Sprachwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 313 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300362

Etymologický slovník jazyka staroslověnského je jediný dokončený etymologický slovník na světě, který etymologicky analyzuje slovní zásobu nejstaršího slovanského spisovného jazyka. Představuje zralý plod úsilí tří generací brněnských slavistů a etymologů, a symbolizuje tak v jistém smyslu také kontinuitu moderního českého bádání o slovanských jazycích a literaturách. Vykládá v úplnosti původ celé slovní zásoby staroslověnštiny, na 1164 stranách obsahuje 2469 heslových slov. Devatenáct sešitů ESJS obsahujících výklady slov je doplněno dvěma sešity rejstříků slov slovanských a neslovanských, která se vyskytují ve slovníku. Díky těmto podrobným rejstříkům je práce se slovníkem a orientace v něm mnohem snazší, a slovník tak může suplovat v jisté míře i slovník všeslovanský, případně slovníky jednotlivých slovanských jazyků včetně češtiny. Závěrečný díl.

23,90 *
Versandgewicht: 240 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300303

Tematický slovník češtiny, slovinštiny a makedonštiny je primárně (nikoliv však výhradně) určen studentům slavistických oborů na všech českých i zahraničních univerzitách, ale také těm, kteří studují některý z jazyků pravé části slovníku a jsou přitom v počáteční fázi svého studia (slovník odpovídá zaměření na dosažení jazykových dovedností na úrovni A2 až B1 dle Evropského referenčního rámce). Lexikální materiál je seskupen do 21 sémantických hnízd. Obsahem tematického slovníku je lexikální fond základní slovní zásoby, který je většinou obsažen v učebnicích používaných na univerzitách při jazykových kurzech. Ve slovníkové části jsou u příslušných hesel uvedena též vybraná frekventovanější slovní spojení s cílem procvičení a co nejdůkladnější automatizace jazykových kolokací. Slovník nezahrnuje frazeologické jednotky.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5300245

Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Je zaměřena na frazémy, jež ve své struktuře obsahují toponymický komponent. Tyto frazémy jsou analyzovány a v rámci analýz rovněž konfrontovány z hlediska formálního, sémantického, motivačního, typologického i z hlediska původu. Současně publikace zahrnuje v potřebné míře teorii vlastního jména. Nedílnou součást knihy tvoří též kapitoly představující zásadní české, slovenské, chorvatské a bulharské frazeologické teorie a také ucelený přehled česko-slovenské a jihoslovanské (tj. bulharské a [post]jugoslávské) frazeologické literatury.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900331

Cílem knihy je zmapovat shody a rozdíly v určitých aspektech frazeologie především jihoslovanských a západoslovanských jazyků, ale do srovnání jsou v některých kapitolách zahrnuty i frazémy ruské (genetickolingvistické důvody) či maďarské (kulturně-historické důvody). Publikace svým neotřelým záměrem porovnávat vybrané jazykové jevy v rámci synchronního zkoumání tzv. malých jazyků přispívá k lepšímu vzájemnému poznání nejen jazykových, ale též literárních, kulturních, historických, etnografických, národopsychologických a jiných vazeb jihoslovanských národů s prostorem středoevropským.

19,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201597

Česká menšina žije na území dnešního Chorvatska už více než dvě stě let, přesto je stále vitální a odolává asimilaci. Co ji odlišuje od jiných menšin? Co způsobilo, že ani po tak dlouhé době nedošlo k asimilaci jejích příslušníků s majoritním obyvatelstvem? Protože za jeden ze základních rysů identity jedince i skupiny bývá označován jazyk, do jaké míry je pro krajany při vnímání vlastní identity důležitá čeština? Zamýšlejí se nad svým životem mezi dvěma či více jazyky, nad výhodami i nevýhodami vícejazyčného prostředí? Na základě čeho se rozhodují, který z jazyků užít v které situaci? A jaký mají ke „svým“ jazykům vztah? Publikace představuje českou menšinu v Chorvatsku v hlavních aspektech (dějiny, sociální status, jazyková situace). Současně se na základě výzkumu jazykových biografií snaží zodpovědět alespoň některé z položených otázek a přispět tak k poznání jazykového chování české minority v daném regionu. Sleduje jazykové procesy probíhající v krajanských rodinách a identifikuje faktory působící ve prospěch udržení menšinového jazyka, zároveň však v neprospěch asimilace.

