Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
121 - 150 von 2037 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301145

Rozhovor zkušeného novináře a spisovatele Jaroslava Veise s profesorem MUDr. Michalem Andělem, vedený obecnými i privátními otázkami a strukturovaný převážně chronologicky, zaznamenává hlavní období lékařova osobního zrání a profesního života. Ten se dotýká dění padesátých a šedesátých let či normalizačního období, atmosféry a postupů pro tehdejší dobu typických. Porevoluční rozkvět českého lékařského prostředí se v rozhovoru odrazí v rozvoji Andělovy „domovské“ 3. LF UK, v jejích pracovních výsledcích a průkopnické výzkumné činnosti, a také ve vztazích mezi spolupracovníky i v rodinném kruhu.

23,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301109

Články z let 2022-2023.

Česká republika i celý svět prošly v předchozích letech mnoha turbulentními změnami. Jen pár měsíců po vzniku vlády Petra Fialy zaútočil Vladimir Putin na Ukrajinu. Právě ruská válka od té chvíle naprosto proměnila veřejnou debatu. Na začátku roku 2023 skončil prezident Miloš Zeman a nahradil jej generál Petr Pavel, který ve volbách porazil Andreje Babiše. Stále tu probíhá „studená občanská válka“ a Nové pořádky se hlásí o slovo. Toto všechno popisuje Bohumil Doležal v článcích, které vycházely buď v deníku FORUM 24 nebo v Bubínku Revolveru. V knize Jak ubránit normální svět ale najdete i texty psané přímo pro tuto publikaci.

24,90 *
Versandgewicht: 370 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301097

Autor se zabývá pozemkovou a osídlovací politikou na území Protektorátu Čechy a Morava, na kterou nahlíží jako na nedílnou součást jednotné nacistické germanizační politiky, uplatňované v širším prostoru Německé říše. Přináší nový pohled na osídlovací politiku a mechanismy jejího fungování na vyšších i nižších stupních v rámci řízení osídlovacího procesu po strukturální a organizační linii, a přispívá tak k dokumentaci a objasnění celkových cílů nacistické okupační moci, jejíž germanizační plány měly mít dalekosáhlé důsledky nejen pro dané teritorium, ale i pro český národ jako takový.

32,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000177

římskokatolické církve.

Kniha ukazuje jeden z možných obrazů dějin římskokatolické církve v Československu v letech 1927–1963. Na příkladu Václava Boštíka, děkana v Ústí nad Orlicí v letech 1934–1942 a opět 1945–1961, se soustředí na kontinuity a diskontinuity v historii zdejší římskokato¬lické farnosti. Předložená analýza kombinuje sociálně-historický, mikrohistorický a biografický přístup, s jejichž pomocí ukazuje pastorační i další strategie děkana Václava Boštíka – duchovního správce i statutárního zástupce – v různých situacích v průběhu prvních dvou třetin 20. století. Lokální dění je propojeno s kontex¬tem českých církevních dějin na úrovni celostátní a diecézní i s širším kontextem církevních dějin.Kniha ukazuje jeden z možných obrazů dějin římskokatolické církve v Československu v letech 1927–1963. Na příkladu Václava Boštíka, děkana v Ústí nad Orlicí v letech 1934–1942 a opět 1945–1961, se soustředí na kontinuity a diskontinuity v historii zdejší římskokato¬lické farnosti. Předložená analýza kombinuje sociálně-historický, mikrohistorický a biografický přístup, s jejichž pomocí ukazuje pastorační i další strategie děkana Václava Boštíka – duchovního správce i statutárního zástupce – v různých situacích v průběhu prvních dvou třetin 20. století. Lokální dění je propojeno s kontex¬tem českých církevních dějin na úrovni celostátní a diecézní i s širším kontextem církevních dějin.

26,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301077

1614-1702.

