Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 1874 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300792

Krajka je dnes považována za víceméně okrajový umělecký žánr. Přesto si udržuje výlučnou úlohu průvodce novověkých společenských osudů evropského člověka. Od renesance do počátku 20. století její výroba souvisela výhradně s náročným módním oděvem. Specifické období v oboru krajky nastalo v nově vzniklém československém státě ve 20. letech 20. století, kdy se textilní tvorba obecně stala součástí procesu avantgardní kulturní ideologie. Úspěšný rozvoj textilních uměleckých oborů vedený myšlenkou syntézy moderního životního stylu v souladu s národní tradicí pokračoval do konce 30. let. Po druhé světové válce se u nás, stejně jako ve světě, textilní umění přibližovalo umění volnému. Od konce 50. let se začalo radikálně měnit i pojetí krajky. Zcela opustila tradiční funkci a stala se trojrozměrným monumentálním dílem. Nový, umělecky svobodný pohled na krajku, spojený s dokonalou znalostí klasických technik, podnítil v Československu bohatou tvorbu tří generací výtvarnic. Jejich přínos světovému vývoji potvrdila ocenění získaná na mnoha mezinárodních výstavách.

37,90 *
Artikel-Nr.: 5300791

Fotografická publikace "Sedm století v Brně" vychází v roce 2023 k 700. výročí založení kláštera a Baziliky Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně. Kniha připomíná význam kláštera a jeho osobností v rámci Evropy a v některých případech, jako Gregor Mendel či Leoš Janáček, i v celosvětovém kontextu. Text knihy podává základní informace o historii kláštera a baziliky vsazených do kontextu vývoje české státnosti. 71 současných fotografií tvoří podstatnou část knihy; tyto výtvarně pojaté fotografie podávají nejen obrazovou informaci o současném stavu, ale zprostředkovávají čtenáři krásu, která je do baziliky vkládána po celou dobu jejího vývoje.

32,90 *
Artikel-Nr.: 5300790

Publikace představuje plakát jako vizuální komunikační médium, které používá specifickou řeč propojující obraz a text. Plakát slouží ke sdělení informace krátkodobého významu, proto vychází z bezprostředního, dobově aktuálního jazyka, srozumitelného napříč širokým sociálním spektrem. Sémantiku plakátového sdělení umocňuje také strukturování informace, obrazové reference a schémata zacílená na konkrétní publikum (profesní, národnostní či genderové skupiny). Pro různé účely plakát používá jiné typy řeči, avšak některá jeho klišé fungují univerzálně. Kniha přibližuje jazyk plakátu v nejrozmanitějších způsobech komunikace a rolích, které plnil ať už ve prospěch umění, obchodu či ideologie. Jednotlivé typy obrazových sdělení jsou zastoupeny jak nejvýznamnějšími exponáty z více než třicetitisícové kolekce plakátu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jež patří mezi nejstarší a nejvýznamnější evropské sbírky plakátu, tak i artefakty běžné produkce z období 1890–1938 s důrazem na díla české a středoevropské provenience. Statě zohledňují obecnější problematiku – kritickou reflexi plakátu v Čechách, způsoby uplatnění plakátu v městském prostředí, proměnu jazyka plakátu – i úzce zaměřená témata jako meziválečnou reklamní scénu, osvětový plakát či plakáty propagující umění.

69,90 *
Artikel-Nr.: 5300789

Publikace zachycuje vývoj prototypu „chytrého“ sedacího nábytku pro expozici Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve firmě mmcité. Díky grantové podpoře Technologické agentury ČR se tým mmcité soustředil nejen na splnění požadavků muzejního provozu a zapojení nových technologií, ale také na inkluzivitu sedacího nábytku, která je v českých zemích (oproti například skandinávským) zanedbávána, protože objednatel na podobný vývoj a testování nemá prostředky. Projekt uvádějí historické reflexe vývoje odpočivného nábytku v expozicích (Iva Knobloch) a vývoje venkovního nábytku (Mariana Kubištová), které vycházejí z myšlenky vzájemného ovlivnění obou typů nábytku. Studie Ivy Knobloch a Mariany Kubištové jsou vůbec prvními příspěvky na uvedená témata v českých zemích.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5300770

