Philosophie

Philosophie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 291 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4800280
89,00 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900927

Třetí svazek Sebraných spisů Lubomíra Valenty zahrnuje práce zabývající se dílem Bernarda Bolzana, významného českého matematika, logika a filozofa první poloviny 19. století. Jádro tvoří dvě rozsáhlé statě. Za prvé se jedná o kapitolu „Vědosloví“, která byla dříve publikována jako součást průkopnické monografie Jaroslava Loužila s názvem Bernard Bolzano. Za druhé je zde poprvé zveřejněna Valentova habilitační práce „Logicko-sémantická teorie Bernarda Bolzana a její význam pro epistemologii“, v níž se autor kriticky vyrovnává s Bolzanovou logikou a sémantikou a promýšlí její důsledky pro pozdější filozofii. Pozornost je také věnována posouzení Bolzanova vlivu a jeho srovnání s některými význačnými mysliteli 20. století. Předkládaná kniha tvoří jedinečný vhled do Bolzanova intelektuálního odkazu, je ale zároveň vyjádřením Valentova originálního filozofického myšlení.

19,90 *
Versandgewicht: 470 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900759

Profesor Bohumil Nuska, významná osobnost naší současné estetiky a filozofie, uzavírá trilogii o rytmu jako jednom z nejvýznamnějších fenoménů určujících život člověka. Závěrečný a nejrozsáhlejší díl – po předchozích dvou, věnovaných rytmu obecně (2013) a poté z rytmu odvozených kvalit v lidské aktivitě a tvorbě (2016) – nyní autor pojednává o vztahu divadla a rytmu, o typologii divadla, o polysémantičnosti pojmu divadlo a etymologii tohoto slova, dále o dramatu a jeho struktuře a vůbec o základní teatrologické tematice, včetně exkurzu do divadelní prehistorie, a to z autorova unikátního hlediska tzv. symboloniky.

16,90 *
Artikel-Nr.: 4900757

Na první pohled se může zdát, že nic není hodnocení uměleckých děl vzdálenějšího než logika. Nehodnotíme snad umělecká díla podle toho, jak na nás působí, jaké v nás vyvolávají emoce? Nezůstává v takovém případě veškerá logika stranou? Kniha Tomáše Kulky Umění a jeho hodnoty: logika umělecké kritiky ukazuje, že takováto pojetí jsou značně zjednodušená. Autor zde navazuje na jeden z hlubokých problémů moderní filozofie, jehož rozpoznání nalezneme již v díle Davida Huma či Immanuela Kanta. Na jedné straně říkáme, že každému se líbí něco jiného a nemá smysl diskutovat o tom, kdo má pravdu, na straně druhé jsme schopni se navzájem přesvědčovat, že to či ono umělecké dílo je lepší než jiné. Má tedy toto naše konání přece jen nějakou „logiku“, nebo nemá? Jsou estetické soudy vůbec možné? Jinými slovy, jedná se o soudy, které se řídí nějakými pravidly? Tomáš Kulka přichází s původním řešením těchto tradičních problémů, čímž zároveň na obecnější rovině završuje svá předchozí zkoumání věnovaná vztahu umění a kýče a problematice uměleckého falza.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4900550

František Palacký svým myšlením a jednáním zřetelně vytyčil smysl české existence v dějinách lidstva, a tak udal rozhodující tón českému národnímu obrození 19. století a z něj pramenícímu dramatickému pohybu českých dějin do dnešních časů. Stočtyřicáté výročí úmrtí Františka Palackého jsme si připomněli společným workshopem Filosofického a Historického ústavu akademie věd České republiky „Idea dějin a Palacký jako myslitel“, jenž se uskutečnil 23. června 2016 v prostorách akademického konferenčního centra Filosofického ústavu AV ČR. Celek sborníku příspěvků z této akce, zaměřený na myslitelský přínos a podnětnost díla Františka Palackého, ukazuje věcnou oprávněnost hodnocení jeho zásadního významu jako přelomově klíčové osobnosti na poli filosofie, historické vědy a politického jednání v moderních českých dějinách.

17,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900617

Kniha ve svých šesti studiích přináší fenomenologický výklad lidského života orientovaný a vedený centrálním deskriptivním vodítkem, jímž jsou bytostně spjaté a vzájemně se podmiňující děje vydělování, závislosti, interakce a otevírání. Tyto děje, jakožto základní rozměr života, jsou sledovány jak na rovině v užším smyslu tělesné, tak na úrovních komplexnějších, týkajících se lidské existence jako celku.