Publikace se věnuje hierarchii správy komorních panství v letech 1614–1702 se zvláštním zaměřením na vrchnostenské úřednictvo komorních panství Pardubice, Poděbrady a Kolín. Přibližuje dynamiku úřadování jednotlivých stupňů správy, od centrální dvorské komory přes českou komoru, rentmistrovský úřad a účtárnu po vrchnostenské aparáty a jejich komunikaci s městskými i venkovskými samosprávami a obyvateli daných panství. U vrchnostenských aparátů se zaměřuje nejen na proměnu organizační struktury úřadů, povinností a kompetencí jeho zástupců, ale snaží se přiblížit též sociální složení, platové ohodnocení či otázku kvalifikace potřebné k výkonu úřadu. Představen je dále samotný proces přijetí do služby, otázka motivace i sankcí a pojetí „úřední kariéry“ jako takové. Opomenuty nezůstávají některá neuralgická místa odrážející se v pramenech po celé sledované období (klientelismus, nedoplatky a defraudace apod.). Stěžejním cílem je zachytit, komparovat a analyzovat nejen proměny (či konstanty) v úřední praxi, ale poukázat též na disproporce mezi úřední „teorií“ a každodenní realitou a zasadit je do kontextu „doby a místa“, v nichž jsou sledovány.

32,90 *
Artikel-Nr.: 5301076

Publikace představuje nejnovější milníky a podoby českého a slovenského bádání týkajícího se křesťanského Východu – specifického a pestrého, přesto u nás stále okrajového oboru humanitních věd. Kolektiv autorů, z nichž většina působí na akademické půdě několika univerzit v České republice a na Slovensku, příležitostně též v zahraničí, seznámí čtenáře s odbornými otázkami spjatými se Slovenskem, Balkánem, Ruskem, Ukrajinou, ale i Egyptem, Mezopotámií, Byzancí, Řeckem či Itálií… Společné dílo je věnováno životnímu jubileu badatele, organizátora, překladatele a inspirátora Michala Řoutila, bez něhož si novodobý český odborný zájem o křesťanský Východ nelze představit.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5301064

Publikace se snaží v určité zkratce přiblížit čtenáři mnohdy nepřehledné dění roku 1989 a zároveň vyprávět osobní příběh Václava Havla i příběh samotného roku 1989. Většina dokumentů použitých v publikaci pochází z archivních fondů a sbírek Národního archivu.

Na doplnění byly použity i dokumenty z Archivu Kanceláře prezidenta republiky, Archivu Arcibiskupství pražského, Archivu Knihovny Václava Havla a fotografie ze soukromých fotoarchivů. Publikace vychází ve dvojjazyčné česko-anglické mutaci.

65,90 *
Versandgewicht: 890 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301060

České dějiny 20. století by nebyly úplné bez příběhu Klementa Lukeše (1926–2000). Po roce 1945 se nadchl pro politiku komunistické strany, která člověku se závažným zdravotním handicapem (byl nevidomý) dala nečekanou šanci: Svěřila mu školení stranických kádrů. Jako vychovatel Antonína Novotného, Lubomíra Štrougala, Miloše Jakeše a dalších se Lukeš coby jeden z prvních dozvídal o závažných mentálních limitech tehdejších vládců. Od poloviny padesátých let patřil k předním revizionistům, ve snaze najít alternativu vůči stalinismu se inspiroval jugoslávským systémem podnikových samospráv. V roce 1961 byl označen za hlavu projugoslávského spiknutí; nový proces se Slánským a spol. se neuskutečnil jen proto, že Sovětský svaz už na tom neměl zájem. Lukeš však jako opozičník pokračoval i nadále, v roce 1968, v Chartě 77, oři organizaci samizdatu v 80. letech ap. Tehdejší režim měl jen málo tak schopných protivníků jako tohoto člověka, který se vzepřel předurčení k životu v neplnoprávné pozici.

