Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
91 - 120 von 2459 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300423

Paměti Ing. Jana Kubly (1859–1940) mají ambici oslovit široké spektrum čtenářů. Odborné veřejnosti se zájmem o dějiny Ostravy a okolí nabízejí mnoho nových informací o lokálních událostech a osobnostech, laickou veřejnost pak jistě zaujme poutavé vyprávění zaměřené především na všednodenní vývoj, zcela jistě pak i četné pasáže v ostravském dialektu a pak také fotografie srovnávající podobu Ostravu před mnoha lety a nyní. Představované memoáry jsou typickým příkladem tzv. ego dokumentu a jsou cenným doplňkem takto zaměřené literatury o Ostravě. Ve vzpomínkách Ing. Jana Kubly ožívá mnoho různých událostí, dozvídáme se z nich nemálo osobního o lidech, které většinou známe jen z hesel ve slovnících. Je pravděpodobné, že paměti zůstaly nedopsány – možná právě to je důvod, proč se jejich pisatel při popisu své rodiny zaměřil na starší generace a pominul své sourozence, děti a manželku. Tento jistý hendikep je zmírněn skutečností, že na tyto informace čtenář narazí ve dvou publikacích, které Viktor Velek věnoval synovi Ing. Jana Kubly opernímu pěvci Richardu Kublovi (2. a 4. díl česko německy psané tetralogie Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien).Úvod edice čtenáře seznamuje s Kublovou rodinou a podrobně představuje pisatele pamětí. Nejen z pohledu zvenčí (zejména denní tisk), ale i z pohledu rodiny, konkrétně dcery Marie a syna Richarda. Čtenáři je tak umožněno rozšířit si představu o tom, kdo je jeho průvodce dějinami Ostravy.

31,90 *
Versandgewicht: 860 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201598

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, i dnes patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity. Encyklopedie Církve československé husitské přibližuje nejen obecné, ale především lokální a regionální rozměry těchto snah. Poskytuje základní informace o vzniku a vývoji všech jednotlivých náboženských obcí a dalších organizačních útvarů církve stejně jako shrnující kapitoly o její historii, teologii a liturgice, vývoji sakrální architektury a proměnách členské základny.

30,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300410

This publication focuses on the topic of the genizah, the Jewish custom of storing away worn-out ritual objects and sacred texts in a place where they can disintegrate naturally – usually in a synagogue attic. Employees of the Jewish Museum in Prague have been carrying out genizah research in the attics of synagogues in Bohemia and Moravia since the 1990s. They have already found several thousand fragments of books and scrolls, as well as textiles and objects made of wood and metal dating from between the 16th and 19th centuries. These finds authentically guide the reader through the everyday life of a traditional rural Jew, throughout the Jewish year with its holidays – and through the Jewish quarter, including the synagogue, school and cemetery.

19,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300409

Publikace představuje židovský zvyk zvaný geniza, tedy nařízení odkládat opotřebované náboženské texty a rituální předměty na místo, kde se mohly samovolně rozpadnout. Obvykle tímto prostorem byla půda synagogy. Od 90. let 20. století zkoumají pracovníci Židovského muzea v Praze půdy českých a moravských synagog a získali takto již několik tisíc fragmentů knih, svitků, ale i textilií a předmětů ze dřeva a kovu ze 16.–19. století. Tyto nálezy čtenáře autenticky provádějí všednodenním životem tradičního venkovského žida, celým židovským rokem s jeho svátky – a také židovskou čtvrtí od synagogy, přes židovskou školu až na hřbitov.

16,90 *
Versandgewicht: 420 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300407

Názvem Pětidomí se označuje část města České Budějovic, vložená mezi areál hlavního vlakového nádraží a bývalou obec Suché Vrbné. pětidomí vzniklo od poslední třetiny 19. století.  

27,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200234

Ztracený svět z doby c.k. monarchie a první republiky = Verschwundene Welt aus der Zeit der k. u k. Monarchie und der ersten Republik.

Kniha je doplněna abecedními rejstříky názvů hospod, jejich majitelů a provozovatelů, názvy ulic, ve kterých se hostince nacházely.

