Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
61 - 90 von 2300 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5200454

malířů v době baroka.

Publikace se věnuje životním osudům a uměleckému dílu pražských malířů barokního období. Mimo jiné analyzuje vývoj samotných uměleckých forem a reflektuje bohatě dochované archivní dokumenty.

24,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200605

Historik profesor Josef Sakař náleží k jednomu nejvýznamnějších rodáků města Týna nad Vltavou. Jeho monumentální čtyřsvazkové dílo: Dějiny města Týna nad Vltavou a okolí. náleží dodnes k základním stavebním kamenům jihočeské regionální historie. Stejně jako Týn nad Vltavou vděčí Josefu Sakařovi za mnohé také město Pardubice, kde působil jako středoškolský profesor, a kde vznikla jeho stěžejní díla, mimo jiné podrobné šestisvazkové Dějiny města Pardubic nad Labem.

24,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200294

Filosof Ladislav Hejdánek se kromě badatelských aktivit silně veřejně angažoval, což se podle režimu, který zrovna vládl, projevovalo různě – od zakládání a vedení občanských iniciativ (Nová orientace, Charta 77) přes pokusy o dialog s vládnoucí garniturou až po popularizaci filosofie a vědy. Filosofové se sice v dobře fungující společnosti, dnes řekněme v liberálně-demokratickém režimu, politicky příliš neangažují, v předkládaném rukopisu nicméně autor hledá smysluplný výklad Hejdánkova konceptu nepolitické politiky, respektive rýsuje koncept nepolitické politiky jako takového veřejného angažování a doklad jeho nutnosti.

Rekonstrukce koncepce nepolitické politiky v životě a díle Hejdánka v první řadě usiluje systematizovat jeho nesystematické příspěvky k tématu – od různě publikovaných až po osobní zápisky a poznámky nově zpřístupňované Archivem Ladislava Hejdánka. Stěžejní je otázka, jak v Hejdánkově duchu rozumět političnu, jak členit oblasti politicko-společenského působení člověka a jaký je vztah těchto oblastí mezi sebou. Dále pak jaké možnosti (participace, kritiky, zakládání) má v těchto různých oblastech filosof, intelektuál, ale i řadový občan, a co realizace takových možností pro něho jako pro člověka (společnost), jedince i „odborníka“ znamená.

27,90 *
Versandgewicht: 730 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200586

Kniha si klade otázku po vzájemném vztahu akademických samosprávných privilegií a společenské zodpovědnosti vysokých škol. Přináší tím historické argumenty a zkušenosti do aktuálně probíhající debaty o stavu a perspektivách vysokého školství. Autoři zkoumají cestu, kterou prošlo tuzemské vysoké školství od modernizace univerzit v habsburské říši (1849) až po uzavření českých vysokých škol nacisty (1939). Tedy epochu, v níž vysoké školy dosáhly výjimečného postavení ve společnosti, garancí státního financování a velkoryse koncipované samosprávy, vše ovšem s očekáváním, že splní roli vizitky národní vyspělosti a expertního střediska inovací. Byly ve starém mocnářství školy s německým vyučovacím jazykem zvýhodněné na úkor škol českých? Byl výzkum realizovaný v češtině vůbec slučitelný s vysokými nároky kladenými na vysoké školy? Přesáhlo meziválečné Československo svým velkorysým přístupem k vysokým školám své hospodářské možnosti? Kniha provází čtenáře přístupnou formou prostředím vysokých škol, vysvětluje zvláštnosti jejich fungování a táže se, zda a jak vysoké školy naděje v ně vkládané naplňovaly.

26,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200579

Cestovatelské vzpomínky císařsko-královského námořního důstojníka Erwina hraběte Dubského.

