Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
151 - 180 von 2331 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300788

Kniha z ediční řady VORAŘSKÝ ROD HUSŮ Z HLADNÉ se věnuje popisu stoleté historie čtyř generací plavecké rodiny Husů. Od roku 1860, kdy Jan Husa koupil na Hladné č.22 chalupu u řeky a stal se plavcem, po rok 1960, kdy napuštěním Orlické přehrady voroplavba na Vltavě skončila. Tím však nekončí tradice vorařství. K tomu přispěl výraznou měrou Václav Husa (1930–2021), donedávna nejstarší vorař v Čechách, pravnuk Jana Husy z Hladné.

Publikace dále obsahuje informace o plavecké osadě Hladná u Albrechtic nad Vltavou a zahrnuje kapitoly o umění a řemesle vorařském (jak se stavěly vorové prameny a jaký byl život plavců). Součástí publikace je i plavecký slovníček, protože plavci používali mnoho slov specifických pro toto řemeslo. Knihu sepsaly Anna Husová se svou dcerou Anitou Crkalovou na památku všem svým předkům a lidem od vody.

24,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300785

Epistulae et acta Cesaris Speciani 1592–1598, Pars IV. Januar 1595 – Juni 1595, Pars V. Juli 1595 – Dezember 1595.

Svazky IV. a V. edice korespondence papežského nuncia u císařského dvora v Praze Cesare Speciana jsou výsledkem studia rukopisů uložených ve Vatikánském archivu, Vatikánské knihovně, Archivu Doria Landi Pamphili a Státním archivu v Římě. Navazují na již vyšlé svazky I.–III. a zveřejňují 216 ks vzájemné korespondence mezi Specianem a státním sekretariátem v Římě z r. 1595. Ústředními tématy jsou opět císař, politické a církevní poměry v Českém království a v Říši, diplomatické a vojenské angažmá Klementa VIII. a Rudolfa II. v pokračující „dlouhé turecké válce“ a snaha o vytvoření protiturecké ligy evropských států. Značný prostor je věnován náboženské a církevní politice (obsazování biskupských stolců a situace v diecézích, řádové záležitosti, podpora kněžského vzdělávání, boj proti protestantismu).

Korespondence je vydána in extenso italsky, regesty, standardní textový a věcný poznámkový aparát a sdružený rejstřík v němčině. Součástí odborné edice je úvodní studie v německém jazyce, věnovaná hlavním tématům korespondence, vypracovaná na základě dochovaných pramenů a odborné zahraniční i domácí literatury

 

73,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300780

Kniha věnovaná českému cestovateli dr. Emilu Holubovi se soustředí na čtyři základní témata. Umožňují pochopit Holubův význam v současném světě a zároveň se dotknout některých obecnějších, aktuálních otázek, souvisejících mimo jiné s prezentací etnografických a uměleckých sbírek, s diskusí o dekolonizaci muzeí, nebo s procesem utváření národní identity. Cílem publikace je podnítit diskusi, která povede k lepšímu pochopení Holubova odkazu v dnešní době. Usiluje o to, aby postava Holuba nebyla zatížena fikcemi, mýty a ideologicky zmanipulovanými obsahy, ale aby vystoupila ve své komplexnosti přirozeně zahrnující jak pozitivní, tak negativní stránky.

24,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300229

Predecessors.

Publikace seznámí s výsledky zpracování pozoruhodného archeologického výzkumu, který proběhl na začátku 70. let 20. století v interiéru a v okolí románského kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech v Praze. Pozornost je  věnována stávajícímu románskému kostelu a třem jeho předchůdcům, jejíž počátky spadají do průběhu 11. století. Samostatně bude prezentován nález unikátní románské podlahy z terakotových dlaždic odkryté v interiéru starší kostelní stavby a téma památkové ochrany a presentace archeologicky odhalených stavebních konstrukcí. 

36,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300225

Katalog představuje život v městských a převážně činžovních domech v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, tedy v době, která se kryje s panováním císaře Františka Josefa I. Publikace shrnuje v jednotlivých kapitolách všechny podstatné stránky jak výstavby činžovních domů, tak i běžného života v nich.