17,90 *
Versandgewicht: 550 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300719

Kniha Vycházky po Praze – Nové Město pražské je první z připravované řady publikací o krásách a historii našeho hlavního města. Autor, zkušený průvodce, pečlivě a fundovaně sestavil šest vycházkových tras „pro širokou skupinu milovníků Prahy, kteří s údivem zvednou svůj pohled od chodníků a výloh a rádi se seznámí s historií, architekturou a uměleckými díly, které v podobné koncentraci nikde jinde nenajdeme“, jak sám uvádí. Popis jednotlivých zastavení je doprovázen bohatou fotografickou dokumentací a přehlednými mapkami.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5300394

Katalog výstavy. Výstava představí celou šíři činnosti architekta, vynálezce a podnikatele Josepha Hardtmutha, úspěšnou firmu, kterou založil a která dosáhla světové proslulosti, její historii a výrobky. V první části je pozornost zaměřena na postavu architekta Josepha Hardtmutha, který svými projekčními a stavitelskými aktivitami ve službách knížecí rodiny Liechtensteinů zanechal stopu jak na jižní Moravě, tak v severním Rakousku. Opomenout nelze ani jeho spolupráci se zahradními architekty na vytváření krajinné kompozice, projevující se zejména v Lednicko-valtickém areálu, zapsaném na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale také na urbanistickém začlenění staveb do krajin různého typu v oblasti rakousko-moravského pomezí. Návštěvník se zde může seznámit s řadou dosud nepublikovaných plánů, které jsou spojovány s osobou Josepha Hardtmutha, a to jak dochovaných, tak nedochovaných staveb, které dokládají široký okruh jeho působnosti. Joseph Hardtmuth je znám především díky svým dochovaným realizacím jako je Minaret či akvadukt v lednickém parku, Belveder u Valtic a další, ale málo je známo, že realizoval či vypracoval plány i k řadě dalších objektů, ať se již jednalo o zámečky, kostely, školy, zříceniny a obelisky či další stavby zkrášlující romantickou krajinu. Téměř opomíjeno je, že se nezabýval jen stavbami honosnými či zkrášlující krajinu, ale vypracoval či realizoval plány i na řadu hospodářských budov.

Druhá část výstavy je pak zaměřena na osobu Josepha Hardtmutha jako podnikatele, vynálezce a zakladatele firmy ve Vídni, kterou jeho syn přenesl do Českých Budějovic, kde je v provozu do dnešních dnů.

44,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300390

Gotické žezlo a jablko Království českého z původního souboru korunovačních klenotů z doby panování Karla IV. jsou nyní uloženy v rakouské dvorní klenotnici ve Vídni. Kniha se zabývá jejich historickým osudem i okolnostmi záměny za novější renesanční jablko a žezlo Ferdinanda I.

Autor zdůrazňuje vlastnictví klenotů Českou republikou a poukazuje na nechuť orgánů České republiky vlastnictví těchto klenotů prosazovat a žádat o jejich vydání, které inicioval v roce 2018 moravský senátor Ivo Valenta.

Kniha se věnuje také právnímu pojmu koruny a postavení korunovačních klenotů v republikách, především v Maďarsku a České republice.

23,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900767

Do tohoto svazku Numismatického sborníku bylo zařazeno celkem osm studií a sedm zpráv o mincovních nálezech:

Evgeni Paunov: The Guljancy hoard (RRCH 377) of Roman Republican denarii: some notes on its composition; Arkadiusz Dymowski – Andrzej Romanowski: Finds of Roman Republican coins from the Przeworsk culture settlement concentration in the middle Prosna drainage; Szymon Jellonek: The influx of the roman coins in Wisłoka valley (Poland) The influx of the Roman coins in Wisłoka valley (Poland); Jiří Lukas – Miroslav Hus: Sbírka českých raně středověkých mincí Západočeského muzea v Plzni díl II. české a moravské denáry z druhé poloviny 11. a počátku 12. století; Herfried E. Wagner: Numismatische Zeugnisse für dynastische Allianzen von Böhmen, Österreich und Ungarn im Mittelalter bis zur Zeit der jagiellonen erbansprüche der feudalherren und nationale Interessen der Bevölkerung; Roman Zaoral: Oběh českých florénů v itálii The circulation of Bohemian florins in Italy; Marzena Grochowska-Jasnos: Dukat księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna w skarbie z Głogowa Ducat of Duke Albert of Prussia from the Głogów hoard; Jan John: Neznámá chyboražba kiprového 75 krejcaru ferdinanda II. An unknown defective kipper 75-kreuzer struck under Ferdinand II.; Martin Kuča – Jan Videman: Denáry Konráda I. Brněnského nalezené v Kralicích nad Oslavou (okr. Třebíč); Petr Schneider: Nález svitku brakteátů z Pacova (okr. Pelhřimov); Ondřej Černohorský – Lucie Prostináková: Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z Fojtovic (okr. Teplice).