Publikace představuje veřejnosti doposud nepublikované osobní vzpomínky korvetního kapitána rakousko-uherského námořnictva Erwina hraběte Dubského, jejichž dvousvazkový rukopis se nachází ve sbírkách knihovny na zámku Lysice. Německy psaný deník o délce téměř 1500 stran, který vznikl během Dubského cesty kolem světa v letech 1874–1876, kdy působil na palubě lodi Erzherzog Friedrich jako první důstojník, je nepochybně velmi cenným autentickým materiálem, jenž přibližuje dobové vnímání vzdálených exotických krajů z pohledu představitele středoevropské aristokracie. 

26,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200577

Jantarová stezka je systém starých cest, který původně spojoval keltské a etruské oblasti severní Itálie, ale později vedl přes Aquileiu směrem ke Carnuntu nedaleko Bratislavy či kratší podhorskou cestou do Vídně a odtud přes jižní Moravu k Brnu, kolem Býčí skály v Moravském krasu dál na Drahanskou vrchovinu a přes Jeseníky do Polska. Cesty končily u rozsáhlých dílen na jantar v dolním Povislí nedaleko Gdaňsku. Několik desítek tisíc detailních lidarových snímků Moravy poprvé umožnilo rekonstruovat průběh cesty podle terénních reliktů a archeologických objektů převážně ze starší a mladší doby železné. Kromě obecných kapitol o civilizačním významu starých tras se kniha zejména zabývá vedením Jantarové stezky v moravské krajině.

47,90 *
Versandgewicht: 2.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200357

=Auf den Pilgerwegen oder Kirchen, Kirchlein und Kapellen des Kreises Taus, Band I.

Projekt je rozpracován do tří dílů a budou v něm postupně popsány všechny kostely a kaple, které se nacházejí na okrese Domažlice a to ať již stojí, jsou využívány nebo zcela zanikly. V prvním dílu jsou popsány kostely nacházející se v lokalitách začínajících na písmena A – H. Jsou tu obsaženy především kostely ve dvou nejvýznamnějších městech regionu – Domažlicích a Horšovském Týně. Podrobné popisy jednotlivých kostelů jsou členěny do kapitol např. historie, popis svatyně, mobiliář, zvony, heraldické a náhrobní památky, stavební vývoj atd. Publikace obsahuje několik set černobílých i barevných fotografií, plánů jednotlivých kostelů, kreseb i archiválií.

31,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200527

Hotel Alcron se v českém hotelnictví stal pojmem i symbolem. Podnik je to výjimečný, neboť přežil všechny turbulentní změny, jimiž se 20. století vyznačovalo, a až na krátkou přestávku po privatizaci v 90. letech 20. století slouží svým hostům ve Štěpánské ulici po celých 90 let. Kniha popisuje založení hotelu, osobnost otce-zakladatele Aloise Krofty i jeho podnikatelské aktivity během první republiky, přechází do doby protektorátu, kdy Alcron hostil převážně německou klientelu, a zkoumá také období po roce 1948 až do současnosti. Publikace přispívá k obohacení veřejného prostoru příběhem slavného hotelu, jehož útrobami kráčely dějiny a mezi jehož zdmi se odehrávaly světlé i tmavé momenty české a československé historie.

20,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200227

pohraničí.

Publikace se zaobírá dvěma základními tématy. V první řadě se jedná o vztah národní identity a její umělecké reprezentace, v řadě druhé pak o problematiku regionálních specifik architektonického projevu v části česko-německého pohraničí. Tato témata a jejich vzájemný průnik pak kniha sleduje v rozmezí jednoho staletí a jednoho regionu (1848-1948). 

49,90 *
Versandgewicht: 1.630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200305

Exkluzivní třísvazkový soubor přináší kompletní souhrn všech závěsných portrétů ze sbírek Národního muzea.Tato monumentální publikace logicky završuje celou řadu, která si dala za úkol zmapovat kompletní fascinující kolekci portrétů z depozitářů, jež v reálné podobě nikdy nemůže být vystavena.

