Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
2281 - 2310 von 2331 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4200885

Tomi VII fasciculus quintus inde ab a. MCCLXXXIII usque ad a. MCCCVI scribarum manus continens. Pátý svazek sedmého dílu edice Český diplomatář je věnován analýze a dokumentaci paleografických aspektů českého diplomatického materiálu z let 1283-1306. Je zde podchycena a na 246 celostránkových vyobrazeních prezentována činnost všech písařů podílejících se na tvorbě bohemikálního diplomatického materiálu těchto let. Editor paleografickými metodami odhalil činnost notářské školy na Vyšehradě, a to po dobu dvou písařských generací, a dále produkci 17 dalších českých a moravských klášterních skriptorií. Písařská činnost je sledována nejen na originálech listin, ale i na dalších souvisejících pramenech.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4200841
Podtitul: Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve.Kardinál František Dietrichstein (1575-1636) je jednou z klíčových postav pohnuté doby počátku 17. století, doby politických a náboženských střetů, které výrazně poznamenaly dějiny naší země. Do středoevropského vývoje zasahoval Dietrichstein nejen v oblasti náboženské a církevní, ale i v oblasti politické, vojenské a kulturní. Kniha, vycházející z rozboru rozsáhlého českého i zahraničního archivního materiálu, je zaměřena především na činnost Dietrichsteina coby kardinála - na jeho vztahy s římskou kurií a na obsah a formu (agenti, pošta, noviny) vzájemné komunikace.
28,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200772

Regesta listin uložených v Národním archivu v Praze z období vlády Václava IV.

29,90 *
Versandgewicht: 860 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200698

Publikace přináší historii uherskobrodských sympozií, která se stala jedním z útočišť ne-li přímo svobodného bádání, tedy alespoň svobodného promýšlení význačných témat české historiografie v období posrpnové normalizace. Analýza okolností jejich vzniku a formování se zaměřuje především na vztah české historiografie a mocenské strategie její kontroly v letech 1948-1989. V první části této publikace se autoři věnují formování hlavních center a publikačních platforem komeniologického bádání v Československu v letech 1945-1989. Statě Doubravky Olšákové a Vladimíra Urbánka mapují vývoj české komeniologie v centru (Praze) i na periferii (Uherském Brodě), kde byl dohled oficiální moci, resp. oficiální historiografie, značně oslaben. Druhá část je věnována komparativnímu pohledu na způsob bádání o raném novověku ve středoevropském kontextu.

18,90 *
Versandgewicht: 410 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200689
Publikace zahrnuje lokality z celé historické Moravy, tedy i z oblastí, které byly správními reformami začleněny do českých okresů, když se po zrušení země přestala respektovat zemská hranice. Naopak v příloze je seznam obcí původně českých, přičleněných k moravským okresům.
27,90 *
Versandgewicht: 620 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200687
Historie města Unhoště a okolních obcí.
9,00 *
Versandgewicht: 165 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200686
Zříceniny, ruiny, zhrouceniny, torza, zbytky původně celistvých lidských staveb (šlechtických sídel, jako byly hrady, hrádky, tvrze anebo později zámky), které postupem času zchátraly, protože o ně lidé přestali mít zájem, anebo poničené v důsledku přírodních katastrof či válečných událostí, ty všechny patří k ceným výpovědním důkazům o naší minulosti. Každá z těchto zřícenin má svoji nezaměnitelnou, osobitou minulost a v propojení s historií kraje nabývá významných výpovědních hodnot. I když jde většinou o torza, která už dávno nejsou udržovaná a vystavená povětrnostním vlivům postupně chátrají, jsou tedy odsouzená k postupnému zániku, přesto se stále a znovu stávají oblíbeným cílem výletníků, inspirací umělců i předmětem vědeckého zkoumání odborníků.
20,00 *
Versandgewicht: 720 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200679

Podtitul: Jak historie českého zemědělství vyorávala i západočeské brázdy. Katalog výstavy " Sto let hospodářství v Čechách", uspořádané na zámeckém statku v Újezdě nade Mží v dubnu roku 2012.