25,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201522

Etymologický slovník české frazeologie je prvním dílem tohoto druhu v české a světové lingvistice. Analýza diachronních aspektů české frazeologie značně zaostává za propracovaností jejího synchronního stavu, zatím neexistuje etymologický slovník české frazeologie ani odborná monografie na téma historie českých rčení. Předkládaný slovník zahrnuje cca 4300 frazémů, o jejichž historii a etymologii se psalo v odborných publikacích, a četné odkazy na české a cizojazyčné prameny – německé, slovenské, ruské, ukrajinské aj.

25,90 *
Versandgewicht: 750 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201508

Vlastní jména jsou nám vlastní. Jakou roli hrají v našem životě a ve společnosti vlastní jména? Kniha, která vychází z konceptů „ostravské onomastické školy“, ukazuje, že jejich specifičnost se zdaleka nevyčerpává jen pravopisem velkých písmen. Autoři se na téma dívají komplexně: reflektují spory a diverzitu přístupů uvnitř samotné disciplíny, zaměřují se na vztah vlastního jména a textu, rozplétají složité vazby mezi onomastikou a pamětí, politikou, literaturou, historií a marketingem. V bádání počítají i s nejnovějším vývojem v lingvistice — využívají textové korpusy, kvantitativní analýzy a neopomíjejí ani populární jazykovou krajinu.

29,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400966

Česko-ruský slovník sportovní terminologie je prvním svazkem dvoudílného oboustranného překladového souboru. Svým pojetím není výlučně určen jen úzké odborné veřejnosti, zejména překladatelům a tlumočníkům, poslouží i širokému okruhu dalších uživatelů - studentům, učitelům, průvodcům, sportovcům, sportovním organizacím a všem dalším zájemcům o obecné otázky sportu a sportovních disciplín. Předkládaný slovník je výsledkem společného úsilí učitelů a studentů katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho vytvoření bylo celým kolektivem chápáno i jako smysluplný počin k Zimním olympijským hrám 2014 v Soči.

19,90 *
Versandgewicht: 460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201407

 Sborník Sémiotika a ideologie je vyústěním stejnojmenné studentské konference konané v roce 2020 při Katedře elektronické kultury a sémiotiky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jednotlivé příspěvky vznikly jako reakce na následující otázky: Jakým způsobem jsme schopni vztahovat se k natolik širokému pojmu, jaký představuje právě ideologie? A jak k němu zaujmout kritický odstup? Obdobné otázky si přitom můžeme klást také ve vztahu k sémiotice. Studium ideologie zde překračuje její hranice, ale zároveň se k ní, ať už explicitně, nebo implicitně, vztahuje a užívá jejího pojmového aparátu. Sborník sestává z textů, které se z co nejobecnější perspektivy snaží pojem ideologie teoreticky uchopit, ale také z příspěvků, které analyzují působení ideologie v konkrétních oblastech, například hudbě či filmu. Autoři se dotýkají rovněž otázek spojených s kritickým myšlením nebo etikou velkých dat. Beitr. in Tschechisch, Slowakisch und Engl.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4600931

Na 1015 stránkách jsou obsaženy německé termíny mající vztah k území Moravy,Čech a Slezska.Glosář mohou využít odborníci i jiní zájemci,kteří při své badatelské činnosti přicházejí do styku s německy psanými či tištěnými prameny ze staršího i raně novohornoněmeckého období.

36,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Vergriffen/ Out of print.

