Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
91 - 120 von 2300 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5200358

Publikace vznikla jako součást projektu Muzea hlavního města Prahy, připravovaného za odborné spolupráce Archivu hlavního města Prahy a předních odborníků na dané téma, k čtyřstému výročí bitvy na Bílé hoře (8. 11. 1620) a popravy sedmadvaceti českých pánů na Staroměstském náměstí (21. 6. 1621). Oba mezníky – bitva i exekuce, jako centrální body celého projektu – symbolizují významný předěl nábožensko-politického vývoje Českých zemí a jejich hlavního města. Publikace nás provede nejprve předbělohorskou a myšlenkově relativně svobodnou Prahou konce 16. a počátku 17. století, dramatickými událostmi let 1620–1621, nejistými a krutými roky třicetileté války a prvními poválečnými desetiletími v rekonstruované a rekatolizované zemi. Pražská města představuje nejen jako scénu dějinných událostí, které ovlivnily politický vývoj Evropy, ale zejména jako důležitého aktivního činitele tohoto vývoje...

41,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101256

K hudebně historickým fenoménům donedávna opomíjené severozápadní oblasti českého příhraničí 19. století patří mimo jiné také působnost dvou generací varhanářské dílny Fellerů z Libouchce (Königswaldu), jejichž díla v různém stavu zachování dosud najdeme na kůrech řady severočeských kostelů. Publikace zahrnuje vedle životopisných medailonů otce a synů Fellrových také charakteristiku konstrukčního řešení nástrojů a jejich chronologicky řazený popis.

34,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200353

Zřícenina hradu Křídlo, ležící na severozápadním okraji Hostýnských vrchů, představuje jeden z pozoruhodných objektů středověké architektury východní Moravy. Dějinám hradu, jeho stavebněhistorickému vývoji a archeologickým nálezům byla opakovaně věnována dílčí pozornost v různých pracích věnovaných hradní architektuře na východní Moravě. Intenzivnější zájem o hrad Křídlo vyvolaly průzkumné a záchranné práce, zahájené v roce 2005 a organizované Národním památkovým ústavem (územním odborným pracovištěm v Kroměříži) v kooperaci s vlastníky zříceniny hradu. Cílem monografie je podat souhrn všech dostupných poznatků k dějinám a stavebnímu vývoji hradu Křídla. Pozornost je věnována písemným i archeologickým pramenům. V průběhu záchranných prací a při přípravě této monografie byla provedena také detailní dokumentace hradního areálu, stavebních konstrukcí a architektonických prvků. Z lokality pocházejí také archeologické nálezy pravěkého a středověkého stáří, kterým je věnována samostatná kapitola. Samostatná pozornost byla věnována také stavebnímu materiálu hradu Křídla a geologii jeho okolí. Poslední kapitola je věnována problematice památkové péče a rekapituluje záchranné práce realizované od roku 2005.

44,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200351

Publikace je věnována průmyslovému dědictví spojenému s textilní výrobou v regionu Šumperska a Jesenicka. Zdejší textilní průmysl představoval dominantní složku hospodářského života severní Moravy a severozápadního českého Slezska. Přírodní a klimatické podmínky vytvářely vhodné prostředí především pro pěstování lnu, na které navázalo jeho další zpracování. Na konci 18. století se v regionu začala zpracovávat také bavlna a po roce 1850 se rozšířilo tkaní hedvábných a polohedvábných látek. Ačkoli je dnes textilní výroba až na výjimky minulostí, její dědictví je v Šumperku a Jeseníku, stejně jako v dalších městech a obcích regionu, stále přítomné.

Úvodní kapitoly se zabývají historickým vývojem v oblasti převažující lnářské a hedvábnické výroby, přičemž pozornost je soustředěna zejména na období 19. a první poloviny 20. století, tedy na dobu rozmachu průmyslové výroby a největšího stavebního rozvoje zdejších textilních podniků. Na historické pasáže navazuje přehled významných podnikatelů a firem. Výběr zastoupených subjektů se odvíjí především od jejich důležitosti v dějinách zdejší textilní výroby, od význačného postavení v rámci stavebního vývoje nebo od památkových hodnot dochovaných areálů.