22,90 *
Versandgewicht: 460 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200436
Z obsahu: Dějiny dolování u Kadova a Kuklíku. Formy útlaku venkovských boháčů na příkladu obce Mladoňovice. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace padesátých let 20.století v moravských okresech severozápadního Horácka. Činnost architekta Ernsta Wiesnera v meziválečném Velkém Meziříčí.
18,99 *
Versandgewicht: 430 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201902

Renomovaný historik a zkušený popularizátor, vědecký pracovník Národního muzea v Praze doc. J. Čechura se ujal nelehkého úkolu představit čtenářům dobu jednoho z největších rozmachů českého státu za vlády dynastie Lucemburků v letech 1310-1437.

21,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200435

Z obsahu: Sochy světců v exteriérech jižního Valašska. lesnictví na Brumovsku v 19.století. Když Nedašova Lhota lehla popelem. Dvojí požár Štítné ve dnech 3. a 5.5.1907. Rekonstrukce lidového oděvu ve Vlachovicích.

12,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200417

Již šestý svazek z edice „Zmizelá Česká Třebová“ nás přivádí do dalšího rozlehlého předměstí tohoto města, současně nás tak zve na procházku touto starobylou čtvrtí. Vrátíme se do časů počátků osídlování Bezděkova, projdeme jeho uličkami a zákoutími, připomeneme si staré chalupy, z nichž mnohé již zmizely v nenávratnu, zavzpomínáme na některé z jejich více či méně známých obyvatel a naší pozornosti neuniknou ani odchody a živnosti zde dříve provozované.

16,90 *
Versandgewicht: 340 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200385

První svazek nové sedmidílné syntézy brněnských dějin zahrnuje nesmírně dlouhé období od objevení prvních bezprostředních předchůdců člověka až po desetiletí předcházející vzniku vrcholně středověkého města. Svazek je konvenčně členěn podle významných chronologických období počíneja starší dobou kamennou, doplňuje ho též soupis archeologických lokalit , poznámkový aparát, soupis pramenů a literatury, místní a osobní rejstřík a dvojjazyčné resumé.

39,90 *
Versandgewicht: 2.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200349

Autor nedávno vydaných dvou publikací o obecné historii domácích železnic, Pavel Schreier, ve své nejnovější práci pojal životní osudy několika význačných mužů, tak či onak spojených s železnicí, jako vyprávění. V něm do strohého světa faktů a dat vpouští i lidský rozměr: jeho hrdinové nemají plakátové tváře hrdinů a rozhodně nejsou prostí emocí, nálad či ambicí.

12,90 *
Versandgewicht: 280 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200319
Kniha Skautské století vás v jedenácti kapitolách provede sto lety skautingu v českých zemích od jeho počátků v roce 1911 až po léto 2011. Dočtete se o jeho vzniku, dobách rozmachu a úspěších i o zákazech, kterým byl skauting vystaven za nacismu a komunismu.Díky unikátním fotografiím budete moci zažít atmosféru významných akcí a událostí. Dozvíte se, jak došlo k tomu, že skauti uspořádali první dětský tábor v Čechách, proč vymysleli podsadu a rozšířili hry nebo táboření jako způsob trávení volného času. Z dalšího úhlu pohledu vám skautskou historii přiblíží dobové deníkové záznamy, reportáže a povídky. V portrétech významných skautů se představí třicítka osobností, které junáctví u nás velkou měrou spoluutvářely.
26,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200269
Kniha se snaží zmapovat osudy významných lidí, kteří prošli dějinami města, a to od dob nejstarších, až po současnost. Publikace, kterou vydává město, vznikala řadu let a přináší co nejvíce pravdivých a zajímavých údajů o životech lidí, kteří pro Nymburk něco znamenali. V knize naleznete medailonky 400 osobností a 13 organizací. Jako bonus pak například seznam nymburských purkmistrů regulovaného magistrátu od roku 1788 do roku 1849 či seznam starostů (1849-1942).
33,99 *
Versandgewicht: 980 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200150