20,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300368

Kniha se věnuje dětem a dospívajícím, kteří vyrůstali na moravském panství Slavkov u Brna ve druhé polovině 18. století. Díky výjimečně dochovaným historickým pramenům se autorce podařilo zrekonstruovat velmi pestré osudy mladých lidí z poddanských rodin. Jejich životní dráha bývala často spojena s čelední službou, v níž strávili zpravidla několik let, než si založili vlastní rodinu. Chlapci měli oproti dívkám i další možnosti uplatnění, mohli se zařadit do armády nebo jít do učení na řemeslo, případně i studovat, a mnohdy tak pobývali daleko od rodného města či vesnice. Druhá polovina 18. století byla navíc obdobím důležitých osvícenských reforem, z nichž zvláště významné bylo zavedení povinné školní docházky a zrušení nevolnictví. Autorka ukazuje, že přijatá zákonná opatření obvykle neměla okamžitý dopad, ale spíše vedla k postupným proměnám v životě poddaných.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900768

Do tohoto svazku Numismatického sborníku byly zařazeny celkem čtyři studie a devět zpráv o mincovních nálezech:

Jiří Militký – David Vích: Keltské mince ze sídliště Vraclav (okr. Ústí nad Orlicí). Příspěvek k otázce lokalit centrálního charakteru v Čechách z pohledu numismatiky; Jiří Lukas – David Vích: Nálezy jednotlivých „ztrátových“ raně středověkých mincí z hradiště Vraclav (okr. Ústí nad Orlicí); Kamil Smíšek – David Vích: Nálezy mincí z vrcholného středověku a raného novověku z povrchového průzkumu hradiště Vraclav (okr. Ústí nad Orlicí); Jan T. Štefan: Medaile na prince Evžena Savojského ve světle pamětního tisku; Petr Schneider – David Vích: Středověké mince z hradiště u Mařína, k. ú. Zadní Arnoštov a Křenov (okr. Svitavy); Barbara Marethová – Petr Schneider – Pavla Skalická: Nález cylindrického pouzdra s brakteáty z Opavy z prostoru bývalé Radniční ulice; Vojtěch Brádle: Poznámky k depotu z Nepomuku (okr. Plzeň-jih); Jan Cihlář – David Vích: Vrcholně středověké a novověké mince z okolí zaniklých cest u Křenova (okr. Svitavy); Kamil Smíšek – David Vích: Nálezy jednotlivých mincí z povrchového průzkumu v Hedčanech (k. Ú. Dašice, okr. Pardubice); Dagmar Grossmannová: Několik poznámek k mincovnímu depotu z Hodova z období Jagellonců na Moravě; Martin Kuča – Jan Videman: Depot mincí z konce 16. století z Kralic nad Oslavou (okr. Třebíč).

20,90 *
Versandgewicht: 500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300364

Druhý svazek publikace o historii rodů světem jdoucích loutkoherců, provazochodců, artistů, ale také majitelů pouťových atrakcí, kramářů, brusičů a mnoha dalších příbuzných povolání. Jádro druhého svazku publikace obsahuje 140 genealogických schémat jak současných, tak i dávno minulých českých světských rodů, jejichž příjmení začíná písmeny L–Ž. Rodokmeny doplňuje stručná historie každého rodu včetně uvedení jejich domovské obce. Lexikon obsahuje data z 18. až 20. století a při výzkumu byly využity archivní prameny nejen z území celé České republiky, ale i z okolních států.