28,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301034

Komentovaná edice vychází v knižnici Korespondence TGM, navazuje na již vydané dva svazky obsahující korespondenci z let 1893–1895 a z roku 1896. Publikace je uvedena studií Luboše Merhauta Léta 1897 až 1900 v korespondenci Masaryk – Machar. Editováno a komentováno je celkem 255 dokumentů „důvěrného rozhovoru“ filozofa, univerzitního profesora a politika a o čtrnáct let mladšího básníka a publicisty. Mnohostranné zájmy obou pisatelů mají široký záběr: dotýkají se české i rakousko-uherské politiky (jazyková nařízení, vznik nové politické strany, úsilí o vznik nového deníku, který nakonec vyústil v přeměnu týdeníku Čas v deník) a kultury (polemiky, recenze, úvahy, fejetony) aniž by opomíjely soukromá a intimní témata (např. finanční a rodinné problémy, přátelské vztahy a jejich peripetie). Tematizována je i aktuální tvorba obou osobností (Výlet na Krym, druhá vydání Macharových děl a příprava Knih fejetonů, Masarykova Otázka sociální a studie o krizi marxismu). Od podzimu 1899 se objevují zmínky vztahující se k tzv. hilsneriádě. V příloze uveřejňujeme 6 dopisů s rodinnými příslušníky.

27,90 *
Versandgewicht: 830 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301030

1918-1939.

Kniha Zlomená křídla meziválečného Československa přináší dosud nejucelenější přehled o katastrofách vojenských letadel československého letectva, ke kterým došlo od vzniku první republiky v říjnu 1918 až po zánik druhé republiky v březnu 1939. Zahrnuje rovněž katastrofy cizích vojenských letadel na území Československa ve stejném období. Text doprovází přes šest set fotografií, z nichž mnoho je publikováno vůbec poprvé, a 37 kreseb.

46,90 *
Versandgewicht: 930 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301012

Autor tuto knihu pojal jako pokus o vyrovnání se s vlastní komunistickou minulostí. Libor Prudký (* 1944)

Autor v letech 1961–1966 studoval VŠE v Praze, po absolvování povinného roku vojenské služby pracoval v Ústavu sociálně politických věd Univerzity Karlovy a po roce 1968 v Ústavu racionalizace ve stavebnictví. Ještě na škole vstoupil do KSČ, roku 1970 z ní byl vyškrtnut. Octl se v „šedé zóně“ a spolupracoval s disentem. V roce 1989 se zapojil do práce v Občanském fóru. Jeho nejdelší pracovní působení je spojeno s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Od roku 2000 až do roku 2022 přednášel sociologii, vedl, realizoval či se podílel na zhruba 30 empirických sociologických výzkumech. Podílel se na zpracování a vydání cca 15 publikací týkajících se hodnotové struktury, bezdomovectví, vysokoškolského vzdělávání a religiozity v této společnosti.

18,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301002

Třetí republika, která trvala od jara 1945 do 25. února 1948, byla zdánlivě demokratická. Opravdu pouze zdánlivě, některé předválečné politické strany byly zakázány, někteří občané zbaveni volebního práva. Těmito třemi roky se vinou dvě hlavní dějové linie, jednak linie „národní očisty“, tedy vyhnání českých a moravských Němců, jednak nástup komunistů k moci, jako vždy plný lží, brutality a podporovaný Sovětským svazem. Třetí republika je především příběhem o destrukci státu, zaštítěné ušlechtilými hesly.

49,90 *
Versandgewicht: 1.850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300491

socialistického realismu.

V padesátých letech 20. století se architekti museli podřídit nekompromisním dogmatickým požadavkům, aby jejich stavby naplňovaly pokrokové kulturní dědictví, socialistické obsahem, národní formou, s důrazem na umělecké mistrovství, pravdivost, vysokou ideovost a stranickost. Architektura měla být výrazem revolučního přetváření světa, budovatelského elánu a optimismu socialistického člověka. Práce historika a teoretika architektury, vysokoškolského pedagoga a překladatele Pavla Halíka (30. 6. 1935 – 21. 6. 2021) se zabývá poměrně krátkým obdobím první poloviny padesátých let, později eufemisticky nazývaným obdobím deformací a kultu osobnosti, a absurdní situací, v níž se tehdy ocitla většina architektů bývalé avantgardy (jíž se v padesátých letech dostalo nejtvrdšího odsouzení – a to i ze strany samotných představitelů avantgardy, tedy funkcionalismu a konstruktivismu), když se jim začal násilně vnucovat sovětský vzor a metoda socialistického realismu. Aby bylo možné této situaci porozumět a pochopit nepochopitelné jednání jejích protagonistů, zabývá se Halík zejména sférou, ve které se odehrávalo stalinistické drama především: sférou verbálních projevů a rituálních textů.

