Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
2281 - 2310 von 2459 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4401346

Tato kniha poodkrývá závoj šlechtické smrti. Přibližuje poslední nemoci a životní chvíle knížat a kněžen ze Schwarzenbergu. Zve na velkolepé pohřební slavnosti, jež se stávaly příležitostí k veřejné demonstraci starobylého původu, divadlem pro lidi. Vysoká šlechta v něm neztrácela svou exkluzivitu ani ve století páry. Neobyčejně pevně lpěla na zachovávání rodinných tradic, věrně střežila odkaz předků. Vzdorovala novým představám o smrti, jež přinášelo evropské osvícenství. Jak ukázala i dlouhá cesta Schwarzenbergů za reprezentativními rodinnými hrobkami, osoby s modrou krví se nesmířily s osamocenou, hygienickou a anonymní smrtí moderní doby.

25,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401321

Budeč patří bezesporu k nejvýznamnějším raně středověkým lokalitám přemyslovských Čech. Andrea Bartošková, jež se intenzivně podílela na archeologickém výzkumu budečského hradiště, předkládá ve své knize novou interpretaci vzniku, vývoje a zániku tohoto mocenského centra nejstarších Přemyslovců.

Věnuje se nejen archeologickým zjištěním, ale vychází i ze svědectví písemných pramenů. Čtenář se tak dozvídá nejen o charakteru vývojových fází osídlení a opevnění hradiště, o kostelech, pohřebištích, či o hromadném hrobu více než tří desítek zmasakrovaných osob, jenž je dokladem násilného dobytí budečského hradu, ale i o zdejším pobytu budoucího knížete Václava a o dalších událostech souvisejících s mocenskou politikou knížete Boleslava I. Způsobem podání se autorka snaží oslovit širší čtenářskou obec zájemců o archeologii a dějiny prvních Přemyslovců, spjaté s počátky christianizace na našem území a s procesem utváření raného českého státu.

17,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401301

Podtitul: Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století.

Monografie, inspirovaná v přístupu ke zkoumané skutečnosti především teorií centrálního místa a základními tezemi strukturalismu, se zabývá vztahem vrchnostenského města v raném novověku k vrchnosti a jejím úředníkům na jedné straně a venkovskému zázemí na straně druhé. Pro řešení daných otázek bylo zvoleno město Svitavy jako centrum svitavského panství, a to v časovém horizontu 17. století.

Úvodní pasáže dvou základních, chronologicky vymezených kapitol představují město a potažmo panství jako jeden z prvků širší struktury pozemkového majetku olomouckého biskupa. V následujících podkapitolách je pak toto město postulováno do pozice centra v rámci užší struktury panství a je sledováno, do jaké míry se v daném vymezení realizovaly jeho vztahy k ostatním sídelním jednotkám a vrchnostenské správě a jak dalece jimi bylo toto město definováno. V těchto intencích je předkládaný text zacílen na otázky demografické, správní, právní a hospodářské.

13,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401291

Podtitul: Historie a současnost věží, věžiček na vsích a městech našeho krásného kraje Vysočina. Kniha obsahuje barevné i černobílé fotografie a dopisnice více než čtyřiceti kostelů postavených v městech a vsích našeho regionu. Jsou řazeny abecedně podle názvu obcí, počínaje Bohdančí a konče Zahrádkou. Na deseti stránkách naleznete děkanský kostel sv. Václava ve Světlé nad Sázavou, z nejbližšího okolí například všechny tři podlipnické kostely, dále kostely v Číhošti, Sázavce, Lučici, Habrech a tak dále. V textu objevíte kromě stručné historie i lidové pověsti, básně, či nejrůznější dobové zápisy.

34,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401289

Svazek I. 1821 – revoluční události 1848. Svazek II. 1821 – ústavní oktroj 1849 – konfinování 1851. Svazek III. Brixen. Doma.