26,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200349

Sborník obsahuje pět článků z různých oblastí a období západočeského regionu. Čtenáři se v nich mohou seznámit nejen s počátky obce Úterý, ale dozvědí se také více o životě „otce“ legionářů Josefa Patejdla, návštěvách T. G. Masaryka v Plzni, o zachránci historických a kulturních památek Janu Hejtmánkovi či o zmařeném pochodu Plzeň–Sofie na 9. mezinárodní festival mládeže. „Kromě zmíněných studií a článků jsou ve sborníku otisknuty i dvě materiálové statě. První z nich přináší doplňky a opravy k Profousovým Místním jménům v Čechách, druhá pak korespondenci Franka Weniga s přáteli dochovanou v jeho osobním fondu ve Státním oblastním archivu v Plzni,“ uvedl městský archivář Adam Skála.

30,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200339

Publikace s bohatým obrazovým doprovodem plasticky zachycuje život evangelíků na Těšínsku v letech 1781–1861. Kniha popisuje nejen zakládání nových sborů a církevní správu, ale věnuje se také náboženskému životu, evangelickému školství a výchově dětí.

Sleduje rovněž zapojení evangelíků z Těšínska do politického dění v bouřlivém revolučním roce 1848 a jejich společenské aktivity, kterými zasáhli do složitých národnostních poměrů na Těšínsku. Všímá si životních osudů pastorů a dalších významných osobností, neopomíjí však ani prosté věřící.

38,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200338

Kniha zachycuje dobu rozvoje, potlačení i opětovného pozvolného vzestupu evangelické církve na Těšínsku. Popisuje její správu, důležité dokumenty a seznamuje s osobnostmi, které svými díly i životním příkladem povzbuzovaly další evangelíky ve víře a přispěly ke kulturnímu bohatství střední Evropy i dalších oblastí a pozdějších období. Přibližuje konfrontaci s rekatolizační mocí a snahy ji mírnit, omezit, obejít anebo se jí stavět. Knihu uzavírají kapitoly o vzniku Ježíšova kostela, duchovním probuzení s ním spjatém a následném upevňování těšínského luteranismu a jeho vlivu v celé habsburské říši. Tato reprezentativní publikace čítá 402 stran a 77! obrázků. Má odborný charakter, ale zároveň je přístupná široké veřejnosti. Dovíte se nové podrobnosti vypátrané v archivech. Kniha se však také opírá o novou literaturu.

45,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200337

Publikace vychází k šedesátinám historika a muže mnoha zájmů a dovedností, profesora Masarykovy univerzity Libora Jana. Vedle tří osobních vzpomínek dokreslujících osobní profil jubilanta a soupisu bibliografie jeho odborných prací kniha nabízí více než šedesát studií z pera českých i zahraničních autorů. Většina textů je věnována problémům středověkých dějin a tvoří čtyři tematické celky: Čas knížat, Dlouhé 13. století, Stárnoucí středověk a Duchovní a rytířské řády. Poslední dva oddíly, nazvané Mezi Prahou a Vídní a Minulost jako argument a důkaz, dávají prostor také reflexi problematiky novějších a nejnovějších dějin stejně jako otázkám rezonance dějin ve společnosti.

44,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200325

Málokdy se nám dnes již podaří nahlédnout přímo do válečného dění. A to zejména pokud se jedná o první světovou válku. Chtěli bychom proto čtenáři nabídnout takovéto nahlédnutí formou autentické výpovědi osobního příběhu jednoho z jejích účastníků, který si ho zaznamenával do svého deníku. O to významnější je fakt, že autorem zápisků není nikdo jiný než Elo (Elemír) Šándor, slovenský spisovatel a publicista, autor trojsvazkového humoristického románu Sváko Ragan z Brezovej.

Ve svém deníku popisuje bojové nasazení v oblasti Bukoviny, která je dnes částí severního Rumunska a západní Ukrajiny. Bojovala zde proti sobě vojska rakousko-uherské a ruské armády se střídavými úspěchy, naproti tomu ale s obrovskými ztrátami na obou stranách. V úvodních kapitolách je popsána situace v rakousko-uherské monarchii těsně před první světovou válkou, jakož i příčiny jejího vzniku a důsledky tohoto válečného konfliktu, které ovlivnily dění nejen v Evropě, ale i mimo ni.

