Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2074 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5100394

Snaha ztvárnit lidské emoce a vyvolat v divákovi citové pohnutí patří k jednomu z klíčových aspektů umělecké tvorby již od starověku. Nicméně i bez explicitní intence tvůrce může člověk před uměleckými díly zažívat hluboké a niterné emoce, které nikdo neztvárnil. Kniha nabízí čtenářům setkání s různými příběhy. Jsou to příběhy obrazů, soch, architektur, zlatnických předmětů i konceptuálních děl a všechny mají jedno společné — vyvolávají emoce. Nejen záměrně v divácích, jimž byla tato díla určena, ale také v divácích dnešních a konečně také v historicích a historičkách umění, kteří o nich pojednávání. Podání autorů jednotlivých textů představuje na jedné straně reflexi uměleckohistorickou, založenou na erudovaných znalostech pisatelů, zároveň je však možné v nich nalézt naše vlastní emoce. Jak totiž připomíná Ladislav Kesner, kterému je tato kniha věnována, je subjektivní a emocionální prožívání uměleckého díla pro dějiny umění zcela zásadní.

20,90 *
Artikel-Nr.: 5100387

Dvousvazková publikace poprvé uceleně představuje středověké iluminované rukopisy přechovávané v různých institucích v Olomouci a Kroměříži (zejména v arcibiskupské knihovně v zámku v Kroměříži, dále pak v Zemském archivu, Okresním archivu, Vědecké knihovně a Vlastivědném muzeu v Olomouci). Převážná většina iluminovaných rukopisů byla získána a shromážděna zásluhou olomouckých biskupů a arcibiskupů. Publikace přináší vědecké zpracování celkově 236 katalogových položek, představujících iluminované rukopisy vzniklé v časovém rozmezí zhruba od konce 9. do první poloviny 16. století a svou proveniencí zastoupených především z českých zemí, dále z okolních oblastí dnešního Rakouska a Německa, Francie nebo Itálie. První svazek poskytuje texty, druhý svazek obrazové přílohy.

89,90 *
Versandgewicht: 4.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100385

Výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze je druhou částí unikátního projektu Muzea umění Olomouc a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích zaměřeného na představení uměleckého a duchovního dědictví Olomoucké arcidiecéze a Litoměřické diecéze, výjimečnosti jejich sbírkových fondů, výstavních prezentací i programového zaměření. Z nejvýznamnějších středověkých památek jmenujme např. fragment románského reliéfu Klanění Tří králů (z doby před rokem 1141), sochu Madony z Hrušek (40. léta 14. století), Pietu ze sbírky kanovníka Křiváka (kolem roku 1390) nebo sousoší Olivetské hory z Pustiměře (mezi léty 1480–1490). Mezi barokními exponáty nechybí socha Pašijového Krista od Ondřeje Zahnera (40. léta 18. století) nebo obraz vídeňského malíře Paula Trogera Souboj sv. Petra se Šimonem Mágem (1743) původem z Premonstrátské kanonie na Hradisku.

34,90 *
Versandgewicht: 850 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5100386

Národní památkový ústav prezentoval v roce 2017 téma krajiny jako kulturního i přírodního dědictví. Cyklus deseti přednášek odborníků přiblížil posluchačům vybrané šlechtické rody, osobnosti a některé oblasti jejich činnosti souvisejí s proměnou krajiny. Přednášky byly konány v širší oblasti východních Čech a byly věnovány činnosti vybraných šlechtických rodů v tomto regionu, případně bylo vybrané téma prezentováno na příkladech z tohoto území. Jednotlivé tematické bloky se později staly základem struktury této publikace.

Kniha se zaměřuje na působení těch, kteří měli potenciál a možnost krajinu kultivovat, využívat a přetvářet – majitelů panství. Vybudování velkých domén dovolilo počínaje 2.polovinou 17. století šlechtě v Čechách a na Moravě uvažovat o svých statcích nejen z hlediska mocensko-politického a hospodářského, ale umožnilo také nahlížet na ně jako na předmět péče dobrého hospodáře a prostředek sebeprezentace. Tyto funkce plnilo na prvním místě panství samotné: jeho rozloha a výnosy z hospodaření, budovy a jejich areály; ve druhé rovině pak každodenní péče o krajinu svěřeného panství jako celku. Tyto málo razantní zásahy do krajiny mohou stát v očích některých badatelů mimo oblast krajinotvorby. V našem pojetí se jedná o různou míru intenzity aktivního vytváření kulturní krajiny.