Monografia s názvom Ivan Csudai: Causa vivendi (Obrazy 2011 – 2022) je v poradí treťou monografiou, ktorá mapuje a interpretuje tvorbu tohto významného slovenského výtvarného umelca. Nateraz posledná monografia sa zameriava na tvorbu po roku 2011, teda po roku, kedy sa začína nová etapa v umeleckom vývine výtvarníka. Autor textu monografie podrobne interpretuje princípy tvorby a z nich odvodené pravidlá, ktoré generujú jednotlivé obrazy a napriek tomu, že podliehajú permanentným inováciám, vždy zachovávajú Csudaiov typický a originálny individuálny umelecký štýl. V monografii je reprodukovaných vyše 200 obrazov a o jej zalomenie a dizajn sa postaral sám autor Ivan Csudai.

54,90 *
Artikel-Nr.: 5300758

Dílo Kamily Ženaté nelze přiřadit k žádným skupinovým trendům tuzemské výtvarné scény posledních dekád. Její hluboce solitérní a zároveň vysoce komunikativní umělecká výpověď je hodnotná nejen bohatstvím suverénně zvládnutých výrazových faset (grafika, malba, video art, site-specific, instalace), ale především komplexním lidským a duchovním poselstvím. Svou tvorbou Kamila Ženatá usiluje o poznání hlubin přírody i lidské duše, a v ještě hlubším plánu o poznání podstaty Bytí. Inspirována taoismem, psychoanalýzou, kvantovou fyzikou i psychedelickými prožitky zkoumá možnosti vyjádření nevyjádřitelného. Monografie zahrnuje výběr z autorčiny tvorby od roku 1972 do roku 2022, od začátků na Akademii výtvarných umění přes řadu unikátních autorských projektů (např. Nauč se stát na jedné noze, 2. patro, Ženský dvůr, Horizont událostí) až po dnešek. Vývoj díla mapuje bilanční rozhovor, který s Kamilou Ženatou vedl básník Milan Ohnisko. Reprodukce kreseb, grafik, instalací a maleb jsou řazeny v časovém sledu a doplněny fotografiemi z autorčina osobního archivu i úryvky z textů reflektujících její tvorbu.

47,90 *
Artikel-Nr.: 5300745

avantgardy 20. století.

Publikace věnuje pozornost malíři, výtvarnému teoretikovi a výtvarnému pedagogovi F. V. Mokrému (1892–1975), osobnosti, jež dosud nebyla historií umění dostatečně zhodnocena. Syntetické pojednání o výtazném představiteli vlivné generace pedagogicky působících umělců první poloviny 20. století vychází z důkladného archivního studia (zejména v Památníku národního písemnictví v Praze a Archivu Národní galerie v Praze). Dokládá ztotožnění Mokrého s moderními trendy v umění a experimentálními metodami výuky na avantgardním Bauhausu a zasazuje jeho tvůrčí a organizační aktivity ve významných uměleckých spolcích i v oblasti uměleckého školství do evropského kontextu.

55,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300734

Bedekr Hřbitovy zmizelých zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byly zpřetrhány sociální vazby mezi památníky mrtvých a jejich rodinami a mnoho hrobů tu postupně zaniklo nebo zpustlo. Až v posledních desetiletích se pozvolna obnovuje zájem o kritickou reflexi této zasuté a neradostné kapitoly moderních českých dějin. Echem této pozvolné národní sebereflexe jsou snahy o revitalizaci hmotných památek souvisejících s komunitou podkrkonošských Němců.

23,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300731

Bedekr hřbitovy nalezených zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností. Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války byly zpřetrhány sociální vazby mezi památníky mrtvých a jejich rodinami a mnoho hrobů tu postupně zaniklo. Až v posledních desetiletích se pozvolna obnovil zájem o kritickou reflexi této zasuté kapitoly moderních českých dějin a o revitalizaci hmotných památek s ní souvisejících.

22,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300730

Kámen je vedle dřeva jedním z tradičních materiálů sepulkrálních památek. Přesto mu dosud nebyla věnována dostatečná pozornost ani odborný zájem. Cílem publikace je alespoň z malé části tuto mezeru zaplnit. V přehledném zpracování představuj většinu běžných, ale i méně častých nebo dokonce zapomenutých dekoračních, ušlechtilých a přírodních kamenů, které užívaly v pomníkové tvorbě v průběhu 19. století a v první polovině 20. století.