27,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300999

Kolektivní monografie komplexně pojednává o tiskové politice v českých zemích v období tzv. normalizace. Autoři analyzují politické koncepce a přístupy ústředních politických a úředních orgánů vůči periodickému tisku, a to v obsahové (cenzura a propaganda), personální (kádrová politika) i materiální rovině (centrální plánování ekonomiky). Pomocí intenzivního studia archivních pramenů se jednotliví autoři zaměřují na zachycení dynamiky a funkcí institucionálních struktur zasahujících do systému informování – aparátu Komunistické strany Československa, cenzurních orgánů (ČÚTI, FÚTI) a bezpečnostních složek v letech 1968 až 1989.

35,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300988

Dobříš a nedaleká Příbram patřila k naplánovaným cílům okupačních vojsk, protože se zde nacházela nedaleká základna protivzdušné obrany Prahy a v Příbrami bylo velitelství Západního okruhu. Byly to tedy místa, které bylo nutné zajistit a nedovolit zdejším armádním složkám vykonat jakoukoliv akci.

Vzpomínky občanů se však více zaměřují na dění v Dobříši, nedaleké raketové základně a cestě do Prahy, kde docházelo k více pouličním střetům. Události v Příbrami se více opírají o dochovaná hlášení o pohybu okupačních vojsk v rozmezí 21 – 29.8. 1968 a na to navazují také vzpomínky těch, které invaze zastihla v zahraničí a oni se museli potýkat z okolnostmi z kterými nepočítali.

Závěr knihy se věnuje osudům Dobříšského občana, který pro svůj odchod z tohoto světa si zvolil změnit se v lidskou pochodeň a jeho případ byl natolik komunisty pokřiven a zatajován, že dnes se dá jenom tušit jaké byli přesně jeho pohnutky a nebo proti čemu protestoval.

23,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300939

Manifest je tak trochu žánrem minulosti. Dnes si sotva zvládáme všímat překotných událostí, jsme permanentně něčím překvapováni a žijeme v únavě ze zklamání. Strategická rozjímání, rozvrhy a předpisy věcí budoucích vypadají utopicky už jen v tom, že by je někdo vymyslel, natož realizoval. Nejenže nevíme, co bude, ale často rezignujeme i na zkoumání toho, co by mělo nebo mohlo být.

Michael Hauser se přesto ve svém Manifestu o strategický pohled pokouší. Formou se inspiruje slavným manifestem Marxe a Engelse, ale pohlíží na pozdní kapitalismus 21. století a na možnosti socialistického hnutí z pozic, které se podmínkám panujícím v první polovině 19. století podobají jen zčásti. Socialistická levice se dnes snaží najít nový smysl a potácí se mezi příklonem k liberalismu na straně jedné a k identitárnímu konzervativismu na straně druhé. Michael Hauser ukazuje jinou cestu.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5300937

Kniha se na příkladu Ústavu politologie FF UK jako nejstaršího politologického pracoviště v Československu, jehož počátky sahají do konce 60. let minulého století, zabývá dějinami ustavování a obnovování oboru politické vědy v České republice. Ukazuje přitom, jak česká politická věda byla od svého počátku rozštěpena na scientistickou a humanistickou větev, jejímž představitelem byl a je Ústav politologie, a nakolik je toto rozštěpení pro českou politickou vědu svazující. Kniha se také věnuje průnikům mezi politickou vědou a dalšími obory, především pak politickou teorií a historií.