39,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100382

Obrazově zpracovaná publikace přístupnou formou přibližuje různorodost současného umění a rozmanitost výtvarného jazyka jednotlivých autorů a autorek na příkladech konkrétních děl ze sbírek královéhradecké galerie. Snaží se také čtenáři vysvětlit, že právě aktuální tvorbě, která přirozeně odráží problémy dnešního světa, může porozumět mnohem lépe než staršímu umění.

Umělci, o nichž publikace referuje: Zbyněk Baladrán, Anna Daučíková, Michal Gabriel, Vladimír Houdek, Anna Hulačová, Matyáš Chochola, Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Ladislav Jezbera, Milan Langer, Václav Jirásek, Lenka Klodová, Milan Knížák, Vladimír Kokolia, Markéta Othová, Daniel Pitín, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, Zorka Ságlová, Václav Stratil, Miloš Šejn, Veronika Šrek Bromová, Margita Titlová Ylovsky, Martin Zet.

24,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100381

Katalog 61. výstavy Výtvarného Hlinecka zavede diváky na putování po Itálii 19. století, kterou představí tak, jak ji na svých cestách viděli a vnímali čeští krajináři.

Cesta do Zaalpí byla zvláště v prvních dvou třetinách 19. století snem každého studenta umění. Itálie představovala sluncem prozářenou jižní krajinu, ale pro Středoevropana také vzdálené moře a ohromující sopky, starověké památky a věhlasná města, jež lákala nejen svou krásou, ale také slavnými stavbami, výtvarnými sbírkami a velkými uměleckými jmény. V centru zájmu stál Řím se svými kostely, kláštery, paláci, galeriemi a mnoha soukromými ateliéry těch nejvyhledávanějších evropských umělců, ale mimořádnému zájmu se těšily i Benátky, Neapol, Paestum, Capri a sicilské Syrakusy a Agrigento.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100379

Monografie věnovaná životu a dílu Antona Erharda Martinelliho (1684–1747) se zaměřuje na jeho působení ve službách Adama Františka ze Schwarzenbergu (zejména v letech 1722–1732). Přináší rekonstrukci kontaktu „knížecího stavitele“ s jeho šlechtickým zadavatelem i aparátem panských služebníků, v prvé řadě místních hejtmanů a polírů. Jako základní zdroj informací posloužily architektonické návrhy rezidencí, venkovských zámků, hospodářských budov i patronátních kostelů a far. Jsou archivně dochované v mimořádném rozsahu, zvlášť cenné je ucelené zachycení tematické šíře prací od reprezentačních staveb až po stodoly a seníky.

Martinelliho projekty pro schwarzenberská panství (nejen v Čechách, ale i ve Vídni či ve středních Francích) jsou nahlíženy ve srovnávací perspektivě jeho děl pro jiné stavebníky v rakouských zemích a na Moravě. Leitmotivem knihy je zdánlivě jednoduché metodické tázání: co vlastně vidíme, máme-li před očima plány, které podepsal, a budovy, jež mu připisuje dosavadní literatura? Z čeho pramení rozdíly mezi záměry a realizacemi? Výsledná interpretace inspiruje k neobvyklému pohledu na středoevropskou architekturu 17. a 18. století.

54,90 *
Versandgewicht: 1.900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100380

Katalog jubilejní 60. výstavy Výtvarného Hlinecka představí tvorbu Luďka Marolda, jedné z nejvýraznějších osobností českého umění konce 19. století.

Toto období, které Francouzi nazývají Fin de siècle, přineslo osobitou duchovní atmosféru, nové umělecké styly, jež zahrnovaly secesi, symbolismus, naturalismus i ornamentální dekorativismus, ale také nová témata, zaměřující se především na kypící život moderního velkoměsta. Marold jako geniální kreslíř s bystrým pozorovatelským talentem se stal jedním z nejpůsobivějších výtvarných interpretů této epochy. Po pražských a mnichovských studiích získal roku 1889 stipendium do Paříže, která jej zcela uchvátila a zásadním způsobem ovlivnila jeho následnou tvorbu. Už roku 1890 byl považován za jednoho z nejlepších ilustrátorů pařížských módních časopisů. V jeho talentu se pojila spontánnost, cit pro barvu i obrovská výtvarná zručnost, díky které dokázal zvláště v technice akvarelu mistrovsky zachytit bohatý život pařížských budoárů, ale i čilý ruch v kavárnách, na ulicích, i intimní chvíle v soukromí. Po návratu do Prahy roku 1897 získal Marold objednávku na malbu panoramatu Bitvy u Lipan pro Výstavu architektury a inženýrství, kterou dokončil jen půl roku před svou nečekanou smrtí ve věku pouhých třiatřiceti let.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100367

