Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 1853 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400612

Půl století humanisticky laděného fotografování završuje Dana Kyndrová devátou obrazovou publikací. Autorka knih stavěných na způsob příběhů se prosadila soustavným zveřejňováním nadčasových svědectví o rozmanitých stránkách společenské problematiky.

Devadesátkami rekapituluje sváteční nálady konce totality i všednodenní pracovní nasazení. Původní hledisko bezprostředních postřehů získává s odstupem času na kritické dramatičnosti. Připomíná jak úpadky průmyslových podniků, tak „bouřlivé erotické akce a pompézní párty,“ řečeno slovy dokumentaristky. „Na pivních slavnostech teče pivo proudem a Češi jsou ve svém živlu…“

30,90 *
Artikel-Nr.: 5400578

Čtrnáctý svazek řady Epigraphica & Sepulcralia vznikl na základě mezioborového sympozia Rodová pohřebiště v Čechách: možnosti a metody jejich výzkumu a prezentace, konaného v Praze 26. – 27. 10. 2022 v rámci výzkumného programu Strategie AV21: Anatomie evropské společnosti. Dané téma je zkoumáno z různých aspektů sdružujících humanitní i exaktní vědy – z pohledu historického, uměleckohistorického, archeologického, geologických oborů i z hlediska detailní analýzy archivních pramenů. Tyto různé přístupy představují ve svém úhrnu pestrý obraz studované problematiky. Šlechtické rodové nekropole a jejich výtvarné vybavení jsou důležitým pramenem pro poznání života aristokratické společnosti na sklonku středověku a v raném novověku a tento svazek by měl být určitým podnětem k dalšímu detailnějšímu zpracování tématu.

19,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400574

Tématem této publikace je životní příběh sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a historie jeho propagandistického pomníku, který stál v letech 1980–2020 na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči. Jeho autory byli sochař Zdeněk Krybus a architekt Vratislav Růžička. V zemi, kde vládla od konce druhé světové války Komunistická strana Československa, byla po 21. srpnu 1968 umístěna početná okupační sovětská vojska. Je příznačné, že slavnostního odhalení Koněvovy sochy se zúčastnil i jejich nejvyšší představitel. Po roce 1989 se Koněvův pomník stal předmětem sporů, které odrážely různé pohledy na minulost. Doslov napsal historik architektury Zdeněk Lukeš. Kniha je vybavena řadou dobových fotografií a archivních dokumentů.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400561

 The heart of a giraffe in captivity is twelve kilos lighter. Czech Participation. Czech and Slovak Pavilion. 60th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia. 20/4 - 24/11 2024. Curator: Hana Janečková. Commissioner: Michal Novotný.

42,90 *
Artikel-Nr.: 5400560

Národní galerie představuje výstavní katalog, který otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Tento kolektivní sport se u nás od svého vzniku na počátku 20. století těšil velké oblibě a hokejové zápasy pro nás měly v souvislosti s historickou situací výjimečně hluboký význam. Ještě předtím, než se začal hrát hokej, se ale intenzivně bruslilo, což je prezentováno v katalogu i na výstavě. Společenské bruslení lze chápat jako počátek veškerých her a organizovaných aktivit na ledě, z nichž nejvýraznější odezvu našel později, jak z hlediska popularity, tak ve výtvarném prostředí, právě hokej. Jednotlivé kapitoly katalogu, strukturované do jedné historické a čtyř umělecko-historických studií, sledují všechny tyto vývojové fáze a zejména na základě exponátové náplně výstavy, která vychází z českých sbírek, zhodnocují, jakého odrazu se této sportovní disciplíně ve výtvarném světě dostalo. A to jak v historii, tak v současnosti, protože řada umělců vytvořila svá díla právě u příležitosti této výstavy. Otevírá se tím téma, které nebylo dosud komplexněji zpracováno ani prezentováno.

39,90 *
Artikel-Nr.: 5400559

The exhibition catalogue of the National Gallery in Prague introduces the theme of ice skating and ice hockey in the fine arts. Since its inception in the early 20th century, this team sport has enjoyed great popularity in the Czech lands, with ice hockey matches holding outmost importance in various historical contexts. Even before the rise of ice hockey, people were eager skaters – a fact demonstrated in both the catalogue and the exhibition. The individual chapters of the catalogue, divided into one history-related and four art-historical studies, trace these developmental stages. Drawing primarily from the Czech collections, the chapters explore the representation of this sport in the fine arts, both in the past and also in the present, as many artists have created their works specifically for this exhibition. Thus, the catalogue introduces a theme that has not yet been explored or presented in such depth before.