15,90 *
Versandgewicht: 120 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300562

Centrum pro dokumentaci vydává další knihu ze souboru publikací věnovaných obrazům ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze. Na studii věnované sbírce Richarda Poppera (Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera - Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. (cdmp.cz)) nyní navazuje první část zamýšlené dvousvazkové publikace zabývající se díly, u kterých se nepodařilo identifikovat původního vlastníka. Významnou část knihy tvoří rozsáhlý katalog, který vznikl na základě detailního archivního výzkumu a provází jej barevné reprodukce zkoumaných obrazů – od prací starých mistrů až po díla moderních umělců jako byl J. Schikaneder či A. Chittussi.

56,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300561

Katalog předmětů pocházejících z majetku obětí II. světové války, předaných ze svozového zámku Sychrov na další objekty. Publikace mapuje osudy identifikovaných předmětů a krátkými medailony představuje jejich původní majitele.

53,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300560

Katalog a soupis provenienčních záznamů předmětů, pocházejících z majetku obětí druhé světové války, které byly v poválečné éře prodány ze svozového zámku Sychrov do soukromých rukou.

69,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300559

 Morava v letech 1939-1945.

Publikace mapuje konfiskace uměleckých předmětů a cenností na území protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945.Objasňuje metody, technické, personální a legislativní zajištění protektorátního okupačního spoliačního mechanismu a popisuje jeho praktickou podobu a způsob dalšího využití konfiskátů.  Pojednávanou problematiku zasazuje do širšího historického kontextu s důrazem na období nacionálního socialismu. Na tomto základě pak definuje i shodné znaky a rozdíly s dalšími územími okupovanými nacisty.

42,90 *
Versandgewicht: 480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300861

Od roku 1993 probíhá ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., systematický výzkum dějin ruské emigrace v meziválečném Československu. Během této doby bylo nashromážděno velké množství životopisných materiálů o ruských emigrantech i jejich vědecké a kulturní činnosti. Díky tomu mohl vzniknout i výběrový biografický slovník Osobnosti emigrace z území Ruské říše v meziválečném Československu.Do slovníku jsou zařazeny především ty osobnosti, které se podílely se na rozvoji československé vědy, kultury a umění, účastnily se politického nebo spolkového života anebo vynikly v dalších oborech a odvětvích. Ve výjimečných případech se zde objevují rovněž ruští životní partneři a partnerky význačných českých osobností. Kromě kartotéky Slovanského ústavu byly základními prameny při tvorbě hesel osobní kartotéka Anastazie Kopřivové, kartotéka Slovanské knihovny, literatura a archivní materiály z ruských, českých a slovenských archivů. Dále byly použity materiály z rodinných archivů potomků emigrantů a materiály uchovávané na místních úřadech (matriky, záznamy obecních úřadů a místní kroniky).

Jednotlivá hesla obsahují základní biografické údaje o vlastní osobě a rodinných příslušnících, adresy pobytu v ČSR, je popsáno její vzdělání a zaměstnání v předrevolučním Rusku i v ČSR, eventuální účast v občanské válce a samotná emigrace, členství v ruských, českých i mezinárodních vědeckých, kulturních a zájmových spolcích a organizacích, udělené řády a vyznamenání. Pokud dotyčný z ČSR odjel do další země, je uvedeno, kdy, kam a stručně jeho činnost v novém domově. Heslo obsahuje bibliografické odkazy a údaje o českých i zahraničních archivech, ve kterých jsou uloženy materiály dané osobnosti, a výběrovou literaturu.

Slovník je rovněž doplněn anotovaným seznamem potomků ruských emigrantů, kteří se narodili již v Československu a dosáhli zde významných úspěchů ve svém oboru. Součástí slovníku je bohatý ilustrační materiál.