Autor jako dokonalý znalec a celoživotní kurátor sbírky zachycuje nejen historii jednotlivých portrétů, ale prostřednictvím obrazů podává i svědectví o době, kdy vznikaly a následně se staly součástí této zcela neopakovatelné sbírky.Na více jak 800 stránkách se milovník výtvarného umění stejně jako historik může setkat s brilantně zreprodukovanými 730 portréty, v nichž se odráží i tvář našich dějin.

91,90 *
Versandgewicht: 4.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200248

Kniha přináší příspěvky ze 41. ročníku plzeňského mezioborového sympozia, věnovaného manifestacím individualismu v průběhu „dlouhého“ 19. století. Otázky spojené se sebereflexí, sebeprezentací či sebeuskutečněním rezonovaly různým způsobem ve světě mužů a žen z řad měšťanstva, dělnictva i aristokracie. Autoři studií věnují pozornost vyhraněným osobnostem a leckdy složitému hledání a vymezování jejich pozice ve společnosti – vůči ideologickým projektům, uměleckým konvencím apod. Problematika individualismu je v publikaci obsahující obrazovou přílohu nahlížena z perspektivy historie, filozofie, literární historie, hudební vědy, teatrologie a dějin umění.

27,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200512

Kniha v jednotlivých kapitolách popisuj dějiny šumavského městečka Velhartice od raného středověku až do roku 1989. Zvláštní kapitoly jsou věnovány zdejšímu hradu a jeho architektuře, stavebnímu vývoji města, řemeslům a cechům, školství, židovské obci a vztahu Jana Wericha k tomuto místu.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5200498

Ve čtvrtém a závěrečném díle pamětí Otakar Husák popisuje druhou polovinu svého působení na pozici ministra národní obrany. Blíže představuje spolupráci s francouzskou vojenskou misí, zejména se ale věnuje své politické práci v úřadu a věčnému boji za rozvoj kvalitní armády mladého státu, který probíhal například v branných výborech. Rozsáhlá část je věnována „sedmé velmoci“ – tisku a jeho článkům o vojsku, vojácích i autorovi samotném. Následně přibližuje svůj konec v politice i armádě a vzpomínky uzavírá krátkým popisem svého života ve dvacátých letech 20. století. I proto je tento díl doplněn autorovým životopisem, který zachycuje jeho následné, opět často velice dramatické osudy, včetně období věznění v německých koncentračních táborech za druhé světové války. Vše doplňuje velké množství dobových fotografií a dokumentů.

25,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200497

Publikace Hudebníkem u čs. kavalerie v Rusku se skládá z pěti částí a přináší osobité svědectví o slavném období působení československých legionářů v Rusku. Nejdůležitější částí jsou poměrně netradiční paměti Aloise Semeráda. Nezaměřují se na většinou probíraná témata, jakými v legionářských vzpomínkách bývají bojové operace či vnitropolitická situace v rámci československého vojska. Důraz je, vzhledem k autorovu angažmá u plukovní hudby 1. čs. jízdního pluku, kladen na hudební produkci, kterou byli legionáři v Rusku doslova proslulí. Sám Alois Semerád přitom vykonával významnou funkci zástupce kapelníka plukovní hudby, a tak se stal aktérem takřka veškerých významných událostí, kterých se „jeho“ hudební těleso v bouřlivých letech 1918 až 1920 účastnilo – od pořizování nástrojů přes koncerty až po bojový střet během napadení bolševickým oddílem. Samotné paměti byly doplněny několika krátkými kapitolami o souvisejících tématech – souhrnně o československé legii v Rusu, dějinách 1. čs. jízdního pluku, legionářských hudebních tělesech a v neposlední řadě o dalším životě samotného autora pamětí Aloise Semeráda.

22,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200490

Čtvrtý svazek je věnovaný hradům, zámkům a tvrzím, tentokrát ze severu Čech. Jedná se o objekty z území dnešního Ústeckého a Libereckého kraje, bez okresu Semily. V řadě případů jsou pohlednice jedinou cennou připomínkou již neexistujících panských sídel. Těch zmizelo nejvíce zejména v souvislosti s těžbou uhlí či výstavbou vodních nádrží. Kniha obsahuje cca 470 pohlednic.

