Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 1887 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5101362

Václav Mencl (1905-1978) byl jedním z nejvýznamnějších československých historiků umění a architektury v uplynulém století. Slovem “československý” je i míněno, že začátek jeho kariéry je spojen s působením na Slovensku (1928-1939), kde tehdy vyšly jeho první publikace. Po válce působil převážně v organizacích památkové péče a jeho práce se ve velké míře věnovaly období středověku. Stejně jako jeho monumentální dílo o vývoji světové architektury, které za jeho života zůstala v rukopise (1. a 2. díl vydal NPÚ v roce 2019 a 2021), tak i relativně stručný rukopis ze šedesátých let 20. století, věnovaný typologii evropské zámecké architektury renesance a baroka, vychází teprve v současné době. Aktuální text názorně ukazuje, jak Mencl naléhavě vnímal potřebu zařadit historické kulturní dědictví českých zemí do evropského kontextu.

21,90 *
Artikel-Nr.: 5101358

Heinrich, otec druhého stavitele pražské katedrály Petra Parléře, vzešel patrně z Kolína nad Rýnem, kde vyrůstala kolosální stavba nové katedrály. Usadil se ve Švábském Gmündu a tam působil na stavbě kostela sv. Kříže. Přídomek „z Gmündu“ se v druhé polovině 14. století pojí se jménem dalších mistrů, o nichž se lze domnívat, že byli vzájemně spjati i příbuzenskými vazbami. Jim bylo svěřeno vedení velkých a prestižních staveb. Působili v Basileji, ve Freiburgu v Breisgau, Ulmu, Augsburgu, a na březích Rýna v Kolíně a Štrasburku, jejich práci lze předpokládat i v Norimberku a snad i v Řezně. Největší proslulost získal syn Heinricha z Gmündu Petr Parléř, povolaný v roce 1356 císařem Karlem IV. do Prahy, kde mu bylo svěřeno pokračování stavby katedrály. Jeho dílo se vyznačuje množstvím netradičních nápadů a inovací. Svou mistrovskou kvalitou i duchovním nábojem se dílo Petra Parléře trvale vepsalo nejen do podoby Prahy, ale i do dějin evropského středověkého umění. Petrův syn Václav převzal budování chrámu sv. Štěpána ve Vídni. Mistři „z Gmündu“ byli povoláni ke stavbě dómu v Miláně. Nejmladší syn Petra Parléře Janco odešel až do vzdáleného Záhřebu.

Tato skupina velkých stavitelů dostala po své nejvýznamnější osobnosti, druhém verkmistru pražské katedrály, pojmenování „Parléři“. Ohlas jejich díla, zejména pak v Praze působícího Petra Parléře, byl enormní. S jeho odezvou se setkáváme v různé podobě na mnoha prestižních stavbách na velké části evropského kontinentu. V uměleckohistorickém bádání se proto vžilo označení „parléřovský“, „parléřovský vliv“, „parléřovský styl“ apod.

„Parléřovské“ dílo se stalo celoevropským fenoménem, který získal charakter mýtu a jemu je tato kniha věnována.

75,90 *
Artikel-Nr.: 5101356

Profesor Jiří Pelcl, jenž dlouhá léta vedl Ateliér designu nábytku a interiéru UMPRUM, byl zde též rektorem a později prorektorem pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci, je jedním z nejvýraznějších celosvětově uznávaných designérů (Red Dot Design Award, Good Design Award, Národní cena za design, Czech Grand Design, ELLE Deco International Design Award).

Monografie Jiří Pelcl Design mapuje umělcovu čtyřicetiletou tvůrčí činnost na poli designu, architektury, interiérové a výstavní tvorby, jeho pedagogické působení na UMPRUM, publikační, kurátorskou a přednáškovou činnost věnovanou osvětě a popularizaci designu. Členění publikace, která vychází při příležitosti konání rozsáhlé retrospektivní výstavy Jiřího Pelcla v UPM Moravské galerie v Brně (listopad 2021 – únor 2023), je uzpůsobeno koncepci této výstavy: dělení oblastí designu dle materiálů, s nimiž umělec během své tvorby pracoval. Obsahem je i přiblížení principů navrhování s ukázkami procesu vývoje a výroby včetně prezentace skic, prototypů i finálních výrobků.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5101349

Třetí díl ediční řady o pomnících první světové války „Tatíčku, vrať se k nám!“ je věnován Litoměřicku. Rozsah práce a množství dosud zdokumentovaných pomníků zřetelně přibližuje význam tohoto fenoménu v meziválečném období. Podobně jako předchozí díly kniha v abecedním pořádku mapuje pomníky v jednotlivých obcích, přibližuje okolnosti jejich vzniku, symboliku i pozdější osudy, které odrážejí komplikované politické poměry zdejšího regionu.