35,90 *
Versandgewicht: 720 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300363

Sborník příspěvků z 8. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo ve dnech 12. a 13. října 2021 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka. Pozornost byla věnována historickému vývoji a právnímu postavení Židů a židovských náboženských obcí od 18. století do 2. světové války. Byly představeny některé významné osobnosti židovského původu. Nadále se archiváři zabývali hodnocením archivních pramenů k židovským dějinám, které jsou zachovány v českých archivech. Ve sborníku nalezneme stati věnované období holocaustu, především shromažďování údajů k osudu Židů z pohraničních oblastí. Zastoupena je zde regionální tematika, výsledky dokumentace židovských hřbitovů či výzkumu dokumentů NKVD.

25,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300347

Pinkasim, tedy knihy, které vedly samosprávné orgány raně novověkých židovských obcí, jsou prvotním pramenem pro poznání fungování obecní samosprávy v oblastech kultu, školství, soudnictví, hospodářství i regulace obecného soužití, způsobů obživy a obchodní konkurence. Komplikované vztahy obcí s vrchnostmi, z jejichž vůle existovaly, můžeme naopak nejlépe poznat z externích vrchnostenských archiválií. Tato kolektivní práce několika českých historiků a judaistů pracuje s oběma typy pramenů. Průvodní studie shrnují základní východiska a principy židovské samosprávy zakotvené v židovském právu (Pavel Sládek), analyzují obecní stanovy vybraných českých obcí z hlediska organizace, funkcí i agendy samospráv (Kajetán Holeček), zkoumají normativní vrchnostenské prameny, které stanovují obecný právní rámec i konkrétní podmínky, v nichž obce existovaly (Hana Legnerová), a na případu volnočasových aktivit obyvatel obcí a pokusů o jejich regulaci se zamýšlejí nad přístupy, možnostmi a autoritou židovských samospráv (Tobiáš Smolík). Edice textů v jidiš a hebrejštině společně s jejich překlady (Olga Sixtová), jakož i německojazyčných normativů ať židovských, či vrchnostenských (Hana Legnerová, Kajetán Holeček) zpřístupňuje některé z nejstarších pramenů obou typů, jež se dochovaly pro mimopražské obce v českých zemích v domácích i zahraničních archivech.

39,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300308

Untertitel: Dejiny a vývoj rôznych foriem správy.

Ročenka historického ústavu Slovenskej akadémie vied Z obsahu: Banskobystrická mestská rada v 16. storočí. Metodika výskumu jej personálneho obsadenia a kariérneho vývoja jednotlivcov. Utváranie rodov kráľovských úradníkov (na príklade prvých generácií prešporského rodu Armpruster) Protonotár Juraj Hadritius (cca 1587 – 1639) – rodina, kariéra, majetok Úradníci Turnianskej stolice v rokoch 1711 – 1785 Profesijná skladba mestského zastupiteľstva v Prešporku (1872 – 1910).

26,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300307

Kódex Mestského a banského práva mesta Štiavnica zachovaný v prepise z polovice 16. storočia, pôvodne z roku 1237. Na základe analýzy jeho preambuly, ktorú pripojila a potvrdila kancelária uhorského kráľa Belu IV., na území dnešného mesta Banská Štiavnica mimo pôvodného banského mesta s názvom Bana vzniklo súbežné centrum baníckeho podnikania s názvom Štiavnica. Aj keď v dobe vydania právneho štatútu na jej území neexistovalo žiadne banské dielo, jeho občania získali štatút „horských mešťanov – walburgerov“, ktorí mohli podnikať v zmysle regálneho práva v exteritoriálnom území mesta na zemepanskej i cirkevnej pôde za podmienok určených týmto právom. Mestský právny štatút bol rozšírený o štatút banského práva, ktoré sa používalo nasledovných niekoľko storočí a je najstarším zachovaným a známym banským právnym štatútom v Európe.

33,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201458

po Jana Graubnera.

Kniha sleduje v devíti medailonech osobnosti pražských arcibiskupů a českých primasů od přelomu 19. a 20. století do současných dní. Čtivým a srozumitelným způsobem představuje osudy církevních hodnostářů od dob rakousko-uherského mocnářství do dnešních časů České republiky.