Česko-anglická publikace je druhým svazkem nové edice s názvem Česká divadelní fotografie navazující na několikaletý výzkum divadelní fotografie. Kniha představí divadelní a dílem i hudební a volnou tvorbu fotografa, grafika a vysokoškolského pedagoga Jaroslava Prokopa (1950).

25,90 *
Artikel-Nr.: 5100362

Autor v publikaci dokládá, že nešlo jen o umístění pomníku, ale především o zápas o jeho prosazení. Iniciativu na postavení pomníku podal plk. Emil Boček za československé letce v RAF. K návrhu se přidalo 16 občanských sdružení Brna. Ti se sdružili do Výboru pro postavení pomníku E. Beneše. Z veřejné sbírky pořídili oduševnělou sochu prezidenta a docílili postavení pomníku před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Jeho slavnostní odhalení se konalo 10.dubna 2010. Od té doby se u něj se u něj pořádají shromáždění k oslavě československého zápasu o státní svrchovanost a demokracii.

8,90 *
Artikel-Nr.: 5100360

Kniha vychází k příležitosti velké retrospektivní výstavy ilustrační tvorby Františka Skály v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu, která je plánována na 9.4.2021. Vázané vydání legendárního seriálu je obohaceno o úvod Tomáše Prokůpka, rozhovor s autorem a 50 stran přetékajících kresbami ze života Vlase a Brady z nerealizovaného celovečerního filmu.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5100357

Kde bral Petr Váňa sílu, aby 23 let pracoval na něčem, co vypadalo, že nespatří světlo světa? Jak se sžíval přes staletí se sochařem Bendlem? Jak poznal přes údery dláta charakter svého předchůdce? Pán Bůh nechal Petra Váňu v tomto podivuhodném příběhu dlouho. Ale nenechal ho ve štychu. Přečtěte si příběh, který má smysl, krásu, gradaci.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5100349

Umělecké Studio Bubec sídlící v okrajové části Prahy – Řeporyjích oslavuje v roce 2020 dvacetiletí od svého založení. Na výstavách, rezidenčních pobytech, kurzech a dalších akcích studia se vystřídaly stovky českých i zahraničních umělců. Publikace kurátorky Daniely Kramerové přibližuje dějiny studia a velkou šíři událostí a aktivit se studiem spojených od pravidelných výstav Art Safari, divadelní činnosti, rezidenčních pobytů, kurzů pro děti i dospělé k soustavnému aktivismu na poli umění ve veřejném prostoru vrcholící založením Festivalu m3/umění v prostoru. Faktografické texty doplňují dokumenty, stovky fotografií a textech aktérů a pamětníků (Čestmír Suška, Jan Hřebejk, Libor Winkler, Martin Velíšek a řada dalších).

25,90 *
Artikel-Nr.: 5100330

Současné umění zatím nemá své dějiny. Jak ho tedy uchopit a jak mu rozumět? Na to se snaží odpovědět publikace Tomáše Pospiszyla, jednoho z předních teoretiků současného umění, vydaná ke stálé expozici GMU, která je vůbec první dlouhodobou výstavou věnovanou výhradně současnému českému umění, a to od 70. let až do současnosti. Do dějinotvorné problematiky autor nahlíží skrze jednotlivá témata, různé přístupy a tendence umělecké tvorby – od klasických technik přes fotografii, performance až po film, video a další digitální technologie. Obrazově zpracovaná publikace přístupnou formou přibližuje různorodost současného umění a rozmanitost výtvarného jazyka jednotlivých autorů a autorek na příkladech konkrétních děl ze sbírek královéhradecké galerie. Snaží se také čtenáři vysvětlit, že právě aktuální tvorbě, která přirozeně odráží problémy dnešního světa, může porozumět mnohem lépe než staršímu umění.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5100329