Z obsahu: Názvosloví a systematické přehledy dekoračního kamene v historické perspektivě.Proměny hřbitovů a náhrobní kamenů po roce 1800. Používané kamenické techniky. Variabilita dekoračních kamenů v sepulkrální produkci. Ušlechtilý kámen v sepulkrální produkci 19. století a první poloviny 20. stoeletí. Kamenoprůmysl v severozápadnímm Slezsku a jeho odraz v sepulkrálních památkách. Dochování kamenných sepulkrálích památek na Jesenicých hřbitovech. Kamenoprůmysl a ušlechtilá kamenická vroba před roekm 1945. Sepulkrální památky jako pramen k dějinám kamenoprůmyslu.

28,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300718

Průvodce svatovítskou katedrálou seznamuje návštěvníky s dějinami, uměleckými poklady a krásnou architekturou tohoto klenotu Prahy i naší země. Publikace sleduje nejprve historický a stavební vývoj katedrály: od rotundy sv. Václava a Spytihněvovy baziliky přes stavbu gotické katedrály za Matyáše z Arrasu, Petra Parléře a jejich nástupců, její úpravy v době renesanční a barokní až po obnovu a dostavbu v 19. a 20. století. Publikace je nepostradatelnou pomocí pro každého, kdo se vydá do pražské katedrály, ať už jako poutník, milovník krásných staveb nebo turista.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5300678

Řazení vybraných děl tak, jak se postupně dostávala do sbírek, umožňuje čtenáři seznámit se s často zajímavými okolnostmi jednotlivých akvizic v kontextu sledovaného období. Představeny jsou mimo jiné artefakty z majetku osob perzekvovaných za německé okupace kvůli svému židovskému původu nebo zabavené po druhé světové válce majitelům německé národnosti, stejně jako soubory děl pocházející z majetku významných soukromých sběratelů, především brněnského továrníka Arnolda Skutezkého.

69,90 *
Artikel-Nr.: 5300667

Myšlenkový i hmotný odkaz antického Řecka a Říma v průběhu staletí zásadním způsobem utvářel současnou západní evropskou kulturu a rezonuje v ní dosud. Umělecká díla starověku byla nejen předmětem obdivu a sběratelské vášně, ale rovněž ideálem a nevyčerpatelným zdrojem tvůrčí inspirace. Touha vlastnit, napodobovat a tvořit byla přítomna, byť v tlumenějších tónech, přirozeně i v českém prostředí. Fascinující svět těchto antických ozvěn zachycuje publikace očima deseti autorů (Jan Bažant, Marian Hochel, Stanislava Kučová, Šárka Radostová, Patrik Líbal, Eva Lukášová, Petja Matějovič, Eliška Petřeková, Roman Prahl, Helena Tůmová, Lenka Vacinová). Jednotlivé studie doplňuje bohatý obrazový materiál.

42,90 *
Artikel-Nr.: 5300304

Uměleckohistorická studie se zabývá deskovým malířstvím, které bylo nejvíce reprezentativním výtvarným oborem pozdního středověku. Věnuje se malířství tzv. husitské doby a dochází k nové interpretaci vztahu českých husitů k výtvarnému umění. Jednotlivé kapitoly seznamují nejprve s různými historickými, kulturními, společenskými, náboženskými i technologickými okolnostmi vzniku těchto maleb, takže čtenář může zasadit památky 15. století alespoň v náznaku do původního dobového kontextu, a tak je lépe pochopit. Druhá část knihy se zaostřuje postupně na více než šedesát dochovaných obrazů a obrazových souborů. Každým z nich se tak autorka zabývá zvlášť jak ze stylové, tak z ikonografické a historické stránky. Poprvé v posledních desetiletích obsahuje publikace i teoretické úvahy o metodologii dějepisu středověkého umění.

33,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300606

Obsahuje historii firmy a základní katalog produkce (přes 100 předmětů).Václav Podhrázský byl absolventem keramické školy v Bechyni, spolupracoval v Rožnově s Jaroňkem a pak se osamostatnil. Dosud k jeho životu a dílu neexistuje žádná literatura.

V současnosti na výstavě Josefa Mánesa ve Valdštějnské jízdárně jsou vystaveny dva předměty z jeho produkce malované podle Jos. Mánesa. (NG v Praze).

Podhrázský, Václav, 1897-1935, malba na keramice 20. století Česko.