34,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200468

Z obsahu: Německé menšinové školy v Kladně. Komunistická strana Československa v okrese Brandýs nad Labem (1921–1938) – 2. Elektrárenský svaz středočeských okresů v Praze na příkladu distribuční trafostanice v Nedvězí. Poddanský seznam panství Brandýs nad Labem z roku 1700 a jeho restaurování. Vybavení domácností v Českém Brodě v době baroka a jejich sociální stratifikace.

27,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200465

První díl Katalogu pečetí Archivu města Brna, který zahrnuje období let 1208–1410. Pro svůj rozsah byl první díl rozdělen do dvou svazků. Další svazky následují.

89,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200158

17 textů od účastníků již patnáctého konferenčního ročníku ze 6 zemí (Česko, Chorvatsko, Polsko, Rusko, Slovensko, Srbsko) je rozděleno do tří základních oddílů (Jazyk, Literatura, Dějiny a kultura). Jazykově (čeština, chorvatština, polština, ruština, slovenština, srbština) a tematicky různorodé odborné studie postihují různé roviny a projevy vzájemných komplikovaných vztahů mezi Ruskem a slovanským areálem. Publikované příspěvky ukazují, že Rusko působilo na menší národy nejen vojenskou silou a mocenským vlivem, ale i svou kulturou a jazykem, bez nichž si novodobý vývoj slovanských etnik můžeme těžko představit. Východní slovanská říše do společenského a kulturního kontextu vstupovala rovněž ve své mytizované podobě jako prostor, kam ostatní národy opakovaně projektovaly vlastní cíle a plány, a v neposlední řadě se ocitla za vlastními hranicemi i jako početná a aktivní emigrace.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200226

historické pánské módy.

Z obsahu:šlechtic – gentleman. Módní časopisy a krejčovský obor. Kloboučnický průmysl. Společenské doplňky šlechtice-gentlemana. Pod císařským orlem. Hodnostní označení císařské a královské armády. Na moři proti větru. Hodnostní označení císařského a královského námořnictva. S láskou a vírou v Boha. Šlechtické služebnictvo. Při plnění státních povinností. Se znakem okřídleného kola. Četnictvo a policejní složky. Vášeň v lovu a myslivosti. Na cestách kolem světa. Okouzlení automobilismem. Řády, dekorace, odznaky a vyznamenání. V domácnosti, při sportovním klání a ve volném čase. Další hmotné prameny pro upřesnění identifikace osob.

23,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200132

Publikace „Pardubice - Pernštýnské náměstí“ je průvodcem po domech, architektuře a vývoji hlavního pardubického náměstí a jeho významných budov.

10,90 *
Artikel-Nr.: 5200455

Z obsahu: Vývoj pražského městského práva do vydání městského zákoníku z roku 1579.Nevěrný cukrář Jakub Manze. Studie k přistěhovalectví a každodennosti na Starém Městě pražském na  elomu 16. a 17. století . Malá Strana a Hradčany ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1726 . „Byli rebely,a proto zasloužili trestu.“ Měšťané a staroměstská exekuce v roce 1621. „Můj ortel zní, že mám z rathouzu býti oběšen…“. Kutnaurové ze Sonnenštejna – životní osudy staroměstské bratrské měšťanské rodiny v neklidné době konfesijních zvratů. Knihvazačská dílna staroměstského Mistra se supralibros Vyšehradské kapituly CW. Millesimovský palác č. p. 597 na Starém Městě pražském. Dějiny a stavebně-historický vývoj památkově chráněného objektu.