Architekti a stavitelé byli při nové výstavbě limitováni tehdy všeobecně platnými stavebními předpisy. Během prakticky sedmdesáti let však prošla vývojem nejen vnější podoba domů, ale i jejich vnitřní řešení více schované lidskému zraku. Především se zásadně proměnilo dispoziční uspořádání celého domu. V městském domě již většinou nebylo nutné na dvoře stavět stáje a dvůr se uvolnil pro další obytná a méně výstavná nádvorní křídla. Nadále v něm ale fungovaly drobné řemeslnické dílny. Zásadně se proměnil i život ve vyšších patrech domů, která byla určena ryze pro bydlení, ač podoba a rozloha bytu byla závislá na finančních možnostech majitele či nájemníka. Změna vytápění kolem poloviny 19. století přinesla éru sporákových kuchyní. Do domů postupně pronikaly nové vymoženosti – rozvody vody, započala být budována kanalizace, pavlačové záchody se přemístily do bytu, začaly být budovány lázně, pozdější koupelny. Díky novým vynálezům – rozvodům plynu a od počátku nového století i elektřiny – docházelo ke zlepšení osvětlení. Nové možnosti stavebních konstrukcí ovlivnily podobu dalších součástí domu – krovů, střech, schodišť, oken, dveří a dalších.

25,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300773

This book on Jewish culture and literature focuses on the “quiet” decades of the nineteenth century, a scarcely written-about period of time in Bohemian Jewish history. Using a myriad of sources, including travelers’ accounts, poems, essays, short stories, guides, and newspaper articles, the volume explores Jewish expression, Jewish-Czech relations, and the changing attitudes toward Jews between the 1820s and 1880s. It offers close readings of writers like Karel Havlíček Borovský, Ján Kollár, Siegfried Kapper, and Jan Neruda, as well as lesser-known authors and sources. Combining skillful sustained analysis, judicious argumentation, and elegant writing, the book is a truly enriching reading experience.

33,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300408

Česká krajina je krajinou výrazně poznamenanou křesťanskými tradicemi. Dominantní místo v ní dosud patří kostelním věžím, ale mnohem početnější jsou malebná zákoutí s kapličkami, božími muky, sochami svatých a křížky, které shrnujeme pod obecným po­jmem drobná sakrální architektura nebo drobné sakrální památky. Před kapličkami, božími muky, sochami a křížky jako by se zastavil čas.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300765

Deníky Václava Tilleho (1867–1937) z posledních deseti let autorova života představují pozoruhodný a cenný historický pramen, tím spíše, že až do nedávné doby byla jejich ucelená podoba veřejnosti téměř neznámá. Deníky neosvětlují pouze okolnosti života významného vědce a divadelního publicisty, ale originálně glosují neobyčejně pestré dění v kruzích meziválečné intelektuální elity, kde se prolínají osudy politiků, herců, kritiků, profesorů, diplomatů... První svazek zahrnuje komentovanou edici deníků z let 1927–1931 a je doplněný úvodní životopisnou studií a jmenným rejstříkem.

32,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300760

Kniha pojednává o vpádu vojsk generála Petra Arnošta z Mansfeldu a vévody Jana Arnošta Sasko-Výmarského do Slezska a na Moravu, který proběhl v letech 1626 až 1627.