Publikace s bohatým obrazovým doprovodem, realizovaná ke stálé expozici GMU, pojímá umění české moderny jako renesanční „Pantheon umělců“. Popírá tak tradiční nazírání dějin umění optikou chronologického řazení stylů, směrů a charakteristických mistrovských děl. Čtenáři představuje českou výtvarnou tvorbu 20. století prostřednictvím prastaré metody autorských kolekcí – skrze svébytná díla dvaceti vybraných uměleckých osobností ze sbírek královéhradecké galerie. Katalog tak přivádí čtenáře k poznání, že přes veškeré pochybnosti je umění české moderny kolektivním dílem mnoha svébytných autorů, přičemž každý ho svým vlastním způsobem obohatil, posunul nebo přesáhl. Zvláštní pozornost je věnována ženám umělkyním, které právě v tomto století dosáhly určité míry rovnoprávnosti, a autorům spjatým s regionem východních Čech.

24,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100319

Monografie o Michaelu Thonetovi a jeho světoznámém podniku z pera předního českého odborníka Jiřího Uhlíře je jedinečnou evropskou publikací na dané téma. Je to příběh ze zlatého věku průmyslové revoluce, příběh vynálezu, který stál u zrodu celého průmyslového oboru – výroby nábytku z ohýbaného dřeva.

V obrazově bohaté publikaci se seznámíte s širokou paletou výrobků známých i naprosto raritních. Můžete sledovat autorovo takřka detektivní pátrání po osobní a rodinné historii průkopníka této unikátní technologie a zakladatele továren v Koryčanech, Bystřici pod Hostýnem a dalších, bádání v kartotékách, muzeích i sbírkách několika zemí.

44,90 *
Artikel-Nr.: 5100325

 Duchovní prostředí bylo od samého počátku úzce spojeno s výtvarným uměním. Římskokatolická církev se tak v podstatě bezděky stala již záhy správkyní uměleckých pokladu nevyčíslitelné hodnoty a tím také převzala odpovědnost za správu podstatné části evropského kulturního dědictví. Zájem o výtvarné umění se tak stal základním podnětem ke snaze o jeho dokumentaci, popis a pochopení zákonitostí jeho vývoje. Postupně se vytvořila početná skupina duchovních, kteří se vyprofilovali jako znalci výtvarného umění. Počátky takového myšlení můžeme sledovat již v textech středověkých kronikářů, dále v době baroka a národního obrození. Vrcholem se potom stala doba dvacátého století. Nejvýznamnějšími představiteli těchto snah v českých zemích byli Antonín Podlaha, Eduard Šittler a Josef Cibulka. Dnes se na jejich dílo snaží navazovat pracovníci Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v cele s profesory Jiřím Kuthanem a Janem Roytem.

23,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5100324

Když na sklonku roku 1349 dal Karel IV. norimberským měšťanům souhlas se zřízením velkého tržiště na místě dosavadního židovského ghetta, a nepřímo tak připustil následný pogrom, vymínil si, že na místě synagogy vznikne kaple zasvěcená Panně Marii. Tak se také stalo. Za deset let byla stavba hotová a v čele nového tržiště se skvělo její nádherné průčelí s bohatě zdobenou a třemi portály otevřenou předsíní. „Sál naší Paní“ je dodnes jedním ze symbolů města Norimberku. Mnohé jej ale pojí i s českým prostředím. Vedle osoby fundátora, císaře a českého krále Karla IV., to jsou mnohé umělecké vazby a také badateli dosud opomíjený sbor mansionářů pražské katedrály, jimž byla svěřena duchovní správa norimberské kaple. Kniha představuje vůbec první uměnovědnou monografii stavby. Její první část má podobu průvodce uměnímilovného návštěvníka, druhá část zasazuje stavbu, její výzdobu a mobiliář do kontextu středověké liturgické praxe.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5100323

Tomas Rajlich is internationally recognized as a major figure in European painting.

His monochromatic canvases based on the Minimalist grid are the result of meticulous research on the fundamental elements of painting.

In the 100 small-scale paintings brought together in this booklet, he explores the combination of the impersonal, the gestural and the creative force of light; they are variations on the intensity, luminosity and facture of the paint, while clearly remaining a factual painting.

Emerging in the early 1970s, he is often associated with Minimalism and Fundamental Painting – a term coined by the Stedelijk Museum Amsterdam in 1975.

The current includes Robert Ryman, Robert Mangold, Agnes Martin, and the early years of Brice Marden and Gerhard Richter. An artist of uncompromising integrity, he maintains a position as one of the most significant living postwar and contemporary painters of his generation.