24,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200035

Téma vizuálního antijudaismu – nenávisti vůči Židům založené na náboženské odlišnosti – a antisemitismu – nenávistných obsahů postavených především na národnostním vymezování – představuje nedílnou součást místních dějin: dějin náboženské, národnostní a rasové intolerance. Ta mohla pramenit z církevních doktrín, feudálních nařízení a později národnostních požadavků i obecné potřeby nalézt viníka prakticky jakýchkoli společenských problémů. Výstavní katalog jednak představuje známé vrcholy antisemitských resentimentů, jednak reviduje pohled na období, která se obvykle s představou protižidovských nálad nespojují. Ostatně nebezpečí protižidovské vizuality zůstává palčivým problémem také současné doby. Mapování vizuálních projevů antijudaismu a antisemitismu je zároveň zprávou širšího významu, neboť procesy stereotypizace, delegitimizace, dehumanizace i vylučování ze společnosti představují obecnější problém. Ať už jsou namířeny proti jakékoli náboženské, národnostní či sexuální minoritě, jejich základem zůstává vykonstruovaný a imaginární konflikt.

41,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200293

 Druhý svazek edice korespondence T. G. Masaryka s lidmi z Velké Británie zachycuje pouhý jeden rok (1916) v Masarykově životě, který trávil převážně v londýnském exilu. Jedná se o neobvyklou sondu do jeho života, která na základě soukromých dopisů zprostředkovává analýzu jeho politických, mediálních, akademických i osobních vazeb. V editovaném souboru lze sledovat mnoho rovin: prosazování programu rozpadu Rakouska-Uherska, postavení v krajanské komunitě, vztah k ostatním národnostním hnutím zasazujícím se o státní nezávislost, kooperaci s feministickými organizacemi aj. Dokumenty v neposlední řadě umožňují rekonstrukci Masarykova životního stylu i politických strategií. Jedná se o vzácně ucelený celek shromážděný z domácích a zahraničních archivů.

26,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200008

Svazek je dílem více než třiceti domácích a zahraničních medievistů, kteří v jeho kapitolách nabízejí široké spektrum pohledů na benediktinství jako na jev, který již téměř půldruhého tisíciletí spoluvytváří dějiny Evropy. Jeho stopy jsou dobře čitelné v evropské vzdělanosti a kultuře, ve významných stavbách, svazcích mimořádných písemných památek, v souborech liturgických předmětů, v památkách sochařství a malířství. Výrazné stopy zanechali benediktini také v konstrukci středověké společnosti, pro niž zachránili mnoho ze zaniklé antické civilizace, podíleli se na její christianizaci a na vzniku jejích států. V tomto smyslu stáli benediktini u zrodu té Evropy, která je naším dnešním fyzickým i duchovním domovem.

56,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101354

Kniha je třetím dílem úspěšné série „Brněnské ulice vyprávějí své dějiny“ od Leopolda Künzela. Třetí díl zcela zapadá obsahově i kvalitou k již vydaným dvěma dílům. Kniha se zabývá řadou brněnských ulic a oblastí, z nichž některé jsou pro město Brno velmi významné – ulice Poštovská, Masarykova, Křídlovická, Panská, Husova, Hutterův rybník, Jakubské náměstí, Jezuitská, Jánská, Josefská, Mezírka, Ústřední hřbitov, Lidická, Mečová. Ulice jsou samozřejmě popsány Künzelem s nemenší kvalitou jako v dílech I. a II. a člověk se musí jen obdivovat jeho píli a znalostem, mezi brněnskými historiky stojí opravdu hodně vysoko. Každá kapitolka je bohatě vyzdobena historickými fotografiemi a dobovými kresbami malíře Rudolfa Jelínka. Kniha se může i pochlubit řadou fotografií, které byly pořízeny poměrně dlouho před koncem 19. století nebrněnským fotografem a do Brna se dostaly jako originály dosud nerozmnožované, tedy zcela dosud neznámé. Na zmíněných snímcích je mnoho dnes již neexistujících budov.

34,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101330

Ve dnech 8. 9. – 21. 10. 2020 se v prostorách Galerie Věda a umění v budově Akademie věd konala výstava J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Byla uspořádána při příležitosti 350. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých myslitelů, Jana Amose Komenského (1592–1670). Zaměřila se na to, jakým způsobem a prostřednictvím jakých médií se formovaly a proměňovaly kolektivní představy o této kanonické postavě českých dějin, kultury a literatury, zejména v průběhu 19. a 20. století. Výstava musela být předčasně uzavřena pro veřejnost kvůli druhé vlně pandemie covidu-19, což přimělo její autory k rozhodnutí vydat tento katalog. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část Paměť a její média odpovídá svým obsahem výstavním panelům a názvy jednotlivých kapitol vystihují její obsah: Paměť, Portréty, Literatura, Topografie paměti, Kánony, Slavnosti a muzealizace, Divadlo a film. Druhá část Katalog exponátů dokumentuje vystavené trojrozměrné předměty od Komenského nejstarších podobizen až po hravé a karikaturní zobrazení z dílny Adolfa Borna. K nim je připojen pod názvem Fotografická paměť výstavy výběr fotografií z vernisáže, který připomíná, že výstava a kniha téma kolektivní paměti analyzují, zároveň se však z povahy věci také stávají jeho součástí.