37,90 *
Artikel-Nr.: 5400558

Monografie doprovázející stejnojmennou výstavu nabízí netradiční pohled na české moderní umění. Představuje stálé aktuální a přitažlivé téma, jakým je moderní umělec a jeho tvorba. Sleduje motiv zobrazení umělce jako kuřáka od baroka až po meziválečné období, zejména se zaměřuje na umění přelomu 19. a 20. století. Významní čeští umělci, jakými byli Jan Preisler, Emil Filla, František Kupka či Bohumil Kubišta, se na svých autoportrétech zachytili s kuřáckými atributy. Co je vedlo k tomu, že opustili tradiční zobrazení malíře s paletou a štětci? A co tato stylizace vypovídala o proměně jejich postavení ve společnosti a o jejich pojetí umělecké tvůrčí činnosti? Téma je doplněno i mezinárodními souvislostmi.

69,90 *
Artikel-Nr.: 5400557

Výtvarná tvorba Filomeny Borecké (1977) zachycuje témata vizuálně nesnadno uchopitelná – vztahy, vzájemnost, dech. Prostřednictvím dynamických kreseb a abstraktních objektů přibližuje zákonitosti týkající se lidské duše.

Autorčin osud je pevně spjat s Francií, kde od roku 1998 žije a tvoří. Své velkoformátové kresby nechává ožívat na zdech galerií, kde jejich linie organicky prorůstají výstavním prostorem a podmaňují si okolní stěny. Dílo Filomeny Borecké nezapře sochařské cítění, kresbu osamostatňuje od jejího dvoudimenzionálního podkladu a ta se stává samostatným objektem. 

S oblibou překračuje hranice jednoho oboru a pracuje s akustikou jako například v multimediálním projektu banky dechu Phrenos (2011), zachycující transformační zkušenosti dechu a stavu flow lidí napříč kontinenty.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5400555

:chudožniki s territorii byvšej rossijskoj imperii v Čechoslovakii.

Umělci emigranti z území bývalého ruského impéria v Československu.Odborná publikace navazuje na stejnojmennou výstavu, která se v náchodské galerii konala v roce 2021.

42,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Neu

Artikel-Nr.: 5400537

Kniha Ikariana je záznamem stejnojmené výstavy Ireny Křivánkové v Musoleu Davida Černého. V knize je vyobrazen cyklus obrazů Ikariana, pohledové fotografie na výstavu, text Karla Srpa a dále rozhovor Karla Srpa s autorkou. Ikariana představuje uzavřený soubor na sebe navazujících, tematicky propojených posledních obrazů Ireny Křivánkové, týkající se krajních okamžiků lidského života, pojatý jako dramatická, souvislá cesta, která má svůj začátek, vyvrcholení a závěr, během níž znázorněné ženské tělo prochází zlomovými zkušenostmi ztráty sebe sama, vnitřního zrcadlení, odpoutání se od pozemského života a opětovného znovuzrození a smíření. Je osobní výpovědí, ve které se autorka ztotožňuje s malovanou postavou, propůjčuje jí vlastní rysy, a stává se tím hlavní účastnicí svých obrazů. Jejich hrdinka podstoupila zkušenosti odtělesnění, probíhající na pomezí světla a tmy jako odvěký vnitřní zápas touhy po očištění.

28,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400534

Petr Vaněček (1959 až 2019) je ztělesněním nezávislého umělce, bytostného solitéra, který žil svobodně a stejně tak tvořil. Kniha Pomalý pohyb ticha, pojmenovaná po jednom z jeho nejznámějších obrazů, představuje průřez malířským dílem od počátků na Akademii výtvarných umění v polovině osmdesátých let minulého století až po poslední dny umělcovy existence. Vedle nezaměnitelných obrazů, namnoze vznikajících pod vlivem experimentů s halucinogenními látkami, jsou představeny také práce pro architekturu (kultovní výmalba pražské kavárny Velryba), kresby, ilustrace či básně. Osobnost Petra Vaněčka, jehož Martin Mainer nazval „rozeným výzkumníkem vědomí“, dokreslují vzpomínky souputníků z řad výtvarníků, literátů a nejbližších přátel.

