frekvence a typy užití přechodníku v českých překladových a nepřekladových (původních) textech, např. vlivem interference z jazyků, které obdobné tvary používají hojněji (francouzština, polština)? Autorka zkoumá tyto otázky za pomoci rozsáhlých paralelních (překladových), referenčních a srovnatelných korpusů, přičemž zasazuje český přechodník do širšího rámce kategorie konverba. Kvantitativní translatologická analýza beletristických textů vydaných po roce 1990 ukazuje, že přechodníkem se ekvivalentní tvary překládají jen velmi zřídka, tj. projevy interference jsou vzácné (výjimkou jsou některé texty žánru fantasy). Přechodník je v překladech naopak statisticky významně méně častý než v původních českých textech, a to nezávisle na zdrojovém jazyku (dochází tedy k tzv. normalizaci).

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400283

Cílem edice Studie z korpusové lingvistiky, vydávané NLN a projektem Český národní korpus od roku 2006, je poskytovat prostor pro výzkum prováděný pomocí jazykových korpusů, tj. rozsáhlých souborů autentických textů v elektronické podobě. Výhodou takového přístupu je jeho empirická podstata, opakovatelnost postupů a důraz na živý jazyk a typický úzus. V edici jsou publikovány materiálově založené sondy z nejrůznějších oblastí jazykovědy a výzkumu komunikace: od témat lexikologických, morfologických a syntaktických přes práce kontrastivní a kvantitativní až po zaměření na specifika jednotlivých forem jazyka či na metodologii korpusového výzkumu.

Od uveřejnění Fergusonovy základní studie v roce 1959 se objevují pokusy aplikovat diglosii na češtinu. Diglosie, tj. funkčně diferencované používání dvou jazykových variet (vysoké a nízké) v jedné společnosti, je zde zpravidla spatřována v odlišném užívání spisovné a obecné češtiny.

19,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400154

Početný kolektiv autorů v ní bilancuje dokončený projekt Etymologického slovníku jazyka staroslověnského (1989–2022), zasazuje jej do kontextu staroslověnské a etymologické lexikografie a otevírá nové pohledy na výzkum původu a charakteru slovní zásoby staroslověnštiny a dalších slovanských jazyků.

18,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400144

Užitečnost této rozpravy spočívá především v posunutí akcentu od obsahu vlastního sdělení k tvůrci a zamýšlené funkci komunikované skutečnosti. Se zřetelem k aplikaci historické metody zvažování výpovědi pramene jako narativu otevírá nový prostor pro kritické posouzení způsobů výstavby takové výpovědi, ale též různých perspektiv, jež jsou jí vlastní. K těmto otázkám předkládaná monografie kolektivu autorů převážně nejmladší generace přistupuje z různých hledisek a při posuzování zkoumané problematiky si všímá rozdílných aspektů. Monografie obsahuje kapitoly zdůrazňující výše uvedené perspektivy pramene či diskursivní prostředky výstavby jeho výpovědi, ale též roli vypravěče a jeho narativních strategií. Chronologický záběr zkoumaných pramenů pokrývá dlouhé období od raného středověku po počátek 21. století, čímž otevírá prostor pro budoucí úžeji vymezený komparativní výzkum. Jednotlivé kapitoly dokazují, že zvolené přístupy mohou přinést cenné výsledky při zkoumání pestré škály svědectví o minulosti, počínaje prameny historiografickými přes mapová díla, odborné i krásné písemnictví až po prameny úřední

24,90 *
Versandgewicht: 650 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5400015

Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, který existuje již tisíc let. Znaky umožňují mnichům sdělit jednoduchou zprávu i ve chvíli, kdy má panovat ticho. Kniha se zaměřuje na benediktinské a cisterciácké kláštery. Vykresluje dějiny znakové řeči od 10. do 15. století a ukazuje, že se znaková řeč používala i v českých klášterech. Nejvíce pozornosti je věnováno základnímu prameni, katalogům znakové řeči připomínajícím výkladový slovník. Pro pochopení některých středověkých souvislostí jsou hledány paralely u současných trapistů, neboť znaková řeč se stále používá, i když čím dál tím méně.