79,90 *
Versandgewicht: 2.680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401268

Obsah:  Studie o působení zemských pevnostních inženýrů na Moravě a článek o špilberských prachárnách. S vojenstvím souvisí i stať o pravěkých nálezech keramických napodobenin kamenných sekeromlatů, objevených na Starých zámcích u Líšně. Další příspěvek zaujme zajisté i širší veřejnost, popsán je v něm průběh tři brněnských barokních ohňostrojů. Důvody přípravy ohňostrojů byly různé, jeden z nich byl například odpálen jako projev radosti nad skutečností, že se císařovna Marie Terezie uzdravila z neštovic. V ostatních studiích se dozvíte například podrobnosti o podobách města Brna ve výtvarném umění 1. poloviny 19. století, historii veletrhu módy na Brněnském výstavišti či nahlédnete na kuriózní porcelánový kabinet, který se nacházel v paláci Dubských v Brně na dnešní České ulici.

16,90 *
Versandgewicht: 280 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401266

Druhý díl publikace přináší  množství informací, příběhů, fotografií i historek například o těchto objektech a jejich obyvatelích: Lüftnerka, vila stavitele Štecha, krajské hejtmanství, arciděkanství, ..

27,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401256

Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 24.-25.dubna 2009 v Turnově.

 Z obsahu: I. Šlechtické rody a osobnosti –  David Papajík: Jan Čapek ze Sán a Český ráj; Milan Svoboda: Biberštejnská epizoda v 16. století ve vnitrozemí Království českého; †Jaroslav Honc – Jaroslava Honcová: Rod Smiřických ze Smiřic a jeho genealogická souvislost s Albrechtem z Valdštejna; Harald Skala: První Desfoursové v Čechách; Eva Lukášová: Rodová portrétní galerie hrabat Schliků; Milena Lenderová: Portrét hraběnky Elisy Schlikové; Marie Mžyková: „…vévodou být nestačí – Rohan jsem“;  Jan Županič: Zachariáš Römisch – podnikatel, velkostatkář a mecenáš; Hana Kábová: Mikuláš Vladimír Desfours-Walderode a Josef Vítězslav Šimák; 

II. Šlechtické rezidence v Českém ráji –  Tomáš Durdík: Hrady Českého ráje; Ivan Peřina: Hrady horního Pojizeří mezi Malou Skálou a Turnovem; Jiří Slavík: Hrádek a Koštofrank - dva jičínské hrady?; Jiří Hrbek: Mnichovo Hradiště jako valdštejnské rezidenční město; Petr Mašek: Zámecké knihovny Českého ráje; Marek Fapšo: Když statné hrady k oblakům čněly, aneb raná díla Josefů Pekaře a Šimáka; Karol Bílek: Černínská expozice na Humprechtě z roku 1937; Naděžda Kubů: Instalace interiérů zámku Humprecht a hostinského paláce na hradě Valdštejn; Jaromír Gottlieb: Jičínský zámek z pohledu podnájemníka, aneb Valdštejnova rezidence v půdorysné a komunikační síti města Jičína; Marek Krejčí: Zámky a hrady Českého ráje jako prvky destinace cestovního ruchu.

19,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401252

Kniha dvojice známých publicistů přibližuje ve více než 40 kapitolách uzlové historické události a trendy, ilustrující skutečnou povahu komunistických režimů – od Pařížské komuny a Říjnové revoluce přes stalinismus, přes jejich četné válečné výboje a zločiny, potlačování vzpour i disentu až k normalizaci, perestrojce a rusko-gruzínské válce.Vznikl tak informačně bohatý a čtivý soubor textů pro široký okruh čtenářů, který by bylo možno charakterizovat i jako studijní materiál občanské nauky.