22,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300259

První svazek nové ed. řady Militaria academica přináší šest studií věnovaných tématu vojenské služby v dlouhém 19. a 20. století, jež je zde pojato v interdisciplinárním duchu, zarámovaném do přístupu známého jako „new military history“. Autoři se věnují kulturním dějinám prusko-rakouské války 1866, opomíjeným kulturním souvislostem fenoménu geografické dislokace jednotek rakouské a rakousko-uherské armády, unikátnímu, nově objevovanému historickému prameni, jímž jsou památníky z vojny, skrytým třídním privilegiím v Polské lidové armádě po roce 1945, traumatickým zkušenostem a paměti na povinnou základní vojenskou službu v normalizačním Československu a konečně účasti vojáků základní služby v Československém samostatném protichemickém praporu nasazeném během první války v Zálivu v letech 1990–1991. Publikace je vybavena obrazovým doprovodem a rejstříkem.

17,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201414

do poloviny 20. století.

Olomoucká kapitula se těšila privilegiu svobodné volby (arci)biskupa od r. 1207. Podle vídeňského konkordátu (1448) obsazoval papež kanonikáty uvolněné v lichých (tzv. papežských) měsících, v sudých pak v případě olomoucké kapituly volili nové kanovníky její stávající členové. Císař Josef II. na konci 18. století vyhradil dosavadní tzv. papežské měsíce k obsazování panovníkovi, aby omezil vliv Svatého stolce. V roce 1772 byl do nových stanov olomoucké kapituly přidán pro uchazeče o kanonikát požadavek inkolátu, který byl stanovami z r. 1826 změněn na požadavek šlechtického původu. A to paradoxně v době, kdy od požadavku šlechtického původu pro kanovníky ostatní kapituly upouštěly.

Tato šlechtická výlučnost vzbuzovala mezi kněžstvem občanského původu velkou nevoli. Až r. 1880 došlo dekretem Svatého stolce k ústupku, kdy císař mohl jmenovat kanovníky i občanského původu. Hned při první volbě arcibiskupa po této úpravě byl zvolen olomouckým arcibiskupem kanovník nešlechtického původu Theodor Kohn. Staré kapitulní stanovy z r. 1826 byly nahrazeny novými až r. 1994, kdy byly arcibiskupem Janem Graubnerem schváleny stanovy, které byly v souladu s platným Kodexem kanonického práva.

25,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300223

at Prague Castle.

Kniha nabízí ucelený pohled na státní symboly České republiky, jejich vznik a vývoj v průběhu staletí.Velký důraz je kladen na použití státních symbolů na Pražském hradě, nejen v každodenní praxi prezidentského úřadu, ale i v architektuře či umění. Kniha je určena široké veřejnosti, která ocení i bohatou obrazovou přílohu. Čtenáři mají možnost se detailně seznámit s tím, z jakých zdrojů současné státní symboly naší země čerpají, jak se jejich podoba proměňovala v čase, ale i to, jakou roli má státní symbolika v moderní době. U každého symbolu jsou také uvedeny zásady jeho správného užívání, kniha tak slouží i jako praktická příručka ke správnému vyvěšování státní vlajky či k bezchybnému užívání malého a velkého státního znaku.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300197
27,90 *
Artikel-Nr.: 5300188

ze Šternberka z let 1662–1664.

Dva dochované cestovní deníky mladých Šternberků z jejich kavalírské cesty, podniknuté počátkem 60. let 17. století, představují mezi podobnými prameny k dějinám cestování v období baroka skutečný unikát. Jsou totiž – až na úvodní latinskou pasáž „muzejního“ deníku – psány dobovou češtinou a navíc jazykem velmi živým a barvitým. Najdeme v nich nejprve popis cesty Václava Vojtěcha do nizozemské Lovaně, kde všichni tři bratři studovali na tamní univerzitě; větší část deníků pak vyplňuje popis zážitků z jejich společné kavalírské cesty po západní Evropě a také druhé cesty, podniknuté již samostatně Ignácem Karlem (oba texty jsou z pera zatím neznámého průvodce či sloužícího mladých hrabat). Deníkům dodává na zajímavosti, že Šternberkové této generace byli v pozdějším životě velmi aktivní na poli kulturním (méně politickém), což platí zejména o mimořádně pozoruhodné osobnosti hraběte Václava Vojtěcha, mimo jiné stavebníka Šternberského paláce na Hradčanech a Trojského zámku.