39,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300843

Jedním z páteřních témat knihy výtvarníka Jiřího Sozanského Valdice/ Odsouzeni k neexistenci je složité hledání vztahu – nebo spíše míjení – s lidmi, kteří prošli zkušeností politického věznění, a to zvláště v 50. letech. Po listopadu 1989 Jiří Sozanský jako jeden z mála výtvarníků své generace vstoupil do živého kontaktu s těmito lidmi, seskupenými tehdy již v Konfederaci politických vězňů (KPV). Své umění dal do služby připomínce jejich osudů – nejvýrazněji se tak stalo při realizaci památníku politickým vězňům, instalovaného před věznicí ve Valdicích v roce 2009. Kromě obrazové části, která v rozměrné knize zaujímá stěžejní místo a obsahuje nejen fotky Sozanského děl, ale i fotodokumentaci jejich vzniku, tu naleznete rovněž řadu osobních příběhů lidí, spjatých s valdickou věznicí, dokumenty a portréty dalších, faksimile osobní korespondence, rozsudků i soudních spisů.

39,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300836

Všechno, co chcete vědět o projektu Moravského židovského muzea Mehrin, se dočtete v této knize. Proč přijel do Brna přednášet Timothy Snyder? Bude se v Brně stavět podle vítězného návrhů slavného japonského architekta Kengo Kumy? Jak začala spolupráce Mehrinu s nejmodernějším židovským muzeem, které se nachází v Tel Avivu?

Z obsahu: Unikátnost židovské Moravy. Mikulovské muzeum. Dům Mehrin. Mezinárodní konference. Nadační fond. 

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300834

V první části (Českoslovenští letci v RAF, Praha: Naše vojsko, 2016) jsme se zmínili, že 311.čs.bombardovací peruť je pro nás bezesporu nejvýznamnější jednotkou v RAF, u níž bojovali Čechoslováci. Jak ale víme, nebyla jedinou, u níž za války působili v operační službě. Tato skutečnost je méně známá a proto jsme se v následujících textech pokusili postupně ukázat i na jiné spojenecké jednotky, kde také sloužili či působili Čechoslováci. Každá kniha má svá specifika a tak i v této části se pokusíme čtenáři alespoň v náznacích přiblížit jejich válečnou službu v souvislosti s některými jednotkami vojenských sil Svobodné Francie - Forces Françaises Libres (FFL), a letectva Svobodné Francie - Forces Aériennes Françaises Libres (FAFL). I v těchto případech byla mnohdy jejich činnost svou náplní rozhodně zajímavá, pestrá, a mnohdy i velmi překvapivá.

37,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300815

Kniha se zabývá institucionálním vývojem a každodenním provozem Vysoké školy zemědělské v Praze (dnešní České zemědělské univerzity v Praze) od jejího osamostatnění v roce 1952 do počátku devadesátých let 20. století. Historický přehled uvede čtenáře a čtenářky do nejstarších dějin vysokého zemědělského školství v Praze a následně do kontextu institucionálního a personálního vývoje, pedagogických a vědecko-výzkumných proměn Vysoké školy zemědělské, včetně společenských, ekonomických a politicko-ideologických procesů, které ovlivňovaly její fungování, organizaci a další směřování. Prostřednictvím životopisných vyprávění publikace nabízí možnost sledovat, jak na jednotlivá období existence instituce v období socialismu vzpomínají zástupci z řad několika generací představitelů školy, akademických pracovníků a studentstva. Vzpomínky reflektují různé otázky od osobních motivací ke studiu, možnosti a průběhu studia, každodenního chodu jednotlivých fakult a kateder, až po vývoj vyučovaných disciplín nebo vliv komunistické ideologie.