34,90 *
Artikel-Nr.: 5101328

Miloslav Moucha Obrazy – grafiky - objekty Miloslav Moucha je světově uznávaný malíř, grafik a spisovatel. V této publikaci najdete jeho cestu od začátků v Litvínově přes emigraci do Paříže v roce 1968 a návrat do Čech po sametové revoluci až po nedávné lockdowny. Zároveň s tím mapuje cestu jeho tvorby, otázky, jimiž se jako umělec zabýval, a jeho inspirace: filozofii, geometrii a Bibli.

49,90 *

Neu

Artikel-Nr.: 5101301

Kniha přináší výběr textů z 68 deníků, které si fotograf Josef Koudelka (* 1938) vedl v průběhu posledních 51 let. Doplněn je přetisky dvojstránek rukopisů deníků a dosud nepublikovanými fotografiemi. Koudelkovy zápisky jsou velkým zdrojem informací o jeho životě a tvorbě i o světové fotografii od konce 60. let do současnosti. Ve zkratkách si zde zaznamenával komentáře k tvorbě osobností, jako byli Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, René Burri, William Klein, Jeff Wall, Thomas Struth, Martin Parr, nakladatel a editor Robert Delpire, kurátoři John Szarkowski a Anna Fárová, teoretik John Berger a řada dalších. Deníky je možné číst též jako příběh exulanta, který hledá svou roli v cizím prostředí a nechce obětovat to jediné, co ztrátou domova získal – svobodu. A v neposlední řadě je to též kniha o přátelství, vztazích se ženami, lásce k dětem a o tom, jak pomocí fotografie člověk rámuje svůj život.

 

34,90 *
Artikel-Nr.: 5101256

K hudebně historickým fenoménům donedávna opomíjené severozápadní oblasti českého příhraničí 19. století patří mimo jiné také působnost dvou generací varhanářské dílny Fellerů z Libouchce (Königswaldu), jejichž díla v různém stavu zachování dosud najdeme na kůrech řady severočeských kostelů. Publikace zahrnuje vedle životopisných medailonů otce a synů Fellrových také charakteristiku konstrukčního řešení nástrojů a jejich chronologicky řazený popis.

34,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101269

Kniha “Nebeský ateliér” světoznámé grafičky Aleny Antonové Vám představí všechna její exlibris a pf vytvořené v letech 1949 - 2021. V knize naleznete okolo 700 děl. Úvodní text knihy napsal RNDr. Karel Žižkovský. Kniha uspokojí nejen ty, kteří obdivují grafické dílo autorky, ale jistě i všechny sběralete se zájmem o současnou grafiku a především současný kubismus.

29,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101202

Kniha vznikla ke 120.výročí úmrtí paní baronky. V úvodu se pojednává o historii rodin von Klebelsberg a von Levetzow, jejíž příslušníci souvisí s historií soupravy šperků. František Josef hrabě von Klebelsberg-Thumburg, majitel panství Třebívlice se seznámil a později oženil s paní Amálií von Levetzow, která přišla do Čech se svými 3 dcerami. Nejstarší z nich, Ulrika, do které se v jejích 17 letech zamiloval J.W.Goethe se stala po jejich smrti majitelkou panství a nádherné granátové soupravy šperků.

Tento šperk a jeho historie je hlavním tématem knihy. Druhá čát knihy se zabývá získáváním, způsobem zpracování českých granátů v soupravě, historií soupravy včetně její krádeže z muzea v Třebenicích. Další kapitoly jsou věnovány velmi detailnímu popisu šperku, včetně gemologických charakteristik českých granátů a analýz použitého drahého kovu včetně procesu restaurování šperku.

39,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101206

Hier waren sie zu Hause: Deutschsprachige Künstler zwischen zwei Weltkriegen in der Region Děčín.

