Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
2251 - 2280 von 2352 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4400455
16,90 *
Versandgewicht: 190 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400454

Není třeba si vymýšlet, stačí jen prolistovat zaprášené archivní dokumenty, aby před námi ožily staré, dnes už zcela zapomenuté zločiny. Příběhy, které jsou v této knize popsány, se skutečně staly a ve své době způsobily hodně strachu a vzrušení. Kdo rozřezal a rozházel po Praze tělo Rebeky Humpolcové? Jak došlo k vraždě přímo v budově královéhradeckého soudu? Jak tragicky skončil spor dvou mladých dívek v Praze nebo proč došlo ve východočeském Komárově k několika masovým vraždám? Kniha popisuje další záhadné případy a zločinné skutky a odhaluje metody tehdejší kriminalistiky.

19,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400451

Boj o alpskou kótu Doss Alto, při němž tři legionářské roty odrazily v září 1918 výpad rakousko-uherského úderného polopraporu, se v meziválečném Československu stal legendou. Autor ve svém zasvěceném pohledu na čs. legie v Itálii nabízí fakty doložený a zároveň poutavý obraz nejen této válečné epizody, v němž se pokusil oddělit realitu od pozdějšího mýtu. "V obklíčení se ppor. Trojánek sám zastřelil. Navíc do těchto míst přenesla svoji palbu italská dělostřelecká baterie, čímž omylem usmrtila dva nebo tři legionáře. Pak se skupiny rakouských úderníků přiblížily předpolím ke skaliskám Doss Alta a Sasso Sega, z jejichž podzemních galerií, osazených kulometnými stanovišti, byla na přicházejícího nepřítele zahájena nesoustředěná, spíše nahodilá palba. Po celou dobu boje se tu nenacházel žádný italský velitel praporu. V kritické situaci se ujal velení por. Fabian z hlavní kaverny na Sasso Sega a zorganizoval účinnou obranu…“

11,90 *
Artikel-Nr.: 4400409

Kniha se podrobně zabývá životem Trutnova v rušném období 18. století. Nabízí čtenářům zajímavé nahlédnutí do života našich předků ve století poznamenaném převratnými společenskými a hospodářskými reformami Marie Terezie a Josefa II., čtyřmi prusko-rakouskými válkami o Slezsko a Kladsko, těžkým životem poddaných a jejich památným povstáním i mimořádnými přírodními pohromami.

21,90 *
Artikel-Nr.: 4400408

Monografie je věnovaná přínosu tělesné výchovy a sportu české národní emancipaci v období od vzniku sokolské organizace v roce 1862 až do první světové války, kdy byla zakázaná činnost České obce sokolské, Českého olympijského výboru a fotbalové asociace. Ke konci 19. století již Sokol dominuje českému spolkovému životu a díky široké členské základně a mnohostranné činnosti je jeho přínos k vytváření české národní společnosti zcela mimořádný. Podobně ojedinělá je také od přelomu 19. a 20. století mise českých olympioniků, kterým se podařilo důstojně a úspěšně prezentovat na celosvětové scéně český národ jako samostatný a rovnocenný s velkými národy reprezentujícími mocné státy. 

16,90 *
Versandgewicht: 290 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400400

Regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400/ Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400. Kniha Ivana Hlaváčka, předního znalce lucemburské epochy, zpřístupňuje výpisy z register dvorské kanceláře českého a římského krále Václava IV. (1378–1419). Celkem 335 písemností let 1397–1407 se zachovalo v tzv. Codexu Přemysleus, nalezeném na konci 18. století v Přemyšlu a nyní chovaném v pražské Národní knihovně. Soubor je cenný nejen tím, že původní dvorská registra zanikla, ale i díky absenci příslušného václavského svazku ediční řady regesta imperii.   

22,90 *
Versandgewicht: 830 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400392

Tato kniha zachycuje vzájemné kulturní vazby mezi Českou republikou a Peru, a to od dob koloniálních až po současnost. Kniha je rozdělena do dvou dílů, přičemž každá kapitola je věnována konkrétnímu tématu – akcentována je oblast umělecká, od literatury přes výtvarné umění a keramiku až po hudbu. Autor při práci na knize vycházel z mnoha informačních zdrojů, s nimiž může čtenář sám díky uvedeným odkazům dále pracovat. Kniha je určena odborníkům i laické veřejnosti se zájmem o dějiny umění či iberoamerikanistiku.