26,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300194

Stanislav Krátký (1922–2010) se narodil a vyrostl v Brně, kde vystudoval teologický seminář. Během studia absolvoval totální nasazení v Polsku. Po vysvěcení na kněze r. 1946 působil v Žarošicích, Brně-Řečkovicích a Brně-Husovicích (kde spolupracoval s Dominikem Peckou), v Žeroticích, mj. organizoval tajné vzdělávání kněží. Roku 1958 byl odsouzen ke třem rokům vězení, po propuštění pracoval jako jeřábník. V srpnu roku 1968 byl tajně vysvěcen na biskupa pro úkoly skryté církve. V roce 1969–70 přednášel na olomoucké teologické fakultě o II. vatikánském koncilu, v té době také vydal svou jedinou publikovanou práci Druhý vatikánský koncil a jeho poselství. Po roce 1968 působil jako farář v Kunštátě a Hrádku u Znojma, od roku 1999 byl proboštem v Mikulově. Patřil mezi spoluzakladatele Radia Proglas a byl hnací silou mnoha dalších akcí a projektů. Svým působením ovlivnil duchovní i kulturní život až neuvěřitelně pestrého okruhu svých přátel, žáků i posluchačů, z těch známých mezi ně patřili např. Bedřich Fučík, Dominik Duka, Dagmar a František Halasovi, Jiří Grygar, Vladimír Čermák, Iva Brožová, Petr Fiala, Václav Malý, Martin Holík. Podrobný životopis Stanislava Krátkého vychází z rozsáhlého archivního výzkumu, rozhovorů s pamětníky i kritického studia archivů Státní bezpečnosti. Tato čtivá biografie, přehledně mapující oficiální i skryté aktivity mimořádné osobnosti otce Stanislava, vychází v roce, kdy si připomínáme 100. výročí jeho narození.

23,90 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300805

Skutečný životní příběh dvou mladých lidí Anny a Karla přiměje k zamyšlení mladou i starší generaci. Nic nezabrání tomu, aby se mladý český četník zamiloval do pohledné a vzdělané sudetské Němky, kterou posléze přivede do československého vnitrozemí. Co v úplně cizím prostředí zažívá Anna bez větší znalosti češtiny, rodiny a přátel? A co vede Karla k tomu, že se hned po okupaci zapojí do odboje? Kde v sobě oba mladí lidé vezmou sílu, jeden zemřít a druhý žít? Tyto a jiné otázky ve své knize s bohatou obrazovou přílohou rozplétá jejich vnučka nejprve z pohledu malého děvčátka a později zralé ženy. Jistá míra zvědavosti o konci tak trochu neobyčejného příběhu poznamenaného válečnými lety vás donutí knihu přečíst jedním dechem.

26,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300150

Historie někdy postupuje pozpátku. I v sexu. Sexuální revoluci si běžně spojujeme s šedesátými lety, feministickými a občanskými hnutími — a Západem. V oblasti sexu však bylo jednou z nejprogresivnějších zemí po druhé světové válce komunistické Československo. K legalizaci potratů či dekriminalizaci homosexuality tu ovšem došlo nikoli občanským tlakem, ale za dohledu sexuologů, psychologů a demografů, kteří chtěli pod odborným vedením utvořit rovnostářskou společnost. Tento společenský projekt skončil s nástupem normalizace, a dosažený pokrok ohledně genderových pořádků či pojetí sexuality dokonce začal couvat: ženy měly být v pozdním československém socialismu především pečujícími matkami a starostlivými manželkami, sex měl fungovat hlavně jako koření usedlého manželského života.

Politika touhy vypráví fascinující dějiny utváření sexuality, rodiny nebo orgasmu v nečekané perspektivě socialistického řízení shora. Historii, která pokračuje v českých tělech, kultuře i politice. Übersetzung aus dem engl. Original: Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989, 2018.

29,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300804

Padesátá léta představují jedno konkrétní desetiletí v dějinách této země. Desetiletí počátku komunistické diktatury, která zásadně změnila charakter společnosti. Desetiletí perzekucí, procesů, obětí, železné opony. Ale i desetiletí nadšení, mládí, budování a víry v nový, lepší svět. Ten se však měl vědomě budovat za cenu nesvobody. Tehdejší Československo prošlo asi největší společenskou změnou za poslední století. Změna se dotkla společenské struktury, ekonomiky, kultury, politiky i zahraničního zakotvení. To vše chce tato kniha, vycházející u příležitosti výstavy konané v Národním muzeu od června 2023, ilustrovat a přispět snad k pochopení období mezi lety 1948 a 1960.

24,90 *
Versandgewicht: 580 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
121 - 150 von 2037 Ergebnissen