19,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401230

První svazek Dějin města Plzně. Do roku 1788, který zpracoval kolektiv devatenácti autorů, představuje pohled současné historiografie a dalších oborů na nejstarší dějiny Plzně. Neopomíjí ani prehistorické období a výrazněji akcentuje význam Staré Plzně a její kontinuitu s dějinami Nové Plzně. Cílem celého projektu nových Dějin města Plzně je snaha co nejkomplexněji postihnout a v maximální šíři přiblížit veřejnosti bohatou historii města Plzně. Přestože jsou Dějiny města Plzně 1 určeny nejširšímu čtenářskému okruhu, splňují všechna kritéria odborné publikace. Recenzí textů se ujali vynikající odborníci ve svém oboru z řad pracovníků Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy, společnosti Archaia Brno nebo plzeňské konzervatoře, kteří svými podnětnými připomínkami rovněž přispěli k tomu, aby výsledná podoba publikace byla co možná nejlepší.

39,90 *
Versandgewicht: 2.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401212

Novomoravští rodové navazují na starší kompendium moravské genealogie a heraldiky s názvem Staromoravští rodové od významného badatele Josefa Pilnáčka. Kompendium zpracovává významné heraldické památky nešlechticů. V této práci je pojednáno o jednom z největších sfragistických souborů, tj. 519 pečetí olomouckých protestantů z roku 1610, které byly přitištěny na zmocňovací listinu pro 24 zmocněnců mající právo jednat ve věcech evangelické víry s panovnickou komisí. Soubor je uveden kapitolami o historických podmínkách vzniku listiny, edicí a překladem listiny a vyhodnocení poznatků pro měšťanskou heraldiku. U každého měšťana je kapitola věnována genealogii rodu, jeho biografii a majetkovým poměrům a též sfragistice a heraldice. Tento díl zachycuje větší část měšťanů a obyvatel Olomouce žijících v městě na počátku 17. století a současně přináší cenné poznatky pro další historické disciplíny – regionální historii a právní archeologii.

64,00 *
Versandgewicht: 2.120 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401166

Historie jednotlivých domobraneckých praporů, které byly v roce 1918 a 1919 sestaveny v Itálii ze zajatých Čechů a Slováků z rakouské armády. Formování jednotlivých praporů, jejich vystrojení a vyzbrojení, všední život i slavnosti a přehlídky, návrat do vlasti, nasazení v českém a moravském pohraničí a v bojích na Slovensku, ale i malá vzpoura některých mužů a její potlačení. Domobranecké pluky a 10. divize.

27,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401165

Zapomenutý příběh 60 000 mužů, kteří v letech 1918 a 1919 vstoupili do československé Druhé armády. Popis sestavování 56 domobraneckých praporů v Itálii, jejich života v táborech i příprav na cestu do republiky, nasazení těchto praporů v českém pohraničí, na Těšínsku i v bojích na Slovensku a jejich likvidace ve dvacátém roce. Nechybí popis domobraneckých uniforem a hodnostních označení.

24,90 *
Versandgewicht: 470 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401158

Regionální publikace popisující dějiny i současnost obcí bývalého Uničovského panství. Kniha je zajímavá nejen souhrnem historických faktů a zajímavostí o obcích, které byly úzce spjaty s královským městem Uničovem. Velice důležitý je i boghatý obrazový materiál.

19,90 *
Versandgewicht: 580 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401133

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území obklopujícího Prahu. V tomto čísle naleznete studie a materiály: OULÍK Jan, Znaky donátorů na obrazech svatováclavského cyklu v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi; ZBORNÍKOVÁ Tereza, Epitafní oltáře Smiřických v Kostelci nad Černými lesy; HŮRKA Martin, Veřejný notář a klerik Budislav Havlův z Vyšehořovic (* před cca 1310 – † 1368); ŠIMEK Jan, Náklady na činnost říčanského hrdelního soudu v letech 1667–1757; HŮRKA Martin, Delikt „rušení náboženství“ na panstvích Kounice a Kostelec nad Černými lesy od osmdesátých let 18. století do poloviny 19. století; JIRÁK Matouš, Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna v revírech Lesního úřadu Nové Dvory; GREGOROVIČOVÁ Eva, Životní kruh. Rodinné události toskánské linie habsbursko-lotrinského rodu na panství Brandýs nad Labem v letech 1861–1866;

21,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401128

Kniha je dalším svazkem nové řady pragensií. Mapuje několikasetleté dění a rozvoj malebné a rozmanité městské části ze všech možných úhlů pohledu, přičemž zahrnuje zajímavosti, jež se knižně objevují poprvé, i informace všeobecně známé. Celobarevná publikace na křídovém papíru přináší i několik set původních i historických ilustrací.