23,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101057

Publikace představuje vývoj katedrály a zvláště dochovaných parament v historickém kontextu. Katalog představí vývoj liturgických parament největší moravské kolekce církevních rouch od 17. stol. do 1. pol. 20. stol., zahrnuty jsou např. i aspekty kulturní výměny mezi českými zeměmi a středoevropským a západoevropským regionem (paramenta byla objednávána např. také z Říma).

42,90 *
Versandgewicht: 1.850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200222

Kniha z pera historičky Mgr. Dagmar Martinkové mapuje příběh volyňských Čechů na ruské, polské, sovětské a ukrajinské Volyni. Cílem knihy je popsat zásadní období v životě vol. Čechů a významné historické okamžiky na základě osobních vzpomínek a výpovědí, zápisů v kronikách, novinových článků v kontextu archivních dokumentů a historické literatury. Zachycuje životní osudy volyňských osobností, legionářů, příslušníků zahraničních armád atd. Kniha má bohatý dokumentační a fotografický aparát, je výsledkem dlouholeté badatelské práce.

32,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200216

Kniha má dvě části: první pojednává o nepolitických organizacích a politických stranách založených živnostníky a obchodníky, druhá je výběrem z programových dokumentů nepolitického a politického hnutí. Pasáže věnované organizačnímu vývoji mají charakter nástinu, který je prohlouben v pasážích věnovaných Politické straně živnostnictva československého na Moravě jako útvaru, jenž se v politickém systému adaptoval s největším úspěchem. Do druhého oddílu dokumentů jsme zařadili programy stavovských politických stran a živnostenských satelitů občanských a socialistických politických stran.

25,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101381

Pernštejn – obnova vrchnostenské okrasné zahrady – deník. Moravská osvícenská aristokracie a její krajinné parky. Historie pernštejnského parku. Zahradníci v dějinách pernštejnských vrchnostenských zahrad. Archeologický výzkum a geofyzikální průzkum vrchnostenské zahrady hradu Pernštejna. Obnova vrchnostenské okrasné zahrady na Pernštejně.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200179

Příběh významné osobnosti pražského kulturního života 19. století. Vlastním jménem Ferdinand František Fingerhut byl synem Anny Fingerhutové, známé podnikatelky a mecenášky, a starším bratrem Vojty Náprstka, který se proslavil jako zakladatel Českého průmyslového muzea. Ferdinand několik let získával praktické zkušenosti v zahraničí, v roce 1848 se zapojil do studentského revolučního hnutí. Po porážce revoluce a emigraci mladšího bratra Vojty do Severní Ameriky pomáhal matce s vedením podniku, od roku 1860 byl majitelem Černého pivovaru na Karlově náměstí. Po nevydařeném manželství pivovar prodal a až do posledních dní zůstal věrný českému divadlu, kvalitní hudbě, dobrému jídlu i vlastenecké společnosti. Podporoval řadu malířů, hudebníků nebo herců. Od roku 1882 začal pořádat Domácí hudební a deklamatorní zábavy, kterých se účastnily nejen přední osobnosti české kultury a politiky, ale také proslulí hudební skladatelé, hudebníci, zpěvačky a herečky.

25,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200165

1914-1920.Deníky legionáře Štěpána Zadražila z první světové války, ze zajetí a z cesty domů. Původně vyšly jako magisterská práce na pražské UMPRUM. Přepsal a ilustroval je Štěpánův pravnuk Jindřich Janíček. Druhé vydání je doplněno o kratší texty z dalších zápisníků, nalezených v pozůstalosti a o výběr z dopisních lístků z průběhu let 1914–1920.

 

25,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200151

(1914–1918/1919–1920).

Publikace se zabývá vznikem a prvními roky existence samostatného Československa v mezinárodních souvislostech. Výsledky první světové války a následný vývoj přinesly zásadní změny mocenských poměrů v Evropě. Především se jednalo o vojenské vítězství západních Spojenců nad Německem a Rakousko-Uherskem. S koncem první světové války byl svržen císařský režim v Německu a rozpadla se habsburská říše, romanovská říše carského Ruska a Osmanská říše. Na všechny tyto skutečnosti musely reagovat a vyrovnávat se s nimi tradiční i nové státy. Mezi nimi také Československo, které ještě vojensky i diplomaticky zápasilo o mezinárodní uznání a zajištění své bezpečnosti i další existence.