Válečný požár, který zažehla pražská defenestrace a povstání českých stavů roku 1618, zasáhl postupem několika málo let téměř celou tehdejší Svatou říši římskou i její sousedy. Do čela protihabsburské koalice se v roce 1625 postavil dánský a norský král Kristián IV., jehož vojáci (spolu s prořídlými pluky nepokojného generála Mansfelda) o rok později zahájili odvážné tažení do středu Evropy. Netušili původně, že dojdou až do Uher, ba dokonce na hranice Osmanské říše. Původním cílem bylo převzít strategickou iniciativu proti rychle mohutnějícím habsbursko-katolickým vojskům ve středním a severním Německu, přenést válku zpět na jih a po spojení se sedmihradským knížetem Gáborem Bethlenem táhnout až na Vídeň. Zatímco švédské obléhání Brna (1645) nebo Prahy (1648) žije v historické paměti doposud, ovládnutí Opavy, Těšína, Krnova a celého moravsko-slezského pomezí rezonuje v obecném povědomí jen velmi slabě, pokud vůbec. Vojáci ve službách dánského krále přitom vytvořili v oblasti rozsáhlou enklávu, a to za výrazné podpory ze strany místních obyvatel. Akce řádně zamíchala kartami na hlavním bojišti v severním Německu i v nejvyšších patrech evropské diplomacie.

33,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300741

Od hospodářských společností, odborných i politických spolků a exkluzivních politických reprezentací k agrárnímu stranictví (1848-1918).

Německý venkov, jehož role se z "velkých dějin" často vytrácí, sehrál v ekonomickém, sociálním, politickém a kulturním vývoji českých zemí nepřehlédnutelnou, ba formativní roli. Byl integrální součástí sociálněekonomických modernizačních procesů i nacionálních konfrontací. Kniha je výkladem vzniku a rozvoje německého agrárního hnutí v době habsburské monarchie s akcentem na tehdejší Království české. Vyplňuje znalostní vakuum o selsko-rolnické emancipaci Němci osídleného venkova na principu stavovství a zájmové sounáležitosti, jež vrcholila ve svébytné politické straně (Deutsche Agrarpartei in Böhmen). Nabízí porozumění identitě německého sedláka/rolníka v procesu jeho občanského a nacionálního uvědomování, přispívá pochopení dlouhodobého směřování německého nacionálního společenství v Čechách/českých zemích jako celku.

34,90 *
Versandgewicht: 1.850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300740

Výpravná doprovodná publikace k úspěšné výstavě Mistři cechů oděvních. Obsahuje ucelený materiál, který vznikal v průběhu příprav, a čtenáři v ní tak objeví celou řadu podkladů, obrazového materiálu a informací, jež nemohly být prezentovány výstavním způsobem.

Z obsahu: Textilní výroba v českém měšt´anském prostředí 15.-16. století. Kožedělná řemesla ve 14.-16. století. Krejčovské řemeslo v druhé polovině 16. století v rámci městského prostředí. Oděvní řemesla v Táboře na prahu nového věku.

34,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300736

Kniha Hieronymus Colloredo-Mannsfeld nese podtitul Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka. Životní cestou má v knize dva významy. Je jí myšlena životní pouť, kterou si napříč druhou polovinou 19. století a první polovinou století 20. století Hieronymus Colloredo-Mannsfeld prošel, od dětství, dospívání, rodinný život, správu majetku, až po profesní dráhu. Tento příslušník významné aristokratické rodiny, která patřila v habsburské monarchii k jedné z nejbohatších, se rozhodl pro kariéru námořního důstojníka, což nebylo ve vyšších kruzích a v jeho době zrovna obvyklé. Colloredo-Mannsfeld se tak zařadil mezi nemálo svých krajanů z českých zemí, kteří ať již mluvili česky nebo německy, nebyli v prostředí jadranských přístavů a námořnictva ničím výjimečným. České země se v průběhu let staly lidským, technickým i finančním garantem úspěšné výstavby a řádného fungování k. u. k. Kriegsmarine a profesní kariéra Hieronyma Colloredo-Mannsfelda je toho zářným dokladem. Zároveň se knihou vine jako červená niť cesta, na kterou se v roku 1900 vydal na jachtě Taormině spolu s dvěma přáteli do Karibiku a dále podél východního pobřeží Spojených států amerických. Z této námořní cesty se nám do dnešních dnů dochovaly unikátní zápisky, které život a uvažování námořníka přiblíží čtenářům více než cokoli jiného.