37,00 *
Artikel-Nr.: 4400391

Problematika postavení Moravy v českém státě se v posledních dvaceti letech stala velmi diskutovanou. Zároveň vznikla řada nepravd, které pohled na moravskou historii zcela znehodnocují. Proto se publikace snaží předložit nejširší veřejnosti řadu odpovědí na nejnovější moravské dějiny z pohledu organizace veřejné správy. Ukazuje na to, jak Morava a Slezsko si nejen za feudalismu, ale i po roce 1848, hledaly svoji samostatnou cestu vycházející z předchozích tradic. Kniha popisuje formování moderní státní správy a územní samosprávy zejména v letech 1848 – 1948, tedy v rozhodujícím období, kdy se na našem území vytváří moderní státní mechanismus.

24,90 *
Versandgewicht: 390 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400352

Smyslem této publikace není jen opakovat notoricky známá fakta, týkající se jejich smutného konce, ale věnovat se naopak oněm bílým místům, která jsou spojena s vývojem a vznikem hraničních orientačních sloupů. Pokusíme se odpovědět na otázky: Kde se vzala myšlenka osadit československou hranici symboly státu? Byl výběr podoby sloupu tak samozřejmý nebo mu cosi předcházelo? A jak vlastně probíhala jejich výroba a samotné rozmístění? Učiněná zjištění se následně pokusíme zasadit do kontextu dějinných událostí, které posléze vyvrcholily v zánik první Československé republiky a postupný konec hraničních orientačních sloupů, jako neodmyslitelného prvku a součásti hraničního značení.

22,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400349

Kniha provede všemi etapami historie Bruntálu, počínaje hlubokým středověkem a konče současností.

 Publikace je rozdělena do několika částí, z nichž první pojednává o vývoji města od jeho založení do současnosti, další se věnují kultuře, sportu a tělovýchově, partnerským městům, názvům a pojmenováním města, jeho ulic a mostů a také historickým osobnostem Bruntálu. Kniha dále přináší seznam s původním (německým) a novým pojmenování ulic v Bruntále po roce 1945 a také přehled fojtů, purkmistrů, starostů, předsedů národních výborů.

 

 

29,90 *
Versandgewicht: 1.030 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400348

 Druhý z řady 3 knih (dílů) věnovaných historii města Bruntál.

17,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400347

První z řady 3 knih (dílů) věnovaných historii města Bruntál.

19,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400337

Kniha ukazuje podobu města a jeho života do začátku padesátých let minulého století na více než pěti stech fotografiích, pohlednicích a dobových materiálech. Kniha je členěna do 16 kapitol zabývajících se popisem města, jeho jednotlivých částí, významných budov, průmyslu, živností, obchodů, restaurací a hostinců, školství, spolků a spolkové činnosti, sportovních aktivit, železniční a silniční dopravy, různých společenských událostí, ale i hory Tábor a obcí, které jsou dnes součástí města Lomnice nad Popelkou. 

38,90 *
Versandgewicht: 1.430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400336
25,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400330

Publikace mapuje historii a zajímavosti měst, městysů a obcí na území okresu Strakonice.

23,90 *
Versandgewicht: 510 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400327
Domažlický rodák Karel Hájek (1824-1889) vystudoval teologický seminář v Českých Budějovicích, poté se vrátil do Domažlic, kde po krátkém období v roce 1851, v němž působil na okolních farnostech, strávil celý život. Vedle výkonu kněžského povolání se pilně věnoval poznání dějin rodného města. Už za studií v Praze se seznámil s předními českými historiky a literáty, kteří jej přivedli ke skutečně vážnému zájmu o český dějepis a postupem času i k rozhodnutí sepsat dějiny Domažlic.

Do tohoto konceptu bezpochyby zapadaly i poznámky pořizované o současném dění v Domažlicích, obsažené ve třech nepříliš rozsáhlých svazcích. První svazek, pravděpodobně z let 1847-1860, je v dnešní době nezvěstný, druhý svazek mapuje léta 1861-1866 a třetí pokračuje od srpna 1866 do roku 1871. Dochované svazky se staly předmětem edice. Kniha je doplněna černobílými i barevnými obrazovými přílohami.

 

23,90 *
Versandgewicht: 790 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400324

Bezmála sedmisetstránková výpravná publikace ‚Uničov – historie moravského města‘ vznikala tři roky. Na její přípravě se podílel osmnáctičlenný autorský tým. Tvořili jej historici, archiváři, archeologové a mnoho dalších odborníků z Univerzity Palackého, Státního okresního archivu Olomouc, Vlastivědného muzea v Olomouci a řady jiných vědeckých institucí či vysokých škol. Jde o dosud nejrozsáhlejší a nejpodrobněji zpracované dějiny Uničova

.

