Philosophie

Philosophie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 283 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4800280
89,00 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801860

Předkládaná kniha je první kolektivní monografií, která si klade za cíl postihnout nejpodstatnější aspekty díla jednoho z nejoriginálnějších českých myslitelů druhé poloviny 20. století, filosofa Egona Bondyho (1930–2007). Záběr Bondyho myšlení byl velmi široký: vedle zkoumání ontologické problematiky a formulování tzv. „nesubstančního modelu v ontologii“ se celý svůj život zajímal i o mimoevropskou filosofickou tradici – napsal dějiny indické, čínské, islámské a židovské filosofie, monografii o Buddhovi, podílel se na překladu Tao te ťingu. Rozsáhlá je také jeho básnická, prozaická i dramatická tvorba a je rovněž znám jako autor kritických analýz minulého i současného společenského systému. Širokému záběru Bondyho tvorby odpovídá jak struktura práce, tak i výběr kolektivu domácích a zahraničních badatelů, jenž zahrnuje nejen filosofy, nýbrž i sinology, arabisty, indology, politology, historiky a bohemisty. 

24,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400107
84,00 *
Versandgewicht: 440 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000310
Studie věnovaná odkazu Karla Marxe a jeho myšlení.
19,00 *
Versandgewicht: 1.000 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201948
O Gredtových Základech aristotelsko-tomistické filosofie lze říci, že jsou vyváženým shrnutím nejvýznamnějších výsledků, jichž dosáhla obnovená "třetí" scholastika v 19. století.
29,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801723

Kolektivní monografie, která je společným dílem teologů a historiků umění, se snaží zachytit a popsat rozličné aspekty lidského hledání transcendence v dějinách i v současnosti. První část knihy ukazuje, jak muži i ženy hledali a nacházeli Boží tvář prostřednictvím textů Starého a Nového zákona, svatých obrazů a filosoficko-teologické spekulace.

Druhá část sleduje toto filosoficko-teologické tázání v dílech moderních myslitelů, jako jsou Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Auguste Comte, Jan Patočka a Jorge Mario Bergoglio (papež František), a všímá si jeho vyjádření v moderním umění. Protože při poznávání Boha věřící zároveň vždy nalézali sebe, svou vlastní tvář, a v moderním světě již není toto hledání vlastního přesahu pokládáno za nezbytné, stává se ústředním bodem celé knihy otázka, jestli postmoderní člověk rezignoval i na hledání svého pravého určení a posledního naplnění.

27,90 *
Artikel-Nr.: 4200786

Sborník textů z 5. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 12.–15. 10. 2005.