39,90 *
Versandgewicht: 980 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300735

Das Buch behandelt das Thema "Krieg" sowohl aufgrund deutscher als auch tschechischer Quellen. Es handelt sich um eine Suche nach militärischen Spuren seit dem 10. Jahrhundert über das Ende des 2. Weltkriegs hinaus bis zur alljährlichen Friedensparade in Pilsen im Sinne einer festlichen Performanz. Die Publikation bezieht sich inhaltlich auf räumliche Schilderungen in den betreffenden Quellen, wobei die geschichtlichen Tatsachen nicht im Vordergrund stehen, sie dienen der historischen Markierung und Identifizierung der einzelnen präsentierten Ereignisse. Berücksichtigt sind historiographische Werke wie Chroniken und Annalen, Kriegspläne, Festspiele und andere. Geographisch liegt der Schwerpunkt auf den drei sogenannten europäischen Altstraßen von Regensburg nach Böhmen, zusammengefasst unter dem Begriff "Passage". Das Thema "Krieg" bedeutet gleichzeitig die Fortsetzung in der von beiden Autoren begonnenen Untersuchungen der tschechisch-bayerischen Nachbarschaft unter dem Blickwinkel ausgewählter Aktivitäten von Einzelnen und von Gruppen.

27,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300009

Publikace věnovaná teologovi, filozofovi a učiteli Janu Amosu Komenskému se zaměřuje na jeho odkaz v Církvi československé husitské. Představuje širší veřejnosti jeho odkaz především se zřetelem k náboženské a křesťanské povaze Komenského díla v Církvi československé husitské od jejího počátku bezprostředně žitý a předávaný slovem i obrazem.

Autorský tým: Tomáš Butta, Jaroslav Hrdlička, Martin Jindra, Bohdan Kaňák, Pavel Kolář, Zdeněk Kovalčík, Tomáš Novák, Markéta Pánková, Marcel Sladkowski Lektorovali: prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. a prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

29,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300719

Kniha Vycházky po Praze – Nové Město pražské je první z připravované řady publikací o krásách a historii našeho hlavního města. Autor, zkušený průvodce, pečlivě a fundovaně sestavil šest vycházkových tras „pro širokou skupinu milovníků Prahy, kteří s údivem zvednou svůj pohled od chodníků a výloh a rádi se seznámí s historií, architekturou a uměleckými díly, které v podobné koncentraci nikde jinde nenajdeme“, jak sám uvádí. Popis jednotlivých zastavení je doprovázen bohatou fotografickou dokumentací a přehlednými mapkami.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5201598

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, i dnes patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity. Encyklopedie Církve československé husitské přibližuje nejen obecné, ale především lokální a regionální rozměry těchto snah. Poskytuje základní informace o vzniku a vývoji všech jednotlivých náboženských obcí a dalších organizačních útvarů církve stejně jako shrnující kapitoly o její historii, teologii a liturgice, vývoji sakrální architektury a proměnách členské základny.

30,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300710

Monografie mapuje životní běh českého historika Bartoše i jeho předků a neopomíjí žádný podstatnější detail uchovaný v pramenech. Druhá část monografie se zaměřuje na rozbor klíčových Bartošových textů a jejich ohlasů v naší odborné literatuře.

Byl badatelem o Husovi, Jakoubkovi ze Stříbra, Jeronýmu Pražském a řadě dalších osobností i témat českých a evropských církevních dějin. Bartoš před českou společností otvíral obrazy dějin odpovídající její historické paměti a konkrétní konfesní situaci.

25,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300706

společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux.

Sborník, který má v názvu vetknuté pouto přátelství, je věnován dvěma historičkám, jejichž přátelství a vzájemná badatelská spolupráce trvají mnoho let. Obě jsou mimořádnými osobnostmi na poli dějin kultury, vzdělanosti a duchovního života českých zemí 17. a 18. století. Proto se stejným směrem ubírá i dvacet devět studií, které svým zaměřením zasahují do celé řady historických témat. Zastoupeny jsou kulturní dějiny v širokém slova smyslu, dějiny církve a náboženského života, dějiny výtvarného umění a literatury, dějiny knihoven, univerzitní dějiny a mnohé další. Mimořádně zajímavou skupinu tvoří příspěvky k dějinám misií a misionářů ve vzdálených končinách Evropy a světa. Autoři vycházeli také z dosud nevyužitých a mnohdy i nově objevených pramenů, například z barokních kázání, historických katalogů knihoven, bohaté škály biografických pramenů především z jezuitských archivů, ale i z dobového periodického tisku. Text in Tschechisch und Engl.