 

46,90 *
Versandgewicht: 2.750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400320

Jádrem knihy je bakalářská práce o životě a díle Karla Lišky, badatele v oblasti komunální heraldiky a sfragistiky, ale také zručného kreslíře vedut, hradů a různých budov. V knize najdete údaje o jeho životě, seznam jeho přednášek a výstav, ucelenou bibliografii, kompletní seznam pramenů a literatury (včetně regionální literatury!), ze kterých čerpal pro svoji sbírku komunální heraldiky a sfragistiky (celá sbírka obsahuje 1.244 znaků a 10.489 pečetí a razítek!). Naleznete zde mimo jiné zhodnocení jeho přínosu pro heraldiku a sfragistiku, městské znaky, které vytvořil, fotografie z jeho života a také mnoho ukázek jeho kreseb.

 

21,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400125
Závěrečný díl trilogie dějiny Nového Boru.

 

32,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400123

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod vydalo publikaci, která je redakčně upravenou podobou deníku Vojtěcha Weidenhoffera. Autor byl nejvýznamnější osobou Havlíčkova Brodu v devatenáctém století a svůj deník si psal úctyhodných čtyřicet let. Díky němu tak máme představu jak vypadala občanská a politická aktivita v tomto venkovském městě, dozvídáme se, jak žili a smýšleli čeští měšťané před sto padesáti lety a také jak město jako takové vzkvétalo. Publikace proto osloví nejen místní rodáky a zájemce o Havlíčkův Brod, ale také historiky, kteří mohou práci využít jako pramen pro své bádání.

 

 

25,90 *
Versandgewicht: 410 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400119

První část knihy pojednává o pánech z Hradce 1312-1452 a druhá část zahrnuje například kapitolu soudnictví a popravy, slavné rodáky, pověsti z JH atd.Kniha je volným pokračovaním Vyprávění o Jindřichově Hradci vydané v roce 2010 v nakladatelství Epika.

 

16,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400108

Podtitul: Middle Ages and Early Modern Period (IX-XVI centuries. Publikace seznamuje numismatickou veřejnost slovem i obrazem se 445 italskými středověkými a raně novověkými mincemi, dochovanými v numismatické sbírce Národního muzea. Zároveň představuje první svazek nové řady s názvem Collectio Numismatica Musei Nationalis, která má být věnována především uceleným úsekům této muzejní numismatické kolekce. Italské mince z období 9.–16. století jsou v katalogu reprezentovány dvěma skupinami numismatického materiálu: Jednu tvoří tzv. Stará sbírka, obsahující více než 1000 mincí získaných nedlouho po založení muzea v roce 1818 do 20. let 20. století, druhá obsahuje sbírkové předměty shromážděné v průběhu 20. století. Systém staré sbírky se stal základem pro zhotovení tohoto katalogu italských mincí, doplněného o velké fotografie mincí v obrazové příloze, přehled mincovních značek, rejstříky jednotlivých mincoven, nominálů, opisů na mincích aj. V úvodní části publikace je podána stručná historie italského mincovnictví a numismatické sbírky Národního muzea, která je největší kolekcí svého druhu v České republice.

 

43,90 *
Versandgewicht: 1.020 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400062

Čapkovy obsáhlé paměti jsou cenným svědectvím o rozporuplném českém 20. století. Zachycují prostředí a hodnotový svět pražské středostavovské rodiny, přibližují nelehká rozhodování, která “Velké dějiny” vnášely do života “Malých lidí”. U humanitně vzdělaných intelektuálů to platí snad dvojnásob. Vratislav Čapek nalezl těžit svého praktického i teoretického působení především v oblasti didaktiky dějepisu, a na tomto poli je jeho stopa dodnes nepřehlédnutelná. Prošel řadou institucí a funkcí, badatelských a pedagogických, významná etapa jeho produktivního věku je pak spojena s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, kde zažil i roku 1989 a bezprostředně následující období. I tato skutečnost činí jeho vzpomínání mimořádně zajímavým ... (Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. – Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy).

 

21,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400057

Během posledních deseti let se Robert Šimůnek, působící v Historickému ústavu AV ČR, vypracoval v předního znalce české aristokracie pozdního středověku. Ústřední téma jeho monografie přestavují nejrůznější podoby sebeprezentace šlechty. Ta vědoma si svého výsadního společenského postavení, podpořeného stavovským uspořádáním mocenských sil po Lipanech, začala v polovině 15. století nejrůznější cesty, jejichž prostřednictvím chtěla navenek zdůraznit svůj étos, svoji starobylost i svoji jedinečnost. Šlechtické snahy o ovládnutí paměti se promítaly jak do podob nejrůznějších staveb světského i církevního charakteru, tak do konstruování rodových pověstí i vizuálních symbolů v podobě erbů, portrétů či náhrobků.

Autor všechny tyto problémy sleduje jak s důrazem na detail, tak v širokém společenském kontextu druhé poloviny 15. a počátku 16. věku, v němž se zdánlivě jedinečné jevy šlechtické reprezentace ve skutečnosti jeví jako vědomé projevy kolektivně sdílené šlechtické identity a kultury.