 

29,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200422

Knihu tvoří 28 studií, v nichž autor z různých úhlů pohledu přibližuje dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy. Nejprve z nadhledu, pouze však s různou mírou pravděpodobnosti, usiluje postihnout základní vývojové tendence od nástupu Lucemburků až do roku 1526, kdy se země České koruny na dlouhá staletí staly součástí habsburské říše. Z tohoto odstupu lze také panoramaticky skicovat duchovní život, kulturu a umění za vlády Lucemburků anebo korunovační rituály, festivity a pohřební ceremonie. Naproti tomu politické myšlení, národní ideu či postup vnitřní christianizace je vhodnější zkoumat ze soudobých pramenů a se zřetelem k bližším i vzdálenějším evropským paralelám. Totéž platí pro reformní inspirace raného husitství na straně jedné a nezdolné přežívání pověrečných praktik na straně druhé.

33,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200395

Kniha se zabývá hranicí jako historickým a geografickým fenoménem ve středověké střední Evropě. Hledá odpověď na otázky, co je hranice, proč a jak vznikla a jak se vyvíjelo její chápání. Zabývá se způsoby vymezování prostoru, hraničními znaky a rituály. Zkoumá průběh a pojetí hranic především v centru Evropy ve středověku, ale přihlíží také k situaci ve starší i v novější době. Věnuje se zemským hranicím Čech a Moravy, ale i hraničení uvnitř českých zemí ve srovnání s obdobnými příklady ze střední Evropy. Zakládá se na vyhodnocení písemných i hmotných pramenů k hranicím a spojuje v sobě metody či postupy více vědních oborů.

22,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200157

Informace nejen o čtyřech pernštejnským majitelích pardubického panství, ale také popis kostela sv. Bartoloměje, který je pohřebištěm Vojtěcha z Pernštejna. Publikace se dále věnuje archeologickému průzkumu kostela, který probíhal v polovině devadesátých let 20. století. Popis průzkumu je doplněn množstvím dobových dokumentů, ale i fotografií.

Druhé doplněné vydání publikace pak navíc nabízí zprávu o průzkumu hrobky Vojtěcha z Pernštejna, který probíhal v letech 2019-2020. Vše doplňují fotografie nejen interiéru kostela, ale také interiérů hrobek.

10,90 *
Artikel-Nr.: 5200375

Kniha představuje obsah politické komunikace mezi českými zeměmi a zahraničními mocenskými centry stoupenců stavovského povstání (1618–1620), jeho spíše neutrálních pozorovatelů i odpůrců. Hlavní pozornost autoři věnovali politické komunikaci českých nekatolických stavů s říšskými knížaty různého náboženského přesvědčení. Zatímco falčtí kurfiřti Fridrich IV. a Fridrich V. se hlásili ke kalvínství, saští kurfiřti Kristián II. a Jan Jiří I. patřili k luteránům. Naopak bavorský vévoda Maxmilián I. byl v Římsko-německé říši představitelem radikálního katolicismu. Vzhledem k rodinným vazbám Fridricha V. nebylo možné ponechat stranou výkladu politické kroky anglického krále Jakuba I. a jeho reflexi českého stavovského povstání.

21,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200030

Návesní kaple vybudované do poloviny 19. století svým nanejvýš harmonickým architektonickým a výtvarným řešením spoluurčují obecně vnímanou asociaci „jihočeské vesnice“, zároveň jsou i projevem a příznakem jedinečnosti konkrétních obcí. K budování zvonic na vesnických návsích nabádala státní i vrchnostenská protipožární nařízení druhé poloviny 18. století. Hluboce zbožná mentalita venkovanů ovšem nedokázala vnímat civilní ochranu obyvatel a jejich majetku bez kontextu duchovní ochrany obce. Zvonice se tak od samého počátku propojovaly s prostory určenými pro obrazy a sochy světců, osobní i kolektivní modlitby a v některých případech i liturgické úkony včetně sloužení mší svatých. Příběh proměn typologie těchto staveb na území vymezené současnými hranicemi Jihočeského kraje je o to zajímavější, že splétá dvě tendence – vedle pozvolného nabývání sakrálního obsahu výstražných zvonků i vliv odlišné situace na Moravě, kde se rozsáhlejší prostory s liturgickými funkcemi objevovaly již v 18. století.Fotograficky bohatě vybavená publikace výběrově zachycuje 284 lokalit.