31,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300704

Kniha je věnována životním osudům a kariéře významné české historičky Milady Paulové (1891–1970), která jako první žena v Československu dosáhla nejvyšších univerzitních gradů a do historické vědy vnesla kontroverzní otázku, zda je možné aplikovat metody historické práce na téma z moderní historie a zároveň jej objektivně vyhodnotit. Paulová byla favorizovanou žačkou historika a slavisty Jaroslava Bidla, profesora obecných dějin se zaměřením na dějiny východní Evropy a Balkánského poloostrova, který se rozhodl vychovat z ní svou nástupkyni v čele katedry obecných dějin východní Evropy a Balkánského poloostrova. Milada Paulova tak měla pokračovat v jeho započatém díle spočívajícím ve vědeckém zkoumání dějin východních Slovanů a Byzantské říše, ale nakonec se přiklonila k tématu mapování českého a jihoslovanského protihabsburského odboje za první světové války. Jaroslav Bidlo, zastánce tzv. čisté vědy, byl konfrontován s výraznou politickou a lobbistickou angažovaností své žačky a faktem, že upřednostnila moderní téma a úzkou specializaci. Do širšího povědomí se ale M. Paulová vepsala jako elitní historička českého a jihoslovanského protihabsburského odboje, přičemž její Jugoslavenski odbor zůstává dodnes fundamentálním dílem zachycujícím zrod Jugoslávie.

27,90 *
Versandgewicht: 770 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300683

Eduard Griez de Ronse (1801–1855) je obtížně zařaditelná osobnost, ať už jde o jeho původ, příslušnost k národu, spjatost s konkrétním životním prostorem či okruhem lidí, nebo oblast pracovního a zájmového působení. Údělem osobností, které se vymykají dobově uchopitelným rámcům, bývá, že jsou zapomínány. A to platí i pro Eduarda Grieze. Dnes na jeho jméno nenarazíme ani v pojednáních o české historii, ani o české literární historii 19. století, přestože nemalou část života prožil v Čechách a měl velmi úzké přátelské vztahy s významnými českými obrozenci: s básníkem Františkem Ladislavem Čelakovským, s básníkem a kritikem Josefem Krasoslavem Chmelenským, jenž byl dokonce Griezovým švagrem, nebo s knězem a básníkem Josefem Vlastimilem Kamarýtem. Griez patřil spolu s významnými českými obrozenci k prvním členům Matice české, ač nebyl českého původu a čeština nebyla jeho rodným jazykem. V 19. století se stal „čítankovým autorem“, ač nebyl spisovatelem, ale císařským úředníkem. Byl věrným služebníkem Rakouského císařství, ale Rakušan nebyl a rodovým původem nepříslušel k žádné ze zemí tehdejšího císařství. 

11,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300235

z metternichovského fondu.

Publikace představuje unikátní nástolní ozdoby, které kancléř a jeho syn Richard dostali od francouzského krále Ludvíka Filippa (1836), od měst Bruselu (1851) a Paříže (1870). Podobné nástolní ozdoby najdete například ve rakouském Hofburgu nebo anglickém Windsoru. Ve společenském sále zámku je instalována banketní tabule pro 24 osob s bronzovou zlacenou stolní soupravou, která symbolizuje zlatou tabuli olympské hostiny. 10. září 1835 se na Kynžvartu totiž konal honorární banket Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda V., kterého hostil státní kancléř Metternich. Takové výpravné soupravy, unikátní díla evropského uměleckého řemesla 19. století, lze spatřit například jen ve vídeňské dvorní stříbrnici, nebo ve francouzských či britských královských fondech, či v ruských carských dvorních sbírkách.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300224