59,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400530

1750-1880 in the Moravian Museum in Brno.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5400524

Projížďka železniční historií s ilustracemi grafika Jiřího Boudy.

V roce 2015 zemřel přední český malíř a grafik Jiří Bouda. Velká část jeho bohatého životního díla se týkala železnice a v jeho obrazech a grafikách se skrývá skutečná poetika s dokonalým citem pro detail. Tato publikace je poctou Boudově tvorbě, jež nezaměnitelným stylem vypráví příběh železnice v českých zemích. Působivé ilustrace doplňují texty z pera zkušeného autora Josefa Schröttera. Vydejte se na poučnou i malebnou exkurzi do historie naší kolejové (i jiné) dopravy.

36,90 *
Artikel-Nr.: 5400516

Publikace Stanislav Podhrázský a přátelé je spojena se stejnojmennou výstavou, kterou připravil GASK k uplynulému stoletému výročí narození Stanislava Podhrázského (1920- 1999). Představuje průřez autorovým dílem v souvislostech uměleckého prostředí a osobních vazeb, v němž dílo vznikalo, klade důraz na období tvůrčího hledání, které bylo spojené se skupinou nejbližších přátel, kterými byli Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Zbyněk Sekal a Mikuláš Medek. Text kurátorky výstavy Adriany Primusové zasazuje uměleckou tvorbu Podhrázského do souvislostí osobních vazeb a prostředí, v němž dílo vznikalo a hrálo ve složité historické době zásadní význam. Důraz je kladen na období tvůrčího hledání tohoto společenství, v němž se osobní vazby protínaly s intelektuálními zájmy a které vytvářelo paralelní myšlenkově svobodný prostor v nesvobodné době. Tyto umělce, kteří se stali určujícími osobnostmi českého poválečného umění, spojovala tvůrčí cesta, na níž v určité době sdíleli společný obraz světa. Text Daniela Vojtěcha Krajina mysli pak tento obraz světa přibližuje, když tvorbu Podhrázského uvádí do hlubších myšlenkových souvislostí.

69,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400515

Název publikace František Kupka – Knihomol odkazuje k stejnojmenné výstavě, kterou na přelomu roku 2023 a 2024 připravila galerie GASK v Kutné Hoře. Titul Knihomol je spojen s autoportrétem Františka Kupky (1871 – 1957) z roku 1897, ale i s jeho celoživotním hledačstvím a dlouhodobým systematickým studiem humanitních i přírodních věd, které stálo v pozadí jeho progresivních názorů na malbu, a jehož výsledkem byl i poučený přístup k ilustracím historických textů. Právě Kupkova ilustrační tvorba a její místo v souvislostech celého díla, je hlavním tématem publikace. Možnost nahlédnout blíže do procesu Kupkovy ilustrátorské práce a porovnávat jednotlivá díla a přístupy přesvědčivě prokazuje, že studia a pečlivé přípravy pro tyto úkoly, s nimiž se na něj v prvních dvou desetiletích 20. století obraceli významní pařížští nakladatelé, i soustředěná práce na souborech ilustrací, měly pro Kupkův další umělecký i osobní vývoj zásadní význam. Stěžejním souborem představeným v publikaci je celek Kupkou ilustrovaných bibliofilií a studií k nim ze sbírek GASK ( Erinnye Lecomta de Lisle, Aristofanova Lysistrata, obě vydání Šalamounovy Písně písní a album Čtyři příběhy bílé a černé), který instituce získala v šedesátých letech 20. století. Soubor knižních ilustrací je vřazen do kontextu „archaizujících“ děl vzniklých v prvním desetiletí 20. století, které Kupkova studia a práce na ilustracích historických textů přímo ovlivnily. Text in Tschechisch und Engl.

38,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400502

Kniha představuje tvorbu jednoho z našich nejpozoruhodnějších výtvarníků dvacátého století.