Katalog výstavy.  Výstava přibližuje výtvarné umění českých Němců na Děčínsku mezi dvěma světovými válkami. Na výstavě bylo k vidění na sto obrazů a grafik od dvaadvaceti autorů, kteří žili a sdružovali se v uměleckých skupinách na Děčínsku v první polovině 20. století. Text in Tschechisch und Deutsch.

22,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101125

 Historii bučovického zámku začal psát Jan Šembera z Boskovic, příslušník jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů na Moravě, poslední tohoto jména, který zahájil jeho stavbu po svém druhém sňatku roku 1575. Strohost vnější architektury umocňuje dojem z překrásného nádvoří s třípodlažními arkádami, doplněného za Šemberova zetě také velkoryse pojatou kašnou. Skrytou perlou bučovického zámku jsou skvostné manýristické interiéry v přízemí zámku, vybudované podle konceptu  Jacopa Strady, renomovaného antikváře pracujícího především pro habsburské císaře. Sňatkem Šemberovy dcery Kateřiny s Maxmiliánem z Liechtensteinu se na několik staletí propojila historie Bučovic s tímto knížecím rodem. Zájem Liechtensteinů o pobyt na bučovickém zámku postupně klesal a sídlu byla časem přiřazena především funkce administrativního objektu. V jeho prostorách sídlila od první čtvrtiny osmnáctého století centrální knížecí účtárna.

22,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101057

Publikace představuje vývoj katedrály a zvláště dochovaných parament v historickém kontextu. Katalog představí vývoj liturgických parament největší moravské kolekce církevních rouch od 17. stol. do 1. pol. 20. stol., zahrnuty jsou např. i aspekty kulturní výměny mezi českými zeměmi a středoevropským a západoevropským regionem (paramenta byla objednávána např. také z Říma).

42,90 *
Versandgewicht: 1.850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101129

Dílo Vlastimila Beneše zůstávalo po výstavní i publikační stránce v posledních letech spíše stranou uměleckohistorické pozornosti. Nikoli však sběratelů, kteří zejména jeho malby se zvyšujícím se zájmem vyhledávají. Jeho práce v sobě totiž nesou zvláštní přitažlivou poetiku, která je ovšem při hlubším vhledu intenzivně cítěným a důkladně promyšleným záznamem něžné krásy každodennosti. Nyní je jeho díla možné vidět v prostorách Galerie KODL na výstavě Svět Vlastimila Beneše.

foto k článkuKurátorka Anna Strnadlová na více než sedmi desítkách prací ukazuje, jak soustředěně zkoumal Beneš témata, jimž se ve své tvorbě věnoval, aniž by ztratila cokoli ze své křehkosti a poetiky. „Je zajímavé sledovat, že Benešův výtvarný rukopis se navzdory vnějším vlivům a podmínkám v průběhu času téměř neproměňoval, ale zároveň byl vzdálen jakékoliv jednotvárnosti. Byl to neuvěřitelně suverénní autor a myslím, že vizuální přitažlivost jeho prací je postavená především na spojení jakési geometrické poctivosti a zároveň organické lehkosti.“

26,90 *
Versandgewicht: 360 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5101128

Publikace obsahuje historii porcelánek ve Slavkově, Březové, Lokti, Chodově, Kysiblu, Dalovicích, technologii výzdoby porcelánu, kromě malby na porcelán tiskové techniky a foto na porcelánu, kapitolu o vědecké ilustraci J. Z. Quasta, chronologicky všechny značky uvedených porcelánek, tvary slavkovských šálků a především poprvé v české literatuře přehled malířů a malíren na porcelán a sklo - 30 stránek. A jednotlivě fotky a popis 173 šálků.

54,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101127

V červnu 2020 uspořádalo město Liběchov sochařské sympozium s názvem Pocta Václavu Levému. Vzniklo při něm šest pískovcových soch, které připomínají život a dílo významného sochaře 19. století a které volně navazují na motivy Levého prací z doby strávené v Liběchově, ale i pozdějších tvůrčích pobytů v Mnichově a v Římě.

Byl to právě Liběchov, kde Levý započal svoji uměleckou dráhu. V trojúhelníku vymezeném Liběchovem, Želízy a Tupadly zanechal v pískovcových skalách dílo, které svou monumentalitou, bizarností i řadou dodnes nerozluštěných tajemství poutá pozornost odborníků i laické veřejnosti. V této knize se snažíme přiblížit čtenářům život a tvorbu Václava Levého pokud možno v celistvém pojetí, výraznější pozornost však věnujeme skalním skulpturám na Liběchovsku. Umožníme vám nahlédnout do dokumentů, které jsou dnes už obtížně dostupné a pečlivě střežené za branami archivů a knihoven.