Výpravná publikace o 552 stranách poprvé zachycuje celých 1100 let dějin Pražského hradu a přináší řadu nových historických a uměleckohistorických interpretací. Editoři Jan Novák a Petr Kroupa soustředili odborné příspěvky 23 autorů do čtyř oddílů – Hrad knížecí, Hrad královský, Hrad císařský a Hrad republikánský. Reprezentativnost dodávají publikaci četné barevné fotografie a kresby, včetně rekonstrukcí podoby sv. Václava. Samostatnou přílohu tvoří kreslené rekonstrukce Hradu v průběhu dějin.

139,90 *
Versandgewicht: 4.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300643

Vznik první republiky s sebou přinesl obnovený zájem o „zlatý věk“ českých dějin v podobě období české reformace. Ta představovala krátce po roce 1918 fenomén jak pro církve, tak pro celý národ, protože právě na ní byl postaven prvorepublikový étos. Autorka se ve své knize zaměřuje na výzkum postojů k reformační minulosti v prostředí tří vybraných církví na základě studia jejich periodik. Díky srovnání Církve československé, Českobratrské církve evangelické a Jednoty českobratrské (dnes Církve bratrské) nabízí trojrozměrný pohled na dané téma, které rozděluje do tří hlavních sekcí, mapujících postoje církví k minulosti (zejména k období české reformace) a následně k jejich současnosti. Poslední část je věnována zhodnocení změn v postojích jednotlivých církví, k nimž došlo v letech 1918–1928.

23,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300635

Jak dnes vnímáme Emila Holuba a aktivity, které jsou s ním spojené? Jak toto vnímání ovlivňují nejrůznější mýty a legendy? Jakou hodnotu mají jeho sbírky, jak s nimi pracoval Holub a jak s nimi pracuje současná výstavní a sbírkotvorná praxe? Kde všude se můžeme s předměty těchto sbírek setkat? Jak vnímat Holuba pohledem postkoloniálních studií? Kniha neusiluje o nalezení definitivních odpovědí na kladené otázky. Jejím záměrem je podnítit diskusi, která přesahuje holubovské téma a dotýká se obecnějších, aktuálních problémů. text in Tschechisch und Engl.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300632

Publikace obsahuje výbor dvaceti studií Tomáše Velímského s tématy ze středověké archeologie, dějin elit, středověkého osídlení, dějin středověkých měst a dějin a vývoje české středověké šlechty. Atraktivnost těchto brilantních esejů přiblíží i jejich názvy. Například „Rok 845, křest 14 českých knížat“, „Vršovci a ti druzí“, „Exegi monumentum. Svědectví pozdně románského kostela v Potvorově“, „Hrabišici Všebor a Kojaty a počátky středověkého Mostu“, „Ojíř z Friedberka, muž, který hájil čest českého krále“, „Počátky české větve pánů ze Šumburka“, „Ota z Bergova, vyvolený ženich pro Elišku Přemyslovnu“.

 

28,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201458

po Jana Graubnera.

Kniha sleduje v devíti medailonech osobnosti pražských arcibiskupů a českých primasů od přelomu 19. a 20. století do současných dní. Čtivým a srozumitelným způsobem představuje osudy církevních hodnostářů od dob rakousko-uherského mocnářství do dnešních časů České republiky.

22,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300580

Práce sleduje jednu ze strategií šlechty k uchování sociálního a ekonomického postavení elity prostřednictvím umisťování neprovdaných dcer do ženských šlechtických nadací, a to na příkladu uchazeček o prebendy Tereziánského ústavu šlechtičen na Pražském hradě. Hledá odpovědi na otázky, jakými prostředky se urozené ženy o nadační místa ucházely, jaké byly jejich osobní motivace a které faktory o výsledku přijímacího řízení rozhodovaly. Předmětem zájmu jsou životní osudy konkrétních aristokratek, stejně jako otázky, jakým způsobem přijetí prebendy ovlivnilo jejich životy a jaké alternativy existenčního zajištění volily v případě, že neuspěly.