28,00 *
Versandgewicht: 1.900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000297
Posláním práce je seznámit s pojmy, a to především v historicko-filosofickém kontextu. Nejedná se o dějinnou rekonstrukci filosofie, ale historickou reflexi filosofického myšlení.
9,00 *
Versandgewicht: 200 g
Artikel-Nr.: 4000298
Cílem antologie je ukázat rozmanitost francouzských fenomenologických projektů posledních padesáti let prizmatem problematiky jednoho ústředního pojmu, kterým je fenomentalita, povaha jevení jako takového. Tato problematika se dostala do centra fenomenologického myšlení ve Francii na počátku šedesátých let a od té doby se rozvíjela a rozvíjí v kritickém dialogu s myšlením Edmunda Husserla.
24,50 *
Versandgewicht: 500 g
Artikel-Nr.: 4000299
Pražský cizojazyčný sborník pro fenomenologii a filosofii náboženství.
15,00 *
Versandgewicht: 300 g
Artikel-Nr.: 4000302
Kniha vznikla jako hold významnému českému filosofovi a komeniologovi, prof.PhDr.Pavlu Flossovi. Z obsahu: Zlo jako privace. Aristotelés, Plótínos, Tomáš Akvinský. Ficinova teorie poznání v De amore. Jan Amos Komenský a problém "jinakosti". K fenomenologii prostoru. Filosofie mezi jednotou a jedinečností života. Výběrová bibliografie Pavla Flosse.
15,00 *
Versandgewicht: 300 g
Artikel-Nr.: 4000305
V době nebývalého rozmachu přírodních věd, ve 20. a 30.letech dvacátého století se ve filosofii paradoxně začalo mluvit o krizi věd. Jako příznak této krize se jevila metodologická propast mezi vědami o přírodě a vědami o člověku, a také stále naléhavěji pocitovaná neschopnost vědy zodpovídat, či alespon klást otázky týkající se smyslu věci a lidského konání. Autoři sdružení kolem Centra pro teoretická studia se k pojmu přirozeného světa vracejí, rozvíjejí a zkoumají jej z perspektivy historické, filosofické i z hledisek jednotlivých vědních oborů a kladou si otázku, zda a v jakém smyslu může být tento pojem i dnes nástrojem kritické seberreflexe vědy.
23,50 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4000306
Práce se zabývá filosofickými aspekty díla jednoho z nejvýznamnějších židovských myslitelů současnosti, v němž se projevuje hluboká znalost židovské náboženské tradice a moderního vědeckého a filozofického myšlení.
19,00 *
Versandgewicht: 400 g
Artikel-Nr.: 4000307
Kniha představuje vývoj analytické filosofie jazyka jako střetávání teoretických projektů. Objasnuje jejich aspirace, nechává zaznít jejich argumenty a uvádí je do vzájemné polemické konfrontace, do níž přispívá vlastní kritickou analýzou.
14,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000308

Publikace je vůbec prvním pokusem o uchopení tohoto tématu u nás. Důkladnému rozboru jsou podrobeny vazby byzantské filosofie nejen na předchozí období, ale zvláště na určující dobová theologická východiska. Polemický charakter práce si klade za cíl nové zhodnocení, promýšlení a především problematizaci ustálených paradigmat.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000309
Univerzitní profesor K.Vorovka (1879-1929) patřil v 1.třetině 20.století k nejvýraznějším představitelům české filosofie. Kniha podává ucelený výklad o jeho životě a díle, navazujíc na dosavadní studie představuje Vorovkův myšlenkový vývoj od matematiky k noetice, metafyzice a dějinám filosofie v širších souvislostech české i světové filosofie. Součástí knihy jsou rovněž překlady Vorovkových francouzských studií, dochovaná korespondence, bibliografický soupis jeho prací i ohlasů a řada fotografií a dokumentů osobního i profesního charakteru.
24,50 *
Artikel-Nr.: 4000311
33,90 *
Versandgewicht: 900 g
Artikel-Nr.: 4000312

Z obsahu: Diogenés a "jeho" bohové. Lyotard o Kantově sensus communis. O jedné verzi antiesencialismu. Nejstarší středověké latinské texty o astrolabe. N.Berdajev a O.Spengler-problém filosofie dějin Ruska a Západu.

16,00 *
Versandgewicht: 400 g
Artikel-Nr.: 4000516
Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21.století.V první části sledují autoři kritiku metafyziky u Kanta a v pokantovské filosofii, ve druhé části přemýšlejí nad otázkou konce metafyziky ve fenomenologii a v heideggerovském myšlení, ve třetí kapitole se probírá vztah mezi metafyzikou a analytiskou filosofií a ve čtvrté části jsou probírány metafyzické momenty v současném postmetafyzickém myšlení.
25,00 *
Versandgewicht: 720 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000535
Sonderband der Zeitschrift Filosofický časopis-ISSN 0015-1831. Die Entstehung dieses Sammelbandes wurde durch eine internationale Tagung veranlasst, die am 11.-12.1.2010 im Österreichischen Kulturforum Prag stattgefunden hat. Elf prominente Kenner präsentieren ihre aktuellen Untersuchungen auf dem Gebiet der Husserlforschung.
12,00 *
Versandgewicht: 270 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000534
Soubor filosofických úvah předního českého filosofa.
19,00 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000533
(Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, sv. 217/2010). Soubor filosofických úvah na téma Eros.
19,00 *
Versandgewicht: 230 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4801359

Kniha zahrnuje texty z let 1978 až 2017 věnované filosofii českých myslitelů: Tomáši Garriguu Masarykovi, Janu Patočkovi a Václavu Havlovi.