33,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300605

Doprovodná publikace k monografické výstavě Josefa Mánesa představuje rozsáhlé umělcovo malířské i kreslířské dílo, ale také umožňuje nahlédnout pod vrstvu po desetiletí tradovaných stereotypů spojených s Mánesovým díle, Jednotlivé kapitoly prezentují stěžejní okruhy umělcovy tvorby.

43,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300604

Sběratelé Dan Trávníček a Kamil Mittner spojili v této publikaci nejen nejvýznamnější cedule ze svých sbírek, ale i své dlouholeté znalosti a sběratelskou vášeň. Na více než 562 stranách představují 715 plechových a smaltovaných cedulí firem známých z českého a československého obchodního trhu z období let 1900–1948. Prezentovaná sbírka nemá svým rozsahem v Česku obdoby.

Kunsthistorický dohled nad publikací měli Lucie Vlčková a Petr Štembera, kurátoři sbírky plakátů a obrazů Uměleckoprůmyslového musea v Praze. V první části knihy spolu s dalšími akademiky téma jak odborně, tak i poutavě rámují. Petr Štembera v příspěvku „Osobnosti české prvorepublikové reklamy“ zaměřuje svou pozornost k známým i méně známým autorům, z nichž každý byl podle nepsaných pravidel reklamní branže především „profesionál, který musel umět všechno a nebyl tady od toho, aby rozhodoval“, jak konstatuje Štembera. Blíže se věnuje nejvýznamnějším osobnostem jako Leo Heilbrunn, Zdeněk Rykr, Rudolf Höns, Emil Weiss, ale i dalším. Historik a kurátor sbírek 20. století Muzea hlavního města Prahy Bohuslav Rejzl je autorem kapitoly „Výrobci reklamních cedulí v českých zemích před rokem 1948“. Na několika příkladech pražských i mimopražských podniků dokumentuje velkou rozmanitost protagonistů na trhu obchodní reklamy.

125,90 *
Artikel-Nr.: 5300602

That the future of art lay in electricity and new technologies had already been foreseen in the 1920s by sculptor and experimenter Zdeněk Pešánek. He himself worked with light, music and electricity in his art and created light-kinetic sculptures. He strove to implement a newly created technique – kineticism. This unique publication, which was ahead of its time, presented the concept of kinetic art and also Pešánek’s own schema of lit up pianos, fountains, fireworks and neon signs. Descriptions are accompanied by numerous photographs and sketches. Kineticism is published today in the same graphic style as its first edition in the 1940s. It is complemented by a foreword from Peter Weibel and an afterword by Tomáš Pospiszyl, two of the most renowned contemporary experts in art and new technology.

26,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300562

Centrum pro dokumentaci vydává další knihu ze souboru publikací věnovaných obrazům ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze. Na studii věnované sbírce Richarda Poppera (Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera - Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. (cdmp.cz)) nyní navazuje první část zamýšlené dvousvazkové publikace zabývající se díly, u kterých se nepodařilo identifikovat původního vlastníka. Významnou část knihy tvoří rozsáhlý katalog, který vznikl na základě detailního archivního výzkumu a provází jej barevné reprodukce zkoumaných obrazů – od prací starých mistrů až po díla moderních umělců jako byl J. Schikaneder či A. Chittussi.

54,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300561

Katalog předmětů pocházejících z majetku obětí II. světové války, předaných ze svozového zámku Sychrov na další objekty. Publikace mapuje osudy identifikovaných předmětů a krátkými medailony představuje jejich původní majitele.

39,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300560

Katalog a soupis provenienčních záznamů předmětů, pocházejících z majetku obětí druhé světové války, které byly v poválečné éře prodány ze svozového zámku Sychrov do soukromých rukou.

39,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300564

Aus dem Inhalt: Egerland-eine Region in der Mitte Europas. Die Burgen der Ministerialen. Die Entstehung der Burg Seeberg und ihre ersten Besitzer. Die Burg Seeberg in den jahren 1322-1434. Seeberg und der Kanzler Kaspar Schlick. Seeberg zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Wandlungen der Burg im 20. Jahrhundert.

12,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300559

 Morava v letech 1939-1945.