Naše kniha je určena široké veřejnosti: obdivovatelům díla Václava Levého, zájemcům o výtvarné umění a historii, nadšeným návštěvníkům Liběchova i místním rodákům. Přáli bychom si, aby tato kniha přinesla poučení, nebo vás inspirovala k vlastnímu poznání a objevování díla Václava Levého.

 

26,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101008

Výběrová bibliografie Božena Němcová inspirací pro umění 1842-2020 je v českém písemnictví unikátní dílo na téma spisovatelka Božena Němcová (1820-1862). Pro čtenáře bude přitažlivý hned úvodní padesátistránkový přehled Uctívání Božena Němcové v letech 1837-2020, jenž přináší množství objevných novinek a informací o podnětnosti, inspirativnosti nejslavnější české spisovatelky od jejího sňatku v září 1837 až po rok 2020, kdy si světová kulturní veřejnost připomínala 200 let od jejího předpokládaného roku narození.Jádro knihy literárního historika a středoškolského pedagoga Jiřího Uhlíře (*1937), který své dílo vydává vlastním nákladem, tvoří vlastní výběrový soupis básní, básnických sbírek a cyklů, próz, životopisných dramat a dramatizací, dále stručná filmografie a diskografie, soupis akademických prací, bibliografie bibliografií atd. o B. Němcové. K lepší orientaci v soupise slouží nejen podrobný obsah, ale i 17 rejstříků čtyř druhů.

29,90 *
Versandgewicht: 1.060 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101097

Pravoslav Rada, význačný keramik, pedagog, organizátor kulturních akcí a kulturního života, je proslulý keramickými plastikami s charakteristickým humorem. Inspirací Pravoslava Rady se stal figurativní svět zvířat, fantaskních tvorů i lidí. Nalézáme u něj kočky, ptáky, jezdce na zvířatech, anděly, hlavy, abstraktní barevné kompozice, vždy tvarově dokonalé. Jako pracovní materiál si v mládí zvolil majoliku, nejčastěji užívaný materiál v lidových dílnách a zároveň výborný hrnčířský materiál. V publikaci jsou prezentovány také jeho realizace pro architekturu a veřejný prostor (často vznikající ve spolupráci s Jindřiškou Radovou) a tvorba pro Studio loutkového filmu Zlín, kde se jako loutkář a scénograf podílel v 60. – 80. letech na tvorbě pěti filmů. Je autorem několika knih o technologii keramiky, ve své době ojedinělých. Tvorba Jindřišky Radové vyrůstá z kořenů tradice textilního výtvarnictví a je výrazně živena silným vztahem k přírodě. Jsou to především porcelánové reliéfy, tvořené licí porcelánovou hmotou, ve kterých se projevil její cit pro kresbu vnímanou v přírodních scenériích. Keramička a sochařka Šárka Radová (1949) dokázala jít svou cestou figurativní tvorby neovlivněna svými rodiči. Zpočátku se věnovala drobné plastice na rozhraní poetizmu a surrealismu. Koncem sedmdesátých let začala používat technický porcelán, umožňující vytvářet sochy monumentálnějších rozměrů i realizace umístěné v architektuře. Po roce 1989 se tvorba proměnila tematicky a významově, posunula se více k sochařství. Jitka Radová (1951) se částečně vyhnula silnému generačnímu poutu a dokázala jít po své cestě za jiným médiem. Působila jako dramaturgyně filmových přehlídek s ekologickou tématikou a jako členka mezinárodních porot. Publikovaný výňatek z rozhovoru v knize Paměť Ekofilmu s prof. RNDr. Pavlem Kovářem, CSc, v němž sama výstižně popisuje své aktivity a projekty, je doplněn dokumentárními fotografiemi.

Publikaci uzavírají rodokmen a text O minulosti rodu Radů v Železném Brodě, sepsaný dle kronikářky města Aleny Kortanové její vnučkou Annou Kacálkovou, a také medailonky všech osobností přeložené též do anglického jazyka. Publikace obsahuje bohatý obrazový materiál – reprodukce děl a historických fotografií i kopie archivních dokumentů.