25,90 *
Versandgewicht: 330 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900331

Cílem knihy je zmapovat shody a rozdíly v určitých aspektech frazeologie především jihoslovanských a západoslovanských jazyků, ale do srovnání jsou v některých kapitolách zahrnuty i frazémy ruské (genetickolingvistické důvody) či maďarské (kulturně-historické důvody). Publikace svým neotřelým záměrem porovnávat vybrané jazykové jevy v rámci synchronního zkoumání tzv. malých jazyků přispívá k lepšímu vzájemnému poznání nejen jazykových, ale též literárních, kulturních, historických, etnografických, národopsychologických a jiných vazeb jihoslovanských národů s prostorem středoevropským.

19,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301489

Kniha vychází z praktické lexikografické práce na Velkém německo-českém akademickém slovníku, jenž vzniká v Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tématem knihy jsou centrální otázky zachycení slovotvorby v německo-českých slovnících, tj. její reflexe ve vnějších slovníkových textech, typ makrostruktury, heslové statě slovotvorných prostředků, speciální slovotvorné oddíly hesel a využití typografie za účelem popisu slovotvorných fenoménů.

25,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301458

Viete, že slávny český spisovateľ, humorista Jaroslav Hašek mal veľmi blízky vzťah k Slovensku a počas troch prázdninových výprav v rokoch 1900 –1902 putoval s priateľmi po našej krajine, načerpal tu množstvo inšpirácií na poviedky, i na niektoré postavy a situácie v epochálnom románe o dobrom vojakovi Švejkovi?

Kniha vám prezradí veľa zaujímavého o Haškových cestách po Slovensku. Publicista a spisovateľ Igor Válek sa svetoznámemu humoristovi venuje desaťročia, roku 2003 napísal viackrát ocenenú knihu Haškovi v pätách. Teraz ponúka pútavú koláž Haškovej korešpondencie (vrátane pohľadníc, ktoré posielal zo Slovenska do Prahy), jeho krátkych próz, stručných informácií o lokalitách, ktoré tu navštívil, i svojich vlastných reportáží a čŕt, ktoré dotvárajú pôsobivý obraz o nezvyčajnej osobnosti excentrického tuláka a fenomenálneho spisovateľa.

 

33,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301399

Publikace uvádí česká rodová jména cizokrajných rostlin, tedy těch rodů, které se přirozeně nevyskytují v České republice. Kniha obsahuje část latinsko-českou a česko-latinskou. Pokud nebylo v dostupné literatuře české jméno nalezeno, bylo vytvořeno většinou počeštěním latinského jména. V řadě případů však autor vytvořil nová česká jména, a to zpravidla podle význačných znaků daného rodu nebo připodobněním k jinému známému rodu. Práce zahrnuje téměř šest tisíc rodových jmen. Publikace je určena nejen zájemcům o botaniku, o pěstované užitkové a zajímavé rostliny, ale také překladatelům, kterým může pomoci v jejich práci.

28,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301326
37,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301325
23,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301324
37,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301323
23,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301322
37,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301321
23,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301320
37,90 *
Artikel-Nr.: 5301319
23,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301318
37,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600931

Na 1015 stránkách jsou obsaženy německé termíny mající vztah k území Moravy,Čech a Slezska.Glosář mohou využít odborníci i jiní zájemci,kteří při své badatelské činnosti přicházejí do styku s německy psanými či tištěnými prameny ze staršího i raně novohornoněmeckého období.

36,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Vergriffen/ Out of print.

Artikel-Nr.: 5301293

Interpunkce je v naší písemné kultuře něčím samozřejmým. Její používání ale není zcela jednoduché. Existují interpunkční pravidla, která lze chápat jako specifickou formu jazykové analýzy: pracuje se s jazykovými kategoriemi jako text a věta, ale ve hře jsou i jevy jako hlavní a vedlejší věty, souřadnost… Pravidla a teorie, o které se opírají, se v čase i prostoru různí.

Tato kniha popisuje dějiny a vývoj české teorie interpunkce v evropském kontextu od 16. století do dnešních dnů. Dominantním východiskem je antická nauka pěstovaná v rámci rétoriky a tradovaná v latinské vzdělanosti středověku, reflektovány jsou také vlivy jiných jazykových kultur, vliv latinské kultury raného novověku a zejména pak německé jazykové kultury v 18. a 19. století. Procházíme tedy zásady psaní teček, čárek, virgulí, středníků, dvojteček a dalších značek od první gramatiky češtiny až po poslední Pravidla českého pravopisu a jejich výklady se zřetelem k souvislostem dobové vzdělanosti a kultury. Zvláštní pozornost je věnována vývoji pojmových a terminologických základů, především tradičnímu rétorickému konceptu periody, který byl postupně nahrazen moderním konceptem věty.