Boudník představil na sklonku padesátých let a na začátku let šedesátých své vlastní originální grafické techniky. Nazval je aktivní, symetrickou a magnetickou grafikou, a ovlivnil jimi celou následující generaci umělců, jenž na Boudníkův odkaz svým způsobem navázali, nebo se vůči němu vymezili. Přes jeho inovativní postupy, které neměly obdoby u nás ani ve světě, se Boudník stal obětí své doby, která jeho snahy nechápala, ba je zesměšňovala. I proto o něm doposud kolují nejrůznější legendy a mylné domněnky, které chystaná publikace uvádí na pravou míru.

Ačkoli patří Vladimír Boudník k našim nejuznávanějším umělcům, prakticky neexistuje literatura, která by se komplexně zabývala jeho dílem. Na rozdíl od životopisné literatury a soupisu díla, která pocházejí například od Boudníkova bývalého spolupracovníka z ČKD Ladislava Merhauta, se historička umění Eva Čapková zaměřuje na Boudníkovu cestu, která jej dovedla k vynálezu nových grafických postupů. Autorka se také podrobně věnuje jeho mírovým provoláním a Manifestům explosionalismu, které jsou jedněmi z prvních samizdatů na našem území po roce 1948.

Součástí publikace je bohatá obrazová příloha, která kromě celé řady reprodukcí Boudníkových děl z významných institucí představuje i tisky z neznámých soukromých sbírek, které dosud nebyly publikovány. Jako taková představuje kniha Boudníkovo dílo v zatím nejucelenější podobě, zprostředkovává poznání Boudníka jako umělce světové úrovně, a poukazuje na jeho místo nejen v českých dějinách umění.

99,90 *
Versandgewicht: 2.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400457

Publikace představuje dějiny a architekturu jednoho z nejvýznamnějších zámků období raného baroka v českých zemích. Jeho stavebník a zároveň významný dvořan císaře Leopolda I. kníže Gundakar z Dietrichsteinu si ho vystavěl jako knížecí rezidenci, která se měla podobat sídlům nejmocnějších aristokratů v říši. Díky tomu, že neměl vlastní potomky a jeho dědicové sídlili na jiných zámcích, se Libochovice dochovaly v naprosto jedinečné podobě, kterou historici umění chápou jako „fata morganu“ většinou zaniklého leopoldinského stylu v Čechách. Nejnovější informace o architektuře zámku, stavebníkovi i staviteli, doplňují v knize kapitoly o dalších majitelích, zejména pak o hrabatech z Herbersteinu, mimořádných uměleckých předmětech, interiérech a jejich designu, či dějinách zámecké zahrady, patřící k nejvýznamnějším příkladům barokní zahradní architektury ve střední Evropě. Publikace Zámek Libochovice si klade za cíl představit čtenářům srozumitelnou formou jedinečný význam architektury, skvělého příkladu italského barokního palazza a Alpami, a vrátit poněkud opomíjený zámek mezi přední památky českého baroka.

13,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400470

Raná tvorba Aloise Wierera (1878 – 1947) je spojena s bohémským prostředím soustředěným kolem skupiny Jung-Prag. Osudový vliv na něj měli zejména Gustav Meyrink a Paul Leppinn. Maloval fantaskní pohádkové motivy, z nichž některé publikoval slavný německý časopis Jugend. Prosadil se i jako ilustrátor, mezi nejvýznamnější knihy patří Zabiják Emila Zoly, Židovské písně, Povídky Malostranské Jana Nerudy a Babička Boženy Němcové. Kreslil pro Humoristické listy, Švandu dudáka, Malého čtenáře. Jako scénograf pracoval pro Nové německé divadlo v Praze. S přáteli V. H. Brunnerem a Adolfem Kašparem sdílel vášeň pro loutkové divadlo, pro které vytvořil několik výprav. Po vzniku první republiky byl nucen přizpůsobit se vkusu pražských Němců a stal se jedním z „tvůrců“ takzvaného třetího rokoka. Wiererovo dílo zahrnující vedle olejomaleb, kreseb, lept, litografii a dřevoryt je vhledem do romantického světa německé Prahy, který je dnes nenávratně ztracen a řadí ho mezi nevýznamnější malíře Prahy vůbec. Texr in Tschechisch und Deutsch.