70,90 *
Artikel-Nr.: 5100988

Přijměte pozvání do čtveřice pražských klášterů na Hradě a Hradčanech. Každý z nich nabízí úchvatné příběhy, okamžiky triumfů i ponížení, tajemná a neprobádaná zákoutí… Stejně jako celou paletu půvabů, za něž vděčíme architektům a stavitelům, sochařům, malířům, šikovným mistrům svého řemesla a v neposlední řadě sestrám či bratřím, kteří v nich sídlili či dodnes sídlí.

Vydejme se za tajemstvím a krásou kláštera benediktinek u baziliky sv. Jiří, bosých karmelitek u kostela sv. Benedikta, kapucínů u kostela Panny Marie Andělské se sousední Loretou a nakonec voršilek u kostela sv. Jana Nepomuckého.

23,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101072

Publikace Hany Bilavčíkové vychází z dizertačního projektu, který se zabýval výzkumem techniky malby studentů krajinářské školy Julia Mařáka na Akademii výtvarných umění v Praze na konci 19. století. Projekt byl zaměřen na techniku tempery v díle Antonína Slavíčka. Předkládaná studie reflektuje získané informace v kontextu historického vývoje a klade si za cíl prohloubit poznání tématu díky výsledkům současných restaurátorských průzkumových metod. Cílem bylo také charakterizovat díla a nalézt souvislosti v technologiích malby, dále zjistit, odkud pocházejí barvy Syntonos a zmapovat jejich použití u vybraných autorů v kontextu Mařákovy školy.

23,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100940

Kniha mapuje a zhodnocuje dílo konceptuálního umělce a spisovatele Milana Kozelky (1948–2014). Konceptuální umělec a literát Kozelka zanechal nesmazatelnou stopu v českém umění především osmdesátých a devadesátých let. Od šedesátých let se věnoval poezii a jeho básně jsou dnes zařazovány do kontextu českého beatnického hnutí. Od sedmdesátých let se pak Kozelka věnoval akčnímu umění. Upozornil na sebe především sérií Kontakty, kterou vytvořil na začátku 80. let na Šumavě. Jeho extrémní tělové akce, v nichž se například zavěsil do divokého proudu Hamerského potoka, jsou významným příspěvkem k dějinám českého body artu. V sedmdesátých a osmdesátých letech paralelně rozvíjel svou výtvarnou tvorbu, ať už měla podobu konceptuální kresby nebo land-artových instalací. Kozelka vždy sledoval aktuální dění a jeho neklidná povaha ho hnala k dalším akcím. V osmdesátých letech se stal významným organizátorem kulturního dění na neoficiální scéně. Na přelomu 70. a 80. let se v jeho bytě v Templové ulici v Praze konala neoficiální setkání, performance a diskuze. V 80. letech vystavoval na řadě alternativních výstav nezávislé scény, např. Chmelnice – Mutějovice (1983) nebo Setkání na tenisových dvorcích Sparta (1982). V devadesátých letech založil v Karlových Varech pobočku pražské alternativní organizace Artforum a organizoval zde výstavy, filozofické přednášky, literární festivaly a koncerty. Podílel se na řadě regionálních aktivit, např. v Brně a Olomouci, vedle vlastní prozaické tvorby koncipoval několik antologií literárních textů a aktivně performoval.

34,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101068

Žánrové výjevy obrazů jsou působivým zobrazením minulosti při realistickém zachycení dávné podoby společnosti, třeba prostřednictvím mondénní rodiny, řemeslných činností, národopisných tradic a zvyklostí či tradičních obřadů, slavností nebo sportovních klání. Výjevy nepředstavují stav obyčejnosti, jak by se při prvním pohledu na různé typy řemeslníků, trhovců i jiných profesí nabízelo, ale nesou v sobě i mnohé znaky výjimečnosti, přičemž uplatňují tou, či onou formou uměleckého zobrazení také vznešenost a půvab, humor, pošklebek, výsměch, sarkasmus a ironii. Postavy mezi sebou začasté vedou dialog v citovém pohnutí: rozjímají, handrkují se a rozčilují, štěbetají, kafrají, oblažují se drby, urážejí se a popichují, stěžují si a žalují na sebe, ale také se uklidňují a velebí navzájem nebo utěšují laskavým slovem. Jde o dovedné zobrazení pocitů a pohnutek vyjadřovaných mimikou a pohybem.