13,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Neu

Artikel-Nr.: 4900616

Studium a práce v oboru filosofie je jednou z celoživotních dominant Karla Pexidra. Jeho filosofické myšlenky a přístupy mohly být ovšem veřejně uplatňovány až po roce 1989, kdy odpadla ideologická blokáda ze strany bývalého komunistického režimu. V letech 1993 až 1999 působil autor v oboru filosofie na Západočeské univerzitě v Plzni. Vydal celkem – včetně nynější knihy „Bytí“ – deset filosofických publikací se zaměřením na zásadní otázky světové filosofie. Od filosofických úvah a jejich dalšího vývoje Karel Pexidr neočekává nalezení jakéhosi závěrečného „receptu“ na vyřešení filosofických problémů – ty jsou od filosofie neodlučitelné a filosofické uvažování na nich vlastně spočívá –, nýbrž zaměřuje se na nalézání, objasňování, vysvětlování a vyhodnocování příčin a okolností, za nichž tyto problémy vznikají.

15,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400107
84,00 *
Versandgewicht: 440 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000310
Studie věnovaná odkazu Karla Marxe a jeho myšlení.
19,00 *
Versandgewicht: 1.000 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201948
O Gredtových Základech aristotelsko-tomistické filosofie lze říci, že jsou vyváženým shrnutím nejvýznamnějších výsledků, jichž dosáhla obnovená "třetí" scholastika v 19. století.
29,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900384

Práce se věnuje pojmu evidence v textech J. A. Komenského. Není však úzce koncipovanou studií k dějinám pojmu, usiluje naopak o představení širokých kulturních podmínek, jež umožnily jeho konjunkturu.

Nástup kategorie evidence chápe jako znak kulturní konstelace, v níž se protnuly hluboké gnozeologické transformace se zásadními transformacemi v oblasti literární kultury. Zatímco změny v oblasti gnozeologie odváděly raně novověkou kulturu vědění od principů filosofické spekulace a víry v autority a orientovaly ji důsledněji na principy empirie a autopsie, dalekosáhlá literarizace společnosti a exponenciální nárůst textových praxí, jež vědění zprostředkovávaly, zakládaly jeho široké sdílení bez nutnosti autoptické verifikace sdělovaných obsahů.

19,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200786

Sborník textů z 5. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 12.–15. 10. 2005.

28,00 *
Versandgewicht: 1.900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900339
13,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000297
Posláním práce je seznámit s pojmy, a to především v historicko-filosofickém kontextu. Nejedná se o dějinnou rekonstrukci filosofie, ale historickou reflexi filosofického myšlení.
9,00 *
Versandgewicht: 200 g
Artikel-Nr.: 4000298
Cílem antologie je ukázat rozmanitost francouzských fenomenologických projektů posledních padesáti let prizmatem problematiky jednoho ústředního pojmu, kterým je fenomentalita, povaha jevení jako takového. Tato problematika se dostala do centra fenomenologického myšlení ve Francii na počátku šedesátých let a od té doby se rozvíjela a rozvíjí v kritickém dialogu s myšlením Edmunda Husserla.
24,50 *
Versandgewicht: 500 g
Artikel-Nr.: 4000299
Pražský cizojazyčný sborník pro fenomenologii a filosofii náboženství.
15,00 *
Versandgewicht: 300 g
Artikel-Nr.: 4000302
Kniha vznikla jako hold významnému českému filosofovi a komeniologovi, prof.PhDr.Pavlu Flossovi. Z obsahu: Zlo jako privace. Aristotelés, Plótínos, Tomáš Akvinský. Ficinova teorie poznání v De amore. Jan Amos Komenský a problém "jinakosti". K fenomenologii prostoru. Filosofie mezi jednotou a jedinečností života. Výběrová bibliografie Pavla Flosse.
15,00 *
Versandgewicht: 300 g
Artikel-Nr.: 4000305
V době nebývalého rozmachu přírodních věd, ve 20. a 30.letech dvacátého století se ve filosofii paradoxně začalo mluvit o krizi věd. Jako příznak této krize se jevila metodologická propast mezi vědami o přírodě a vědami o člověku, a také stále naléhavěji pocitovaná neschopnost vědy zodpovídat, či alespon klást otázky týkající se smyslu věci a lidského konání. Autoři sdružení kolem Centra pro teoretická studia se k pojmu přirozeného světa vracejí, rozvíjejí a zkoumají jej z perspektivy historické, filosofické i z hledisek jednotlivých vědních oborů a kladou si otázku, zda a v jakém smyslu může být tento pojem i dnes nástrojem kritické seberreflexe vědy.
23,50 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4000306
Práce se zabývá filosofickými aspekty díla jednoho z nejvýznamnějších židovských myslitelů současnosti, v němž se projevuje hluboká znalost židovské náboženské tradice a moderního vědeckého a filozofického myšlení.
19,00 *
Versandgewicht: 400 g
Artikel-Nr.: 4000307
Kniha představuje vývoj analytické filosofie jazyka jako střetávání teoretických projektů. Objasnuje jejich aspirace, nechává zaznít jejich argumenty a uvádí je do vzájemné polemické konfrontace, do níž přispívá vlastní kritickou analýzou.
14,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000308