25,90 *
Versandgewicht: 920 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401109

Kniha se věnuje problematice hospodářských dějin z úhlu vlastního hospodaření císaře Františka Štěpána Lotrinského na jeho panstvích Šaštín – Holíč a Hodonín. Autoři textu se zaměřili na obecné souvislosti, které mají neznalému čtenáři dát základní informace o charakteru celého hospodářského komplexu vytvořeného císařem. Snahou císaře bylo vytvořit funkční velkostatek, který nebyl závislý pouze na vlastním dvorním hospodaření, ale měl potenciál také v manufakturním podnikání, které přinášelo velký zdroj příjmů. Díky tomu se mu podařilo vytvořit fungující císařskou ekonomickou základnu, která byla základním kamenem soukromého císařského majetku až do roku. Text in Tschechisch und Deutsch.

18,90 *
Versandgewicht: 220 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401108

Historie čs. legionářů v Rusku je dobře popsaná a zdálo by se, že už k ní není co dodat. Pak ale rodina jednoho českého legionáře objeví autentický rukopisný deník, který nebyl ještě nikdy publikován. Jak se ukázalo, je to čtivý příběh z této doby. Nepřináší sice žádná nová historická fakta, ale je cenný osobním pohledem na tehdejší události. Poměrně překvapivá je autorova informovanost o tehdejších událostech ve světě, které měly vliv na osud legií. Zápisky jsou psány vesměs strohým deníkovým stylem, ale místy se autor rozepisuje a text je stylisticky zajímavý

14,00 *
Versandgewicht: 280 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401105

Publikace má především připomenout a předat poznatky o historii a současnosti Liberecké čtvrti Ruprechtice.

16,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401104

Historie obce Borovsko.

36,90 *
Versandgewicht: 1.170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400495

Publikace je završením více než dvacetiletého výzkumu autorky k této problematice. Autorka do ní zařadila celkem 31 studií tematicky rozdělených na dvě části a příznačně psaných česky i italsky. V první části se věnuje osudům toskánské linie habsburského rodu a dějinám jejich rodinného archivu. Podrobné studie jsou věnovány dějinám toskánské sekundogenitury, pobytu toskánských Habsburků na Brandýse nad Labem, několik studií je zaměřeno na atraktivní osobnost arcivévody Ludvíka Salvátora (1859–1915) a jeho vědecké a literární dílo. Problematiky dějin rodinného archivu se týkají závažné studie vztahující se např. k archivní rozluce mezi Italským státem a habsburským rodem, ke způsobům zpracování archivu nebo k dějinám jednotlivých fondových částí. Ve druhé části sborníku představuje autorka některá historická témata, jejichž zpracování z rodinného archivu toskánských Habsburků vychází. Jde o témata neméně atraktivní a závažná (osobnost Lorenza Medici, toskánská vila Pratolino, studie k dějinám a topografii Florencie, Pisy a Sieny nebo prezentace pramenů k dějinám sjednocení Itálie). Samostatný soubor představují tři rozsáhlé studie věnované toskánským záslužným řádům (sv. Štěpána, sv. Josefa a toskánského záslužného řádu) včetně seznamu laureátů. 

36,90 *
Versandgewicht: 1.070 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400497

Untertitel: Ekonomické zázemí politické činnosti vůdce národa.

Monografie analyzuje ekonomické poměry rodiny předního českého politika 2. poloviny 19. století. Z této perspektivy se autor nejprve věnuje biografii Riegrovy rodiny, následuje detailní analýza fungování Riegrova velkostatku na Malči včetně problematického podnikatelského záměru s nově založeným cukrovarem. V další části je přiblížen význam malečského velkostatku pro Riegra a jeho rodinu s ohledem na jeho společenské postavení. Na závěr je na Riegrově příkladu sledován vztah politické a finančně-ekonomické sféry v době formování moderních elit v těchto oblastech.