30,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300159

 Jizerských hor, Lužických hor a Jeseníků.

Objevem století lze bez nadsázky označit nález středověké wroclavské vlašské knihy. Rukopis plný alchymie přepisuje dějiny Krkonoš, ale také Jeseníků, Jizerských a Lužických hor. Kniha Cesty Vlachů, která právě vychází, čtenářům představuje tento jedinečný nález. Autoři – Pavel Zahradník a Otto Štemberka – připravili nejenom překlad hlavních pasáží kodexu, ale i uvedení do středověké alchymie, pojednání o hledačích – Vlaších a Benátčanech a zasvěcení do dávných magických obřadů, používání tajemné symboliky a bezmála nadpřirozených schopností prvních prospektorů.

Krkonoše, okolní hory a jejich podhůří dodnes uchovávají v terénu stopy po činnosti dávných prospektorů – hledačů vzácných kovů a drahokamů, kteří v nich údajně již od 14. století hledali a také nacházeli drahé kameny a vzácné kovy. Nejstarší písemné informace o lidské činnosti v horské oblasti se dosud datovaly od poloviny 16. století. Díky nálezu Wroclavské vlašské knihy se ale posouvají o sto let dříve…

Někdy v první polovině 15. století vznikl rukopis, který byl považován za dílo mistra Antonia Walle z Florencie a který je soupisem lokalit a popisem cest, které k nim vedou. Samozřejmě se jedná o lokality plné drahých rud a vzácných kamenů. Tento vzácný rukopis byl před druhou světovou válkou uložen ve Wroclawské státní knihovně. Po válce se však ztratil a prakticky do května roku 2020, kdy byl objeven odkaz na rukopis trutnovskými historiky, byl považován za nezvěstný.

34,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300158

Stručné pojednání o vystěhovalectví z českých zemí do USA od poloviny 19. století, především pak z (Velkého) Temelína.

Následující řádky zachycují dobu (ne)dávno minulou, avšak v dnešní záplavě informací téměř zapomenutou. Stejně tak, jako jsou dnes pod nánosy prachu ukryté osudy obyčejných lidí, kteří někde hluboko v sobě našli odvahu a sílu poprat se s osudem a vydat se do neznáma. Na cestu za novým životem, za nadějí a za sny. Někde tam totiž byla země, o které se najednou nezvykle mnoho mluvilo a psalo, která toho tolik slibovala a nabízela. A brala. Celoživotní úspory, majetek, iluze, zdraví, životy. Amerika ale byla šance. Pro mnohé ta jediná a zároveň i poslední. Ne všichni ji dokázali využít, ne všichni ji využít mohli nebo uměli.

Zažloutlé listy kronik, torza žádostí a některých dalších dokumentů v našich archivech, místopisné historické publikace a další podobné materiály, které se vztahují k této problematice po roce 1848, dokáží většinou nabídnout pouze jména, věk a bydliště žadatelů o vystěhování. To, zda tito lidé skutečně vycestovali, jakým způsobem a kam, kde následně bydleli, případně i kde zemřeli, to jsou otázky další. Zkusme poodkrýt závoj minulosti a najít alespoň část odpovědí.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300124

Jana Slánského, správce Jiráskova muzea v Hronově.

Předmětem zájmu této knihy jsou vzpomínky a část sbírky autogramů Jana Slánského (1889–1981), správce Muzea Aloise Jiráska v Hronově, osoby v maximální možné míře aktivní ve veřejném životě, disponující v rámci svých možností rozsáhlou sítí společenských kontaktů a nepopíratelným kulturním rozhledem. Tyto vlastnosti byly navíc podmíněny a umocněny členstvím v místní sokolské jednotě a především prostředím Hronova, spojeného neoddělitelně s osobou spisovatele a jedné ze symbolických postav protirakouského odboje, Aloise Jiráska. Slánského sbírka autografů představuje svébytný a výjimečný dokument ilustrující osobní vztah svého tvůrce k českému protirakouskému odboji a vzniku Československa. Jako základní kameny domácí části české cesty vedoucí k 28. říjnu 1918 zřetelně vystupují Manifest spisovatelů z května 1917 a působení skupiny osob označovaných po skončení první světové války jako Maffie. Slánským aktivně přijímaný a čile rozvíjený narativ let 1914–1918 byl zcela v souladu s hlavním meziválečným výkladovým proudem reprezentovaným pracemi Edvarda Beneše, T. G. Masaryka, Jana Hajšmana, Milady Paulové apod.