 

25,90 *
Versandgewicht: 720 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4302317

Kniha přináší širokou škálu badatelských přístupů k dějinám raného novověku i s profilujícími tematickými okruhy, na něž specialisté na toto období zaměřují svou pozornost jak v rámci české historiografie, tak v širším kontextu evropského, popřípadě i světového dějepisectví.

Šestý svazek ediční řady České dějiny, v níž představují svá díla převážně pracovníci a absolventi Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na této knize spolupracovali rovněž odborníci z dalších univerzitních i akademických pracovišť.

 

33,90 *
Versandgewicht: 1.040 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4301048

Regesta Bohemiae et Moraviae - edice historických pramenů v podobě výtahů (regestů) z listin české provenience. Mnohasvazkový ediční podnik bude po svém dokončení zachycovat listiny od roku 600 do konce vlády Václava IV. Započal jej vydávat v roce 1855 Karel Jaromír Erben. Od doby vlády krále Václava IV. je kvůli nárůstu počtu listin dílo vydáváno podle jednotlivých archivů a nese název regesta Bohemiet et Moraviet aetatis Venceslai IV. Předkládaný šestý svazek zachycuje listiny Státního oblastního archivu v Litoměřicích. 

19,90 *
Artikel-Nr.: 4301001

Významným pramenem pro poznání dějin raného novověku a zejména konfesních zápasů této doby je korespondence papežských nunciů, tedy papežských diplomatů v jednotlivých státech. Po otevření Vatikánského tajného archivu odborné veřejnosti v roce 1881 zřídila řada evropských států vlastní historické ústavy sídlící v Římě, jejichž hlavním posláním je v podobě kritických edic tyto důležité dokumenty postupně vydávat. Od dvacátých let 20. století patřil mezi tyto instituty i Československý historický ústav v Římě. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů byla příprava edic nunciaturní korespondence z let 1592–1628, a to korespondence nunciů působících u císařského dvora, který sídlil po větší část uvedeného období v Praze. V době první republiky se však podařilo vydat pouze několik svazků vlastní řady nunciaturní korespondence, která nese název Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628.

36,90 *
Versandgewicht: 890 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4300531
Ve dvanácti kapitolách třinácti autorů je zpracována problematika egyptských mumií v českých sbírkách, osobnost mecenáše moravskotřebovského muzea L. V. Holzmaistera, dále osudy, popis, výsledky radiologického vyšetření a rekonstrukce obličeje moravskotřebovské mumie Hereret, lokalita Láhún, ze které Hereret velmi pravděpodobně pochází, i doba 22. dynastie, kdy zde žila. Nechybí pojednání o „otci archeologie“ W. M. Flindersovi Petriem a o velmi podobných mumiích, resp. obalech mumií, které se nacházejí v různých muzeích; zde se dočteme o kartonážovém krunýři v Opavě a o mumii Meresamun v Chicagu, u které byla také, podobně jako u Hereret, provedena rekonstrukce její skutečné podoby. Rekapitulována je účast moravskotřebovské mumie na egyptologických výstavách.
15,90 *
Versandgewicht: 400 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4300317
Kniga posvjaščena russkomu kladbišču v Prage, v Ol'šanach, izvestnogo, prežde vsego, kak nekropol' russkoj poslerevoljucionnoj emigracii. Ona soderžit svedenija, kasajuščiesja istorii vsego Ol'šanskogo kladbišča, načinaja s XVI v., istoriju vozniknovenija russkogo učastka v načale XX v., podrobnyj rasskaz o stroitel'stve pravoslavnogo Uspenskogo chrama i pojavivšichsja vokrug nego zachoronenijach , mogilach Pervoj i Vtoroj mirovych vojn. Samaja bol'šaja čast' povestvovanija kasaetsja sudeb russkich emigrantov, ich biografij, zaslug pered Rossiej, peripetij izgnanija, professional'noj i ličnoj žizni v Čechoslovakii.
31,90 *
Versandgewicht: 470 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4300151
Миграция чехов в Россию началась около 300 лет назад, однако наиболее интенсивно она происходила во второй половине и конце XIX века. Тогда, вслед за массовым переселением земледельцев-колонистов, в Россию приезжали представители интеллигенции — ученые, учителя, музыканты, художники, а также предприниматели и технические специалисты с квалифицированными рабочими. Создавались крупные промышленные предприятия. Первая мировая война вызвала сплочение чешских иммигрантов в России и пробудила освободительное движение в их рядах, положив начало ключевому в истории государства событию... Подробнее.
19,90 *
Versandgewicht: 530 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
2251 - 2280 von 2352 Ergebnissen