23,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4401101

Kostely a kapličky v klatovském okrese jsou řazeny podle názvů jednotlivých vesnic a obcí. Po druhé světové válce došlo vlivem odsunu německého obyvatelstva k obrovské devastaci sakrálních staveb.Některé vesnice byly i s kostely zcela srovnány se zemí. Teprve v 90. letech 20. století se rozběhly akce na záchranu nebo obnovu zničených sakrálních památek. Kniha popisuje krátkou historii obce a její památky, které jsou dokumentovány na černobílých fotografiích.

22,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401100

Monografie navazuje na prováděný výzkum českých krajanských komunit a mapovaní jejich stavu v roce 2008 a 2009. Je patrné, že se spolkový život českých krajanů musí vypořádat se sílící asimilací. V některých Českých besedách už dávno převažuje chorvatština a přece jsou tyto spolky velmi významnou českou kulturní organizací-kromě spolkového života dochází prostřednictvím besed i k vytváření nových vztahů např. s partnerskými městy v Čechách.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401099

Kniha tvoří pestrou mozaiku událostí, příběhů a dokumentů z dějin Lišova a okolních obcí. Kniha je rozdělena na kapitoly, které jsou doplněny obrázky. Nalezneme zde kapitolu, která se zabývá vesnicemi, jež dávno zmizely z mapy Lišovska. V knize se dozvíme o tom jak radní zajišťovali obci příjem z chovu ryb, jak naši předkové stavěli a opravovali kostel. Další kapitola popisuje kaple a kapličky na Lišovsku. Také zde nalezneme příběhy, které vypráví o nevšedních lidských osudech, jména starých selských rodů a držitelů venkovských usedlostí. Další z kapitol je věnována kolejím, které do našeho města nikdy nevedly. Právě v této kapitole se dozvíte proč tomu tak je. Mezi kapitoly jsou vloženy střípky z archivu.

27,90 *
Versandgewicht: 1.260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401097

Kniha je vydána u příležitosti 750 let od první písemné zmínky o Kájově, již obsahuje zakládací listina zlatokorunského kláštera českého krále Přemysla Otakara II.

38,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401096

V knize je popsáno 105 pousteven, které ležely na území dnešního Plzeňského kraje, většinou v blízkosti poutních míst a kaplí. Nechybí ani zasvěcený úvod o poustevnících a poustevnách od dob pradávných přes zbožné baroko až do doby zcela nedávné. Ačkoliv je kniha psaná populárně, nechybí zde poznámkový aparát a obsáhlý výčet použité literatury. Publikace, která je zpracováním tématu v Čechách i okolních státech jistě ojedinělá, může posloužit i jako zasvěcený průvodce po tajemných a pohodu vydechujících místech západních Čech.

22,90 *
Versandgewicht: 580 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401095

Historie a současnost obce Dušejov (okres Jihlava). První písemná zmínka o obci je z roku 1238. Kniha navazuje na publikaci Dušejov a okolí (1995), ve které je zachycen život zdejšího kraje v průběhu 700 let.  

39,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401094

Historie a současnost středočeské obce Kounov, nalézající se asi 20 km od Rakovníka.

28,90 *
Versandgewicht: 660 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401091

Z obsahu: Konec rodu Semínů ze Semína. Pozoruhodný nález petrogryfů na jižní straně Lví věže ve skalní oblasti Fortna v Prachovských skalách. Valteřičtí evangelíci od tolerančního patentu po spojení v Českobratrské církvi evangelické-II. část. Záškodnická skupina Jizerka a dvojitý agent Jiří Hilger. Archeologické nálezy z období husitských válek na Jičínsku. 

26,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
2281 - 2310 von 2459 Ergebnissen