Hlavním společným rysem jejich uvažování je filosofie nakloněná k činu. Masaryk, Patočka i Havel chápali politiku jako činnost založenou na mravním základě a hledali nový duchovní rozměr života moderního člověka, který nenachází oporu ani v metafyzice, ani v tradiční podobě náboženství.

Jejich hledání, i když se zdá, že občas zabloudilo do slepé uličky, může být inspirativní i pro současné myš-lení, zejména pro řešení soudobých politických problémů, jako je role národa a národního státu, otázka budoucího uspořádání Evropy, vztah k násilí, válce a revo-luci. Především však je povzbuzením a ospravedlněním osobní angažovanosti i v situacích, které nejsou takovým projevům nikterak nakloněny.

19,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000536
Soubor textů z pera biologů, filosofů a lingvistů, věnovaný izomorfiím mezi životem a jazykem. Tyto ozřemují různé stránky jazyka a živýchbytostí a jejich evoluce, a také historický vývoj poznání v tomto směru.
26,00 *
Versandgewicht: 520 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000537
Soubor textů přibližuje důležité myšlenky a aktivity M.L.Kinga. Obsahuje také jeho proslulou řeč "Mám sen".
10,00 *
Versandgewicht: 210 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000635
Kniha pojednává o problematice vztahu mezi intersubjektivitou a individualitou na poli jazyka. Výchozím kontextem je konfrontace filosofie Ludwiga Wittgenstaina s Husserlovou a Heideggerovou fenomenologií.
24,00 *
Artikel-Nr.: 4000681
Kolektivní monografie se zaměřuje především na téma pravosti dialogu a na vztah duše, těla a Já.
16,00 *
Artikel-Nr.: 4000682
Studie k Augustinovi, Plótinovi, Abelardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi. Kniha přináší šest studií k dějinám pozdně antického a středověkého myšlení, soustředěných kolem dvou tematických ohnisek, na nichž je zřemá kontinuita i diskontinuita mezi filosofií antiky a středověku.
18,00 *
Artikel-Nr.: 4100105
(=Ed.Scholia). Každá filosofie, snažící se plně porozumět člověku a jeho vztahu ke světu, se musí vyrovnat se zvláštním fenoménem, jímž je umění. Tato kniha si neklade za cíl podat celkový přehled filosofických teorií umění, nabízí však některé současné, i historicky vlivné, odpovědi na otázku, jakou roli hraje umění v našem světě a zda je tato role nenahraditelná. Obrací se přitom jak k obecným koncepcím umění u významných filosofů (Platón, Kant, Schelling, Nietzsche, Heidegger, Benjamin), tak ke specifické problematice funkce umění, objevující se na půdě literatury, výtvarného umění a filmu.
25,00 *
Artikel-Nr.: 4100106
Duchovní cvičení Pierra Hadota, péče o sebe Michela Foucaulta a péče o duši Jana Patočky. Kniha o myšlení tří velmi rozdílných filosofů, jejichž myšlenkové cesty se však v druhé polovině 20. století dosti nečekaně setkaly. Jejich koncepce duchovních cvičení, péče o sebe a péče o duši jsou tři způsoby, jak lze uchopit vnitřní proměnu sebe sama. Ta nabývá někdy až existenciální podoby a byla tradičním tématem především antické filosofie, ovšem neomezuje se pouze na ni.
19,00 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 283 Ergebnissen