67,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400460

Dorota Sadovská je jednou z hlavních představitelek současné slovenské malby, působí však také na poli fotografie, videoartu, prostorových instalací a performance. Narodila se roku 1973 v Bratislavě, kde i dnes žije a tvoří. V roce 1997 absolvovala zdejší Vysokou školu výtvarných umení, o dva roky později dokončila studium na francouzské École Nationale des Beaux Arts v Dijonu. Veřejnosti se poprvé samostatně představila v roce 1995 na výstavě Acta v bratislavské galerii Nova. Od té doby zaznamenala na osm desítek samostatných vystoupení, zúčastnila se přinejmenším dalších dvou set skupinových výstav a k tomu dosud získala i třináct domácích nebo zahraničních ocenění. Její díla jsou zastoupena v mnoha soukromých i veřejných sbírkách (Slovenská národná galéria, Národní galerie Praha, Albertina ve Vídni, The University of Arizona Museum of Art v­Tucsonu).

19,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400459

Průvodce muzeem.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400458

Výstava a katalog byly připraveny ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze k programu 44. ročníku plzeňského mezioborového sympozia na aktuální téma Trh a kapitál v české kultuře 19. století, konaného v rámci festivalu Smetanovské dny 2024.

Způsoby a možnosti, jaké umělec může zvolit, aby získal prostředky pro svou nezávislou tvorbu, se v 19. století výrazně rozvíjely. Měnil se vztah zadavatelů a tvůrce, vztah výtvarného díla a publika i samotné tržní mechanismy. Rozhodující roli od původních patronů umění a mecenášů přebrali sběratelé, veřejní i soukromí objednavatelé formou uměleckých soutěží, obchodníci s uměním, nakladatelé, umělecké výstavy a spolky.

28,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400398

V muzeích na historickém území Čech je uloženo asi 170 iluminovaných rukopisů a zlomků, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů. V odborné literatuře byly doposud podchyceny nesystematicky; z tohoto důvodu je badatelský zájem o ně velmi nevyvážený. Katalog iluminovaných rukopisů v českých muzeích, vytvořený na základě nového výzkumu a v souladu s požadavky soudobé kodikologie na popis vnějších i vnitřních znaků a vybavený rozsáhlou obrazovou přílohou, proto poprvé v úplnosti podchytil podrobným uměleckohistorickým popisem všechny výtvarně zdobené středověké a raně novověké rukopisy příslušných institucí. Publikace tak umožní badatelům orientovat se v rozsáhlém fondu vyobrazení nejrůznějších námětů a jako spolehlivá pomůcka se může stát východiskem práce nejen historiků, kodikologů a historiků umění, ale i odborníků v dalších vědeckých disciplínách, domácích i zahraničních, jimž slouží anglická sumarizující stať a ikonografický rejstřík.

41,90 *
Artikel-Nr.: 5400431

Martin Zet konfrontuje a interpretuje dílo svého otce, sochaře Miloše Zeta (1920 K-1995). Osudy svého otce a jeho tvorba ve veřejném prostoru v poválečném Československu, počínaje již jeho aktivitami za války se staly uměleckým výzkumným projektem Martina Zeta na pražské UMPRUM. Tento doktorandský projekt byl obhájen v září 2022.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5400430

Kolektivní monografie se soustředí především na specifika zobrazování Kryštofa Kolumba v umění a kultuře v českých zemích. Prostřednictvím pěti textů od tří autorek a jednoho autora tuto problematiku nahlíží z perspektivy několika humanitních oborů – historie, dějin divadla, literatury a výtvarného umění. Události i umělecká díla vykládá v širších dobových politických, sociálních a náboženských souvislostech. Sleduje proměny pohledu na všeobecně známou klíčovou osobnost světových dějin a dotýká se také naléhavých témat souvisejících s problematikou kolonialismu a jeho důsledků, která je v českém prostředí zatím nedostatečně reflektována. Kniha vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se konala v Galerii moderního umění v Hradci Králové (07/10/2022–12/03/2023).