Artikel-Nr.: 4400694
26,00 *
Versandgewicht: 970 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100003

Konferenzbeiträge der internationalen Tagung an der Technischen Universität in Liberec am 22.-23.November 2006. Aus dem Inhalt: Rollenwandel der deutschen Sprache in Tschechien und daraus sich ergebende Motivationsmöglichkeiten für den Deutschunterricht. Deutsch als zweite Fremdsprache-eine neue Realität für die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Deutsche und tschechische Erziehungsbilder-nationale und kulturelle Symbiose oder Kampf? Kritische Momente der Ausbildung nach München 1938. Theresienstädtler Literatur. L eben und Werk Hedwig Steiners.

19,90 *
Versandgewicht: 360 g
Aktueller Tagespreis

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100008

Autoři se na základě současné teoretické literatury (převážně anglické) a na základě vlastního výzkumu a analýz kvalitních publikovaných překladů anglické a americké moderní prózy pokusili přiblížit k uvedenému cíli. K tomuto účelu bylo použito i materiálů z již dříve vydaných prací. Kniha je určena všem, kteří chtějí vědět víc o tom, co tvoří pozadí překladatelské tvorby obecně, a o překládání z angličtiny do češtiny zvláště. Z obsahu: O překladu obecně. Překlad a rovina lexikální. Překlad a rovina gramatická. Ukázka analýzy překladového textu. Funkční styly a překlad. Překlad odborného textu. Kritika překladu. Význam teoretických studií.

14,90 *
Versandgewicht: 370 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100010

Slovník obsahuje slovní zásobu obyvatel Luhačovického Zálesí.

17,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100011

Studie je pokusem o reflexi některých komparatistických, zejména germanoslavistických problémů, které souvisejí s dílem pražského německy píšícího básníka, prozaika, esejisty a překladatele R.M.Rilka.

19,90 *
Versandgewicht: 280 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100012

(=Ed.Eruidica, sv.14). Kniha představuje pravidla pro manuální segmentaci řečového signálu na základě akustických, artikulačních a percepčních rysů hlásek. Postupně se zabývá přechody mezi různými typy hlásek, především s oporou o vizuální informace se spektrogramu a oscilogramu. Kniha je určena všem, kdo se zabývají lidskou řečí, at už se jedná o fonetiky, řečové inženýry nebo psycholingvisty.

17,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100014
Sborník Ostravské univerzity. Z obsahu:Modální sémantika nemožnosti v neosobních vědách. K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovnejske frazeológii. Přesnost a věcnost ve věcném stylu. Slangy a interkulturní komunikace. K otázce indexu srozumitelnosti rétorického textu. O spisovné češtině z generačního pohledu. Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách. Funkcjonalne i niefunkcjonalne elementy jezykowego obrazu swiata.
20,00 *
Versandgewicht: 570 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000046
Lidové pranostiky jsou založeny na pozorování jevů v přírodě, zejména zvířat, ptáků a povětrnostních úkazů opakujících se v určitých ročních obdobích.
9,50 *
Versandgewicht: 170 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000229
(=Ed.Občanské sdružení Bousín a Repechy, sv.4). Slovník přináší slovní zásobu Drahanské vrchoviny, ukázku horácké frazeologie a většinu typických horáckých jazykových prostředků.
12,00 *
Versandgewicht: 130 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000230

Aus dem Inhalt: Begriffsbestimmung des Phrasems. Definition des Phrasems und Klassifikation der Phraseme für die Zwecke der Korpusanalyse. Theoretische Ausgangsbasis für die Analyse deutscher Phraseme und ihrer tschechischen Übersetzungsentsprechungen. Korpusanalyse.

18,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000243
Monografie se zabývá vyučováním českého jazyka na středních školách v letech 1918-1989, a to především jazykovou složkou vyučovacího předmětu. Neeomezuje se pouze na úzce školský pohled, nýbrž pojímá problematiku z několika zorných úhlů a zasazuje ji do širšího kontextu.
23,00 *
Versandgewicht: 850 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000512

Basic Czech III je pokračováním titulů Basic Czech I a Basic Czech II. Skládá se z 6. lekcí (kolem 2000 slov a frází) a metodicky vychází z komunikativního a komparativního přístupu.