23,90 *
Versandgewicht: 860 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101064

Mezi lety 1918–1938 byly aranžérství výkladních skříní a obchodní reklama novými uměleckoprůmyslovými obory, které reflektovaly ekonomický rozmach společnosti a vizuálně výrazně pronikaly do obrazu měst. Bulváry a ulice se skrze osvětlené výkladní skříně a blikající reklamu transformovaly v masové komunikační, spektakulární a kvazi divadelní médium. Kultura se zabývala reálnými úkoly moderní společnosti, proto se i design a uměleckoprůmyslová výuka musely reformovat k novým cílům tzv. obchodního umění.

Meziválečné aranžérství mnohdy originálně kombinuje a využívá postupy „vysokého umění“ (nové věcnosti, konstruktivismu, dada, surrealismu), někdy se ale naopak toto vizuálně atraktivní „nízké“ umění ulice stává inspirativní platformou pro inovativní multimediální experimenty, pohyblivé a světelné prostorové inscenace performativního charakteru. Představena je bohatá archivní a obrazová dokumentace zaměřená na oblast aranžérství a reklamy v někdejším Československu.

65,90 *
Artikel-Nr.: 5101061

Třetí svazek Uměleckých památek Moravy a Slezska organicky navazuje na předchozí díly (A–I, 1994; J–N, 1999) – formálně, metodikou výzkumu i zpracováním; k tomu bylo vše vyloženo v Úvodu 1. svazku UPMS. Na vymezeném území (viz mapu na proponovaném přídeští) se zabývá 270 sídelními celky, městy, městečky, vesnicemi a jejich částmi v abecedním uspořádání sub č. 655–802, obsahujícími díla umělecké povahy v rozsahu od slovanské kultury po současnost. Zabývá se hist. urbanismem, výtvory z oblastí architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla – pokud se nacházejí in situ. Zmiňuje i depozitní instituce, archivy a muzea, a souborně charakterizuje jejich umělecké sbírky. Významnou součástí tohoto svazku je rejstřík umělců se základními biografickými údaji, zahrnující na 3000 jmen obsažených v dosud vydaných dílech, a také obrazová složka reprezentující 2010 fotografií a 356 výkresů.

69,90 *
Versandgewicht: 3.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100913

Co mají společného zámek ve Versailles, aforismy Oscara Wildea a některé eseje Susan Sontagové z 60. let? A jak s nimi souvisí plakáty Alfonse Muchy, knihy Petra Šabacha a písně dua Čokovoko? Odpověď lze hledat v dějinách a teorii tzv. campu – estetického fenoménu vyznačujícího se teatralitou a silnou ironií, jehož historické kořeny sahají až ke kratochvílím Ludvíka XIV. Publikace Petera Demetera od těchto kořenů stopuje vývoj campu do současnosti a mapuje jeho projevy v širším kulturně-historickém kontextu se zvláštním zřetelem k českému prostředí. Ukazuje možnosti uplatnění campu při interpretaci české kultury a zamýšlí se nad jeho podstatou v komparaci s jinými kulturně-estetickými tendencemi, jako jsou například dandysmus, queer, drag, kýč anebo ostalgie.

26,90 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5101056

a umění v Akademii věd České republiky v Praze.

Na ztvárnění antické mytologie a témat se zaměří výstava chystaná Akademií věd ČR. Expozice Afrodita dnes představí od 3. září desítky děl současných tuzemských výtvarníků, která jsou spjata se starořeckou bohyní lásky a krásy Afroditou.

"Bude se jednat hlavně o výstavu grafik současných umělců. A současně tam budou vystaveny i sochy," sdělila kurátorka Johana Studničková. Expozice se podle ní pokusí o "integraci" vědy a umění. Téma podle Akademie věd přispívá také do diskuse o postavení ženy ve společnosti a jejím ztvárnění ve výtvarném umění.

V galerii budou téměř čtyři desítky prací grafiků, které spojuje Sdružení českých umělců grafiků Hollar, ale například i sousoší Michala Gabriela Zrození Venuše. Současná zobrazení mýtu o Afroditě, z nichž některá vznikla přímo kvůli této výstavě, pak doplní sádrové odlitky antických plastik ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy.