His works have been the subject of major retrospectives and included in the collections of renowned museums worldwide, such as the Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Centre Georges Pompidou, Paris, and the Museum of Modern Art, New York.

47,90 *
Artikel-Nr.: 5100293

S přílohou Kozlovské období Maxe Švabinského.

Kniha přibližuje zajímavé skutečnosti, pověsti i osudy a podmínky života jeho obyvatel z let 1878 – 1937 v dobách válek i míru. Výbor z kroniky je doplněn textem i obrázky v závěrečné kapitole Kozlovské období Maxe Švabinského.

16,90 *
Versandgewicht: 220 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100316

Piešťany majú unikátne množstvo kvalitných sochárskych diel. Nová kniha upriamuje pozornosť na toto dedičstvo cez fotografie a príbehy. Zbierka 125 sôch je vytlačená experimentálne 3 farbami Pantone: žltou, modrou a červenou. Pre texty bolo vytvorené nové písmo Socha. Ako každá kniha združenia Čierne diery, aj táto je experimentom. Je prehliadkou unikátneho množstva sochárskych diel, ktoré sa zachovali v kúpeľnom meste Piešťany. Je vytlačená z troch farieb (žltej, modrej a červenej) s použitím vlastného písma s názvom Socha. Za najkvalitnejšie diela vďačia Piešťany najmä podujatiu Socha piešťanských parkov, ktoré sa konalo od roku 1967.

39,90 *
Artikel-Nr.: 5100291

Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 25. -27. října 2017. Tyto unikátní pravidelné konference pořádané od roku 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním pojetí, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropskému kontextu. Nevyhýbají se ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na interdisciplinární charakter zasedání.

23,90 *
Versandgewicht: 900 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5100290

Jiří Valoch (1946) hrál, a svým způsobem stále hraje, na umělecké scéně střední a východní Evropy od poloviny 60. let, tedy od počátku všech svých aktivit, klíčovou roli.

Vedle své vlastní výtvarné tvorby připravil stovky výstav, napsal desítky odborných textů o nejaktuálnějších výtvarných postupech a uvažováních odkazujících ke konceptuálnímu umění nebo k dílům pracujícím s jazykem geometrie. Napomáhal, v době, kdy informace zvláště mezi Východem a Západem byly omezené, spojování umělců nejen střední Evropy, ale doslova celého světa.

Tato publikace vydává zprávu o jeho širokém rozkročení a rozsáhlých aktivitách na tomto poli umění vůbec poprvé. Nikdo ještě neprozkoumal v takové míře archivní prameny, osobní archivy kolegů i přátel, nehovořil s tolika pamětníky a nezmapoval ohromující množství akcí, kontaktů, dopisů, děl a památek na ně, jako se to podařilo autorce. V neposlední řadě hovořila Helena Musilová i se samotným tvůrcem a s autory, s nimiž spolupracoval. Nevyhýbala se ani odborné literatuře věnované střední a východní Evropě.

Jejím cílem bylo zmapovat jednotlivé důležité akce a způsob, jakým vznikla Valochova obsáhlá sbírka, ale také popsat mechanismy fungování společenských struktur, které určovaly a determinovaly výtvarný život a uměleckou scénu v období normalizace.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5100289

Sborník předkládá příspěvky z odborného kolokvia, přinášející řadu nových poznatků z oboru kresby, grafiky a iluminací. Autoři textů jsou v oboru největšími autoritami v rámci České republiky a jejich výstupy mají vysokou vědeckou úroveň a zároveň jsou přínosné i pro širší okruh zájemců. Publikace rozšiřuje povědomí o uměleckých dílech, která nemohou být trvale vystavována pro citlivost na světlo a další klimatické podmínky. Řada Ars linearis, jako ročenka obsahující články o umění na papíře a pergamenu, je ojedinělou svého druhu v celosvětovém měřítku. Vzhledem k tomu, že vychází dvojjazyčně, je akceptována i v zahraničí, kde si již získala velmi dobré jméno.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5100288