52,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200368

Predmetom publikácie sú sociálne a kultúrne dejiny v období 16. až 18. storočia prostredníctvom perspektívy individuálnych aktérov. Ide o obdobie, ktoré bolo vzhľadom na okolnosti spojené s vojnou s Osmanskou ríšou, ako aj protihabsburskými povstaniami nesmierne dynamické, až turbulentné. Po skončení povstaní došlo k pokusu o modernizáciu krajiny prostredníctvom habsburského panovníckeho dvora. V tak rozsiahlych témach, a predovšetkým štruktúrach spoločnosti, sa však jednotlivec ako aktér dejín trochu strácal, alebo sa anonymizoval v mase svojej society (poddaní, mešťania). Spracovatelia jednotlivých okruhov sa preto zamerali nielen na dlhšie časové úseky, ale aj na prípadové štúdie a sondy v rámci spoločenských štruktúr. Príspevky autorov sa venujú predstaviteľom moci v Uhorskom kráľovstve, inteligencii, obyvateľom miest a vidieka a mužskému a ženskému svetu. Jednotlivé štruktúry spoločnosti vykresľujú aj pomocou konania jednotlivcov - konkrétnych životných osudov. Kniha má svojim zameraním potenciál osloviť nielen odborníkov, ale aj širšiu verejnosť.

37,90 *
Versandgewicht: 870 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101440

Název knihy i obrázek na obálce symbolizující život pulzující v chladném kameni desek zákona se snaží vystihnout její hlavní výpověď, Při bližším pohledu na činnost a vnitřní život řeholních kongregací nutně vyvstává dojem určitého rozporu mezi obrovským dílem na poli služby lidem a veřejné prospěšnosti, za nímž stojí maximální nasazení tisíců odhodlaných jednotlivců, a vlastním organizačním uspořádáním těchto institutů, které s sebou neslo zátěž několikasetletého církevního vývoje vedoucího k určité deformaci původních evangelních hodnot. Kniha je příspěvkem k dějinám řeholních společenství v českobudějovické diecézi v období „dlouhého" 19. století a zároveň sondou s možností širšího zobecnění. Jejím cílem není jen přispět k regionálnímu bádání na poli církevněhistorickém, ale též podat co nejkomplexnější pohled na řeholní život v dané dějinné epoše, a to v kontextu předchozího i následného vývoje a za využití interdisciplinárního přístupu.

30,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101439

institut (1803-1950).

Text, který se před vámi nyní otevřel, vznikl jako výsledek dlouholeté práce, při níž se autorovi dařilo postupně odkrývat desítky a stovky osudů jednotlivých bohoslovců, ale také jejich profesorů. Českobudějovická diecéze svou polohou i historií přímo vybízí k tomu, aby se stala jakýmsi synekdochickým „případem", neboť lidé, kteří odtud odcházeli studovat bohosloví do ciziny nebo jej studovali právě v metropoli diecéze, v Českých Budějovicích, tito lidé svým působením, svým dílem i životem často přesáhli hranice diecéze, nezřídka i celého státu, ba i kontinentu, jak ještě uvidíme. Svými četnými aktivitami spoluurčovali tvář, kterou jižní a jihozápadní Čechy nesou dodnes, patřili k mužům tzv. druhého sledu v dějinách našeho dlouhého 19. století, nezřídka stáli téměř doslova „za oponou" dění, spoluutvářeli kulturu a formovali nejen ducha místa, kde působili.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200017

Monografie věnovaná unikátnímu rukopisnému plánu Prahy olbřímích rozměrů (245×294 cm), jejíž podstatnou součástí je jeho knižní faksimile v měřítku 1:1 s originálem rozvržená na 99 stran. Knihu provází obsáhlá biografie F. A. L. Hergeta, podrobné rejstříky a mnoho dobových i vysvětlujících vyobrazení.

49,90 *
Versandgewicht: 1.260 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
61 - 90 von 2300 Ergebnissen