Publikace je vůbec prvním pokusem o uchopení tohoto tématu u nás. Důkladnému rozboru jsou podrobeny vazby byzantské filosofie nejen na předchozí období, ale zvláště na určující dobová theologická východiska. Polemický charakter práce si klade za cíl nové zhodnocení, promýšlení a především problematizaci ustálených paradigmat.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000309
Univerzitní profesor K.Vorovka (1879-1929) patřil v 1.třetině 20.století k nejvýraznějším představitelům české filosofie. Kniha podává ucelený výklad o jeho životě a díle, navazujíc na dosavadní studie představuje Vorovkův myšlenkový vývoj od matematiky k noetice, metafyzice a dějinám filosofie v širších souvislostech české i světové filosofie. Součástí knihy jsou rovněž překlady Vorovkových francouzských studií, dochovaná korespondence, bibliografický soupis jeho prací i ohlasů a řada fotografií a dokumentů osobního i profesního charakteru.
24,50 *
Artikel-Nr.: 4000311
33,90 *
Versandgewicht: 900 g
Artikel-Nr.: 4000312

Z obsahu: Diogenés a "jeho" bohové. Lyotard o Kantově sensus communis. O jedné verzi antiesencialismu. Nejstarší středověké latinské texty o astrolabe. N.Berdajev a O.Spengler-problém filosofie dějin Ruska a Západu.

16,00 *
Versandgewicht: 400 g
Artikel-Nr.: 4000516
Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21.století.V první části sledují autoři kritiku metafyziky u Kanta a v pokantovské filosofii, ve druhé části přemýšlejí nad otázkou konce metafyziky ve fenomenologii a v heideggerovském myšlení, ve třetí kapitole se probírá vztah mezi metafyzikou a analytiskou filosofií a ve čtvrté části jsou probírány metafyzické momenty v současném postmetafyzickém myšlení.
25,00 *
Versandgewicht: 720 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000535
Sonderband der Zeitschrift Filosofický časopis-ISSN 0015-1831. Die Entstehung dieses Sammelbandes wurde durch eine internationale Tagung veranlasst, die am 11.-12.1.2010 im Österreichischen Kulturforum Prag stattgefunden hat. Elf prominente Kenner präsentieren ihre aktuellen Untersuchungen auf dem Gebiet der Husserlforschung.
12,00 *
Versandgewicht: 270 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000534
Soubor filosofických úvah předního českého filosofa.
19,00 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000533
(Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, sv. 217/2010). Soubor filosofických úvah na téma Eros.
19,00 *
Versandgewicht: 230 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4801860

Předkládaná kniha je první kolektivní monografií, která si klade za cíl postihnout nejpodstatnější aspekty díla jednoho z nejoriginálnějších českých myslitelů druhé poloviny 20. století, filosofa Egona Bondyho (1930–2007). Záběr Bondyho myšlení byl velmi široký: vedle zkoumání ontologické problematiky a formulování tzv. „nesubstančního modelu v ontologii“ se celý svůj život zajímal i o mimoevropskou filosofickou tradici – napsal dějiny indické, čínské, islámské a židovské filosofie, monografii o Buddhovi, podílel se na překladu Tao te ťingu. Rozsáhlá je také jeho básnická, prozaická i dramatická tvorba a je rovněž znám jako autor kritických analýz minulého i současného společenského systému. Širokému záběru Bondyho tvorby odpovídá jak struktura práce, tak i výběr kolektivu domácích a zahraničních badatelů, jenž zahrnuje nejen filosofy, nýbrž i sinology, arabisty, indology, politology, historiky a bohemisty. 

24,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000536
Soubor textů z pera biologů, filosofů a lingvistů, věnovaný izomorfiím mezi životem a jazykem. Tyto ozřemují různé stránky jazyka a živýchbytostí a jejich evoluce, a také historický vývoj poznání v tomto směru.
26,00 *
Versandgewicht: 520 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 291 Ergebnissen