Kniha věnovaná královskému dvoru Václava II. přináší dosud nezpracované téma ze života předposledního přemyslovského panovníka. Život dvorské společnosti vrcholného středověku odhaluje ve třech stěžejních směrech. Nejprve ve smyslu identifikace členů dvora, ať už se jedná o královskou rodinu, světskou nobilitu, zástupce církve či sloužící. S tím souvisí i jejich postavení a činnost v okolí Václava II., např. v rolích dvorských hodnostářů, rádců, osobních služebníků, bavičů nebo literátů. Život ve smyslu všedních dní a slavností tvoří druhou linii představení dvora, kam vedle velkolepostí festivit patří zamyšlení nad materiálním zajištěním běžného chodu, postavením dětí na dvoře i v panovnické rodině, nebo pohled do ženského světa. Nedílně je v rámci každodennosti sledována módní dvorská-rytířská kultura, a to jak na poli literárním v podobě dvorských eposů či básní, tak její přímé uplatňování v praxi - nejčastěji formou oblíbených turnajů či přednesem literárních děl.

26,90 *
Versandgewicht: 810 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200145

Podtitul: (v literaturi, mystectvi, kul’turi) / (v literatuře, umění a kultuře). Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou a občanským sdružení Ruta ve dnech 21. - 22. října 2010 v Klementinu. Studie se nezabývají vojensko-politickým významem Ukrajinské povstalecké armády, nýbrž analyzují projevy tohoto historického fenoménu v oblasti kultury, výtvarného umění, psaného slova, architektury, hudby… Kniha obsahuje sedmnáct příspěvků připravených v ukrajinštině.

14,90 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200144

Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. Odborné texty třiadvaceti autorů připravené česky nebo slovinsky přibližují vzájemné vztahy mezi Čechy a Slovinci především v oblastech historie, kultury, literární vědy, jazykovědy, vzájemných překladů a recepce jednotlivých autorů.

16,90 *
Versandgewicht: 490 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200097
Jedná se o autobiografické dílko, ve kterém autor na pozadí svého osudu rozvádí hospodářské a politické dění ve zdejším regionu ve 20. století. Tím, že vyrůstal v místech, kde vždy žili Češi a Němci vedle sebe a že pochází z česko - německé rodiny, chápe velmi dobře mentalitu obou národů. Jan Bitman se ve své knize věnuje období první republiky, okupaci Smržovky v roce 1938, poválečnému období, soudním procesům v padesátých letech, roku 1968 a celému dalšímu období až do současnosti. Pokouší se objektivně popsat vztahy Čechů a Němců ve všech dějinných etapách minulého století a výkladem celého dění se snaží přispět k česko-německému porozumění.
19,90 *
Versandgewicht: 900 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200074

Přestože těžiště druhého a třetího svazku Akademické encyklopedie českých dějin leží ve zpracování vývoje Českých zemí (českého státu) a jejich obyvatelstva od raného středověku do konce druhé světové války, čtenář tu najde množství nových poznatků také o soudobých dějinách.

36,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200048

Kniha představuje historii obcí Ktišska, což jsou obce Březovík, Dobročkov, Ktiš, Mackova Lhota, Miletínky, Smědeč, Smědeček a Tisovka. Publikace stručně představí v každé obci historii všech domů vždy doplněnou o barevný, u starších domů také o černobílý snímek původního stavu před lety. Spolek Bartoloměj, který knihu napsal a vydal tak vytvořil další vynikající publikaci pro všechny milovníky Šumavy.

25,90 *
Versandgewicht: 510 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4102094

Historie obce Sítiny (do roku 1947 Raušenbach), nacházející se mezi Rájovem a Mnichovem, nedaleko Mariánských Lázní.

13,90 *
Versandgewicht: 170 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4102092

Kniha se zaměřuje právě na ty jevy, které tuto část naší země odlišují a dávají jí její zvláštní kouzlo. Území svým způsobem uzavřené, historicky formované přítomností významných klášterů i působením šlechtických rodů, zejména Rožmberků a Schwarzenberků, vytvořilo specifické podmínky pro vývoj života obyvatel. Kopce Šumavy pokryté lesy, lesknoucí se hladiny rybníků, úrodné pánve, přívětivé pahorkatiny se ve zdejší společnosti odrazily ve zdrojích obživy, dovednostech, umění, zábavě i tradicích se zřetelnými vklady minulosti, ale i mnohde dodnes živých a udržovaných.Krajina a oblasti - Doudlebsko, Blata, Prácheňsko, Táborsko - architektura, selské baroko a jeho tvůrci - kroje - historie, užitné a regionální typy - řemesla - vorařství, rybářství, dřevařství, vyšívání, sklomalba, pečivo tradice - Velikonoce, máje, Boží Tělo, poutě, dožínky, posvícení, výlovy rybníků, advent, Vánoce, masopust - 130 barevných fotografií z terénních výzkumů autorů.