Průvodce doprovázející střednědobou expozici Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představuje v atraktivní grafické podobě mistrovská díla renesance, manýrismu a baroka ze Sbírky starého umění Národní galerie Praha. Úvodní statě kurátora Mariuse Winzelera a architekta Josefa Pleskota o koncepčním záměru expozice, texty k jednotlivým sálům, soupis vystavených exponátů, reprodukce vybraných děl a fotografická dokumentace instalace skládají pokus o prezentaci jedinečné souhry umění a architektury, obohacené navíc o literární rozměr. Součástí průvodce jsou subjektivní reflexe – vedle historika umění a architekta nabízejí svůj osobní pohled na staré mistry i malíř, básník, spisovatel, novinář, divadelní dramaturgyně, botanik, literární kritik a teoretik, historik, filozof a teolog, ale také noční hlídač v galerii. Zamýšlejí se nad atmosférou sálů, vybranou skupinou obrazů a soch nebo jediným dílem. Průvodce, podobně jako samotná expozice, se stává vícehlasou pozvánkou k osobnímu setkání s největšími uměleckými poklady Národní galerie Praha, překračujícími svými náměty všední otázky člověka a společnosti.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5100261

Průvodce po Pražském hradě 19. století byl napsán pro všechny zájemce, kteří tu dobu nezažili na vlastní kůži a chtěli by vědět, "jak to na Hradě chodilo". Kdo zde žil a co se tu dělo v oné době, která sice není tak vzdálená, ale na jejíž reálie jsme už docela zapomněli, či spíše je známe pouze pokrouceným prizmatem tendenčních historických výkladů. Tento průvodce nenabízí historickou, ale faktografickou odpověď pro období vymezené letopočty 41800-1899. Jde o praktické ohraničení, protože z historického hlediska se v Hobsbawmově "dlouhém 19. století" (mezi léty 1789 a 1914) na Pražském hradě odehrála vlastně dvě krátká 19. století (v letech 1792-1848 a 1848-1918). (Petr Kroupa)

26,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100287

The guide touring through the medium-term exhibition of Old Masters in the Schwarzenberg Palace is an attractive publication presenting the masterpieces of the Renaissance, Mannerism, and Baroque in the Collection of Old Masters of the National Gallery Prague. The introductory essays by the exhibition’s curator Marius Winzeler and architect Josef Pleskot about the concept of the exhibition as well as texts for the individual rooms, the list of displayed exhibits, the reproductions of selected artworks, and the photo documentation of the installation attempt to present a unique harmony of art and architecture which is further enriched by the literary dimension. Subjective reflections are part of the exhibition guide – in addition to the art historian and architect, personal perspectives on the Old Masters are also presented by a painter, a poet, a writer, a journalist, a dramaturge, a botanist, a literary critic and theoretician, a historian, a philosopher and theologian, and also a gallery night watchman. 

49,90 *
Artikel-Nr.: 5100286

Edici životních osudů Ferdinanda Engelmüllera tvoří dvě části. Obě v originále zaznamenal jeho syn Ferdinand. První z nich zahrnuje revidovaný strojopis vzpomínek, podrobný životopis, sepsaný mezi lety 1959–1963, který se nachází v Archivu Národní galerie v Praze. Význam textu tkví v pojednání o životě malíře-krajináře, žáka Mařákovy školy, a jeho díle. Nechybí ani reflexe z dobového tisku. Významné jsou pasáže věnující se založení a chodu Engelmüllerovy soukromé malířské školy. Druhý text má formu zápisníku a byl napsán při příležitosti 30. výročí malířovy smrti v roce 1954. Autor vycházel ze tří původních otcových deníků, dnes uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Kromě podrobných líčení nejrůznějších příhod obsahuje i autentické kresby, které si Engelmüller pořizoval během svých cest.

39,90 *
Artikel-Nr.: 5100285

Bulletin je odborným periodikem pro zveřejňování výsledků výzkumu ve všech kategoriích sbírkových fondů se snahou předkládat nové poznatky v souvislostech oborových a interdisciplinárních. Vedle rozsáhlejších monografických studií a stručných zpráv o nových poznatcích uveřejňuje výsledky restaurátorských prací a technologických analýz, významné archivní materiály a odborné recenze důležitých oborových publikací českých i zahraničních.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5100281

Kniha Česká fotografe v datech 1839–2019 je dosud nejrozsáhlejší chronologií významných událostí české fotografcké scény za 180 let od vyhlášení vynálezu daguerrotypie až do současnosti.

Zahrnuje informace o důležitých autorských i skupinových výstavách, o vzniku a zániku fotografických spolků, odborných časopisů, galerií nebo škol, o vydání významných publikací, o životních datech předních fotografických osobností, a také informace o německých či rakouských fotografech, kteří působili v českých zemích.

Obsahuje téměř tři sta fotografí a obsáhlý seznam literatury o české fotografi.

39,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2074 Ergebnissen