36,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200140

Cílem autorského kolektivu bylo zjišťovat, jak je obraz konvertity a konverze utvářen v různých typech textových a vizuálních pramenů, u různých vyznání, v různých sociálních skupinách a profesích a za konkrétních sociálních, geografických a náboženských podmínek…

Ve starší době znamenala konverze buď obrácení od odlišného náboženství ke křesťanské víře, nebo návrat heretiků zpět k ortodoxii, případně vnitřní obrácení, spojené se vstupem do kláštera a zaslíbením Bohu. Od reformace byl možný také odchod věřícího z jedné západokřesťanské konfese a vstup do jiné. Společnost, která se dříve vyznačovala univerzálně platným náboženstvím a autoritou jediné církve, se rozpadla do různých skupin, které si nárokovaly věroučnou pravdu a upíraly ji ostatním. To oproti zkoumání konverzí ve starším období, v němž jsou důležitým tématem zejména konverze od judaismu, případně islámu, rozšiřuje významně škálu témat, problémů, pramenů i kontextů, a vysvětluje, proč je výzkumu konverzí věnována intenzivní pozornost zejména na poli raně novověkých dějin.

33,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101123

Constitutio criminalis Josephina.

Proměna rozhodovací praxe po přijetí Constitutio criminalis Josephinase zabývá rozhodovací činností pražského apelačního soudu v letech 1687 až 1727. Zvolené časové období dovoluje sledovat proměnu trestního postihu vybraných deliktů v souvislosti se zavedením hrdelního řádu císaře Josefa I. v roce 1707. Skupinou zkoumaných deliktů se staly nejfrekventovanější sexuální trestné činy, tedy cizoložství, bigamie, smilstvo, incest, znásilnění a sodomie. Proměna rozhodovací praxe apelačního soudu je zkoumána na souboru rozhodnutí apelačního soudu v těchto věcech spolu s relevantní právní úpravou. Kromě Constitutio criminalis Josephina se jedná o Koldínova Práva městská Království českého z roku 1579 a další předpisy. Práce přináší zjištění týkající se aplikace trestněprávních norem v dané době.

21,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200131

Kniha vychází z nejmodernějších trendů historického bádání, tedy mikrohistorie jako zmenšeného obrazu obecných historických procesů a trendů. V centru poznávání tu stojí člověk – aktivní činitel dějin. Druhou stranu naplnění konceptu mikrohistorie představuje využití mimořádného bohatství jihočeských archivů, které v tomto ohledu mají světový význam. Centrem bádání je zde jedna ze vsí třeboňského panství – Bošilec. Cílem monografie nejsou však dějiny obce, ale dějiny lidí, kteří v této vsi žili: odkud do obce přicházeli, kam odcházeli, koho si vybírali za své životní partnery, jak se chovali vdovci a vdovy, jaké bylo postavení „zmrhaných“ žen, jak tito lidé vycházeli s vrchností, zkrátka jaká byla vůbec každodennost v pobělohorských Čechách. Monografie se zabývá jednotlivými sociálními vrstvami v Bošilci – sedláky, chalupníky a podruhy – a jejich životními strategiemi. Časový záběr práce sahá od pozdně rožmberského období až po konsolidované schwarzenberské panství v počínajících reformách kolem roku 1750. Takto koncipovaná monografie dosud v české ani evropské historiografii nevznikla.

42,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200121

Kniha vznikla jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, která byla nedávno k vidění ve velkém sálu Moravského zemského archivu v Brně.Cílem výstavy bylo představit prostřednictvím písemností uložených v moravských archivech a knihovnách tisícileté dějiny vztahů mezi Moravou a Svatým stolcem od 9. až po přelom 18. a 19. století. Publikace je rozdělena na dvě části: první obsahuje odborné studie (celkem 23 textů) chronologicky a strukturálně mapující různé aspekty vzájemných vztahů mezi Moravou a papežstvím, druhá přináší katalogová hesla věnovaná jednotlivým vystaveným exponátům.

Z obsahu: Proměny papežské moci a budování moravské církve v raném středověku. Prosazení papežské autority a její dialog s Moravou během dlouhého 13. století. Epocha avignonského exilu, papežského schizmatu, reformních koncilů a renesančních papežů. Doba reformace a rotireformace, baroka a osvícenství. Papežské písemnosti, jejich geneze a formy.