25,90 *
Versandgewicht: 680 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4102023

Publikace přináší soubor metodologicky i obsahově originálních příspěvků předních českých historiků, znalců dějin umění a literatury. Předkládá myšlenkově ucelené úvahy na témata v domácím prostředí známá (dílo soluňských bratří) i méně známá (lidové misie, náboženská vzdělávací četba, christianizace obrazem, misijní dílo české emigrace ve 20. století apod.). Kolektivu autorů se podařilo dosáhnout vyváženého, ekumenického, odborně zaměřeného a přitom čtenářsky vděčného pohledu.

24,90 *
Versandgewicht: 830 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101936
Výpravná obrazová publikace Procházka Plzní před rokem 1989, připravená ve spolupráci s Archivem města Plzně, připomíná atmosféru města v období budování i soumraku socialismu. Podobu západočeské metropole dokumentuje více než 400 snímků. Unikátem je série dosud nepublikovaných fotografií z výstavby Stalinova pomníku.
26,90 *
Versandgewicht: 980 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101929
Podtitul: Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace.Z obsahu: Základní sociální struktury podnikatelstva českých zemí a Rakouského císařství od počátku průmyslové revoluce do roku 1914. Rodinné poměry podnikatelské rodiny Kleinů aneb Sociální začleňování měštanských podnikatelů éry průmyslové revoluce. Firma "Gebrüder Klein" jako příklad rodinného velkopodnikání éry průmyslové revoluce. Podnikání a životní styl vůdčích osobností rodinné firmy Gebrüder Klein ve světle pozůstalostních spisů.
27,90 *
Versandgewicht: 770 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101917
Vlastivědná monografie obcí ležících v Českém středohoří.
26,90 *
Versandgewicht: 520 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101878
Podtitul: Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458). Monografie se týká prvních 110 let existence Koruny Království českého - nové formy českého státu, s níž přišel římský král Karel IV. roku 1348, aby dosáhl plnější integrace nově získaných území (hlavně Slezska) s pražským politickým centrem. Práce poukazuje nejen na politické či kulturní vlivy Čech s Prahou včele na území Slezska, ale i na důsledky, jaké mělo připojení této země s velkou a ambiciózní Vratislaví, bohatým biskupstvím a řadou knížat na samotné Čechy, v menší míře i na Moravu. Pohled na slezskou problematiku z české perspektivy - a na českou slezskýma očima - poskytuje poněkud jiný obraz, než bylo dosud, viděno převážně z Prahy, zvykem.
28,90 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101729

Náš přední odborník na dějiny přemyslovské epochy se ve své nejnovější monografii zabývá vládou a diskutabilní osobností pátého českého krále, jehož životní příběhy připomínají svými vrcholy a pády osudovou houpačku. Nemilovaný mladší syn krále Václava I. nejprve neblaze proslul neúspěšnou vzpourou proti otci, aby vzápětí nerovným sňatkem získal to, oč neúspěšně usilovaly generace jeho předchůdců: získal rakouské dědictví a podstatně rozšířil tradiční českomoravské jádro přemyslovské moci. První dvacetiletí jeho vlády bylo svědkem nebývalého vzestupu českého státu, jenž se v době úpadku císařské moci stal hlavní středoevropskou mocností. Ostatně to nejlépe vyjadřuje jeho přízvisko "král železný a zlatý". Šokující proto byl strmý pád mocného Přemyslovce v posledních pěti letech jeho života, ukončeného heroickou smrtí v beznadějném boji.

28,90 *
Versandgewicht: 990 g

Vergriffen/ Out of print

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
2281 - 2310 von 2331 Ergebnissen