Publikace mapuje konfiskace uměleckých předmětů a cenností na území protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945.Objasňuje metody, technické, personální a legislativní zajištění protektorátního okupačního spoliačního mechanismu a popisuje jeho praktickou podobu a způsob dalšího využití konfiskátů.  Pojednávanou problematiku zasazuje do širšího historického kontextu s důrazem na období nacionálního socialismu. Na tomto základě pak definuje i shodné znaky a rozdíly s dalšími územími okupovanými nacisty.

39,90 *
Versandgewicht: 480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300593

Martin Vongrej (1986) v současnosti reprezentuje patrně nejstrukturovanější podobu vizuální tvorby na Slovensku. Ve svých dílech se snaží obsáhnout liminální prostor mezi myšlenkovou spekulací a konceptuálně-minimalistickou estetikou; kombinuje vizualitu se subjektivně pojatou filozofickou rovinou. Klíčovou součástí jeho uměleckých výzkumů je zejména vztah mezi viditelným a neviditelným, který autor označuje rovněž jako „vnořování se do nitra virtuálního bodu". Tento virtuální (neviditelný) bod Vongrej nachází v přírodě (například v pomyslném středu letokruhů stromu), v geometrických objektech (torus, Möbiova páska) a také v lineární perspektivní konstrukci (úběžník jako virtuální bod průniku sbíhavých linií).

 

36,90 *
Artikel-Nr.: 5300587

Reprint slavné knihy Kinetismus z roku 1941 s předmluvou teoretika umění Petera Weibela a s doslovem historika umění Tomáše Pospiszyla.

Zdeněk Pešánek (1896–1965) byl průkopníkem kinetického umění. Sochař, malíř, architekt a člen avantgardní umělecké skupiny Devětsil, byl v meziválečném období autorem unikátních multimediálních objektů a nástrojů, ale také originálním teoretikem umění. Text Kinetismu vznikal původně ve 20. letech 20. století. Kromě Pešánkovy originální koncepce kinetického umění, která předznamenává umění nových médií a počítačů, nabízí kniha schémata ohňostrojů a světelných fontán a podrobný popis řešení Pešánkovy kineticko-světelné plastiky pro Edisonovu transformační stanici a plastik oslavujících 100 let elektřiny.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5300568

Dějiny chebské galerie k jejímu 60. výročí, s desítkami fotografií expozic, výstav, reprodukcí uměleckých děl i plakátů, pozvánek nebo obálek katalogů.

24,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300556

Monografie se věnuje teorii a dějinám umění, estetice a umělecké kritice Miroslava Tyrše (1832–1884), který je sice všeobecně znám jako zakladatel a vedoucí osobnost Sokola, ale byl také historikem umění a kultury, estetikem a prvním profesorem dějin umění na české části Karlovy univerzity v Praze. Monografie představuje a analyzuje jeho rozsáhlé dílo, které zůstalo ve stínu tělocvičného hnutí. I toto hnutí, společenství, bylo ovšem jeho chápáním kultury a umění silně ovlivněno – Tyrš do Sokola integroval i vzory antického Řecka a důsledně usiloval o renesanci ideálu kalokagathie. Díky tomu se věnoval nejen estetické teorii tělesných cvičení a gymnastiky, ale i teorii umění a stal se prvním českým kritikem zaměřeným výhradně na výtvarné umění. Kniha se proto pokouší jeho názory, rozptýlené v řadě teoretických textů i uměleckých kritik, představit uceleněji a také je zasadit do kontextu dobových názorů, z nichž čerpal.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300553

Publikace přináší příspěvky 18. a 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Tyto mezinárodní vícedenní konference pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Jsou zaměřené na téma sepulkrálních památek jako hmotných artefaktů sepulkrální kultury a umění v tradičním slova smyslu, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropské problematice. Nevyhýbají se ovšem ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na charakter interdisciplinárního, inter regionálního a interinstitucionálního setkání. 18. zasedání bylo tematicky zaměřeno na památky do r. 1526,

24,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300539

Publikace Věci venku se soustřeďuje na dílo Čestmíra Sušky pro veřejný prostor – umění umístěné v exteriéru města či v krajině, které má šanci oslovit i ty, kteří výstavní síně nevyhledávají. Publikace mapuje jeho tvorbu od počátku osmdesátých let až do současnosti. Čestmír Suška patří k osobnostem, které zásadně formovaly podobu českého sochařství v krajině i městském kontextu.

39,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300514

nad Moravicí.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 1874 Ergebnissen