27,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101042

 Pohádkové náměty byly nedílnou součástí výtvarného umění již od starověku a v různých obměnách procházely celou jeho historií. Avšak teprve koncem 19. století nové výtvarné směry – novoromantismu, symbolismu a secese – našly ve světě kouzel a divů silný a neotřelý inspirační impuls, který mistrně dokázaly zužitkovat v malbě, grafice, plastice, v knižním umění i architektuře. Obrazy představující náměty z pohádek, bájí, pověstí, legend a mýtů záhy zaujaly diváky i sběratelskou obec a na prahu nového století otevřely další, tentokrát obsáhlou kapitolu dějin umění. Z široké plejády umělců, kteří se těmto námětům věnovali, připomene výstava ty nejvýznamnější; v pracích Maximiliána Pirnera, Hanuše Schwaigera, Jana Preislera, Jaroslava Panušky, Josefa Váchala, Vojtěcha Preissiga, Artuše Scheinera nebo Josefa Lady návštěvníci poznají příběhy rytířů, princezen a draků, ale i skřítky, víly, vodníky, bludičky, upíry a další bytosti pohádkového světa.

24,90 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5101016

Erika Bornová je vypravěčkou silných, mnohoznačných příběhů. Ať se již jedná o sochařský cyklus věnovaný Almě Mahlerové a jejím mužům, o uhrančivé akrylové Autoportréty nebo o imaginativní kresby Rostlin či Vodních bytostí, vždy s nadsázkou reflektuje banalitu života, s náruživostí sobě vlastní se snaží rozklíčovat složité předivo lidské představivosti a snů a se vší vážností ohledává komplikovaný vztah člověka ke světu, k druhým, k sobě samému i k přírodě. Publikaci děl Eriky Bornové doprovázejí texty znalců jejího díla Martiny Pachmanové a Otty M. Urbana.

45,90 *
Versandgewicht: 860 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100987

Během okupace Československa odešlo v letech 1938–1945 bojovat za svou vlast do zahraničí mnoho našich občanů. Ve Spojeném království jich během druhé světové války působilo více než deset tisíc. Jednalo se zejména o letce, výsadkáře a příslušníky obrněné brigády, kteří se během válečných operací zapojili třeba do bitvy o Británii nebo obléhání Dunkerque. Někteří z nich dosáhli nevídaných úspěchů.

Libor Sečka, velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, inicioval v roce 2020 projekt s názvem „Never Forgotten“ (Nezapomenuti), v jehož rámci se rozhodl uctít památku vojáků, kteří na území Spojeného království v době druhé světové války zemřeli. Vypravil se postupně na 107 hřbitovů, kde jsou uloženy ostatky 311 československých vojáků, a k 18 vojenským památníkům, celkem tedy na 125 pietních míst. Své putování popsal a shrnul v knize nazvané Britské etapy. Součástí všech zastavení jsou fotografie zachycující atmosféru navštívených míst a dokumentující tak autorovo putování.

23,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100986

Czech Glass, Quo Vadis ?! is a kind of reflection on the paths that Czech studio work takes in glass art today, 60 years after its phenomenal success at EXPO 58 in Brussels. My intention was to present the most diverse mosaic of approaches to glass, to show how glass intervenes in other areas of art, and to demonstrate the possibilities of its connection with non-traditional materials. The catalogue is conceived as a book of professional and life stories of individual authors rather than as an expert´s publication. In it, I follow their professional line, but also the human level. I point out their individuality, exceptionality, the ability to be different, to find their own way, to cope with difficult situations and to persevere when everything literally and figuratively is splintered. The mosaic of presented profiles of authors became a story in itself.   Mária Gálová

39,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100960

Katalog k výstavě. Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Roelanta Saveryho, Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries a Aegidia Sadelera. Dále je představen soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou. Mnohá ze zmíněných děl doposud nebyla vystavena a očím veřejnosti se tak představují poprvé. Většina z exponátů pochází ze soukromých sbírek. Některá z nich byla teprve nedávno zakoupena v cizině a vrátila se díky soukromým sběratelům do země svého původu. Až do nedávné doby jsme se smutkem sledovali, jak se na světových aukcích prodávají umělecká díla, která byla kdysi součástí rudolfínských sbírek a české veřejné kulturní instituce nemají prostředky na jejich získání. V posledních deseti letech se začala situace měnit. Našli se osvícení soukromí sběratelé, kteří se zasloužili o to, že se už některá díla mohla z ciziny vrátit do země původu.

39,90 *
Versandgewicht: 1.010 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 1887 Ergebnissen