24,90 *
Versandgewicht: 640 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100123
Tvorba básníka, prozaika a esejisty Jaroslava Durycha )1886-1962) je často oceňována za jazykové kvality, ale nebyla zatím po této stránce podrobněji interpretována. Kniha Básnický jazyk Jaroslava Durycha je pokus o soustavnější výklad z tohoto hlediska. Autor rozebírá nápadné znaky Durychova vyjadřování, které často působí nezvykle na současného čtenáře, mimo jiné barokní češtinou inspirovaný slovosled a archaizující slovní zásobu.
12,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100125
Soubor 753 českých přísloví, která mají svůj ekvivalent i v dalších západoslovanských jazycích - slovenštině, polštině, kašubštině, dolní a horní lužické srbštině. U každého přísloví je uvedena jeho obsahová interpretace.
24,50 *
Versandgewicht: 470 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100145

(Spisy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, o.Z.). Monografie se v teoretické části (1.-3.kapitola) souhrnně zabývá jazykovědnou popularizací v českém prostředí od dob Pražského lingvistického kroužku i jejími úkoly, soustřeďuje se také na aktuální jazykovou situaci u nás. Ve 4. kapitole jsou zevrubně rozebrány a šíře charakterizovány i komentovány oblasti, jichž se dotýkaly konkrétní jazykové koutky, které v letech 2008 až 2010 vycházely v Deníku. Možnosti využití takových drobných jazykovědných příspěvků sloužících ke zpřístupnění vědy naznačuje 5. kapitola. V praktické 6. kapitole je soustředěno 76 skutečných jazykových koutků, v závěru je pak shrnut přínos celé práce a podtrženo její široké uplatnění, zejména pak systemizace poznatků postupujících od jednotlivin k celku, od proměn komunikátů k odborné metajazykové interpretaci zachycených jevů. Z obsahu: Pražský lingvistický kroužek, jazyková kultura a popularizace jazykovědy. Cesty jazykové popularizace. Dnešní situace-zdroje a cíle lingvistických popularizačních snah. Jazykovědná popularizace a školní výuka mateřštiny.

17,90 *
Versandgewicht: 260 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100281

T

12,90 *
Versandgewicht: 100 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4920295
(=Ed.Studie osobností brněnské lingvistiky II). Z obsahu: Aspekty české substantivní deklinace. Mluvnice 20.století u nás. Deklinace v našich mluvnicích. Distribuce alomorfů -i/-ové v nominativu plurálu maskulin životných. K distribuci alomorfů v genetivu a lokálu siguláru maskulin.O adverbializaci předložkových výrazů.
16,90 *
Versandgewicht: 220 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501180

  

14,00 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501181
14,00 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600738

Beiträge der internationalen Konferenz Olmütz, 25.-28.04.1999.

Aus dem Inhalt: Die Deutschen in Mähren. Erneuerte Heimatkunde? Zu einigen Aspekten der regionalen Literaturforschung.  Deutsche Historiographie in Mähren. Ein Thema für Geschichts- und Literaturforschung.  Zur tschechischen Historiographie der mährischen deutschsprachigen Literatur. Stanislav Sahánek im Kontext. Die Traßlersche Leihbibliothek in Brünn, Abb. Olmützer deutsche Dichter im 19. und 20. Jahrhundert.  Drei Mährische Weltbürger: Paul Engelmann, Friedrich Pater, Johannes Österreicher. Ein bescheidener Beitrag zur Rekontextualisierung der mährisch-deutschsprachigen Literatur aus dem Engelmann Projekt des Forschungsinstituts "Brenner-Archiv".  Franz Thomas Bratranek und Ottilie von Goethe.  Hieronymus Lorm und Adalbert Stifter.Heutiger Stand der Forschung über den deutschsprachigen amerikanischen Autor Charles Sealsfield aus Poppitz in Mähren. Von Mähren nach Israel. Jüdische Themen in den Werken von Max Zweig. –  Emil Hadina im Kontext der deutschschreibenden national orientierten Autoren aus Mähren und Schlesien.

24,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 313 Ergebnissen