59,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200120

Publikace přibližuje tradiční transport materiálu v pohoří Krkonoš, Šumavy, Západních Beskyd a Javorníků. Záměrně bylo vybráno výzkumné teritorium, které spojuje horský charakter, ale přitom z hlediska historie, etnické skladby či příslušnosti ke kulturním areálům se liší. Účelem práce je přinést syntézu tradičního horského transportu v českých zemích na příkladu čtyř pohoří. Autor rovněž odkrývá historické, sociální, etnické i přírodní faktory, které přispívaly k formování a diferenciaci svébytných podob a forem tradičního transportu pro jednotlivá pohoří. Cílem monografie je také zhodnocení dosavadního vývoje bádání v tomto odvětví etnologie.

28,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200116

Kniha prof. Jiřího Slámy vznikla s ideou díků Karlu IV. v období příprav na 700. výročí narození Otce vlasti; zahrnuje jedinečnou synopsi života Karla IV., který je dovršitelem středověké svatováclavské tradice, v níž představuje sv. Václava jako věčného panovníka Českého království. Nad jeho legendou pisatel vstupuje do diskuse o autorství, stáří a významu jednotlivých svatováclavských legend od 10. století a vyzvedává význam rozšíření Karlovy legendy do světského prostředí. Samotnou Karlovu legendu v bilingvní podobě s novým překladem PhDr. Jana Kalivody z latinského středověkého originálu do češtiny doprovodil autor důležitými poznámkami s připomínkou výsledků moderního bádání. Publikovaná práce ze závěru života pana prof. Jiřího Slámy je bez nadsázky jeho nadčasovým odkazem do našich dnešních dnů při hledání naší národní, duchovní a kulturní, společenské identity.

22,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200113

O zapojení českých a slovenských letců do bojů první a druhé světové války už toho bylo napsáno mnoho. Nesrovnatelně méně je zmapována jejich účast ve střetech vedených nad územím Československa, zejména v dobách označovaných za mírové. Nápravu přináší výpravná obrazová publikace dvou českých specialistů na dějiny vojenského letectví. Všeobecně není příliš známo, že naši piloti na československém nebi poprvé bojovali už na jaře 1919 během konfliktu s Maďarskem a že na stejné hranici bylo velmi rušno také v letech 1938 a 1939. K pozapomenutým kapitolám patří i Četnické letecké hlídky, které měly od roku 1935 na starosti ochranu svrchovanosti československého vzdušného prostoru. Samostatná kapitola pojednává o bojích na Slovensku a během Ostravské operace v posledních dvou letech druhé světové války. Největší prostor je ovšem věnován období let 1948 až 1989, kdy hranice Československa představovaly linii dotyku dvou nepřátelských mocenských bloků. Naše letectvo a útvary protivzdušné obrany tak byly zapojeny do nevyhlášené války, během které si českoslovenští stíhači připsali na konto několik sestřelů jak vojenských, tak civilních strojů…

33,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101126

spolkem.

První monografie vztahující se ke Kunětické hoře je zaměřena na stavební vývoj Kunětické hory. Zvláštní pozornost je věnována rekonstrukci hradu Muzejním spolkem v 1. polovině 20. století a působení architekta Dušana Jurkoviče. Publikace obsahuje zhodnocení jeho odkazu, vztah k vývoji památkové péče a pojednání o současné rekonstrukci. Z bohatého dokumentačního fondu jsou  využity dobové fotografie, plány a další materiály z archivu NPÚ, SOKA Pardubice, VČM Pardubice a dalších zdrojů.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200111

Kde bydlí lidé, tam jsou různá sídla. Abychom se v nich neztratili, mají svá jména. Ale jak vznikla? Sdělují nám ještě něco více než pouhou orientaci? Odpovědi, které vyčteme z výkladů a rozšíření názvů sídel na Jihlavsku, dávají obraz nejen o typech a stáří jejich tvoření, ale zároveň odkrývají různé vrstvy osídlování kraje i rozvinuté středověké dobývání stříbrné rudy. Prozrazují také kontakt s německými hornickými kolonisty. Stopy v nich zanechaly i jevy přírodní. Po zaniklých sídlech zbyla dnešní jména lesů, polí apod. Názvy obcí patří k historické paměti kraje. Vymezují v ní příslušnost k národnímu jazyku, formují regionální povědomí a posilují pocit domova. Je proto dobré se o nich něco více dozvědět.

15,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
91 - 120 von 2300 Ergebnissen