24,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301158

Soubor odborných statí a dalších příspěvků věnovaných Petru Nejedlému, přednímu diachronnímu bohemistovi a dlouholetému vědeckému pracovníkovi oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, u příležitosti jeho 70. narozenin. Příspěvky tuzemských i zahraničních autorů reflektují jubilantovy široké, nejen odborné zájmy, zahrnující problematiku lingvistického zkoumaní starších fází češtiny, zejména slovní zásoby, s přesahy do historie, slavistiky, etymologie nebo klasické filologie. Bez povšimnutí však nezůstala ani oblast pedagogická, která se u jubilanta neomezuje jen na působení ve vzdělávacích institucích, ale promítla se také do jeho činnosti související s organizací Olympiády v českém jazyce. Součástí sborníku je též kompletní bibliografický soupis Nejedlého prací.

24,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100003

Konferenzbeiträge der internationalen Tagung an der Technischen Universität in Liberec am 22.-23.November 2006. Aus dem Inhalt: Rollenwandel der deutschen Sprache in Tschechien und daraus sich ergebende Motivationsmöglichkeiten für den Deutschunterricht. Deutsch als zweite Fremdsprache-eine neue Realität für die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Deutsche und tschechische Erziehungsbilder-nationale und kulturelle Symbiose oder Kampf? Kritische Momente der Ausbildung nach München 1938. Theresienstädtler Literatur. L eben und Werk Hedwig Steiners.

19,90 *
Versandgewicht: 360 g
Aktueller Tagespreis

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100008

Autoři se na základě současné teoretické literatury (převážně anglické) a na základě vlastního výzkumu a analýz kvalitních publikovaných překladů anglické a americké moderní prózy pokusili přiblížit k uvedenému cíli. K tomuto účelu bylo použito i materiálů z již dříve vydaných prací. Kniha je určena všem, kteří chtějí vědět víc o tom, co tvoří pozadí překladatelské tvorby obecně, a o překládání z angličtiny do češtiny zvláště. Z obsahu: O překladu obecně. Překlad a rovina lexikální. Překlad a rovina gramatická. Ukázka analýzy překladového textu. Funkční styly a překlad. Překlad odborného textu. Kritika překladu. Význam teoretických studií.

14,90 *
Versandgewicht: 370 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100010

Slovník obsahuje slovní zásobu obyvatel Luhačovického Zálesí.

17,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100011

Studie je pokusem o reflexi některých komparatistických, zejména germanoslavistických problémů, které souvisejí s dílem pražského německy píšícího básníka, prozaika, esejisty a překladatele R.M.Rilka.

19,90 *
Versandgewicht: 280 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100012

(=Ed.Eruidica, sv.14). Kniha představuje pravidla pro manuální segmentaci řečového signálu na základě akustických, artikulačních a percepčních rysů hlásek. Postupně se zabývá přechody mezi různými typy hlásek, především s oporou o vizuální informace se spektrogramu a oscilogramu. Kniha je určena všem, kdo se zabývají lidskou řečí, at už se jedná o fonetiky, řečové inženýry nebo psycholingvisty.

17,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100014
Sborník Ostravské univerzity. Z obsahu:Modální sémantika nemožnosti v neosobních vědách. K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovnejske frazeológii. Přesnost a věcnost ve věcném stylu. Slangy a interkulturní komunikace. K otázce indexu srozumitelnosti rétorického textu. O spisovné češtině z generačního pohledu. Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách. Funkcjonalne i niefunkcjonalne elementy jezykowego obrazu swiata.
20,00 *
Versandgewicht: 570 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301050

V této knize autor zkoumá možné stopy vlivu irštiny a iroskotské misie na slovanštinu v raněstředověké střední Evropě.

Uvažuje o tom, co povaha těchto stop vypovídá o činnosti této misie, a klade si také otázku o ideovém a metodologickém pozadí badatelů píšících o iroskotských misionářích.

8,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000046
Lidové pranostiky jsou založeny na pozorování jevů v přírodě, zejména zvířat, ptáků a povětrnostních úkazů opakujících se v určitých ročních obdobích.
9,50 *
Versandgewicht: 170 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 323 Ergebnissen