33,90 *
Versandgewicht: 980 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201414

do poloviny 20. století.

Olomoucká kapitula se těšila privilegiu svobodné volby (arci)biskupa od r. 1207. Podle vídeňského konkordátu (1448) obsazoval papež kanonikáty uvolněné v lichých (tzv. papežských) měsících, v sudých pak v případě olomoucké kapituly volili nové kanovníky její stávající členové. Císař Josef II. na konci 18. století vyhradil dosavadní tzv. papežské měsíce k obsazování panovníkovi, aby omezil vliv Svatého stolce. V roce 1772 byl do nových stanov olomoucké kapituly přidán pro uchazeče o kanonikát požadavek inkolátu, který byl stanovami z r. 1826 změněn na požadavek šlechtického původu. A to paradoxně v době, kdy od požadavku šlechtického původu pro kanovníky ostatní kapituly upouštěly.

Tato šlechtická výlučnost vzbuzovala mezi kněžstvem občanského původu velkou nevoli. Až r. 1880 došlo dekretem Svatého stolce k ústupku, kdy císař mohl jmenovat kanovníky i občanského původu. Hned při první volbě arcibiskupa po této úpravě byl zvolen olomouckým arcibiskupem kanovník nešlechtického původu Theodor Kohn. Staré kapitulní stanovy z r. 1826 byly nahrazeny novými až r. 1994, kdy byly arcibiskupem Janem Graubnerem schváleny stanovy, které byly v souladu s platným Kodexem kanonického práva.

25,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300542

Historické životopisy jsou tradiční a úspěšnou formou psaní o dějinách přítomnou jak v akademickém prostředí, tak v populární kultuře. V důsledku toho má tato forma velký vliv na naše představy o minulosti. Jak vypadají současné teoretické diskuse o historických biografiích? Co lze říci o současné české životopisné produkci? A jaké koncepty mohou být podnětné pro životopisné psaní? Kniha nejdříve mapuje současnou českou i zahraniční diskusi pod hlavičkou teorie biografie. Představuje tak čtenářům toto badatelské pole skrze jeho klíčová témata a texty. Významnou část tvoří empirická studie současné životopisné produkce založená na výzkumu životopisných edic a kontroverzních biografií. Z ní se dozvídáme o tom, jaké významy a očekávání se v českém prostředí spojují s pojmem „životopis“. Na základě předchozích částí předkládá kniha pojem „biografického archivu“ jako základního a neredukovatelného rámce životopisného psaní.

25,90 *
Versandgewicht: 280 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301189

Osm odborných studií v češtině, ruštině, ukrajinštině od účastníků již šestnáctého konferenčního ročníku ze tří zemí (Česko, Chorvatsko, Ukrajina) je rozděleno do dvou základních oddílů (Literatura, Dějiny a kultura). Představitelé nastupující vědecké generace formou dílčích tematických sond zkoumají, jak jednotlivá slovanská prostředí v literatuře, publicistice a ve filozofickém myšlení reflektovala nejen sebe sama, ale i sousední národy a státy. Přispěvatelé sborníku ukazují, nakolik některé představy vzdálené minulosti zůstávají potenciálně nebezpečné, či naopak na první pohled málo realistické a pro někoho možná fantasmagorické vize se v dnešním světě bohužel stávají skutečností. V kontextu trvajících problémů naší části Evropy upozorňují na to, jak k životu probuzená nacionalistická mytologie a historicky dané předsudky mohou ovlivňovat fungování moderní společnosti a s jakou lehkostí lze s jejich pomocí manipulovat sociálním vědomím. Obecným přáním organizátorů konference i editorů knihy tak bylo především motivovat ke kritické reflexi národních stereotypů, bez které se neobejde cesta k překonání aktuálních konfliktů a nebude možná ani budoucí vzájemná komunikace a spolupráce.

17,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
151 - 180 von 2331 Ergebnissen