27,90 *
Artikel-Nr.: 5400429

Kolektivní monografie představuje tvorbu multimediálního umělce Milana Langera (1944–2017), jehož mnohovrstevnaté a rozsáhlé dílo bylo dosud širší i odbornou veřejností neprávem opomíjeno. Vizuální umělec, performer a básník Milan Langer vstoupil do uměleckého prostředí koncem 60. let v souvislosti s akčním uměním v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Od počátku své umělecké dráhy rozvíjel vizuální poezii. V roce 1975 se přestěhoval do Hradce Králové a začal se soustavně věnovat tvorbě obrazových sérií (až do roku 2017), v rámci nichž používal především techniku sítotisku, později experimentoval s fototisky a nadále pokračoval v realizaci akcí. V 90. letech spolupracoval s hudebníky (I.R.A., MAO) a navíc pronikl do oblasti video-artu ve spojení s performancí. Roku 2000 spoluzaložil uměleckou skupinu Victory Nox Art Division Team, paralelně se věnoval vizuální poezii pomocí techniky digitálního tisku a básnické tvorbě. Pro Langera je charakteristické propojování různých médií a rovněž velký důraz na kolektivní spolupráci při realizaci projektů, konceptuální přístup a pozice mimo oficiální umělecké prostředí.

69,90 *
Artikel-Nr.: 5400427

Katalog výstavy. Retrospektivní výstava česko-kanadské výtvarnice Heleny Schmaus Shoonerové( 1938-2018) nabídne pohled na autorčinu bohatou uměleckou tvorbu, kterou se výrazně prosadila v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století v zahraničí.

31,90 *
Artikel-Nr.: 5400425

Katalog výstavy. Retrospektivní výstava současného týnského grafika a malíře. Týnský grafik a malíř Miroslav Petřík (*1959) představí svoji rozmanitou tvorbu zastoupenou grafickými technikami (suchá jehla, lept, akvatinta), kresbami pastelem, malbami akvarelem a olejovými barvami s náměty krajiny, portrétu, zátiší, architektury nebo s hudebními motivy.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5400423

Katalog výstavy. Letošní nejrozsáhlejší výstava Blatského muzea v Soběslavi představuje to nejlepší z díla akademického malíře Richarda Laudy, rodáka z Jistebnice a účastníka táborského kulturního života (1873-1929). Výstavu pořádáme u příležitosti 150. výročí jeho narození. K vidění budou Laudovy olejomalby, akvarely, kresby, grafiky i knižní ilustrace s krajinářskými a figurálními motivy.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5400420

 

This publication, The Story of the Fan: The Collection of the West Bohemia Museum in Pilsen introduces this important collection of fans at the West Bohemia Museum in Pilsen. The collection is composed of three separate parts. The fans related to the first two are today kept in the Art and Industry Section of the Museum, while the third relates to the collection in the Museum Dr. Bohuslav Horák in Rokycany, which became a part of the West Bohemia Museum in 2015. This publication is itself composed of two parts: the first part deals with the history of fans in general. It recalls the production and types of fans from ancient times right up to the 20th century, and includes reference to many fans in museums throughout Europe, the United States and Great Britain. The modern period is covered in two distinct eras – the 16th to 18th centuries, then the 19th and 20th centuries. The description of the making and use of fans in the earlier of these eras focuses on those countries which have a tradition of production and is based on contemporary sources as well as academic studies and publications of researchers in the 19th century.  The second era, from the beginning of the 19th to the middle of the 20th century, which is most numerous in the Collection in terms of objects in its care, is charted according to the evolution of fan design in relation to changes in women’s fashion.

 In connection with the manufacture  and presentation of fans, the great international and national exhibitions held in Europe in the 19th century are covered, especially since they influenced the distribution of fans in Bohemia and Moravia. Based on contemporary prints or on company labels on the fans in the Collection, many of the makers and sellers of fans from Bohemia, Moravia, Germany and Austria are documented.

52,90 *
Artikel-Nr.: 5400419

Celobarevná publikace předkládá odborné i laické veřejnosti souhrnný katalog evropských vějířů ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Monografie je rozvržena do dvou částí. Úvodní textová část seznámí čtenáře s komplexním pohledem na historický vývoj vějíře, poskytne základní informace k typologii vějířů, používanému materiálu a výzdobným technikám. Představuje historii plzeňské sbírky, okolnosti jejího vzniku a obsah se zřetelem na typologické zastoupení v kontextu produkce vějířů ve střední a západní Evropě. Katalogová část je řazena chronologicky, doplněna velkoformátovými fotografiemi a odkazy na analogické sbírkové předměty ve světových muzeích. Obecný rejstřík a heslář doplňuje poznámkový aparát.

28,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 1853 Ergebnissen