 

 

 

23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300146

Drobné technické provozy měly v minulosti své pevné místo v životě a hospodářství venkovských obcí. Minulým generacím pomáhaly zpracovávat plodiny, s jejich pomocí byly produkovány některé suroviny i hotové výrobky. Modernizace a nové technologie zapříčinily, že řada z nich během 19. a 20. století zastarávala, stagnovala, až nenávratně zanikla. Stopa svědčící o existenci těchto provozů zůstala zachována jen v archivních dokumentech, na obrazových materiálech - a nejednou i v lidské paměti.

Kniha Stopy lidského umu sumarizuje tříletý interdisciplinární výzkum drobných technických provozů na území někdejšího rožnovského panství. Autorský tým přibližuje charakter a technologická specifika sledovaných provozů, jejich hospodářské, sociální, kulturní i krajinné souvislosti. Čtenář se bude moci seznámit se stopou těchto zařízení v lokální slovesné tradici i reflexí v individuální a kolektivní paměti.

28,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300142

Sborník s bohatým fotografickým doprovodem je věnován památce profesora Břetislava Vachaly (1952-2020), dlouholetého pracovníka Českého egyptologického ústavu FF UK, zkušeného a světově uznávaného vědce a nadšeného popularizátora egyptologického bádání. Texty přibližují širší čtenářské veřejnosti poslední výsledky výzkumu v oboru egyptologie a egyptské archeologie. Témata příspěvků jsou zaměřená velice široce, stejně jako práce Břetislava Vachaly, jež zahrnovala překlady původních egyptských textu, archeologické výzkumy či studium nejrůznějších aspektu staroegyptské společnosti a kultury. První část knihy se věnuje počátkům egyptologie jako vědního oboru a vybraným aspektům staroegyptské kultury, náboženství a vědy. Ve druhé části jsou představeny české archeologické výzkumy a vybrané nálezy v egyptském Abúsíru a rovněž výsledky českých a slovenských výzkumů v oblasti dnešního Súdánu. Svazek vychází jako supplementum časopisu Pražské egyptologické studie.

21,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201331

Publikace vznikla v rámci dlouhodobého výzkumu dějin knižní kultury jednoty bratrské, který probíhá v Historickém ústavu AV ČR. Její první část shrnuje některé konkrétní výsledky tohoto výzkumu (knihtisk v Litomyšli v první polovině 16. století a zdejší sbor jednoty bratrské, vznik a dějiny překladu Bible kralické, kancionálová tvorba jednoty bratrské), ve druhé části zachycuje většinu exponátů výstavy „In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století,“ kterou uspořádalo v létě 2019 Regionální muzeum v Litomyšli, po vzoru kritických výstavních katalogů.

30,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300121

Se jménem Aloise Kareše (1822–1885) byly spojeny osudy tisíců těch, kteří se rozhodli hledat štěstí v Americe. V roce 1870 se stal spoluzakladatelem proslulé české přepravní společnosti Kareš & Stocký, která sídlila až do roku 1925 v Brémách. Mezi jeho klienty a přáteli byly i osobnosti veřejného života. Karešovým záměrem bylo také založit v Americe českou kolonii, vzdálenou od rakouského absolutismu, a upevňovat mezi americkými Čechy národní kulturní život. 

Byl znám jako spolehlivý a vyhledávaný vystěhovalecký agent i jako štědrý podporovatel českých a moravských spolků, osob a institucí.

Zájemce o občanský rodopis zaujme zejména jmenný seznam několika stovek vystěhovalců včetně informací o jejich původu a o tom, kdy připluli k americkým břehům.

29,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
91 - 120 von 2459 Ergebnissen